Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kiedy decyzja podatkowa jest wadliwa

Dariusz Strzelec
podatki
podatki
inforCMS
Czy brak podstawy prawnej można uzupełnić w drodze sprostowania? Czy brak oznaczenia organu podatkowego decyduje o nieważności decyzji?

Każda decyzja wydawana jest na podstawie przepisów prawa, w odpowiednim trybie, przy spełnieniu określonych wymogów formalnych, dotyczących jej treści. Nieprawidłowości związane z brakami jej podstawowych elementów bądź odnoszące się do jej treści mogą rodzić rozmaite skutki prawne. Powinny sobie z tego zdawać sprawę strony postępowań, aby wiedzieć, jak zachowywać się w toku postępowania i ewentualnie jakie zarzuty procesowe w odwołaniu czy też skardze do sądu administracyjnego formułować.

Struktura decyzji podatkowej

W myśl art. 210 ordynacji podatkowej decyzja podatkowa zawiera: oznaczenie organu podatkowego, datę jej wydania, oznaczenie strony, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie o trybie odwoławczym - jeżeli od decyzji służy odwołanie, ewentualnie pouczenie o możliwości wniesienia powództwa lub skargi, jeśli takie prawo przysługuje, oraz podpis osoby upoważnionej, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Prawidłowa decyzja powinna zawierać wszystkie ze wskazanych elementów. Jeżeli wydana przez organ decyzja nie zawiera któregoś z nich, jest wadliwa. Rodzi to rozmaite skutki w sferze procesowej. Występujące nieprawidłowości dotyczące braków podstawowych elementów decyzji podatkowej można podzielić na:

- istotne, które powodują, iż dany akt nie może być uznany za decyzję podatkową,

- nieistotne, które nie dają podstaw do uchylenia decyzji podatkowej, lecz mogą zostać usunięte w trybie sprostowania lub uzupełnienia decyzji podatkowej (art. 213 i 215 ordynacji). Można również wyróżnić grupę wad, których wystąpienie uniemożliwia stronie obronę jej praw w toku postępowania, a tym samym świadczy o naruszeniu postępowania w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy (np. brak uzasadnienia decyzji). Mogą się również zdarzyć takie braki, których wystąpienie może budzić wątpliwości co do tego, czy w danej sytuacji zachodzi podstawa do weryfikacji decyzji w nadzwyczajnych trybach (np. poprzez stwierdzenie nieważności decyzji).

Oznaczenie organu, który wydał decyzję

Każda decyzja podatkowa powinna zawierać oznaczenie organu, który wydał decyzję. Umożliwia to zweryfikowanie, czy organ podatkowy był właściwy do rozpoznania sprawy i jej rozstrzygnięcia aktem administracyjnym. Brak oznaczenia organu, który wydał określone rozstrzygnięcie, powoduje, iż takiego aktu nie można traktować jako decyzji, a co za tym idzie, nie wywiera ona skutków podatkowych. Natomiast jedynie niewłaściwe oznaczenie organu nie rodzi już takiego skutku. Może natomiast stanowić podstawę do wystąpienia z wnioskiem o sprostowanie pomyłki w oznaczeniu. Oznaczenie organu pozwala przede wszystkim na ustalenie jego właściwości miejscowej i rzeczowej. Naruszenie przepisów o właściwości i wydanie decyzji przez organ niewłaściwy w sprawie jest istotnym naruszeniem przepisów postępowania.

Przykład

Po kilkumiesięcznym postępowaniu podatkowym, w którym szczegółowo wyjaśniano stan faktyczny, organ, który nie był właściwy miejscowo w sprawie, wydał decyzję. Strona wniosła odwołanie, w którym zawarła tylko jeden zarzut - prowadzenie postępowania przez organ niebędący właściwym w sprawie. Organ odwoławczy w związku z zarzutem powinien uchylić zaskarżoną decyzję.

Wydanie przez organ niewłaściwy decyzji, od której zostało złożone odwołanie skutkuje tym, iż organ odwoławczy powinien uchylić tę decyzję i przekazać sprawę organowi właściwemu. Ponadto taka wada może stanowić podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej.

Data wydania decyzji

Chociaż decyzja podatkowa, co do zasady, wiąże organ od chwili jej doręczenia stronie i od tego momentu rozpoczynają bieg terminy np. zapłaty podatku czy wniesienia środka zaskarżenia, to data wydania decyzji również ma znaczenie.

Przykład

Od 1 września 2005 r. do ordynacji podatkowej dodano przepis art. 234a, zgodnie z którym akta sprawy podatkowej powinny znajdować się w organie odwoławczym do dnia, w którym upłynie termin na wniesienie skargi do sądu administracyjnego. 3 września 2005 r. organ odwoławczy wydał decyzję, uchylającą rozstrzygnięcie organu I instancji. Strona rozważa, czy wnieść skargę do sądu administracyjnego, gdyż mimo pozornie korzystnego rozstrzygnięcia organ odwoławczy wypowiedział się w kwestii materialnoprawnej. Skoro decyzja datowana jest na 3 września 2005 r., zastosowanie znajdzie wskazany na wstępie przepis, więc chcąc zapoznać się z materiałem dowodowym, strona powinna udać się do organu odwoławczego, mając świadomość, że tam znajdowały się akta sprawy.

Brak daty wydania decyzji, co do zasady, nie będzie stanowił wady mogącej mieć wpływ na wynik sprawy.

Oznaczenie strony

Ten element decyzji wskazuje, kto jest adresatem decyzji, czyli podmiotem, o którego prawach i obowiązkach dany akt będzie rozstrzygał. Oznaczenie w zależności od tego, czy dotyczy osoby fizycznej czy też prawnej bądź jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, powinno zawierać wskazanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania (gdy chodzi o osoby fizyczne), ewentualnie siedzibę i nazwę (w przypadku innych podmiotów).

Braki lub nieprawidłowości w tym zakresie w zależności od ich charakteru mogą rodzić rozmaite konsekwencje prawne.

Przykład

Organ podatkowy w wydanej decyzji jako stronę wskazał podmiot, który nie ma takiego przymiotu, np. oboje małżonkowie w sytuacji, gdy rozliczają się oddzielnie i nie korzystają z przymiotu strony na podstawie art. 133 § 3 ordynacji. W takiej sytuacji decyzja będzie skierowana do podmiotu niebędącego stroną.

Z punktu widzenia proceduralnego taka nieprawidłowość powinna skutkować stwierdzeniem jej nieważności.

Przykład

W wydanej przez organ podatkowy decyzji istnieją nieprawidłowości, gdy chodzi o oznaczenie strony. Polegają one na omyłkach pisarskich w imieniu, nazwisku czy też adresie zamieszkania bądź nazwie lub siedzibie strony. Zapomniano mianowicie dopisać imienia podatniczki w nagłówku decyzji, choć w treści imię wielokrotnie się pojawia.

W orzecznictwie sądowym wskazuje się, iż nie jest nieważna decyzja, w której nastąpiło niepełne określenie strony (por. wyrok NSA z 14 lutego 1986 r., sygn. akt III SA 1307/85). Błędne oznaczenie strony, które nie stanowi w świetle powołanego powyżej wyroku sądu podstawy do stwierdzenia nieważności, to przykładowo omyłkowe oznaczenie strony, błąd pisarski, niepełne nazwisko. W takich sytuacjach błędy będą mogły zostać sprostowane, a ich podnoszenie przez stronę w zarzutach odwołania nie odniesie spodziewanego rezultatu w postaci uchylenia decyzji. Inaczej jednak należy oceniać sytuację, w której strona w ogóle nie zostanie w akcie wydanym przez organ oznaczona. Prawidłowe oznaczenie strony jest często przedmiotem sporów podatników z organami podatkowymi, czego wyrazem jest bogate orzecznictwo sądów administracyjnych. Z wielu wyroków płynie wniosek, że prawidłowe oznaczenie strony istotnie wpływa na rozstrzygnięcie sprawy:

1. Adresat decyzji nie może być oznaczony w sposób dorozumiany i miejscem jego oznaczenia nie może być to, w którym wskazuje się osoby, które decyzję otrzymują, czy też poprzez wskazanie osoby, która wniosła odwołanie - wyrok WSA w Warszawie z 20 października 2005 r. (sygn. akt III SA/Wa 1517/05, LEX nr 185197).

2. Pominięcie jednego członu w trójczłonowej nazwie podatnika i posłużenie się jego nieaktualnym adresem nie uzasadnia uchylenia decyzji - wyrok WSA w Bydgoszczy z 7 września 2005 r. (sygn. akt I SA/Bd 314/05, POP 2006/1/2).

3. Zmiana adresata decyzji, podobnie jak i rozstrzygnięcia, może nastąpić wyłącznie na skutek uchylenia decyzji (lub wyeliminowania w inny sposób przewidziany przepisami proceduralnymi), co najmniej w części, w której został on oznaczony. Wskazanie w prawym górnym rogu adresata decyzji nie oznacza wskazania odbiorcy korespondencji, lecz oznaczenie strony i jest nieodłącznym elementem decyzji. Organ odwoławczy, kierując decyzję do mniejszej liczby osób niż wskazana przez organ I instancji, zakreśla krąg osób objętych rozstrzygnięciem zawartym we własnej decyzji i jest to oczywiście dopuszczalne, ale przy jednoczesnym rozstrzygnięciu w tym zakresie, tj. uchyleniu decyzji pierwszoinstancyjnej wobec osób, które nie powinny być objęte danym postępowaniem podatkowym, i umorzeniu postępowania w tym zakresie - wyrok WSA w Warszawie z 15 lutego 2005 r. (sygn. akt III SA 3167/03, LEX nr 169332).

4. Każdego ze współwłaścicieli nieruchomości jako podatnika (art. 134 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm.) należy uznać za stronę postępowania podatkowego, co oznacza, że wszyscy współwłaściciele powinni być wymienieni w decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości i wszystkim ta decyzja powinna być doręczona - wyrok NSA w Łodzi z 24 lutego 2003 r. (sygn. akt I SA/Łd 1086/01, ONSA 2004/1/33).

Podstawa prawna rozstrzygnięcia

W decyzji powinna zostać powołana podstawa prawna rozstrzygnięcia. Może to polegać na przytoczeniu przepisu materialnego prawa podatkowego. Brak podania w decyzji jej podstawy prawnej oznacza, że decyzja jest wadliwa.

Przykład

Organ jako podstawę wydanej decyzji wskazuje przepis prawa wewnętrznego - pismo Ministerstwa Finansów skierowane do organów podatkowych. W takiej sytuacji należy przyjąć, iż decyzja została wydana bez podstawy prawnej i powinna zostać stwierdzona jej nieważność.

Bardziej problematyczna jest kwestia, gdy decyzja jest prawidłowo uzasadniona faktycznie i prawnie, ale organ podatkowy błędnie podaje podstawę prawną. Jeżeli w treści decyzji przywołuje się prawidłowy przepis oraz jego treść, a w podstawie prawnej pomyłkowo podaje się inny artykuł ustawy, to można to uznać za oczywistą omyłkę, którą można sprostować postanowieniem. Każdy przypadek należy jednak badać odrębnie, pamiętając, że sprostowanie nie może prowadzić do zmiany rozstrzygnięcia merytorycznego decyzji.

Rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie podejmowane przez organ, w następstwie przeprowadzenia postępowania powinno być sformułowane w sposób jednoznaczny (tak aby uniknąć ewentualnych wątpliwości co do jego treści). Nie powinno ono pozwalać na jego różną interpretację oraz powinno być kompleksowe, czyli rozstrzygać o całości żądań strony, ewentualnie całości okoliczności sprawy. W związku z tym w praktyce może powstać dylemat, co w sytuacji, kiedy podatnik ma wątpliwości co do treści wydanej decyzji lub uważa iż jest niekompletna?

Jeżeli pojawiają się wątpliwości co do treści decyzji, strona może wystąpić do organu, który wydał decyzję, z żądaniem wyjaśnienia tych wątpliwości. Takie samo prawo przysługuje organowi egzekucyjnemu. Wyjaśnienie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Jeżeli natomiast zdaniem strony rozstrzygnięcie zawarte w decyzji jest niekompletne, może ona w terminie 14 dni od jego doręczenia zażądać jego uzupełnienia w tym zakresie. Takiego uzupełnienia może dokonać także z urzędu organ podatkowy. Uzupełnienie następuje w drodze decyzji, natomiast odmowa uzupełnienia w formie postanowienia.

Pouczenie o prawie wniesienia odwołania

W decyzji organ powinien wskazać, jaki środek zaskarżenia przysługuje stronie, tj. czy przysługuje odwołanie, czy też skarga do sądu administracyjnego oraz jaki jest tryb jego wnoszenia, tj. za pośrednictwem jakiego organu oraz w jakim terminie. Jeśli decyzja nie zawiera postanowień co do tych kwestii lub zawiera pouczenie mało precyzyjne lub błędne, jest wadliwa. Z punktu widzenia strony będącej adresatem decyzji wada będzie miała ograniczone znaczenie. Po pierwsze dlatego, że wada ta może zostać usunięta, gdyż strona może zażądać uzupełnienia decyzji o pouczenie co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub w przypadku skargi do sądu administracyjnego. Może także zażądać sprostowania pouczenia zamieszczonego w decyzji. Ponadto organ z urzędu może w każdym czasie uzupełnić albo sprostować decyzję w tym zakresie. Po drugie, błędne pouczenie zawarte w decyzji co do wnoszenia środków zaskarżenia oraz powództwa bądź ewentualnie jego brak nie może szkodzić stronie.

Przykład

Organ w decyzji błędnie wskazał organ właściwy do rozpoznania środka zaskarżenia, ewentualnie niewłaściwie określił termin na jego wniesienie. Jeśli strona zastosowała się do pouczenia, to środek zaskarżenia wniesiony w sposób określony w błędnym pouczeniu jest skuteczny, tak jakby został wniesiony zgodnie z prawem.

W myśl niektórych poglądów zastosowanie się do błędnego pouczenia będzie stanowić uzasadnienie przywrócenia terminu do wniesienia środka zaskarżenia.

Przykład

Organ w wydanej decyzji pouczył o prawie wniesienie skargi do sądu administracyjnego w terminie 30 dni. Skarżący zastosował się do pouczenia. Sąd administracyjny odrzucił skargę z uwagi na fakt, iż zachodzi czasowa niedopuszczalność drogi sądowej i w tej sytuacji strona powinna uprzednio wnieść odwołanie do właściwego organu podatkowego. W chwili, kiedy strona otrzyma wyrok, jest oczywiste, iż termin na wniesienie odwołania już upłynął. W związku z tym strona powinna złożyć wniosek o przywrócenie terminu na podstawie art. 162 ordynacji, dopełniając czynności, dla której termin był wyznaczony, czyli wnosząc odwołanie.

W praktyce wydaje się dominować drugie z przedstawionych stanowisk.

Podpis osoby upoważnionej

Decyzję, która nie zawiera podpisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego, traktuje się jako nieważną, a takiego braku nie można uzupełnić po doręczeniu decyzji stronie. Tego rodzaju naruszenie normy prawnej, której treść jest jasna i nie budzi wątpliwości, powinno być traktowane jako rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 3 ordynacji, co uzasadnia stwierdzenie nieważności decyzji (wyrok WSA z 29 kwietnia 2004 r., sygn. akt V SA 1347/2003, niepubl.). Jeżeli decyzje w postępowaniu podatkowym wydawane są przez organy kolegialne (np. gdy postępowanie odwoławcze prowadzi samorządowe kolegium odwoławcze), decyzję podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego. Jeżeli decyzja jest podpisana tylko przez niektórych, zachodzi rażące naruszenie prawa i decyzja jest nieważna.

Uzasadnienie decyzji

Obligatoryjnym elementem każdej decyzji podatkowej o szczególnie istotnym dla strony postępowania znaczeniu jest uzasadnienie prawne i faktyczne decyzji. Organ podatkowy może odstąpić od tego obowiązku, ale tylko w ściśle określonych sytuacjach, tj. gdy decyzja w całości uwzględnia żądanie strony (wyjątek ten nie dotyczy jednak decyzji wydanej na skutek odwołania bądź przyznającej ulgę w zapłacie podatku). Uzasadnienie faktyczne decyzji zawiera w szczególności wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, którym dał wiarę, oraz przyczyn, z powodu których innym odmówił wiarygodności. Uzasadnienie prawne natomiast to wyjaśnienie podstawy prawnej z przytoczeniem przepisów prawa. Sądy administracyjne wypowiadały się wielokrotnie na temat elementów decyzji i w jednym z orzeczeń sąd stwierdził, że wymienienie przez organ w uzasadnieniu decyzji tylko numeracji artykułów (paragrafów, ustępów) przepisów prawnych przyjętych za podstawę prawną nie spełnia warunków uzasadnienia prawnego. Samo wymienienie przepisów mających zastosowanie w sprawie nie wyczerpuje uzasadnienia prawnego decyzji podatkowej. Natomiast powinno ono zawierać ich wykładnię. Wyjaśnienie podstawy rozstrzygnięcia powinno nastąpić na tle ustalonego stanu faktycznego. Organ powinien uzasadnić, iż z uwagi na określone fakty, których istnienie (nieistnienie) stwierdzono, zastosowanie znajduje określona norma prawna. Dotyczy to braków zarówno w uzasadnieniu prawnym, jak i faktycznym

W praktyce dość często organy odwoławcze czy też sądy administracyjne uchylają decyzje z tego powodu, że zawiera braki w uzasadnieniu. Nieprawidłowości w zakresie uzasadnienia świadczą o naruszeniu przepisów postępowania, które mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy. W praktyce bowiem, wobec braku uzasadnienia czy też jego pozorności, trudno jest stronie ocenić, czy wydana decyzja jest zgodna z prawem.

Przykłady

1.

Organ w wydanej decyzji powołał jedynie numer artykułu i paragrafu przepisu prawa, bez oceny stanu faktycznego w świetle obowiązującego prawa oraz wskazania związku między tą oceną a treścią rozstrzygnięcia i przepisem, który jest jego podstawą. Uczynił to, kwestionując określone wydatki na usługi marketingowe jako koszty uzyskania przychodu, choć w sprawie przeprowadzono wiele dowodów, w tym ze świadków. Strona w odwołaniu czy też skardze powinna podnieść zarzut naruszenia art. 210 § 4 ordynacji poprzez brak sporządzenia uzasadnienia faktycznego wydanej decyzji.

2.

W sprawie przedmiotem sporu jest interpretacja przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Strona na poparcie zastosowanej wykładni, iż prawidłowo zakwalifikowała określone wydatki jako koszty, przytoczyła tezy orzeczeń, a także poglądy formułowane w piśmiennictwie. Organ w decyzji przyjmując odmienną ich kwalifikację nie ustosunkował się do podnoszonych przez stronę argumentów natury prawnej dotyczących interpretacji przepisów prawa podatkowego. Ograniczył się do stwierdzenia, iż nie podziela przywołanej przez stronę argumentacji. W związku z tym strona w odwołaniu, obok naruszenia przepisów prawa materialnego, powinna sformułować zarzut naruszenia art. 210 § 4 ordynacji poprzez brak wyjaśnienia podstawy prawnej rozstrzygnięcia.

Nieprawidłowości w zakresie uzasadnienia decyzji nie można usuwać w trybie wniosku o uzupełnienie decyzji. Jednocześnie należy zauważyć, iż organy nie mogą uzupełniać uzasadnienia w odpowiedzi na odwołanie, które przesyłają organowi odwoławczemu na podstawie art. 227 ordynacji, czy też w odpowiedzi na skargę, gdy chodzi o decyzję organu odwoławczego, w których zawarte jest wyjaśnienie podstawy prawnej rozstrzygnięcia lub omówienie przyczyn, dla których pewnym dowodom odmówiono wiarygodności, a na innych oparto rozstrzygnięcie. Czym innym jest ustosunkowanie się do zarzutów odwołania, a czym innym usuwanie nieprawidłowości dotyczących braku uzasadnienia podniesionych w sformułowanych w odwołaniu zarzutach.

Podstawa prawna:

art. 210 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.).

Dariusz Strzelec

asystent w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego UŁ,

konsultant w Kancelarii Brzezińska Narolski Mariański

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Kasy fiskalne w myjniach samochodowych od 1 października 2022 r. Konieczny paragon
  Nie wystarczy pozwolić klientom na zeskanowanie elektronicznego kodu QR i przesłać im linku na podany adres e-mailowy. To nie to samo, co wydanie paragonu fiskalnego – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
  50% kosztów uzyskania przychodów informatyka - jakie wymogi należy spełnić
  Polskie prawo przewiduje możliwość zastosowania preferencyjnych (50%) kosztów uzyskania przychodów przez specjalistów z branży IT, którzy w ramach realizowanych zadań działają w sposób twórczy. Jest to więc związane m.in. z grami komputerowymi i tworzeniem programów. Aby skorzystać z podwyższonych KUP, trzeba jednak spełnić konkretne przesłanki. Przedstawiamy działania po stronie pracodawcy, które pozwolą uniknąć powstania wątpliwości w razie kontroli ze strony Urzędu Skarbowego.
  Nowe przepisy dotyczące firm windykacyjnych. Co się zmieni? Od kiedy?
  Aktualnie windykacja należności, zwłaszcza ta w formie pozasądowej (polubownej), nie jest obwarowana kompleksową regulacją prawną. Odnosi się do zarówno do osoby windykatora, formy prowadzenia działalności, jak i zasad przeprowadzania windykacji pozasądowej. Bez odpowiednich regulacji może dochodzić do naruszeń ze strony firm windykacyjnych, których przedstawiciele popełniają czyny niezgodne z zasadami etyki (np. w wyniku nękania) lub niedozwolone w ramach windykacji. Właśnie dlatego ustawodawca zamierza wprowadzić nowe wymogi dla firm windykacyjnych. Wdrożenie tych zasad może wymusić znaczne przeobrażenia na podmiotach, które zajmują się odzyskiwaniem zaległych należności.
  Dane osobowe kandydatów do pracy a RODO - przechowywanie danych po rekrutacji
  Przedsiębiorca ma prawo przetwarzać dane kandydatów do pracy po zakończonej rekrutacji z uwagi na ewentualne roszczenia z tytułu dyskryminacji. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 4 sierpnia 2022 r. W ten sposób WSA zakwestionował niekorzystną dla firm wykładnię Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyrok jest nieprawomocny ale omawiana sprawa może doprowadzić do zmiany stanowiska dotyczącego przechowywania danych osobowych kandydatów.
  W lipcu spadła liczba ofert pracy
  W lipcu spadła liczba ofert pracy - wynika z przekazanego PAP Barometru Ofert Pracy. Według analizy wysoka inflacja i restrykcyjna polityka monetarna ograniczą aktywność inwestycyjną, co spowoduje wyhamowanie tempa powstawania nowych etatów.
  PIT-2, PIT-2A, PIT-3 - nowe wzory formularzy podatkowych od 2023 roku
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory oświadczeń/wniosków PIT-2 (wersja 9), PIT-2A (wersja 8), PIT-3 (wersja 9), składanych przez podatników płatnikom dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 10 sierpnia 2022 r. i potrwają do 19 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym od 2024 roku
  W 2024 roku – wraz z implementacją przez Polskę unijnej dyrektywy drugiej szansy – wejdą w życie kolejne zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. – Nie będzie to rewolucja w naszym systemie, ale podkreślenie polityki drugiej szansy dla firm w trudnej sytuacji ekonomicznej – ocenia radca prawny Bartosz Sierakowski. W procesie restrukturyzacji pojawi się konieczność przeprowadzenia tzw. testu zaspokojenia, czyli prognozy możliwych wariantów zaspokojenia wierzycieli. To oznacza nowe obowiązki dla doradców restrukturyzacyjnych i prawdopodobnie wzrost kosztów całej procedury.
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?
  Remanent likwidacyjny dla celów VAT - jak ustalić wartość towarów
  Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej. Na fakturach ze składnikami majątku obecne są również koszty przesyłki. Czy poniesiony koszt przesyłki/transportu należy doliczyć do wartości składnika majątku i rozliczyć od tej kwoty VAT?
  Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
  Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.
  Sprzedaż napojów w restauracji - jakie stawki VAT
  Czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT do napojów w restauracji? Sprzedaż dotyczy np. soku pomarańczowego, który kupowany jest w hurtowni ze stawką 0%. A co z herbatą z suszu owocowego, smoothie, shake'ami?
  Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
  Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?
  Nadpłata kredytu hipotecznego - czy to się opłaca
  W pierwszym półroczu 2022 roku Polacy nadpłacili prawie 25 miliardów złotych na złotowe kredyty mieszkaniowe. To najpewniej najwyższy wynik w historii. Dzięki nadpłacie kredytu kredytobiorca będzie musiał oddać bankowi mniej odsetek. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto nadpłacać kredyt nie jest łatwa. Trzeba porównać oprocentowanie lokat i kredytów w perspektywie kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat - czyli w takim okresie w którym będziemy jeszcze (po nadpłacie) spłacać kredyt hipoteczny. Zatem dopiero po latach można dokładnie obliczyć, czy warto było nadpłacać kredyt.
  Sprzedaż miejsc pod reklamę (udostępnianie powierzchni reklamowych) - kod GTU
  Wydawnictwo sprzedaje miejsce pod reklamę zarówno w czasopismach papierowych, jak i w ich wersjach internetowych. Dodatkowo udostępniamy miejsce na reklamę na naszych budynkach. Czy sprzedaż takich miejsc pod reklamę należy oznaczać kodem GTU_12 jak usługi reklamowe?
  Wielu podatników płaci za wysoki podatek od nieruchomości, choć nie musi
  Podatek od nieruchomości jest nagminne zawyżany. Wynika to z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać.
  Aplikacja e-Paragony Ministerstwa Finansów - do czego służy. Donosy na sprzedawców i planowanie domowego budżetu
  Podatnicy mogą już pobrać na telefon aplikację e-Paragony przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Ale – jak mówią eksperci – to program bardziej do planowania domowego budżetu i zgłaszania nieprawidłowości paragonowych fiskusowi. Podobnie zresztą reklamuje ją sam resort finansów. „To bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości” - czytamy na stronie podatki.gov.pl.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych w czasie dużej inflacji - korzyści dla firm i państwa
  Firmy, które przed miesiącami czy latami wygrały przetargi, dziś muszą dokładać do interesu, bo wielu zamawiających nie chce podwyższyć im wynagrodzenia. To efekt chociażby rosnącej inflacji (w lipcu wyniosła 15,5 proc.) czy cen materiałów budowlanych. Teraz przedsiębiorcy dostali w końcu silny argument do ręki. Prokuratoria Generalna RP w opublikowanych właśnie wytycznych przekonuje, że waloryzacja tych kontraktów jest nie tylko dopuszczalna, ale często wręcz niezbędna. Także z perspektywy samych zamawiających czy też – szerzej – interesu publicznego. Prokuratoria Generalna RP zachęca do zmian w kontraktach o zamówienia publiczne, przekonując, że ostateczne koszty upadłości przedsiębiorców może ponieść sama administracja publiczna.
  Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) - nowe przepisy od 29 lipca 2022 r.
  Co zmienia w polskim finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu) wejście w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)? Co to jest crowdfunding udziałowy? Wyjaśniają eksperci CRIDO.
  VAT 2023: Faktura w walucie obcej - kurs przeliczeniowy dla faktury korygującej
  Od stycznia 2023 roku w ustawie o VAT zostaną uregulowane zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotąd kwestia ta nie była objęta regulacją ustawy o VAT, co powodowało wątpliwości podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy o VAT (pakiet SLIM VAT 3) rozwiązanie stanowić ma uproszczenie dotychczasowej praktyki przyjmowanej w zakresie kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących.
  Mały podatnik VAT 2023 - nowy limit 2 mln euro
  Od 1 stycznia 2023 r. zwiększy się (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) limit rocznego obrotu, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika VAT. Zmiana taka wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT zwanej potocznie (SLIM VAT 3), która ma wejść w życie od początku 2023 roku. Projekt ten aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym. Kim jest mały podatnik VAT? Jakie korzyści daje status małego podatnika VAT? Co to jest metoda kasowa w VAT?
  Odliczenie VAT z faktur sprzed rejestracji
  Podatnik można odliczyć VAT z faktur sprzed rejestracji działalności. Jakie warunki należy spełnić, by odzyskać VAT?
  SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
  Od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie SLIM VAT 3, czyli pakiet zmian w ustawie o VAT. Gotowy jest już projekt noweli ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.