| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Najczęstsze problemy > Przychody z działalności wykonywanej osobiście w PIT

Przychody z działalności wykonywanej osobiście w PIT

Jednym ze źródeł przychodów wskazanych w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) jest tzw. działalność wykonywana osobiście.

Przychód z działalności wykonywanej osobiście

Przychodem z tej działalności są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych przez podatnika świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Koszty uzyskania przychodu z tego źródła przychodu są ustalane na dwa różne sposoby (kwotowo lub ryczałtowo). Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się:

 • przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych - koszty ustala się w wysokości 20% przychodu pomniejszonego o składki ZUS w części potrącanej bezpośrednio z wynagrodzenia;
 • przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi - koszty ustala się w wysokości 20% przychodu pomniejszonego o składki ZUS w części potrącanej bezpośrednio z wynagrodzenia;
 • przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek - przysługują zryczałtowane koszty uzyskania przychodów, które wynoszą 111,25 zł miesięcznie; 1335 zł rocznie, nie więcej niż 2002,05 zł, jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskiwał więcej niż u jednego podmiotu lub z kilku stosunków prawnych;
 • przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10 ustawy o PIT, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej - koszty ustala się w wysokości 20% przychodu pomniejszonego o składki ZUS w części potrącanej bezpośrednio z wynagrodzenia;
 • przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych - przysługują zryczałtowane koszty uzyskania przychodów, które wynoszą 111,25 zł miesięcznie; 1335 zł rocznie, nie więcej niż 2002,05 zł, jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskiwał więcej niż u jednego podmiotu lub z kilku stosunków prawnych;
 • przychody otrzymywane przez członków Rady Mediów Narodowych - tu wyjątkowo kosztem podatkowym są wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu;
 • przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
  a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie na potrzeby związane z tą nieruchomością,
  c) przedsiębiorstwa w spadku,
  - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów z kontraktów menedżerskich - koszty ustala się w wysokości 20% przychodu pomniejszonego o składki ZUS w części potrącanej bezpośrednio z wynagrodzenia;
 • przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - przysługują zryczałtowane koszty uzyskania przychodów, które wynoszą 111,25 zł miesięcznie; 1335 zł rocznie, nie więcej niż 2002,05 zł, jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskiwał więcej niż u jednego podmiotu lub z kilku stosunków prawnych.

Koszty uzyskania przychodów

Jeżeli podatnik udowodni, że poniósł w roku wyższe koszty niż te według normy procentowej, w zeznaniu rocznym może zastosować koszty faktycznie poniesione. W ramach umowy zlecenia czy o dzieło podatnik może zastosować 50% koszty uzyskania przychodów, jeżeli umowa dotyczy przeniesienia praw autorskich.

Rozliczenie roczne

W zeznaniu rocznym podatnik rozlicza przychody z działalności wykonywanej osobiście opodatkowane według skali podatkowej. Nie rozlicza w zeznaniu przychodów z tytułu tzw. małych zleceń, od których płatnik odprowadził do urzędu podatek zryczałtowany. Zaliczka na podatek dochodowy od dochodów z działalności wykonywanej osobiście obliczana jest według najniższej stawki w skali (w 2019 r. stawka 18%), ale w zeznaniu dochód z tego tytułu łączy się z innymi dochodami opodatkowanymi według skali.

W praktyce najczęściej zaliczki będzie pobierał i odprowadzał do urzędu skarbowego płatnik. Jest tak wtedy, gdy świadczenie wypłaca osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, czy też przedsiębiorstwo w spadku. W pozostałych przypadkach to podatnik sam jest zobowiązany odprowadzać zaliczki. Zaliczki odprowadza się do 20 dnia następnego miesiąca. Płatnik rozlicza dochody z działalności wykonywanej osobiście w informacji PIT-11. Dochody z działalności wykonywanej osobiście, jeżeli są rozliczane przez płatnika, mogą być rozliczone w zeznaniu PIT-37. Jednak musi zostać spełniony warunek, że podatnik lub jego małżonek (przy wspólnym rozliczeniu) nie osiągają innych dochodów, które należy rozliczyć w PIT-36.

W interpretacji ogólnej z 21 listopada 2013 r., nr DD3/033/181/CRS/13/RD-90955/13, Minister Finansów uznał, że wynagrodzenie pełnomocnika ustanowionego z urzędu, zależnie od formy prawnej, w której wykonuje on swój zawód, należy kwalifikować do:

· pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli pomoc prawną z urzędu pełnomocnik świadczy w ramach prowadzonej firmy, albo

· działalności wykonywanej osobiście, jeżeli czyni to w ramach innych form wykonywania swojego zawodu, np. stosunku pracy.

Artykuł niniejszy jest fragmentem publikacji: PIT 2019. Komentarz

PIT 2019. Komentarz

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Kaflińskiego

specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym gospodarczym i finansowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »