REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Hodowcy niektórych zwierząt nie płacą PIT ani VAT

Hodowcy niektórych zwierząt nie płacą PIT ani VAT
Hodowcy niektórych zwierząt nie płacą PIT ani VAT

REKLAMA

REKLAMA

Osoby uzyskujące dochody ze sprzedaży hodowanych przez siebie amatorsko zwierząt takich jak węże (np. pytony tygrysie), pająki ptaszniki, gekony, krewetki ozdobne akwariowe i innych egzotycznych zwierząt (a także zwierząt całkiem zwyczajnych – jak gołębie) nie muszą płacić podatku dochodowego od dochodów ze sprzedaży tych zwierząt. Są również najczęściej zwolnieni z VAT.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa o PIT”) hodowla zwierząt jest zaliczana do działalności rolniczej, która (oprócz działów specjalnych produkcji rolnej) nie podlega opodatkowaniu PIT.

Autopromocja

Rolnicy nie płacą bowiem co do zasady PIT (ani CIT) od działalności rolniczej, a jedynie podatek rolny, uzależniony od powierzchni posiadanych gruntów (użytków) rolnych.

Natomiast osoby fizyczne prowadzące tzw. działy specjalne produkcji rolnej płacą PIT na zasadach ogólnych albo na podstawie tzw, norm szacunkowych.

Dlatego hodując zwierzęta, sprzedając je i uzyskując w ten sposób dochody (przychody) można nie płacić podatku dochodowego o ile nasza hodowla jest uznana przez ustawę o PIT za działalność rolniczą i jednocześnie nie mieści się w definicji działów specjalnych produkcji rolnej.

Polecamy: INFORLEX Biznes

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Definicję działalności rolniczej zawiera art. 2 ust. 2 ustawy o PIT:

Działalnością rolniczą jest działalność polegająca na:

-  wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią,

- produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych,

- produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb,

- a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

1) miesiąc – w przypadku roślin,

2) 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,

3) 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

4) 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt

– licząc od dnia nabycia.

Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 3-3a ustawy o PIT Działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Przy czym nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy o PIT. Osoby, których uprawy i hodowle są mniejsze niż te minimalne wielkości wskazane w tym załączniku nie płacą podatku dochodowego.

Warto zaznaczyć, że za zwierzęta futerkowe są tu traktowane tylko lisy, jenoty, norki, tchórze, szynszyle, nutrie i króliki. Za zwierzęta laboratoryjne ustawa o PIT uważa myszy białe i szczury białe. A za drób są uważane kury, gęsi, kaczki i indyki. Działy specjalne produkcji rolnej obejmują też np. hodowlę rasowych psów i kotów, rybek akwariowych a także koni.

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w 2018 r.

Stąd hodowcy najróżniejszych zwierząt egzotycznych (i innych nie wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o PIT) nie muszą martwić się o płacenie podatku dochodowego, bo ich to nie dotyczy.

Potwierdzają to organy podatkowe w wydawanych interpretacjach podatkowych.

Przykładowo 26 października 2018 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację (sygn. IPPB1/4511-918/16-4/KS), w której uznał, że nie musi płacić PIT hodowca pytonów królewskich (python regius). Hodowca ten co roku sprzedaje od kilku do kilkunastu sztuk pytonów i chciał wiedzieć, czy od dochodów z tej sprzedaży musi płacić podatek dochodowy.

Organ podatkowy stwierdził w szczególności, że hodowli pytona królewskiego jest działalnością rolniczą ale nie zalicza się do działów specjalnych produkcji rolnej, bowiem nie została ona wymieniona w „Tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego”, stanowiącej załącznik nr 2 do ustawy o PIT.

Wobec powyższego dochody uzyskiwane z tej hodowli nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jednak osoby, które hodują entomofagi (tj. w szczególności zwierzęta odżywiające się owadami), takie jak np. płazy, gady, czy pająki powinny zwrócić uwagę, że co do zasady hodowle entomofagów są zaliczane do działów specjalnych produkcji rolnej. Tym niemniej dochód z hodowli entomofagów jest ustalany na podstawie liczby metrów kwadratowych powierzchni upraw roślin żywicielskich w stosunku do tych zwierząt.  Jeżeli hodowca entomofagów nie ma ani jednego metra kwadratowego upraw roślin żywicielskich, to nie musi płacić podatku dochodowego.

Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 4 czerwca 2018 r. (Sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.199.2018.2.BO). O interpretację wystąpiła osoba, która zamierza rozpocząć hodowlę pająków ptaszników i gadów - gekonów. Wnioskodawca zaznaczył, że jego hodowla nie będzie wymagała uprawy roślin żywicielskich, a owady i karmę do karmienia hodowanych zwierząt będzie kupował w sklepach zoologicznych. Wnioskodawca zamierza sprzedawać hodowane i rozmnażane we własnej hodowli ptaszniki i gady prywatnym hodowcom, a także sklepom zoologicznym. Organ podatkowy zgodził się z Wnioskodawcą, że w jego przypadku nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem ustawa o PIT określa stawkę podatku od działów specjalnych produkcji rolnej w zależności od powierzchni upraw roślin żywicielskich. Jeżeli podatnik nie stosuje żadnych roślin żywicielskich dla hodowli entomofagów, ustawa o PIT nie daje podstaw do obliczenia stawki podatku według innego kryterium.

Okazuje się też, że nie trzeba hodować zwierząt egzotycznych, by nie płacić PIT. Uprawnia do tego choćby hodowla gołębi (np. pocztowych). Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej 25 kwietnia 2018 r. interpretacji podatkowej (sygn. 0112-KDIL3-1.4011.144.2018.1.IM) stwierdził, że (…) hodowla gołębi nie jest działem specjalnym produkcji rolnej. Do działów specjalnych produkcji rolnej nie zalicza się hodowli gołębi, bowiem w Tabeli, o której mowa powyżej, w specyfice rodzajowej tego typu hodowla nie została wymieniona. Oznacza to, że hodowla gołębi jest działalnością rolniczą, a dochody z niej uzyskiwane nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Inne podobne interpretacje:

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi – interpretacja z 5 lutego 2016 r. (sygn. IPTPB1/4511-723/15-3/MD):

(…) przychody uzyskane z hodowli roślin akwariowych i krewetek ozdobnych akwariowych, prowadzonej przez Wnioskodawcę należy uznać za przychody z działalności rolniczej. W takim przypadku, na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody te wyłączone są z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej. Brak jest podstaw, by zakwalifikować hodowlę roślin akwariowych i krewetek ozdobnych akwariowych do pozarolniczej działalności gospodarczej, wskazanej w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż hodowla ta spełnia kryteria pozwalające na zaliczenie jej do działalności rolniczej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu – interpretacja z 9 lutego 2016 r. (sygn. ILPB1/4511-1-1632/15-2/IM):

Jaki już wskazano, działalnością rolniczą, jest m.in. działalność polegająca na wytwarzaniu produktów zwierzęcych z własnych hodowli lub chowu, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej 6 tygodni w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego, 2 miesiące w przypadku pozostałych zwierząt licząc od dnia nabycia.
Wnioskodawca wskazał, że okres przechowywania przepiórek będzie wynosił około 12 miesięcy, przy czym po 6 tygodniach od wyklucia przepiórki zaczynają nieść jajka. Około 20% procent przepiórek może zostać sprzedanych na tusze po okresie dłuższym niż 2 miesiące od wyklucia, lub nabycia przepiórek. Oznacza to, że hodowla przepiórek jako nie wymieniowa w załączniku nr 2 nie stanowi działu specjalnego produkcji rolnej, a jest działalnością rolniczą, w związku z powyższym dochody z niej uzyskiwane nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.


Zwolnienie z VAT dla rolników ryczałtowych dostępne także dla hodowców

Okazuje się, że wskazani wyżej amatorscy hodowcy mogą być również zwolnieni z VAT.

Zgodnie bowiem z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Rolnikiem ryczałtowym jest zgodnie z  art. 2 pkt 19 ustawy o VAT rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Rolnik ryczałtowy nie płaci VAT, nie wystawia faktur, nie prowadzi ewidencji VAT i nie składa deklaracji VAT. Jeżeli rolnik ryczałtowy sprzedaje produkty (także zwierzęta) ze swojego gospodarstwa nabywca (jeżeli jest czynnym podatnikiem VAT) powinien wystawić mu fakturę VAT-RR

Na podstawie art. 2 pkt 20 ustawy o VAT przez produkty rolne rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

Między innymi w poz. 17 załącznika nr 2 do ustawy o VAT jako produkty rolne wymienione zostały pod symbolem PKWiU ex 01.4 „Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem:

1) wełny strzyżonej pranej oraz surowych skórek z włosiem, niegarbowanych ani niewykończonych (PKWiU ex 01.45.30.0; ex 01.49.31.0),

2) sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej, niezgrzeblonej i nieczesanej pozostałej (PKWiU ex 01.49.28.0),

3)  spermacetu (PKWiU ex 01.49.26.0),

4) skór surowych świńskich poubojowych i zakonserwowanych, włącznie z poddaniem odwracalnemu procesowi garbowania, ale dalej nieprzetworzonych, dla przemysłu garbarskiego (PKWiU ex 01.49.31.0)”.

Organy podatkowe podkreślają, że zwolnienie z VAT rolnika ryczałtowego od podatku ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Od podatku zwolnieni są tylko rolnicy ryczałtowi i tylko w zakresie wyraźnie wskazanym w przepisie. Świadczenie usług rolniczych oraz dostawa produktów rolnych przez podmioty inne niż rolnicy ryczałtowi podlega opodatkowaniu. Innego rodzaju działalność prowadzona przez rolnika ryczałtowego, nie uprawniająca go do zwolnienia przedmiotowego (np. działalność handlowa, dostawa produktów rolnych innych niż własnej produkcji), co do zasady podlegać będzie opodatkowaniu według stawek właściwych dla tych czynności.

O interpretację w tym zakresie wystąpił pewien hodowca pytonów, który nie wiedział, czy musi płacić VAT od sprzedaży kilku do kilkunastu sztuk pytonów rocznie ze swojej hodowli.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji wydanej 26 października 2016 roku (sygn. IPPP2/4512-618/16-4/DG) uznał, że nie ma takiej konieczności. Organ podatkowy uznał, że

Wnioskodawca, który prowadzi amatorską hodowlę pytonów wykonuje ją w ramach działalności rolniczej i tym samym będzie spełniać definicję rolnika ryczałtowego dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej. W konsekwencji Wnioskodawca w zakresie sprzedaży węży – pytonów jako rolnik ryczałtowy będzie korzystał ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT.

(…) Wnioskodawca dokonując dostawy produktów rolnych wskazanych w art. 2 pkt 20 ustawy w zw. z poz. 17 zał. nr 2 do ustawy (tj. węży sklasyfikowanych pod numerem PKWiU 01.49.13.0) pochodzących z własnej działalności rolniczej, będzie rolnikiem ryczałtowym (z wniosku nie wynika, aby przychody netto ze sprzedaży pytonów w ilości kilka – kilkanaście sztuk rocznie - przekroczyły równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro), korzystającym ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Warunkiem korzystania ze zwolnienia jest prowadzenie tylko działalności jako rolnik ryczałtowy, czyli dokonywanie dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: Biuletyn VAT

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czy przepis podatkowy napisany w złej wierze nie rodzi normy prawnej? Dlaczego podatnicy unikają stosowania takich przepisów?

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą często kontestują obowiązki nakładane na podstawie przepisów podatkowych. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z tym w takim natężeniu – może na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, gdy wprowadzono drakońskie przepisy tzw. popiwku – pisze prof. Witold Modzelewski. Dlaczego tak się dzieje?

Szef KAS: Fundacje rodzinne nie są środkiem do unikania opodatkowania

Szef Krajowej Administracji skarbowej wydał opinię zabezpieczającą w której potwierdził, że utworzenie fundacji, wniesienie do niej akcji i następnie ich sprzedaż nie będzie tzw. „unikaniem opodatkowania”, mimo wysokich korzyści podatkowych. Opinię zabezpieczające wydaje się właśnie w celu rozstrzygnięcia, czy proponowana czynność tym unikaniem by była.
Przedmiotowa opinia została wydana na wniosek przedsiębiorcy, który planuje utworzenie rodzinnej platformy inwestycyjnej przy wykorzystaniu Fundacji poprzez wniesienie do niej m.in. akcji spółki. Natomiast spółka jest właścicielem spółek zależnych, które uzyskują przychody prowadząc działalność operacyjną w różnych krajach świata. 

Laptopy otrzymane przez uczniów i nauczycieli zwolnione z PIT - rozporządzenie MF

Laptopy oraz bony na laptopy, otrzymane w 2023 r. przez uczniów i nauczycieli, są zwolnione z PIT – wynika z rozporządzenia MF, które weszło w życie we wtorek 23 kwietnia 2024 r.

Kontyngent możliwym lekarstwem na cła

Każdy towar o statusie celnym nieunijnym w momencie wjazdu na terytorium UE obciążony jest długiem celnym. Dług ten wynika z unijnych przepisów prawa. Uzależniony jest od kodu taryfy celnej, wartości celnej towaru, pochodzenia oraz zastosowanej waluty dla danej transakcji. Unia Europejska stoi na straży konkurencyjności swoich rodzimych przedsiębiorstw, a to oznacza, że ma wielorakie narzędzia do swojej dyspozycji, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie naszym przedsiębiorcom. Jednym z takich narzędzi jest cło ochronne (odwetowe), którego celem jest ochrona produkcji unijnej przed konkurencją z krajów trzecich. Często cło to występuje z cłem antydumpingowym, którego z kolei celem jest wyrównanie cen rynkowych towaru sprowadzanego z krajów trzecich z towarem produkowanym w UE.

Rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok - termin w 2024 roku, zasady [komunikat ZUS]. Jak wypełnić i do kiedy złożyć ZUS DRA lub ZUS RCA?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że część płatników składek - osób prowadzących pozarolniczą działalność - musi przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023. W dniu 20 maja 2024 r. mija termin na złożenie ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 r., w którym uwzględnione będzie to rozliczenie.

Nowe zwolnienia z PIT za 2023 r. Jeszcze tydzień na złożenie zeznania albo korekty [Rzut na taśmę rządu]

Skorzystają osoby, które otrzymały możliwość kupna laptopów na preferencyjnych warunkach. Przede wszystkim nauczyciele. Nie muszą płacić podatku od bonu 2500 zł na komputer. Podobnie rodzice uczniów IV klas, którzy otrzymali darmowe komputery dla swoich dzieci. 

Transformacja ESG w polskich firmach. Jak sfinansować?

Większość firm deklaruje, że zrównoważony rozwój jest dla nich ważny a nawet kluczowy. Ale jedynie 65% z nich jest gotowych inwestować w działania z nim związane. Największym wyzwaniem dla firm pozostaje pozyskanie finansowania na inwestycje zrównoważone - określonego przez większość firm jako główne wyzwanie w procesie transformacji ESG. Przedsiębiorstwa w Polsce, pomimo, że korzystają z części dostępnych narzędzi wsparcia, to jednak nie wykorzystują w pełni ich potencjału. Tak wynika z najnowszego raportu Ayming Polska. W związku z wejściem w życie dyrektywy CSRD, autorzy raportu postanowili zapytać organizacje 250+ m.in. o to, jak przygotowują się na zmiany, jakie wyzwania w związku z nimi identyfikują oraz w jaki sposób zamierzają finansować transformację ESG.

Bon energetyczny - czy trzeba będzie zapłacić podatek od jego wartości?

W uwagach do projektu ustawy o bonie energetycznym Ministerstwo Finansów sugeruje, aby beneficjentów bonu energetycznego zwolnić z podatku, inaczej będą musieli zapłacić PIT.

Legalna praca w Niemczech - rozliczenie podatkowe. Średni zwrot podatku z Niemiec to ok. 4 tys. zł. Czy trzeba złożyć PIT-a w Polsce?

Na złożenie deklaracji podatkowej w Polsce został zaledwie tydzień. Termin mija 30 kwietnia 2024 r. Jeśli więc w 2023 roku pracowałeś w Niemczech i wciąż zastanawiasz się czy masz obowiązek złożyć zeznanie podatkowe w Polsce i wykazać dochód zarobiony u naszego zachodniego sąsiada, to ten artykuł jest dla Ciebie. 

Fundacja rodzinna wynajmuje mieszkania - kwestie podatkowe

Fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą jedynie w ustalonym ustawowo zakresie. Na podstawie art. 5 ustawy o fundacjach rodzinnych – fundacja rodzinna może prowadzić działalność z zakresu najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie. Co za tym, idzie może np. wynajmować lokale mieszkalne.

REKLAMA