reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Jednolity plik kontrolny > JPK_VAT od 2017 roku – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

JPK_VAT od 2017 roku – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów opublikowało 28 października 2016 r. broszurę informacyjną dotyczącą struktury jednolitego pliku kontrolnego dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT). Broszura zawiera dokładne omówienie poszczególnych elementów struktury logicznej drugiej wersji JPK_VAT(2), a ponadto kilka odpowiedzi MF na typowe pytania dotyczące wypełniania i przesyłania tego pliku.

Ewidencja VAT, JPK_VAT

Na wstępie przypomniano, że obowiązek prowadzenia ewidencji dla podatku od towarów i usług przewidziany jest w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT). Uregulowanie to nie przewiduje wzoru ewidencji, jednak powinna ona umożliwiać prawidłowe ustalenie kwoty podatku.

Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o VAT oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą:

• kwoty określone w art. 90 ustawy o VAT, czyli kwoty podatku naliczonego związane z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego;

• dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania;

• wysokość podatku należnego;

• kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej;

• w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, art. 130d, art. 134 oraz art. 138 ustawy o VAT – dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Nowe brzmienie ust 3 art. 109 ustawy o VAT  wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Zgodnie z brzmieniem nowego przepisu podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej.

INFORAKADEMIA poleca: JPK_VAT 2018

Ewidencja powinna zawierać w szczególności:

• dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania,

• wysokości kwoty podatku należnego,

• korekt podatku należnego,

• kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego,

• korekt podatku naliczonego,

• kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu,

• dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Struktura jednolitego pliku dla ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_VAT) składa się z następujących tabeli: Nagłówek, Podmiot, w którym zawarte są dane dotyczące danych identyfikujących podmiot (NIP, REGON, nazwę podmiotu oraz dane adresowe).

Tabela JPK_VAT obejmuje także:

• ewidencję sprzedaży VAT oraz nabyć towarów i usług dla których podmiot obowiązany jest naliczyć podatek należny, tj. wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów, import towarów podlegających rozliczeniu zgodnie z art. 33 a ustawy, import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28 b ustawy, import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28 b ustawy, dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca), dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca);

• ewidencję zakupu VAT.

Ewidencja sprzedaży VAT w strukturze logicznej JPK obejmuje część szczegółową (tabela SprzedazWiersz) zawierającą dla każdej pozycji m.in. następujące dane: datę sprzedaży, datę wystawienia, numer dokumentu, nazwę nabywcy, adres nabywcy, kwoty netto i kwoty podatku należnego w zależności od poszczególnych stawek.

Podsumowanie (tabela SprzedazCtrl) zawiera dane dotyczące liczby wierszy oraz podatek należny według ewidencji sprzedaży, w okresie którego dotyczy JPK.

Ewidencja zakupu VAT w strukturze logicznej JPK obejmuje część szczegółową (tabela ZakupWiersz) zawierającą dla każdej pozycji m.in. następujące dane: nazwę wystawcy, adres wystawcy, numer NIP lub inny numer służący identyfikacji podatkowej wystawcy, numer faktury, kwotę netto i kwotę podatku naliczonego.

Dodatkowe pozycje nieobowiązkowe obejmują datę wpływu faktury oraz kwoty korekty podatku naliczonego.

Podsumowanie (tabela ZakupCtrl) zawiera dane dotyczące liczby wierszy ewidencji zakupu, w okresie którego dotyczy JPK oraz kwotę podatku naliczonego do odliczenia.

Jak wskazuje MF ewidencja zakupu i sprzedaży VAT w strukturze logicznej JPK powinna uzgadniać się z deklaracjami w podatku od towarów i usług. Pola kwot netto oraz kwot podatku wskazane w strukturze JPK odpowiadają numeracji pól w deklaracji (np. pole nr 10 w deklaracji dotyczące podstawy opodatkowania w przypadku dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, zwolnionych od podatku – odpowiada polu K_10).

Polecamy: Biuletyn VAT

Struktura JPK_VAT

W dalszej części broszury przedstawiono:

1) Schemat główny oraz podschematy i elementy lokalne JPK_VAT;

2) Strukturę nagłówka JPK_VAT;

3) Strukturę podmiotu JPK_VAT;

4) Strukturę ewidencji sprzedaży SprzedazWiersz JPK_VAT;

SprzedazWiersz – Ewidencja sprzedaży oraz nabyć towarów i usług dla których podmiot obowiązany jest naliczyć podatek należny, tj. wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów, import towarów podlegających rozliczeniu zgodnie z art. 33 a ustawy, import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28 b ustawy, import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28 b ustawy, dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca), dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca).

W poszczególnych polach tej struktury trzeba zawrzeć następujące dane:

- Numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. W przypadkach, w których zgodnie z ustawą podanie numeru nie jest wymagane, należy wpisać „brak”

- Imię i nazwisko lub nazwa kontrahenta

- Adres kontrahenta

- Numer dowodu sprzedaży

- Data wystawienia dowodu sprzedaży

- Data sprzedaży, o ile jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. W przeciwnym przypadku – pole puste (pole opcjonalne)

- Kwota netto – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku (pole opcjonalne)

- Kwota netto – Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju (pole opcjonalne)

- Kwota netto – w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy (pole opcjonalne)

- Kwota netto – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0% (pole opcjonalne)

- Kwota netto – w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy (pole opcjonalne)

- Kwota netto – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5% (pole opcjonalne)

- Kwota podatku należnego – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5% (pole opcjonalne)

- Kwota netto – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8% (pole opcjonalne)

- Kwota podatku należnego – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8% (pole opcjonalne)

- Kwota netto – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23% (pole opcjonalne)

- Kwota podatku należnego – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23% (pole opcjonalne)

- Kwota netto – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (pole opcjonalne)

- Kwota netto – Eksport towarów (pole opcjonalne)

- Kwota netto – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (pole opcjonalne)

- Kwota podatku należnego – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (pole opcjonalne)

- Kwota netto – Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy (pole opcjonalne)

- Kwota podatku należnego – Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy (pole opcjonalne)

- Kwota netto – Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy (pole opcjonalne)

- Kwota podatku należnego – Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy (pole opcjonalne)

- Kwota netto – Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy (pole opcjonalne)

- Kwota podatku należnego – Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy (pole opcjonalne)

- Kwota netto – Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca) (pole opcjonalne)

- Kwota netto – Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca) (pole opcjonalne)

- Kwota podatku należnego – Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca) (pole opcjonalne)

- Kwota netto – Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca) (pole opcjonalne)

- Kwota podatku należnego – Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca) (pole opcjonalne)

- Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy (pole opcjonalne)

- Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy (pole opcjonalne)

- Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w poz. 24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy (pole opcjonalne)

- Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy (pole opcjonalne)

5) Strukturę sum kontrolnych dla ewidencji sprzedaży SprzedazCtrl JPK_VAT;

6) Strukturę ewidencji zakupu ZakupWiersz JPK_VAT;

W poszczególnych polach tej struktury trzeba zawrzeć następujące dane:

- Numer, za pomocą którego dostawca (kontrahent) jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, jego imię i nazwisko lub nazwę oraz adres;

- Numer dowodu zakupu

- Data wystawienia dowodu zakupu

- Data wpływu dowodu zakupu (pole opcjonalne)

- Kwota netto – Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych (pole opcjonalne)

- Kwota podatku naliczonego – Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych (pole opcjonalne)

- Kwota netto – Nabycie towarów i usług pozostałych (pole opcjonalne)

- Kwota podatku naliczonego – Nabycie towarów i usług pozostałych (pole opcjonalne)

- Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych (pole opcjonalne)

- Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć (pole opcjonalne)

- Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy (pole opcjonalne)

- Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy (pole opcjonalne)

7) Strukturę sum kontrolnych dla ewidencji zakupu ZakupCtrl JPK_VAT

8) Zmiany wprowadzone w wersji JPK_VAT(2)

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

Jak założyć nowoczesne biuro rachunkowe?

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama