REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Działania wywiadu skarbowego

Rafał Mikołajewski
prawnik, doradca podatkowy
Działania wywiadu skarbowego /Fot. Fotolia
Działania wywiadu skarbowego /Fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

Wywiad skarbowy jest jednym a narządzi kontroli skarbowej, wykorzystywanym przez urzędy skarbowe do sprawdzania podatnika. Głównym zadaniem wywiadu skarbowego jest uzyskanie oraz wykorzystywanie informacji o dochodach, obrotach, prawach majątkowych podmiotów podlegających kontroli skarbowej lub co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie o popełnieniu przestępstwa skarbowego. W związku z czym uprawniony jest także do przetwarzania oraz wykorzystywania pozyskanych w toku swoich działań informacji. Na czym dokładnie polegają działania w ramach wywiadu skarbowego?

Swoboda zawierania umów gospodarczych stanowi podstawę obrotu gospodarczego gospodarki wolnorynkowej. Niektóre z nich mogą być jednak niezgodne z zasadami współżycia społecznego, naruszające dobra chronione prawem.

Autopromocja

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur

Kup książkę:

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur + plakat KSeF. Krok po kroku

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Działania w sferze stosunków majątkowych mogą mieć istotny wpływ na ocenę prowadzonej działalności gospodarczej przez uczestniczące w tym procesie podmioty.

Autopromocja

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna

Kup książkę:

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna - Poradnik Gazety Prawnej

Należałoby się zastanowić, co wpływa na ludzkie zachowania w tym zakresie, co sprawia,że niektórzy uczestnicy obrotu gospodarczego zachowują się poprawnie, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, a inni wręcz odwrotnie.

Autopromocja

KSEF: wystawianie faktur ustrukturyzowanych

Kto i kiedy musi wystawić fakturę ustrukturyzowaną? Co należy mieć, aby móc wystawić fakturę ustrukturyzowaną? Kary za naruszenie obowiązków w zakresie wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Te oraz inne zagadnienia poruszone zostaną podczas tego webinarium.

Webinarium: KSEF: wystawianie faktur ustrukturyzowanych + certyfikat gwarantowany

Pytanie do jakiego stopnia wszystkie zachowania powodowane są konkretną sytuacją, a które z nich są wytworem kreatywnego myślenia na ściśle określone potrzeby.

Uprawnienia inspektora kontroli skarbowej

Nie będę się skupiał nad myślami towarzyszącymi zachowaniom lecz nad kwestią kontroli zdarzeń mających swoje konsekwencje finansowo-prawne.

Wiadomo, każda aktywność ekonomiczna nastawiona jest na osiągnięcie korzyści majątkowej. Powyższe założenie jest w pełni uzasadnione, jednakże powinno być oceniane pod względem poprawności zachowań jego uczestników.

Mając to na uwadze, warto zapoznać się danymi Ministerstwa Finansów zawartymi w sprawozdaniu rocznym kontroli skarbowej za 2014 r., w zakresie ujawniania nieprawidłowości podatkowych. Wynika z niego, że istnieje silna potrzeba podejmowania działań we wskazanym obszarze, gdyż w dalszym ciągu w Polsce występuje zwiększone ryzyko nieprawidłowości podatkowych.

Ministerstwo Finansów powyższy stan ocenia to jako niebezpieczny dla bezpieczeństwa budżetu państwa, wskazując, że najwięcej oszustw występuje nadal w branży paliwowej oraz elektronicznej.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Nad zabezpieczeniem interesów budżetowych państwa czuwa m.in. jednostka organizacyjna kontroli skarbowej jaką jest wywiad skarbowy, działający na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. nr 41, poz. 214, z późn. zm.). Przedmiotowy zakres kontroli skarbowej i wynikające dla niego działania określone zostały w art. 2 u.ks., podmiotowy zakres wynika natomiast wynika z art. 4 u.k.s, z wyłączeniem regulacji zawartych w art. 5 u.k.s.

W związku z tym, należy wskazać, że nie podlega kontroli skarbowej celowość i sposób wykorzystania środków budżetowych oraz mienia państwowego na cele specjalne w jednostkach organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu oraz jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Zadania w tym zakresie należą do kompetencji Rady Ministrów, która określa zasady oraz tryb przeprowadzenia kontroli wykorzystania środków budżetowych, mienia państwowego na cele o których mowa wyżej.


Głównym zadaniem wywiadu skarbowego jest uzyskanie oraz wykorzystywanie informacji o dochodach, obrotach, prawach majątkowych podmiotów podlegających kontroli skarbowej lub co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie o popełnieniu przestępstwa skarbowego.

W związku z czym uprawniony jest także do przetwarzania oraz wykorzystywania pozyskanych w toku swoich działań informacji.

Uzyskane w ramach podejmowanych czynności informacje mają zapewnić skuteczność wykonania zobowiązań podatkowych oraz należności stanowiących dochód budżetu państwa, państwowych funduszy. Co ważne, badanie zgodności z prawem gospodarowania mieniem innych państwowych osób prawnych oraz zapobieganiu, ujawnianiu przestępstw określonych w art. 228-231 Kodeksu karnego, popełnianych przez osoby zatrudnione lub pełniące służbę w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do finansów publicznych.

Ustawodawca określił formę działań wywiadu skarbowego jako czynności operacyjno-rozpoznawcze z możliwością utrwalania śladów i dowodów w sposób niejawny. Wszystko nie może się jednak odbywać w oderwaniu od przedmiotowego zakresu kontroli skarbowej określonego w art. 2  u.k.s.

Branże najbardziej narażone na kontrole podatkowe w 2016 roku

Czynności operacyjne mogą być także podejmowane w stosunku do podmiotów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienie przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 107 § 1 kodeksu karnego skarbowego.

Warto zaznaczyć, iż wywiad skarbowy współdziała także ze Służbą Celną w zapobieganiu i wykrywaniu naruszeń krajowych oraz wspólnotowych przepisów celnych. W tym celu może dokonywać nadzoru transgranicznego osób, miejsc, środków transportu oraz towarów, dostawy kontrolowanej.

Należy również zaznaczyć, że istnieje także możliwość prowadzenia przez wywiad skarbowy kontroli operacyjnej. Może być ona podjęta w przypadku wystąpienia szkody majątkowej w wyniku przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, jeżeli jej wysokość przekracza w dacie popełnienia czynu zabronionego pięćdziesięciokrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych przepisów lub też przestępstw ściganych na mocy umów i porozumień międzynarodowych, w sytuacji, gdy inne środki w zakresie ustaleń okazały się nieprzydatne lub bezskuteczne.

W takim przypadku Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej składa pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz pisemną zgodą Prokuratora Generalnego na podjęcie niniejszych czynności do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Kontrola operacyjna prowadzona jest w sposób niejawny przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Sąd może jednorazowo przedłużyć kontrolę operacyjną na okres nie dłuższy niż kolejne trzy miesiące, jeżeli nie ustały przyczyny jej zarządzenia.

Natomiast w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli pojawią się nowe okoliczności istotne dla wykrycia przestępstw, uzyskania dowodów takich przestępstw czy też ustalenia sprawców Sąd może wydać postanowienie o prowadzeniu kontroli operacyjnej przez czas oznaczony również po upływie okresów wyżej wymienionych.

Niniejsze działania powinny być zakończone niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu, na który zostały wprowadzone.

Warto zaznaczyć, że dowód uzyskany podczas kontroli operacyjnej może być wykorzystany wyłącznie w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, w stosunku do podmiotu, do którego dopuszczalne jest stosowanie takiej kontroli.

Może być także wykorzystywane w postępowaniu kontrolnym prowadzonym w stosunku do osoby, wobec której zarządzono kontrolę operacyjną.

Uprawnienia, które zostały nadane wywiadowi skarbowemu mają służyć przede wszystkim w walce z narastającą skalą przestępstw gospodarczych (nieprawidłowości podatkowych).


Jak wynika z cytowanego wcześniej raportu Kontroli Skarbowej za 2014 r., problem jest na tyle ważny, że w ramach współpracy instytucji i służb powołanych do budowania spójnego i efektywnego systemu bezpieczeństwa państwa zawarte zostało porozumienie o współpracy w zakresie wypracowania systemowych rozwiązań do przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej w tym mechanizmów oszustw, w którym wykorzystywane są transakcje wewnątrzwspólnotowe WNT/WDT.

Z opisu zawartego w raporcie wynika, że powyższy proceder często ma charakter przestępczości zorganizowanej.

Włączone są w ten proceder podmioty działające w krajach UE oraz krajów trzecich, głównie z tzw. ściany wschodniej.

Ze względu na skomplikowany charakter oszustw, dla zwiększania skuteczności działania kontrolne prowadzone są w ścisłej współpracy pomiędzy urzędami kontroli skarbowej, organami podatkowymi, celnymi, organami ścigania oraz administracji podatkowej innych państw UE. Przyglądając się, koncepcji „karuzeli podatkowej”, należy zwrócić uwagę na modyfikację działań dokonywanych przez podmioty mające siedzibę w Polsce w innych krajach Unii Europejskiej przy wykorzystaniu opodatkowania 0% stawką VAT wewnątrz wspólnotowych dostaw towarów.

500 pytań o VAT odpowiedzi na trudne pytania z interpretacjami Ministerstwa Finansów (PDF)

Otóż, zmieniły one swój charakter. Obecnie, w transakcjach pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w tej „karuzeli”, towar jest wprowadzany do obrotu i rzeczywiście jest przewożony po „łańcuchu” dostaw w celu zachowania pozorów legalnego obrotu towarowego. W omawianej sytuacji występuje tzw. pozorność czynności prawnych.

Istotne znaczenie w handlu pomiędzy uczestnikami tego procederu odgrywają centra logistyczne, w których towar znajduje się bardzo krótko, niezależnie od ilości podmiotów uczestniczących w tym procesie. Zmiany kolejnych właścicieli odbywają się na podstawie mailowych dyspozycji i trwają zaledwie kilka minut. Towar najczęściej jest transportowany do ostatniego magazynu podmiotu będącego na terytorium RP , skąd następnie w ramach WDT wywożony jest za granicę.

Jak wynika z ustaleń zawartych w sprawozdaniu, w rzeczywistości zamiarem uczestników tych transakcji nie jest to aby towar, który wchodzi na rynek krajowy był w ogóle przeznaczony do zbycia na polskim rynku.

Przykładem skuteczności działań podejmowanych przez wywiad skarbowy, jest fakt, że na jego wniosek przeprowadzone zostały postępowania kontrolne wobec grupy podmiotów podejrzanych o udział w karuzeli podatkowej, zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT w handlu olejem rzepakowym. Podmioty biorące udział w procederze, dokonywały transakcji zakupu oleju rzepakowego, który następnie odsprzedawały kolejnemu podmiotowi. Sprzedaż odbywała się najczęściej w tym samym dniu i dotyczyła tej samej ilości towaru. Spółka będąca ostatnim ogniwem w łańcuchu transakcji wnioskowała o zwrot nadwyżki podatku VAT.

Podmioty uczestniczące w mechanizmie karuzelowym pełniły rolę „zanikających podatników” lub „buforów”.

Dalej jak wynika z powyższego raportu, podmioty te były założone krótko przed pierwszymi transakcjami lub też nie prowadziły działalności gospodarczej przez jakiś czas. Siedziby firm mieściły się w wirtualnych biurach, prezesami zarządu były osoby przypadkowe. W ramach swobody umów gospodarczych wykreowano podmiot, który w ramach sztucznego łańcucha powiązań czerpał zysk, ubiegając się o zwrot podatku VAT.

Wskazując na powyższe, dla oceny zachowań skutkujących odpowiedzialnością karno-skarbową wskazanych podmiotów istotne jest ustalenie zamiaru oraz działania kierunkowego przez nich podejmowanego.

Podsumowując oszustwa w podatku VAT są bardzo dochodowe dla zorganizowanych grup przestępczych. Stanowią mniejsze ryzyko, gdyż poprzez tworzenie skomplikowanych powiązań rozmywają odpowiedzialność karną poszczególnych jej uczestników.

Działania wywiadu skarbowego, jeżeli są nakierowane na zwalczanie niniejszego zjawiska, pełnią istotna rolę w mechanizmie ochrony bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Tym bardziej, że szacowana skala oszustw w VAT w 2015 r., może wynieść nawet ok. 50 mld zł.

Niewątpliwie taki deficyt środków pieniężnych nie jest bez znaczenia dla prowadzenia polityki finansowej państwa. Z punktu widzenia wszystkich uczestników obrotu gospodarczego ważne jest aby podejmowane działania były zgodne z celem zawartym w ustawie, a nie stanowiły podstawy do nadużyć w tym zakresie.

Autor: Rafał Mikołajewski, prawnik, doradca podatkowy

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Darowizna w formie aktu notarialnego z zagranicy. Co jest istotne podatkowo?

  W dzisiejszych czasach, coraz częściej obywatele Polski otrzymują darowizny z zagranicy. Czy jednak taka darowizna podlega opodatkowaniu w Polsce? Jakie są obowiązki podatkowe osoby, która otrzymała taką darowiznę w formie aktu notarialnego?

  Odliczenie VAT od alkoholu dla kontrahenta. Inaczej traktowany poczęstunek a inaczej prezent

  Czy można odliczyć VAT od zakupu alkoholu dla kontrahenta? Czy ma znaczenie, że alkohol jest kupiony jako prezent, czy jako poczęstunek podczas spotkania biznesowego?

  Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw. Co pokazują dane GUS z sierpnia?

  GUS zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2023 roku. Jakie tendy pokazują najnowsze dane?

  Korekta zgłoszenia celnego wywozowego w przypadku obniżki/podwyżki cen towaru po wywozie towaru

  Korekta zgłoszenia wywozowego będzie miała wpływ na rozliczenie VATu w przedsiębiorstwie, więc warto dochować należytej staranności i mylić się jak najmniej. W przypadku pomyłki w trakcie wywozu może się tak zdarzyć, że towaru umieścimy za dużo, za mało lub w ogóle pomylimy towar i wyślemy nie to co było zamówione. Zdarza się również tak, że odprawimy towar zamówiony przez klienta, ale nie na tych dokumentach co powinniśmy. Ścieżki postępowania w takich sytuacjach są podobne i niestety długotrwałe.

  Fundacja rodzinna jako family office

  Od połowy maja 2023 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z rozwiązania, na które środowisko czekało ponad trzy dekady, czyli z fundacji rodzinnej na prawie polskim. Większość komentarzy dotyczy fundacji rodzinnej jako wehikułu sukcesyjnego. Jest to rzeczywiście najczęstszy powód, dla którego fundacje są powoływane, czyli budowanie biznesu na pokolenia. Tymczasem można spojrzeć na fundację w szerszej perspektywie. Jedną z nich jest wykorzystanie fundacji jako rozwiązania o charakterze family office.

  Faktura ustrukturyzowana nie jest dokumentem handlowym

  Faktura ustrukturyzowana nie nadaje się do roli dokumentu handlowego ze wszystkich możliwych powodów. Można usiłować nadać tej fakturze charakter dokumentu handlowego, ale wymaga to wielu dodatkowych działań prawnych – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Kary za przestępstwa gospodarcze od 1 października. Nawet 25 lat za łapownictwo

  Kary za przestępstwa gospodarcze managerów w firmach, znane jako przestępstwa białych kołnierzyków (z ang. white collar crimes), od 1 października 2023 r. ulegną zaostrzeniu. Za przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w związku z piastowaniem kierowniczego stanowiska grozić będzie nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Dotychczas za taki czyn można było trafić do więzienia na 8 lat.

  Ulga mieszkaniowa w PIT 2023 – pieniądze ze sprzedaży mieszkania można wydać na spłatę udziału byłego małżonka w nieruchomości przyznanej w wyniku rozwodu

  18 września 2023 r. Szef KAS zmienił interpretację indywidualną wydaną we wrześniu 2022 r. przez Dyrektora KIS i uznał, że podatniczka,  która przeznaczyła środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania należącego do jej majątku odrębnego na spłatę udziału byłego męża w nieruchomości przyznanej jej na podstawie ugody sądowej zawartej po rozwodzie ma prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy o PIT. Zmiana stanowiska oznacza, że podatnicy którzy znajdą się w analogicznej sytuacji nie powinni płacić PIT z tytułu dokonanej sprzedaży nieruchomości. 

  Jednolita rejestracja VAT w ramach pakietu ViDA. Przedsiębiorcy popierają to rozwiązanie

  Na ten rok zapowiadane jest uchwalenie ostatecznego kształtu pakietu VAT w epoce cyfrowej (VAT in Digital Age – ViDA), który zakłada dalsze usprawnienie unijnego systemu podatku od wartości dodanej (VAT). Przyjęcie pakietu wiąże się ze znaczącymi zmianami w systemie rozliczenia VAT na terenie UE dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż wewnątrzwspólnotową. Krajowa Izba Gospodarcza dostrzega potrzebę poprawy otoczenia prawnego na poziomie unijnym, popierając projekt rozwiązań modernizujących system VAT oraz promujących gospodarkę cyfrową, zaproponowanych w ramach pakietu ViDA.

  Mikrorachunek podatkowy. Co musisz wiedzieć jako podatnik?

  W świecie podatków i opłat, mikrorachunek podatkowy stał się ważnym narzędziem dla podatników w Polsce. Ale co to dokładnie jest i jak działa? Oto, co musisz wiedzieć o mikrorachunku podatkowym.

  REKLAMA