Kategorie

Wniosek podatnika o ulgę podatkową ma wstrzymać nowe kontrole i egzekucję

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Wniosek podatnika o ulgę podatkową ma wstrzymać nowe kontrole i egzekucję
Wniosek podatnika o ulgę podatkową ma wstrzymać nowe kontrole i egzekucję
Nie należy wszczynać egzekucji, kontroli podatkowej, czynności sprawdzających i wszelkich innych procedur, jeżeli podatnik wnioskuje o odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty daniny – zaleciło urzędom skarbowym Ministerstwo Finansów. Z wytycznych wynika też, że nadpłaty mają być zwracane nawet tym, którzy zalegają wobec fiskusa z innego tytułu. „Innymi słowy zwroty podatków i nadpłat podatków powstałe przed dniem powstania zaległości podatkowej nie będą zaliczane na poczet odroczonych lub rozłożonych na raty zaległości podatkowych, tylko zwracane bezpośrednio” – czytamy w zaleceniach. W pierwszej kolejności urzędy skarbowe mają odraczać terminy zapłaty podatków lub rozkładać je na raty. Przy umorzeniu „zaleca się pogłębioną analizę zasad pomocy publicznej”.

Skąd te zalecenia

Wytyczne skierował do naczelników urzędów skarbowych departament poboru podatków w Ministerstwie Finansów. Informowaliśmy już o nich w artykule „Łatwiej o ulgi w spłacie podatków i zaległości” (DGP nr 62/2020). Teraz dotarliśmy do drugiej części tego dokumentu (patrz ramka). To instrukcja, jak rozstrzygać wnioski o ulgi w zapłacie podatków, czyli o odroczenie płatności, rozłożenie na raty oraz o umorzenie. Wytyczne mają kapitalne znaczenie, zwłaszcza dla przedsiębiorców. Wnioski podatników mają być rozpatrywane szybko, a administracyjne procedury mają być zredukowane – komentuje Zbigniew Błaszczyk, doradca podatkowy w TAX-US podatki, doradztwo Zbigniew Błaszczyk.

[RAPORT] KORONAWIRUS - podatki, prawo pracy, biznes

Promocja: INFORLEX Twój Biznes Jak w praktyce korzystać z tarczy antykryzysowej Zamów już od 98 zł

Szybciej i łatwiej

MF zaleca naczelnikom urzędów skarbowych, aby w pierwszej kolejności odraczali terminy płatności lub zgadzali się na rozłożenie zapłaty na raty. Sugeruje, by termin płatności był przesuwany co najmniej o trzy miesiące od pierwotnej daty na zapłatę. W decyzjach przesuwających terminy naczelnicy mają też informować podatników o możliwości ponownego odroczenia płatności lub umorzenia zobowiązania. Powinni tylko przypomnieć, że wniosek należy złożyć przed upływem terminu na zapłatę.

MF nie wyklucza także umarzania zaległości podatkowych. Zaleca tylko urzędnikom „pogłębioną analizę zasad pomocy publicznej”.

Wniosek blokuje kontrole…

W wytycznych czytamy również: „Wpływ wniosku ulgowego złożonego od 10 marca blokuje wszczęcie wszystkich innych procedur, tj. egzekucji, kontroli podatkowej, czynności sprawdzających, czynności i postępowań karnych skarbowych”.

Wytyczne MF dla naczelników urzędów skarbowych – część 1

Przesłanka koronawirusa może co do zasady dotyczyć zobowiązań podatkowych, których terminy płatności przypadają po 1 marca 2020 r.
W takim wypadku, jeżeli podatnik nie korzystał wcześniej z pomocy publicznej i nie ma innych długów, nie trzeba badać jego sytuacji finansowej (nie składa on oświadczenia majątkowego), a pomoc publiczną ocenia się wyłącznie w kontekście jego oświadczenia z wniosku.
Jeżeli jest to zobowiązanie roczne CIT lub PIT za 2019 r., należy działać jak wyżej, pod warunkiem że podatnik spełnia warunki powyższe oraz podstawowy przedmiot działalności podatnika należy do branż bezpośrednio zagrożonych oddziaływaniem koronawirusa (transport, turystyka, kultura, gastronomia, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, kultura fizyczna, fitness, salony odnowy itp.).
Jeżeli podatnik zgłasza się ze zobowiązaniami, których termin płatności upływa w marcu, i z zaległościami wcześniejszymi, ale proporcja tych marcowych zobowiązań wynosi ponad 50 proc. tych wcześniejszych, a podatnik nie ma innych długów i nie występował wcześniej o pomoc publiczną, stosuje się zasady wskazane w punkcie 1) i 2).
Przypadki opisane w punktach od 1) do 4) należy załatwiać w pierwszej kolejności, bez zbędnej zwłoki i bez rozbudowanego postępowania dowodowego, kierując się zasadą dobrej wiary klienta zewnętrznego i budowaniem zaufania do organu podatkowego oraz Konstytucją Biznesu zakładającą adekwatność działań administracji do sytuacji zaistniałej.
Jeżeli podatnik składa wniosek w stosunku do zobowiązań, których terminy upłynęły w marcu 2020 r., a korzystał wcześniej z pomocy publicznej i nie ma innych długów, należy pogłębić ocenę podatnika z punktu widzenia pomocy publicznej, zachowując oceny stanu majątkowego, jak w pkt 5) (nie składa oświadczenia majątkowego).
Wnioski, których zaległości powstały w więcej niż 50 proc. przed 1 marca 2020 r., mogą być rozpoznawane analogicznie do sposobu wskazanego w pkt 5) na okoliczność oddziaływania koronawirusa tylko wówczas, jeżeli należą do branż szczególnie zagrożonych (transport, turystyka, kultura, gastronomia, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, kultura fizyczna, fitness, salony odnowy itp.).
Wnioski podatników innych, których zobowiązania wyłącznie albo więcej niż 50 proc. powstały przed 1 marca 2020 r., podlegają rozpoznaniu według badania stanu majątkowego (składa oświadczenie majątkowe) i pomocy publicznej (bada się również, czy podatnik korzystał wcześniej z pomocy publicznej).
Wszystkie wnioski można składać w formie papierowej, elektronicznie (e-PUAP lub podpis elektroniczny) lub nawet e-mailowo, ale w takim wypadku pod warunkiem oświadczenia, że oryginalny wniosek papierowy zostanie złożony w urzędzie skarbowym po ustaniu epidemii.

Co wynika z drugiej części wytycznych MF dla urzędów skarbowych
Wpływ wniosku ulgowego złożonego od 10 marca blokuje wszczęcie wszystkich innych procedur, tj. egzekucji, kontroli podatkowej, czynności sprawdzających, czynności i postępowań karnych skarbowych.
O wpływie wniosków złożonych od 10 marca urząd skarbowy niezwłocznie – na wyodrębnioną skrzynkę e-mailową – powiadamia urząd celno-skarbowy, celem zablokowania wszczęcia procedur tego organu, to jest: kontroli celno-skarbowej, czynności i postępowań karnych skarbowych.
Podjęcie procedur, o których mowa w pkt 1 i 2, wymaga uzasadnionej w formie krótkiej adnotacji decyzji naczelnika lub jego zastępcy albo innej osoby umocowanej do ich zastępowania pod nieobecność.
Urząd celno-skarbowy, wykraczając ze swoimi procedurami poza województwo, powinien potwierdzić we właściwym urzędzie celno-skarbowym brak złożenia wniosku ulgowego.
Wpływ wniosku ulgowego wymaga dalszego kontynuowania wszczętych już procedur, o których mowa w pkt 1, 2 i 4, co wymaga uzasadnionej w formie krótkiej decyzji adnotacji decyzji naczelnika, zastępcy lub innej osoby upoważnionej.
Z rozstrzygnięciem uwzględniającym wnioski ulgowe w zakresie odroczenia terminu płatności lub udzielenia rat należy się wstrzymać do wejścia w życie pierwszych ustaw tarczy antykryzysowej, tak aby była podstawa do nienaliczania opłaty prolongacyjnej (czas przewidywany 1 kwietnia).
W pierwszej kolejności zaleca się stosowanie odroczenia terminu płatności podatku lub udzielenie rat.
W przypadkach, o których mowa w pkt 7, zaleca się przesunięcie terminów płatności należności o co najmniej 3 miesiące od pierwotnego terminu, możliwe jest stosowanie terminów dłuższych.
W decyzjach, o których mowa w pkt 7, należy informować strony, że przed czasem upływu przewidywanych w decyzjach ulgowych terminów płatności można złożyć ponowne wnioski dotyczące restrukturyzacji z tych tytułów, w tym wnioski o umorzenie restrukturyzowanych należności.
Umorzenie zobowiązań podatkowych również należy stosować, ale tu zaleca się pogłębioną analizę zasad pomocy publicznej, które być może będą zmodyfikowane kolejnymi ustawami tarczy antykryzysowej.
Restrukturyzacja w drodze decyzji ulgowej zobowiązań podatkowych pozostaje w fakultatywnym związku z rozliczeniem bieżących należności wierzycielskich klienta zewnętrznego. Innymi słowy zwroty podatków i nadpłat podatków powstałe przed dniem powstania zaległości podatkowej nie będą zaliczane na poczet odroczonych lub rozłożonych na raty zaległości podatkowych, tylko zwracane bezpośrednio. Chyba że z odrębnym wnioskiem wystąpi sam klient.
Organy mają działać szybko, korzystając w trakcie gromadzenia materiału dowodowego również ze składanych oświadczeń przez strony oraz danych powszechnie znanych organom z urzędu, uwzględniając zasadę adekwatności działań administracji do zaistniałej sytuacji.

Słowem, jeśli urząd skarbowy dostanie od podatnika wniosek o ulgę, to nie uruchomi wobec niego kontroli czy postępowania.

Mało tego, urząd skarbowy powinien w takiej sytuacji niezwłocznie powiadomić o takim wniosku urząd celno-skarbowy. A ten powinien zablokować wszczęcie kontroli celno-skarbowej, czynności i postępowań karnych skarbowych.

…ale nie te, które już trwają

Eksperci podkreślają, że zalecenia MF dotyczą wszczynania nowych kontroli i postępowań, a nie tych, które się już toczą.

– Wniosek o udzielenie ulgi sam w sobie nie wstrzymuje toczących się już postępowań, w tym dotyczących wymiaru czy egzekucji zobowiązań podatkowych. Nie wstrzymuje też toczących się już kontroli. Sam w sobie nie jest podstawą formalnego zawieszenia procedur. Wytyczne MF dotyczą wszczynania nowych postępowań i kontroli. Sformułowanie o blokowaniu traktuję jako polecenie niewszczynania ich – wskazuje Gerard Dźwigała, radca prawny i doradca podatkowy w Kancelarii Dźwigała, Ratajczak i Wspólnicy.

Na to samo zwraca uwagę Przemysław Antas, doradca podatkowy i prezes zarządu w Antas Tax. – Z wytycznych MF nie wynika, by urzędy miały zawieszać trwające już postępowania i kontrole podatkowe oraz celno-skarbowego – mówi ekspert.

Jak informowaliśmy w artykule „Terminy zawieszone, ale nie kontrole i postępowania” (DGP nr 63/2020), w czasie epidemii kontrole i postępowania podatkowe mogą być dalej prowadzone. Specustawa z 31 marca br. spowodowała tylko zawieszenie terminów procesowych i sądowych, a nie samych kontroli i postępowań podatkowych. Te mogą toczyć się dalej.

Co z egzekucją

Czy wniosek np. o odroczenie zapłaty PIT spowoduje, że urząd zastopuje wszystkie nowe postępowania i kontrole wobec tego samego podatnika, ale w innych podatkach, np. w VAT i PCC? W wytycznych MF nie ma odpowiedzi na to pytanie. Trudno więc wyciągnąć wniosek, jak postąpi urząd skarbowy.

Eksperci podkreślają, że zalecenia MF dotyczą wszczynania nowych kontroli, egzekucji oraz czynności sprawdzających, a nie tych, które już się toczą

Z wytycznych wynika natomiast, że po złożeniu wniosku o ulgę podatnik może nie obawiać się egzekucji zobowiązań.

Rozwiązanie to chwali Przemysław Antas. Mówi, że podatnicy zawsze się tego obawiają – czy jeżeli poproszą np. o rozłożenie podatku na raty, urząd nie zajmie im majątku.

– Zdarzało się, że podatnicy woleli nie zadeklarować podatku (żeby następnie po uzbieraniu lub pożyczeniu odpowiedniej kwoty złożyć korektę i wpłacić zaległość wraz z odsetkami) niż żyć w niepewności, czy dojdzie do egzekucji administracyjnej. Taka egzekucja potrafi sparaliżować biznes i zniszczyć reputację – mówi ekspert.

Więcej zaufania

Gerard Dźwigała zwraca uwagę, że wytyczne MF stawiają pod znakiem zapytania wcześniejsze podejście organów podatkowych. Dotychczas wielokrotnie, za aprobatą sądów, twierdziły one, że nie mogą nie wszczynać postępowań egzekucyjnych, gdy zaległość jest wymagalna.

– Okazuje się, że jest to możliwe, a podstawą są ogólne zasady postępowania, tzn. zasada zaufania – komentuje Gerard Dźwigała.

Podobnego zdania jest Przemysław Antas. – Ministerstwo zauważyło w końcu, że pogłębianie zaufania między podatnikiem a administracją służy obu stronom – mówi ekspert.

– Zalecenia MF są cenne, bo dają nadzieję przedsiębiorcy na w miarę spokojne działanie (choć trudno uznać taki okólnik za prawo dające gwarancje w tym zakresie). Niebezpieczne, bo takie same warunki daje przestępcom podatkowym, podszywającym się pod przedsiębiorców – dodaje Zbigniew Błaszczyk.

Co z nadpłatą

Ważne dla podatników są również wytyczne MF, żeby oddawać podatnikom nadpłaty i zwroty podatków (np. VAT), a nie zaliczać ich na poczet odroczonych lub rozłożonych na raty zaległości podatkowych. Ma to pomóc podatnikom w utrzymaniu płynności finansowej.

Innymi słowy, jeśli podatnik wcześniej wnioskował o zwrot podatku (np. VAT) lub nadpłaty, to urząd powinien mu je zwrócić, niezależnie od tego że teraz odroczy lub rozłoży na raty inną zaległość.

„Chyba że z odrębnym wnioskiem wystąpi sam klient” – czytamy w zaleceniach.

– Niewątpliwie jest to rozwiązanie korzystne dla podatników – komentuje Zbigniew Błaszczyk. Zwraca jednak uwagę, że wytyczne w tym zakresie są sprzeczne z art. 76 ordynacji podatkowej. Z przepisu tego wynika, że nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem są z urzędu zaliczane na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę.

Na to samo zwraca uwagę Gerard Dźwigała. – Wytyczne nie uchylają, bo nie mogą uchylać, art. 76 par. 1 ordynacji podatkowej. Przepis ten nie daje organom możliwości decydowania.

Ekspert jednak dodaje, że inaczej wygląda sytuacja, gdy urząd udzieli podatnikowi ulgi, tj. odroczy termin płatności podatku albo rozłoży go na raty. – Wówczas podatek przestaje już być zaległy (ustalono nowe terminy jego zapłaty). W takim wypadku nadpłaty z innych tytułów nie są zaliczane na odroczony podatek, tylko są zwracane bezpośrednio – tłumaczy Gerard Dźwigała.

Domyśla się, że prawdopodobnie o taką sytuację chodziło MF w wytycznych – aby po udzieleniu ulgi zwracać podatnikom nadpłaty, o które wnioskowali przed powstaniem zaległości.


Co wynika z pierwszej części wytycznych

Przypomnijmy, co wynika z pierwszej części wytycznych, o której już informowaliśmy.

Przede wszystkim firmy mogą powoływać się na problem z zapłatą podatków z powodu koronawirusa, ale głównie tych, których terminy płatności przypadają po 1 marca 2020 r.

Wnioski o ulgi dotyczące tych zobowiązań mają być rozpatrywane bez zbędnej zwłoki i bez rozbudowanego postępowania dowodowego. Co więcej, podatnicy mogą je składać nawet e-mailem, o ile po ustaniu epidemii złożą oryginał w urzędzie.

Jeżeli termin zapłaty podatku przypada po 1 marca br., a wcześniej podatnik nie miał zaległości podatkowych i nie korzystał z pomocy publicznej, to urzędnicy nie mają badać oświadczenia majątkowego podatnika. Słowem, nie muszą weryfikować, czy jego sytuacja majątkowa jest na tyle zła, że nie jest on w stanie uregulować daniny.

Wnioski o odroczenie zobowiązań płatnych przed 1 marca 2020 r. mają być rozpatrywane na preferencyjnych zasadach, pod warunkiem że zobowiązania te stanowią mniej niż 50 proc. ogółu zobowiązań, podatnik nie ma innych długów i nie występował wcześniej o pomoc publiczną.

Wnioski podatników, u których zaległości sprzed 1 marca 2020 r. są wyższe niż bieżące, też mają być rozpatrywane korzystnie, ale tylko wtedy, gdy chodzi o podatników z branż szczególnie zagrożonych skutkami epidemii, takich jak: transport, turystyka, kultura, gastronomia, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, kultura fizyczną, fitness, salony odnowy.

Natomiast wnioski innych firm, u których wszystkie zaległości lub więcej niż połowa powstały przed 1 marca 2020 r., mają być rozpoznawane z uwzględnieniem stanu majątkowego podatnika i wcześniejszego korzystania z pomocy publicznej. ©℗

Patrycja Dudek dgp@infor.pl

Łukasz Zalewski dgp@infor.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  16 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

  Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

  Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

  TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

  Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

  Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

  Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku - 3010 zł

  Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku. Na posiedzeniu w dniu 14 września 2021 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku. W przyszłym roku minimalne pensje wzrosną do kwoty 3010 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa wynosić będzie 19,70 zł.

  Polski Ład w podatkach - skutki dla podatników PIT i CIT

  Polski Ład w podatkach. W związku z Polskim Ładem skokowy wzrost obciążeń czeka przedsiębiorców płacących PIT, część osób opodatkowanych liniowo może zainteresować się ryczałtem, wreszcie dostępny dla wielu podatników będzie estoński CIT- mówi PAP partner w kancelarii KNDP Marek Kolibski. Według niego kontrowersje budzi tryb wprowadzania zmian - mają zacząć obowiązywać za niecałe 4 miesiące.

  PIT za 2020 r. Podatnicy odliczyli 7,5 mld zł ulgi termomodernizacyjnej

  Ulga termomodernizacyjna. Według wstępnych danych z rozliczeń PIT za 2020 r. z ulgi termomodernizacyjnej skorzystało ponad 450 tys. podatników, ponad dwa razy więcej niż za 2019 r. - wynika z danych resortu finansów. Za 2020 r. odliczono w ten sposób 7,5 mld zł.; za 2019 r. było to 3,2 mld zł.

  Oskarżenie o udział w karuzeli VAT

  Sankcje za udział w karuzeli VAT. Przedsiębiorca wygrał ze skarbówką, bo jej organ, nie analizując dowodów, automatycznie uznał go za przestępcę, powielając ustalenia innego organu.

  Progi podatkowe w 2022 roku

  Progi podatkowe. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku. Zmiana miałaby wejść w życie od 2022 roku.

  Tax Free od 1 stycznia 2022 r. Obowiązek rejestracji

  Tax Free. Od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym będą mieć obowiązek wystawiania dokumentów Tax Free w formie elektronicznej. Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 r.

  Polski Ład to wzrost kosztów obsługi księgowej

  Polski Ład. Reforma podatkowa spowoduje masowe ruchy przedsiębiorców szukających możliwości optymalizacji biznesu i wpłynie na wzrost kosztów obsługi księgowej - mówią eksperci o pakiecie podatkowym Polskiego Ładu. Ich zdaniem na zmianach skorzystają pracownicy etatowi, ale i tak zyski zje inflacja.