Kategorie

Jak wypełnić PIT-16

Adam Kuchta
Redaktor portalu Infor.pl
Jak wypełnić PIT-16
Fotolia
Wzór formularza PIT-16 skierowany jest do podatników będących osobami fizycznymi, prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą, lub zamierzających prowadzić taką działalność, którzy zdecydują się na wybór opodatkowania w formie karty podatkowej. Jak prawidłowo go wypełnić i złożyć?

Karta podatkowa

Wniosek PIT-16 służy do dokonania wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej. Wyjaśnijmy więc na czym polega ta forma opodatkowania. Otóż karta podatkowa jest formą opodatkowania, polegającą na opłacaniu stałej kwoty podatku niezależnie od wartości faktycznie uzyskiwanych przychodów. Taka forma opodatkowania jest szczególnie korzystna w przypadku małych firm zatrudniających niewielu pracowników bądź posiadających swoją siedzibę w niewielkich miejscowościach, wysokość karty podatkowej rośnie bowiem wraz ze wzrostem zatrudnienia oraz ze wzrostem wielkości miejscowości, w której działalność jest prowadzona. Opodatkowanie w formie karty przysługuje jednak tylko niektórym przedsiębiorcom.

Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Reklama

Stawki karty podatkowej określone są kwotowo i podlegają corocznie podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.

Jeżeli chodzi o stawki karty podatkowej, które będą obowiązywały w 2017 r., to ich wysokość została określona obwieszczeniem Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 24 października 2016 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, które zostało opublikowane w Monitorze Polskim z 16 listopada 2015 r., poz. 1120.

Ponadto, wysokość podatku uzależniona jest m.in. od:

- rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,

- liczby zatrudnionych pracowników,

- liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Podatek ulega obniżeniu, w pierwszej kolejności, o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Podatnik dokonuje wpłaty tego podatku co miesiąc – do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień do 28 grudnia roku podatkowego.

Podatki 2018

Złożenie wniosku

Reklama

Podatnik zobowiązany jest złożyć wniosek PIT-16 do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Przy czym wniosek ten służy jedynie do zadeklarowania wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej, bądź przejścia z innej formy opodatkowania na kartę podatkową.

W przypadku gdy do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosi likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokona wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie. W sytuacji prowadzenia przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.

Urząd właściwy do złożenia wniosku

Wniosek PIT-16 składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku gdy podatnik nie dopełnił obowiązku zgłoszenia działalności do ewidencji lub gdy działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu, wniosek składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby spółki, a jeżeli nie można ustalić siedziby spółki - naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników.

Jeżeli natomiast działalność jest prowadzona w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym właściwością miejscową kilku naczelników urzędów skarbowych, wniosek składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca wskazanego przez podatnika jako siedziba jego działalności.

Wzór wniosku

Obecnie obowiązujący wzór PIT-16 określony został rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. z 26 listopada 2015 r. nr 1972) w sprawie wzór wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Wzór ten obowiązuje 1 stycznia 2016 r.

Zobacz: Wzór formularza PIT-16


Zasady wypełniania

Część A. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

W poz. 5 należy podać urząd skarbowy, do którego adresowany jest wniosek, czyli urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania, także gdy wniosek dołączany jest do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Części B. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA

W poz. 6-8 podajemy odpowiednio nazwisko, pierwsze imię i datę urodzenia (dzień - miesiąc - rok). Przy czym, jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, należy wpisać dane dotyczące wspólnika składającego wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Dane dotyczące pozostałych wspólników należy wpisać w części D.3.

Część C. WNIOSEK O OPODATKOWANIE W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

W poz. 9 podatnik określa dokładną datę (dzień - miesiąc - rok) od kiedy będzie w jego przypadku miało zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Karta podatkowa dla udzielających korepetycji

Część D. DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI

D.1. ADRES SIEDZIBY LUB MIEJSCA POŁOŻENIA ZAKŁADU

W poz. 10-19 wskazuje się następujące dane: kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, poczta.

D.2. RODZAJ I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

W tej części w poz. 20 należy podać REGON a w poz. 21 rodzaj działalności. Natomiast w kolejnych pozycjach (poz. 22-23) określa się dokładny zakres działalności oraz miejsce prowadzenia działalności.

W przypadku wyczerpania miejsca w części D należy dołączyć następny formularz PIT-16.

D.3. DANE DOTYCZĄCE STANU ZATRUDNIENIA

D.3.1. DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIONYCH CZŁONKÓW RODZINY

W tej części wniosku należy wymienić członków rodziny mających to samo co podatnik miejsce pobytu stałego lub czasowego. Służą do tego poz. 24-27, w których wpisuje się nazwisko, pierwsze imię, stopień pokrewieństwa, identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL.

D.3.2. DANE DOTYCZĄCE WSPÓLNIKA(ÓW) ORAZ PRACOWNIKA(ÓW)

W tym miejscu formularza należy wymienić wspólnika(ów)/pracownika(ów). W przypadku pracowników należy wymienić osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą oraz członków rodziny mających inne niż podatnik miejsce pobytu stałego lub czasowego.

W poz. 28-30 należy podać nazwisko wspólnika/pracownika, pierwsze imię, identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL.

Polecamy: Jednolity Plik Kontrolny – praktyczny poradnik (wydanie II z dodatkiem specjalnym) (książka)

D.3.3. DANE DOTYCZĄCE OSÓB ZATRUDNIONYCH W CELU NAUKI ZAWODU LUB PRZYUCZENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY

W tej części podaje się dane osób zatrudnionych w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. W przypadku zatrudnienia stażysty podaje się datę złożenia egzaminu czeladniczego.

W poz. 31-35 należy więc podać nazwisko, pierwsze imię, identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL, datę umowy (dzień - miesiąc - rok) oraz datę egzaminu czeladniczego (dzień - miesiąc - rok).

D.3.4. DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH ABSOLWENTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 6 PKT 2 LIT. F USTAWY, SKIEROWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWY URZĄD PRACY DO ODBYWANIA STAŻU

W poz. 40-43 wpisuje się dane o zatrudnieniu bezrobotnych absolwentów, zgodnie z art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. F ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, skierowanych przez urząd pracy do odbywania stażu.

Przy czym należy wymienić bezrobotnych absolwentów skierowanych, na podstawie odrębnych przepisów, przez właściwy urząd pracy do odbywania stażu u pracodawcy przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy.

D.3.6. DANE DOTYCZĄCE POZOSTAŁYCH OSÓB ZATRUDNIONYCH

W poz. 44-47 określa się dane pozostałych zatrudnionych. Należy tutaj wymienić między innymi pracowników niezatrudnionych bezpośrednio przy prowadzeniu działalności, np. osoby zatrudnione przy sprzedaży wyrobów, przyjmowaniu zleceń na usługi, utrzymywaniu czystości, prowadzeniu kasy i księgowości, kierowców i konwojentów.

D.4. POZOSTAŁE DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI

W poszczególnych pozycjach (poz. 48-59) tej części wniosku należy podać dane dotyczące:

- wykonywania wolnego zawodu, w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego lub usług weterynaryjnych,

- odrębnych miejsc sprzedaży,

- sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach,

- stanowisk parkingowych,

- udzielania lekcji na godziny,

- sprawowania opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi,

- usług rozrywkowych.

D. 5. INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORCÓW ŚWIADCZEŃ

W poz. 60 należy wymienić świadczenia na rzecz ludności.

W poz. 61 należy wymienić innych odbiorców świadczeń.

W poz. 62 podaje się procentowy udział przychodu ze świadczeń usług na rzecz ludności w przychodzie ogółem.


D.6. INFORMACJA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG

Zaznaczają odpowiedni kwadrat – korzystam lub nie korzystam należy wypełnić:

- poz. 63 dotyczącą informacji o korzystaniu z usług osób niezatrudnionych przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę,

- poz. 64 dotyczącą informacji o korzystaniu z usług innych zakładów i przedsiębiorstw,

- poz. 65 dotyczącą informacji o korzystaniu z usług specjalistycznych innych zakładów i przedsiębiorstw.

Natomiast w poz. 66 należy wymienić zakłady i przedsiębiorstwa, z usług których korzysta wnioskodawca.

D.7. DANE PERSONALNE MAŁŻONKA I INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ MAŁŻONKA

W poz. 67 podaje się identyfikator podatkowy NIP małżonka.

W poz. 68-70 należy wpisać nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia.

Natomiast w poz. 71 należy kreślić (zaznaczając odpowiedni kwadrat „tak” lub „nie”) czy małżonek prowadzi działalność w zakresie wymienionym w części D.2.

D.8. INFORMACJA DOTYCZĄCA INNEJ POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W poz. 72 należy zaznaczyć właściwy kwadrat („tak” lub „nie”) czy poza działalnością objętą wnioskiem o opodatkowanie w formie karty podatkowej podatnik prowadzi inną pozarolniczą działalność gospodarczą. W przypadku zaznaczenia „tak” w poz. 72 należy w poz. 73 wymienić rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej (nawet gdy nie przynosi dochodu).

Jaką formę opodatkowania powinna wybrać pielęgniarka?

D.9. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYTWARZANIA WYROBÓW OPODA TKOWANYCH PODATKIEM AKCYZOWYM

W poz. 74 należy zaznaczyć właściwy kwadrat („tak” lub „nie”) jako odpowiedź w zakresie czy podatnik wytwarza wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym. W przypadku odpowiedzi „tak” należy wymienić nazwę wyrobu opodatkowanego podatkiem akcyzowym.

D.10 INFORMACJA DOTYCZĄCA PROWADZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO

W poz. 76 podatnik musi wskazać, czy wykonuje działalność w warunkach, o których mowa w art. 36 ust. 4 pkt 2 ustawy, tj. prowadzi gospodarstwo rolne i wykonuję równocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą wymienioną w części I, z wyjątkiem tabeli ”Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione”, II, III i IV tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy.

W poz. 77 należy podać, czy podatnik wykonuje działalność w warunkach, o których mowa w pkt 1 Objaśnień do części XII tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, tj. prowadzi gospodarstwo rolne i wykonuje równocześnie usługi wymienione w poz. 1-3 części XI I tabeli.

D.11. INNE INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA WYSOKOŚĆ STAWKI KARTY PODATKOWEJ

W poz. 78 podatnik wskazuje, czy poza działalnością objętą wnioskiem o opodatkowanie w formie karty podatkowej jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (należy zaznaczyć właściwy kwadrat „tak” lub „nie”). W przypadku zaznaczenia w poz. 78 kwadratu „tak” w poz. 79 należy podać miejsce pracy

W poz. 80 należy określić, czy podatnik posiada (zaznaczając „tak” lub „nie”) orzeczenie zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności/komisji inwalidztwa i zatrudnienia. W przypadku zaznaczenia w poz. 80 kwadratu „tak” w poz. 81 należy podać datę wydania orzeczenia i stopień nie pełnosprawności/grupę inwalidzką.

Część E. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / PEŁNOMOCNIKA

W poz. 82 należy złożyć podpis. Natomiast w przypadku pełnomocnictwa, w poz. 83 pełnomocnik podaje swoje imię i nazwisko i składa podpis.

Należy mieć na uwadze, że w przypadku podania nieprawdy lub zatajenia prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.),

- rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie wzór wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (Dz. U. z 26 listopada 2015 r. nr 1972),

- obwieszczenie Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 24 października 2016 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy (Monitor Polski z 2015 r. poz. 1120).

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  24 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia VIN-R

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia (VIN-R) informującego w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT.

  Wspólny kredyt z rodzicami. Spłata rat kredytu to nie darowizna

  Wspólny kredyt z rodzicami a podatek. Spłata rat kredytu (zaciągniętego solidarnie przez pełnoletnią córkę wraz z rodzicami) przez samych rodziców - nie powoduje po stronie córki powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Nie musi ona płacić podatku i składać zgłoszenia SD-Z2. Bowiem spłata rat jedynie przez rodziców w takiej sytuacji nie jest darowizną. Nawet jeżeli w zakupionym na kredyt mieszkaniu mieszka sama córka i jest ona jedyną właścicielką tego mieszkania. Dotyczy to oczywiście także innych "składów" solidarnych kredytobiorców - spokrewnionych, spowinowaconych, czy spoza kręgu rodzinnego.

  Opłata paliwowa - co warto wiedzieć?

  Opłata paliwowa. Jakie są stawki opłaty paliwowej obowiązujące w 2021 r.? Kto podlega opłacie paliwowej? Kiedy powstaje obowiązek zapłaty? Gdzie wpłacać opłatę? Jak złożyć informację w sprawie opłaty paliwowej?

  Oleje smarowe a opłata paliwowa

  Opłata paliwowa. Handel olejami smarowymi w Polsce ewoluuje w kierunku zwiększenia biurokracji oraz obciążeń podatkowych związanych z obrotem tymi towarami. Czy oleje smarowe podlegają opłacie paliwowej?

  System e-TOLL ruszył 24 czerwca

  e-TOLL. 24 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchomiły nowy system poboru opłat za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4) zarówno dla pojazdów ciężkich jak i lekkich. Otwarte zostały pierwsze Miejsca Obsługi Klienta. Można już instalować na telefonach bezpłatną aplikację mobilną e-TOLL PL do wnoszenia opłat. Na miejscach poboru opłat autostrad A2 i A4 wyznaczone zostały pasy przejazdowe dedykowane dla użytkowników systemów e-TOLL i viaTOLL. Przewidziano okres przejściowy, w którym działać będą dwa systemy e-TOLL i viaTOLL.

  30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla rozliczających się liniowo

  Polski Ład - przedsiębiorcy chcą zmian, m.in. kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo. O wprowadzenie podatkowych zmian do Polskiego Ładu wystąpił do premiera Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT

  Prywatne nauczanie a VAT. Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli są zwolnione z VAT. Konieczne jest jednak posiadanie przez nauczyciela kierunkowego wykształcenia, a także świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia). Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.

  Pakiet VAT e-commerce, czyli podwyżki w e-handlu

  Pakiet VAT e-commerce. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza tzw. unijny pakiet e-commerce. Zmiana ma wejść we wszystkich krajach Unii. Celem jest wyrównanie szans firm z UE w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich.