Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zgłoszenie SD-Z2 i zwolnienie dla najbliższej rodziny w podatku od spadków i darowizn

Zgłoszenie SD-Z2 w podatku od spadków i darowizn - wyjaśnienia Krajowej Administracji Skarbowej
Zgłoszenie SD-Z2 w podatku od spadków i darowizn - wyjaśnienia Krajowej Administracji Skarbowej
Krajowa Informacja Skarbowa udzieliła 16 września 2022 r. odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania odnośnie zwolnienia z podatku od spadków i darowizn dla najbliższej rodziny oraz zgłoszenia SD-Z2.

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn dla najbliższej rodziny. Zgłoszenie SD-Z2 - termin złożenia

Pytanie podatnika:
W 2021 roku zmarł mój ojciec. Jestem jedynym spadkobiercą. W jakim terminie i w jaki sposób  powinienem zawiadomić organ podatkowy o nabytym spadku (nieruchomości, rzeczy ruchome znajdujące się w Polsce)?

Odpowiedź KIS:

W przypadku dziedziczenia rzeczy znajdujących się na terytorium Polski lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Polski po osobie z kręgu najbliższej rodziny (czyli po małżonku, zstępnym, wstępnym, pasierbie, rodzeństwie, ojczymie lub macosze) istnieje możliwość skorzystania z całkowitego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

Warunkiem jest zgłoszenie nabytego spadku właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od dnia:

- uprawomocnienia się orzeczenia sądu o nabyciu spadku,

- zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia,

- wydania europejskiego poświadczenia spadkowego.

Nie ma potrzeby złożenia zgłoszenia SD-Z2, gdy wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty 9.637 zł.

Zwolnienie stosuje się,  jeżeli spadkobierca w chwili otwarcia spadku – śmierci spadkodawcy  posiadał obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub miał miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium takiego państwa.

Ważne!
Zwolnienie nie dotyczy sytuacji, gdy śmierć spadkodawcy nastąpiła przed 1 stycznia 2007 r.

Podstawa prawna:

- art. 4 ust. 4, art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r., poz. 1043).

- art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2006 r. nr 222, poz. 1629).

Zgłoszenie SD-Z2 – czy trzeba załączać dokumenty?

Pytanie podatnika:

Czy do składanego zgłoszenia SD-Z2 muszę załączyć dodatkowe dokumenty np.: potwierdzające nabycie?

Odpowiedź KIS:

Nie. Do składanego zgłoszenia SD-Z2 nie ma obowiązku dołączania dodatkowych dokumentów.

Niezależnie od powyższego organ podatkowy może m.in. w ramach czynności sprawdzających wezwać do przedłożenia określonych dokumentów w celu weryfikacji stosowania zwolnienia.

Podstawa prawna:

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2060).

Nieruchomość darowana przez brata w formie aktu notarialnego a złożenie SD-Z2

Pytanie podatnika:
Tytułem darowizny otrzymałem od brata nieruchomość. Umowa została zawarta w formie aktu notarialnego. W jakim terminie powinienem zgłosić darowiznę do organu podatkowego na formularzu SD-Z2?

Odpowiedź KIS:

Darowizna nieruchomości otrzymana od rodzeństwa (ale także od małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, ojczyma lub macochy) korzysta z całkowitego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego, osoba obdarowana nie ma obowiązku zgłoszenia nabycia do organu podatkowego. Odpis aktu notarialnego umowy darowizny przekazuje do urzędu skarbowego notariusz.

Podstawa prawna:

- art. 4a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r., poz. 1043).

Czym jest zgłoszenie SD-Z2?

Formularz zgłoszenia SD-Z2 mają obowiązek złożyć osoby z najbliższej rodziny, spadkodawcy lub darczyńcy jeżeli chcą skorzystać ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 4a ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Aktualny wzór formularza SD-Z2 (wersja 6) obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. I jest dostępny w urzędach skarbowych albo na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl.

Kto może złożyć zgłoszenie SD-Z2?

Zgłoszenie SD-Z2 jest przeznaczony dla małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki itd.), wstępnych (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, itd.), pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy (spadkodawcy lub darczyńcy), które otrzymały pieniądze, rzeczy, nieruchomości i inne prawa majątkowe) w drodze np. spadku i darowizny (choć nie tylko - zobacz poniżej inne formy nabycia majątku objęte podatkiem od spadków i darowizn) i chcą skorzystać ze zwolnienia podatkowego z ww. art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Trzeba też wiedzieć, że zgodnie z art. 14 ust. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn - za zstępnych w rozumieniu tej ustawy uważa się również osoby, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159), a za wstępnych także odpowiednio osoby tworzące rodzinę zastępczą, prowadzące rodzinny dom dziecka lub pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.

Wyżej wymienione osoby mogą skorzystać ze zwolnienia poprzez złożenie zgłoszenia SD-Z2 jeżeli nabyły (w jednej z niżej wymienionych form) rzeczy i prawa majątkowe (majątek), które są w Polsce.
Jeśli te rzeczy i prawa majątkowe (np. prawo własności nieruchomości) znajdują się za granicą – to omawiane zwolnienie dotyczy danej osoby (spadkobiercy, czy obdarowanego) tylko jeśli jest obywatelem Polski albo Polska jest jego stałym miejscem zamieszkania w chwili zawarcia umowy darowizny albo w momencie śmierci spadkodawcy.

Zatem zgłoszenie SD-Z2 może złożyć osoba, która spełnia wszystkie 3 poniższe warunki:

1) nabyła majątek w formie:

 • dziedziczenia,
 • zapisu zwykłego, dalszego albo windykacyjnego,
 • polecenia testamentowego,
 • zachowku,
 • dyspozycji bankowej wkładem na wypadek śmierci,
 • dyspozycji uczestnika otwartego funduszu inwestycyjnego albo specjalistycznego otwartego funduszu inwestycyjnego,
 • nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
 • darowizny albo polecenia darczyńcy,
 • nieodpłatnej renty, czyli regularnie dostaje od kogoś pieniądze albo rzeczy,
 • nieodpłatnego użytkowania,
 • nieodpłatnej służebności,

2) nabyła majątek od jednej z poniższych osób:

 • żony, męża,
 • córki, syna, wnuczki, wnuka, prawnuczki, prawnuka,
 • matki, ojca, babci, dziadka, prababci, pradziadka,
 • pasierbicy, pasierba,
 • siostry, brata,
 • macochy, ojczyma,

3) ma obywatelstwo albo mieszka na stałe w jednym z poniższych krajów:

 • Polska,
 • inny kraj Unii Europejskiej
 • Islandia,
 • Liechteinstein,
 • Norwegia.

Kto nie musi składać zgłoszenia SD-Z2?

Zgłoszenia SD-Z2 nie muszą składać (by skorzystać z ww. zwolnienia podatkowego dla najbliższej rodziny) osoby, które nabyły majątek na podstawie zawartych u notariusza umowy darowizny albo umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności. W tych sytuacjach to notariusz składa to zgłoszenie do urzędu skarbowego zamiast podatnika.
Ponadto nie trzeba składać zgłoszenia SD-Z2 jeżeli nabyty został majątek (w ciągu 5 lat od jednej osoby łącznie - i z darowizny, i ze spadku) o wartości nieprzekraczającej 9637 zł. 

Jak złożyć SD-Z2?

Zgłoszenie SD-Z2 można złożyć:

1) Przez internet (w formie elektronicznej) - formularz SD-Z2 jest dostępny na Portalu Podatkowym (podatki.gov.pl) w usłudze e-Deklaracje. Można go podpisać:

 • danymi autoryzującymi lub
 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym

oraz wysłać do urzędu skarbowego przez internet.

2) W urzędzie skarbowym (są tam dostępne druki tego formularza) albo wysłać pocztą (w formie papierowej).

Do jakiego urzędu skarbowego trzeba złożyć SD-Z2?

Formularz SD-Z2 można złożyć osobiście w odpowiednim urzędzie skarbowym. Który urząd skarbowy jest tym odpowiednim?

Jeśli majątek został nabyty w formie spadku, przez zapis, polecenie testamentowe albo zachowek - wtedy trzeba złożyć zgłoszenie SD-Z2 w urzędzie skarbowym odpowiednim (czyli właściwym miejscowo) dla:

1) miejsca położenia nieruchomości – jeśli przynajmniej jedna z rzeczy to:

 • nieruchomość,
 • użytkowanie wieczyste,
 • spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania,
 • spółdzielcze prawo do pomieszczenia użytkowego,
 • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • prawo do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • prawo do nieodpłatnego użytkowania nieruchomości lub służebność,

2) ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy – w pozostałych przypadkach.
Jeśli nie ma takiego miejsca – to zgłoszenie SD-Z2 trzeba złożyć w urzędzie skarbowym właściwym miejscowo dla ostatniego miejsca jego pobytu. Dotyczy to też sytuacji, gdy nabyto np. 2 nieruchomości położone w różnych miejscowościach.

Kiedy trzeba złożyć SD-Z2?

Aby móc skorzystać z ww. zwolnienia podatkowego z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, trzeba złożyć zgłoszenie SD-Z w ciągu 6 miesięcy od momentu, gdy powstał obowiązek podatkowy w tym podatku. Ten moment zależy od sposobu, w jaki nabywa się spadek lub darowiznę.

Forma nabycia majątku

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy

Dziedziczenie

Od dnia, kiedy:

 • uprawomocniło się orzeczenie sądu,
 • został zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
 • zostało wydane europejskie poświadczenie spadkowe.

Zapis zwykły, dalszy, polecenie testamentowe, polecenie darczyńcy

Od dnia ich wykonania, na przykład od dnia, kiedy z polecenia zostaje przeniesiona na ciebie własność nieruchomości.

Zapis windykacyjny

Od dnia, kiedy:

 • uprawomocniło się orzeczenie sądu lub postanowienie częściowo stwierdzające nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego,
 • został zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
 • zostało wydane europejskie poświadczenie spadkowe.

Zachowek

Od dnia, gdy zostanie zaspokojone roszczenie lub jego część, na przykład od dnia wypłaty zachowku.

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

Od dnia śmierci właściciela tego wkładu.

Dyspozycja uczestnika funduszu inwestycyjnego na wypadek śmierci

Od dnia śmierci uczestnika funduszu.

Darowizna, która została zawarta w innej formie niż akt notarialny

Od dnia, gdy zostanie spełnione przyrzeczone świadczenie (na przykład w przypadku darowizny pieniędzy od dnia ich otrzymania przez ciebie).

Nieodpłatna służebność, renta oraz użytkowanie

Od dnia, gdy zostaną ustanowione te prawa.

Nieodpłatne zniesienie współwłasności

Od dnia, gdy zawarto taką umowę lub ugodę albo uprawomocniło się orzeczenie sądu.

Co zrobić jeżeli minął termin 6 miesięcy na złożenie SD-Z2?

Ministerstwo Finansów i KAS informują, że jeśli obdarowany lub spadkobierca dowie się, że został mu przekazany spadek lub darowizna już po upływie 6 miesięcy – wyjątkowo może skorzystać ze zwolnienia z podatku. Powinien wtedy złożyć zgłoszenie SD-Z2 do 6 miesięcy od dnia, w którym się o tym dowie. Razem z formularzem SD-Z2 powinien dostarczyć do urzędu skarbowego dokument, który potwierdzi, kiedy została tej osobie przekazana informacja o spadku lub darowiźnie.
MF wskazuje tu następujący przykład: umarł twój ojciec i dostajesz po nim spadek. Formularz w tej sprawie został przez ciebie złożony terminowo. Rok później dostajesz list polecony, w którym bank informuje cię, że ojciec był właścicielem jeszcze jednego konta w banku. Konto to nie było jednak wymienione w zaświadczeniu, który wydał ci bank miesiąc po śmierci ojca. Składasz więc dodatkowy formularz SD-Z2 do 6 miesięcy od dnia, w którym dotarła do ciebie informacja z banku.

Ważne!
Jeśli obdarowany lub spadkobierca nie złoży w ww. terminie 6 miesięcy zgłoszenia SD-Z2, złoży SD-2 po terminie albo nie udokumentuje otrzymania pieniędzy (w ramach darowizny) przelewem lub przekazem pocztowym - to ma obowiązek zapłacić podatek i złożyć zeznanie podatkowe SD-3.

Ważne!
Jeśli dopiero w trakcie kontroli urzędu skarbowego albo urzędu celno-skarbowego obdarowany lub spadkobierca przyzna się do majątku, który nabył w formie darowizny lub polecenia darczyńcy – to zapłaci podatek w wysokości 20% wartości tego majątku.

oprac. Paweł Huczko

Jak skutecznie i efektywnie zarządzać biurem rachunkowym
Zarządzanie biurem rachunkowym. Teraz książka z serwisem online

Publikacja jest skierowana do księgowych, kadry kierowniczej i właścicieli biur rachunkowych. Kompleksowo opisuje zasady organizacji pracy biura rachunkowego. Praktyczną pomocą są wzory dokumentów oraz instrukcji dostępnych również w edytowalnej formie w serwisie powiązanym z książką.

Teraz 12% taniej!
Źródło: Ministerstwo Finansów
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od nieruchomości
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają:
  działki budowlane
  domy jednorodzinne
  garaże
  lasy
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  HUB e-paragony od września 2023 r. Nowa wersja aplikacji e-paragony
  We wrześniu 2023 r. uruchomione zostanie rozwiązanie HUB e-paragony umożliwiające powszechne stosowanie paragonów elektronicznych - poinformował 6 października 2022 r. wiceminister finansów Mariusz Gojny. Dodał, że Ministerstwo Finansów opublikuje rozwiązanie pozwalające przystąpić do projektu producentom kas fiskalnych oraz tworzenie konkurencyjnych aplikacji do odbiorów paragonów.
  Wydatki na utrzymanie psa - koszty podatkowe, odliczenie VAT
  Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w swoim domu lub mieszkaniu mają wątpliwości, czy wydatki na utrzymanie psa stróżującego mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Powstaje też pytanie, czy można odliczyć VAT od wydatków na utrzymanie psa stróżującego, który pilnuje biura, czy innych miejsc, w których jest prowadzona działalność gospodarcza? Sprawdźmy jak na te pytania odpowiada Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnych interpretacjach podatkowych.
  Inflacja a dochody budżetowe. Wzrost inflacji o 1 punkt proc. to 4,7 mld zł więcej dochodów w budżecie państwa
  Każdy punkt procentowy wyższej inflacji to jest 4,7 mld zł więcej dochodów w budżecie państwa, po drugiej stronie generuje to jednakowo wysokie wydatki - powiedział 5 października 2022 r. w Senacie wiceminister finansów Artur Soboń. Poinformował także, że ostatnie zmiany w PIT i CIT kończą zmiany w Polskim Ładzie.
  Stopy procentowe NBP 2022 - bez zmian od 6 października
  Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu 5 października 2022 r. utrzymała wszystkie stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna, główna stopa NBP, wynosi od 8 września br. 6,75 proc.
  Obliczanie długości mandatów członków zarządu i rady nadzorczej - nowe zasady od 13 października 2022 r.
  Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która wejdzie w życie z dniem 13 października 2022 r., wprowadza nowe zasady obliczania czasu trwania mandatów członków zarządu i rady nadzorczej. Sprawdź, jak będą one wyglądać.
  Limity podatkowe 2023
  Limity podatkowe 2023. Średni kurs euro publikowany przez NBP pierwszego dnia roboczego października decyduje o ważnych limitach podatkowych w następnym roku. Znamy już ten kurs euro z 3 października 2022 r. (4,8272 zł). Sprawdźmy zatem jakie limity podatkowe będą obowiązywały w 2023 roku.
  Wywóz i tranzyt towarów dual-use – zezwolenia, oświadczenie użytkownika końcowego
  W związku z wojną na Ukrainie, towary (produkty) typu dual-use zyskały na szczególnym znaczeniu. Istotna stała się również możliwość jak najszybszej realizacji tego rodzaju zamówień. Warto przyjrzeć się regulacjom prawnym, które obowiązują w tym zakresie.
  Przedpłaty, zaliczki, zadatki a podatek dochodowy. Moment powstania przychodu
  W transakcjach handlowych często możemy spotkać się z wpłatami poprzedzającymi wykonanie usługi lub dostawę towarów. Wynika to z potrzeby zabezpieczenia wykonania umowy wiążącej dwie strony transakcji. W związku z tym pojawia się pytanie- jak otrzymanie przedpłaty, zaliczki bądź zadatku powinno być rozliczone na gruncie podatku dochodowego?
  Podatki związane z alkoholem – czym jest podatek piwny
  Jak już wiemy, alkohol jest jednym z najwyżej opodatkowanych dóbr. Najwyższa stawka VAT, akcyza i podatek dochodowy. Ustawodawca przewidział również opłatę za to, że reklamujemy napoje alkoholowe – tzw. podatek piwny.
  Rożne stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  Nowy Ład spowodował znaczne zmiany w prawie podatkowym. Wielu przedsiębiorców w celu uniknięcia składki zdrowotnej szuka lepszych rozwiązań. Jedną z opcji była zmiana formy opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
  Darowizna pieniędzy ze wspólnego rachunku bankowego a zwolnienie z podatku
  Czy darowizna pieniędzy od członka najbliższej rodziny może być zwolniona z podatku od spadków i darowizn jeżeli w chwili zawarcia umowy darowizny pieniądze znajdowały się na rachunku bankowym, którego współwłaścicielami są darczyńca i obdarowany? Na to pytanie odpowiedział Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 30 września 2022 r.
  Sprzedaż złomu – kwestie podatkowe
  Opodatkowanie sprzedaży złomu zależy od tego, czy odbywa się w ramach działalności gospodarczej czy okazjonalnie.
  JPK_VAT po 6 latach. Czy przesyłanie ksiąg podatkowych dla potrzeb VAT ma sens?
  Wprowadzenie w naszym kraju ustawowego obowiązku przesyłania organom podatkowym pierwszej instancji standaryzowanych części ewidencji prowadzonych dla potrzeb podatku od towarów i usług (JPK_VAT) było pierwszym przedsięwzięciem tego rodzaju i po sześciu latach obowiązywania trudno uznać to za sukces (być może tylko lobbingowy i propagandowy) – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Zmiany w ustawie o rachunkowości 2022/2023 – wdrożenie dyrektywy 2021/2101. Sprawozdanie o podatku dochodowym
  W Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ta nowelizacja ma na celu implementację do polskiego prawa dyrektywy unijnej 2021/2101.
  Progi podatkowe 2023 - co warto wiedzieć?
  Progi podatkowe 2023. Jaka wysokość progów będzie obowiązywała w rozliczeniu rocznym PIT w 2023 roku? Jaka będzie kwota wolna od podatku? Co się zmieniło?
  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2023 - limity, stawki
  Jakie limity dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą obowiązywały w 2023 roku? Kto może płacić ryczałt w 2023 roku? Kto może płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych kwartalnie w 2023 roku? Jakie stawki ryczałtu obowiązują w 2023 roku?
  Webinarium „Korygowanie VAT należnego i naliczonego”
  Korygowanie VAT. Zapraszamy na praktyczne webinarium „Korygowanie VAT należnego i naliczonego” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 20 października 2022 roku. Polecamy!
  Dropshipping oczami księgowej. Kasa fiskalna, paragony, dokumentowanie sprzedaży
  Bardzo często trafiają do mnie osoby, najczęściej młode, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą od dropshippingu. Skuszeni zarabianiem bez wydawania własnych pieniędzy często wchodzą w prowadzenie biznesu bez zastanowienia. Nasi Klienci - Sprzedawcy często rozpoczynają od inwestycji w szkolenia. Jest ich na rynku coraz więcej. Trudno mi zweryfikować faktyczny poziom merytoryczny tych kursów więc oprę się jedynie o informacje uzyskane od Klientów naszego Biura.
  Limit jednorazowej amortyzacji 2023 r.
  Jednorazowa amortyzacja 2023. Kurs euro z pierwszego dnia roboczego października decyduje o wysokości określonych limitów w podatkach na następny rok. Dotyczy to m.in. przywileju jakim jest jednorazowa amortyzacja.
  Mały podatnik VAT 2023. Jakie limity?
  Mały podatnik VAT 2023 to przedsiębiorca, którego przychody mieszczą się w określonym limicie wyrażonym w euro. Limity ustalane są co roku na podstawie kursu z 1 października. Kto może liczyć na status małego podatnika VAT w roku 2023?
  Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank. Co to oznacza dla Frankowiczów?
  Decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. znacznie skomplikuje sytuację Frankowiczów posiadających kredyty hipoteczne w tym banku. Zgodnie z nią kredyty indeksowane i denominowane kursem waluty obcej, czyli przede wszystkim kursem CHF, ale także USD, EUR, JPY, nie zostały przeniesione i zostają w Getin Noble Bank S.A. Co to oznacza dla Frankowiczów?
  Najwięksi podatnicy CIT w Polsce
  Ministerstwo Finansów opublikowało 30 września 2022 r. listę dużych podatników podatku CIT za 2021 r. Dane dotyczą zeznań indywidualnych firm, których przychód przekroczył 50 mln euro oraz podatników będących podatkowymi grupami kapitałowymi (PGK). Wśród indywidualnych firm liderami są firmy z sektora bankowego, energetycznego i paliwowego. Podobnie jest wśród podatkowych grup kapitałowych.
  Wykreślenie podatnika z rejestru czynnych podatników VAT na podstawie podejrzenia wyłudzeń skarbowych
  Czy można wykreślić podatnika VAT z rejestru czynnych podatników VAT tylko na podstawie podejrzenia, że ów podatnik zamierza dokonać wyłudzeń skarbowych z wykorzystaniem banku? Okazuje się, że tak. Można tak zrobić (i to bez zawiadamiania tego podatnika) na podstawie art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o VAT. Problem wyjaśnia Jagoda Kondratowska-Muszyńska, doradca podatkowy w Kancelarii Prof. dr hab. Henryka Dzwonkowskiego.
  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych – wrzesień/październik 2022 [Tabela]
  Jakie oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych oferują banki na przełomie września i października 2022 r.? Oferta depozytowa banków we wrześniu ponownie została poprawiona. W ciągu 2022 roku doszło do bardzo poważnych zmian. Tym niemniej oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych nadal nie nadąża za inflacją.
  Getin Noble Bank - przymusowa restrukturyzacja od 30 września 2022 r. Skutki dla klientów
  Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął 30 września 2022 r. przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku, którego działalność zostanie 3 października 2022 r. przeniesiona do wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, utworzonego przez osiem banków komercyjnych - poinformował BFG w komunikacie z 30 września 2022 r. Na proces ten przeznaczono kwotę 10,34 mld zł bezzwrotnego wsparcia.