| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Pracownik > Pakiety medyczne dla pracowników – uzasadnienie uchwały NSA i zdania odrębne

Pakiety medyczne dla pracowników – uzasadnienie uchwały NSA i zdania odrębne

Znane jest już pisemne uzasadnienie uchwały Izby Finansowej NSA z 24 października 2011 r. (sygn. II FPS 7/10), w której stosunkiem głosów 22 do 8 wygrała teza, że pakiety medyczne fundowane pracownikom przez pracodawcę są dla pracowników nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT. Uzasadnienie jest bardzo ciekawe, m.in. dlatego, że NSA odniósł się również do kwestii obliczania wartości takiego świadczenia. Ponadto ważne dla podatników argumenty przeciw tezie uchwały znalazły się w zdaniach odrębnych tych sędziów, którzy głosowali przeciw uchwale.

Warto na wstępie podkreślić, że uzasadnienie uchwały nie jest wiążące dla innych składów orzekających NSA.

Najważniejsze argumenty NSA za tezą uchwały

Przypomnijmy, że pełna teza uchwały Izby Finansowej NSA z 24 października 2011 r. (sygn. II FPS 7/10) brzmi następująco:

Wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.), stanowią dla pracowników, uprawnionych do ich wykorzystania, nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 wymienionej ustawy.

Pakiety medyczne dla pracowników - uchwała NSA

Zdaniem NSA wykupienie przez pracodawcę na rzecz pracowników pakietu świadczeń medycznych stanowi świadczenie pracodawcy na rzecz pracowników, które jest inne, aniżeli świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia z zakresu BHP wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT. Otrzymania świadczeń z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT nie można więc zrównywać z otrzymaniem nieodpłatnego świadczenia, powstałego z tytułu zdarzenia prawnego wykupienia pakietu świadczeń medycznych.

Chodzi tu zapewne o to, że pakiety medyczne obejmują z reguły szerszy zakres świadczeń, niż tylko BHP i medycyna pracy. Ale NSA nie odniósł się w uzasadnieniu do kwestii łączenia w jednym pakiecie świadczeń z zakresu BHP i medycyny pracy z innymi świadczeniami medycznymi.

Sąd podkreślił, że rozpatrywanym pytaniem prawnym z 5 października 2010 r., II FSK 541/09, skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego nie podważa pojęcia nieodpłatnego świadczenia - przedstawione zagadnienie prawne dotyczy w istocie wyłącznie oceny możliwości zastosowania pojęcia nieodpłatnego świadczenia do stanu faktycznego uzyskania przez pracowników prawa i możliwości korzystania z usług medycznych z tytułu wykupienia obejmującego je pakietu przez pracodawcę.

Pakiet ma wartość

W opinii NSA uprawnieni pracownicy nie ponoszą kosztów zakupu pakietu medycznego, mogą więc korzystać z niego nieodpłatnie. Wykupienie pakietu usług medycznych tworzy prawo dające możliwość korzystania z tworzących pakiet usług, które niewątpliwie mają wartość finansową.

Okolicznością notoryjnie znaną jest bowiem, że usługi medyczne posiadają wymierną wartość i skorzystanie z nich co do zasady wymaga różnego rodzaju finansowania, czy to w postaci zapłaty za usługę czy też ponoszenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, w ramach którego są wykonywane.

Pakiet jest prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym

Zdaniem NSA zapewnienie opieki medycznej w ramach wykupionego przez pracodawcę pakietu świadczeń medycznych jest w istocie określonego rodzaju prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym, dającym prawo do wskazanych w pakiecie świadczeń medycznych.

W przypadku prywatnych pakietów świadczeń medycznych dla pracowników (podobnie jak i w przypadku powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) przedmiotem ubezpieczenia jest prawo do świadczeń medycznych, które daje podstawę do skorzystania z określonych świadczeń medycznych, niezależnie od tego, czy świadczenia te zostaną realnie wykorzystane.

Jednocześnie NSA uznał, że nie jest dopuszczalne, aby po uznaniu za pakietów za podlegające opodatkowaniu nieodpłatne świadczenie - dalszemu opodatkowaniu podlegała jego realizacja w postaci wykorzystania konkretnej usługi medycznej.

Pakiet jest świadczeniem, a nie postawieniem do dyspozycji świadczeń medycznych

NSA stwierdził w uzasadnieniu uchwały z 24 października 2011 r., że możliwość skorzystania ze świadczeń medycznych w ramach pakietu, czyli realizacja swojego rodzaju ubezpieczenia zdrowotnego jest sama w sobie świadczeniem na rzecz uprawnionego nie zaś tylko postawieniem świadczenia medycznego do dyspozycji pracownika, bądź informacją o możliwości skorzystania tych świadczeń.

Zdaniem NSA w przypadku zawarcia przez pracodawcę umowy ubezpieczenia na rzecz pracownika, umowa ta skutkuje powstaniem u pracownika przychodu z tytułu innych nieodpłatnych świadczeń, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT w momencie wykupienia polisy ubezpieczeniowej (por. wyrok NSA z 30 lipca 2009 r., II FSK 506/08). Opłacenie składki ubezpieczeniowej przez pracodawcę powoduje przyrost majątkowy wynikający z wyręczenia pracownika w ponoszeniu świadczeń na ubezpieczenie.

Jak ustalić wartość świadczenia z tytułu otrzymania pakietu medycznego

NSA przypomniał, że wartość nieodpłatnych świadczeń, zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o PIT, ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2a ustawy o PIT. A zgodnie z art. 11 ust. 2a pkt 2 ustawy o PIT, jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione, wartość pieniężną nieodpłatnych świadczeń ustala się według cen zakupu.

Zdaniem NSA ten przepis nie stanowi, że wartością nieodpłatnego świadczenia jest (wyłącznie) cena jego zakupu. Wartość tą ustala się według cen zakupu, to jest: odpowiednio, stosownie do cen zakupu, zależnie od cen zakupu, kierując się cenami zakupu.

W opinii NSA cena zakupu usługi stanowi w regulacji prawnej art. 11 ust. 2a pkt 2 ustawy o PIT punkt odniesienia do ustalenia wartości nieodpłatnego świadczenia. Ustawowe sformułowanie "według cen zakupu", posiada więc szersze znaczenie prawne, aniżeli miałby samodzielnie użyty termin "cena zakupu".

NSA uznał, że źródłem ustalenia wartości nieodpłatnego świadczenia z tytułu zakupienia pakietu usług medycznych może być cena zakupu pakietu: skalkulowana i umówiona w relacji do zawartości pakietu (rodzaju oraz ilości usług medycznych) a także liczby jego beneficjentów.

Idąc dalej tym tokiem argumentacji NSA stwierdził, że cena zakupu pakietu, jako punkt odniesienia – wyjścia dla określenia wartości świadczenia w relacji do poszczególnego uprawnionego, może zostać podzielona na równe części odpowiadające indywidualnym jednostkom z całości zbioru uprawnionych z pakietu, albowiem każdy z nich posiada takie samo, wynikające z niego, prawo, gwarantujące możliwość skorzystania ze wszystkich usług objętych pakietem, adekwatnie do odpowiednich potrzeb.

Zdaniem NSA ponieważ świadczeniem z pakietu jest prawo do jego wykorzystania, nie zaś realne poddanie się określonym świadczeniom medycznym, nie zachodzi niebezpieczeństwo powstania stanu nierówności wobec prawa z powodu różnego stopnia i zakresu otrzymywania świadczeń.

Czy ryczałtowo opłacane pakiety medyczne powodują powstanie przychodu w PIT?

W opinii NSA nie istnieje prawny obowiązek uzyskania przez pracodawcę od pracownika zgody na objęcie go pakietem medycznym. Kwestia ta zdaniem NSA nie ma znaczenia z punktu widzenia opodatkowania PIT tych świadczeń. Poza tym pracownik lub osoba trzecia uprawniona z pakietu może zrezygnować z tych świadczeń i tym samym nie być obciążonym zaliczką na PIT od pakietu.

Treść uchwały (z pełnym uzasadnieniem i zdaniami odrębnymi) Izby Finansowej NSA z 24 października 2011 r. - sygn. II FPS 7/10

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Majtkowski

Analityk Expandera

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »