Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Sprzedaż wędlin, serów, soków i innych przetworów z własnego gospodarstwa rolnego a PIT

Sprzedaż wędlin, serów, soków i innych przetworów z własnego gospodarstwa rolnego a PIT
Sprzedaż wędlin, serów, soków i innych przetworów z własnego gospodarstwa rolnego a PIT
Sprzedaż przetworów z własnego gospodarstwa rolnego a PIT. Rolnicy, którzy sprzedają przetwory (wyroby) z produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych we własnym gospodarstwie rolnym są, co do zasady opodatkowani w tym zakresie podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Jednak pod pewnymi warunkami mogą skorzystać ze zwolnienia podatkowego z limitem 40 tys. zł rocznych przychodów ze sprzedaży tych przetworów (wyrobów).

Kiedy rolnik płaci PIT?

Zasadniczo rolnicy nie płacą podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Bowiem przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) nie stosuje się m.in. do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Z tego wynika, że osoby fizyczne nie płacą PIT jeżeli osiągają przychody wyłącznie z działalności rolniczej i nie mają tzw. działów specjalnych produkcji rolnej.

Jednak od każdej zasady są wyjątki. Również w tym przypadku. Nie wszystkie bowiem przychody osiągane przez rolników są przychodami z działalności rolniczej. Definicję działalności rolniczej w kontekście opodatkowania podatkiem dochodowym znajdziemy w art. 2 ust. 2 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem działalnością rolniczą jest działalność polegająca na:
- wytwarzaniu, czyli produkcji produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego.

Więcej na ten temat: Czy rolnik płaci podatek dochodowy? Definicja działalności rolniczej w PIT

Rolnicy-przetwórcy a PIT

Analizując ww. definicję działalności rolniczej Ministerstwo Finansów i organy podatkowe doszły do wniosku, że nie mieści się w niej np. działalność z zakresie przetwórstwa rolnego i spożywczego. Jeżeli zatem rolnik wytwarza w swoim gospodarstwie np. sery, wędliny, soki, konfitury, czy inne przetwory (nawet jeżeli pochodzą z tego gospodarstwa rolnego), to przychody z ich sprzedaży już nie są przychodami z działalności rolniczej.

Nie dotyczy oczywiście sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych jak np. mleko, jaja, ziemniaki, zboże etc. Bo sprzedaż tych płodów rolnych (jako przychody z typowej działalności rolniczej) nie jest opodatkowana PIT.

Jeżeli przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych z własnego gospodarstwa rolnego odbywa się w sposób inny niż przemysłowy, to sprzedaż takich przetworów jest opodatkowana PIT i zaliczona do tzw. przychodów z innych źródeł.

W art. 20 ust. 1c ustawy o PIT są wymienione przychody (zaliczane przez ustawę o PIT do kategorii „przychody z innych źródeł”) ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli:

- przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze, z wyłączeniem uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej tych zwierząt, w tym również rozbioru, podziału i klasyfikacji mięsa, przemiału zbóż, wytłoczenia oleju lub soku oraz sprzedaży podczas wystaw, festynów, targów i kiermaszy;

- jest prowadzona ewidencja sprzedaży, o której mowa w ust. 1e;

- ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody.

Ewidencja sprzedaży

Warto dodać, że zgodnie z art. 20 ust. 1e – 1f ustawy o PIT, podatnicy osiągający przychody, o których mowa w ust. 1c, są obowiązani prowadzić odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencję sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych zawierającą co najmniej:
- numer kolejnego wpisu,
- datę uzyskania przychodu,
- kwotę przychodu,
- przychód narastająco od początku roku oraz
- ilość i rodzaj przetworzonych produktów.

Dzienne przychody muszą być ewidencjonowane w dniu sprzedaży, a ewidencję sprzedaży należy posiadać w miejscu sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu przygotowało i udostępniło 1 lutego 2021 r. bezpłatne opracowanie (plik Excel - Aplikacja) pozwalające na prowadzenie ewidencji sprzedaży produktów przetworzonych w gospodarstwie rolnym w systemie elektronicznym. Aplikacja pod nazwą Pomocnik prowadzenia ewidencji sprzedaży – rhd_2021_1 jest do pobrania w zakładce Repozytorium narzędzi pracy doradczej na stronie CDR O/Radom.

Zwolnienie z PIT do 40 tys. zł rocznie

Co jednak bardzo istotne jeżeli roczne przychody ze sprzedaży tych przetworów z własnego gospodarstwa rolnego nie przekraczają u danego rolnika 40 tys. zł - nie musi on płacić podatku dochodowego.

Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 71a) ustawy o PIT zwolnione z podatku są przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o PIT, do kwoty 40 000 zł rocznie.

Warto tu zaznaczyć, że zgodnie z art. 20 ust. 1d ustawy o PIT, za produkt roślinny pochodzący z własnej uprawy uważa się również mąkę, kaszę, płatki, otręby, oleje i soki wytworzone z surowców pochodzących z własnej uprawy. Produkty te nie zostały wymienione w ust. 1c tego przepisu, stąd może powstać wątpliwość, czy przychody z tych produktów jest objęta zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 71a) ustawy o PIT (bo zwolnienie wskazuje tylko ust. 1c).

Wydaje się jednak, że art. 20 ust. 1d ustawy o PIT precyzuje jedynie jakie produkty są produktami roślinnymi pochodzącymi z własnej uprawy, o których mowa w ust. 1c tego przepisu. Tak by nie było wątpliwości, że mąka, kasza, płatki, otręby, oleje i soki są przetworami (produktami) roślinnymi, a nie nieprzetworzonymi płodami rolnymi z działalności rolniczej (których nie obejmuje PIT).

Zatem przychody ze sprzedaży mąki, kaszy, płatków, otrąb, olejów i soków wytworzonych z surowców pochodzących z własnej uprawy również są objęte ww. zwolnieniem z PIT (do 40 tys. rocznych przychodów).

Wino z gospodarstwa rolnego a PIT

Rolnik produkujący w swoim gospodarstwie mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego z winogron lub innych owoców uprawianych w tym gospodarstwie, również powinien płacić PIT na zasadach ogólnych według skali podatkowej, określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT.

Zgodnie bowiem z art. 20 ust. 1a ustawy o PIT, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się również należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku podatkowego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2019 r. poz. 1534 oraz z 2020 r. poz. 425).

Niestety rolnik produkujący i sprzedający wino nie może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 71a) ustawy o PIT. Zwolnienie to dotyczy przychodów wskazanych w art. 20 ust. 1c ustawy o PIT, z którego wyraźnie wyłączono produkty (przetwory) opodatkowane podatkiem akcyzowym. A wino jest objęte akcyzą na mocy art. 95 ustawy o podatku akcyzowym. W 2021 roku stawka akcyzy na wino wynosi 174 zł za 1 hektolitr (hl) wina.

W indywidualnej interpretacji podatkowej z 25 lutego 2021 r. (sygn. 0112-KDIL2-2.4011.842.2020.1.AG) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził opodatkowanie PIT-em rolnika produkującego wino (do 100 hl rocznie) we własnym gospodarstwie. Jednocześnie organ podatkowy stwierdził, że gdy rolnik ten wytworzy więcej niż 100 hektolitrów wina z własnych upraw, wówczas na podstawie odrębnych przepisów, będzie zobligowany zarejestrować się jako przedsiębiorca prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą.

Jednocześnie Dyrektor KIS zauważył, że sprzedaż wina przez rolnika nie może być opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym, bowiem zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne: opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Sprzedaż mleka wytworzonego w gospodarstwie rolnym a PIT

(…) sprzedaż nieprzetworzonego mleka krowiego pozyskanego w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego generuje przychody z działalności rolniczej, do której nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Takie przychody nie stanowią przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej lub z innych źródeł. W konsekwencji dochody uzyskane z tej działalności (ze sprzedaży mleka) nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 18 listopada 2020 r. (sygn. 0112-KDWL.4011.60.2020.1.DK).

Zatem sprzedaż mleka nieprzetworzonego z własnego gospodarstwa rolnego w ogóle nie podlega PIT, w związku z czym nie stosuje się do niego zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 71a ustawy o PIT i limit 40 tys. zł. Można zatem sprzedawać mleko nieprzetworzone z własnego gospodarstwa rolnego bez podatku bez żadnego limitu. Ale już np. sery wytwarzane z tego mleka nie będą wyłączone z opodatkowania PIT, natomiast przychody ze sprzedaży tych serów mogą korzystać z ww. zwolnienia w ramach limitu rocznego 40 tys. zł.

Sprzedaż olejków eterycznych wytwarzanych we własnym gospodarstwie

(…) przychody osiągnięte przez Wnioskodawcę ze sprzedaży olejków eterycznych należy zaliczyć do źródła określonego w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – „inne źródła”. Przychody te, do wysokości 40.000 zł rocznie – stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 71a tej ustawy – będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 18 listopada 2020 r. (sygn. 0112-KDWL.4011.60.2020.1.DK).

O interpretację tą wystąpił rolnik indywidualny, prowadzący niewielkie ekologiczne gospodarstwo rolne. Jedną z głównych upraw tego rolnika jest lawenda lekarska, z której destyluje on osobiście olejek eteryczny. Pozyskiwanie olejku eterycznego odbywa się w sposób nieprzemysłowy. Jest to prosty proces destylacji surowca roślinnego parą wodną, w wyniku którego pod wpływem działania gorącej pary wodnej z rośliny uwalniają się aromatyczne olejki eteryczne. Wytwarzanie olejku lawendowego odbywa się na niewielką skalę, przy pomocy najprostszych, tradycyjnych urządzeń, w pełni obsługiwanych ręcznie. Olejek eteryczny (lawendowy) nie jest objęty opodatkowaniem podatkiem akcyzowym.

Przetworzona wełna ze zwierząt z własnej hodowli

(…) Wnioskodawczyni prowadzi hodowlę alpak oraz królików angorskich. Zwierzęta te są hodowane w celu pozyskania z nich produktu zwierzęcego, tj. wełny (runa). Następnie podlega ona przetworzeniu w sposób inny niż przemysłowy w gospodarstwie rolnym. Wełna podczas przetworzenia podlega czyszczeniu, praniu, gręplowaniu oraz przędzeniu. Wnioskodawczyni uzyskuje produkt, który może być sprzedany, bądź dalej przetwarzany na produkty typu: rękawiczki, czapki, szale, ocieplacze, pledy, koce, kołdry itp. (…) osiągnięte przez Wnioskodawczynię w ciągu roku podatkowego przychody z tytułu sprzedaży produktów własnych, będących efektem przetworzenia produktu zwierzęcego jakim jest wełna, będą spełniać warunki, o których mowa w art. 20 ust. 1c w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 71a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, ww. przychody będą zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 40 000 zł rocznie.
Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 30 maja 2019 r. (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.230.2019.1.RR).

Wełnę, którą pozyskuje Wnioskodawczyni w ramach prowadzonej osobiście działalności rolniczej, chce przetwarzać tradycyjnymi metodami rękodzielniczymi w sposób inny niż przemysłowy. Wszystkie czynności przy przetwarzaniu wełny pochodzącej z własnej hodowli Wnioskodawczyni będzie wykonywała wyłącznie osobiście, nie zatrudniając pracowników, metodami przedstawionymi powyżej, niebędącymi sposobami przetwórstwa przemysłowego. Do produkcji będzie używała minimum 50% własnej wełny, co stanowić będzie co najmniej 50% nieprzetworzonego produktu zwierzęcego, z wyłączeniem wody, pochodzącego z własnej hodowli pozyskiwanego w ramach prowadzonej działalności rolniczej. Przetworzone produkty Wnioskodawczyni będzie sprzedawała osobom fizycznym w miejscu wytworzenia i w innych miejscach przeznaczonych do handlu, typu jarmarki, kiermasze oraz portale online (…) osiągnięte przez Wnioskodawczynię w ciągu roku podatkowego przychody z tytułu sprzedaży produktów własnych, będących efektem przetworzenia produktu zwierzęcego jakim jest wełna, będą spełniać warunki, o których mowa w art. 20 ust. 1c w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 71a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, ww. przychody będą zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 40 000 zł rocznie.
Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 31 marca 2020 r. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.131.2020.1.AP).

Przetwórstwo rolno-spożywcze a działalność gospodarcza

Jeżeli ww. przetwory rolno-spożywcze te są produkowane przez rolnika w sposób przemysłowy (np. z użyciem linii technologicznej, czy przy zatrudnieniu pracowników w szerszym zakresie niż to wynika z art. 20 ust. 1c ustawy o PIT), to mamy do czynienia z działalnością gospodarczą i przychodami z tej działalności. Wtedy trzeba płacić podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 14 ustawy o PIT (albo w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czy karty podatkowej).

Trzeba też wspomnieć, że przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców nie stosuje się m.in. do:

1) działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;

2) wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów;

3) wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2020 r. poz. 1891);

4) działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.);

5) działalności prowadzonej przez koła gospodyń wiejskich na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 553 i 932), które spełniają warunki, o których mowa w art. 24 ust. 1 tej ustawy.

Te rodzaje działalności nie są wiec uznawane za działalność gospodarczą (zob. art. 6 Prawa przedsiębiorców).

oprac. Paweł Huczko

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Koszty 2022 po zmianach. Poradnik Gazety Prawnej 1/2022 (PDF)
Koszty 2022 po zmianach. Poradnik Gazety Prawnej 1/2022 (PDF)
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  NBP: w kwietniu inflacja bazowa wyniosła 7,7 proc.
  W kwietniu inflacja bazowa, liczona po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 7,7 proc. r/r – podał NBP w poniedziałkowym komunikacie
  Kiedy kasa online powinna być połączona z Internetem, gdy usługa jest wykonywana w domu klienta?
  Świadczę usługi informatyczne oraz serwisowe sprzętu komputerowego (drukarki, laptopy, skanery, komputery stacjonarne, składanie komputerów). Wykonuję je głównie na rzecz osób prywatnych. W związku z tym, że usługi świadczę przeważnie stacjonarnie w domu klienta, posiadam przenośną kasę online. Klienci nie odwiedzają mnie w mojej siedzibie (brak stałych godzin pracy). Pierwszy kontakt odbywa się na telefon lub e-mail, a zapłata po wykonaniu usługi. Czy w sytuacji gdy nie mam żadnego zlecenia (bywa tak nawet kilka dni), kasę online muszę mieć cały czas włączoną i połączoną z Internetem?
  Obowiązkowe eFaktury od 2023 roku – na co należy się przygotować?
  Komisja Europejska wyraziła Polsce zgodę na obowiązkowe powszechne stosowanie Krajowego Systemu eFaktur (KSeF). W konsekwencji, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, czeka nas rewolucja w fakturowaniu polegająca na zastąpieniu dotychczasowych papierowych faktur eFakturami, czyli fakturami ustrukturyzowanymi.
  Pełne odliczenie VAT od samochodów. Zapisy regulaminu użytkowania pojazdów w firmie
  Naczelny Sąd Administracyjny w wydanym 21 października 2021 r. wyroku (sygn. akt I FSK 1695/21) uznał, że podatnik, który w regulaminie określił zasady korzystania z pojazdów do celów służbowych wraz z karami za ich nieprzestrzeganie, wykluczającymi ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, oraz zapewnił kontrolę przestrzegania tych zasad, może odliczać pełny VAT od wydatków samochodowych. Niestety, odmienne stanowisko prezentują organy podatkowe. Ich zdaniem określenie kar za nieprzestrzeganie zasad użytkowania pojazdu oznacza, że podatnik przewiduje możliwość złamania zasad. Dlatego nie może odliczać pełnego VAT.
  Komisja Europejska podwyższa prognozy dla inflacji w Polsce w 2022 r. i 2023 r.
  Komisja Europejska prognozuje, że inflacja w Polsce w 2022 r. wyniesie 11,6 proc., a w 2023 r. spadnie do 7,3 proc. Wcześniejsze, lutowe prognozy mówiły odpowiednio o 6,8 proc. i 3,8 proc.
  Komisja Europejska obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2022 r. i 2023 r.
  Komisja Europejska obniżyła w poniedziałek prognozę wzrostu PKB Polski w 2022 r. z 5,5 proc. do 3,7 proc. Jeszcze w lutym prognozowała, że w 2023 r. polski PKB wzrośnie o 4,2 proc. Obecne szacunki KE to 3 proc. Jak wskazuje, głównym powodem jest inwazja Rosji na Ukrainę.
  Program wsparcia kredytobiorców - w poniedziałek Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zajmie się projektem
  W poniedziałek Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów a następnie Stały Komitet RM będą omawiały uwagi zgłoszone podczas konsultacji do programu wsparcia kredytobiorców; we wtorek projektem zajmie się Rada Ministrów - powiedział PAP rzecznik rządu Piotr Müller.
  Grupa VAT od 2023 roku? Podatek naliczony w grupie VAT – problemy sporne
  Przepisy dotyczące grupy VAT, które miały wejść w życie z dniem 1 lipca 2022 r. będą najprawdopodobniej obowiązywać dopiero od początku 2023 roku. Projekt „nowelizacji nowelizacji”, w tej sprawie został uchwalony przez Sejm i czeka uchwały Senatu. Profesor Witold Modzelewski wskazuje na najważniejsze problemy jakie mogą się pojawić podczas funkcjonowania grup VAT, w tym zwłaszcza na kwestię prawo do odliczenia podatku naliczonego.
  Jak sprawdzić czy akcyza za samochód została zapłacona?
  Znając numer VIN pojazdu, można na PUESC (Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych Krajowej Administracji Skarbowej) sprawdzić, czy zostały dopełnione: (1) formalności podatkowe w zakresie akcyzy – jeżeli samochód został przywieziony do kraju z innego państwa Unii Europejskiej lub zakupiony na terytorium kraju; (2) formalności celne oraz podatkowe w zakresie podatku VAT i akcyzy – jeżeli samochód został przywieziony do kraju spoza Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy. Usługa ta jest bezpłatna.
  Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania - 137 postępowań, 49 decyzji wymiarowych od 2016 roku
  „Według danych na koniec I kw. 2022 r. Szef KAS wszczął od początku działania tej procedury, czyli od 15 lipca 2016 r., 137 postępowań przeciwko unikaniu opodatkowania w pierwszej instancji, z czego w I kwartale 2022 r. – 18 postępowań. W pierwszej instancji sfinalizowanych zostało już 49 postępowań, w tym 29 zakończyło się już również rozstrzygnięciem drugiej instancji” – powiedział PAP zastępca dyrektora Departamentu Kluczowych Podmiotów w MF Dariusz Zasada.
  PIE: wojna i susza w Europie oznaczają jeszcze wyższą inflację
  W następstwie rosyjskiej agresji i suszy w Europie ceny żywności po wakacjach mogą być wyższe o prawie 20 proc. względem ubiegłego roku; wzrost cen żywności będzie dalej przyspieszać inflację – podano w piątkowym komentarzu Polskiego Instytutu Ekonomicznego
  Wakacje kredytowe raz na kwartał - żaden bank nie odmówi
  Rozwiązanie, które proponujemy, gwarantuje, że żaden bank nie odmówi kredytobiorcy wakacji kredytowych raz na kwartał do końca 2023 r., bank nie naliczy też za wakacje żadnej opłaty - podkreślił w opublikowanym w piątek 13 maja 2022 r. podcaście premier Mateusz Morawiecki.
  Nowe terminy składania zeznań rocznych w 2023 r. po Polskim Ładzie
  W 2023 r. zeznania PIT-28 oraz PIT-28S za 2022 r. można będzie złożyć najpóźniej 2 maja 2023 r. (30 kwietnia 2023 r. przypada w niedzielę). Zeznań tych nie będzie się już składało w terminie do końca lutego 2023 r.
  ING: inflacja może osiągnąć 15% w 2022 r.
  Dane GUS wskazują na rosnące ryzyko nakręcania pętli inflacyjnej i odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych. W 4 kwartale br. inflacja może wzrosnąć w okolice 15 proc. rdr. Dwucyfrowy wzrost cen także w 2023 to prawdopodobny scenariusz - przekazało w piątek ING.
  Nowe rodzaje obligacji skarbowych w oparciu o stopy procentowe NBP
  Są pierwsze oznaki stabilizacji na polskim rynku - ocenił w piątek prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Na horyzoncie nowe rodzaje obligacji skarbowych
  Odliczenie składki zdrowotnej z limitem - zmiany od 1 lipca 2022 r.
  Podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym (wg stawki 19% PIT) mają uzyskać prawo odliczenia od dochodu lub zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej – zapłaconej przez siebie składki na ubezpieczenie zdrowotne związanej z działalnością opodatkowaną w tej formie. Wysokość tego odliczenia składek będzie ograniczona rocznym limitem 8700 zł. Limit ten ma być corocznie waloryzowany przez Ministra Finansów. Ryczałtowcy prowadzący działalność gospodarczą będą także mogli odliczyć od przychodu cześć (50%) zapłaconych składek zdrowotnych. Pojawi się także możliwość odliczenia 19% zapłaconej składki zdrowotnej od karty podatkowej. Natomiast podatnicy opodatkowani PIT na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) nie będą mieli prawa odliczenia składki zdrowotnej. Takie zmiany wynikają z rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który został 11 maja uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie.
  Zmiany w Polskim Ładzie. O czym muszą wiedzieć podatnicy?
  Zmiany do Polskiego Ładu zostały przyjęte przez Sejm. W efekcie od 1 lipca 2022 roku zacznie obowiązywać niższa stawka PIT dla skali podatkowej, a zlikwidowana zostanie ulga dla klasy średniej. Co jeszcze zmieni się w podatkach?
  E-Doręczenia – od kiedy? Ponowna zmiana terminu
  Nadchodzi kolejna zmiana przepisów o e-Doręczeniach. 4 maja 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych. Przewiduje ona nowelizację przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych polegających na wydłużeniu terminu wejścia w życie konkretnych rozwiązań dla e-Doręczeń. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Brak odpowiedniej infrastruktury technicznej sprawił, że już w 2021 r. – rok po ogłoszeniu ustawy o doręczeniach elektronicznych – zmieniono termin wejścia w życie obowiązku posiadania elektronicznej skrzynki do e-Doręczeń. Wówczas dla podmiotów publicznych i niektórych podmiotów niepublicznych przedłużono go do drugiej połowy 2022 r.
  Wybór skali podatkowej dla rozliczenia dochodów lub przychodów z 2022 roku - podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym i ryczałtowcy
  Rozpatrywany aktualnie w Sejmie i Senacie rządowy projekt nowelizacji ustawy o PIT (tzw. Polski Ład 2.0) zakłada m.in. (w związku ze zmianą skali podatkowej, która ma dotyczyć opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 roku), umożliwienie wyboru skali podatkowej podatnikom, którzy w 2022 r. opodatkowują już swoje dochody podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - dla rozliczenia dochodów lub przychodów osiągniętych w 2022 roku. Wyboru tego będzie można dokonać po zakończeniu 2022 roku w zeznaniu podatkowym za ten rok. Ryczałtowcy będą też mogli zrezygnować z ryczałtu w działalności gospodarczej (i przy sprzedaży płodów rolnych z własnego gospodarstwa) w II połowie 2022 roku. Omawiany projekt nowelizacji ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw został 11 maja 2022 r. uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie.
  Polski Ład 2.0. – co się zmieni w podatkach (PIT) od 1 lipca 2022 r.?
  W ramach ,,naprawy” nowelizacji prawa podatkowego, która weszła w życie 1 stycznia 2022 r. (zwanej ,,Polskim Ładem”) ustawodawca proponuje kolejną rewolucyjną zmianę przepisów podatkowych. Zmiany mają wejść w życie już niebawem – 1 lipca 2022 r. Projekt (w mediach określany jako „Polski Ład 2.0”) może ulec jeszcze zmianie, ale obecnie znamy już jego podstawowe założenia. Na co powinni być gotowi podatnicy PIT?
  Ministerstwo Finansów: konsultacje ws. rekompensaty obniżki PIT dla organizacji pożytku publicznego
  Wkrótce rozpoczną się kolejne konsultacje z organizacjami pozarządowymi w celu wypracowania optymalnego i sprawiedliwego mechanizmu wyrównującemu im spadek wpływów z tzw. 1 proc. w związku z obniżeniem podatku PIT - podało w czwartek Ministerstwo Finansów
  Wakacje kredytowe od wakacji - projekt
  Chcielibyśmy, aby wakacje kredytowe mogły być wdrażane już od wakacji, aby od lipca kredytobiorcy mogli składać wnioski – powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska w czwartek
  KE: negocjacje ws. unijnego embarga na rosyjską ropę nadal trwają
  Nadal trwają negocjacje w sprawie unijnego embarga na rosyjską ropę, tak aby znaleźć rozwiązanie i przyjąć pakiet sankcji – poinformowała na konferencji w Brukseli rzeczniczka KE Dana Spinant.
  Sejm przyjął ustawę Niskie Podatki
  Ministerstwo Finansów informuje: 12 maja 2022 r. Sejm przyjął ustawę Niskie Podatki. Obniża ona PIT z 17 proc. do 12 proc. dla podatników na skali, a przedsiębiorcom na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej pozwala na rozliczenie części składek zdrowotnych w podatku dochodowym. Według planu przepisy wejdą w życie 1 lipca 2022 r. Teraz ustawą zajmie się Senat. Planujemy, że przepisy wejdą w życie 1 lipca 2022 r.
  Banki podnoszą stawki po decyzji NBP. Niektóre już po raz szósty
  Wojna w Ukrainie i pandemia covid-19 spowodowały drastyczny wzrost wskaźnika, który niedawno wydawał się abstrakcyjnym pojęciem ekonomicznym. Chodzi o inflację - kluczowy termin kojarzący się ze wzrostami cen żywności. Jednak drożejące kredyty i wyższe oprocentowanie lokat bankowych zależą od innego czynnika ściśle powiązanego z inflacją. Rada Polityki Pieniężnej jest zmuszona podnosić stopy procentowe, aby chronić rodzimą walutę. Jak stopy procentowe przekładają się na raty kredytu i oprocentowanie lokat? Na co zwrócić uwagę przy wyborze lokaty?