Kategorie

Urzędy skarbowe będą wydawały zaświadczenia w przedmiocie zaległości podatkowych

Elżbieta Wójcik
Urzędy skarbowe będą wydawały zaświadczenia w przedmiocie zaległości podatkowych
Urzędy skarbowe będą wydawały zaświadczenia w przedmiocie zaległości podatkowych
Wspólnik spółki osobowej ma interes prawny w urzędowym potwierdzeniu wysokości zaległości podatkowych spółki, a zatem ma prawo do uzyskania stosownego zaświadczenia. Ministerstwo Finansów zapowiedziało, iż przekaże wyjaśnienia do urzędów skarbowych w przedmiocie wydawania zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami.

Praktyka pokazuje, iż przedsiębiorcy często proszeni są o przedłożenie odpowiednich zaświadczeń dowodzących tego, iż terminowo odprowadzają podatki i składki na ubezpieczenia społeczne. Ma to na celu dowiedzenie, iż w sposób rzetelny prowadzą działalność gospodarczą, zarówno kontrahentom, jaki i instytucjom finansowym, które udzielając kredytu wymagają przedłożenia stosownych zaświadczeń o terminowym rozliczaniu się ze zobowiązań publicznoprawnych.

Organami ustawowo umocowanymi do wydawania zaświadczeń odnoszących się do spraw związanych z uiszczaniem należności podatkowych są urzędy skarbowe. W przepisach Ordynacji podatkowej (dalej: OP) można znaleźć jednoznaczne normy nakazujące urzędom jak najszybsze wydawanie zaświadczeń. Zgodnie z art. 306a §5 OP termin wydania zaświadczenia nie może przekroczyć 7 dni.

Urzędy skarbowe będą informować biura informacji gospodarczych o zaległościach podatkowych

Ponadto przepisy stanowią (art. 306a §2 pkt 2 OP), iż każdy kto wskaże, że posiada interes prawny w tym, by urząd skarbowy potwierdził istnienie określonych faktów bądź określonego stanu prawnego może skutecznie domagać się wydania zaświadczenia. Przepis ten ma w założeniu gwarantować, iż zaświadczenie otrzyma każda osoba, której jest ono potrzebne, przy czym potrzeba winna wynikać z konieczności uzyskania przez niego takiego zaświadczenia dla możliwości dokonywania skutecznych czynności prawnych, bądź zapewnienia ochrony jego praw.

Zawężająca interpretacji przepisów przez urzędy skarbowe

Podatnicy podnoszą, iż  niektóre urzędy skarbowe interpretują przepisy OP zawężająco i odmawiają wydawania zaświadczeń nawet tym podatnikom, dla których posiadanie takiego dokumentu urzędowego jest niezbędne. Organy administracji podatkowej stwierdzają bowiem, iż przedmiotowe zaświadczenie może być wydane tylko i wyłącznie osobom, które w figurują w KRS-ie, jako osoby uprawnione do reprezentowania spółki. Urzędy skarbowe argumentują swoje stanowisko tym, iż wspólnik, który nie jest uprawniony do reprezentowania spółki nie ma żadnego interesu w tym, aby uzyskać urzędowe potwierdzenie informacji o braku zaległości podatkowych spółki.

Polecamy produkt: Samochód w firmie 2015 - multipakiet

Organy podatkowe uznają, iż wspólnika spółki [a więc osobę, która - w świetle definicji ustawowej zamieszczonej w art. 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH )- powinna dążyć do osiągnięcia celów spółki)] nie powinno interesować to, czy spółka wypełnia swoje zobowiązania publicznoprawne, a tym samym, czy jej działanie jest wiarygodne i zgodne z przepisami obowiązującego prawa.


Interpelacja poselska

Reklama

W związku z zaistniałą naganną praktyką skierowano do Ministerstwa Finansów ( dalej: MF) interpelację poselską (nr 31666). W interpelacji wskazano, iż przyjmowana przez urzędy skarbowe wykładnia przepisów OP dotyczących wydawania zaświadczeń, zgodnie z którą wyłącznie osoba uprawniona do reprezentowania spółki posiada interes prawny w tym, by uzyskiwać informacje na temat jej zobowiązań publicznoprawnych świadczy o nieuprawnionym i arbitralnym zawężeniu przez urzędy pojęcia „interesu prawnego”. Wyraźnym celem takiej zawężającej wykładni jest ograniczenie kręgu podmiotów, które mogą skutecznie domagać się wydania odpowiednich dokumentów przez urzędy skarbowe.

W interpelacji podkreślono, że im mniej podmiotów może kierować wnioski do organów podatkowych, tym mniejsze jest obciążenie pracą administracji skarbowej.  Autor podkreślił, iż dokonując procesu wykładni przepisów prawnych urzędy skarbowe nie powinny kierować się własnym dążeniem do ograniczenia liczby przypisanych im obowiązków, lecz podstawowym celem wykładni powinno być staranne odczytanie woli ustawodawcy. Jeśli z przepisów KSH wynika, iż zadłużenie spółki może mieć wpływ na stan praw i obowiązków jej wspólników, to ewidentnie w interesie wspólników leży uzyskanie urzędowo potwierdzonych informacji w przedmiocie nieuregulowanych zobowiązań spółki. Wydaje się więc oczywiste, iż wspólnicy spółek prawa handlowego mają interes prawny w tym, by domagać się wydania przez urzędy skarbowe zaświadczeń w przedmiocie wysokości nieopłaconych przez spółkę zobowiązań podatkowych bądź niezalegania przez spółkę z płaceniem podatków.

W związku z powyższym skierowano do MF następujące pytania:

 1. Czy w ocenie Pana Ministra organy administracji podatkowej powinny wydawać wspólnikom spółek prawa handlowego zaświadczenia w przedmiocie zaległości podatkowych spółki?
 2. Czy może Pan Minister zapewnić, iż urzędy skarbowe będą na żądanie wspólników spółek prawa handlowego wydawać zaświadczenia w przedmiocie zaległości podatkowych spółki?

Stanowisko Ministerstwa Finansów korzystne dla podatników

Na wstępie MF podniósł, iż w interpelacji nie wskazano wprost, jakiego konkretnie rodzaju spółek prawa handlowego dotyczy problem. Jednak ze względu na fakt odwoływania się do instytucji odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, można przypuszczać, że chodzi tu o podmioty zaliczone do kategorii spółek osobowych, czyli spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną. Tylko bowiem w przypadku tej kategorii spółek prawa handlowego odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki ponoszą wspólnicy. Zgodnie z art.115 § 1 OP wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki.

Współpraca z organem skarbowym podczas kontroli

Z odpowiedzialnością podatkową wspólnika spółki osobowej za jej zaległości podatkowe, jako podatnika, należy wiązać znaczenie dla wspólnika zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych tej spółki. W tego rodzaju odpowiedzialności wyraża się interes prawny wspólnika w urzędowym potwierdzeniu, w drodze zaświadczenia, wysokości zaległości podatkowych spółki. Podstawę prawną do uzyskania przez wspólnika takiego zaświadczenia stanowi art. 306h § 1 pkt 4 OP, zgodnie z którym organy podatkowe, za zgodą podatnika, wydają zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika na żądanie wspólnika spółek wymienionych w art. 115 § 1. Z przepisu tego wynika, że na żądanie wspólnika spółki jawnej, partnerskiej oraz komplementariusza spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej, organ podatkowy ma obowiązek wydać zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowej spółki, za jej zgodą.

Co może zrobić wspólnik, któremu odmówiono wydania zaświadczenia?

Reklama

Jeżeli organ podatkowy, rozpatrując żądanie wspólnika, wyda postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, wspólnik niezadowolony z takiego rozstrzygnięcia może poddać ocenie jego prawidłowość w trybie kontroli instancyjnej i sądowej.  MF wyjaśniło, że na postanowienie naczelnika urzędu skarbowego służy zażalenie do właściwego dyrektora izby skarbowej. Z kolei postanowienie organu odwoławczego może być zaskarżone do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego służy następnie skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zupełnie inaczej przedstawia się kwestia odpowiedzialności podatkowej osób trzecich za zaległości spółek kapitałowych. Osobami odpowiadającymi za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej są bowiem, zgodnie z art. 116 § 1P, członkowie zarządu. W tego typu spółkach zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę (art. 201 § 1 i art. 368 § 1 ustawy KSH). Wspólnicy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i akcjonariusze spółek akcyjnych nie ponoszą odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki i nie mają legitymacji prawnej do uzyskania zaświadczenia o wysokości jej zaległości. Przez sam fakt bycia wspólnikiem czy akcjonariuszem spółki kapitałowej nie nabywa się uprawnień do dostępu do danych spółki zawartych w dokumentacji rachunkowej organu podatkowego, które na podstawie art. 293 § 2 pkt 4 OP objęte są tajemnicą skarbową. Wydanie przez organ podatkowy zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowej spółki kapitałowej na żądanie jej wspólnika czy akcjonariusza stanowiłoby naruszenie tajemnicy skarbowej. Ujawnienie informacji objętych tajemnicą skarbową jest czynem spenalizowanym w art. 306 OP.


Dodatkowo wskazano, że na podstawie art. 212 i art. 428 KSH wspólnikowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością służy prawo kontroli w stosunku do spółki, a akcjonariuszowi - prawo do informacji dotyczących spółki akcyjnej. W tym celu wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki, sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od zarządu. Wspólnik, któremu odmówiono wyjaśnień lub wglądu do dokumentów bądź ksiąg spółki, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia wyjaśnień lub udostępnienia do wglądu dokumentów bądź ksiąg spółki (art. 212 § 1 i 4 KSH). W przypadku spółki akcyjnej akcjonariusz może, na podstawie art. 428 § 1 KSH, żądać podczas obrad walnego zgromadzenia udzielenia przez zarząd spółki informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Niezależnie od prawa żądania informacji podczas walnego zgromadzenia, akcjonariusze mogą wnosić o udzielenie informacji dotyczących spółki także poza walnym zgromadzeniem, stosownie do postanowień art. 428 § 6 KSH. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji (art. 429 § 1 KSH). Z powyższego wynika, że wspólnicy i akcjonariusze mają możliwość uzyskania informacji o zaległościach podatkowych spółki w trybie przepisów KSH.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Ponadto, stosownie do art. 41 pkt 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: KRS) w dziale 4 rejestru przedsiębiorców zamieszczane są m. in. dane dotyczące objętych egzekucją zaległości podatkowych, jeżeli dochodzona należność nie została uiszczona w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji, a ponadto data wszczęcia egzekucji tych należności oraz wysokość pozostałych do wyegzekwowania kwot, a także data i sposób zakończenia egzekucji. Obowiązek złożenia wniosku o wpisanie do rejestru informacji w tym zakresie został nałożony na organy egzekucyjne na podstawie art. 55a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.). Rejestr jest jawny i każdy ma prawo dostępu do danych w nim zawartych (art. 8 ustawy o KRS).

MF zapowiedziało, że powyższe wyjaśnienia skieruje do podległych jednostek. Zapewniło ponadto, że urzędy skarbowe będą wydawały zaświadczenia w przedmiocie zaległości podatkowych w każdym przypadku, w którym wnioskodawca będzie posiadał prawne umocowanie do żądania informacji zawartych w zaświadczeniu.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  5 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Jak prawidłowo stosować uproszczenia w procedurze TIR w Unii Europejskiej?

  Przy wysyłce towarów każda ze stron kontraktu handlowego powinna wziąć na siebie odpowiedzialność co do poszczególnych etapów transportu towaru. Poczynając od instytucji nadawcy na liście przewozowym, poprzez stawienie się kierowcy w urzędzie otwarcia i zamknięcia procedury, aż po urząd celny przekroczenia granicy. Wszystkie elementy muszą być spójne i zachowywać ciągłość zdarzeń. W przeciwnym wypadku należy spodziewać się sankcji karnych o niedopełnienie obowiązków prawnych.

  Ulga rehabilitacyjna - jakie zmiany od 2022 r.?

  Ulga rehabilitacyjna znalazła się w programie zmian podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Ustawodawca planuje m.in. rozszerzenie katalogu wydatków uprawniających do tej preferencji podatkowej. Jakie dokładnie zmiany mają się pojawić od 2022 r.?

  Zwrot VAT przy oskarżeniu o udział w transakcji karuzelowej

  Wstrzymanie zwrotu VAT. Czy przedsiębiorca prowadzący działalność w tzw. branży wrażliwej, a więc w obszarze szczególnie narażonym na oszustwa związane z podatkiem od towarów i usług, oskarżony o takie oszustwo w ramach transakcji karuzelowych, objęty kontrolą i postępowaniem podatkowym, ma w trakcie jego trwania szansę na odzyskanie VAT?

  E-faktura i Krajowy System e-Faktur od 1 października

  E-faktura i Krajowy System e-Faktur (KSeF) to kolejne etapy wdrażania e-usług ułatwiających rozliczenia między firmami. KSeF ma zbierać wszystkie e-faktury wystawiane przez przedsiębiorców. Co ciekawe, jego celem jest możliwość analizowania i doglądania zgodności faktur VAT wystawionych przez przedsiębiorców swoim kontrahentom. Można wobec tego powiedzieć, że rząd chce mieć nad wszystkim większą kontrolę i zapobiec stosowaniu nieuczciwych praktyk względem urzędu skarbowego. Przejrzystość dokumentacji ma pomóc w wyłapywaniu przestępstw podatkowych i wszelkiego typu nadużyć z tym związanych. Zaletą wprowadzenia KSeF jest automatyzacja procesu związanego z przeprowadzaniem kontroli podatkowych – skrócenie ich czasu i mniejsze zaangażowanie w to przedsiębiorców.

  Nowe obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

  Biura rachunkowe. Od 31 lipca 2021 roku obowiązuje rozszerzony katalog podmiotów oraz instytucji zobowiązanych przepisami w zakresie przeciwdziałaniu prania pieniędzy, oraz modyfikacja niektórych obowiązków podmiotów wcześniej do tego zobowiązanych. Obowiązek został rozszerzony między innymi na małe biura rachunkowe nieprowadzące usługowo ksiąg rachunkowych.

  Prosta Spółka Akcyjna a startup

  Prosta Spółka Akcyjna a startup. Po wejściu w życie do polskiego porządku prawnego Prostej Spółki Akcyjnej („PSA”) wiele nowych przedsiębiorstw do rozwoju których niezbędne jest finansowanie zewnętrzne zastanawia się nad wyborem PSA jako formy prowadzenia działalności. Dla niektórych z nich może być to rzeczywiście dobry wybór. Poniżej przedstawione zostaną wybrane korzyści dla startupów jakie daje prowadzenie działalności w formie PSA.

  Polski Ład. Rewolucja w podatku dochodowym

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Rząd przedstawił projekt zmian w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw. W przypadku Polskiego Ładu sprawdza się powiedzenie, że diabeł tkwi w szczegółach. Wśród zaproponowanych zmian znajdują się bowiem sztandarowe projekty podniesienia kwoty wolnej od podatku i drugiego progu, które należy ocenić pozytywnie. Jest też jednak wiele przepisów, które będą skutkowały dotkliwą podwyżką świadczeń publiczno-prawnych. Z kolei dla klasy średniej, która według projektu zaczyna się od poziomu dochodów nieco ponad 68 tys. zł, rząd zapowiedział ulgę.

  Program motywacyjny opcji menedżerskich jako finansowy katalizator w okresie pandemii

  Koszty oraz specyfika programu motywacyjnego opcji na akcje i warrantów subskrypcyjnych - wycena opcji menedżerskich zgodnie z MSSF 2.

  Ulga na zabytki w PIT i ryczałcie od 2022 roku

  Ulga na zabytki. Od 2022 r. ma zostać wprowadzona nowa ulga podatkowa dla podatników podatku PIT (płacących podatek wg skali podatkowej i 19% stawki podatku) oraz podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będących właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych (zabytkowych nieruchomości wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków). Odliczone od dochodu (przychodu - w przypadku ryczałtu) będą mogły być wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane (także wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej) dotyczące ww. zabytkowej nieruchomości. Odliczeniu będą mogły podlegać także wydatki na odpłatne nabycie ww. zabytkowej nieruchomości - pod warunkiem, że podatnik poniósł na ten zabytek wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim. Ulga na zabytki jest przewidziana w projekcie (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT), przygotowanego w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Podatek dochodowy: co można wliczyć w firmowe koszty?

  Wrzucić w koszty, czy nie wrzucić? Oto jest pytanie, które zadaje sobie każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą. Odpowiedź ma niebagatelne znaczenie, bo decyduje o wysokości podatku dochodowego. Poza tym nieprawidłowe zakwalifikowanie wydatku może narazić przedsiębiorcę na kłopoty z urzędem skarbowym.

  Polski Ład. Nowe ulgi podatkowe

  Ulgi podatkowe Polskiego Ładu. Wsparcie od fiskusa dostaną sponsorzy przekazujący pieniądze na sport, kulturę i naukę, a także kupujący zabytki. Preferencje mają sprzyjać również rozwojowi firm i ekspansji na nowe rynki.

  Wspólne rozliczenie PIT - zmiany od 2022 roku

  Wspólne rozliczenie PIT. Przygotowany w ramach tzw. Polskiego Ładu projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) przewiduje m.in. istotne zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia podatku dochodowego przez małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Czynności opodatkowane PCC a zwolnienie z VAT

  Opodatkowanie PCC a VAT. Jakie są skutki zwolnienia z podatku VAT jednej ze stron czynności cywilnoprawnej dla jej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Dział podatkowy w firmie - 6 globalnych trendów

  Dział podatkowy w firmie. Działy podatkowe mogą odegrać strategiczną rolę w procesie transformacji biznesowej. Zdaniem połowy liderów działów podatkowych pandemia zwiększyła produktywność pracowników. Na podstawie rozmów z liderami działów podatkowych, eksperci Deloitte wyróżnili sześć trendów, które będą definiować pracę specjalistów podatkowych i finansowych.

  Nowe Prawo własności przemysłowej - szykują się duże zmiany

  Prawo własności przemysłowej. Zmiany w zakresie zgłaszania wzorów użytkowych, ochrony wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i wynalazków przewiduje projekt (UD263) nowego Prawa własności przemysłowej, który został opublikowany w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ten jest przygotowywany w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii i ma zostać przyjęty przez rząd w IV kwartale 2021 roku.

  Polski Ład - co się zmieni w podatkach?

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Przedstawiamy raport nt. podatkowych zmian w Polskim Ładzie, przygotowany przez prof. Adama Mariańskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Profesor Adam Mariański analizuje w nim projekt zmian przepisów podatkowych i wskazuje które z proponowanych przez Ministerstwo Finansów rozwiązań są korzystne dla podatników, a które doprowadzą do zwiększenia obciążeń podatkowych i pogłębienia się nierówności.

  Abolicja podatkowa dla firm wracających z zagranicy

  W ramach Nowego Ładu rząd zapowiada wprowadzenie amnestii fiskalnej dla przedsiębiorców wracających do Polski z zagranicy. Od lipca do końca roku 2022 będzie można zgłosić osiągnięty w przeszłości dochód, który nie został opodatkowany. Rząd zapewnia przedsiębiorców, że gdy wrócą do Polski z majątkiem i dochodami, nie będą ścigani za unikanie opodatkowania.

  Opodatkowanie VAT usługi najmu świadczonej na rzecz unijnego kontrahenta

  VAT od najmu. O ile w przypadku świadczenia usług najmu nieruchomości na rzecz podatnika mającego siedzibę na terenie Polski ulega wątpliwości, że usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce, o tyle takie wątpliwości pojawiają się często w przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów mających siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.

  Co wchodzi w skład ksiąg rachunkowych?

  Księgi rachunkowe. Z jakich elementów składają się księgi rachunkowe? Jak prowadzić konta księgi głównej oraz konta ksiąg pomocniczych? Co powinno zawierać zestawienie obrotów i sald?

  Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego -zmiany od 2022 roku

  Zwrot akcyzy od paliwa rolnikom 2022. Rada Ministrów przyjęła 30 lipca projekt nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe przepisy zwiększą m.in. limit oleju napędowego, zużywanego na 1 ha upraw rolnych.

  Wzrost otwartych postępowań restrukturyzacyjnych

  Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Gospodarka z nadziejami, ale firmy wciąż mają problemy. Rynek restrukturyzacyjny odnotował bezprecedensowy wskaźnik otwartych postępowań na poziomie 460 w kwartale.

  Zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych

  Podatek od nieruchomości komercyjnych. Kto podlega opodatkowaniu? Co stanowi podstawę opodatkowania? Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości komercyjnych?

  Jak rząd powinien wspierać biznes - rekomendacje AICPA® i CIMA®

  Jak rząd powinien wspierać biznes. Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, wzywa polski rząd do podjęcia dalszych kroków w zakresie wspierania odbudowy gospodarczej w Polsce poprzez wdrażanie programów dla sektora MŚP w obszarze cyfryzacji i nowych technologii, wzmacnianie kluczowych zasobów Polski, takich jak wysoko wykwalifikowana pula talentów oraz wspieranie przedsiębiorstw w ich dążeniach do zrównoważonego rozwoju. Sugestie oraz rekomendacje dotyczące dalszego wsparcia przez polski rząd biznesu i rozwoju przemysłu zostały opracowane czerpiąc z szerokiego doświad¬czenia i dogłębnej, specjalistycznej wiedzy członków Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA w Polsce.

  Zasady rozliczania kryptowalut w PIT

  Kryptowaluty a PIT. W ostatnich latach inwestycje w kryptowaluty rozwijają się bardzo dynamicznie. Już nie tylko bitcoin, ale dziesiątki innych walut wirtualnych pojawiają się na portalach inwestycyjnych. Warto przyjrzeć się jak wyglądają podstawowe zasady podatkowego rozliczenia dochodu z obrotu krytpowalutami.