Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Do 20 stycznia zdecyduj o formie opodatkowania w 2012 roku

formy opodatkowania 2012: ryczałt, karta, podatek liniowy
formy opodatkowania 2012: ryczałt, karta, podatek liniowy
Podatnicy, którzy chcą zmienić w 2012 roku formę opodatkowania dochodów swojej firmy, czy dochodów z prywatnego najmu (albo ci którzy zaczynają od początku 2012 r. taką działalność a nie chcą rozliczać się wg skali podatkowej) powinni złożyć do 20 stycznia odpowiednie pisemne oświadczenie do naczelnika swojego urzędu skarbowego. W tym samym terminie muszą zawiadomić urząd skarbowy podatnicy rozpoczynający od początku 2012 roku prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Jeżeli w ww. terminie podatnik nie złoży żadnego oświadczenia, to:
- płaci podatek na dotychczasowych zasadach (jeżeli kontynuuje działalność) albo
- płaci podatek wg skali podatkowej (jeżeli rozpoczyna działalność w 2012 roku).

Podjętej w tym zakresie decyzji – czynnie (oświadczenie) lub biernie (upływ terminu) – nie można zmienić do końca danego roku podatkowego.

Skala podatkowa

W tym przypadku przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i ewentualne odliczenia będą opodatkowane stawką 18%, a nadwyżka dochodów powyżej 85.528,- zł – stawką 32%. Dostępne są tu wszelkie odliczenia z ulgą na dzieci i internetową na czele.

Skala podatkowa

Gdy przed rozpoczęciem działalności lub do 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie złoży wniosku ani oświadczenia o zastosowanie innych form opodatkowania (karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, podatek linowy 19%) - musi rozliczać swoje dochody (z działalności gospodarczej lub z najmu prywatnego) wg skali podatkowej.

Jeżeli podatnik rozliczał się w poprzednim roku w inny sposób (karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, czy podatek liniowy 19%), a chciałby rozliczać się w nowym roku wg skali podatkowej – musi złożyć do 20 stycznia tego nowego roku do swojego urzędu skarbowego oświadczenie o rezygnacji z tej dotychczasowej formy i wyborze skali podatkowej.

Oświadczenie to powinno być złożone naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika w formie pisemnej. Nie ma powszechnie obowiązujących druków w tym zakresie – tylko wybierając kartę podatkową trzeba wypełnić wniosek PIT-16.

                                                                                       Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r.

                                                               Wacław Abczyński
                                                               00-001 Warszawa,
                                                    ul. Nijaka 7
                                                                   NIP: 111-111-222-222

                                                                           Urząd skarbowy _________
                                                                            _______________________

OŚWIADCZENIE O WYBORZE FORMY OPODATKOWANIA - przykład

W roku 2011 prowadziłem działalność gospodarczą opodatkowaną według ryczałtu ewidencjonowanego.

W 2012 r. kontynuuję działalność gospodarczą jednak rezygnuję z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego i wybieram opodatkowanie według skali podatkowej (tzw. zasady ogólne) określonej w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

                                                                         ___________________
                                                                         Podpis podatnika

*Pisemne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu dotyczy lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego zawiadomi w formie pisemnej o rezygnacji z tej formy opodatkowania.

Urzędy skarbowe przygotowują dla wygody swojej i podatników własne druki lub wzory takich oświadczeń i choć nie obowiązują one bezwzględnie, to jednak warto je stosować.

Przykłady takich wzorów urzędowych:

http://www.is.waw.pl/Download/PlikiDoPobrania/19/51/PIT_IO.pdf

http://www.usnowysacz.pl/Druki/Inne/Oswiadczenie_wybor_formy_opodatkowania_v2010.pdf

http://www.izba-skarbowa.szczecin.pl/files/oswiadczenie_o_wyborze_formy_opodatkowania.pdf

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej jednocześnie w formie spółek osobowych oraz samodzielnie forma opodatkowania na zasadach ogólnych musi być jednakowa, dla wszystkich spółek oraz dla działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie.

Nie można wybrać dla jednej działalności opodatkowania wg skali podatkowej, a dla innej podatku liniowego. Nie wyklucza to jednak wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla jednej z działalności.


Podatkowa księga przychodów i rozchodów (pkpir)

Zasadniczo zgodnie z § 10 rozporządzenia MF w sprawie prowadzenia pkpir - podatnicy PIT, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych (skala podatkowa) albo podatkiem liniowym (19%) są obowiązani założyć podatkową księgę przychodów i rozchodów, a w razie obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży (gdy pkpir prowadzi za podatnika biuro rachunkowe) - również tę ewidencję, na dzień 1 stycznia roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego.

Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej albo w poprzednim roku podatkowym korzystali ze zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym lub prowadzili księgi rachunkowe, są obowiązani zawiadomić w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika o prowadzeniu księgi w terminie 20 dni od dnia jej założenia.

Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych lub spółki partnerskiej - ww. zawiadomienie składają wszyscy wspólnicy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania każdego z nich.

Jeżeli w 2011 r. przychody z działalności gospodarczej podatnika prowadzącego pkpir wyniosły co najmniej równowartość 1.200.000,- euro – będzie on zobowiązany w 2012 roku prowadzić księgi rachunkowe (na podstawie ustawy o rachunkowości) i na ich podstawie ustalać dochód do opodatkowania PIT. W 2012 r. jest to obowiązkowe wówczas, gdy przychody w 2011 r. wyniosły co najmniej 5.293.440,- zł.

Limit dla prowadzenia pkpir

Więcej na temat poszczególnych form opodatkowania firmy

Podatek liniowy (19%)

W tym przypadku dochód (przychody minus koszty) uzyskany z działalności gospodarczej, jest opodatkowany według 19% stawki (bez względu na wysokość dochodu). Dochód przed opodatkowaniem można pomniejszyć jeszcze o zapłacone składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących. A od podatku można odjąć jeszcze składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Niestety jeżeli podatnik wybierze 19% podatek dochodowy, traci prawo do:
- wspólnego opodatkowania z małżonkiem,
- preferencyjnego opodatkowania przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci,
- korzystania z innych ulg i zwolnień, takich jak ulga prorodzinna, internetowa, czy rehabilitacyjna.

O wyborze tej formy opodatkowania trzeba powiadomić pisemnie właściwego naczelnika urzędu skarbowego - do dnia 20 stycznia danego roku podatkowego (jeżeli chcemy zmienić formę opodatkowania lub zaczynamy działalność od początku roku).

Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w ciągu roku – takie powiadomienie trzeba złożyć do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Tu również nie ma obowiązującego druku – wystarczy wyraźnie napisać, że wybiera się opodatkowanie dochodów wg stawki liniowej 19% na podstawie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

                                                                                      Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r.

                                                               Wacław Abczyński
                                                               00-001 Warszawa,
                                                    ul. Nijaka 7
                                                                   NIP: 111-111-222-222

                                                                           Urząd skarbowy _________
                                                                            _______________________

OŚWIADCZENIE O WYBORZE FORMY OPODATKOWANIA - przykład

W roku 2010 prowadziłem działalność gospodarczą opodatkowaną według ryczałtu ewidencjonowanego.

W 2011 r. kontynuuję działalność gospodarczą jednak rezygnuję z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego i wybieram opodatkowanie według stawki liniowej 19% na podstawie art. 30c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

                                                                         ___________________
                                                                         Podpis podatnika

*Pisemne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu dotyczy lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego zawiadomi w formie pisemnej o rezygnacji z tej formy opodatkowania.

Dokonany wybór dotyczy również lat następnych chyba, że w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zostanie złożone oświadczenie o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub oświadczenie o zastosowanie formy opodatkowania określonej w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Po dokonaniu wyboru tej formy opodatkowania dochodu - dotyczyć ona będzie wszystkich prowadzonych przez podatnika rodzajów działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zarówno prowadzonej samodzielnie jak i w spółce niemającej osobowości prawnej).

Nie można skorzystać z tej formy opodatkowania, gdy podatnik wykonuje usługi na rzecz pracodawcy, u którego był lub jest zatrudniony w bieżącym roku podatkowym - odpowiadające czynnościom wykonywanym w ramach stosunku pracy (art. 9a ust. 3 ustawy o PIT).


Zaliczki miesięczne albo kwartalne

Zarówno podatnicy rozliczający się w formie skali podatkowej, jak i stawki liniowej 19% muszą wpłacać na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek - w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Jeśli przychód ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczył w poprzednim roku kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro lub podatnik dopiero rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej - może wpłacać zaliczki kwartalnie.

Rozpoczynając prowadzenie działalności w ciągu roku masz obowiązek, do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu, zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze kwartalnego wpłacania zaliczek.

Jeśli podatnik kontynuuje działalność o wyborze kwartalnego wpłacania zaliczek musi powiadomić naczelnika urzędu skarbowego do dnia 20 lutego.

Zawiadomienie dotyczy również lat następnych, chyba że w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomisz w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek.

Płacąc podatek według skali, czy według 19% stawki nie ma obowiązku składania deklaracji podatkowych w odniesieniu do zaliczek zarówno miesięcznych, jak i kwartalnych.

Zaliczki uproszczone w stałej wysokości

Ryczałt ewidencjonowany

Aby skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania. Chyba, że już w 2011 roku płaciłeś podatek w tej formie, to wtedy nie musisz nic robić, by utrzymać tą formę opodatkowania.

Oświadczenie o wyborze ryczałtu trzeba złożyć w terminie do dnia 20 stycznia, a jeżeli przedsiębiorca rozpoczyna działalność w trakcie roku – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Inne terminy obowiązują przy najmie prywatnym rozliczanym ryczałtem - o czym niżej.

Tu również nie potrzeba szczególnej formy – wystarczy złożyć takie oświadczenie w formie pisemnej. Jednak podatnik rozpoczynający prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej - może złożyć to oświadczenie wypełniając formularz CEiDG-1 na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Oświadczenie to będzie ważne również w latach następnych, chyba że podatnik postanowi zmienić formę opodatkowania i w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego poinformujesz o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

W następnym roku prowadzenia działalności podatnik może korzystać z tej formy opodatkowania tylko wtedy, gdy jego przychody za rok poprzedni nie przekroczą 150 000 euro. (art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Jeśli przychody podatnika przekroczą kwotę 150 tys. euro w trakcie roku podatkowego, nie straci on w tym roku prawa do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Tak więc przedsiębiorcy kontynuujący działalność mogą opłacać ryczałt, jeżeli w 2011 r.:
- przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, nie przekroczyły kwoty 661.680,00 zł;
- uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 661.680,00 zł.

Obowiązek przejścia na ogólne zasady opodatkowania powstanie dopiero od następnego roku podatkowego.

Korzystając z tej formy opodatkowania podatnik musi prowadzić ewidencję przychodów i ustalania - co miesiąc – na jej podstawie kwoty podatku podlegającego wpłacie na rachunek bankowy urzędu skarbowego.

Wpłat podatku dokonuje w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień w terminie złożenia zeznania rocznego (czyli do końca stycznia).

Jeśli przychody podatnika albo spółki, której jest wspólnikiem, w roku ubiegłym nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro może on ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wpłacać kwartalnie na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału a za ostatni kwartał – w terminie złożenia zeznania.

Podatnik, który chciałby opłacać ryczałt ewidencjonowany w 2012 r. co kwartał – musi mieć przychody z działalności prowadzonej samodzielnie (lub przychody spółki, w której jest wspólnikiem) uzyskane w 2011 r. nie większe od kwoty 110.280,00 zł.

Wybierając możliwość opłacania ryczałtu co kwartał masz obowiązek zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 stycznia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych można obniżyć o kwotę opłaconej składki (w kraju lub w państwie należącym do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej) na ubezpieczenie zdrowotne o ile nie została ona odliczona od podatku dochodowego.

Ulgi i odliczenia ryczałtowców

Podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu nie mogą rozliczać się wspólnie z małżonkiem ani z samotnie wychowywanym dzieckiem. Nie mogą też skorzystać z ulgi na dzieci.
Od przychodu można odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, wydatki na cele rehabilitacyjne (tzw. ulga rehabilitacyjna), wydatki na Internet (tzw. ulga internetowa), a od podatku zapłacone składki zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Jak wybrać ryczałt od najmu

Więcej na temat poszczególnych form opodatkowania firmy

Ryczałt ewidencjonowany od prywatnego najmu, dzierżawy i innych podobnych umów - odrębności

Prawo do wyboru tej formy opodatkowania dotyczy wyłącznie tzw. najmu prywatnego - wynajmowane ruchomości lub nieruchomości nie mogą być składnikami majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak też sam najem nie może być również zawierany w ramach prowadzonej przez wynajmującego pozarolniczej działalności gospodarczej.

Osoba (płacąca w zeszłym roku podatek od najmu wg skali podatkowej z ustawy o PIT lub rozpoczynająca najem od początku roku) chcąca skorzystać z ryczałtu jako formy opodatkowania przychodów z najmu, dzierżawy lub innych podobnych umów musi pamiętać, aby o tym zamiarze poinformować naczelnika właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania podatnika) urzędu skarbowego.

Najlepiej zrobić to w formie pisemnego oświadczenia, którego wzór zamieszczamy poniżej w przykładzie. Oświadczenie to musi dotrzeć do urzędu skarbowego nie później niż 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli ww. osoba nie zdąży do 20 stycznia wybrać ryczałtu (złożyć oświadczenia do urzędu skarbowego), to w tym roku płaci podatek od dochodów z najmu i dzierżawy wg. skali podatkowej PIT.

Tu jest jeden wyjątek dotyczący małżonków posiadających wspólność majątkową. Otóż przychody z najmu uzyskiwane przez małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, co do zasady, podlegają opodatkowaniu odrębnie przez każdego ze współmałżonków.

Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 5 ustawy o ryczałcie - przychody z udziału w spółce w odniesieniu do każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. W razie braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. A w myśl art. 12 ust. 6 tej ustawy zasada, o której mowa w ust. 5, ma również zastosowanie do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a, chyba że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z małżonków.

Można jednak złożyć oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z małżonków o ile nieruchomość wchodzi do wspólnego majątku. Oświadczenie to składa się właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów w trakcie roku podatkowego w terminie pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów.

Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków wyrażony w jego stosownym oświadczeniu, obowiązuje przy dokonywaniu wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za cały dany rok podatkowy. Chyba że w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek dokonywania wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Zatem małżonkowie muszą ponawiać co roku (do 20 stycznia) oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodów z najmu przez jednego małżonka. Natomiast nie trzeba ponawiać oświadczenia o wyborze ryczałtu jako formy opodatkowania, bo to obowiązuje do rezygnacji lub wyboru innej formy.
Jeżeli małżonkowie zapomną ponowić oświadczenia o opodatkowaniu ryczałtem całości przychodów z najmu przez jednego małżonka, to  jeden małżonek (ten który wybrał ryczałt) nadal płaci ryczałt ale od połowy przychodów z najmu. Natomiast druga połowa przychodów jest opodatkowana u drugiego małżonka na zasadach ogólnych (czyli wg skali podatkowej).

Karta podatkowa

Również jeżeli ktoś chciałby płacić w 2012 roku kartę podatkową (bo płacił podatek w innej formie w zeszłym roku) musi zdążyć złożyć do 20 stycznia złożyć do urzędu skarbowego wniosek – tu wyjątkowo w ustalonej urzędowo formie druku PIT-16 lub wypełniając formularz CEiDG-1 (ci którzy rozpoczynają prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej - ale oni też muszą złożyć PIT-16).

Trzeba jednak prowadzić działalność, która może być opodatkowana w tej formie.

Naczelnik urzędu skarbowego rozpatrzy wniosek i wyda decyzję, w której ustali wysokość podatku dochodowego określając jego miesięczną stawkę. W terminie 14 dni od dnia doręczenia tej decyzji, można jednak zrzec się opodatkowania w tej formie – wtedy „wpada się” w ogólne zasady opodatkowania (skala podatkowa).

Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej nie mają prawa do żadnych ulg i odliczeń oprócz odliczenia od podatku zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Płacąc podatek w formie karty podatkowej nie trzeba składać zeznania podatkowego - a tylko zapłaconą i odliczoną kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne trzeba wykazać w rocznej deklaracji (PIT-16A).

Deklarację tę trzeba złożyć w urzędzie skarbowym do 31 stycznia roku następnego. Gdy podatnik opodatkowany w formie karty podatkowej miał w danym roku jeszcze inne dochody poza działalnością gospodarczą, np. ze stosunku pracy, to musi złożyć zeznanie właściwe dla rozliczenia tych dochodów - w tym przypadku PIT-37.

Wszystko o karcie podatkowej

Podstawa prawna:

Podstawowe akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm),
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. (Dz. U. Nr 219, poz. 1836 z późn. zm.),
5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
  Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.
  Sprzedaż napojów w restauracji - jakie stawki VAT
  Czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT do napojów w restauracji? Sprzedaż dotyczy np. soku pomarańczowego, który kupowany jest w hurtowni ze stawką 0%. A co z herbatą z suszu owocowego, smoothie, shake'ami?
  Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
  Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?
  Nadpłata kredytu hipotecznego - czy to się opłaca
  W pierwszym półroczu 2022 roku Polacy nadpłacili prawie 25 miliardów złotych na złotowe kredyty mieszkaniowe. To najpewniej najwyższy wynik w historii. Dzięki nadpłacie kredytu kredytobiorca będzie musiał oddać bankowi mniej odsetek. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto nadpłacać kredyt nie jest łatwa. Trzeba porównać oprocentowanie lokat i kredytów w perspektywie kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat - czyli w takim okresie w którym będziemy jeszcze (po nadpłacie) spłacać kredyt hipoteczny. Zatem dopiero po latach można dokładnie obliczyć, czy warto było nadpłacać kredyt.
  Sprzedaż miejsc pod reklamę (udostępnianie powierzchni reklamowych) - kod GTU
  Wydawnictwo sprzedaje miejsce pod reklamę zarówno w czasopismach papierowych, jak i w ich wersjach internetowych. Dodatkowo udostępniamy miejsce na reklamę na naszych budynkach. Czy sprzedaż takich miejsc pod reklamę należy oznaczać kodem GTU_12 jak usługi reklamowe?
  Wielu podatników płaci za wysoki podatek od nieruchomości, choć nie musi
  Podatek od nieruchomości jest nagminne zawyżany. Wynika to z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać.
  Aplikacja e-Paragony Ministerstwa Finansów - do czego służy. Donosy na sprzedawców i planowanie domowego budżetu
  Podatnicy mogą już pobrać na telefon aplikację e-Paragony przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Ale – jak mówią eksperci – to program bardziej do planowania domowego budżetu i zgłaszania nieprawidłowości paragonowych fiskusowi. Podobnie zresztą reklamuje ją sam resort finansów. „To bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości” - czytamy na stronie podatki.gov.pl.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych w czasie dużej inflacji - korzyści dla firm i państwa
  Firmy, które przed miesiącami czy latami wygrały przetargi, dziś muszą dokładać do interesu, bo wielu zamawiających nie chce podwyższyć im wynagrodzenia. To efekt chociażby rosnącej inflacji (w lipcu wyniosła 15,5 proc.) czy cen materiałów budowlanych. Teraz przedsiębiorcy dostali w końcu silny argument do ręki. Prokuratoria Generalna RP w opublikowanych właśnie wytycznych przekonuje, że waloryzacja tych kontraktów jest nie tylko dopuszczalna, ale często wręcz niezbędna. Także z perspektywy samych zamawiających czy też – szerzej – interesu publicznego. Prokuratoria Generalna RP zachęca do zmian w kontraktach o zamówienia publiczne, przekonując, że ostateczne koszty upadłości przedsiębiorców może ponieść sama administracja publiczna.
  Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) - nowe przepisy od 29 lipca 2022 r.
  Co zmienia w polskim finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu) wejście w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)? Co to jest crowdfunding udziałowy? Wyjaśniają eksperci CRIDO.
  VAT 2023: Faktura w walucie obcej - kurs przeliczeniowy dla faktury korygującej
  Od stycznia 2023 roku w ustawie o VAT zostaną uregulowane zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotąd kwestia ta nie była objęta regulacją ustawy o VAT, co powodowało wątpliwości podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy o VAT (pakiet SLIM VAT 3) rozwiązanie stanowić ma uproszczenie dotychczasowej praktyki przyjmowanej w zakresie kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących.
  Mały podatnik VAT 2023 - nowy limit 2 mln euro
  Od 1 stycznia 2023 r. zwiększy się (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) limit rocznego obrotu, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika VAT. Zmiana taka wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT zwanej potocznie (SLIM VAT 3), która ma wejść w życie od początku 2023 roku. Projekt ten aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym. Kim jest mały podatnik VAT? Jakie korzyści daje status małego podatnika VAT? Co to jest metoda kasowa w VAT?
  Odliczenie VAT z faktur sprzed rejestracji
  Podatnik można odliczyć VAT z faktur sprzed rejestracji działalności. Jakie warunki należy spełnić, by odzyskać VAT?
  SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
  Co do zasady (z pewnymi wyjątkami) od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie pakiet zmian w ustawie o VAT określany przez Ministerstwo Finansów "SLIM VAT 3" (Simple Local And Modern VAT). Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Projekt ten jest aktualnie w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.
  Outsourcing kadrowo-płacowy – korzyści dla pracodawców, pracowników i działów HR
  Ostatnie miesiące ubiegłego roku oraz początek 2022 r. stanowiły ogromne wyzwanie m.in. dla księgowych oraz działów kadrowo-płacowych. Zmiany i niejasność wprowadzanych aktów prawnych wprowadziły chaos, który bezpośrednio dotknął też pracowników w postaci nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń czy opóźnienia w ich wypłacie. Brak dostępności na rynku specjalistów od kadr i płac zmusił przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań usprawniających obsługę tych procesów.
  Digitalizacja w firmie - jakie korzyści. E-kancelaria
  Digitalizacja w przedsiębiorstwach nie jest procesem nowym. Transformacja cyfrowa w firmach dotyczy coraz większej ilości dokumentów i obejmuje obszary związane z bieżącą pracą. Trend ten uwypuklił się szczególnie w ostatnich dwóch latach, a wpływ na ten stan miała m.in. pandemia. Czy dziś digitalizacja jest nadal na topie? Czy przedsiębiorcy doceniają korzyści płynące z tej zmiany ? Czy są gotowi inicjować kolejne etapy transformacji cyfrowej, by jeszcze mocniej usprawniać pracę swoich firm?
  Rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych - auta elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem
  Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym, przewiduje projekt ustawy, który został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 roku.
  Dochody i wydatki budżetowe 2022/2023. Czy rządowi wystarczy pieniędzy na dodatki drożyźniane?
  Dodatki drożyźniane, które otrzymają obywatele w związku ze wzrostem cen ogrzewania (sam dodatek węglowy – a to dopiero początek – kosztować będzie prawie 12 mld zł.), wymagają radykalnego zwiększenia dochodów budżetu państwa. Rosnące niezadowolenie a przede wszystkim strach przed brakiem ogrzewania i najzwyklejszą biedą wraz z perspektywą podwójnych wyborów (Sejm i Senat oraz samorządu terytorialnego) uzasadniać będzie wypłatę obywatelom dodatkowych świadczeń, których jedynym źródłem jest kasa państwowa. Trzeba ją dodatkowo zasilić, bo inflacyjna premia fiskalna na pewno nie wystarczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Spółka rodzinna – problemy związane z przekształceniem
  Przekształcenie jako jedna z transakcji restrukturyzacji spółki, zasadniczo nie wpływa na jej funkcjonowanie, zmieniając jedynie formę prawną prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje jednak, że cała procedura może być zdecydowanie bardziej skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci. Jakie wyzwania stoją przed prawnikami?
  PIT-36, PIT-36L, PIT-39 (i załączniki) za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-36 (wersja 30), PIT-36S (wersja 30), PIT-36L (wersja 19), PIT-36LS (wersja 19), PIT-39 (wersja 12) i załączników PIT/B (wersja 20), PIT/BR (wersja 6), PIT/IP (wersja 4), PIT/M (wersja 9), PIT/O (wersja 27) oraz PIT/Z (wersja11), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 4 sierpnia 2022 r. i potrwają do 16 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Dodatek na ogrzewanie - wniosek do 30 listopada 2022 roku
  Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta ma m.in. zapewnić wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG względnie olejem opałowym.
  Stawka 0% VAT na książki, gazety i czasopisma w Polsce? Od kiedy?
  Obniżenie do zera stawki VAT na książki, gazety i czasopisma może być szansą na zwiększenie czytelnictwa i dostępności niektórych wydawnictw. Ale to przede wszystkim szansa na poprawę sytuacji finansowej wydawców i ich utrzymanie na rynku – podkreśla Marek Frąckowiak, prezes Izby Wydawców Prasy. Unia Europejska już w kwietniu 2022 roku uchwaliła przepisy, które dają Polsce taką możliwość. Wprowadzenie stawki 0% VAT na książki i prasę oznaczałoby dla budżetu państwa koszt ok. 200 mln zł, ale – jak wskazuje IWP – finansowe konsekwencje braku wsparcia dla tej branży mogą się okazać dużo wyższe.
  Dodatek węglowy tylko dla gospodarstw domowych ogrzewających się węglem kamiennym
  Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł ma przysługiwać gospodarstwom domowym ogrzewającym się węglem kamiennym - zdecydował 5 sierpnia 2022 r. Sejm. Wcześniej Sejm odrzucił część poprawek Senatu do ustawy o dodatku węglowym. Ustawa ta trafi teraz do podpisu Prezydenta RP. Odrębne przepisy mają przyznać wsparcie finansowe dla ogrzewających swoje mieszkania ciepłem systemowym, pelletem, drewnem, olejem opałowym, czy LPG.
  Kalkulator wynagrodzeń 2022 - brutto, netto, zaliczki na podatek, składki ZUS
  Przygotowany przez Infor kalkulator wynagrodzeń (Niskie Podatki, Polski Ład 2.0) oblicza wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne, według zasad, które obowiązują od 1 lipca 2022 r. Istnieje możliwość uwzględniania wysokości wynagrodzenia brutto w ciągu roku.