Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Hodowcy niektórych zwierząt nie płacą PIT ani VAT

Hodowcy niektórych zwierząt nie płacą PIT ani VAT
Hodowcy niektórych zwierząt nie płacą PIT ani VAT
Osoby uzyskujące dochody ze sprzedaży hodowanych przez siebie amatorsko zwierząt takich jak węże (np. pytony tygrysie), pająki ptaszniki, gekony, krewetki ozdobne akwariowe i innych egzotycznych zwierząt (a także zwierząt całkiem zwyczajnych – jak gołębie) nie muszą płacić podatku dochodowego od dochodów ze sprzedaży tych zwierząt. Są również najczęściej zwolnieni z VAT.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa o PIT”) hodowla zwierząt jest zaliczana do działalności rolniczej, która (oprócz działów specjalnych produkcji rolnej) nie podlega opodatkowaniu PIT.

Rolnicy nie płacą bowiem co do zasady PIT (ani CIT) od działalności rolniczej, a jedynie podatek rolny, uzależniony od powierzchni posiadanych gruntów (użytków) rolnych.

Natomiast osoby fizyczne prowadzące tzw. działy specjalne produkcji rolnej płacą PIT na zasadach ogólnych albo na podstawie tzw, norm szacunkowych.

Dlatego hodując zwierzęta, sprzedając je i uzyskując w ten sposób dochody (przychody) można nie płacić podatku dochodowego o ile nasza hodowla jest uznana przez ustawę o PIT za działalność rolniczą i jednocześnie nie mieści się w definicji działów specjalnych produkcji rolnej.

Polecamy: INFORLEX Biznes

Definicję działalności rolniczej zawiera art. 2 ust. 2 ustawy o PIT:

Działalnością rolniczą jest działalność polegająca na:

-  wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią,

- produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych,

- produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb,

- a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

1) miesiąc – w przypadku roślin,

2) 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,

3) 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

4) 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt

– licząc od dnia nabycia.

Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 3-3a ustawy o PIT Działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Przy czym nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy o PIT. Osoby, których uprawy i hodowle są mniejsze niż te minimalne wielkości wskazane w tym załączniku nie płacą podatku dochodowego.

Warto zaznaczyć, że za zwierzęta futerkowe są tu traktowane tylko lisy, jenoty, norki, tchórze, szynszyle, nutrie i króliki. Za zwierzęta laboratoryjne ustawa o PIT uważa myszy białe i szczury białe. A za drób są uważane kury, gęsi, kaczki i indyki. Działy specjalne produkcji rolnej obejmują też np. hodowlę rasowych psów i kotów, rybek akwariowych a także koni.

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w 2018 r.

Stąd hodowcy najróżniejszych zwierząt egzotycznych (i innych nie wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o PIT) nie muszą martwić się o płacenie podatku dochodowego, bo ich to nie dotyczy.

Potwierdzają to organy podatkowe w wydawanych interpretacjach podatkowych.

Przykładowo 26 października 2018 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację (sygn. IPPB1/4511-918/16-4/KS), w której uznał, że nie musi płacić PIT hodowca pytonów królewskich (python regius). Hodowca ten co roku sprzedaje od kilku do kilkunastu sztuk pytonów i chciał wiedzieć, czy od dochodów z tej sprzedaży musi płacić podatek dochodowy.

Organ podatkowy stwierdził w szczególności, że hodowli pytona królewskiego jest działalnością rolniczą ale nie zalicza się do działów specjalnych produkcji rolnej, bowiem nie została ona wymieniona w „Tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego”, stanowiącej załącznik nr 2 do ustawy o PIT.

Wobec powyższego dochody uzyskiwane z tej hodowli nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jednak osoby, które hodują entomofagi (tj. w szczególności zwierzęta odżywiające się owadami), takie jak np. płazy, gady, czy pająki powinny zwrócić uwagę, że co do zasady hodowle entomofagów są zaliczane do działów specjalnych produkcji rolnej. Tym niemniej dochód z hodowli entomofagów jest ustalany na podstawie liczby metrów kwadratowych powierzchni upraw roślin żywicielskich w stosunku do tych zwierząt.  Jeżeli hodowca entomofagów nie ma ani jednego metra kwadratowego upraw roślin żywicielskich, to nie musi płacić podatku dochodowego.

Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 4 czerwca 2018 r. (Sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.199.2018.2.BO). O interpretację wystąpiła osoba, która zamierza rozpocząć hodowlę pająków ptaszników i gadów - gekonów. Wnioskodawca zaznaczył, że jego hodowla nie będzie wymagała uprawy roślin żywicielskich, a owady i karmę do karmienia hodowanych zwierząt będzie kupował w sklepach zoologicznych. Wnioskodawca zamierza sprzedawać hodowane i rozmnażane we własnej hodowli ptaszniki i gady prywatnym hodowcom, a także sklepom zoologicznym. Organ podatkowy zgodził się z Wnioskodawcą, że w jego przypadku nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem ustawa o PIT określa stawkę podatku od działów specjalnych produkcji rolnej w zależności od powierzchni upraw roślin żywicielskich. Jeżeli podatnik nie stosuje żadnych roślin żywicielskich dla hodowli entomofagów, ustawa o PIT nie daje podstaw do obliczenia stawki podatku według innego kryterium.

Okazuje się też, że nie trzeba hodować zwierząt egzotycznych, by nie płacić PIT. Uprawnia do tego choćby hodowla gołębi (np. pocztowych). Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej 25 kwietnia 2018 r. interpretacji podatkowej (sygn. 0112-KDIL3-1.4011.144.2018.1.IM) stwierdził, że (…) hodowla gołębi nie jest działem specjalnym produkcji rolnej. Do działów specjalnych produkcji rolnej nie zalicza się hodowli gołębi, bowiem w Tabeli, o której mowa powyżej, w specyfice rodzajowej tego typu hodowla nie została wymieniona. Oznacza to, że hodowla gołębi jest działalnością rolniczą, a dochody z niej uzyskiwane nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Inne podobne interpretacje:

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi – interpretacja z 5 lutego 2016 r. (sygn. IPTPB1/4511-723/15-3/MD):

(…) przychody uzyskane z hodowli roślin akwariowych i krewetek ozdobnych akwariowych, prowadzonej przez Wnioskodawcę należy uznać za przychody z działalności rolniczej. W takim przypadku, na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody te wyłączone są z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej. Brak jest podstaw, by zakwalifikować hodowlę roślin akwariowych i krewetek ozdobnych akwariowych do pozarolniczej działalności gospodarczej, wskazanej w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż hodowla ta spełnia kryteria pozwalające na zaliczenie jej do działalności rolniczej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu – interpretacja z 9 lutego 2016 r. (sygn. ILPB1/4511-1-1632/15-2/IM):

Jaki już wskazano, działalnością rolniczą, jest m.in. działalność polegająca na wytwarzaniu produktów zwierzęcych z własnych hodowli lub chowu, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej 6 tygodni w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego, 2 miesiące w przypadku pozostałych zwierząt licząc od dnia nabycia.
Wnioskodawca wskazał, że okres przechowywania przepiórek będzie wynosił około 12 miesięcy, przy czym po 6 tygodniach od wyklucia przepiórki zaczynają nieść jajka. Około 20% procent przepiórek może zostać sprzedanych na tusze po okresie dłuższym niż 2 miesiące od wyklucia, lub nabycia przepiórek. Oznacza to, że hodowla przepiórek jako nie wymieniowa w załączniku nr 2 nie stanowi działu specjalnego produkcji rolnej, a jest działalnością rolniczą, w związku z powyższym dochody z niej uzyskiwane nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.


Zwolnienie z VAT dla rolników ryczałtowych dostępne także dla hodowców

Okazuje się, że wskazani wyżej amatorscy hodowcy mogą być również zwolnieni z VAT.

Zgodnie bowiem z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Rolnikiem ryczałtowym jest zgodnie z  art. 2 pkt 19 ustawy o VAT rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Rolnik ryczałtowy nie płaci VAT, nie wystawia faktur, nie prowadzi ewidencji VAT i nie składa deklaracji VAT. Jeżeli rolnik ryczałtowy sprzedaje produkty (także zwierzęta) ze swojego gospodarstwa nabywca (jeżeli jest czynnym podatnikiem VAT) powinien wystawić mu fakturę VAT-RR

Na podstawie art. 2 pkt 20 ustawy o VAT przez produkty rolne rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

Między innymi w poz. 17 załącznika nr 2 do ustawy o VAT jako produkty rolne wymienione zostały pod symbolem PKWiU ex 01.4 „Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem:

1) wełny strzyżonej pranej oraz surowych skórek z włosiem, niegarbowanych ani niewykończonych (PKWiU ex 01.45.30.0; ex 01.49.31.0),

2) sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej, niezgrzeblonej i nieczesanej pozostałej (PKWiU ex 01.49.28.0),

3)  spermacetu (PKWiU ex 01.49.26.0),

4) skór surowych świńskich poubojowych i zakonserwowanych, włącznie z poddaniem odwracalnemu procesowi garbowania, ale dalej nieprzetworzonych, dla przemysłu garbarskiego (PKWiU ex 01.49.31.0)”.

Organy podatkowe podkreślają, że zwolnienie z VAT rolnika ryczałtowego od podatku ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Od podatku zwolnieni są tylko rolnicy ryczałtowi i tylko w zakresie wyraźnie wskazanym w przepisie. Świadczenie usług rolniczych oraz dostawa produktów rolnych przez podmioty inne niż rolnicy ryczałtowi podlega opodatkowaniu. Innego rodzaju działalność prowadzona przez rolnika ryczałtowego, nie uprawniająca go do zwolnienia przedmiotowego (np. działalność handlowa, dostawa produktów rolnych innych niż własnej produkcji), co do zasady podlegać będzie opodatkowaniu według stawek właściwych dla tych czynności.

O interpretację w tym zakresie wystąpił pewien hodowca pytonów, który nie wiedział, czy musi płacić VAT od sprzedaży kilku do kilkunastu sztuk pytonów rocznie ze swojej hodowli.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji wydanej 26 października 2016 roku (sygn. IPPP2/4512-618/16-4/DG) uznał, że nie ma takiej konieczności. Organ podatkowy uznał, że

Wnioskodawca, który prowadzi amatorską hodowlę pytonów wykonuje ją w ramach działalności rolniczej i tym samym będzie spełniać definicję rolnika ryczałtowego dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej. W konsekwencji Wnioskodawca w zakresie sprzedaży węży – pytonów jako rolnik ryczałtowy będzie korzystał ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT.

(…) Wnioskodawca dokonując dostawy produktów rolnych wskazanych w art. 2 pkt 20 ustawy w zw. z poz. 17 zał. nr 2 do ustawy (tj. węży sklasyfikowanych pod numerem PKWiU 01.49.13.0) pochodzących z własnej działalności rolniczej, będzie rolnikiem ryczałtowym (z wniosku nie wynika, aby przychody netto ze sprzedaży pytonów w ilości kilka – kilkanaście sztuk rocznie - przekroczyły równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro), korzystającym ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Warunkiem korzystania ze zwolnienia jest prowadzenie tylko działalności jako rolnik ryczałtowy, czyli dokonywanie dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: Biuletyn VAT

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  23 paź 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Odsetki ustawowe i odsetki za opóźnienie
  Odsetki ustawowe i odsetki za opóźnienie. Obecnie wysokość odsetek ustawowych wynosi 4% w stosunku rocznym, natomiast odsetek ustawowych za opóźnienie - 6% w stosunku rocznym. Nowe wysokości odsetek obowiązują od 7 października 2021 r.
  Składy podatkowe - kontynuacja działalności przez inny podmiot
  Składy podatkowe. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym. Umożliwia ona kontynuację działalności w składzie podatkowym po rezygnacji z działalności dotychczasowego podmiotu prowadzącego skład.
  Informacja o cenach transferowych TPR - pytania i odpowiedzi
  Ceny transferowe. Resort finansów opublikował zaktualizowane zestawienie odpowiedzi na pytania w zakresie obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych (informacja o cenach transferowych TPR).
  Rezerwy na odprawy emerytalne, pośmiertne, nagrody jubileuszowe itp. rezerwy pracownicze (przepisy prawne, obowiązek tworzenia, wycena i metoda aktuarialna, ujawnienia)
  Wycena aktuarialna rezerwy na świadczenia pracownicze – podstawowe akty prawne dotyczące zasad, obowiązku, metodologii, ujawnień i uprawnień przy wycenie rezerw na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe itp. rezerwy pracownicze.
  Jak działa księgowość w chmurze?
  Księgowość w chmurze jeszcze niedawno była domeną małych firm. Dziś prowadzenie księgowości w chmurze zyskuje coraz większą liczbę zwolenników - zarówno wśród średnich, jak i dużych przedsiębiorstw. Jakie są jej zalety księgowości w chmurze i czy jest w pełni bezpieczna?
  Porozumienie w sprawie podatku cyfrowego
  Podatek cyfrowy. USA osiągnęły porozumienie z Francją, Włochami, Hiszpanią i Wielką Brytanią w sprawie podatku cyfrowego i wycofają karne cła na dobra importowane z tych krajów, wprowadzone w związku z opodatkowaniem gigantów internetu - poinformował amerykański resort finansów.
  Polski Ład - kontrola podatnika na wniosek
  Kontrola podatnika na wniosek. Polski Ład przewiduje autokontrolę podatnika w związku z nieprawidłowościami wykrytymi u kontrahenta. Rozwiązanie to niesie za sobą szereg niewiadomych, w szczególności kto, przez kogo i kiedy miałby być kontrolowany. W projekcie przepisów rolę sygnalisty pełnić będzie Szef KAS, który ma ostrzegać przed ryzykiem znikającego podatnika, co powinno zwiększyć czujność jego kontrahentów i umożliwić im działania w celu zachowania należytej staranności we współpracy z podejrzanym podatnikiem.
  Aplikacja e-Deklaracje Desktop tylko do końca 2021 roku. Jak zapisać złożone PIT-y?
  e-Deklaracje. Ministerstwo Finansów przypomniało w komunikacie z 21 października 2021 r., że 31 grudnia 2021 roku przestani udostępniać aplikację e-Deklaracje Desktop. Użytkownicy, którzy chcą zachować deklaracje wysłane przez aplikację, mogą je zapisać jako pliki PDF. Po 1 stycznia nadal będzie można wysyłać przez bramkę e-Deklaracje formularze interaktywne z wykorzystaniem wtyczki (plug-in).
  Rejestracja na kasie fiskalnej po otrzymaniu zapłaty na rachunek bankowy - termin
  Rejestracja na kasie fiskalnej a zapłata na rachunek bankowy - termin. W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wątpliwościami, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił do Ministra Finansów o wydanie objaśnień podatkowych dotyczących momentu, w którym przedsiębiorca powinien dokonać ewidencji na kasie fiskalnej. Chodziło o sytuacje gdy: klient przedsiębiorcy dokonał wpłaty za zakup towaru na rachunek bankowy przedsiębiorcy, po zakończeniu przez niego pracy (ewidencji) w danym dniu oraz w przypadku gdy wpłata taka nastąpi w dniu wolnym od pracy.
  Interpretacja VAT UE CBR
  Interpretacja VAT UE CBR. Polska przystąpiła do pilotażu programu VAT UE CBR (Cross-Border Rulings). Jest to projekt realizowany przez 18 państw członkowskich Unii Europejskiej. Celem pilotażu jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom podatników VAT, którzy planując działania gospodarcze chcieliby mieć pewność w kwestii opodatkowania tej samej transakcji w poszczególnych państwach członkowskich UE – wyjaśnia zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Anna Chałupa.
  Podatek rolny 2022 - co warto wiedzieć?
  Podatek rolny. W celu ustalenia stawki podatku rolnego na 2022 r. przyjmuje się średnią cenę skupu żyta za okres ostatnich 11 kwartałów, ogłaszaną corocznie przez GUS. Jaka będzie wysokość podatku rolnego w 2022 r.? Kto i kiedy opłaca podatek?
  Zwolnienia z podatków lokalnych na regionalną pomoc inwestycyjną do końca 2023 roku
  Rada Ministrów zamierza przedłużyć do końca 2023 roku stosowanie zwolnień podatkowych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów.
  Jak ugryźć IP BOX? Kto może skorzystać z ulgi?
  Przedsiębiorcy związani z branżą IT mogą w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkować się ryczałtem, „liniówką” lub wybrać skalę podatkową. W tych dwóch ostatnich przypadkach mogą także skorzystać z ulgi IP BOX – dobrodziejstwa, dającego możliwość obniżenia stawki podatku do zaledwie 5% - od całości lub od części uzyskiwanych dochodów. Również spółki opodatkowane podatkiem CIT taką opcję mogą wybrać. Co istotne, nie jest to rozwiązanie wyłącznie dla programistów czy ogólnie podmiotów z branży IT – wszak nazwa ulgi to nie IT BOX.
  Wystawianie faktur - nowe rozporządzenie od 1 listopada 2021 r.
  Wystawianie faktur. Ministerstwo Finansów poinformowało 21 października 2021 r., że niebawem tracą moc przepisy rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur. W Ministerstwie Finansów trwają prace związane z wydaniem nowego rozporządzenia, które ma obowiązywać od 1 listopada 2021 r.
  Zwrot akcyzy dla rolników - zmiany od 1 stycznia 2022 r.
  Zwrot akcyzy od paliwa rolniczego. Senacka komisja finansów opowiedziała się za przyjęciem bez poprawek nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w paliwie rolniczym. Nowe przepisy zakładają zwiększenie od 2022 roku limitu oleju napędowego zużywanego przez rolników, od którego przysługuje zwrot część akcyzy.
  Identyfikator podatkowy NIP lub PESEL w dokumentach PIT
  Identyfikator podatkowy NIP lub PESEL. Resort finansów przypomina o obowiązku wpisywania przez płatnika prawidłowego identyfikatora podatkowego NIP/PESEL podatnika (pracownika) w dokumentach PIT.
  Ulga sponsoringowa - nawet 100 mln oszczędności dla firm
  Ulga sponsoringowa. Nawet 100 mln zł będą mogły zaoszczędzić w przyszłym roku firmy, które zechcą skorzystać z tzw. ulgi sponsoringowej, czyli wesprzeć instytucje kultury, uczelnie czy sport - poinformował wiceminister resortu finansów Jan Sarnowski.
  Ryczałt od przychodów ze sprzedaży żywności a pomoc zleceniobiorcy
  Rolniczy handel detaliczny. Czy zatrudniający zleceniobiorcę rolnik może stosować ryczałt od przychodów ze sprzedaży przetwarzanych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, o których mowa w art. 6 ust. 1d oraz art. 9 ust. 5 ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
  Ceny transferowe a COVID-19: TP compliance
  Ceny transferowe a COVID-19: TP compliance. W ostatnim artykule z cyklu poświęconego Rekomendacjom FCT podsumowujemy kwestie związane z tzw. TP compliance w odniesieniu do okresu obowiązywania pandemii COVID-19.
  Korekta VAT po zakupie przedsiębiorstwa
  Rozliczenia VAT. Po zakupie przedsiębiorstwa można korygować rozliczenia VAT zbywcy – tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku NSA I FSK 2240/19.
  Stawka 5% VAT na dania gotowe na wynos
  Stawka 5% VAT - dania gotowe na wynos. W kolejnych dziewięciu wyrokach z 19 października 2021 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił argumentację Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców i potwierdził, że do dostaw dań gotowych na wynos powinna być stosowana 5 proc. stawka podatku VAT.
  Zmiany w ustawie o VAT - wprowadzenie grup VAT
  Grupa VAT. W ramach Polskiego Ładu, mającego przynieść szereg istotnych zmian w gospodarce, przede wszystkim dla przedsiębiorców, przewidziana jest zmiana w ustawie o VAT dotycząca wprowadzenia grup VAT. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji znaleźć można projekt z dnia 26 lipca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.
  Zagraniczne firmy w Polsce - prawie 2 mld zł zaległości podatkowych
  Zagraniczne firmy w Polsce - zaległości podatkowe. Jak wynika z danych KAS, na koniec czerwca br. zaległości podmiotów zagranicznych wobec naszego Skarbu Państwa wyniosły przeszło 1,6 mld zł w przypadku organizacji oraz 307 mln zł dla osób fizycznych. W ciągu pół roku kwoty te zwiększyły się odpowiednio o 14% i 2%, a w porównaniu z końcówką 2019 roku – o ponad 27% i 3,6%. Tylko w pierwszej połowie br. organy egzekucyjne dokonały prawie 25% więcej czynności niż w całym ub.r. W wyniku ostatnio przeprowadzonych działań wyegzekwowano ponad 33,5 mln zł.
  Opodatkowania elektrowni wiatrowych - rekompensaty dla gmin
  Opodatkowanie elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości. Rząd przyjął projekt ustawy o rekompensacie gminom dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych - podało Centrum Informacyjne Rządu. Koszty rekompensat oszacowano na 524,43 mln zł.
  Opodatkowanie nieużytkowanych budynków
  Opodatkowanie nieużytkowanych budynków po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2021 r., sygn. SK 39/19.