REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Porada Infor.pl

Jak rozliczyć podatkowo zakup okularów dla pracownika?

Grupa ECDP
Jedna z wiodących grup konsultingowych w Polsce
Karolina Gierszewska
Doradca podatkowy
Rozliczenie zakupu okularów dla pracownika
Rozliczenie zakupu okularów dla pracownika

REKLAMA

REKLAMA

Pracodawcy wypełniając obowiązek wynikający z przepisów prawa pracy zapewniają swoim pracownikom zatrudnionym przy monitorach ekranowych odpowiednie okulary. Najczęściej odbywa się to tak, że pracownik kupuje okulary we własnym imieniu i na własną rzecz (faktura za okulary jest wystawiana na pracownika). Następnie pracodawca opiniuje wysokość dofinansowania ww. zakupu (np. nie więcej niż do 300 zł) i pracownik po okazaniu faktury otrzymuje zwrot części zapłaconej należności za okulary.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy - jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Autopromocja

W orzecznictwie organów podatkowych prezentowany jest ostatnio pogląd, że w sytuacji, gdy faktura jest wystawiona na pracodawcę, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących nie korzysta ze zwolnienia podatkowego, gdyż z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. nr 148, poz. 973) wynika, że zapewnienie okularów może nastąpić jedynie w formie rzeczowej.

Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r., sygn. DD3/033/179/CRS/10/PK-1244, „Przyjęte w zakładzie pracy zasady przyznawania tego rodzaju świadczeń rzeczowych muszą być zgodne z zasadami określonymi w przepisie § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia. A fakt zobowiązania pracodawcy na mocy powołanego przepisu do zapewnienia okularów korekcyjnych oznacza, że w tym przypadku wolna od podatku dochodowego jest wyłącznie wartość świadczenia rzeczowego jakie pracownik otrzyma od swojego zakładu pracy, a nie ekwiwalent pieniężny za to świadczenie. Stąd też zwolnieniem tym nie jest objęta kwota, jaką zakład pracy wypłaca pracownikowi tytułem zwrotu kosztów zakupu okularów korekcyjnych na podstawie faktury wystawionej na pracownika.”

Po opublikowaniu ww. interpretacji wśród pracodawców zawrzało. Jednocześnie celem uniknięcia negatywnych skutków większość z nich zamierza zmienić opisany schemat nabywania okularów. Mianowicie, pracownik nabywając okulary dokonywał tego będzie w imieniu i na rachunek pracodawcy.

Ministerstwo Finansów o zwolnieniu z PIT okularów dla pracownika

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W konsekwencji, faktura VAT za ww. zakup wystawiana będzie na rzecz pracodawcy. Jednocześnie ten ostatni odda pracownikowi wyłożoną przez niego kwotę płatności za okulary do wysokości np. 300 zł.

Niby nic trudnego. Podkreślić jednak należy, że planowany schemat postępowania wywołuje może i pozytywne skutki w zakresie podatku dochodowego. Jednakże nie jest obojętny w zakresie podatku od towarów i usług. Co więcej, przy ich literalnym brzmieniu prowadzi do absurdalnych sytuacji. Przyjrzyjmy się bowiem przepisom.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż w przypadku dokonywania zakupu okularów determinowanego przepisami prawa pracy, przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (zwanej dalej ustawą o VAT) nie przesądzają o tym, kto powinien być nabywcą owych okularów (ściślej: kto powinien być wskazany w treści rachunku/faktury VAT jako nabywca).

W związku z tym, na gruncie podatku VAT możliwym jest, iż:

- nabywcą okularów jest pracownik (kupujący okulary we własnym imieniu) a pracodawca dokonuje wyłącznie refundacji (zwrotu) określonej kwoty, nie więcej jednak niż 300 zł;
- nabywcą okularów będzie pracodawca, która przekaże je następnie pracownikowi.

Aczkolwiek w zakresie ww. przypadków zaistnieją odmienne skutki podatkowe.

Zakup okularów przez pracownika działającego we własnym imieniu

W sytuacji, gdy zakupu okularów dokonuje pracownik we własnym imieniu i na własną rzecz faktura VAT zostaje wystawiona na niego jako na nabywcę (a nie na pracodawcę). Wówczas:

-pracodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego jaki wynika z ww. faktury;
-dokonywany przez nią zwrot kwoty pieniężnej do wysokości przewidzianej w regulaminie wewnętrznym (np. 300 zł) stanowi świadczenie neutralne na gruncie podatku VAT (przekazanie środków pieniężnych jest rozliczeniem stricte finansowym niestanowiącym jakiejkolwiek czynności podlegającej opodatkowaniu ww. podatkiem).

Wskazane tutaj konsekwencje odnieść należy także do zakupu okularów w kwocie przekraczającej kwotę zwrotu, tj. 300 zł.

Zakup okularów przez pracownika działającego w imieniu pracodawcy (ew. bezpośrednio przez samego pracodawcę)

W przypadku, gdy zakupu okularów dokonuje bezpośrednio sam pracodawca (ewentualnie pracownik, ale działający w jego imieniu i na jego rzecz), wówczas to pracodawca powinien zostać wskazany jako nabywca towaru w treści rachunku/faktury VAT dokumentującej ów zakup. To pracodawca bowiem nabywa prawo do rozporządzania ww. okularami jak właściciel (w domyśle – pracodawca jest właścicielem okularów). Pracownik płacąc za fakturę u sprzedawcy (zakład optyczny) staje się jedynie płatnikiem należności za towar.

W takiej sytuacji, pracodawca posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego jaki wynikać będzie z otrzymanej faktury na zasadach przewidzianych w art. 86 ust. 1 i nast. ustawy o VAT, a więc gdy zakup okularów związany będzie z działalnością opodatkowaną pracodawcy.

W naszej ocenie, tego rodzaju związek zachodzi, gdy pracodawca nabywa określone towary (np. okulary, odzież ochronną itp.) dla swoich pracowników celem wypełnienia obowiązków nałożonych na niego przez przepisy z zakresu prawa pracy (o ile oczywiście działalność pracodawcy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT).

W tym zakresie, pracodawcy przysługuje pełne prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup okularów korekcyjnych dla pracowników, bowiem bez znaczenia jest okoliczność czy zakup ten został dokonany w kwocie przyznanego limitu (tut. 300 zł) czy ponad tę kwotę.

Dokonywany następnie zwrot określonej kwoty pieniężnej na rzecz pracownika (300 zł) będzie stanowił rozliczenie stricte finansowe również niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT (pracownik wyłożył jako płatnik całą należność za okulary, i pracodawca oddaje mu część tej kwoty).

Warto zwrócić uwagę, iż w sytuacji, w której pracownik działając w imieniu pracodawcy zakupiłby okulary o wartości powyżej 300 zł, wówczas dojdzie do sfinansowania przez niego powyższego zakupu w części przekraczającej kwotę zwrotu (w przypadku zakupu okularów za 1.000 zł pracownik sfinansowałby kwotę 700 zł). Owo sfinansowanie powinno być traktowane jako quasi-subwencja ze strony pracownika na rzecz pracodawcy, która – przez wzgląd na jej charakter – nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Dalsze konsekwencje działania uzależnione są od decyzji pracodawcy.

Jeżeli zadecyduje on, że:

1. okulary (podobnie jak np. odzież robocza) pozostają jego własnością i nie są przekazywane pracownikom – pracodawca nie przenosi na pracownika prawa do rozporządzania okularami jak właściciel (w domniemaniu pracownik nie może używać tych okularów poza pracą).

Wówczas w takiej sytuacji zdarzenie nie wywołuje dalszych konsekwencji w zakresie podatku VAT. Przy czym, dość trudno będzie udowodnić, że pracownik nie może używać okularów poza pracą (wyłożył bowiem u sprzedawcy pewną kwotę pieniędzy za nie). Trudno będzie uzasadnić sytuację, z której wynika, że pracownik „dopłaca” do działalności pracodawcy.

2. okulary zostaną przekazane nieodpłatnie pracownikowi.

Wówczas, w stosunku do pracodawcy może zostać postawiony zarzut, że poprzez działania następcze pracodawca traci prawo do odliczenia podatku naliczonego jaki uprzednio odliczyła.

Organy podatkowe mogą bowiem dowodzić, że pracodawca nabył towary (okulary), które zamierzał przekazać nieodpłatnie pracownikom (a nie, które zostaną wykorzystane do czynności opodatkowanych).

Wprawdzie można bronić tezy, że pracodawca realizuje tutaj obowiązki z prawa pracy: zapewnienia pracownikowi okularów. „Zapewnienie” - to udostępnienie okularów, jeżeli okaże się, że w pracy są potrzebne. Jednocześnie przepisy prawa pracy nie wskazują, że okulary mają być zapewnione tylko na czas pracy. Okulary pracownik winien nosić cały czas, również po pracy. Powyższe stanowi ochronę zdrowia, którą chronią przepisy pracownicze.

Okulary mają zapewnić pracownikowi całościową ochronę wzroku. I z ich specyfiki wynika, że należy je nosić przez cały czas a nie tylko w określonym czasie. W konsekwencji można bronić tezy, że nie mamy do czynienia z nieodpłatnym przekazaniem, tylko efektem realizacji obowiązków pracodawcy (w sytuacji gdy zapewnienie okularów ma miejsce w granicach przepisów, w tym regulaminu wewnątrzzakładowego).

Oczywiście przy braku prawa do odliczenia podatku naliczonego samo przekazanie okularów będzie zdarzeniem neutralnym na gruncie ustawy o VAT. Jednocześnie, trudno będzie uzasadnić, że jest to przekazanie na cele związane z działalnością gospodarczą, bowiem wiadomym jest, że po godzinach pracy pracownik wykorzysta je w celach prywatnych.

3. okulary pozostają własnością pracodawcy - pracodawca nie przenosi na pracownika prawa do rozporządzania okularami jak właściciel - a pracownik nieodpłatnie używa po godzinach pracy okularów do celów prywatnych.

Wówczas, organy podatkowe mogą dojść do wniosku, że mamy do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem, które należy regularnie co miesiąc opodatkować podatkiem VAT. Wprawdzie identycznie jak powyżej można bronić tezy, że pracodawca realizuje tutaj obowiązki z prawa pracy: zapewnienia pracownikowi okularów i nie mamy do czynienia ze świadczeniem nieodpłatnym (uzasadnienie identyczne jak w pkt 2). Niemniej wskazanego ryzyka wykluczyć nie można.

Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług.

Przy rygorystycznym podejściu organów podatkowych, w takiej sytuacji, pracodawca winien co miesiąc wystawiać faktury wewnętrzne (art. 106 ust. 7 ustawy o VAT) i naliczać podatek podatek VAT z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Podstawą opodatkowania winien być koszt świadczenia tych usług poniesiony przez podatnika (art. 29 ust. 12a ustawy o VAT).

Nowe przepisy

Opisane powyżej ryzyko ulega zwiększeniu w związku z planowaną nowelizacją ustawy o VAT. W dniu 25 lutego 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach. Trzeba zaznaczyć, że ustawa ta nie stanowi jeszcze powszechnie obowiązującego aktu prawnego. 

Została obecnie przekazana do Senatu, następnie musi zostać jeszcze podpisana przez Prezydenta RP. Zatem jej kształt
może jeszcze ulec zmianie.

Ustawodawca zdecydował się na zmianę regulacji związanych z opodatkowaniem nieodpłatnych wydań towarów oraz nieodpłatnego świadczenia usług.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (zwanej dalej ustawa o VAT), przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa [brak celu przekazania], w szczególności:

1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
2. wszelkie inne darowizny
- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych towarów.

W konsekwencji, jeżeli ustawa wejdzie w życie, od 1.04.2011 r. każde nieodpłatne przekazanie towarów, jeżeli uprzednio podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, będzie wiązało się z koniecznością opodatkowania podatkiem VAT.

Poza zakresem opodatkowania pozostaną jedynie przekazywane nieodpłatnie drukowane materiały reklamowe i informacyjne, prezenty o małej wartości i próbki (mimo, iż podatnikom przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu).

Jednocześnie, zgodnie z projektowaną zmianą art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

a) użycie towarów stanowiących część majątku przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza jego przedsiębiorstwa, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych towarów,

b) nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza przedsiębiorstwa podatnika.

W pierwszym przypadku za nieodpłatne świadczenie usług uznawać będziemy każde użycie towarów do celów innych niż działalność gospodarcza, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego (w całości lub części) przy zakupie tych towarów.

Druga część przepisu nakazuje traktować na równi ze świadczenie odpłatnym, usługi świadczone bez wynagrodzenia na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, a także wszelkie inne nieodpłatne świadczenia usług do celów innych niż działalność gospodarcza, bez względu na okoliczność czy podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego czy też nie.

Dlatego też uznanie przez organy podatkowe, że mamy do czynienia z czynnościami nieodpłatnym będzie wiązało się ze znacznym ryzykiem podatkowym.

Co zatem zrobić?

Ewentualnym rozwiązaniem jest jeszcze nabycie okularów przez pracodawcę oraz jej pracownika na współwłasność. W takiej sytuacji na fakturze VAT jako nabywcę sprzedawca musi wskazać dwa podmioty (pracodawcę i pracownika). Z regulaminu winno wynikać w jakiej części ww. okulary nabywa pracodawca a w jakiej pracownik (w ww. przykładzie w 80% nabyłby pracownik a w 20 % pracodawca).

Wówczas, pracodawca nabędzie prawo do odliczenia podatku naliczonego w takiej kwocie jaka odpowiada udziałowi jego współwłasności. Jednocześnie neutralne na gruncie VAT pozostaną kwestie używania okularów przez pracownika poza godzinami pracy (nie będzie można bowiem ich uznać za nieodpłatne świadczenie).

Polecamy: Serwis PIT

Polecamy: Serwis Podatki osobiste

Przy czym, powyższe rozwiązanie możliwe jest do zastosowania jeżeli okulary kosztują powyżej 200 zł. W przeciwnym przypadku aktualne pozostają wyżej opisane kwestie.

Jak widać więcej z ww. podejścia szkody niż pożytku. Na zakończenie warto jeszcze dodać, że powyższy pogląd w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych należy uznać za nieuzasadniony. W art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PDOF nie sformułowano warunku skorzystania z omawianego zwolnienia w postaci wymogu wystawienia faktury na pracodawcę.

Dokonując wykładni tej regulacji należy mieć też na uwadze, że ustanawia ona wyjątek od zasady opodatkowania i z tego też względu, zgodnie z podstawowymi zasadami wykładni prawa, nie powinna być ona dokonywana w sposób rozszerzający (wyjątki należy interpretować ściśle). Skoro zatem wystawienie faktury na pracodawcę nie jest ustawowym warunkiem zwolnienia, to nie można twierdzić, że w sytuacji wystawienia faktury na pracownika, takie zwolnienie nie znajduje zastosowania.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  • iw
    2021-10-28 16:31:11
    interesuje mnie ujęcie w księgach nadwyżki wydatkowanej kwoty od kwoty przyznawanej do zwrotu.
    0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o tytoń do żucia, tytoń do nosa

Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o pozostałe wyroby tytoniowe niebędące wyrobami akcyzowymi np. tytoń do żucia, tytoń do nosa.

Dotacje na cyfryzację firm 2024. Innowacje cyfrowe w MŚP na Śląsku oraz Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP

Jakie dofinansowanie można obecnie uzyskać na cyfryzację firmy będąc małym lub średnim przedsiębiorcą?

Ceny transferowe 2024 - kontrole. Wezwanie do przedłożenia dokumentacji lokalnej, a zwolnienie dla podmiotów krajowych

W związku z rosnącym zainteresowaniem organów podatkowych cenami transferowymi można zaobserwować zwiększoną liczbę kontroli w tym zakresie. Choć prowadzenie kontroli na podstawie i w granicach przepisów prawa stanowi obowiązek organów podatkowych, kontrolującym zdarzają się w tym zakresie nadużycia.

Fundusze z FENG zasilą polski rynek venture capital. Przygotowanie pod inwestycje zwiększy szansę na uzyskanie finansowania

Z końcem lutego 2024 r. zakończony został pierwszy nabór do pięciu programów PFR Ventures, w ramach których do polskich funduszy venture capital ma popłynąć 2 mld zł z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W kwietniu br startuje drugi nabór, a do końca 2024 roku PFR Ventures planuje przeprowadzić łącznie pięć rund selekcyjnych. W wyniku realizacji programów PFR Ventures przez polski rynek VC ma przepłynąć w ciągu kilku najbliższych lat ok. 3,1 mld złotych.

Jeśli nie WIRON to jaki wskaźnik zastąpi WIBOR i od kiedy? Niepewność na rynku bankowym. Gubią się też klienci banków. Czy kredyty o stałym oprocentowaniu będą bardziej powszechne?

Od kilku miesięcy temat wskaźników referencyjnych stał się bardzo gorący. Banki wydają się być już zniesmaczone całą tą reformą wskaźnikową, której końca nie widać. Także konsumenci już się w tym gubią, bo nie wiedzą, czy wskaźnik, który mają wpisany do umowy, od którego zależy ich oprocentowanie, będzie istniał, a jeśli nie, to na jaki inny się zmieni.

Minister finansów ma nadzieję, że handlowe niedziele zostaną uregulowane w tym roku. Będą wyższe wpływy z VAT

Trwa dyskusja nad przywróceniem handlu w niedziele. W Sejmie znajduje się projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie dwóch handlowych niedziel w miesiącu. Jakie byłyby skutki wprowadzenia dwóch handlowych niedziel w miesiącu w zakresie podatku VAT?

Zmiany w handlu internetowym 2024. Minister Finansów: urzędy skarbowe dowiedzą się gdy zrobisz 30 (i więcej) transakcji w roku

Minister finansów, Andrzej Domański zapewnił 12 kwietnia 2024 r., że nowe przepisy nie sprawią, że urzędy skarbowe będą inwigilować osoby sprzedające w internecie. Wyjaśnił, że monitorowanie transakcji będzie się zaczynać od 30 transakcji w ciągu roku i wtedy zostaną one zaraportowane.

Obowiązek informowania ZUS o umowie o dzieło. Więcej formularzy RUD, ale mniej zawieranych umów. Dlaczego?

ZUS informuje, że w 2023 r. złożono do ZUS-u więcej formularzy RUD niż rok wcześniej, ale odnotowano nieznaczny spadek zawieranych umów o dzieło zarówno w stosunku do 2022 r. jak i 2021 r.

Domański: chcemy podnieść limit przychodów zwalniających z VAT do 240 tys. zł od stycznia 2025 r.

Szykuje się podwyższenie limitu przychodów uprawniających do zwolnienia z rozliczania VAT do 240 tys. zł z obecnych 200 tys. zł. Zmiana miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

Domański: przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację; inflacja na koniec tego roku wyniesie 4-5 proc.

Śledzimy co dzieje się na rynku handlu żywnością. Widzimy, że to przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację - powiedział minister finansów Andrzej Domański. Według niego inflacja na koniec 2024 roku wyniesie 4-5 proc.

REKLAMA