Kategorie

Jak wypełnić PIT-4R za 2012 rok

PIT-4R za 2012 / 2013; druk PIT-4R
PIT-4R za 2012 / 2013; druk PIT-4R
Do końca stycznia (w 2013 roku do czwartku 31 stycznia) płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych powinien złożyć deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w poprzednim roku na formularzu PIT-4R. Druk PIT-4R obowiązuje taki sam - wersja (3) - jak w poprzednich 2 latach.

Jak wypełnić PIT-4R za 2013 rok

PIT-4R trzeba złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według:
- miejsca zamieszkania płatnika,
- siedziby płatnika gdy płatnik nie jest osobą fizyczną,
- miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Za rok 2012 (podobnie jak za 2011 r. i 2010 r.) składana jest wersja nr 3 formularza PIT-4R(3).

W częściach A i B formularza PIT-4R(3) trzeba wpisać dane identyfikacyjne płatnika.

Część C - Wykaz należnych zaliczek na podatek dochodowy za poszczególne miesiące roku podatkowego pomniejszone o składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z przepisami ustawy.

PIT-8AR - złóż w urzędzie skarbowym do końca stycznia

Wiersz 1. Wykazywane są tu należne zaliczki na podatek dochodowy za poszczególne miesiące roku podatkowego obliczone przez płatników którymi są:

1. zakłady pracy - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, od dochodów:
ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – od wypłat z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej ;

2. komornicy sądowi lub podmioty niebędące następcą prawnym zakładu pracy przejmujący jego zobowiązania wynikające ze:
stosunku pracy, stosunku służbowego pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy

- pomniejszone o składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (odliczenie nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki).

W wierszu „liczba podatników i należne zaliczki” w kolumnach za poszczególne miesiące płatnik:

1. wskazuje liczbę podatników, dla których dokonano sumy wypłat oraz od których pobrano należne zaliczki, pomniejszone o składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych.

W liczbie tej nie wykazuje się podatników, którzy:
- uzyskali w danym miesiącu wyłącznie przychody zwolnione od podatku,
- przebywali cały miesiąc na urlopie bezpłatnym i w związku z tym nie otrzymywali w danym miesiącu wynagrodzenia,
- uzyskali przychody w takiej wysokości, od której obliczona zaliczka wynosi „0”,
- zaliczek, co do których zastosowano zwolnienie płatnika z obowiązku ich poboru (art. 22 § 2 ordynacji podatkowej).

2. wykazuje byłego pracownika, któremu wypłacono po ustaniu stosunku pracy np. premię za okres, kiedy świadczył jeszcze pracę, odszkodowanie przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, (wszystkie zaliczki od których płatnik zobowiązany był do poboru zaliczek).

3. wykazuje także wartości zaliczek, których pobór został ograniczony na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy.

Druki PIT 2012 / 2013


Wiersz 2. Wykazywane są tu należne zaliczki na podatek dochodowy za poszczególne miesiące roku podatkowego obliczone przez płatników, o których mowa w art. 33-35 ustawy, którymi są:

1. rolnicze spółdzielnie produkcyjne i inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną – od dokonywanych na rzecz członków spółdzielni lub ich domowników wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego;

2. organy rentowe – od emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych;

3. osoby prawne i ich jednostki organizacyjne wypłacające renty i emerytury z zagranicy,

4. jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne wypłacające stypendia;

5. organy zatrudnienia – od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy;

6. biura terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – od świadczeń wypłacanych z FGŚP;

7. areszty śledcze oraz zakłady karne od wypłacanych należności za pracę tymczasowo aresztowanym oraz skazanym;

8. spółdzielnie – od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni, zaliczonego w ciężar kosztów spółdzielni;

9. oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – od wypłacanych świadczeń pieniężnych wynikających z przepisów ustawy o zakwaterowaniu sił Zbrojnych RP;

10. centrum integracji społecznej – od wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym;

11. podmioty przyjmujące na praktykę absolwencką – od świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich

- pomniejszone o składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (odliczenie nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki ).

Polecamy: Limity ulg i odliczeń w PIT

Polecamy: Najczęstsze błędy w PIT-ach

Wiersz 3. Wykazywana jest tu suma należnych zaliczek za poszczególne miesiące roku podatkowego wykazanych w wierszach 1 i 2;

Wiersz 4. Wykazywane są tu kwoty zaliczek na podatek, których pobór został ograniczony po spełnieniu niżej wymienionych warunków. 

Zgodnie z przepisami art. 32 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli świadczenia w naturze, świadczenia ponoszone za podatnika lub inne nieodpłatne świadczenia przysługują podatnikowi za okres dłuższy niż miesiąc, przy obliczaniu zaliczek za poszczególne miesiące przyjmuje się ich wartość w wysokości przypadającej na jeden miesiąc.

Jeżeli nie jest możliwe określenie, jaka część tych świadczeń przypada na jeden miesiąc, a doliczenie całej wartości w miesiącu ich uzyskania spowodowałoby niewspółmiernie wysoką zaliczkę w stosunku do wypłaty pieniężnej zakład pracy, na wniosek podatnika, ogranicza pobór zaliczki za dany miesiąc.

Kwotę ograniczenia, należy wykazać w tym wierszu w miesiącu dokonania ograniczenia (innymi słowy ta cześć zaliczki której płatnik nie pobiera).

Należy pamiętać, iż kwota ta podlega wykazaniu w kolejnych pozycjach (następnych miesiącach) w wierszu 5 informacji.

Wiersz 5. Zaliczka przypadająca na dany miesiąc w związku z wcześniejszym ograniczeniem poboru.

Zaliczki te nie muszą być pobierane w równych wartościach co miesiąc. Przykładowo jeżeli w poz. 68 wykazano wartość ograniczenia, to suma wartości zaliczek do pobrania od poz. 81 do 90 musi dać wartość z poz. 68.

Wiersz 6. Wykazywany jest tu dodatkowo pobrany podatek wynikający z rozliczenia za rok ubiegły PIT-40, czyli kwota „do zapłaty” (poz. 83 PIT-40).

Jeżeli podatnik złoży płatnikowi przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym oświadczenie PIT-12, które traktuje się na równi z zeznaniem, płatnik sporządza roczne obliczenie podatku.

Różnicę między podatkiem wynikającym z rocznego obliczenia a sumą zaliczek pobranych za miesiące od stycznia do grudnia, pobiera się:
- z dochodu za marzec roku następnego poz.93.
- na wniosek podatnika różnicę tę pobiera się z dochodu za kwiecień roku następnego poz. 94.

W razie, gdy stosunek uzasadniający pobór zaliczek ustał w styczniu lub w lutym, różnicę pobiera się z dochodu za miesiąc, za który pobrana została ostatnia zaliczka poz. 91 lub poz.92.

Pobraną różnicę płatnicy wpłacają na rachunek urzędu skarbowego, łącznie z zaliczkami za te miesiące.

Suma wartości wykazanych w tym wierszu daje sumę kwot „do zapłaty” wynikających z PIT-40 sporządzonych przez płatnika.

Wiersz 7. Wykazywana jest nadpłata wynikająca z rozliczenia za roku ubiegły PIT-40, czyli kwota „nadpłaty” (poz. 84 PIT-40).

Jeżeli z obliczenia rocznego PIT-40 wynika nadpłata, zalicza się ją na poczet zaliczki należnej:
- za marzec,
- a jeżeli po pobraniu tej zaliczki pozostaje nadpłata, płatnik zwraca ją podatnikowi w gotówce.

Zwrócone nadpłaty w gotówce płatnik potrąca z kwot pobranych zaliczek przekazywanych urzędom skarbowym, wykazując je w deklaracji PIT-4R za poszczególne miesiące.

Wartości potrącenia wykazuje się w miesiącach, w których zostały dokonane. Suma wartości wykazanych w tym wierszu daje sumę kwot „nadpłaty” wynikających z PIT-40 sporządzonych przez płatnika.

Wiersz 8. Wykazywane są tu zaliczki pobrane za zasadach właściwych dla zakładów pracy chronionej lub zakładów aktywności zawodowej.

Płatnicy będący:

1. zakładami pracy chronionej kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów z tytułu wykonywanej pracy ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego:

a) za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art.. 27 ust. 1 ustawy o PIT, przekazują:
- w 10% na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- w 90% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

b) za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę, o której mowa powyżej przekazują na zasadach określonych dla pozostałych płatników;

2. zakładami aktywności zawodowej kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów z tytułu wykonywanej pracy ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego:

a) za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art.. 27 ust. 1 ustawy o PIT, przekazują na zakładowy fundusz aktywności zawodowej

b) za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę, o której mowa powyżej, przekazują na zasadach określonych dla pozostałych płatników.

Natomiast płatnicy, którzy utracili status zakładu pracy chronionej, zatrudniający osoby niepełnosprawne, kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów tych osób z tytułów określonych w art. 12 ustawy o PIT stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez tych płatników tym osobom:

a) za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód osoby niepełnosprawnej uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, przekazują w wysokości:
- 25% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych ( w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 25 do 30 % ),
- 50% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych ( w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 30 do 35 % ),
- 75% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych ( w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 35 do 40 % ),
- 100% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych ( w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 40%),

b) w pozostałej części na zasadach określonych dla „ zwykłych” płatników, tak jak i za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód osoby niepełnosprawnej uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę, stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali.


Wiersz 9. Wykazywane są tu kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy od wypłat należności z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz 18 ustawy o PIT.

Zaliczki te są obowiązane pobierać, jako płatnicy:
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
- osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz
- jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
które dokonują wypłaty należności osobom z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 ustawy o PIT, w wysokości 18% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz pomniejszonej o składki potrącone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Zaliczki te podobnie jak przy wypłacie z umów o pracę zmniejsza się do wysokości 7,75% o kwotę pobranej składki na ubezpieczenie zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od wypłaconych należności z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których mowa w art. 13 pkt 2 i 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wykazywane są zaliczki od przychodów z praw majątkowych, np. wypłaty po śmierci pracownika dla małżonka lub osób uprawnionych do renty rodzinnej.

W wierszu tym nie wykazuje się zaliczek pobranych od przychodu od których pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy między innymi z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 lub 5-9 ustawy o PIT, jeżeli suma należności określonych w umowie lub w umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 zł.

Wiersz 10. Wykazywane są w nim zaliczki na podatek pobrane od innych należności, w tym z umowy aktywizacyjnej, o której mowa w art. 35a ust. 1 ustawy o PIT.

Wykazywane są zaliczki na podatek ( pomniejszone o składki na ubezpieczenie zdrowotne – do wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki ) pobrane od innych należności, w tym od wypłat należności osobom zatrudnionym w gospodarstwie domowym, które zawarły umowę aktywizacyjną na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Art. 35a ustawy o PIT został uchylony z dniem 26 października 2007 roku ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 176 poz. 1243). Uchylony przepis na mocy art. 7 ust. 7 powołanej ustawy ma zastosowanie do płatników do czasu obowiązywania umowy aktywizacyjnej zawartej przed dniem 26 października 2007 r.

Wiersz 11. Wykazywany jest w nim pobrany podatek do przekazania do urzędu skarbowego za poszczególne miesiące roku podatkowego.

Należy zsumować kwoty za poszczególne miesiące wykazane w wierszach 3, 5, 6, 9 i 10 i odpowiednio odjąć sumę kwot z wierszy 4, 7 i 8.

Jeżeli różnica w danym miesiącu jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.

Wiersz 12. Wykazywane są w nim (za poszczególne miesiące) kwoty wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego.

Płatnik ma możliwość tego pomniejszenia na mocy przepisów Ordynacji podatkowej (art. 28), które stanowią, że płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

Przepis art. 28 Ordynacji podatkowej ma charakter fakultatywny, ustawodawca wyraźnie stwierdził, że owo wynagrodzenie „przysługuje”, a zatem jest to przywilej, a nie obowiązek. Ordynacja podatkowa nie nakłada obowiązku potrącenia należnego im wynagrodzenia w tym miesiącu, w którym wpłacili uprzednio pobrany podatek.
Nie ma zatem znaczenia czy wynagrodzenie będzie potrącone raz w miesiącu, raz na kwartał czy raz w roku. (więcej na temat pismo MF z dnia 26 marca 1998 r. RS-7250-487/PO/O/98/ZB, LEX 725).

Zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ordynacji podatkowej (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa – Dz. U. Nr 240, poz.2065) kwota przysługującego płatnikom wynagrodzenia wynosi 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników i 0,1% kwoty podatków pobranych przez inkasentów na rzecz budżetu państwa.

Wynagrodzenie to podlega zwrotowi jeżeli płatnik lub inkasent pobrał je nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej.

Kwoty wynagrodzenia przysługującego płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych (zgodnie z art. 63 § 1 Op).

Pismo AP13/068/485/EDR/08/5298 (KIP 46430)

Zgodnie z art. 28 § 1 powołanej ustawy płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

Literalne brzmienie cytowanego przepisu wskazuje, iż uprawnienie płatnika do potrącenia przysługującego mu wynagrodzenia jest uzależnione od dokonania wpłaty pobranego podatku w terminie, nie jest natomiast uzależnione od terminowej wpłaty pobranego podatku w całości.

Wobec powyższego należy przyjąć, iż częściowa wpłata pobranego podatku nie pozbawia płatnika prawa do wynagrodzenia , natomiast może być ono potrącone wyłącznie od kwoty wpłaty dokonanej w terminie.

Powołany na wstępie przepis, ani też inne przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa nie określają terminu w jakim uprawnienie płatnika może być zrealizowane. Należy zatem przyjąć, iż przysługuje ono przez cały okres istnienia zobowiązania, a więc do upływu terminu jego przedawnienia


Wiersz 13. Wykazywane są w nim należne kwoty do wpłaty za poszczególne miesiące roku podatkowego.

Należy od kwot za poszczególne miesiące z wiersza 11 odpowiednio odjąć kwoty z wiersza 12.

Jeżeli różnica w danym miesiącu jest liczbą ujemną należy wpisać 0.

Część D - Wyjaśnienie dotyczące wpłat

Wyjaśniane są różnice pomiędzy kwotą pobranego podatku a kwotą wpłaconego podatku (np. błędne wysokości wpłat za dane miesiące).

Część E - Zawiera oświadczenie płatnika lub osoby wyznaczonej do obliczenia i pobrania podatku.

Jeśli płatnikiem jest osoba fizyczna, to podaje imię i nazwisko oraz składa podpis (i pieczątkę firmową).

Jeśli jest to osoba prawna to podaje w tych pozycjach imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie i pobranie podatku.

Na podstawie przepisów Ordynacja podatkowa (art. 31) osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące płatnikami lub inkasentami, są obowiązane wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, a także zgłosić właściwemu miejscowo organowi podatkowemu imiona, nazwiska i adresy tych osób.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty, a w razie zmiany osoby wyznaczonej – w terminie 14 dnia od dnia, w którym wyznaczono inną osobę.

Doradca podatkowy może podpisywać deklarację, o ile powierzono mu obowiązki związane z obliczeniem podatku (art. 31 Op). Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 o doradztwie podatkowym, czynności doradztwa podatkowego obejmują sporządzanie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych.

Doradca podatkowy, zgodnie z art. 40 ustawy o doradztwie podatkowym, jest jednocześnie obowiązany umieścić na wszystkich pismach sporządzonych w związku z wykonaniem doradztwa podatkowego:
- firmę (nazwę), pod jaką doradztwo to wykonuje,
- miejsce jego wykonywania,
- podpis i numer wpisu na listę doradców podatkowych.

Dodatkowe informacje

1. Gdy nastąpi zmiana miejsca zamieszkania (siedziby) płatnika w trakcie roku PIT-4R składany jest do US właściwego na pierwszy dzień ostatniego miesiąca, za który składana jest deklaracja.
Deklaracja PIT-4R obejmuje okresy miesięczne, składana jest po zakończeniu roku. Nie możemy podejść do tego jak do zeznania rocznego. Jeżeli nastąpiła zmiana właściwości w trakcie roku podatkowego, deklaracja PIT-4R składana do nowego US, ale będzie obejmowała zaliczki wpłacone do poprzednich US.

Art. 18. § 1 Op „Jeżeli w trakcie roku podatkowego lub określonego w odrębnych przepisach innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, który był właściwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego”

2. Gdy zmiana miejsca zamieszkania (siedziby) nastąpi po zakończeniu roku podatkowego (w styczniu), PIT-4R składany jest do US właściwego na pierwszy dzień stycznia następnego roku.
Art. 18a. Op „Jeżeli po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach dotyczących poprzednich lat podatkowych lub innych okresów rozliczeniowych jest organ właściwy po zaistnieniu tych zdarzeń, z zastrzeżeniem art. 18b”

3. W przypadku łączenia, przekształcenia, przejęcia podmiotów, gdy następuje sukcesją w myśl przepisów O.p., PIT-4R składa odpowiednio nowy podmiot, podmiot przekształcony, przejmujący.

Podstawa prawna: art. 38 ust. 1a; 42 ust. 1a i 42e ust. 5 ustawy o PIT;

Źródło: Krajowa Informacja Podatkowa

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  26 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.