Kategorie

Jednolity Plik Kontrolny - wyjaśnienia MF

Jednolity Plik Kontrolny - wyjaśnienia MF
Jednolity Plik Kontrolny - wyjaśnienia MF
Od 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy wprowadzające do polskiego systemu podatkowego tzw. Jednolity Plik Kontrolny. Same przepisy, jak również tryb ich wprowadzenia budzą szereg wątpliwości. Zapytaliśmy o to Ministerstwo Finansów. Na pytania redakcji portalu Infor.pl odpowiedzi udzielił 30 czerwca 2016 r. Waldemar Grzegorczyk - Rzecznik Prasowy Ministra Finansów.

Infor.pl: Jakie kategorie podmiotów mają obowiązek przekazywania danych w formacie JPK od 1 lipca 2016 r.?

Ministerstwo Finansów: Obowiązkiem przekazywania od 1 lipca 2016 r. danych w formacie JPK, zostały objęte podmioty, które nie zaliczają się do kategorii mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Polecamy: Jednolity Plik Kontrolny – praktyczny poradnik (książka)

Jaki jest dalszy harmonogram nakładania na kolejne (jakie?) kategorie podmiotów obowiązku przekazywania danych w formacie JPK.

Reklama

Obowiązek przekazywania plików JPK na żądanie obejmuje pozostałe podmioty tj. mikro, małe i średnie z dnia 1 lipca 2018 r. Miesięczne przekazywanie bez wezwania organu „Ewidencji zakupu i sprzedaży” w formie pliku JPK będzie VAT miesięcznie: małe i średnie – 1 stycznia 2017, mikro – 1 stycznia 2018.

Które jednostki sektora finansów publicznych (spośród wymienionych w art. 9 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) mają obowiązek przekazywania danych w formacie JPK i od kiedy?

20 czerwca 2016 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną przepisów prawa podatkowego znak: PK4.8012.55.2016. Interpretacja dotyczy stosowania przepisów:

- art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 846) w związku z art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710), w brzmieniu nadanym ww. ustawą nowelizującą z dnia 13 maja 2016 r.,

- art. 29 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649 oraz z 2016 r. poz. 846) w związku z art. 193a Ordynacji podatkowej.

W interpretacji ogólnej zostały rozstrzygnięte wątpliwości dotyczące obowiązków przekazywania danych w postaci JPK oraz przesyłania informacji o ewidencji VAT zawarte w ww. pytaniach.

Jednolity Plik Kontrolny - interpretacja ogólna Ministra Finansów

Reklama

W jakich sytuacjach (postępowaniach, procedurach) organy podatkowe i organy kontroli skarbowej mogą zażądać przekazania ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w formacie JPK? I jaki będzie termin wyznaczony podatnikom i przedsiębiorcom na przekazanie plików JPK?

Organy podatkowe mogą żądać przekazania plików JPK w ramach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub czynności sprawdzających (odpowiednio art. 193a § 1, art. 287 § 1 pkt 3 i art. 193a § 1 w zw. z art. 280 Ordynacji podatkowej). Organy podatkowe mogą także żądać przekazania plików JPK w ramach czynności sprawdzających u kontrahentów podatnika wykonujących działalność gospodarczą w związku z postępowaniem podatkowym lub kontrolą podatkową (art. 274c § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej).

Określenie terminu przekazania plików JPK na żądanie następuje zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania dowodowego. Organ podatkowy może wyznaczyć stronie termin do przedstawienia dowodu będącego w jej posiadaniu (art. 189 § 1 Ordynacji podatkowej). Termin ustala się uwzględniając charakter dowodu i stan postępowania, przy czym nie może on być krótszy niż 3 dni (art. 189 § 2 Ordynacji podatkowej).

Jakie sankcje grożą podmiotom zobowiązanym do przekazywania danych w formacie JPK, które wbrew obowiązkowi nie przekażą ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w formacie JPK na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej lub przekażą je w sposób wadliwy (np. w formacie niezgodnym ze strukturami logicznymi JPK).

W związku z bezzasadnym nieprzekazaniem lub nieterminowym przekazaniem plików JPK na żądanie może być nałożona kara porządkowa w wysokości do 2800 zł. Jeśli podatnik nie może w terminie określonym przez organ podatkowy przekazać pliku JPK powinien o tym poinformować ten organ wskazując przyczyny niedotrzymania terminu oraz wskazać termin, w którym wypełni obowiązek.

Jakie sankcje grożą podatnikom VAT zobowiązanym do przekazywania informacji o prowadzonej przez nich ewidencji VAT w formacie JPK, którzy wbrew obowiązkowi nie będą przekazywać tej informacji lub przekażą ją w sposób wadliwy (np. w innym formacie niż JPK)?

Za powyższe grożą sankcje przewidziane Kodeksem karnym skarbowym na zasadach ogólnych.

Czy wg informacji posiadanych przez Ministerstwo Finansów jednostki sektora finansów publicznych (w szczególności, choć nie wyłącznie chodzi mi o jednostki samorządu terytorialnego) są przygotowane do wdrożenia u siebie JPK? Z niektórych doniesień medialnych wynika, że te jednostki nie są gotowe na wdrożenie JPK. Czy w tym kontekście są prowadzone prace legislacyjne mające przesunąć termin wejścia w życie przepisów dot. JPK w odniesieniu do tych jednostek?

Nie są prowadzone prace dotyczące ewentualnego przesunięcia wejścia w życie przepisów dotyczących JPK.

Czy art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej wprowadzany ustawą z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw przeszedł całą procedurę legislacyjną w Sejmie (3 czytania)?

Regulacje art. 82 § 1b ustawy Ordynacja podatkowa oraz przepis przejściowy art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. zostały wprowadzone w drodze poprawki poselskiej w trakcie prac Komisji Finansów Publicznych (w Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego) po pierwszym czytaniu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 367).

Czy publikowanie struktur logicznych JPK nie w akcie normatywnym a jedynie w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów jest zgodne z Konstytucją, a w szczególności z art. 87 ust. 1 Konstytucji, który wskazuje katalog źródeł powszechnie obowiązującego prawa, w którym są jedynie Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia?

Opublikowanie struktur logicznych w BIP Ministerstwa Finansów jest zgodne z Konstytucją, w tym z art. 87 ust. 1 Konstytucji. Należy zwrócić uwagę, że art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej stanowi ustawową podstawę do opublikowania tych struktur w BIP Ministerstwa Finansów.

Czy Ministerstwo Finansów planuje opublikować jeszcze inne struktury logiczne JPK niż dotychczas opublikowane na stronie http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc /jednolity-plik-kontrolny? Jeżeli tak, to jakie i kiedy zostaną opublikowane?

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów będą publikowane paragony oraz ewidencja i dowody dla podatku akcyzowego.

Czy podatnicy, którzy nie są przedsiębiorcami (np. fundacje, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie publiczne, związki wyznaniowe), a księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, będą mieli obowiązek przesyłania danych w formie JPK? Jeżeli tak, to czy już od 1 lipca 2016 r.?

Wątpliwości w tym zakresie zostały wyjaśnione w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 20 czerwca 2016 r. znak: PK4.8012.55.2016.

Jednolity Plik Kontrolny - interpretacja ogólna Ministra Finansów

Kiedy zostanie wydane rozporządzenie ministra finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których księgi mogą być zapisane i przekazywane? Jakie zmiany zaistnieją w tym rozporządzeniu w porównaniu do projektu opublikowanego na stronach Rządowego Procesu Legislacyjnego? (Pytanie było zadane 10 czerwca 2016 r. i było jeszcze aktualne w przeddzień udzielenia odpowiedzi przez MF - przypisek redakcji).

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane, zostało ogłoszone 29 czerwca 2016 r. w Dzienniku Ustaw – pozycja 932.

Czy vacatio legis tego rozporządzenia będzie zdaniem MF wystarczające do przygotowania się podmiotów zobowiązanych od 1 lipca 2016 r. do przekazywania ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w formacie JPK?

Vacatio legis ww. rozporządzenia będzie wystarczające. Zaznaczyć należy, że struktury logiczne zostały udostępnione w dniu 9 marca 2016 r. a specyfikacja interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego – w dniu 23 maja 2016 r.


Czy oprócz ww. rozporządzenia Minister Finansów planuje w najbliższym czasie wydać jeszcze inne akty prawne dotyczące wdrożenia JPK?

Aktualnie nie toczą się prace legislacyjne dotyczące aktów prawnych dotyczących JPK.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

W jaki sposób Ministerstwo Finansów zapewni ochronę danych przekazywanych w formacie JPK?

Dane do Ministerstwa Finansów będą przekazywane przez chmurę AZURE. Wykorzystanie tego rozwiązania związane jest w głównej mierze z wysokimi wymaganiami w stosunku do bezpieczeństwa przesyłania danych do Ministerstwa Finansów.

Azure i centra danych Microsoft, który specjalizuje się w dostarczaniu usług w chmurze są bardzo dobrze zabezpieczone przed atakami hackerskimi. Z elementów systemu zabezpieczania danych warto wymienić ściśle określone zasady dostępu, wieloskładnikowe uwierzytelnianie, szyfrowanie danych zarówno w spoczynku (w centrach danych), jak i w tranzycie (podczas przesyłania) itd. Do tego dochodzą rygorystyczne procedury Operational Security Assurance (OSA). W tworzeniu ochrony przed atakami są naturalnie wykorzystywane wszystkie najnowsze rozwiązania analityczne i oprogramowanie, takie jak uczenie maszynowe (machine learning). Instalacje i systemy są nieustannie audytowane przez niezależne organizacje, a poświadczeniem są certyfikaty takich standardów jak ISO 27001.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronach Centrum Zaufania Microsoft Azure: https://azure.microsoft.com/pl-pl/support/trust-center/

W celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji przechowywanych w chmurze, Microsoft stosuje szereg środków technicznych i organizacyjnych, w szczególności wymienione poniżej:

a. Znajdujące się w centrach danych całodobowo monitorowane zabezpieczenia fizyczne skonstruowane w taki sposób, aby chroniły dane i usługi przed nieautoryzowanym dostępem oraz zagrożeniami środowiskowymi.

b. Scentralizowane systemy monitorowania, określania korelacji i analiz, które zarządzają dużymi ilościami informacji i gwarantują terminowe generowanie alertów.

c. Zintegrowane systemy wdrażania zarządzające dystrybucją i instalacją poprawek zabezpieczeń.

d. Mechanizm chroniący przed złośliwym kodem jest wbudowany w usługi w chmurze i może w każdej chwili zostać włączony dla maszyn wirtualnych w celu identyfikacji i usuwania wirusów, programów szpiegujących oraz innego potencjalnie szkodliwego oprogramowania, jednocześnie zapewniając ochronę w czasie rzeczywistym. Dodatkowo klienci mogą także uruchamiać inne rozwiązania służące do ochrony przed złośliwym kodem.

e. Systemy służące do wykrywania i zapobiegania włamaniom oraz atakom typu DDoS, na które składają się m.in. testy penetracyjne i narzędzia informatyki śledczej pomagające wykrywać i minimalizować zagrożenia.

f. Każdy przypadek przyznawania dostępu do danych klienta (dla personelu Microsoft) jest rejestrowany i kontrolowany.

g. Usługi online oferowane przez Microsoft używają izolacji sieci – maszyny wirtualne nie odbierają ruchu przychodzącego z Internetu, chyba że klienci je inaczej skonfigurują.

h. W ramach sieci wirtualnych platformy Azure klienci mają możliwość szyfrowania swoich danych – komunikacja szyfrowana jest oparta na Infrastrukturze Klucza Publicznego (PKI). W ramach usługi klienci mają kontrolę nad kluczami kryptograficznymi.

i. Klienci korzystający z usług online firmy Microsoft mogą używać usługi do nawiązywania prywatnych połączeń z centrami danych systemu Azure, utrzymując swój ruch sieciowy poza Internetem.

j. Usługa Active Directory umożliwia klientom zarządzanie dostępem do systemu Azure. Jednocześnie monitorowanie dostępu podnosi poziom zabezpieczeń.

Warto dodać, że w lutym 2016 roku Komisja Europejska wybrała chmurę publiczną Microsoft dla realizacji usług on-line na rzecz agend i jednostek KE na przeciągu dwóch lat, z możliwością przedłużenia kontraktu na następne cztery lata. Bardzo wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa były znaczącą częścią specyfikacji. Więcej informacji: https://newsroom.accenture.com/news/accenture-comparex-and-microsoft-added-to-eu-cloud-services-framework.htm.

Bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa przesyłania danych w formacie JPK, jest ich szyfrowanie kluczem publicznym MF. Dane będą przekazywane do chmury AZURE w postaci zaszyfrowanej, a ich rozszyfrowanie będzie miało miejsce dopiero po przeniesieniu z chmury AZURE do Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów.

Jednocześnie należy podkreślić, iż pliki JPK jako dane podatkowe objęte są tajemnicą skarbową, a ich ujawnienie podlega sankcjom karny. Zgodnie z art. 306 ustawy Ordynacja podatkowa osoba będąca obowiązana do zachowania tajemnicy skarbowej, która ujawnia informacje objęte tą tajemnicą, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. Ponadto zabezpieczenie dowodów uzyskanych w toku kontroli podatkowej jest normowane przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowodów utrwalonych w toku kontroli podatkowej (Dz. U. nr 166, poz.1392).

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Paweł Huczko

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  28 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.