Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak wypełnić PIT-16

Adam Kuchta
Redaktor naczelny portalu Infor.pl
Jak wypełnić PIT-16
Jak wypełnić PIT-16
Fotolia
Wzór formularza PIT-16 skierowany jest do podatników będących osobami fizycznymi, prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą, lub zamierzających prowadzić taką działalność, którzy zdecydują się na wybór opodatkowania w formie karty podatkowej. Jak prawidłowo go wypełnić i złożyć?

Karta podatkowa

Wniosek PIT-16 służy do dokonania wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej. Wyjaśnijmy więc na czym polega ta forma opodatkowania. Otóż karta podatkowa jest formą opodatkowania, polegającą na opłacaniu stałej kwoty podatku niezależnie od wartości faktycznie uzyskiwanych przychodów. Taka forma opodatkowania jest szczególnie korzystna w przypadku małych firm zatrudniających niewielu pracowników bądź posiadających swoją siedzibę w niewielkich miejscowościach, wysokość karty podatkowej rośnie bowiem wraz ze wzrostem zatrudnienia oraz ze wzrostem wielkości miejscowości, w której działalność jest prowadzona. Opodatkowanie w formie karty przysługuje jednak tylko niektórym przedsiębiorcom.

Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Stawki karty podatkowej określone są kwotowo i podlegają corocznie podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.

Jeżeli chodzi o stawki karty podatkowej, które będą obowiązywały w 2017 r., to ich wysokość została określona obwieszczeniem Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 24 października 2016 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, które zostało opublikowane w Monitorze Polskim z 16 listopada 2015 r., poz. 1120.

Ponadto, wysokość podatku uzależniona jest m.in. od:

- rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,

- liczby zatrudnionych pracowników,

- liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Podatek ulega obniżeniu, w pierwszej kolejności, o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Podatnik dokonuje wpłaty tego podatku co miesiąc – do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień do 28 grudnia roku podatkowego.

Podatki 2018

Złożenie wniosku

Podatnik zobowiązany jest złożyć wniosek PIT-16 do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Przy czym wniosek ten służy jedynie do zadeklarowania wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej, bądź przejścia z innej formy opodatkowania na kartę podatkową.

W przypadku gdy do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosi likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokona wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie. W sytuacji prowadzenia przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.

Urząd właściwy do złożenia wniosku

Wniosek PIT-16 składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku gdy podatnik nie dopełnił obowiązku zgłoszenia działalności do ewidencji lub gdy działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu, wniosek składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby spółki, a jeżeli nie można ustalić siedziby spółki - naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników.

Jeżeli natomiast działalność jest prowadzona w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym właściwością miejscową kilku naczelników urzędów skarbowych, wniosek składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca wskazanego przez podatnika jako siedziba jego działalności.

Wzór wniosku

Obecnie obowiązujący wzór PIT-16 określony został rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. z 26 listopada 2015 r. nr 1972) w sprawie wzór wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Wzór ten obowiązuje 1 stycznia 2016 r.

Zobacz: Wzór formularza PIT-16


Zasady wypełniania

Część A. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

W poz. 5 należy podać urząd skarbowy, do którego adresowany jest wniosek, czyli urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania, także gdy wniosek dołączany jest do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Części B. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA

W poz. 6-8 podajemy odpowiednio nazwisko, pierwsze imię i datę urodzenia (dzień - miesiąc - rok). Przy czym, jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, należy wpisać dane dotyczące wspólnika składającego wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Dane dotyczące pozostałych wspólników należy wpisać w części D.3.

Część C. WNIOSEK O OPODATKOWANIE W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

W poz. 9 podatnik określa dokładną datę (dzień - miesiąc - rok) od kiedy będzie w jego przypadku miało zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Karta podatkowa dla udzielających korepetycji

Część D. DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI

D.1. ADRES SIEDZIBY LUB MIEJSCA POŁOŻENIA ZAKŁADU

W poz. 10-19 wskazuje się następujące dane: kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, poczta.

D.2. RODZAJ I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

W tej części w poz. 20 należy podać REGON a w poz. 21 rodzaj działalności. Natomiast w kolejnych pozycjach (poz. 22-23) określa się dokładny zakres działalności oraz miejsce prowadzenia działalności.

W przypadku wyczerpania miejsca w części D należy dołączyć następny formularz PIT-16.

D.3. DANE DOTYCZĄCE STANU ZATRUDNIENIA

D.3.1. DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIONYCH CZŁONKÓW RODZINY

W tej części wniosku należy wymienić członków rodziny mających to samo co podatnik miejsce pobytu stałego lub czasowego. Służą do tego poz. 24-27, w których wpisuje się nazwisko, pierwsze imię, stopień pokrewieństwa, identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL.

D.3.2. DANE DOTYCZĄCE WSPÓLNIKA(ÓW) ORAZ PRACOWNIKA(ÓW)

W tym miejscu formularza należy wymienić wspólnika(ów)/pracownika(ów). W przypadku pracowników należy wymienić osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą oraz członków rodziny mających inne niż podatnik miejsce pobytu stałego lub czasowego.

W poz. 28-30 należy podać nazwisko wspólnika/pracownika, pierwsze imię, identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL.

Polecamy: Jednolity Plik Kontrolny – praktyczny poradnik (wydanie II z dodatkiem specjalnym) (książka)

D.3.3. DANE DOTYCZĄCE OSÓB ZATRUDNIONYCH W CELU NAUKI ZAWODU LUB PRZYUCZENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY

W tej części podaje się dane osób zatrudnionych w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. W przypadku zatrudnienia stażysty podaje się datę złożenia egzaminu czeladniczego.

W poz. 31-35 należy więc podać nazwisko, pierwsze imię, identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL, datę umowy (dzień - miesiąc - rok) oraz datę egzaminu czeladniczego (dzień - miesiąc - rok).

D.3.4. DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH ABSOLWENTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 6 PKT 2 LIT. F USTAWY, SKIEROWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWY URZĄD PRACY DO ODBYWANIA STAŻU

W poz. 40-43 wpisuje się dane o zatrudnieniu bezrobotnych absolwentów, zgodnie z art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. F ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, skierowanych przez urząd pracy do odbywania stażu.

Przy czym należy wymienić bezrobotnych absolwentów skierowanych, na podstawie odrębnych przepisów, przez właściwy urząd pracy do odbywania stażu u pracodawcy przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy.

D.3.6. DANE DOTYCZĄCE POZOSTAŁYCH OSÓB ZATRUDNIONYCH

W poz. 44-47 określa się dane pozostałych zatrudnionych. Należy tutaj wymienić między innymi pracowników niezatrudnionych bezpośrednio przy prowadzeniu działalności, np. osoby zatrudnione przy sprzedaży wyrobów, przyjmowaniu zleceń na usługi, utrzymywaniu czystości, prowadzeniu kasy i księgowości, kierowców i konwojentów.

D.4. POZOSTAŁE DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI

W poszczególnych pozycjach (poz. 48-59) tej części wniosku należy podać dane dotyczące:

- wykonywania wolnego zawodu, w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego lub usług weterynaryjnych,

- odrębnych miejsc sprzedaży,

- sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach,

- stanowisk parkingowych,

- udzielania lekcji na godziny,

- sprawowania opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi,

- usług rozrywkowych.

D. 5. INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORCÓW ŚWIADCZEŃ

W poz. 60 należy wymienić świadczenia na rzecz ludności.

W poz. 61 należy wymienić innych odbiorców świadczeń.

W poz. 62 podaje się procentowy udział przychodu ze świadczeń usług na rzecz ludności w przychodzie ogółem.


D.6. INFORMACJA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG

Zaznaczają odpowiedni kwadrat – korzystam lub nie korzystam należy wypełnić:

- poz. 63 dotyczącą informacji o korzystaniu z usług osób niezatrudnionych przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę,

- poz. 64 dotyczącą informacji o korzystaniu z usług innych zakładów i przedsiębiorstw,

- poz. 65 dotyczącą informacji o korzystaniu z usług specjalistycznych innych zakładów i przedsiębiorstw.

Natomiast w poz. 66 należy wymienić zakłady i przedsiębiorstwa, z usług których korzysta wnioskodawca.

D.7. DANE PERSONALNE MAŁŻONKA I INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ MAŁŻONKA

W poz. 67 podaje się identyfikator podatkowy NIP małżonka.

W poz. 68-70 należy wpisać nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia.

Natomiast w poz. 71 należy kreślić (zaznaczając odpowiedni kwadrat „tak” lub „nie”) czy małżonek prowadzi działalność w zakresie wymienionym w części D.2.

D.8. INFORMACJA DOTYCZĄCA INNEJ POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W poz. 72 należy zaznaczyć właściwy kwadrat („tak” lub „nie”) czy poza działalnością objętą wnioskiem o opodatkowanie w formie karty podatkowej podatnik prowadzi inną pozarolniczą działalność gospodarczą. W przypadku zaznaczenia „tak” w poz. 72 należy w poz. 73 wymienić rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej (nawet gdy nie przynosi dochodu).

Jaką formę opodatkowania powinna wybrać pielęgniarka?

D.9. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYTWARZANIA WYROBÓW OPODA TKOWANYCH PODATKIEM AKCYZOWYM

W poz. 74 należy zaznaczyć właściwy kwadrat („tak” lub „nie”) jako odpowiedź w zakresie czy podatnik wytwarza wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym. W przypadku odpowiedzi „tak” należy wymienić nazwę wyrobu opodatkowanego podatkiem akcyzowym.

D.10 INFORMACJA DOTYCZĄCA PROWADZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO

W poz. 76 podatnik musi wskazać, czy wykonuje działalność w warunkach, o których mowa w art. 36 ust. 4 pkt 2 ustawy, tj. prowadzi gospodarstwo rolne i wykonuję równocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą wymienioną w części I, z wyjątkiem tabeli ”Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione”, II, III i IV tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy.

W poz. 77 należy podać, czy podatnik wykonuje działalność w warunkach, o których mowa w pkt 1 Objaśnień do części XII tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, tj. prowadzi gospodarstwo rolne i wykonuje równocześnie usługi wymienione w poz. 1-3 części XI I tabeli.

D.11. INNE INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA WYSOKOŚĆ STAWKI KARTY PODATKOWEJ

W poz. 78 podatnik wskazuje, czy poza działalnością objętą wnioskiem o opodatkowanie w formie karty podatkowej jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (należy zaznaczyć właściwy kwadrat „tak” lub „nie”). W przypadku zaznaczenia w poz. 78 kwadratu „tak” w poz. 79 należy podać miejsce pracy

W poz. 80 należy określić, czy podatnik posiada (zaznaczając „tak” lub „nie”) orzeczenie zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności/komisji inwalidztwa i zatrudnienia. W przypadku zaznaczenia w poz. 80 kwadratu „tak” w poz. 81 należy podać datę wydania orzeczenia i stopień nie pełnosprawności/grupę inwalidzką.

Część E. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / PEŁNOMOCNIKA

W poz. 82 należy złożyć podpis. Natomiast w przypadku pełnomocnictwa, w poz. 83 pełnomocnik podaje swoje imię i nazwisko i składa podpis.

Należy mieć na uwadze, że w przypadku podania nieprawdy lub zatajenia prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.),

- rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie wzór wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (Dz. U. z 26 listopada 2015 r. nr 1972),

- obwieszczenie Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 24 października 2016 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy (Monitor Polski z 2015 r. poz. 1120).

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  SLIM VAT 3 i sankcja 20% VAT - zmiany w VAT od 2023 roku
  Zaprezentowana przez Ministerstwo Finansów w 2020 roku idea „SLIM VAT” doczekała się kolejnej odsłony. 8 sierpnia 2022 roku został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3. Pakiet ten, tak jak poprzednie, ma na celu wprowadzenie kolejnych uproszczeń w zakresie rozliczenia VAT. Projekt ustawy zakłada również implementację wyroku TSUE z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie C-935/19 dotyczącego możliwości nakładania przez organy podatkowe 20 proc. sankcji VAT. Obecnie projekt trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Konsultacje projektu potrwają do 26 sierpnia 2022 roku. Z kolei planowane wejście w życie nowych przepisów przewidziano na 1 stycznia 2023 roku.
  Inflacja w Polsce. Presja inflacyjna po 7 miesiącach 2022 roku nie słabnie
  Mimo oczekiwań wielu ekspertów na osłabienie dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, według najnowszych danych GUS, inflacja nadal przyspiesza, sięgając w lipcu 2022 r. 15,6 proc., a więc była nieznacznie wyższa niż miesiąc wcześniej i najwyższa od 1997 roku.
  Fiskus promuje sprzedaż alkoholu z powodu spadku wpływów z akcyzy ... w Japonii
  W Japonii fiskus ogłosił akcję "Sake Viva!", która ma na celu zwiększenie sprzedaży alkoholu w kraju, gdzie jego konsumpcja mocno spada, co powoduje obniżenie wpływów z akcyzy - podaje w czwartek BBC.
  Informacja o realizacji strategii podatkowej - obowiązek dużych firm i grup kapitałowych
  Ministerstwo Finansów przypomina o obowiązku poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o adresie strony internetowej, na której umieszczone są informacje o realizowanej strategii podatkowej. Obowiązek dotyczy dużych przedsiębiorstw i grup kapitałowych.
  50% koszty uzyskania przychodu a minimalne wynagrodzenie za pracę
  Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu w ramach m.in. umowy o pracę i umów cywilnoprawnych to sposób na obniżenie należności podatkowych.
  Modele SAAS, PAAS i IAAS – czym różnią się w konsekwencjach podatkowych?
  Czy zastanawiałeś się kiedyś nad świadczeniem usług za pośrednictwem chmury obliczeniowej? W skrócie polega to na dostarczaniu np. mocy obliczeniowej, ale również oprogramowania czy systemów w modelu usługowym. Problem jaki może pojawić się na Twojej drodze to wybór sposobu świadczenia tych usług oraz skutków podatkowych z nimi związanych.
  Dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika
  Podatnik, który otrzymał decyzję o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego lub posiada nieostateczną decyzję organu I instancji, wyprzedzając działania organu podatkowego, może skorzystać z instytucji zabezpieczenia dobrowolnego. Jak to zrobić i na czym polega dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika?
  Wystawianie faktur – terminy ustawowe
  Faktura jest podstawowym dokumentem, który potwierdza transakcję zakupową. Stanowi podstawę do obliczeń podatkowych oraz określania zobowiązania podatkowego, w określonych okresach. Nic więc dziwnego, że ustawodawca zdecydował jak powinien wyglądać dokument faktury oraz w jakim czasie minimalnym oraz maksymalnym dokument taki powinien zostać wystawiony.
  Czy członek zarządu spółki może być jej pracownikiem?
  Członek zarządu spółki z o.o. może (choć nie musi) być zatrudniony w tej spółce na podstawie umowy o pracę. Okazuje się jednak, że nie zawsze jest to możliwe.
  Firma w mieszkaniu a koszty podatkowe w PIT
  Szczególnie w trudnych gospodarczo momentach wielu przedsiębiorców zastanawia się nad minimalizacją swoich kosztów. Jedną z opcji jest prowadzenie działalności gospodarczej z prywatnego mieszkania lub domu. Często oznacza to przeznaczenie części nieruchomości na cele biurowe – jak chociażby stworzenie sali spotkań czy gabinetu, a także ponoszenie części kosztów mediów na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Czy takie wydatki, ponoszone w prywatnym domu podatnika, ale na cele firmowe mogą być rozliczane firmowo? Czy mają wpływ na wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych?
  Kasy fiskalne w myjniach samochodowych od 1 października 2022 r. Konieczny paragon
  Nie wystarczy pozwolić klientom na zeskanowanie elektronicznego kodu QR i przesłać im linku na podany adres e-mailowy. To nie to samo, co wydanie paragonu fiskalnego – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
  50% kosztów uzyskania przychodów informatyka - jakie wymogi należy spełnić
  Polskie prawo przewiduje możliwość zastosowania preferencyjnych (50%) kosztów uzyskania przychodów przez specjalistów z branży IT, którzy w ramach realizowanych zadań działają w sposób twórczy. Jest to więc związane m.in. z grami komputerowymi i tworzeniem programów. Aby skorzystać z podwyższonych KUP, trzeba jednak spełnić konkretne przesłanki. Przedstawiamy działania po stronie pracodawcy, które pozwolą uniknąć powstania wątpliwości w razie kontroli ze strony Urzędu Skarbowego.
  Nowe przepisy dotyczące firm windykacyjnych. Co się zmieni? Od kiedy?
  Aktualnie windykacja należności, zwłaszcza ta w formie pozasądowej (polubownej), nie jest obwarowana kompleksową regulacją prawną. Odnosi się do zarówno do osoby windykatora, formy prowadzenia działalności, jak i zasad przeprowadzania windykacji pozasądowej. Bez odpowiednich regulacji może dochodzić do naruszeń ze strony firm windykacyjnych, których przedstawiciele popełniają czyny niezgodne z zasadami etyki (np. w wyniku nękania) lub niedozwolone w ramach windykacji. Właśnie dlatego ustawodawca zamierza wprowadzić nowe wymogi dla firm windykacyjnych. Wdrożenie tych zasad może wymusić znaczne przeobrażenia na podmiotach, które zajmują się odzyskiwaniem zaległych należności.
  Dane osobowe kandydatów do pracy a RODO - przechowywanie danych po rekrutacji
  Przedsiębiorca ma prawo przetwarzać dane kandydatów do pracy po zakończonej rekrutacji z uwagi na ewentualne roszczenia z tytułu dyskryminacji. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 4 sierpnia 2022 r. W ten sposób WSA zakwestionował niekorzystną dla firm wykładnię Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyrok jest nieprawomocny ale omawiana sprawa może doprowadzić do zmiany stanowiska dotyczącego przechowywania danych osobowych kandydatów.
  W lipcu spadła liczba ofert pracy
  W lipcu spadła liczba ofert pracy - wynika z przekazanego PAP Barometru Ofert Pracy. Według analizy wysoka inflacja i restrykcyjna polityka monetarna ograniczą aktywność inwestycyjną, co spowoduje wyhamowanie tempa powstawania nowych etatów.
  PIT-2, PIT-2A, PIT-3 - nowe wzory formularzy podatkowych od 2023 roku
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory oświadczeń/wniosków PIT-2 (wersja 9), PIT-2A (wersja 8), PIT-3 (wersja 9), składanych przez podatników płatnikom dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 10 sierpnia 2022 r. i potrwają do 19 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym od 2024 roku
  W 2024 roku – wraz z implementacją przez Polskę unijnej dyrektywy drugiej szansy – wejdą w życie kolejne zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. – Nie będzie to rewolucja w naszym systemie, ale podkreślenie polityki drugiej szansy dla firm w trudnej sytuacji ekonomicznej – ocenia radca prawny Bartosz Sierakowski. W procesie restrukturyzacji pojawi się konieczność przeprowadzenia tzw. testu zaspokojenia, czyli prognozy możliwych wariantów zaspokojenia wierzycieli. To oznacza nowe obowiązki dla doradców restrukturyzacyjnych i prawdopodobnie wzrost kosztów całej procedury.
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?
  Remanent likwidacyjny dla celów VAT - jak ustalić wartość towarów
  Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej. Na fakturach ze składnikami majątku obecne są również koszty przesyłki. Czy poniesiony koszt przesyłki/transportu należy doliczyć do wartości składnika majątku i rozliczyć od tej kwoty VAT?
  Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
  Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.
  Sprzedaż napojów w restauracji - jakie stawki VAT
  Czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT do napojów w restauracji? Sprzedaż dotyczy np. soku pomarańczowego, który kupowany jest w hurtowni ze stawką 0%. A co z herbatą z suszu owocowego, smoothie, shake'ami?
  Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
  Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?
  Nadpłata kredytu hipotecznego - czy to się opłaca
  W pierwszym półroczu 2022 roku Polacy nadpłacili prawie 25 miliardów złotych na złotowe kredyty mieszkaniowe. To najpewniej najwyższy wynik w historii. Dzięki nadpłacie kredytu kredytobiorca będzie musiał oddać bankowi mniej odsetek. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto nadpłacać kredyt nie jest łatwa. Trzeba porównać oprocentowanie lokat i kredytów w perspektywie kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat - czyli w takim okresie w którym będziemy jeszcze (po nadpłacie) spłacać kredyt hipoteczny. Zatem dopiero po latach można dokładnie obliczyć, czy warto było nadpłacać kredyt.