Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie a podatek dochodowy

Mirosław Siwiński
Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923
 Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny
Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych
Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie a podatek dochodowy
Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie a podatek dochodowy
fot. Shutterstock
Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej osoba, która uzyskała sądownie odszkodowanie z tytułu niesłusznego tymczasowego aresztowania nie może liczyć na zwolnienie z podatku dochodowego (PIT) kwoty tego odszkodowania. Natomiast zwolnione z PIT jest zadośćuczynienie z tego samego tytułu.

Tezy te zostały zaprezentowane w interpretacji indywidualnej wydanej 11 marca 2019 r. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (znak: 0113-KDIPT3.4011.7.2019.2.JR).

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie - stan faktyczny

Sprawa dotyczyła niesłusznego tymczasowego aresztowania, które wnioskodawca wywiódł z uwagi na to, że w sprawie karnej nastąpiło uniewinnienie od wszystkich zarzuconych mu czynów. W wyniku złożenia wniosku o przyznanie odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne tymczasowe aresztowanie na podstawie art. 552 § 4 Kodeksu postępowania karnego, Sąd Okręgowy zasądził wnioskodawcy kwotę 250 000 zł - tytułem zadośćuczynienia oraz kwotę 424 785 zł 52 gr - tytułem odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami licząc od daty uprawomocnienia się wyroku.

Po apelacji Sąd apelacyjny podwyższył kwotę zadośćuczynienia do 350 000 zł. Dodatkowo wnioskodawca opisał we wniosku lub w pismach uzupełniających (na wezwanie Dyrektora KIS) zasady, wg których Sądy wyliczyły mu naliczone świadczenia.

W związku z tym wnioskodawca zadał Organowi interpretacyjnemu 2 pytania:

 1. Jakie będą skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z otrzymaniem odszkodowania i zadośćuczynienia?
 2. Czy otrzymane na podstawie wyroku sądu kwoty zadośćuczynienie i odszkodowanie są zwolnione z opodatkowania ww. podatkiem?”

Jednocześnie wnioskodawca wywiódł zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509 ze zm., dalej „ustawa” lub "ustawa o PIT"), gdyż „Powołując się na opinie biegłego sądowego z zakresu finansów rachunkowości, księgowości i wynagrodzeń ustalając wysokość utraconego wynagrodzenia, nagrody jubileuszowej, 13-tej pensji, odprawy emerytalnej za niesłuszne tymczasowe aresztowanie, uwzględniające podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, kwoty otrzymane z tytułu zadośćuczynienia i odszkodowania są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ w wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia uwzględniono zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Polecamy: PIT 2019. Komentarz

Polecamy: INFORLEX Ekspert

Stanowisko i argumentacja Dyrektora KIS - omówienie

Formalnie interpretacja była negatywna dla wnioskodawcy. Materialnie częściowo również.

Organ stwierdził m.in., iż odszkodowanie to należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł, co jest o tyle słuszne, co zupełnie nieistotne dla kwestii analizowanego zwolnienia.

Dalej KIS powołał zarówno przepis art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, o który pytał wnioskodawca, ale również pkt 3b, co należy uznać za zasadne, w związku z jego uzupełniającym charakterem do pkt 3.

Po omówieniu zarówno podstaw przyznanego wnioskodawcy świadczenia, jak i ich znaczenia na gruncie prawa cywilnego, Dyrektor KIS zauważył, iż „Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie różnicują świadczeń odszkodowawczych w zależności od tego, czy dotyczą one naprawienia szkody majątkowej czy niemajątkowej, a tym samym użyte przez ustawodawcę pojęcie odszkodowania należy odnosić również do zadośćuczynienia pieniężnego za szkodę niemajątkową (tj. za doznaną krzywdę). Oznacza to, że użyte w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pojęcie odszkodowania odnosi się także do zadośćuczynienia, będącego formą wynagrodzenia krzywdy poszkodowanego.

Jednocześnie Organ ten jednak odmówił prawa do zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy, gdyż zarówno z wyroku zasądzającego nie wynikały wprost przepisy określające zasady odliczenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, jak i „wobec dyspozycji wyżej przywołanych przepisów Kodeksu postępowania karnego oraz Kodeksu cywilnego (tj. odpowiednio art. 552 Kpk oraz art. 361 § 1-2 i art. 448 Kc – przyp. MS) nie sposób uznać, że przewidują one w jaki sposób należy ustalić wysokość odszkodowania (zadośćuczynienia) lub wskazują wysokość tego odszkodowania (zadośćuczynienia). Przepisy te zakreślają jedynie kryteria, którymi należy kierować się przy naprawianiu szkody; innymi słowy określają ogólne ramy odpowiedzialności odszkodowawczej. Nie sposób zatem też przyjąć, że przywołane regulacje spełniają wymóg, wynikający z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określenia wprost wysokości lub zasady ustalania odszkodowania. ” – co należy uznać za zasadne i prawidłowo również Organ zajął się analizą pkt 3b omawianego przepisu.

W tym zakresie z kolei Dyrektor KIS wywiódł, iż zwolnienie to obejmuje tylko „otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej, które nie zostały otrzymane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub nie dotyczyły korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono czyli tylko odszkodowania lub zadośćuczynienia za tzw. szkodę rzeczywistą stanowiącą poniesienie straty.”, nie negując przy tym, iż może to dotyczyć zarówno szkody materialnej (odszkodowanie), jak i niematerialnej (zadośćuczynienie) – co wcześniej się organom często zdarzało.

Tym samym Organ ten zawęził zakres tego zwolnienia wyłącznie do na odszkodowania za rzeczywiste straty (damnum emergens) z wyłączeniem odszkodowania za utracone korzyści (lucrum cessans).

Idąc tym tropem Dyrektor KIS zakwestionował zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT do zwolnienia otrzymanej przez wnioskodawcę kwoty odszkodowania, gdyż ta obejmowała obejmujące sumę utraconych zarobków, a więc zdaniem Organu właśnie szkodę w postaci utraconych korzyści.

Zdaniem bowiem Organu „odszkodowanie nie dotyczyło bowiem szkody rzeczywistej, lecz utraconych dochodów (w szczególności w postaci utraconych zarobków) jakie Wnioskodawca by uzyskiwał, gdyby nie został niesłusznie aresztowany.” Organ ten, odnosząc się wprost do argumentacji Wnioskodawcy, zauważył, iż fakt, że „Sąd dokonał oszacowania kwoty odszkodowania z tytułu utraconych korzyści, tj. w wysokości wynagrodzeń netto, po uwzględnieniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy” nie można „uznawać za równoznaczne z odprowadzeniem podatku dochodowego i na tej podstawie wywodzić tezę, że odszkodowania są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ w wysokości odszkodowania uwzględniono zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. ”

Natomiast Dyrektor KIS przyznał, że w przypadku zadośćuczynienia warunki do objęcia zwolnieniem z pkt 3b są spełnione, nie rozwijając jednak tego wątku. Organ ten wytłumaczył jednak, że uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe, bo ten pytał zarówno o odszkodowanie, jak i zadośćuczynienie i wskazał pkt 3 a nie 3b ust. art. 21 ustawy.

Ocena interpretacji

Omawiana interpretacja jest co do zasady prawidłowa materialnie, choć zawiera pewne niepotrzebne rozstrzygnięcie formalne, które jednak łatwo zniwelować. Niepotrzebnie bowiem wydano interpretacje negatywną, skoro Dyrektor KIS prawidłowo ocenił zakres zwolnienia, tyle że  tylko w części ono podatnikowi przysługiwało i na podstawie inne go przepisu niż zawarty we wniosku. Mógł bowiem uznać stanowisko za częściowo prawidłowe i częściowo nieprawidłowo, jak to już wcześniej czyniono. Tego rodzaju formalizm jest niepotrzebny, bo rozstrzygnięcie (a właściwie jego uzasadnienie) jest gotowe. Podatnik zatem nie powinien skarżyć tej interpretacji, tylko wystąpić o nową, bo będzie to formalnie możliwe, jeżeli wskaże jako przepis oceniany art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy.

Co do meritum zaś stwierdzić należy, iż niewątpliwe do świadczeń otrzymanych przez Wnioskodawcę nie można było zastosować art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, gdyż zasady ich zasady ustalania nie wynikały z aktów prawnych wymienionych w nim. Przepis art. 552 Kpk zawiera jedynie podstawę zasądzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, ale milczy na temat jego wyliczenia. Słusznie jednak Dyrektor KIS zauważył, że w takim razie rozważyć trzeba art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT wprost obejmujący „inne” (tj. nie wymienione w przepisach poprzedzających) odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie.

Ten pozytywny warunek zastosowania tego zwolnienia został spełniony w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, ale pozostały jeszcze warunki negatywne:

z wyjątkiem odszkodowań lub zadośćuczynień:

a) otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b) dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Związek z działalnością gospodarczą odszkodowania nie nastąpił, bo powodem było niesłuszne aresztowanie. Nawet gdyby wnioskodawca był przedsiębiorcą albo był oskarżony o przestępstwa gospodarcze, to związku takiego by nie było – okoliczności te nie wpłynęłyby bowiem na podstawę zasądzania wskazane w art. 552 Kpk. Zasadnie jednak Organ zauważył, że w przypadku odszkodowania występuje jednak druga przesłanka negatywna – tj. wystąpienie lucrum cesssans. Tu oczywiście, potocznie rozumiejąc „utracone korzyści” można by mieć wątpliwości. Przecież Sąd okręgowy zasądził wnioskodawcy odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie, a nie za utracone korzyści. Nie można jednak tracić z pola widzenia tego jak odszkodowanie zostało ustalone, tj. w wysokości utraconych zarobków. Biorąc pod uwagę fakt, że odszkodowanie rekompensuje straty, a nie były to straty rzeczywiste (ubytek w posiadanym majątku) tylko potencjalne (zarobki za czas nie pracowania), to uznanie ich za lucrum cessans było słuszne.

Zasadnie też Organ wskazał, że uwzględnianie hipotetycznych podatków i składek w kwocie tego odszkodowania nie oznacza, że zostało ono opodatkowane i w związku z tym powinno podlegać zwolnieniu (przecież nie były one odprowadzone do właściwych organów).

Słusznie również Dyrektor KIS uznał, że kwota zadośćuczynienia objęta jest zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 3b ustawy o PIT, lecz nie wyjaśnił dlaczego. W stanie faktycznym przedstawionym we wniosku kwota tego zadośćuczynienia została ustalona biorąc pod uwagę:

 • długość trwania niesłusznego tymczasowego aresztowania;
 • wiek Wnioskodawcy w momencie zatrzymania;
 • sposób i okoliczności zatrzymania;
 • traktowanie w zakładzie karnym;
 • fakt, że Wnioskodawca został oderwany od środowiska rodzinnego;
 • spotkanie się z ostracyzmem w środowisku lokalnym;
 • pogorszenie się stanu zdrowia, wpływ na psychikę (lęki, napięcie, niepokój, tiki nerwowe, okresowo pojawiające się problemy związane z koncentracją i pamięcią).

- ale nie to, w przeciwieństwie do odszkodowania, ma znaczenie dla zastosowania zwolnienia. Mimo bowiem redakcji przepisu art. 23 ust. 1 pkt 3b ustawy, która sugeruje, że są zadośćuczynienia dotyczące korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono trudno sobie wyobrazić taką kategorię zadośćuczynień. Jak bowiem można sobie wyobrazić zadośćuczynienie związane z takimi wcześniejszymi – niż powód jego wypłacenia – okolicznościami dającymi korzyść?

Zadośćuczynienie jest bowiem instytucją prawną, która wykształciła się na gruncie prawa cywilnego funkcjonującą jednak również na gruncie prawa pracy i prawa podatkowego – które jednak jej odrębnie nie definiują. Mimo zatem autonomiczności tych dziedzin prawa, zgodnie z zasadami wykładni systemowej, posłużyć się należy rozumieniem i doktryną instytucji zadośćuczynienia wypracowaną na gruncie prawa cywilnego. Przy tym pamiętać jednak trzeba, iż nawet przepisy prawa cywilnego przewidują szereg różanego rodzaju zadośćuczynień – obarczonych różnymi warunkami. Nawet zadośćuczynienie przewidziane w art. 445 w zw. z art. 444 Kodeksu cywilnego, z tytułu uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nie musi być związane z naruszeniem prawa. Przedmiotowy rozstrój zdrowia może bowiem wynikać z wypadku, którego spowodowanie nie jest objęte odpowiedzialnością odszkodowawczą (na podstawie np. art. 431, 433, 434, 435, 436 Kodeksu cywilnego).

Zadośćuczynienie m.in. tym bowiem różni się od odszkodowania, że nie jest uzależnione od powstania szkody, lecz od subiektywnego poczucia doznania krzywdy (Por. wyrok SN z dnia 19 kwietnia 2006 r., II PK 245/05, OSNP 2007, nr 7–8, poz. 101 i wyrok SN z dnia 17 stycznia 2001 r., II KKN 351/99, Prok. i Pr. 2006, nr 6, s. 11.): „W judykaturze i doktrynie dość powszechnie przyjmuje się wyłącznie kompensacyjny charakter ochrony majątkowej udzielanej pokrzywdzonemu i niedopuszczalność przypisywania jej funkcji represyjnych. Kompensata majątkowa ma na celu przezwyciężenie przykrych doznań. Służyć temu ma nie tylko udzielenie pokrzywdzonemu należnej satysfakcji moralnej w postaci uznania jego krzywdy wyrokiem sądu, lecz także zobowiązanie do świadczenia pieniężnego, które umożliwi pełniejsze zaspokojenie potrzeb i pragnień pokrzywdzonego lub wesprze realizację wskazanego przez niego celu społecznego (por. uchwała SN (Pełna Izba Cywilna) z dnia 8 grudnia 1973 r., III CZP 37/73, OSN 1974, nr 9, poz. 145; wyrok SN z dnia 22 maja 1990 r., II CR 225/90, LEX nr 9030; wyrok SN z dnia 11 lipca 2000 r., II CKN 1119/98, LEX nr 50884; wyrok SN z dnia 18 listopada 2004 r., I CK 219/04, LEX nr 146356; a także A. Cisek, W. Dubis (w:) E. Gniewek, P. Machnikowski, Komentarz, 2013, art. 445, nb 3 i 23; J. Panowicz-Lipska, Majątkowa ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1975, s. 68 i n.; M. Pazdan (w:) System prawa prywatnego, t. 1, s. 1166 i 1169; Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania, 2012, nb 659, 663 i 664; M. Safjan (w:) K. Pietrzykowski, Komentarz, t. I, 2011, art. 445, nb 18; A. Szpunar, Przesłanki przewidzianego w art. 448 k.c. zadośćuczynienia, PS 2002, nr 1, s. 15;” (A. Olejniczak Komentarz do art.445 Kodeksu cywilnego (w:) Kidyba A. (red.), Gawlik Z., Janiak A., Kozieł G., Olejniczak A., Pyrzyńska A., Sokołowski T., Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część ogólna., LEX, 2014).

Osoba otrzymująca zadośćuczynienie nie musi zatem być poszkodowana w sensie doznania rzeczywistej szkody w rozumieniu prawnym. Wystarczy, że poczuje się pokrzywdzona i uczucie to nie ma charakteru obiektywnego i też nie może być związane z utraconymi korzyściami. Dobre samopoczucie to nie jest bowiem korzyść.

Mirosław Siwiński, radca prawny, doradca podatkowy Dyrektor Departamentu podatków Kancelarii prof. W. Modzelewskiego

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?
  Remanent likwidacyjny dla celów VAT - jak ustalić wartość towarów
  Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej. Na fakturach ze składnikami majątku obecne są również koszty przesyłki. Czy poniesiony koszt przesyłki/transportu należy doliczyć do wartości składnika majątku i rozliczyć od tej kwoty VAT?
  Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
  Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.
  Sprzedaż napojów w restauracji - jakie stawki VAT
  Czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT do napojów w restauracji? Sprzedaż dotyczy np. soku pomarańczowego, który kupowany jest w hurtowni ze stawką 0%. A co z herbatą z suszu owocowego, smoothie, shake'ami?
  Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
  Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?
  Nadpłata kredytu hipotecznego - czy to się opłaca
  W pierwszym półroczu 2022 roku Polacy nadpłacili prawie 25 miliardów złotych na złotowe kredyty mieszkaniowe. To najpewniej najwyższy wynik w historii. Dzięki nadpłacie kredytu kredytobiorca będzie musiał oddać bankowi mniej odsetek. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto nadpłacać kredyt nie jest łatwa. Trzeba porównać oprocentowanie lokat i kredytów w perspektywie kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat - czyli w takim okresie w którym będziemy jeszcze (po nadpłacie) spłacać kredyt hipoteczny. Zatem dopiero po latach można dokładnie obliczyć, czy warto było nadpłacać kredyt.
  Sprzedaż miejsc pod reklamę (udostępnianie powierzchni reklamowych) - kod GTU
  Wydawnictwo sprzedaje miejsce pod reklamę zarówno w czasopismach papierowych, jak i w ich wersjach internetowych. Dodatkowo udostępniamy miejsce na reklamę na naszych budynkach. Czy sprzedaż takich miejsc pod reklamę należy oznaczać kodem GTU_12 jak usługi reklamowe?
  Wielu podatników płaci za wysoki podatek od nieruchomości, choć nie musi
  Podatek od nieruchomości jest nagminne zawyżany. Wynika to z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać.
  Aplikacja e-Paragony Ministerstwa Finansów - do czego służy. Donosy na sprzedawców i planowanie domowego budżetu
  Podatnicy mogą już pobrać na telefon aplikację e-Paragony przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Ale – jak mówią eksperci – to program bardziej do planowania domowego budżetu i zgłaszania nieprawidłowości paragonowych fiskusowi. Podobnie zresztą reklamuje ją sam resort finansów. „To bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości” - czytamy na stronie podatki.gov.pl.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych w czasie dużej inflacji - korzyści dla firm i państwa
  Firmy, które przed miesiącami czy latami wygrały przetargi, dziś muszą dokładać do interesu, bo wielu zamawiających nie chce podwyższyć im wynagrodzenia. To efekt chociażby rosnącej inflacji (w lipcu wyniosła 15,5 proc.) czy cen materiałów budowlanych. Teraz przedsiębiorcy dostali w końcu silny argument do ręki. Prokuratoria Generalna RP w opublikowanych właśnie wytycznych przekonuje, że waloryzacja tych kontraktów jest nie tylko dopuszczalna, ale często wręcz niezbędna. Także z perspektywy samych zamawiających czy też – szerzej – interesu publicznego. Prokuratoria Generalna RP zachęca do zmian w kontraktach o zamówienia publiczne, przekonując, że ostateczne koszty upadłości przedsiębiorców może ponieść sama administracja publiczna.
  Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) - nowe przepisy od 29 lipca 2022 r.
  Co zmienia w polskim finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu) wejście w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)? Co to jest crowdfunding udziałowy? Wyjaśniają eksperci CRIDO.
  VAT 2023: Faktura w walucie obcej - kurs przeliczeniowy dla faktury korygującej
  Od stycznia 2023 roku w ustawie o VAT zostaną uregulowane zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotąd kwestia ta nie była objęta regulacją ustawy o VAT, co powodowało wątpliwości podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy o VAT (pakiet SLIM VAT 3) rozwiązanie stanowić ma uproszczenie dotychczasowej praktyki przyjmowanej w zakresie kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących.
  Mały podatnik VAT 2023 - nowy limit 2 mln euro
  Od 1 stycznia 2023 r. zwiększy się (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) limit rocznego obrotu, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika VAT. Zmiana taka wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT zwanej potocznie (SLIM VAT 3), która ma wejść w życie od początku 2023 roku. Projekt ten aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym. Kim jest mały podatnik VAT? Jakie korzyści daje status małego podatnika VAT? Co to jest metoda kasowa w VAT?
  Odliczenie VAT z faktur sprzed rejestracji
  Podatnik można odliczyć VAT z faktur sprzed rejestracji działalności. Jakie warunki należy spełnić, by odzyskać VAT?
  SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
  Co do zasady (z pewnymi wyjątkami) od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie pakiet zmian w ustawie o VAT określany przez Ministerstwo Finansów "SLIM VAT 3" (Simple Local And Modern VAT). Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Projekt ten jest aktualnie w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.
  Outsourcing kadrowo-płacowy – korzyści dla pracodawców, pracowników i działów HR
  Ostatnie miesiące ubiegłego roku oraz początek 2022 r. stanowiły ogromne wyzwanie m.in. dla księgowych oraz działów kadrowo-płacowych. Zmiany i niejasność wprowadzanych aktów prawnych wprowadziły chaos, który bezpośrednio dotknął też pracowników w postaci nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń czy opóźnienia w ich wypłacie. Brak dostępności na rynku specjalistów od kadr i płac zmusił przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań usprawniających obsługę tych procesów.
  Digitalizacja w firmie - jakie korzyści. E-kancelaria
  Digitalizacja w przedsiębiorstwach nie jest procesem nowym. Transformacja cyfrowa w firmach dotyczy coraz większej ilości dokumentów i obejmuje obszary związane z bieżącą pracą. Trend ten uwypuklił się szczególnie w ostatnich dwóch latach, a wpływ na ten stan miała m.in. pandemia. Czy dziś digitalizacja jest nadal na topie? Czy przedsiębiorcy doceniają korzyści płynące z tej zmiany ? Czy są gotowi inicjować kolejne etapy transformacji cyfrowej, by jeszcze mocniej usprawniać pracę swoich firm?
  Rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych - auta elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem
  Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym, przewiduje projekt ustawy, który został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 roku.
  Dochody i wydatki budżetowe 2022/2023. Czy rządowi wystarczy pieniędzy na dodatki drożyźniane?
  Dodatki drożyźniane, które otrzymają obywatele w związku ze wzrostem cen ogrzewania (sam dodatek węglowy – a to dopiero początek – kosztować będzie prawie 12 mld zł.), wymagają radykalnego zwiększenia dochodów budżetu państwa. Rosnące niezadowolenie a przede wszystkim strach przed brakiem ogrzewania i najzwyklejszą biedą wraz z perspektywą podwójnych wyborów (Sejm i Senat oraz samorządu terytorialnego) uzasadniać będzie wypłatę obywatelom dodatkowych świadczeń, których jedynym źródłem jest kasa państwowa. Trzeba ją dodatkowo zasilić, bo inflacyjna premia fiskalna na pewno nie wystarczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Spółka rodzinna – problemy związane z przekształceniem
  Przekształcenie jako jedna z transakcji restrukturyzacji spółki, zasadniczo nie wpływa na jej funkcjonowanie, zmieniając jedynie formę prawną prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje jednak, że cała procedura może być zdecydowanie bardziej skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci. Jakie wyzwania stoją przed prawnikami?
  PIT-36, PIT-36L, PIT-39 (i załączniki) za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-36 (wersja 30), PIT-36S (wersja 30), PIT-36L (wersja 19), PIT-36LS (wersja 19), PIT-39 (wersja 12) i załączników PIT/B (wersja 20), PIT/BR (wersja 6), PIT/IP (wersja 4), PIT/M (wersja 9), PIT/O (wersja 27) oraz PIT/Z (wersja11), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 4 sierpnia 2022 r. i potrwają do 16 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Dodatek na ogrzewanie - wniosek do 30 listopada 2022 roku
  Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta ma m.in. zapewnić wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG względnie olejem opałowym.