Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak wypełnić PIT-4R za 2012 rok

Do końca stycznia (w 2013 roku do czwartku 31 stycznia) płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych powinien złożyć deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w poprzednim roku na formularzu PIT-4R. Druk PIT-4R obowiązuje taki sam - wersja (3) - jak w poprzednich 2 latach.

Jak wypełnić PIT-4R za 2013 rok

PIT-4R trzeba złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według:
- miejsca zamieszkania płatnika,
- siedziby płatnika gdy płatnik nie jest osobą fizyczną,
- miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Za rok 2012 (podobnie jak za 2011 r. i 2010 r.) składana jest wersja nr 3 formularza PIT-4R(3).

W częściach A i B formularza PIT-4R(3) trzeba wpisać dane identyfikacyjne płatnika.

Część C - Wykaz należnych zaliczek na podatek dochodowy za poszczególne miesiące roku podatkowego pomniejszone o składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z przepisami ustawy.

PIT-8AR - złóż w urzędzie skarbowym do końca stycznia

Wiersz 1. Wykazywane są tu należne zaliczki na podatek dochodowy za poszczególne miesiące roku podatkowego obliczone przez płatników którymi są:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1. zakłady pracy - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, od dochodów:
ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – od wypłat z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej ;

2. komornicy sądowi lub podmioty niebędące następcą prawnym zakładu pracy przejmujący jego zobowiązania wynikające ze:
stosunku pracy, stosunku służbowego pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy

- pomniejszone o składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (odliczenie nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki).

W wierszu „liczba podatników i należne zaliczki” w kolumnach za poszczególne miesiące płatnik:

1. wskazuje liczbę podatników, dla których dokonano sumy wypłat oraz od których pobrano należne zaliczki, pomniejszone o składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych.

W liczbie tej nie wykazuje się podatników, którzy:
- uzyskali w danym miesiącu wyłącznie przychody zwolnione od podatku,
- przebywali cały miesiąc na urlopie bezpłatnym i w związku z tym nie otrzymywali w danym miesiącu wynagrodzenia,
- uzyskali przychody w takiej wysokości, od której obliczona zaliczka wynosi „0”,
- zaliczek, co do których zastosowano zwolnienie płatnika z obowiązku ich poboru (art. 22 § 2 ordynacji podatkowej).

2. wykazuje byłego pracownika, któremu wypłacono po ustaniu stosunku pracy np. premię za okres, kiedy świadczył jeszcze pracę, odszkodowanie przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, (wszystkie zaliczki od których płatnik zobowiązany był do poboru zaliczek).

3. wykazuje także wartości zaliczek, których pobór został ograniczony na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy.

Druki PIT 2012 / 2013


Wiersz 2. Wykazywane są tu należne zaliczki na podatek dochodowy za poszczególne miesiące roku podatkowego obliczone przez płatników, o których mowa w art. 33-35 ustawy, którymi są:

1. rolnicze spółdzielnie produkcyjne i inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną – od dokonywanych na rzecz członków spółdzielni lub ich domowników wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego;

2. organy rentowe – od emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych;

3. osoby prawne i ich jednostki organizacyjne wypłacające renty i emerytury z zagranicy,

4. jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne wypłacające stypendia;

5. organy zatrudnienia – od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy;

6. biura terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – od świadczeń wypłacanych z FGŚP;

7. areszty śledcze oraz zakłady karne od wypłacanych należności za pracę tymczasowo aresztowanym oraz skazanym;

8. spółdzielnie – od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni, zaliczonego w ciężar kosztów spółdzielni;

9. oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – od wypłacanych świadczeń pieniężnych wynikających z przepisów ustawy o zakwaterowaniu sił Zbrojnych RP;

10. centrum integracji społecznej – od wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym;

11. podmioty przyjmujące na praktykę absolwencką – od świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich

- pomniejszone o składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (odliczenie nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki ).

Polecamy: Limity ulg i odliczeń w PIT

Polecamy: Najczęstsze błędy w PIT-ach

Wiersz 3. Wykazywana jest tu suma należnych zaliczek za poszczególne miesiące roku podatkowego wykazanych w wierszach 1 i 2;

Wiersz 4. Wykazywane są tu kwoty zaliczek na podatek, których pobór został ograniczony po spełnieniu niżej wymienionych warunków. 

Zgodnie z przepisami art. 32 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli świadczenia w naturze, świadczenia ponoszone za podatnika lub inne nieodpłatne świadczenia przysługują podatnikowi za okres dłuższy niż miesiąc, przy obliczaniu zaliczek za poszczególne miesiące przyjmuje się ich wartość w wysokości przypadającej na jeden miesiąc.

Jeżeli nie jest możliwe określenie, jaka część tych świadczeń przypada na jeden miesiąc, a doliczenie całej wartości w miesiącu ich uzyskania spowodowałoby niewspółmiernie wysoką zaliczkę w stosunku do wypłaty pieniężnej zakład pracy, na wniosek podatnika, ogranicza pobór zaliczki za dany miesiąc.

Kwotę ograniczenia, należy wykazać w tym wierszu w miesiącu dokonania ograniczenia (innymi słowy ta cześć zaliczki której płatnik nie pobiera).

Należy pamiętać, iż kwota ta podlega wykazaniu w kolejnych pozycjach (następnych miesiącach) w wierszu 5 informacji.

Wiersz 5. Zaliczka przypadająca na dany miesiąc w związku z wcześniejszym ograniczeniem poboru.

Zaliczki te nie muszą być pobierane w równych wartościach co miesiąc. Przykładowo jeżeli w poz. 68 wykazano wartość ograniczenia, to suma wartości zaliczek do pobrania od poz. 81 do 90 musi dać wartość z poz. 68.

Wiersz 6. Wykazywany jest tu dodatkowo pobrany podatek wynikający z rozliczenia za rok ubiegły PIT-40, czyli kwota „do zapłaty” (poz. 83 PIT-40).

Jeżeli podatnik złoży płatnikowi przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym oświadczenie PIT-12, które traktuje się na równi z zeznaniem, płatnik sporządza roczne obliczenie podatku.

Różnicę między podatkiem wynikającym z rocznego obliczenia a sumą zaliczek pobranych za miesiące od stycznia do grudnia, pobiera się:
- z dochodu za marzec roku następnego poz.93.
- na wniosek podatnika różnicę tę pobiera się z dochodu za kwiecień roku następnego poz. 94.

W razie, gdy stosunek uzasadniający pobór zaliczek ustał w styczniu lub w lutym, różnicę pobiera się z dochodu za miesiąc, za który pobrana została ostatnia zaliczka poz. 91 lub poz.92.

Pobraną różnicę płatnicy wpłacają na rachunek urzędu skarbowego, łącznie z zaliczkami za te miesiące.

Suma wartości wykazanych w tym wierszu daje sumę kwot „do zapłaty” wynikających z PIT-40 sporządzonych przez płatnika.

Wiersz 7. Wykazywana jest nadpłata wynikająca z rozliczenia za roku ubiegły PIT-40, czyli kwota „nadpłaty” (poz. 84 PIT-40).

Jeżeli z obliczenia rocznego PIT-40 wynika nadpłata, zalicza się ją na poczet zaliczki należnej:
- za marzec,
- a jeżeli po pobraniu tej zaliczki pozostaje nadpłata, płatnik zwraca ją podatnikowi w gotówce.

Zwrócone nadpłaty w gotówce płatnik potrąca z kwot pobranych zaliczek przekazywanych urzędom skarbowym, wykazując je w deklaracji PIT-4R za poszczególne miesiące.

Wartości potrącenia wykazuje się w miesiącach, w których zostały dokonane. Suma wartości wykazanych w tym wierszu daje sumę kwot „nadpłaty” wynikających z PIT-40 sporządzonych przez płatnika.

Wiersz 8. Wykazywane są tu zaliczki pobrane za zasadach właściwych dla zakładów pracy chronionej lub zakładów aktywności zawodowej.

Płatnicy będący:

1. zakładami pracy chronionej kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów z tytułu wykonywanej pracy ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego:

a) za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art.. 27 ust. 1 ustawy o PIT, przekazują:
- w 10% na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- w 90% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

b) za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę, o której mowa powyżej przekazują na zasadach określonych dla pozostałych płatników;

2. zakładami aktywności zawodowej kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów z tytułu wykonywanej pracy ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego:

a) za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art.. 27 ust. 1 ustawy o PIT, przekazują na zakładowy fundusz aktywności zawodowej

b) za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę, o której mowa powyżej, przekazują na zasadach określonych dla pozostałych płatników.

Natomiast płatnicy, którzy utracili status zakładu pracy chronionej, zatrudniający osoby niepełnosprawne, kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów tych osób z tytułów określonych w art. 12 ustawy o PIT stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez tych płatników tym osobom:

a) za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód osoby niepełnosprawnej uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, przekazują w wysokości:
- 25% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych ( w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 25 do 30 % ),
- 50% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych ( w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 30 do 35 % ),
- 75% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych ( w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 35 do 40 % ),
- 100% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych ( w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 40%),

b) w pozostałej części na zasadach określonych dla „ zwykłych” płatników, tak jak i za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód osoby niepełnosprawnej uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę, stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali.


Wiersz 9. Wykazywane są tu kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy od wypłat należności z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz 18 ustawy o PIT.

Zaliczki te są obowiązane pobierać, jako płatnicy:
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
- osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz
- jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
które dokonują wypłaty należności osobom z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 ustawy o PIT, w wysokości 18% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz pomniejszonej o składki potrącone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Zaliczki te podobnie jak przy wypłacie z umów o pracę zmniejsza się do wysokości 7,75% o kwotę pobranej składki na ubezpieczenie zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od wypłaconych należności z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których mowa w art. 13 pkt 2 i 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wykazywane są zaliczki od przychodów z praw majątkowych, np. wypłaty po śmierci pracownika dla małżonka lub osób uprawnionych do renty rodzinnej.

W wierszu tym nie wykazuje się zaliczek pobranych od przychodu od których pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy między innymi z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 lub 5-9 ustawy o PIT, jeżeli suma należności określonych w umowie lub w umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 zł.

Wiersz 10. Wykazywane są w nim zaliczki na podatek pobrane od innych należności, w tym z umowy aktywizacyjnej, o której mowa w art. 35a ust. 1 ustawy o PIT.

Wykazywane są zaliczki na podatek ( pomniejszone o składki na ubezpieczenie zdrowotne – do wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki ) pobrane od innych należności, w tym od wypłat należności osobom zatrudnionym w gospodarstwie domowym, które zawarły umowę aktywizacyjną na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Art. 35a ustawy o PIT został uchylony z dniem 26 października 2007 roku ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 176 poz. 1243). Uchylony przepis na mocy art. 7 ust. 7 powołanej ustawy ma zastosowanie do płatników do czasu obowiązywania umowy aktywizacyjnej zawartej przed dniem 26 października 2007 r.

Wiersz 11. Wykazywany jest w nim pobrany podatek do przekazania do urzędu skarbowego za poszczególne miesiące roku podatkowego.

Należy zsumować kwoty za poszczególne miesiące wykazane w wierszach 3, 5, 6, 9 i 10 i odpowiednio odjąć sumę kwot z wierszy 4, 7 i 8.

Jeżeli różnica w danym miesiącu jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.

Wiersz 12. Wykazywane są w nim (za poszczególne miesiące) kwoty wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego.

Płatnik ma możliwość tego pomniejszenia na mocy przepisów Ordynacji podatkowej (art. 28), które stanowią, że płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

Przepis art. 28 Ordynacji podatkowej ma charakter fakultatywny, ustawodawca wyraźnie stwierdził, że owo wynagrodzenie „przysługuje”, a zatem jest to przywilej, a nie obowiązek. Ordynacja podatkowa nie nakłada obowiązku potrącenia należnego im wynagrodzenia w tym miesiącu, w którym wpłacili uprzednio pobrany podatek.
Nie ma zatem znaczenia czy wynagrodzenie będzie potrącone raz w miesiącu, raz na kwartał czy raz w roku. (więcej na temat pismo MF z dnia 26 marca 1998 r. RS-7250-487/PO/O/98/ZB, LEX 725).

Zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ordynacji podatkowej (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa – Dz. U. Nr 240, poz.2065) kwota przysługującego płatnikom wynagrodzenia wynosi 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników i 0,1% kwoty podatków pobranych przez inkasentów na rzecz budżetu państwa.

Wynagrodzenie to podlega zwrotowi jeżeli płatnik lub inkasent pobrał je nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej.

Kwoty wynagrodzenia przysługującego płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych (zgodnie z art. 63 § 1 Op).

Pismo AP13/068/485/EDR/08/5298 (KIP 46430)

Zgodnie z art. 28 § 1 powołanej ustawy płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

Literalne brzmienie cytowanego przepisu wskazuje, iż uprawnienie płatnika do potrącenia przysługującego mu wynagrodzenia jest uzależnione od dokonania wpłaty pobranego podatku w terminie, nie jest natomiast uzależnione od terminowej wpłaty pobranego podatku w całości.

Wobec powyższego należy przyjąć, iż częściowa wpłata pobranego podatku nie pozbawia płatnika prawa do wynagrodzenia , natomiast może być ono potrącone wyłącznie od kwoty wpłaty dokonanej w terminie.

Powołany na wstępie przepis, ani też inne przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa nie określają terminu w jakim uprawnienie płatnika może być zrealizowane. Należy zatem przyjąć, iż przysługuje ono przez cały okres istnienia zobowiązania, a więc do upływu terminu jego przedawnienia


Wiersz 13. Wykazywane są w nim należne kwoty do wpłaty za poszczególne miesiące roku podatkowego.

Należy od kwot za poszczególne miesiące z wiersza 11 odpowiednio odjąć kwoty z wiersza 12.

Jeżeli różnica w danym miesiącu jest liczbą ujemną należy wpisać 0.

Część D - Wyjaśnienie dotyczące wpłat

Wyjaśniane są różnice pomiędzy kwotą pobranego podatku a kwotą wpłaconego podatku (np. błędne wysokości wpłat za dane miesiące).

Część E - Zawiera oświadczenie płatnika lub osoby wyznaczonej do obliczenia i pobrania podatku.

Jeśli płatnikiem jest osoba fizyczna, to podaje imię i nazwisko oraz składa podpis (i pieczątkę firmową).

Jeśli jest to osoba prawna to podaje w tych pozycjach imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie i pobranie podatku.

Na podstawie przepisów Ordynacja podatkowa (art. 31) osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące płatnikami lub inkasentami, są obowiązane wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, a także zgłosić właściwemu miejscowo organowi podatkowemu imiona, nazwiska i adresy tych osób.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty, a w razie zmiany osoby wyznaczonej – w terminie 14 dnia od dnia, w którym wyznaczono inną osobę.

Doradca podatkowy może podpisywać deklarację, o ile powierzono mu obowiązki związane z obliczeniem podatku (art. 31 Op). Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 o doradztwie podatkowym, czynności doradztwa podatkowego obejmują sporządzanie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych.

Doradca podatkowy, zgodnie z art. 40 ustawy o doradztwie podatkowym, jest jednocześnie obowiązany umieścić na wszystkich pismach sporządzonych w związku z wykonaniem doradztwa podatkowego:
- firmę (nazwę), pod jaką doradztwo to wykonuje,
- miejsce jego wykonywania,
- podpis i numer wpisu na listę doradców podatkowych.

Dodatkowe informacje

1. Gdy nastąpi zmiana miejsca zamieszkania (siedziby) płatnika w trakcie roku PIT-4R składany jest do US właściwego na pierwszy dzień ostatniego miesiąca, za który składana jest deklaracja.
Deklaracja PIT-4R obejmuje okresy miesięczne, składana jest po zakończeniu roku. Nie możemy podejść do tego jak do zeznania rocznego. Jeżeli nastąpiła zmiana właściwości w trakcie roku podatkowego, deklaracja PIT-4R składana do nowego US, ale będzie obejmowała zaliczki wpłacone do poprzednich US.

Art. 18. § 1 Op „Jeżeli w trakcie roku podatkowego lub określonego w odrębnych przepisach innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, który był właściwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego”

2. Gdy zmiana miejsca zamieszkania (siedziby) nastąpi po zakończeniu roku podatkowego (w styczniu), PIT-4R składany jest do US właściwego na pierwszy dzień stycznia następnego roku.
Art. 18a. Op „Jeżeli po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach dotyczących poprzednich lat podatkowych lub innych okresów rozliczeniowych jest organ właściwy po zaistnieniu tych zdarzeń, z zastrzeżeniem art. 18b”

3. W przypadku łączenia, przekształcenia, przejęcia podmiotów, gdy następuje sukcesją w myśl przepisów O.p., PIT-4R składa odpowiednio nowy podmiot, podmiot przekształcony, przejmujący.

Podstawa prawna: art. 38 ust. 1a; 42 ust. 1a i 42e ust. 5 ustawy o PIT;

Źródło: Krajowa Informacja Podatkowa

Reklama
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Prezydent podpisał ustawę SLIM VAT 3. Jakie zmiany i od kiedy?

  Prezydent podpisał ustawę znaną jako SLIM VAT 3. Na mocy nowych przepisów zwiększony został m.in. limit dla podatników, którzy mogą korzystać z metody kasowej rozliczania podatku VAT oraz rozliczać się kwartalnie. Próg przychodowy wzrósł z 1,2 miliona do 2 milionów euro. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca. Jej celem jest uproszczenie regulacji podatkowych i ułatwienie prowadzenia działalności przedsiębiorcom. Jakie zmiany na nich czekają?

  Domy seniora z preferencyjną stawką podatku od nieruchomości

  Zapadł ważny wyrok dla praktyki naliczania stawki podatku od nieruchomości dla działalności opiekuńczej (domów seniora). Chodzi o wyrok z dnia 23 maja 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie o sygn. I SA/ Kr 250/23.

  Pomysły na prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę

  Prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę to sympatyczny gest i podziękowanie za dotychczasową wspólną pracę. Ale co kupić? Przygotowaliśmy kilka pomysłów. 

  Prezydent podpisał pakiet Slim VAT 3

  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o VAT – podała kancelaria prezydenta. Ustawa wprowadza pakiet Slim VAT 3, który ma uprosić rozliczanie tego podatku.

  Emilewicz: projektem nowelizacji ustawy o KUKE w przyszłym tygodniu zajmie się rząd

  Zakładam, że projekt ustawy o KUKE w przyszłym tygodniu trafi pod obrady rządu, byśmy zdążyli przepracować ją w Sejmie w czerwcu i lipcu - powiedziała PAP pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwiga Emilewicz.

  Zwrot składki zdrowotnej: wydłużenie terminu, ostatni moment

  Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okaże się, że składka ta została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, płatnikowi składek przysługuje  jej zwrot. Termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia (RZS-R) został wydłużony do 5 czerwca 2023 r.

  Podatek od napiwku. Kto zapłaci?

  Napiwek przypisany konkretnej osobie nie jest dochodem spółki gastronomicznej, a spółka nie zapłaci podatku dochodowego. Podatek dochodowy za napiwek obciąża jednak osobę, która otrzymała napiwek.

  Spółka nie musi pobierać podatku przy wypłacie zaliczki na poczet zysku

  Do obliczenia podatku od zysku wypłaconego komplementariuszowi konieczne jest poznanie wysokości podatku należnego od spółki. Skoro PIT od zysku komplementariusza pomniejszany jest o proporcjonalną część CIT zapłaconego przez spółkę komandytową, to pierwszy z wymienionych podatków będzie mógł zostać wyliczony i pobrany dopiero po złożeniu przez spółkę rocznego zeznania i podjęciu przez wspólników uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku. Spółka, jako płatnik, nie ma więc obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego przy wypłacie komplementariuszowi zaliczki na poczet zysku. Wyrok z 2 lutego 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 394/22).

  Aktualizacja aplikacji mZUS 2023 - nowe funkcje i zmiana wyglądu

  31 maja 2023 r. ZUS poinformował, że udostępnił aktualizację aplikacji mobilnej mZUS. W nowej wersji zmieniony został wygląd aplikacji i rozbudowano ją o kolejne funkcje.

  Wnioski na PUE ZUS o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej można składać do 5 czerwca

  Do 5 czerwca 2023 r. prowadzący działalność gospodarczą mają czas na złożenie wniosku RZS-R o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia. Wniosek w tej sprawie należy złożyć elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – poinformował 1 czerwca 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Czy da się oszczędzić milion na emeryturę? Sprawdzamy!

  Aż 79% Polaków nie oszczędza pieniędzy na emeryturę poza obowiązującymi składkami, a 62,5% nie odkłada regularnie żadnej kwoty na żaden cel. Jednocześnie dochód rozporządzalny na 1 osobę w Polsce w 2022 roku wyniósł 2 249,79 zł. Czy daje to możliwość odłożenia miliona złotych na emeryturę?

  Mały ZUS Plus 2023/2024 - dodatkowe 12 miesięcy korzyści. Ile zaoszczędzi przedsiębiorca?

  Mały ZUS Plus będzie wydłużony o rok dla przedsiębiorców, którzy korzystają z tej preferencji (ulgi) w 2023 roku. Poinformowało o tym 31 maja 2023 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wskutek tego przedłużenia przedsiębiorcy ci zaoszczędzą nawet kilkaset złotych miesięcznie. 

  UE pozwala na obniżenie stawki VAT na odzież dziecięcą. Polska nie chce

  Obniżony VAT na odzież dziecięcą. W ostatnim czasie ożywiła się dyskusja wokół obniżenia stawki VAT na odzież i obuwie dla dzieci. Eksperci nie wykluczają, że temat powróci w najbliższej kampanii wyborczej. Na czym polega problem?

  Niezgłoszenie zmiany w KRS - konsekwencje. Postępowanie przymuszające – jakie jest zagrożenie?

  Dokonanie wpisu oraz rejestracja zmian danych ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki handlowej. Zgodnie z przepisami, wniosek o wpis lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS powinien być złożony do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia, w którym zdarzenie uzasadniające zmianę miało miejsce. Praktyka pokazuje, że wielu przedsiębiorców zaniedbuje ten obowiązek i zgłasza zmiany za późno lub nie robi tego wcale.

  KSeF uszczelni system podatkowy. Czy zlikwiduje szarą strefę?

  Krajowy System e-Faktur (KSeF) to ważne narzędzie pomagające w zwalczaniu oszustw podatkowych. Elektroniczny proces wystawiania, przekazywania i przechowywania faktur ułatwia walkę z nieuczciwymi praktykami. Czy obowiązkowe wprowadzenie systemu zapewni skuteczne środki kontroli i wyeliminuje tzw. szarą strefę? Jakie korzyści przyniesie firmom? 

  Podatek od nadmiarowych zysków w Polsce. Czy i kiedy będzie wprowadzony? Sasin: prace trwają

  Wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków dla niektórych branż nie jest przesądzone - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zastrzegł, że nad rozwiązaniami pracuje resort klimatu.

  Podatkowe zagadnienia e-commerce ze szczególnym uwzględnieniem roli operatorów interfejsu elektronicznego

  Pakiet e-commerce, który wprowadził szereg zmian oraz nowych pojęć  głównie w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązuje od 20 maja 2021 r. Szczególnie ciekawe były zmiany, które „uporządkowały” kwestię platform ułatwiających sprzedaż wysyłkową dla konsumentów z UE (B2C).  Mowa jest tutaj głównie o interfejsach elektronicznych takich jak chociażby Amazon. Co istotne, adres siedziby dla takich platform nie ma żadnego znaczenia w rozwiązaniu, o którym będzie mowa, o ile ułatwiają one określone dostawy towarów.

  Ile zarabiają prezydent i wiceprezydenci Rzeszowa? Jaki mają majątek?

  W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano oświadczenie majątkowe prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka. Wynika z niego, że prezydent zarobił ponad 250 tys. zł w 2022 roku. To o nieco ponad 107 tys. zł więcej niż w 2021 roku.

  Podatnicy nie spieszą się z testowaniem KSeF

  Od 1 lipca przyszłego roku korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe. Obecnie jest to dobrowolne, a oficjalne dane Ministerstwa Finansów pokazują, jakie jest podejście podatników do tego tematu. Jak to wygląda? 

  Informacje z urzędu skarbowego przez telefon lub e-Urząd Skarbowy. Co się zmieni od 15 czerwca 2023 r.?

  Od 15 czerwca 2023 r. podatnicy i płatnicy podatków będą mogli uzyskać od każdego z naczelników urzędów skarbowych (niezależnie od terytorialnej właściwości działania tych organów) dane i informacje o swojej indywidualnej sytuacji podatkowo-prawnej (w tym objęte tajemnicą skarbową) telefonicznie lub za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

  Trybunał każe ścigać oszustów i pozorantów VAT na podstawie przepisów unijnych, a nie krajowych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 25 maja 2023 r. wyrok w polskiej sprawie (C-114/22) dotyczącej kwestionowania prawa do odliczenia VAT na podstawie pozorności czynności. Sprawa dotyczyła transakcji sprzedaży znaków towarowych i odliczenia podatku naliczonego w tym zakresie. 

  Aktualny rachunek bankowy trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Termin mija 30 czerwca 2023 r.

  Ministerstwo Finansów przypomina, że organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać 1,5% podatku PIT, powinny do 30 czerwca 2023 r. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. Zgłoszenie nie jest konieczne jeżeli rachunek został zgłoszony w ubiegłych latach i jest nadal aktualny.

  Nabywca zwraca zakupiony towar. Jak i kiedy rozliczyć VAT?

  Jak prawidłowo rozliczyć VAT w przypadku zwrotu zakupionych towarów przez nabywcę? Wyjaśniamy na poniższym przykładzie. 

  Inwestycja w SAFE – co musisz wiedzieć, żeby nie stracić

  Inwestycje amerykańskich spółek na polskim rynku widoczne są na każdym kroku. Wbrew pozorom, ruch kapitału odbywa się jednak również w przeciwnym kierunku. Polscy inwestorzy co raz częściej lokują kapitał w zagraniczne start-up’y, w tym w innowacyjne projekty z Ameryki Północnej. Jedną z możliwości prowadzenia tego typu działań są umowy SAFE.

  Samochód wycofany z działalności rolniczej. Czy jego sprzedaż podlega VAT?

  Rolnik ryczałtowy sprzedaje samochód, który wykorzystywał w działalności rolniczej. Samochód ten został przed sprzedażą wycofany z działalności rolniczej, co zostało potwierdzone sporządzonym na tę okoliczność protokołem. Czy sprzedaż taka podlega opodatkowaniu VAT? Czy byłoby inaczej, gdyby przed sprzedażą samochód nie został wycofany z działalności rolniczej?