reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Rozliczenia PIT-ów > Zryczałtowany zwrot kosztów za odstrzał sanitarny dzikich zwierząt jest opodatkowany PIT

Zryczałtowany zwrot kosztów za odstrzał sanitarny dzikich zwierząt jest opodatkowany PIT

Wypłacone myśliwym środki pieniężne stanowiące zwrot w formie ryczałtowej kosztów za każdą sztukę odstrzelonego zwierzęcia (np. dzików) w trakcie odstrzału sanitarnego są opodatkowane PIT (jako przychody z tzw. innych źródeł) i nie korzystają ze zwolnienia z tego podatku. Wypłacający myśliwym ten ryczałt Polski Związek Łowiecki nie musi pobierać zaliczek na podatek ale ma obowiązek sporządzenia odrębnie dla każdego podatnika (myśliwego) informacji PIT-11. Te informacje PZŁ musi przekazać urzędowi skarbowemu, właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika (myśliwego) do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, a samym podatnikom - do końca lutego następnego roku podatkowego.

Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 19 lutego 2020 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.108.2019.2.DJ).

O interpretację wystąpił Polski Związek Łowiecki, który zgodnie z Prawem łowieckim jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, które prowadzą gospodarkę łowiecką poprzez hodowlę i pozyskiwanie zwierzyny oraz działają na rzecz jej ochrony poprzez regulację liczebności populacji zwierząt łownych. Zarówno Polski Związek Łowiecki jak i poszczególne koła łowieckie (które są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi PZŁ) posiadają osobowość prawną.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: PIT 2020. Komentarz

Odstrzał sanitarny dzikich zwierząt a podatek od ryczałtu

PZŁ wykonuje zadania publiczne w tym w szczególności zadania powierzone mu przez ministra właściwego do spraw ochrony środowiska. Jednym z tych zadań może być odstrzał sanitarny zwierząt wolno żyjących (dzikich) realizowany na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz dalszych rozporządzeń wykonawczych. W tym celu PZŁ może zlecić myśliwemu (zarówno swojemu pracownikowi, jak i myśliwemu niezatrudnionemu w PZŁ) dokonanie odstrzału.

Zgodnie z art. 47a ust. 2-4 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, podmiotowi, który poniósł koszty związane z realizacją nakazu odstrzału sanitarnego zwierząt - przysługuje ze środków budżetu państwa zryczałtowany zwrot kosztów za każdą sztukę odstrzelonego zwierzęcia, zwany dalej w ustawie „ryczałtem”. Ryczałt ten przysługuje:

- myśliwemu wykonującemu odstrzał sanitarny zwierząt - w wysokości 80% ryczałtu;
- dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, na obszarze którego dokonano odstrzału sanitarnego zwierząt, albo Polskiemu Związkowi Łowieckiemu w przypadkach, o których mowa w ust. 1 - w wysokości 20% kwoty ryczałtu.

Przykładowo: wysokość ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików wynika z rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2018 r. – Dz. U. z 2018 poz. 2194. Z tego rozporządzenia wynika, że ryczałt za każdą odstrzeloną sanitarnie samicę przelatkę lub dorosłą samicę dzika wynosi 650 zł oraz 300 zł za każdego innego dzika.

Kwotę „ryczałtu” ustala i wypłaca PZŁ powiatowy lekarz weterynarii na podstawie faktury wystawionej przez PZŁ albo dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego.

Po otrzymaniu tego ryczałtu PZŁ ma obowiązek przekazać myśliwemu 80% kwoty tego ryczałtu.

I tu pojawiły się w PZŁ wątpliwości:

1) czy ww. ryczałt jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT)?

2) jeżeli ryczałt jest opodatkowany PIT, to jakie obowiązki (w szczególności obowiązki płatnika i obowiązki dokumentacyjne) ciążą z tego tytułu na PZŁ?

Zdaniem PZŁ ten ryczałt podlega, co do zasady, opodatkowaniu PIT ale korzysta ze zwolnienia z tego podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT.

Przychody z tzw. innych źródeł

Jednak Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z tezą PZŁ.

Zdaniem organu podatkowego faktycznie omawiany ryczałt za sanitarny odstrzał dzikich zwierząt (np. dzików) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychody z tzw. innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1  ustawy o PIT. W opinii Dyrektora KIS wskazany w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT katalog przychodów zaliczanych do tzw. przychodów z innych źródeł jest katalogiem otwartym, o czym świadczy użyty w tym przepisie zwrot „w szczególności”. Dlatego do tego źródła należy zaliczyć wszystkie inne przychody, które nie mogą być zakwalifikowane do pozostałych kategorii źródeł przychodów, wymienionych w treści art. 10 ust. 1 ustawy o PIT.

Dyrektor KIS podkreślił, że podkreślić, że na gruncie ustawy o PIT jeden i ten sam przychód stanowić może przychód wyłącznie z jednego źródła. Nie jest możliwa sytuacja, w której ten sam przychód będzie, np. zaliczony częściowo do jednego źródła, a częściowo do innego.

Świadczenia z tytułu sanitarnego odstrzału dzikich zwierząt (rekompensaty, ryczałt), które są wypłacane myśliwym (tak będącym, jak i niebędącym pracownikami PZŁ) nie są zdaniem Dyrektora KIS:

- świadczeniami otrzymywanymi przez myśliwych w związku z wykonywaniem czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich (o których mowa w art. 13 ust. 5 ustawy o PIT),

- przychodami osób (myśliwych), którym organ władzy lub administracji państwowej lub samorządowej, sąd lub prokurator na podstawie właściwych przepisów zlecił wykonanie określonych czynności;

- przychodami biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników (z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10 ustawy o PIT) i inkasentów należności publicznoprawnych, a także

- przychodami z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej lub samorządowej (o których mowa w art. 13 ust. 6 ustawy o PIT).

Dlatego ww. ryczałtu  nie można zakwalifikować do źródła przychodów wskazanych w art. 13 ust. 5, czy też w art. 13 ust. 6 ustawy o PIT – co sugerował PZŁ.

Jako, że ww. ryczałt jest przychodem z tzw. innych źródeł, wypłacający te środki PZŁ nie jest zobowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych myśliwym (zarówno pracownikom, jak i osobom, niebędącym pracownikami PZŁ) kwot ryczałtu. Natomiast obowiązkiem PZŁ będzie sporządzenie odrębnie dla każdego podatnika (myśliwego) informacji PIT-11 i do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym przekazania jej urzędowi skarbowemu, właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego podatnikowi (myśliwemu).

Nie ma zwolnienia z PIT

Ponadto Dyrektor KIS uznał, że omawiane przychody z tytułu ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego zwierząt nie mogą korzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT (ani żadnego innego zwolnienia). Dlatego PZŁ nie ma obowiązku sporządzania informacji PIT-R dla myśliwych, którzy otrzymali ryczałt.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT wolne od podatku są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3000 zł.

Dyrektor KIS wskazał w tym kontekście na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25 listopada 1997 r., sygn. akt U 6/97, gdzie rozstrzygano zakres pojęciowy zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT. Z tego wyroku a także z doktryny wynika, że to zwolnienie może być stosowane tylko do diet lub zwrotu kosztów uzyskiwanych przez posłów i senatorów, radnych i innych przedstawicieli samorządu terytorialnego, składów komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, składów inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej i inspekcji wojewódzkich komisarzy wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Trybunału Stanu, ławników sądów powszechnych – wykonujących obowiązki obywatelskie i społeczne. Zwolnienie to może dotyczyć także osób pełniących określone funkcje społeczne w organizacjach pozarządowych np. w instytucjach reprezentujących daną społeczność zawodową.

W podsumowaniu omawianej interpretacji z 19 lutego 2020 r. Dyrektor KIS stwierdził, że:
Reasumując, wypłacane przez Wnioskodawcę środki pieniężne (rekompensata, ryczałt) stanowiące zwrot w formie ryczałtowej kosztów za każdą sztukę odstrzelonego zwierzęcia osobom wykonującym te czynności (tj. myśliwym będącym pracownikami Wnioskodawcy oraz myśliwym niebędącym pracownikami Wnioskodawcy) będą stanowiły przychód myśliwego w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. przychód z innych źródeł) i nie będą korzystały ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy – zatem Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku sporządzania informacji PIT-R. Wnioskodawca nie będzie również zobowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych myśliwym (zarówno pracownikom, jak i osobom, niebędącym pracownikami Wnioskodawcy) kwot ryczałtu (rekompensat). Natomiast na Wnioskodawcy ciążył będzie obowiązek sporządzenia odrębnie dla każdego podatnika (myśliwego) informacji PIT-11 i do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym przekazania jej urzędowi skarbowemu, właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazania jej podatnikowi (myśliwemu) – stosownie do art. 42a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

reklama

Czytaj także

Data publikacji:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Ryczałt za odstrzał sanitarny dzikich zwierząt (np. dzików) jest opodatkowany PIT - nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego
Ryczałt za odstrzał sanitarny dzikich zwierząt (np. dzików) jest opodatkowany PIT - nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego

Slim VAT 202139.90 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama