REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
PIT-4R za 2012 / 2013; druk PIT-4R
PIT-4R za 2012 / 2013; druk PIT-4R

REKLAMA

REKLAMA

Do końca stycznia (w 2013 roku do czwartku 31 stycznia) płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych powinien złożyć deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w poprzednim roku na formularzu PIT-4R. Druk PIT-4R obowiązuje taki sam - wersja (3) - jak w poprzednich 2 latach.

Jak wypełnić PIT-4R za 2013 rok

Autopromocja

PIT-4R trzeba złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według:
- miejsca zamieszkania płatnika,
- siedziby płatnika gdy płatnik nie jest osobą fizyczną,
- miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Za rok 2012 (podobnie jak za 2011 r. i 2010 r.) składana jest wersja nr 3 formularza PIT-4R(3).

W częściach A i B formularza PIT-4R(3) trzeba wpisać dane identyfikacyjne płatnika.

Część C - Wykaz należnych zaliczek na podatek dochodowy za poszczególne miesiące roku podatkowego pomniejszone o składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z przepisami ustawy.

PIT-8AR - złóż w urzędzie skarbowym do końca stycznia

Wiersz 1. Wykazywane są tu należne zaliczki na podatek dochodowy za poszczególne miesiące roku podatkowego obliczone przez płatników którymi są:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1. zakłady pracy - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, od dochodów:
ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – od wypłat z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej ;

2. komornicy sądowi lub podmioty niebędące następcą prawnym zakładu pracy przejmujący jego zobowiązania wynikające ze:
stosunku pracy, stosunku służbowego pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy

- pomniejszone o składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (odliczenie nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki).

W wierszu „liczba podatników i należne zaliczki” w kolumnach za poszczególne miesiące płatnik:

1. wskazuje liczbę podatników, dla których dokonano sumy wypłat oraz od których pobrano należne zaliczki, pomniejszone o składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych.

W liczbie tej nie wykazuje się podatników, którzy:
- uzyskali w danym miesiącu wyłącznie przychody zwolnione od podatku,
- przebywali cały miesiąc na urlopie bezpłatnym i w związku z tym nie otrzymywali w danym miesiącu wynagrodzenia,
- uzyskali przychody w takiej wysokości, od której obliczona zaliczka wynosi „0”,
- zaliczek, co do których zastosowano zwolnienie płatnika z obowiązku ich poboru (art. 22 § 2 ordynacji podatkowej).

2. wykazuje byłego pracownika, któremu wypłacono po ustaniu stosunku pracy np. premię za okres, kiedy świadczył jeszcze pracę, odszkodowanie przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, (wszystkie zaliczki od których płatnik zobowiązany był do poboru zaliczek).

3. wykazuje także wartości zaliczek, których pobór został ograniczony na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy.

Druki PIT 2012 / 2013


Wiersz 2. Wykazywane są tu należne zaliczki na podatek dochodowy za poszczególne miesiące roku podatkowego obliczone przez płatników, o których mowa w art. 33-35 ustawy, którymi są:

1. rolnicze spółdzielnie produkcyjne i inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną – od dokonywanych na rzecz członków spółdzielni lub ich domowników wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego;

2. organy rentowe – od emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych;

3. osoby prawne i ich jednostki organizacyjne wypłacające renty i emerytury z zagranicy,

4. jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne wypłacające stypendia;

5. organy zatrudnienia – od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy;

6. biura terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – od świadczeń wypłacanych z FGŚP;

7. areszty śledcze oraz zakłady karne od wypłacanych należności za pracę tymczasowo aresztowanym oraz skazanym;

8. spółdzielnie – od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni, zaliczonego w ciężar kosztów spółdzielni;

9. oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – od wypłacanych świadczeń pieniężnych wynikających z przepisów ustawy o zakwaterowaniu sił Zbrojnych RP;

10. centrum integracji społecznej – od wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym;

11. podmioty przyjmujące na praktykę absolwencką – od świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich

- pomniejszone o składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (odliczenie nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki ).

Polecamy: Limity ulg i odliczeń w PIT

Polecamy: Najczęstsze błędy w PIT-ach

Wiersz 3. Wykazywana jest tu suma należnych zaliczek za poszczególne miesiące roku podatkowego wykazanych w wierszach 1 i 2;

Wiersz 4. Wykazywane są tu kwoty zaliczek na podatek, których pobór został ograniczony po spełnieniu niżej wymienionych warunków. 

Zgodnie z przepisami art. 32 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli świadczenia w naturze, świadczenia ponoszone za podatnika lub inne nieodpłatne świadczenia przysługują podatnikowi za okres dłuższy niż miesiąc, przy obliczaniu zaliczek za poszczególne miesiące przyjmuje się ich wartość w wysokości przypadającej na jeden miesiąc.

Jeżeli nie jest możliwe określenie, jaka część tych świadczeń przypada na jeden miesiąc, a doliczenie całej wartości w miesiącu ich uzyskania spowodowałoby niewspółmiernie wysoką zaliczkę w stosunku do wypłaty pieniężnej zakład pracy, na wniosek podatnika, ogranicza pobór zaliczki za dany miesiąc.

Kwotę ograniczenia, należy wykazać w tym wierszu w miesiącu dokonania ograniczenia (innymi słowy ta cześć zaliczki której płatnik nie pobiera).

Należy pamiętać, iż kwota ta podlega wykazaniu w kolejnych pozycjach (następnych miesiącach) w wierszu 5 informacji.

Wiersz 5. Zaliczka przypadająca na dany miesiąc w związku z wcześniejszym ograniczeniem poboru.

Zaliczki te nie muszą być pobierane w równych wartościach co miesiąc. Przykładowo jeżeli w poz. 68 wykazano wartość ograniczenia, to suma wartości zaliczek do pobrania od poz. 81 do 90 musi dać wartość z poz. 68.

Wiersz 6. Wykazywany jest tu dodatkowo pobrany podatek wynikający z rozliczenia za rok ubiegły PIT-40, czyli kwota „do zapłaty” (poz. 83 PIT-40).

Jeżeli podatnik złoży płatnikowi przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym oświadczenie PIT-12, które traktuje się na równi z zeznaniem, płatnik sporządza roczne obliczenie podatku.

Różnicę między podatkiem wynikającym z rocznego obliczenia a sumą zaliczek pobranych za miesiące od stycznia do grudnia, pobiera się:
- z dochodu za marzec roku następnego poz.93.
- na wniosek podatnika różnicę tę pobiera się z dochodu za kwiecień roku następnego poz. 94.

W razie, gdy stosunek uzasadniający pobór zaliczek ustał w styczniu lub w lutym, różnicę pobiera się z dochodu za miesiąc, za który pobrana została ostatnia zaliczka poz. 91 lub poz.92.

Pobraną różnicę płatnicy wpłacają na rachunek urzędu skarbowego, łącznie z zaliczkami za te miesiące.

Suma wartości wykazanych w tym wierszu daje sumę kwot „do zapłaty” wynikających z PIT-40 sporządzonych przez płatnika.

Wiersz 7. Wykazywana jest nadpłata wynikająca z rozliczenia za roku ubiegły PIT-40, czyli kwota „nadpłaty” (poz. 84 PIT-40).

Jeżeli z obliczenia rocznego PIT-40 wynika nadpłata, zalicza się ją na poczet zaliczki należnej:
- za marzec,
- a jeżeli po pobraniu tej zaliczki pozostaje nadpłata, płatnik zwraca ją podatnikowi w gotówce.

Zwrócone nadpłaty w gotówce płatnik potrąca z kwot pobranych zaliczek przekazywanych urzędom skarbowym, wykazując je w deklaracji PIT-4R za poszczególne miesiące.

Wartości potrącenia wykazuje się w miesiącach, w których zostały dokonane. Suma wartości wykazanych w tym wierszu daje sumę kwot „nadpłaty” wynikających z PIT-40 sporządzonych przez płatnika.

Wiersz 8. Wykazywane są tu zaliczki pobrane za zasadach właściwych dla zakładów pracy chronionej lub zakładów aktywności zawodowej.

Płatnicy będący:

1. zakładami pracy chronionej kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów z tytułu wykonywanej pracy ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego:

a) za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art.. 27 ust. 1 ustawy o PIT, przekazują:
- w 10% na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- w 90% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

b) za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę, o której mowa powyżej przekazują na zasadach określonych dla pozostałych płatników;

2. zakładami aktywności zawodowej kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów z tytułu wykonywanej pracy ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego:

a) za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art.. 27 ust. 1 ustawy o PIT, przekazują na zakładowy fundusz aktywności zawodowej

b) za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę, o której mowa powyżej, przekazują na zasadach określonych dla pozostałych płatników.

Natomiast płatnicy, którzy utracili status zakładu pracy chronionej, zatrudniający osoby niepełnosprawne, kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów tych osób z tytułów określonych w art. 12 ustawy o PIT stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez tych płatników tym osobom:

a) za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód osoby niepełnosprawnej uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, przekazują w wysokości:
- 25% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych ( w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 25 do 30 % ),
- 50% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych ( w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 30 do 35 % ),
- 75% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych ( w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 35 do 40 % ),
- 100% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych ( w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 40%),

b) w pozostałej części na zasadach określonych dla „ zwykłych” płatników, tak jak i za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód osoby niepełnosprawnej uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę, stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali.


Wiersz 9. Wykazywane są tu kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy od wypłat należności z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz 18 ustawy o PIT.

Zaliczki te są obowiązane pobierać, jako płatnicy:
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
- osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz
- jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
które dokonują wypłaty należności osobom z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 ustawy o PIT, w wysokości 18% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz pomniejszonej o składki potrącone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Zaliczki te podobnie jak przy wypłacie z umów o pracę zmniejsza się do wysokości 7,75% o kwotę pobranej składki na ubezpieczenie zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od wypłaconych należności z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których mowa w art. 13 pkt 2 i 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wykazywane są zaliczki od przychodów z praw majątkowych, np. wypłaty po śmierci pracownika dla małżonka lub osób uprawnionych do renty rodzinnej.

W wierszu tym nie wykazuje się zaliczek pobranych od przychodu od których pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy między innymi z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 lub 5-9 ustawy o PIT, jeżeli suma należności określonych w umowie lub w umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 zł.

Wiersz 10. Wykazywane są w nim zaliczki na podatek pobrane od innych należności, w tym z umowy aktywizacyjnej, o której mowa w art. 35a ust. 1 ustawy o PIT.

Wykazywane są zaliczki na podatek ( pomniejszone o składki na ubezpieczenie zdrowotne – do wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki ) pobrane od innych należności, w tym od wypłat należności osobom zatrudnionym w gospodarstwie domowym, które zawarły umowę aktywizacyjną na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Art. 35a ustawy o PIT został uchylony z dniem 26 października 2007 roku ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 176 poz. 1243). Uchylony przepis na mocy art. 7 ust. 7 powołanej ustawy ma zastosowanie do płatników do czasu obowiązywania umowy aktywizacyjnej zawartej przed dniem 26 października 2007 r.

Wiersz 11. Wykazywany jest w nim pobrany podatek do przekazania do urzędu skarbowego za poszczególne miesiące roku podatkowego.

Należy zsumować kwoty za poszczególne miesiące wykazane w wierszach 3, 5, 6, 9 i 10 i odpowiednio odjąć sumę kwot z wierszy 4, 7 i 8.

Jeżeli różnica w danym miesiącu jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.

Wiersz 12. Wykazywane są w nim (za poszczególne miesiące) kwoty wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego.

Płatnik ma możliwość tego pomniejszenia na mocy przepisów Ordynacji podatkowej (art. 28), które stanowią, że płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

Przepis art. 28 Ordynacji podatkowej ma charakter fakultatywny, ustawodawca wyraźnie stwierdził, że owo wynagrodzenie „przysługuje”, a zatem jest to przywilej, a nie obowiązek. Ordynacja podatkowa nie nakłada obowiązku potrącenia należnego im wynagrodzenia w tym miesiącu, w którym wpłacili uprzednio pobrany podatek.
Nie ma zatem znaczenia czy wynagrodzenie będzie potrącone raz w miesiącu, raz na kwartał czy raz w roku. (więcej na temat pismo MF z dnia 26 marca 1998 r. RS-7250-487/PO/O/98/ZB, LEX 725).

Zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ordynacji podatkowej (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa – Dz. U. Nr 240, poz.2065) kwota przysługującego płatnikom wynagrodzenia wynosi 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników i 0,1% kwoty podatków pobranych przez inkasentów na rzecz budżetu państwa.

Wynagrodzenie to podlega zwrotowi jeżeli płatnik lub inkasent pobrał je nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej.

Kwoty wynagrodzenia przysługującego płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych (zgodnie z art. 63 § 1 Op).

Pismo AP13/068/485/EDR/08/5298 (KIP 46430)

Zgodnie z art. 28 § 1 powołanej ustawy płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

Literalne brzmienie cytowanego przepisu wskazuje, iż uprawnienie płatnika do potrącenia przysługującego mu wynagrodzenia jest uzależnione od dokonania wpłaty pobranego podatku w terminie, nie jest natomiast uzależnione od terminowej wpłaty pobranego podatku w całości.

Wobec powyższego należy przyjąć, iż częściowa wpłata pobranego podatku nie pozbawia płatnika prawa do wynagrodzenia , natomiast może być ono potrącone wyłącznie od kwoty wpłaty dokonanej w terminie.

Powołany na wstępie przepis, ani też inne przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa nie określają terminu w jakim uprawnienie płatnika może być zrealizowane. Należy zatem przyjąć, iż przysługuje ono przez cały okres istnienia zobowiązania, a więc do upływu terminu jego przedawnienia


Wiersz 13. Wykazywane są w nim należne kwoty do wpłaty za poszczególne miesiące roku podatkowego.

Należy od kwot za poszczególne miesiące z wiersza 11 odpowiednio odjąć kwoty z wiersza 12.

Jeżeli różnica w danym miesiącu jest liczbą ujemną należy wpisać 0.

Część D - Wyjaśnienie dotyczące wpłat

Wyjaśniane są różnice pomiędzy kwotą pobranego podatku a kwotą wpłaconego podatku (np. błędne wysokości wpłat za dane miesiące).

Część E - Zawiera oświadczenie płatnika lub osoby wyznaczonej do obliczenia i pobrania podatku.

Jeśli płatnikiem jest osoba fizyczna, to podaje imię i nazwisko oraz składa podpis (i pieczątkę firmową).

Jeśli jest to osoba prawna to podaje w tych pozycjach imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie i pobranie podatku.

Na podstawie przepisów Ordynacja podatkowa (art. 31) osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące płatnikami lub inkasentami, są obowiązane wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, a także zgłosić właściwemu miejscowo organowi podatkowemu imiona, nazwiska i adresy tych osób.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty, a w razie zmiany osoby wyznaczonej – w terminie 14 dnia od dnia, w którym wyznaczono inną osobę.

Doradca podatkowy może podpisywać deklarację, o ile powierzono mu obowiązki związane z obliczeniem podatku (art. 31 Op). Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 o doradztwie podatkowym, czynności doradztwa podatkowego obejmują sporządzanie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych.

Doradca podatkowy, zgodnie z art. 40 ustawy o doradztwie podatkowym, jest jednocześnie obowiązany umieścić na wszystkich pismach sporządzonych w związku z wykonaniem doradztwa podatkowego:
- firmę (nazwę), pod jaką doradztwo to wykonuje,
- miejsce jego wykonywania,
- podpis i numer wpisu na listę doradców podatkowych.

Dodatkowe informacje

1. Gdy nastąpi zmiana miejsca zamieszkania (siedziby) płatnika w trakcie roku PIT-4R składany jest do US właściwego na pierwszy dzień ostatniego miesiąca, za który składana jest deklaracja.
Deklaracja PIT-4R obejmuje okresy miesięczne, składana jest po zakończeniu roku. Nie możemy podejść do tego jak do zeznania rocznego. Jeżeli nastąpiła zmiana właściwości w trakcie roku podatkowego, deklaracja PIT-4R składana do nowego US, ale będzie obejmowała zaliczki wpłacone do poprzednich US.

Art. 18. § 1 Op „Jeżeli w trakcie roku podatkowego lub określonego w odrębnych przepisach innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, który był właściwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego”

2. Gdy zmiana miejsca zamieszkania (siedziby) nastąpi po zakończeniu roku podatkowego (w styczniu), PIT-4R składany jest do US właściwego na pierwszy dzień stycznia następnego roku.
Art. 18a. Op „Jeżeli po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach dotyczących poprzednich lat podatkowych lub innych okresów rozliczeniowych jest organ właściwy po zaistnieniu tych zdarzeń, z zastrzeżeniem art. 18b”

3. W przypadku łączenia, przekształcenia, przejęcia podmiotów, gdy następuje sukcesją w myśl przepisów O.p., PIT-4R składa odpowiednio nowy podmiot, podmiot przekształcony, przejmujący.

Podstawa prawna: art. 38 ust. 1a; 42 ust. 1a i 42e ust. 5 ustawy o PIT;

Źródło: Krajowa Informacja Podatkowa

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Krajowy Plan Odbudowy w Polsce w 2024 roku. Wyścig z czasem po 60 miliardów euro

  Zeszłotygodniowe informacje dotyczące odblokowania funduszy europejskich są optymistyczne – kierunek działań przyjęty przez polski rząd może liczyć na przychylność UE. Pamiętajmy jednak, że deklaracje te nie oznaczają, że środki na wspieranie reform i inwestycji zostaną nam „automatycznie” udostępnione - pisze Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO.

  Czy laptop i wynajęte mieszkanie pracownika zagranicznej firmy to już zakład w Polsce?

  Pracownicy wykonujący pracę poza miejscem siedziby pracodawcy (lub innym miejscem określonym w umowie o pracę) mogą generować szereg konsekwencji podatkowych, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, szczególnie gdy w grę wchodzi praca poza Polską, lub w Polsce, ale dla pracodawcy z innego kraju - pisze Dr Adam Barcikowski – Manager w Nexia Advcero.

  Niższy VAT od 1 kwietnia 2024 r. Stawka 8% dla usług kosmetycznych, manicure i pedicure

  Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt rozporządzenia, które obniży od 1 kwietnia 2024 r. - z 23% do 8% – stawkę VAT na określone usługi kosmetyczne.

  Czas na reformę Unijnego Kodeksu Celnego

  Reforma (projektu) nowego Unijnego Kodeksu Celnego po konsultacjach społecznych. Od 2027 roku przewidywane jest wejście w życie nowego UKC. Będą to zmiany rewolucyjne w wielu aspektach, dziś obowiązujących przepisów prawa celnego. Wiarygodni przedsiębiorcy mają mieć znaczne uproszczenia oraz mamy przejść na „inteligentne” odprawy celne ze zwiększonym monitoringiem systemów informatycznych.

  Twój e-PIT wspólnie z małżonkiem

  Usługa Twój e-PIT umożliwia złożenie rocznego PIT wspólnie z małżonkiem. Kiedy jest to możliwe? Jakie działania należny wykonać?

  PGNiG obniża ceny gazu dla gospodarstw domowych. Ale nadal ponad 90 zł/MWh drożej od ceny zamrożonej do połowy 2024 roku

  W czwartek 29 lutego 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżenie o 8,3 proc. (do 290,97 zł/MWh) zatwierdzonej w grudniu 2023 r. i obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Ale do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

  Ujednolicenie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych. Jest projekt rozporządzenia w tej sprawie

  Ustawodawca przygotował projekt rozporządzenia w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych. Jakie rozwiązania znalazły się w projekcie?

  Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 lutego 2024 roku - nr 043/A/NBP/2024. Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć remont łazienki?

  Ulga rehabilitacyjna a remont łazienki. Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów remontu, adaptacji  i wyposażenia łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

  Księgowy na urlopie. Jak utrzymać płynność obsługi księgowej w firmie?

  Gdy księgowy udaje się na urlop, firma stoi przed wyzwaniem związanym nie tylko ze zorganizowaniem zastępstwa, ale również z utrzymaniem płynności obsługi księgowej. Podpowiadamy, jak przygotować firmę na taką sytuację.

  REKLAMA