REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Jak wypełnić PIT-16
Jak wypełnić PIT-16
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Wzór formularza PIT-16 skierowany jest do podatników będących osobami fizycznymi, prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą, lub zamierzających prowadzić taką działalność, którzy zdecydują się na wybór opodatkowania w formie karty podatkowej. Jak prawidłowo go wypełnić i złożyć?

Karta podatkowa

Wniosek PIT-16 służy do dokonania wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej. Wyjaśnijmy więc na czym polega ta forma opodatkowania. Otóż karta podatkowa jest formą opodatkowania, polegającą na opłacaniu stałej kwoty podatku niezależnie od wartości faktycznie uzyskiwanych przychodów. Taka forma opodatkowania jest szczególnie korzystna w przypadku małych firm zatrudniających niewielu pracowników bądź posiadających swoją siedzibę w niewielkich miejscowościach, wysokość karty podatkowej rośnie bowiem wraz ze wzrostem zatrudnienia oraz ze wzrostem wielkości miejscowości, w której działalność jest prowadzona. Opodatkowanie w formie karty przysługuje jednak tylko niektórym przedsiębiorcom.

Autopromocja

Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Stawki karty podatkowej określone są kwotowo i podlegają corocznie podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.

Jeżeli chodzi o stawki karty podatkowej, które będą obowiązywały w 2017 r., to ich wysokość została określona obwieszczeniem Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 24 października 2016 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, które zostało opublikowane w Monitorze Polskim z 16 listopada 2015 r., poz. 1120.

Ponadto, wysokość podatku uzależniona jest m.in. od:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,

- liczby zatrudnionych pracowników,

- liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Podatek ulega obniżeniu, w pierwszej kolejności, o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Podatnik dokonuje wpłaty tego podatku co miesiąc – do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień do 28 grudnia roku podatkowego.

Podatki 2018

Złożenie wniosku

Podatnik zobowiązany jest złożyć wniosek PIT-16 do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Przy czym wniosek ten służy jedynie do zadeklarowania wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej, bądź przejścia z innej formy opodatkowania na kartę podatkową.

W przypadku gdy do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosi likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokona wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie. W sytuacji prowadzenia przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.

Urząd właściwy do złożenia wniosku

Wniosek PIT-16 składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku gdy podatnik nie dopełnił obowiązku zgłoszenia działalności do ewidencji lub gdy działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu, wniosek składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby spółki, a jeżeli nie można ustalić siedziby spółki - naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników.

Jeżeli natomiast działalność jest prowadzona w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym właściwością miejscową kilku naczelników urzędów skarbowych, wniosek składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca wskazanego przez podatnika jako siedziba jego działalności.

Wzór wniosku

Obecnie obowiązujący wzór PIT-16 określony został rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. z 26 listopada 2015 r. nr 1972) w sprawie wzór wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Wzór ten obowiązuje 1 stycznia 2016 r.

Zobacz: Wzór formularza PIT-16


Zasady wypełniania

Część A. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

W poz. 5 należy podać urząd skarbowy, do którego adresowany jest wniosek, czyli urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania, także gdy wniosek dołączany jest do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Części B. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA

W poz. 6-8 podajemy odpowiednio nazwisko, pierwsze imię i datę urodzenia (dzień - miesiąc - rok). Przy czym, jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, należy wpisać dane dotyczące wspólnika składającego wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Dane dotyczące pozostałych wspólników należy wpisać w części D.3.

Część C. WNIOSEK O OPODATKOWANIE W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

W poz. 9 podatnik określa dokładną datę (dzień - miesiąc - rok) od kiedy będzie w jego przypadku miało zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Karta podatkowa dla udzielających korepetycji

Część D. DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI

D.1. ADRES SIEDZIBY LUB MIEJSCA POŁOŻENIA ZAKŁADU

W poz. 10-19 wskazuje się następujące dane: kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, poczta.

D.2. RODZAJ I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

W tej części w poz. 20 należy podać REGON a w poz. 21 rodzaj działalności. Natomiast w kolejnych pozycjach (poz. 22-23) określa się dokładny zakres działalności oraz miejsce prowadzenia działalności.

W przypadku wyczerpania miejsca w części D należy dołączyć następny formularz PIT-16.

D.3. DANE DOTYCZĄCE STANU ZATRUDNIENIA

D.3.1. DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIONYCH CZŁONKÓW RODZINY

W tej części wniosku należy wymienić członków rodziny mających to samo co podatnik miejsce pobytu stałego lub czasowego. Służą do tego poz. 24-27, w których wpisuje się nazwisko, pierwsze imię, stopień pokrewieństwa, identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL.

D.3.2. DANE DOTYCZĄCE WSPÓLNIKA(ÓW) ORAZ PRACOWNIKA(ÓW)

W tym miejscu formularza należy wymienić wspólnika(ów)/pracownika(ów). W przypadku pracowników należy wymienić osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą oraz członków rodziny mających inne niż podatnik miejsce pobytu stałego lub czasowego.

W poz. 28-30 należy podać nazwisko wspólnika/pracownika, pierwsze imię, identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL.

Polecamy: Jednolity Plik Kontrolny – praktyczny poradnik (wydanie II z dodatkiem specjalnym) (książka)

D.3.3. DANE DOTYCZĄCE OSÓB ZATRUDNIONYCH W CELU NAUKI ZAWODU LUB PRZYUCZENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY

W tej części podaje się dane osób zatrudnionych w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. W przypadku zatrudnienia stażysty podaje się datę złożenia egzaminu czeladniczego.

W poz. 31-35 należy więc podać nazwisko, pierwsze imię, identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL, datę umowy (dzień - miesiąc - rok) oraz datę egzaminu czeladniczego (dzień - miesiąc - rok).

D.3.4. DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH ABSOLWENTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 6 PKT 2 LIT. F USTAWY, SKIEROWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWY URZĄD PRACY DO ODBYWANIA STAŻU

W poz. 40-43 wpisuje się dane o zatrudnieniu bezrobotnych absolwentów, zgodnie z art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. F ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, skierowanych przez urząd pracy do odbywania stażu.

Przy czym należy wymienić bezrobotnych absolwentów skierowanych, na podstawie odrębnych przepisów, przez właściwy urząd pracy do odbywania stażu u pracodawcy przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy.

D.3.6. DANE DOTYCZĄCE POZOSTAŁYCH OSÓB ZATRUDNIONYCH

W poz. 44-47 określa się dane pozostałych zatrudnionych. Należy tutaj wymienić między innymi pracowników niezatrudnionych bezpośrednio przy prowadzeniu działalności, np. osoby zatrudnione przy sprzedaży wyrobów, przyjmowaniu zleceń na usługi, utrzymywaniu czystości, prowadzeniu kasy i księgowości, kierowców i konwojentów.

D.4. POZOSTAŁE DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI

W poszczególnych pozycjach (poz. 48-59) tej części wniosku należy podać dane dotyczące:

- wykonywania wolnego zawodu, w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego lub usług weterynaryjnych,

- odrębnych miejsc sprzedaży,

- sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach,

- stanowisk parkingowych,

- udzielania lekcji na godziny,

- sprawowania opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi,

- usług rozrywkowych.

D. 5. INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORCÓW ŚWIADCZEŃ

W poz. 60 należy wymienić świadczenia na rzecz ludności.

W poz. 61 należy wymienić innych odbiorców świadczeń.

W poz. 62 podaje się procentowy udział przychodu ze świadczeń usług na rzecz ludności w przychodzie ogółem.


D.6. INFORMACJA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG

Zaznaczają odpowiedni kwadrat – korzystam lub nie korzystam należy wypełnić:

- poz. 63 dotyczącą informacji o korzystaniu z usług osób niezatrudnionych przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę,

- poz. 64 dotyczącą informacji o korzystaniu z usług innych zakładów i przedsiębiorstw,

- poz. 65 dotyczącą informacji o korzystaniu z usług specjalistycznych innych zakładów i przedsiębiorstw.

Natomiast w poz. 66 należy wymienić zakłady i przedsiębiorstwa, z usług których korzysta wnioskodawca.

D.7. DANE PERSONALNE MAŁŻONKA I INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ MAŁŻONKA

W poz. 67 podaje się identyfikator podatkowy NIP małżonka.

W poz. 68-70 należy wpisać nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia.

Natomiast w poz. 71 należy kreślić (zaznaczając odpowiedni kwadrat „tak” lub „nie”) czy małżonek prowadzi działalność w zakresie wymienionym w części D.2.

D.8. INFORMACJA DOTYCZĄCA INNEJ POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W poz. 72 należy zaznaczyć właściwy kwadrat („tak” lub „nie”) czy poza działalnością objętą wnioskiem o opodatkowanie w formie karty podatkowej podatnik prowadzi inną pozarolniczą działalność gospodarczą. W przypadku zaznaczenia „tak” w poz. 72 należy w poz. 73 wymienić rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej (nawet gdy nie przynosi dochodu).

Jaką formę opodatkowania powinna wybrać pielęgniarka?

D.9. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYTWARZANIA WYROBÓW OPODA TKOWANYCH PODATKIEM AKCYZOWYM

W poz. 74 należy zaznaczyć właściwy kwadrat („tak” lub „nie”) jako odpowiedź w zakresie czy podatnik wytwarza wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym. W przypadku odpowiedzi „tak” należy wymienić nazwę wyrobu opodatkowanego podatkiem akcyzowym.

D.10 INFORMACJA DOTYCZĄCA PROWADZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO

W poz. 76 podatnik musi wskazać, czy wykonuje działalność w warunkach, o których mowa w art. 36 ust. 4 pkt 2 ustawy, tj. prowadzi gospodarstwo rolne i wykonuję równocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą wymienioną w części I, z wyjątkiem tabeli ”Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione”, II, III i IV tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy.

W poz. 77 należy podać, czy podatnik wykonuje działalność w warunkach, o których mowa w pkt 1 Objaśnień do części XII tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, tj. prowadzi gospodarstwo rolne i wykonuje równocześnie usługi wymienione w poz. 1-3 części XI I tabeli.

D.11. INNE INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA WYSOKOŚĆ STAWKI KARTY PODATKOWEJ

W poz. 78 podatnik wskazuje, czy poza działalnością objętą wnioskiem o opodatkowanie w formie karty podatkowej jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (należy zaznaczyć właściwy kwadrat „tak” lub „nie”). W przypadku zaznaczenia w poz. 78 kwadratu „tak” w poz. 79 należy podać miejsce pracy

W poz. 80 należy określić, czy podatnik posiada (zaznaczając „tak” lub „nie”) orzeczenie zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności/komisji inwalidztwa i zatrudnienia. W przypadku zaznaczenia w poz. 80 kwadratu „tak” w poz. 81 należy podać datę wydania orzeczenia i stopień nie pełnosprawności/grupę inwalidzką.

Część E. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / PEŁNOMOCNIKA

W poz. 82 należy złożyć podpis. Natomiast w przypadku pełnomocnictwa, w poz. 83 pełnomocnik podaje swoje imię i nazwisko i składa podpis.

Należy mieć na uwadze, że w przypadku podania nieprawdy lub zatajenia prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.),

- rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie wzór wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (Dz. U. z 26 listopada 2015 r. nr 1972),

- obwieszczenie Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 24 października 2016 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy (Monitor Polski z 2015 r. poz. 1120).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podatek u źródła (WHT) w świetle nowych technologii

Podatek u źródła (WHT) może stanowić wyzwanie dla branży informatycznej, w kontekście stale rozwijającej się technologii. Z chęci świadczenia kompleksowych usług, przedsiębiorstwa nabywają różnego rodzaju oprogramowania, dostępy do platform, usługi w chmurze, serwery, urządzenia przemysłowe czy usługi niematerialne. Wykorzystanie najnowszej technologii jest niezbędne, aby oferowane usługi pozostały konkurencyjne na rynku. Często dostawcami takich produktów są zagraniczne spółki, co rodzi wątpliwości – czy nabycie tego rodzaju usług wiąże się z ryzykiem w podatku u źródła?

Obligacje skarbowe - czerwiec 2024 r. Zmiana oprocentowania obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 24 kwietnia 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w czerwcu 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji uległy zmianie w porównaniu do oferowanych w maju br. Od 27 maja można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Zwrot podatku z Austrii – ile, dla kogo, jak uzyskać (formalności)

Austria to zyskujący na popularności kierunek emigracji zarobkowej wśród Polaków. Jeśli podejmowane zatrudnienie jest legalne, z łatwością można ubiegać się o zwrot podatku z tego kraju. Wysokość zwrotu może być naprawdę spora, przy małym nakładzie wysiłku ze strony podatnika. 

Dłuższy okres ważności znaków akcyzy do końca 2024 r.

Aktualnie znajdują się w legalnej sprzedaży wyroby winiarskie oznaczone znakami akcyzy, których ważność została przedłużona do 31 grudnia 2024 r.

Sanatorium na koszt ZUS 2024 - choroby psychosomatyczne. Nerwice, lęki, depresja, ciężki stres i inne. Jak uzyskać skierowanie?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że cały czas – także w 2024 roku - można skorzystać z rehabilitacji leczniczej w sanatorium na koszt ZUSu. Dotyczy to różnych schorzeń, także psychosomatycznych. 

Podatek od nieruchomości w przypadku najmu lokali mieszkalnych. Kiedy stawka niższa a kiedy nawet 28 razy wyższa?

Wynajęcie swojego mieszkania lub domu nie zwalnia właściciela z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości. Ale w tym przypadku wątpliwe jest jaka stawka podatku od nieruchomości jest właściwa. Ta dla budynków mieszkalnych, czy dla budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej? Problem jest istotny, bo ta druga stawka jest ponad 28 razy wyższa.

Jak długo przechowywać firmowe dokumenty podatkowe?

Jak długo przechowywać firmowe dokumenty podatkowe? Przepisy wskazują na obowiązek przechowania dokumentacji podatkowej do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli przez pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (o ile nie został zawieszony/przerwany bieg terminu przedawnienia).

Wniosek o zaliczenie nadpłaty na przyszłe podatki

Wniosek o zaliczenie nadpłaty na przyszłe podatki. Podatnikowi przysługuje możliwość złożenia wniosku o zaliczenie w całości lub w części nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Ma do tego prawo, gdy spełnione są przesłanki zawarte w przepisach Ordynacji podatkowej.

Ulgi w spłacie podatków (odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie). Dla kogo? Kiedy? Warunki udzielenia

Ordynacja podatkowa przewiduje w szczególnych sytuacjach możliwość zastosowania wobec podatnika trzech ulg w spłacie podatków lub zaległości podatkowej. Chodzi o odroczenie terminu płatności, rozłożenie zapłaty na raty lub umorzenie całości lub części podatku lub zaległości podatkowej. Kiedy można liczyć na taki gest fiskusa?

Kontrola podatkowa: czy musi być zapowiedziana. Zasada i wyjątki

Kontrola podatkowa, to oczywiście nic przyjemnego dla podatnika ale czasem się zdarza. Na taką okoliczność trzeba być przygotowanym. W szczególności warto wiedzieć, że taka kontrola z urzędu skarbowego powinna być w większości przypadków zapowiedziana z 7-dniowym wyprzedzeniem. Ale od tej zasady są niestety liczne wyjątki. Zobaczmy co na ten temat mówią przepisy.

REKLAMA