reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Rozliczenia PIT-ów > Nowe wzory PIT-11 i innych oświadczeń, informacji i deklaracji PIT od 2019 roku

Nowe wzory PIT-11 i innych oświadczeń, informacji i deklaracji PIT od 2019 roku

Minister Finansów przygotował nowe wzory oświadczeń, deklaracji i informacji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Od 2019 roku podatnicy i płatnicy będą musieli korzystać m.in. ze zmienionych formularzy PIT-11, PIT-8C, PIT-2, PIT-4R.

Nowe wzory zawarte są w projekcie (z 6 września 2018 r.) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Aktualnie trwają konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe tego projektu.

Rozporządzenie to (razem z nowymi wzorami PIT-11, PIT-8C, PIT-2, PIT-2A, PIT-3, PIT-6, PIT-4R, PIT-8AR) zostało ostatecznie (bez zmian w porównania do opisywanego projektu) opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2018 r., poz. 2237.

Co konkretnie się zmieni? Poniżej przedstawiamy zestawienie zmian.

Polecamy: Kompendium Prawa Pracy – warsztaty w Warszawie (26-27 lutego)

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

PIT-11 – informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

W stosunku do obecnie obowiązującego do końca 2018 roku wzoru informacji PIT-11, nowy wzór formularza PIT-11 zawierać ma zmiany polegające na:

1) dodaniu w poz. 1:

 1. po wyrazie „NIP” przypisu nr 1 o treści: „W przypadku przedsiębiorstwa w spadku, należy podać identyfikator podatkowy NIP zmarłego przedsiębiorcy.”; jest to zmiana dostosowująca do uchwalonej ustawy o zarządzie sukcesyjnym,
 2. identyfikatora podatkowego PESEL; zmiana dostosowująca, gdyż formularz będzie składany również przez rolników w związku z wypłatą wynagrodzeń z tytułu umów o pomocy przy zbiorach;

2) dodaniu w podstawie prawnej wyrazów „art. 35 ust. 10” oraz „art. 42a ust. 1” oraz uaktualnieniu dziennika promulgacyjnego ustawy o PIT; jest to konsekwencja zmiany zakresu objętego informacją; proponowany wzór został rozszerzony o informacje dotyczące wypłaconych stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy PIT oraz o wysokość przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PIT, które dotychczas były wykazywane w informacji PIT–8C; rozszerzenie zakresu informacji wykazywanych w PIT–11 ułatwi organom podatkowym przygotowanie propozycji zeznań podatkowych dla podatników, gdyż niezbędne do tego celu informacje będą pobierane z jednego formularza;

3) zmianie treści dotyczącej terminów składania formularza; zmiana dostosowująca do regulacji przygotowywanej nowelizacji ustawy PIT w związku z realizacją projektu „Twój e–PIT”; ponadto dodano przypis nr 3 w brzmieniu: „W przypadku przedsiębiorstwa w spadku za dzień zaprzestania działalności uważa się dzień wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego.”; jest to zmiana dostosowująca związana z uchwaleniem ustawy o zarządzie sukcesyjnym, która wprowadziła m.in. art. 42f do ustawy PIT;

Od 2019 roku PIT-11 i PIT-8C trzeba będzie przesłać urzędowi skarbowemu do końca stycznia

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm 4 października 2018 r. ustawą
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw już od 2019 roku nastąpi skrócenie o miesiąc (z końca lutego na koniec stycznia) terminu, w jakim podmioty obowiązane do sporządzenia PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, 8 PIT-40A oraz PIT-R, będą je przekazywać urzędowi skarbowemu.
Nie zmieni się natomiast termin ich przesyłania podatnikowi, czyli do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Dodatkowo projekt wprowadza wymóg przesyłania PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A, PIT-R oraz IFT-1 urzędom skarbowym wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy – Ordynacja podatkowa.

W ustawie o PIT pojawi się m.in. nowy art. 42g w brzmieniu:
Art. 42g. 1. Płatnicy oraz podmioty, o których mowa w art. 42a, przesyłają roczne obliczenie podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, oraz informacje, o których mowa w art. 34 ust. 8, art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 oraz art. 42e ust. 6:
1)     urzędowi skarbowemu – w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym;
2)     podatnikowi – w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.
2. W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, obowiązek przesłania rocznego obliczenia podatku oraz informacji, o których mowa w ust. 1, jest wykonywany nie później niż w dniu zaprzestania prowadzenia działalności
.”;


art. 45ba ustawy o PIT otrzyma natomiast brzmienie:
„Art. 45ba. Roczne obliczenie podatku, informacje i deklaracje, o których mowa w art. 34 ust. 7 i 8, art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1–4, art. 42 ust. 1a–4, art. 42a ust. 1 oraz art. 42e ust. 5 i 6, składa się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.”

KAS przygotuje PIT-y dla wszystkich podatników

4) w części B:

 1. w tytule wyraz „płatnika” zastąpiono wyrazem „składającego”; jest to zmiana redakcyjna; podmioty obowiązane do złożenia informacji (płatnicy oraz podmioty niebędące płatnikami) zostały zdefiniowane jako „składający”,
 2. konsekwentnie w tej części wyrazy „płatnik” zastąpiono wyrazem „składający”,
 3. w poz. 9 na końcu opisu dodano przypis nr 6 o treści: „W przypadku przedsiębiorstwa w spadku, należy podać dane identyfikacyjne zmarłego przedsiębiorcy z dodaniem oznaczenia „w spadku”.”;

5) w części E:

 1. w tytule dodano wyrazy „- część tę wypełniają składający będący płatnikami”, co jest związane z dodaniem części wypełnianych także przez podmioty, które nie są płatnikami podatku; dodanie tego opisu ułatwi składającym orientację w treści formularza,
 2. w wierszu 10 Inne źródła dodano odnośnik nr 12 o treści „w Wierszu 10 części E wykazuje się m.in. kwotę stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy, w wysokości przekraczającej kwotę zwolnioną od podatku (wykazaną w poz. 82 ) oraz zaliczkę na podatek pobraną przez płatnika.”,
 3. na końcu opisu wiersza odpowiadającego poz. 72 dodano odnośnik nr 13; zmiana ma charakter dostosowujący;

6) dodano część oznaczoną literą F o tytule Informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy przeznaczoną do wykazywania przychodów z innych źródeł, w tym z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach z podtytułem: „(część tę wypełniają składający niebędący płatnikami, o których mowa w art. 42a ustawy, w tym rolnicy); część przeniesiona z dotychczasowej informacji PIT-8C w związku ze zmianą zakresu PIT-11;

7) dotychczasową część F "Informacja o przychodach zwolnionych od podatku oraz o załączniku" oznaczono literą G i dodano:

  1. pod tytułem opis o treści: „(część tę wypełniają składający będący płatnikami)”,
  2. wiersz o treści „Przychody z tytułu stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy. Należy wykazać kwotę stypendium, do wysokości limitu zwolnienia.”

8) w części H (wcześniej G) zatytułowanej "Podpis płatnika lub osoby wyznaczonej do obliczenia i pobrania podatku/pełnomocnika płatnika":

  1. dodano odnośnik nr 14 o treści „Część H wypełniają składający będący płatnikami podatku. W przypadku przedsiębiorstwa w spadku, poz. od 86 do 88 wypełnia zarządca sukcesyjny, a w przypadku jego braku – osoba, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629)”;
  2. w poz. 88 przeznaczonej na podpis dodano opis: „Podpis albo nadruk z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym”; zmiana ułatwiająca składającym sporządzanie informacji dla podatników, zwłaszcza w sytuacji gdy składający jest obowiązany do sporządzenia wielu informacji; obecnie takie rozwiązanie funkcjonuje w formularzu rocznego obliczenia podatku/informacji o wysokości dochodu (PIT– 40A/PIT–11A) sporządzanym przez organy rentowe;

9) po  części  dotyczącej  podpisu  płatnika,  dodano  część  I  o  tytule:  „Podpis  osoby upoważnionej do sporządzenia informacji15)” z odnośnikiem nr 15 o treści „Część I informacji wypełniają składający niebędący płatnikami, którzy wypełnili część F. W przypadku przedsiębiorstwa w spadku poz. od 89 do 91 wypełnia zarządca sukcesyjny, a w przypadku jego braku osoba, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej”; ponadto w poz. 91 przeznaczonej na podpis dodano opis „Podpis albo nadruk z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym”, której cel wskazano w pkt 8;

10) zrezygnowano z dotychczasowej części H Adnotacje urzędu skarbowego;

11) zmieniono redakcję treści odnośnika nr 9;

12) uaktualniono dziennik promulgacyjny ustawy – Ordynacja podatkowa;

13) zmieniono treść pouczenia na następujące” Za uchybienie obowiązkom płatnika, a także za złożenie informacji nieprawdziwej, grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.”; stanowi to dostosowanie do zmiany zakresu informacji;

14)  w związku z dodaniem przypisu zmianie uległa ich numeracja.

PIT-8C – informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych

W stosunku do obecnie obowiązującego do końca 2018 r. wzoru informacji PIT–8C, wzór formularza PIT–8C stanowiący załącznik do niniejszego rozporządzenia zawiera następujące zmiany:

1) w poz. 1 wyrazy „podmiotu obowiązanego do składania informacji” zastąpiono wyrazem „składającego”; zmiana redakcyjna;

2) zmieniono tytuł na „PIT-8C Informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych”; zmiana jest konsekwencją zmiany zakresu informacji;

3) w podstawie prawnej wykreślono wyrazy „art. 35 ust. 10” oraz „art. 42a” oraz uaktualniono dziennik promulgacyjny ustawy PIT; jest to konsekwencja zmiany zakresu objętego informacją; proponowany wzór przeznaczony jest do wykazywania niektórych dochodów z kapitałów pieniężnych; dotychczasowe informacje dotyczące wysokości przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PIT oraz stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy PIT zostały przeniesione do informacji PIT–11;

4) zmieniono opis dotyczący terminów składania; zmiana dostosowująca do regulacji przygotowywanej nowelizacji ustawy PIT w związku z realizacją projektu „Twój e–PIT”;

5) wykreślono dotychczasowe części D oraz E przeznaczone do wykazywania wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PIT (część D) oraz wysokości wypłaconego stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy PIT (część E);

6) wykreślono dotychczasową część I przeznaczoną na składanie podpisu przez płatnika lub osoby wyznaczone do obliczenia i pobrania podatku/pełnomocnika płatnika ze względu na fakt, iż formularz ten będzie składany wyłącznie przez podmioty niebędące płatnikami; w konsekwencji wykreślono przypisy 4 i 5 jako zbędne;

Polecamy: Komplet podatki 2019

7) w części oznaczonej literą F przeznaczonej na podpis osoby upoważnionej do sporządzenia informacji w poz. 41 po wyrazie „Podpis” dodano „albo nadruk z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym”; zmiana ułatwiająca składającym sporządzanie informacji dla podatników, zwłaszcza w sytuacji gdy składający jest obowiązany do sporządzenia wielu informacji; obecnie takie rozwiązanie funkcjonuje w formularzu rocznego obliczenia podatku/informacji o wysokości dochodu (PIT– 40A/PIT–11A) sporządzanym przez organy rentowe;

8) zrezygnowano z części J Adnotacje urzędu skarbowego;

9) uaktualniono dziennik promulgacyjny ustawy – Ordynacja podatkowa;

10)  w pouczeniu wykreślono wyrazy „Za uchybienie obowiązkom płatnika, a także”, co ma związek ze zmianą zakresu informacji, której nie będą już składać płatnicy podatku.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki, prawo

Jakie zmiany w podatkach i ZUS wprowadza Tarcza antykryzysowa 4.0

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama