Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jednolity Plik Kontrolny - wyjaśnienia MF

Jednolity Plik Kontrolny - wyjaśnienia MF
Jednolity Plik Kontrolny - wyjaśnienia MF
Od 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy wprowadzające do polskiego systemu podatkowego tzw. Jednolity Plik Kontrolny. Same przepisy, jak również tryb ich wprowadzenia budzą szereg wątpliwości. Zapytaliśmy o to Ministerstwo Finansów. Na pytania redakcji portalu Infor.pl odpowiedzi udzielił 30 czerwca 2016 r. Waldemar Grzegorczyk - Rzecznik Prasowy Ministra Finansów.

Infor.pl: Jakie kategorie podmiotów mają obowiązek przekazywania danych w formacie JPK od 1 lipca 2016 r.?

Ministerstwo Finansów: Obowiązkiem przekazywania od 1 lipca 2016 r. danych w formacie JPK, zostały objęte podmioty, które nie zaliczają się do kategorii mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Polecamy: Jednolity Plik Kontrolny – praktyczny poradnik (książka)

Jaki jest dalszy harmonogram nakładania na kolejne (jakie?) kategorie podmiotów obowiązku przekazywania danych w formacie JPK.

Obowiązek przekazywania plików JPK na żądanie obejmuje pozostałe podmioty tj. mikro, małe i średnie z dnia 1 lipca 2018 r. Miesięczne przekazywanie bez wezwania organu „Ewidencji zakupu i sprzedaży” w formie pliku JPK będzie VAT miesięcznie: małe i średnie – 1 stycznia 2017, mikro – 1 stycznia 2018.

Które jednostki sektora finansów publicznych (spośród wymienionych w art. 9 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) mają obowiązek przekazywania danych w formacie JPK i od kiedy?

20 czerwca 2016 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną przepisów prawa podatkowego znak: PK4.8012.55.2016. Interpretacja dotyczy stosowania przepisów:

- art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 846) w związku z art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710), w brzmieniu nadanym ww. ustawą nowelizującą z dnia 13 maja 2016 r.,

- art. 29 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649 oraz z 2016 r. poz. 846) w związku z art. 193a Ordynacji podatkowej.

W interpretacji ogólnej zostały rozstrzygnięte wątpliwości dotyczące obowiązków przekazywania danych w postaci JPK oraz przesyłania informacji o ewidencji VAT zawarte w ww. pytaniach.

Jednolity Plik Kontrolny - interpretacja ogólna Ministra Finansów

W jakich sytuacjach (postępowaniach, procedurach) organy podatkowe i organy kontroli skarbowej mogą zażądać przekazania ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w formacie JPK? I jaki będzie termin wyznaczony podatnikom i przedsiębiorcom na przekazanie plików JPK?

Organy podatkowe mogą żądać przekazania plików JPK w ramach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub czynności sprawdzających (odpowiednio art. 193a § 1, art. 287 § 1 pkt 3 i art. 193a § 1 w zw. z art. 280 Ordynacji podatkowej). Organy podatkowe mogą także żądać przekazania plików JPK w ramach czynności sprawdzających u kontrahentów podatnika wykonujących działalność gospodarczą w związku z postępowaniem podatkowym lub kontrolą podatkową (art. 274c § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej).

Określenie terminu przekazania plików JPK na żądanie następuje zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania dowodowego. Organ podatkowy może wyznaczyć stronie termin do przedstawienia dowodu będącego w jej posiadaniu (art. 189 § 1 Ordynacji podatkowej). Termin ustala się uwzględniając charakter dowodu i stan postępowania, przy czym nie może on być krótszy niż 3 dni (art. 189 § 2 Ordynacji podatkowej).

Jakie sankcje grożą podmiotom zobowiązanym do przekazywania danych w formacie JPK, które wbrew obowiązkowi nie przekażą ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w formacie JPK na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej lub przekażą je w sposób wadliwy (np. w formacie niezgodnym ze strukturami logicznymi JPK).

W związku z bezzasadnym nieprzekazaniem lub nieterminowym przekazaniem plików JPK na żądanie może być nałożona kara porządkowa w wysokości do 2800 zł. Jeśli podatnik nie może w terminie określonym przez organ podatkowy przekazać pliku JPK powinien o tym poinformować ten organ wskazując przyczyny niedotrzymania terminu oraz wskazać termin, w którym wypełni obowiązek.

Jakie sankcje grożą podatnikom VAT zobowiązanym do przekazywania informacji o prowadzonej przez nich ewidencji VAT w formacie JPK, którzy wbrew obowiązkowi nie będą przekazywać tej informacji lub przekażą ją w sposób wadliwy (np. w innym formacie niż JPK)?

Za powyższe grożą sankcje przewidziane Kodeksem karnym skarbowym na zasadach ogólnych.

Czy wg informacji posiadanych przez Ministerstwo Finansów jednostki sektora finansów publicznych (w szczególności, choć nie wyłącznie chodzi mi o jednostki samorządu terytorialnego) są przygotowane do wdrożenia u siebie JPK? Z niektórych doniesień medialnych wynika, że te jednostki nie są gotowe na wdrożenie JPK. Czy w tym kontekście są prowadzone prace legislacyjne mające przesunąć termin wejścia w życie przepisów dot. JPK w odniesieniu do tych jednostek?

Nie są prowadzone prace dotyczące ewentualnego przesunięcia wejścia w życie przepisów dotyczących JPK.

Czy art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej wprowadzany ustawą z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw przeszedł całą procedurę legislacyjną w Sejmie (3 czytania)?

Regulacje art. 82 § 1b ustawy Ordynacja podatkowa oraz przepis przejściowy art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. zostały wprowadzone w drodze poprawki poselskiej w trakcie prac Komisji Finansów Publicznych (w Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego) po pierwszym czytaniu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 367).

Czy publikowanie struktur logicznych JPK nie w akcie normatywnym a jedynie w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów jest zgodne z Konstytucją, a w szczególności z art. 87 ust. 1 Konstytucji, który wskazuje katalog źródeł powszechnie obowiązującego prawa, w którym są jedynie Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia?

Opublikowanie struktur logicznych w BIP Ministerstwa Finansów jest zgodne z Konstytucją, w tym z art. 87 ust. 1 Konstytucji. Należy zwrócić uwagę, że art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej stanowi ustawową podstawę do opublikowania tych struktur w BIP Ministerstwa Finansów.

Czy Ministerstwo Finansów planuje opublikować jeszcze inne struktury logiczne JPK niż dotychczas opublikowane na stronie http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc /jednolity-plik-kontrolny? Jeżeli tak, to jakie i kiedy zostaną opublikowane?

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów będą publikowane paragony oraz ewidencja i dowody dla podatku akcyzowego.

Czy podatnicy, którzy nie są przedsiębiorcami (np. fundacje, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie publiczne, związki wyznaniowe), a księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, będą mieli obowiązek przesyłania danych w formie JPK? Jeżeli tak, to czy już od 1 lipca 2016 r.?

Wątpliwości w tym zakresie zostały wyjaśnione w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 20 czerwca 2016 r. znak: PK4.8012.55.2016.

Jednolity Plik Kontrolny - interpretacja ogólna Ministra Finansów

Kiedy zostanie wydane rozporządzenie ministra finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których księgi mogą być zapisane i przekazywane? Jakie zmiany zaistnieją w tym rozporządzeniu w porównaniu do projektu opublikowanego na stronach Rządowego Procesu Legislacyjnego? (Pytanie było zadane 10 czerwca 2016 r. i było jeszcze aktualne w przeddzień udzielenia odpowiedzi przez MF - przypisek redakcji).

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane, zostało ogłoszone 29 czerwca 2016 r. w Dzienniku Ustaw – pozycja 932.

Czy vacatio legis tego rozporządzenia będzie zdaniem MF wystarczające do przygotowania się podmiotów zobowiązanych od 1 lipca 2016 r. do przekazywania ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w formacie JPK?

Vacatio legis ww. rozporządzenia będzie wystarczające. Zaznaczyć należy, że struktury logiczne zostały udostępnione w dniu 9 marca 2016 r. a specyfikacja interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego – w dniu 23 maja 2016 r.


Czy oprócz ww. rozporządzenia Minister Finansów planuje w najbliższym czasie wydać jeszcze inne akty prawne dotyczące wdrożenia JPK?

Aktualnie nie toczą się prace legislacyjne dotyczące aktów prawnych dotyczących JPK.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

W jaki sposób Ministerstwo Finansów zapewni ochronę danych przekazywanych w formacie JPK?

Dane do Ministerstwa Finansów będą przekazywane przez chmurę AZURE. Wykorzystanie tego rozwiązania związane jest w głównej mierze z wysokimi wymaganiami w stosunku do bezpieczeństwa przesyłania danych do Ministerstwa Finansów.

Azure i centra danych Microsoft, który specjalizuje się w dostarczaniu usług w chmurze są bardzo dobrze zabezpieczone przed atakami hackerskimi. Z elementów systemu zabezpieczania danych warto wymienić ściśle określone zasady dostępu, wieloskładnikowe uwierzytelnianie, szyfrowanie danych zarówno w spoczynku (w centrach danych), jak i w tranzycie (podczas przesyłania) itd. Do tego dochodzą rygorystyczne procedury Operational Security Assurance (OSA). W tworzeniu ochrony przed atakami są naturalnie wykorzystywane wszystkie najnowsze rozwiązania analityczne i oprogramowanie, takie jak uczenie maszynowe (machine learning). Instalacje i systemy są nieustannie audytowane przez niezależne organizacje, a poświadczeniem są certyfikaty takich standardów jak ISO 27001.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronach Centrum Zaufania Microsoft Azure: https://azure.microsoft.com/pl-pl/support/trust-center/

W celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji przechowywanych w chmurze, Microsoft stosuje szereg środków technicznych i organizacyjnych, w szczególności wymienione poniżej:

a. Znajdujące się w centrach danych całodobowo monitorowane zabezpieczenia fizyczne skonstruowane w taki sposób, aby chroniły dane i usługi przed nieautoryzowanym dostępem oraz zagrożeniami środowiskowymi.

b. Scentralizowane systemy monitorowania, określania korelacji i analiz, które zarządzają dużymi ilościami informacji i gwarantują terminowe generowanie alertów.

c. Zintegrowane systemy wdrażania zarządzające dystrybucją i instalacją poprawek zabezpieczeń.

d. Mechanizm chroniący przed złośliwym kodem jest wbudowany w usługi w chmurze i może w każdej chwili zostać włączony dla maszyn wirtualnych w celu identyfikacji i usuwania wirusów, programów szpiegujących oraz innego potencjalnie szkodliwego oprogramowania, jednocześnie zapewniając ochronę w czasie rzeczywistym. Dodatkowo klienci mogą także uruchamiać inne rozwiązania służące do ochrony przed złośliwym kodem.

e. Systemy służące do wykrywania i zapobiegania włamaniom oraz atakom typu DDoS, na które składają się m.in. testy penetracyjne i narzędzia informatyki śledczej pomagające wykrywać i minimalizować zagrożenia.

f. Każdy przypadek przyznawania dostępu do danych klienta (dla personelu Microsoft) jest rejestrowany i kontrolowany.

g. Usługi online oferowane przez Microsoft używają izolacji sieci – maszyny wirtualne nie odbierają ruchu przychodzącego z Internetu, chyba że klienci je inaczej skonfigurują.

h. W ramach sieci wirtualnych platformy Azure klienci mają możliwość szyfrowania swoich danych – komunikacja szyfrowana jest oparta na Infrastrukturze Klucza Publicznego (PKI). W ramach usługi klienci mają kontrolę nad kluczami kryptograficznymi.

i. Klienci korzystający z usług online firmy Microsoft mogą używać usługi do nawiązywania prywatnych połączeń z centrami danych systemu Azure, utrzymując swój ruch sieciowy poza Internetem.

j. Usługa Active Directory umożliwia klientom zarządzanie dostępem do systemu Azure. Jednocześnie monitorowanie dostępu podnosi poziom zabezpieczeń.

Warto dodać, że w lutym 2016 roku Komisja Europejska wybrała chmurę publiczną Microsoft dla realizacji usług on-line na rzecz agend i jednostek KE na przeciągu dwóch lat, z możliwością przedłużenia kontraktu na następne cztery lata. Bardzo wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa były znaczącą częścią specyfikacji. Więcej informacji: https://newsroom.accenture.com/news/accenture-comparex-and-microsoft-added-to-eu-cloud-services-framework.htm.

Bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa przesyłania danych w formacie JPK, jest ich szyfrowanie kluczem publicznym MF. Dane będą przekazywane do chmury AZURE w postaci zaszyfrowanej, a ich rozszyfrowanie będzie miało miejsce dopiero po przeniesieniu z chmury AZURE do Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów.

Jednocześnie należy podkreślić, iż pliki JPK jako dane podatkowe objęte są tajemnicą skarbową, a ich ujawnienie podlega sankcjom karny. Zgodnie z art. 306 ustawy Ordynacja podatkowa osoba będąca obowiązana do zachowania tajemnicy skarbowej, która ujawnia informacje objęte tą tajemnicą, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. Ponadto zabezpieczenie dowodów uzyskanych w toku kontroli podatkowej jest normowane przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowodów utrwalonych w toku kontroli podatkowej (Dz. U. nr 166, poz.1392).

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Paweł Huczko

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?
  Remanent likwidacyjny dla celów VAT - jak ustalić wartość towarów
  Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej. Na fakturach ze składnikami majątku obecne są również koszty przesyłki. Czy poniesiony koszt przesyłki/transportu należy doliczyć do wartości składnika majątku i rozliczyć od tej kwoty VAT?
  Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
  Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.
  Sprzedaż napojów w restauracji - jakie stawki VAT
  Czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT do napojów w restauracji? Sprzedaż dotyczy np. soku pomarańczowego, który kupowany jest w hurtowni ze stawką 0%. A co z herbatą z suszu owocowego, smoothie, shake'ami?
  Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
  Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?
  Nadpłata kredytu hipotecznego - czy to się opłaca
  W pierwszym półroczu 2022 roku Polacy nadpłacili prawie 25 miliardów złotych na złotowe kredyty mieszkaniowe. To najpewniej najwyższy wynik w historii. Dzięki nadpłacie kredytu kredytobiorca będzie musiał oddać bankowi mniej odsetek. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto nadpłacać kredyt nie jest łatwa. Trzeba porównać oprocentowanie lokat i kredytów w perspektywie kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat - czyli w takim okresie w którym będziemy jeszcze (po nadpłacie) spłacać kredyt hipoteczny. Zatem dopiero po latach można dokładnie obliczyć, czy warto było nadpłacać kredyt.
  Sprzedaż miejsc pod reklamę (udostępnianie powierzchni reklamowych) - kod GTU
  Wydawnictwo sprzedaje miejsce pod reklamę zarówno w czasopismach papierowych, jak i w ich wersjach internetowych. Dodatkowo udostępniamy miejsce na reklamę na naszych budynkach. Czy sprzedaż takich miejsc pod reklamę należy oznaczać kodem GTU_12 jak usługi reklamowe?
  Wielu podatników płaci za wysoki podatek od nieruchomości, choć nie musi
  Podatek od nieruchomości jest nagminne zawyżany. Wynika to z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać.
  Aplikacja e-Paragony Ministerstwa Finansów - do czego służy. Donosy na sprzedawców i planowanie domowego budżetu
  Podatnicy mogą już pobrać na telefon aplikację e-Paragony przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Ale – jak mówią eksperci – to program bardziej do planowania domowego budżetu i zgłaszania nieprawidłowości paragonowych fiskusowi. Podobnie zresztą reklamuje ją sam resort finansów. „To bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości” - czytamy na stronie podatki.gov.pl.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych w czasie dużej inflacji - korzyści dla firm i państwa
  Firmy, które przed miesiącami czy latami wygrały przetargi, dziś muszą dokładać do interesu, bo wielu zamawiających nie chce podwyższyć im wynagrodzenia. To efekt chociażby rosnącej inflacji (w lipcu wyniosła 15,5 proc.) czy cen materiałów budowlanych. Teraz przedsiębiorcy dostali w końcu silny argument do ręki. Prokuratoria Generalna RP w opublikowanych właśnie wytycznych przekonuje, że waloryzacja tych kontraktów jest nie tylko dopuszczalna, ale często wręcz niezbędna. Także z perspektywy samych zamawiających czy też – szerzej – interesu publicznego. Prokuratoria Generalna RP zachęca do zmian w kontraktach o zamówienia publiczne, przekonując, że ostateczne koszty upadłości przedsiębiorców może ponieść sama administracja publiczna.
  Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) - nowe przepisy od 29 lipca 2022 r.
  Co zmienia w polskim finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu) wejście w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)? Co to jest crowdfunding udziałowy? Wyjaśniają eksperci CRIDO.
  VAT 2023: Faktura w walucie obcej - kurs przeliczeniowy dla faktury korygującej
  Od stycznia 2023 roku w ustawie o VAT zostaną uregulowane zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotąd kwestia ta nie była objęta regulacją ustawy o VAT, co powodowało wątpliwości podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy o VAT (pakiet SLIM VAT 3) rozwiązanie stanowić ma uproszczenie dotychczasowej praktyki przyjmowanej w zakresie kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących.
  Mały podatnik VAT 2023 - nowy limit 2 mln euro
  Od 1 stycznia 2023 r. zwiększy się (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) limit rocznego obrotu, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika VAT. Zmiana taka wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT zwanej potocznie (SLIM VAT 3), która ma wejść w życie od początku 2023 roku. Projekt ten aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym. Kim jest mały podatnik VAT? Jakie korzyści daje status małego podatnika VAT? Co to jest metoda kasowa w VAT?
  Odliczenie VAT z faktur sprzed rejestracji
  Podatnik można odliczyć VAT z faktur sprzed rejestracji działalności. Jakie warunki należy spełnić, by odzyskać VAT?
  SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
  Co do zasady (z pewnymi wyjątkami) od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie pakiet zmian w ustawie o VAT określany przez Ministerstwo Finansów "SLIM VAT 3" (Simple Local And Modern VAT). Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Projekt ten jest aktualnie w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.
  Outsourcing kadrowo-płacowy – korzyści dla pracodawców, pracowników i działów HR
  Ostatnie miesiące ubiegłego roku oraz początek 2022 r. stanowiły ogromne wyzwanie m.in. dla księgowych oraz działów kadrowo-płacowych. Zmiany i niejasność wprowadzanych aktów prawnych wprowadziły chaos, który bezpośrednio dotknął też pracowników w postaci nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń czy opóźnienia w ich wypłacie. Brak dostępności na rynku specjalistów od kadr i płac zmusił przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań usprawniających obsługę tych procesów.
  Digitalizacja w firmie - jakie korzyści. E-kancelaria
  Digitalizacja w przedsiębiorstwach nie jest procesem nowym. Transformacja cyfrowa w firmach dotyczy coraz większej ilości dokumentów i obejmuje obszary związane z bieżącą pracą. Trend ten uwypuklił się szczególnie w ostatnich dwóch latach, a wpływ na ten stan miała m.in. pandemia. Czy dziś digitalizacja jest nadal na topie? Czy przedsiębiorcy doceniają korzyści płynące z tej zmiany ? Czy są gotowi inicjować kolejne etapy transformacji cyfrowej, by jeszcze mocniej usprawniać pracę swoich firm?
  Rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych - auta elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem
  Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym, przewiduje projekt ustawy, który został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 roku.
  Dochody i wydatki budżetowe 2022/2023. Czy rządowi wystarczy pieniędzy na dodatki drożyźniane?
  Dodatki drożyźniane, które otrzymają obywatele w związku ze wzrostem cen ogrzewania (sam dodatek węglowy – a to dopiero początek – kosztować będzie prawie 12 mld zł.), wymagają radykalnego zwiększenia dochodów budżetu państwa. Rosnące niezadowolenie a przede wszystkim strach przed brakiem ogrzewania i najzwyklejszą biedą wraz z perspektywą podwójnych wyborów (Sejm i Senat oraz samorządu terytorialnego) uzasadniać będzie wypłatę obywatelom dodatkowych świadczeń, których jedynym źródłem jest kasa państwowa. Trzeba ją dodatkowo zasilić, bo inflacyjna premia fiskalna na pewno nie wystarczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Spółka rodzinna – problemy związane z przekształceniem
  Przekształcenie jako jedna z transakcji restrukturyzacji spółki, zasadniczo nie wpływa na jej funkcjonowanie, zmieniając jedynie formę prawną prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje jednak, że cała procedura może być zdecydowanie bardziej skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci. Jakie wyzwania stoją przed prawnikami?
  PIT-36, PIT-36L, PIT-39 (i załączniki) za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-36 (wersja 30), PIT-36S (wersja 30), PIT-36L (wersja 19), PIT-36LS (wersja 19), PIT-39 (wersja 12) i załączników PIT/B (wersja 20), PIT/BR (wersja 6), PIT/IP (wersja 4), PIT/M (wersja 9), PIT/O (wersja 27) oraz PIT/Z (wersja11), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 4 sierpnia 2022 r. i potrwają do 16 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Dodatek na ogrzewanie - wniosek do 30 listopada 2022 roku
  Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta ma m.in. zapewnić wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG względnie olejem opałowym.