Kategorie

Na czym polega zabezpieczenie majątkowe w sprawach karnych skarbowych?

Katarzyna Broniszewska
Na czym polega zabezpieczenie majątkowe w sprawach karnych skarbowych?
Na czym polega zabezpieczenie majątkowe w sprawach karnych skarbowych?
Zabezpieczenie majątkowe jest środkiem przymusu stosowanym wobec osoby podejrzanej lub oskarżonej o popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Jego celem jest zabezpieczenie późniejszego wykonania orzeczenia sądu, kar i środków karnych, które mają charakter majątkowy. Następuje to przede wszystkim poprzez ograniczenie możliwości dysponowania majątkiem przez podejrzanego (zabezpieczenie mienia), tak aby nie mógł się go pozbyć i uniemożliwić wykonanie orzeczenia.

Funkcją zabezpieczenia majątkowego jest ochrona interesów wierzyciela, przede wszystkim gdy chodzi o zapewnienie skuteczności przyszłej egzekucji obowiązku podatkowego.

Środek ten powinien być stosowany racjonalnie, aby nie narazić się na zarzut naruszenia prawa własności, którego ochronę zapewnia Konstytucja. Ponadto należy pamiętać o zasadzie domniemania niewinności.

Co podlega zabezpieczeniu?

Zabezpieczeniu majątkowemu podlegają:

1) przepadek przedmiotu (czyli przejście prawa własności na Skarb Państwa w momencie uprawomocnienia się orzeczenia, które stwierdza ten przepadek) oraz ściągnięcie jego równowartości pieniężnej;
2) ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotu na mieniu podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej (czyli na mieniu osoby, która nie odpowiada bezpośrednio za popełnienie przestępstwa, ale jej mienie stanowi zabezpieczenie wykonania wyroku, gdyby sprawca czynu zabronionego był niewypłacalny);
3) uiszczenie należności publicznoprawnej uszczuplonej czynem zabronionym;
4) przepadek korzyści majątkowej (korzyści, która została uzyskana w wyniku popełnienia czynu zabronionego) oraz ściągnięcie jej równowartości pieniężnej;
5) kara grzywny.

Zabezpieczenie wyżej wymienionych należności może nastąpić poprzez:

1) zajęcie ruchomości, wierzytelności, innych praw majątkowych
2) ustanowienia zakazu zbywania i obciążania nieruchomości
3) zajęcie mienia, które nie pochodzi z przestępstwa, ale podlega zajęciu, jeżeli korzyść, która pochodzi z przestępstwa jest znacznych rozmiarów.

Kto dokonuje zabezpieczenia?

Zabezpieczenia dokonują organy postępowania przygotowawczego. Są nimi:

- Policja, organy finansowe i niefinansowe, Urząd Skarbowy, Urząd Celny, Inspektor Kontroli Skarbowej, Żandarmeria, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Straż Pożarna.

Polecamy: Co warto wiedzieć jadąc na wakacje?

Procedura ustanowienia zabezpieczenia majątkowego.

Zanim zostanie ustanowione zabezpieczenia majątkowe zbiera się informacje o podejrzanym dotyczące jego majątku, stosunkach majątkowych, dochodach, stanie rodzinnym, majątkowych stosunkach małżeńskich.

Organ finansowy prowadzący postępowanie przygotowawcze może zwrócić się do prokuratora o wydanie postanowienia o ustanowieniu zabezpieczenia majątkowego. Jeżeli postępowanie przygotowawcze zostało zakończone i sprawa dalej toczy się przed sądem, postanowienie wydaje sąd.

W sytuacji, kiedy podejrzany uważa, że ustanowienie zabezpieczenia jest niezasadne, może wnieść zażalenie na postanowienie do sądu okręgowego (w okręgu którego toczy się sprawa).

Zabezpieczenie majątkowe ustanawiane jest na podstawie postanowienia prokuratora lub sądu.

Natomiast już ustanowione zabezpieczenie wykonywane jest przez Urząd skarbowy lub Urząd Celny (w stosunku do towarów, wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych podlegających kontroli celnej lub kontroli dewizowej), który je realizuje, przez podjęcie. Urząd Skarbowy, Izba Celna są administracyjnymi organami egzekucyjnymi.

Polecamy: Firmanctwo przy transakcjach w Internecie – czyli nie pożyczaj swego konta

Przy postanowieniach o zabezpieczeniu majątkowym prokurator sporządza wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, który kieruje do właściwego Wydziału Karnego Sądu Rejonowego, w którego okręgu prowadzi się postępowanie karne.

Klauzula wykonalności jest zezwoleniem sądu niezbędnym do prowadzenia egzekucji, stwierdzającym, że można ją wykonać w drodze przymusu.

Ustanowienie tymczasowego zabezpieczenia majątkowego

Tymczasowe zabezpieczenie ustanawiane jest w przypadku, gdy istnieje realne niebezpieczeństwo, że mienie ruchome, które zostało uzyskane w wyniku przestępstwa zostanie zbyte, ukryte czy usunięte. Obawa taka jednak musi być zasadna i udokumentowana.

Tymczasowemu zabezpieczeniu podlega wyłącznie mienie ruchome, z którego może być prowadzona egzekucja.

Aby tego uniknąć mienie ruchome zostaje zatrzymane. Można dokonać przeszukania w celu odnalezienia mienia. Z tych czynności sporządza się protokół, w którym zatrzymane rzeczy powinny być opisane w taki sposób, żeby można było oszacować ich wartość.

Polecamy: Czy przedsiębiorca poniesie karę w przypadku braku książki kontroli

Zatrzymane rzeczy mogą zostać przekazane osobie godnej zaufania. W przypadku, gdy zatrzymuje się pieniądze, papiery wartościowe lub biżuterię, rzeczy te zabiera organ dokonujący zatrzymania (np. Policja).

Jeżeli upłynie 7 dni od momentu zatrzymania rzeczy i nie zostanie wydane postanowienie o ustanowieniu tymczasowego zabezpieczenia, tymczasowe zabezpieczenie upada, co oznacza, że zatrzymane rzeczy zostają zwrócone posiadaczowi a jeśli jest nieznany do depozytu właściwego miejscowo. Można także złożyć je do depozytu we właściwym miejscowo finansowym organie postępowania przygotowawczego..

Czas trwania zabezpieczenia majątkowego

Zabezpieczenie traci swoją moc, upada, jeśli sąd prawomocnym wyrokiem nie orzekł:

1) przepadku przedmiotu,
2) ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotu
3) jeżeli w ciągu 3 m-cy od daty uprawomocnienia się tego orzeczenia nie zostało podjęte postępowanie egzekucyjne prowadzone w celu wyegzekwowania przedmiotu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10.09.1999roku Kodeks karny skarbowy (Dz.U.07.111.765 j.t. z późniejszymi zmianami) - art. 129 - 132a
Ponadto zgodnie z art. 113 § 1 Kks w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego, jeżeli przepisy Kks nie stanowią inaczej.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  26 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.