REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ulga w PIT dla rodzin 4+ (zwolnienie podatkowe)

Ulga w PIT dla rodzin 4+ (zwolnienie podatkowe)
Ulga w PIT dla rodzin 4+ (zwolnienie podatkowe)
fot. Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ulga dla rodzin 4+ zwana też potocznie "PIT zero dla rodzin" obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia. Tak naprawdę nie jest ulga tylko zwolnienie z podatku dochodowego dochodów wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PIT.

Ulga dla rodzin 4+ (PIT zero dla rodzin) - które przychody są zwolnione z podatku?

Ulga dla rodzin 4+ polega na zwolnieniu od podatku PIT (tj. podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych):
- przychodów na etacie (tj. przychodów z pracy wykonywanej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy lub stosunku pracy nakładczej),
- przychodów z umów zlecenia zawartych z firmą (tj. przychodów z umów zlecenia uzyskanych od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, a także od właściciela (posiadacza) nieruchomości (w której lokale są wynajmowane), działającego w jego imieniu zarządcy, administratora lub przedsiębiorstwa w spadku) oraz
- przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Autopromocja

Zwolnienie to obejmuje przychody:
1) do których ma zastosowanie:
– skala podatkowa ze stawkami 17% i 32%,
– jednolita 5% (IP Box) albo 19% stawka podatku dla przedsiębiorców lub
– ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
2) do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł rocznie u każdego z rodziców (opiekunów prawnych). Dla dwojga rodziców (opiekunów prawnych) limit przychodu zwolnionego od podatku wynosi 171 056 zł rocznie,
3) uzyskane od 1 stycznia 2022 roku.

Ważne!
Suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla młodych, ulgi na powrót oraz ulgi dla pracujących seniorów nie może przekroczyć rocznie kwoty 85 528 zł. W kwocie tej nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy PIT, przychodów zwolnionych od podatku dochodowego (innych niż wymienione), oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ulga dla rodzin 4+. Kto może skorzystać ze zwolnienia?

Z ulgi tej może skorzystać podatnik, jeśli w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci:
• wykonywał władzę rodzicielską,
• był opiekunem prawnym dziecka, które z nim mieszkało,
• był rodzicem zastępczym na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą,
• a wobec dorosłych, uczących się dzieci wykonywałeś ciążący obowiązek alimentacyjny albo byłeś rodzicem zastępczym.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ulga dotyczy rodziców, w tym rodziców zastępczych, oraz opiekunów prawnych, bez względu na ich stan cywilny. Mogą z niej korzystać zarówno samotni rodzice (opiekunowie prawni), jak i małżonkowie.

Ulga przysługuje w związku z wychowywaniem dzieci: małoletnich, dorosłych, ale otrzymujących zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną – bez względu na wysokość ich rocznych dochodów oraz pełnoletnich uczących się dzieci do ukończenia 25. roku życia.

Przy czym można skorzystać z ulgi, jeśli dorosłe uczące się dzieci, do ukończenia 25. roku życia w roku podatkowym:
- nie stosowały przepisów o 19% podatku liniowym (art. 30c ustawy o PIT) lub przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (z wyjątkiem dotyczącym najmu prywatnego - art. 6 ust. 1a tej ustawy) w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub
pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń,
- nie podlegały opodatkowaniu podatkiem tonażowym na zasadach określonych w ustawie o podatku tonażowym lub tzw. podatkiem okrętowym na zasadach określonych w ustawie o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych,
lub
• nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub 19% podatkiem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów (akcji) lub pochodnych instrumentów finansowych lub przychodów zwolnionych od podatku w ramach tzw. ulgi dla młodych czy ulgi na powrót, w łącznej wysokości przekraczającej 3 089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Ważne!
Dziecka, które orzeczeniem sądu zostało w roku podatkowym umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, nie można uwzględnić przy ustalaniu prawa do ulgi rodzica (opiekuna prawnego).

Ulga dla rodzin 4+. Jak skorzystać ze zwolnienia?

Korzystanie z omawianego zwolnienia w praktyce polega na niewykazywaniu przychodów nim objętych w kwocie przychodów podlegających opodatkowaniu.

Z ulgi (zwolnienia z podatku) można skorzystać:

1) już w trakcie roku, przy obliczaniu zaliczek na podatek/podatku

Jeśli uzyskujesz przychody za pośrednictwem płatnika (z pracy na etacie lub z umowy zlecenia zawartej z firmą), musisz mu złożyć pisemne oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, że spełniasz warunki do stosowania zwolnienia; na tej podstawie płatnik będzie uwzględniał zwolnienie przy poborze zaliczek. Oświadczenie możesz zredagować samodzielnie, ale musi ono zawierać następującą klauzulę:
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Jeśli uzyskujesz przychody bez pośrednictwa płatnika z pracy z zagranicy, z emerytur i rent z zagranicy, z umowy zlecenia zawartej z firmą, czy z pozarolniczej działalności gospodarczej, to zwolnienie od podatku możesz stosować na bieżąco.

2) w rozliczeniu rocznym – wtedy odzyskasz nadpłacony podatek

Korzystając z ulgi dla rodzin 4+, złóż w terminie określonym na złożenie zeznania informację o liczbie dzieci i ich numerach PESEL, a jeśli dzieci nie mają tego numeru, w informacji wskaż ich imiona, nazwiska oraz daty urodzenia. Wzór informacji określi minister finansów. Nie musisz składać tej informacji, jeśli w zeznaniu podatkowym skorzystałeś z ulgi na dzieci i oświadczyłeś w nim, że równocześnie skorzystałeś z ulgi dla rodzin 4+,
a prawo do ulgi na dzieci, jak i ulgi dla rodzin 4+, przysługiwało na te same dzieci.

Autopromocja

Ulga a koszty uzyskania przychodów

Jeśli w odniesieniu do przychodów z pracy na etacie lub z umów zlecenia zawartych z firmą podatnik otrzymał zarówno przychody objęte ulgą oraz podlegające opodatkowaniu- do przychodów podlegających opodatkowaniu podatnik może zastosować koszty uzyskania przychodów do wysokości nieprzekraczającej kwoty opodatkowanych przychodów.

Jeśli do przychodów podlegających opodatkowaniu z pracy na etacie podatnik stosuje 50% koszty uzyskania przychodów (tj. koszty, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy o PIT) - suma tych kosztów oraz przychodów zwolnionych od podatku w ramach ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla młodych, ulgi na powrót oraz ulgi dla pracujących emerytów nie może przekroczyć rocznie kwoty 120 000 zł.

Jeśli z omawianej ulgi (zwolnienia podatkowego) podatnik korzysta w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, to kosztów uzyskania przychodów zwolnionych nie musi wyłączać z kosztów podatkowych
związanych z tą działalnością. Pomimo, że część lub całość przychodów z tej działalności będzie korzystać ze zwolnienia, to poniesione koszty pozostaną kosztami uzyskania przychodów (art. 22 ust. 3a oraz art. 23 ust. 10 ustawy o PIT).

Ulga a składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Przychody objęte omawianą ulgą podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym. Składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zapłaconych od przychodów objętych ulgą nie można odliczyć odpowiednio od dochodu i podatku PIT.

Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, które są objęte ulgą można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tej działalności.

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne podatnik może również uwzględnić w limicie składek dla potrzeb zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci.

Ulga dla rodzin 4+. Przykłady zastosowania zwolnienia

Przykład 1
Państwo Anna i Robert Kowalscy są małżeństwem i wychowują piątkę wspólnych dzieci. Troje dzieci małoletnich i dwoje dorosłych, z których jedno pobiera rentę socjalną, a drugie 23-letnie studiuje i pracuje na umowę zlecenie (z przychodem w 2022 r. objętym ulgą dla młodych w wysokości 8 tys. zł). Pani Anna pracuje na etacie, a pan Robert prowadzi działalność gospodarczą, opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.- W 2022 r. przychód pani Anny z pracy wyniósł 65 tys. zł, a pana Roberta z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej 115 tys. zł. Czy obydwoje będą mogli skorzystać z ulgi dla rodzin 4+?
Odpowiedź: Tak. Obydwoje rodziców będzie mogło skorzystać z ulgi dla rodzin 4+, bowiem czworo dzieci spełnia warunki do jej zastosowania (troje małoletnich i dorosłe dziecko otrzymujące rentę socjalną). Pan Robert złoży zeznanie PIT-28, w którym wykaże przychód zwolniony od podatku w kwocie 85 528 zł, a od reszty przychodu, tj. 29 472 zł (115 000 – 85 528 = 29 472) zapłaci podatek według odpowiedniej stawki.

Przykład 2
Pani Małgorzata jest wdową i samotnie wychowuje czwórkę dzieci, przy czym dwoje z nich uczy się w liceum i są już pełnoletnie. Dzieci pełnoletnie pobierają rentę rodzinną na własne nazwisko i ich dochód roczny w 2022 r.przekracza kwotę 3 089 zł. Pani Małgorzata pracuje na etacie i dorabia okazjonalnie na umowy zlecenie. W 2022 r. jej przychód wyniósł 53 tys. zł. Czy będzie mogła skorzystać z ulgi dla rodzin 4+?
Odpowiedź: Tak. Mimo, że dochód dzieci pełnoletnich przekracza kwotę 3 089 zł, to limit ten nie obejmuje renty rodzinnej. Pani Małgorzata nie będzie obowiązana do złożenia zeznania, gdyż uzyskany przez nią przychód (53 tys. zł) w całości podlega zwolnieniu od podatku. Jeśli jednak chce skorzystać z ulgi na dzieci, musi złożyć zeznanie PIT-37 i wykazać przysługujące jej odliczenie. Dzięki temu otrzyma dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci.

Przykład 3
Pani Wanda wraz z partnerem Piotrem wychowują czworo małoletnich dzieci. Przy czym każde z nich jest rodzicem dla dwojga dzieci. Pani Wanda uzyskała w 2022 r. przychód z umowy zlecenia w wysokości 35 tys. zł, a Pan Piotr z pracy na etacie 32 tys. zł. Czy skorzystają z ulgi dla rodzin 4+?
Odpowiedź: Nie. Żadne z nich nie jest rodzicem czwórki dzieci, dlatego nie spełniają warunku do zastosowania ulgi dla rodzin 4+.

Przykład 4
Państwo Nowakowie do września byli rodzicami trójki małoletnich dzieci, jednak w październiku urodziło im się czwarte dziecko. Obydwoje są nauczycielami i pracują na etacie. Czy będą mogli skorzystać z ulgi
dla rodzin 4+?
Odpowiedź: Tak, ponieważ w roku podatkowym wychowywali czworo dzieci. Zatem każde z nich będzie mogło skorzystać z tej ulgi, do wysokości limitu 85 528 zł.

Ulga w PIT dla rodzin 4+ za cały rok, nawet gdy 4 dziecko urodzi się pod koniec roku

Ważne!
Aby skorzystać z tego zwolnienia podatkowego warunku posiadania czworga dzieci nie trzeba spełniać przez cały rok podatkowy. Jeżeli czwarte dziecko urodziło się w grudniu danego roku, to składając zeznanie podatkowe za ten rok (mimo, że przez cały rok podatkowy nie byłeś rodzicem czworga dzieci), możesz skorzystać ze zwolnienia.

Zwolnienie dla każdego rodzica

Ulga w PIT dla rodzin 4+ (czyli omawiane zwolnienie) jest dostępne dla pracujących rodziców – niezależnie od tego czy są zatrudnieni na etacie, umowie zleceniu czy są przedsiębiorcami i pracują u siebie. Czy wychowują dzieci razem, czy są samotnymi rodzicami. Każdy rodzic co najmniej czwórki dzieci, którego zarobki z tej pracy wynoszą do 85 528 zł nie zapłaci ani złotówki PIT. W przypadku obojga rodziców, będzie to 171 056 zł bez podatku. Przy wyższych zarobkach podatek będzie płacony dopiero od nadwyżki ponad te kwoty.

Nawet 231 tys. zł bez PIT

Przekroczenie ww. kwoty nie zawsze oznaczać będzie konieczność zapłaty PIT bo rodzice, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), dzięki reformie Polskiego Ładu będą też korzystać z 30 tys. zł kwoty wolnej. W sumie więc rodzic rozliczający się według skali, nie będzie płacić PIT przy kwocie do 115 528 zł. Przy wspólnym rozliczeniu małżonków kwota bez PIT wynosić będzie 231 056 zł.

Podstawa prawna: art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PIT

Źródło: Ministerstwo Finansów: "Podręcznik Reforma Polski Ład" stan na 14 stycznia 2022 r.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Ministerstwo Finansów
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  • much
    2022-02-20 15:31:56
    czyli tatuś czwórki dzieci, każde z inną matką, płacący po 200 zł alimentów od sztuki, ma alimenty sponsorowane przez państwo.
    0
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

REKLAMA