Kategorie

System obsługi i wsparcia podatnika w Polsce i ustawa o administracji podatkowej

System obsługi i wsparcia podatnika w Polsce i ustawa o administracji podatkowej
System obsługi i wsparcia podatnika w Polsce i ustawa o administracji podatkowej
Działania Administracji Podatkowej od dłuższego już czasu zmierzają do zmiany podejścia i nastawienia podatnika do klienta. W tym właśnie celu powstał projekt systemu obsługi i wsparcia podatnika. Jednym z jego głównych zadań jest zapewnienie każdemu podatnikowi dobrej obsługi w każdym urzędzie skarbowym w warunkach jednolitego stosowania prawa podatkowego. Projekt ustawy o Administracji Podatkowej wprowadzającej ramy prawne dla tego Systemu jest w końcowej fazie uzgodnień międzyresortowych i jeszcze w marcu 2015 r. powinien trafić do Sejmu.

Celem wprowadzenia Systemu jest dokonanie takiej zmiany Administracji Podatkowej, w rezultacie której stanie się ona bardziej pomocna dla podatników, którzy potrzebują wsparcia w realizacji obowiązków podatkowych w konkretnej sytuacji.

Wdrożenie nowych rozwiązań ma na celu zmienić dotychczasowa Administrację Podatkową,  w szczególności poprzez wprowadzenie usługowego podejścia i skupienie się na indywidualnych sprawach podatników. Zostanie dokonana kategoryzacja podatników na podstawie ich potrzeb. W ramach proponowanego systemu zostanie również wzmocniona funkcja wsparcia w zakresie informacji podatkowej. 

100 pytań o samochód w firmie + CD

Standardy pracy administracji podatkowej

Z raportów i badań wynika, że podstawowymi problemami jakie napotykają osoby odwiedzające urzędy skarbowe są nadmierna biurokracja, brak kompetencji urzędników oraz problemy z nawiązaniem kontaktu z urzędem.

Proponowane zmiany w tym obszarze mają na celu zapewnienie każdemu podatnikowi takiej samej obsługi w każdym urzędzie skarbowym. Zmianami objęte zostaną również wyspecjalizowane urzędy skarbowe świadczące usługi dla największych podmiotów gospodarczych. Administracja Podatkowa będzie miała za zadanie zbudowanie jednakowej pragmatyki we wszystkich wyspecjalizowanych urzędach państwowych.  

Standardy organizacji obsługi bezpośredniej  mają być jednakowe dla całej Administracji Podatkowej.

Ma to przede wszystkim przynieść korzyść podatnikom poprzez zapewnienie większej jednolitości i przewidywalności obsługi.  

Stanowiska ds. wsparcia podatnika, w tym asystent podatnika

Administracja Podatkowa na dzień dzisiejszy nie rozróżnia podatników pod kątem ich indywidualnych potrzeb. Powinna ona odpowiedzieć na zindywidualizowane potrzeby i oczekiwania konkretnego podatnika. W związku z tym w urzędach skarbowych w ramach obsługi bezpośredniej funkcjonować będą stanowiska ds. wsparcia podatnika (o określonych profilach). Będą one dedykowane konkretnych grupom podatników określonych pod kątem ich szczególnych potrzeb. Przykładowo asystenci podatnika będą pomagali  mikroprzedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą.

Obsługa zostanie zestandaryzowana w skali kraju.

Do obowiązków pracowników stanowisk ds. wsparcia będą m.in. przyjmować podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia, udzielać wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego oraz będą informować o danych kontaktowych właściwych organów do załatwienia indywidualnej sprawy podatnika. Zostanie również udostępnione stanowisko komputerowe umożliwiające podatnikom dostęp do Portalu Podatkowego.

Centrum obsługi

Administracja Podatkowa we współpracy z innymi administracjami rządowymi będzie wspólnie prowadzić centra obsługi. Obywatel zostanie tam obsłużony zarówno w sprawach dotyczących podatków jaki i z zakresu działania innych instytucji. Centrum może stanowić miejsce obsługi bezpośredniej dla wielu urzędów.

Centra obsługi powstaną w pierwszej kolejności tam, gdzie nie będzie to wymagało nadmiernych nakładów finansowych.

Za przykład w tym zakresie wskazywana jest Szwecja, gdzie funkcjonują 103 centra obsługi wspólnej, prowadzone we współpracy przez szwedzką administrację podatkową wraz z

odpowiednikiem polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz instytucją realizującą zadania z zakresu opieki społecznej.

Podatki 2015 - komplet

Wsparcie podatnika w indywidualnej sprawie

Katalog usług Administracji Podatkowej dla podatnika

Katalog usług Administracji Podatkowej będzie zestawieniem wszystkich zestandaryzowanych kart usług świadczonych w jednostkach Administracji Podatkowej i będzie jednym ze standardów pracy Administracji Podatkowej w świadczeniu usług podatnikom.

Katalog ma być dostępny w każdym urzędzie skarbowym, równocześnie katalog powinien być również prowadzony w formie elektronicznej.

Prowadzona będzie karta usługi, czyli informacja stworzona dla danej usługi według jednolitego układu rubryk, zawierająca informacje pozwalające podatnikowi jak najefektywniej załatwić sprawę, dzięki której podatnik będzie realizował swoje powinności znacznie szybciej i prościej.

Katalogi usług zostaną ujednolicone w skali całego kraju, ujednoliceniu ulegnie również aktualizowanie i publikowanie kart usług. Korzyścią płynącą z tego przedsięwzięcia będzie dla klienta możliwość korzystania z jednolitej i kompletnej informacji podatkowej zawartej w zestandaryzowanych kartach usług bez względu na to, w jakim urzędzie skarbowym załatwia swoją sprawę.  

Kategorie grup podatników

W celu uzyskania jak najlepszej jakości w zakresie wsparcia podatnika w indywidualnej sprawie jest wprowadzenie kategoryzacji grup podatników.

Podział na grupy o zbliżonych cechach ma pozwolić na świadczenie usług w sposób jednolity, przewidywalny i przyjazny, spowoduje ona również szybsze pozyskiwanie informacji dla konkretnego odbiorcy, skrócenie czasu obsługi podatnika, jak również ograniczenie wizyt w jednostkach Administracji Podatkowej.

Procedury wsparcia w indywidualnych sprawach

Pracownicy wyspecjalizowanych stanowisk ds. wsparcia podatnika będą służyli wiedzą i umiejętnościami wymaganymi do sprawnej obsługi podatników. Jednym z takich stanowisk jest asystent podatnika wyznaczany na wniosek mikroprzedsiębiorcy uruchamiającego po raz pierwszy działalność gospodarczą.

Wprowadzenie usługi asystenta podatnika ma służyć budowie poczucia bezpieczeństwa u podatników poprzez zwiększenie ich świadomości prawnopodatkowej, oraz zmniejszeniu ilości popełnianych przez nich błędów.

Procedury wsparcia w indywidualnych sprawach umożliwią podatnikowi w sposób możliwie najprostszy pozyskanie wiedzy jak należy zachować się zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Procedury te sprzyjać mają zwiększaniu dobrowolnego i zgodnego z prawem wywiązywania się z obowiązków podatkowych. Podatnicy uzyskają szybką i wiarygodną informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w swojej indywidualnej sprawie.

Informacja podatkowa

Model organizacji Krajowej Informacji Podatkowej:

Planowane jest utworzenie Biura Krajowej Informacji Podatkowej, jako niezależnej jednostki zarządzającej pracą całej Krajowej Informacji Podatkowej, zarówno w zakresie wydawanych interpretacji, jak i udzielanych informacji. Jednocześnie powinna zostać przeprowadzona specjalizacja rzeczowa biur Krajowej Informacji Podatkowej.

Zmiana ma na celu wprowadzenie modelu jednolitego zarządzania Krajowa Informacją Podatkową, do czego będą jednak konieczne zmiany legislacyjne oraz modelu współpracy Krajowej Informacji Podatkowej z urzędami skarbowymi. Niezbędne będzie również zaprojektowanie struktury organizacyjnej oraz utworzenie nowych regulacji wewnętrznych nowego organu.

Utworzenie z Krajowej Informacji Podatkowej głównego centrum informacji podatkowej sprzyjać będzie jednolitemu stosowaniu prawa przez organy podatkowe a także udzielaniu jednolitej informacji na temat wykładni i stosowania przepisów prawa podatkowego. W konsekwencji zaprowadzone zmiany mają zwiększeniem efektywności poboru podatków oraz usprawnieniem działania całej Administracji Podatkowej.

Model koordynacji informacji podatkowej

Głównym założeniem projektowanych zmian jest stworzenie ogólnokrajowego punktu informacji podatkowej, obsługującego wiele kanałów komunikacji, prezentującego kompletną i jednolitą informację na temat podatków, przyjętą i stosowaną konsekwentnie przez wszystkie jednostki Administracji Podatkowej.

Do narzędzi nowych kanałów komunikacji należeć będą: rozmowy telefoniczne, e-mail, WebChat, Portal Podatkowy, Baza Wiedzy Administracji Podatkowej oraz interpretacje indywidualne.

Stworzenie skoordynowanego i sprawnego modelu zarządzania informacją podatkową umożliwi szybką i skuteczną dystrybucję tej informacji do klienta. W rezultacie podniesie się świadomość prawnopodatkowa wszystkich klientów Administracji Podatkowej, jak również podniesie się jakość świadczonych przez administrację usług.

Kanały komunikacji

Dzięki zwiększeniu liczby konsultantów obsługujących połączenia telefoniczne podatnik, który poszukuje informacji szybciej uzyska połączenie telefoniczne, uzyska również możliwość interakcji z Krajową Informacją Podatkową za pośrednictwem nowych kanałów komunikacji, takich jak WebChat oraz – z wykorzystaniem formularza zamieszczonego na Portalu Podatkowym – e-mail.

Portal Podatkowy stanie się podstawowym kanałem komunikacji z Administracją Podatkową. Ponadto, w ramach Portalu Podatkowego udostępnione zostaną także informacje dedykowane konkretnemu podatnikowi.

Portal Podatkowy poprzez nowe rozwiązania umożliwi nie tylko sprawniejsze składanie dokumentów elektronicznych ale również bieżący dostęp do stanu spraw i rozliczeń podatkowych. Co ważne wprowadzona zostanie w pełni dwustronna komunikacja z podatnikami. Istotnym elementem w wielokanałowej ofercie komunikacji dostępnej dla podatnika będzie możliwość korzystania z zasobów informacyjnych zgromadzonych w Bazie Wiedzy Administracji Podatkowej.

Baza Wiedzy Administracji Podatkowej

Baza Wiedzy Administracji Podatkowej ma na celu zapewnienie podatnikom szybkiego dostępu do jednolitego źródła wiedzy podatkowej w formie elektroniczne. Powstać ma w ten sposób spójny zbiór materiałów o tematyce podatkowej, prezentujący spójne stanowiska Administracji Podatkowej.


Dzięki Bazie klienci będą mieli zapewnione wsparcie w realizacji swoich obowiązków w dowolnym miejscu i czasie, a pracownicy administracji będą mogli sprawniej i szybciej wykonywać swoje obowiązki

W powyższej bazie będą w szczególności zamieszczane interpretacje ogólne i indywidualne przepisów prawa podatkowego, orzeczenia sądów i trybunałów o tematyce podatkowej, najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami, czy też broszury informacyjne w sprawach podatków.

W efekcie ma nastąpić wzrost zaufania klientów do Administracji Podatkowej.

Z perspektywy Administracji Podatkowej Baza Wiedzy Administracji Podatkowej będzie stanowić dodatkowe narzędzie, które umożliwiać będzie dokonywanie analiz natężenia ruchu użytkowników i rodzaju poszukiwanych przez nich informacji.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

HARMONOGRAM WDROŻENIA ZMIAN

Już w grudniu 2014 roku wszedł w życie Model współpracy Krajowej Informacji Podatkowej z urzędami skarbowymi.

W pierwszym kwartale 2015 roku zostaną wprowadzone Standardy organizacji obsługi bezpośredniej jednakowe dla całej Administracji Podatkowej, Profil stanowiska ds. wsparcia podatnika, w tym asystenta podatnika oraz System koordynacji, gromadzenia i dystrybucji informacji podatkowej.

W drugim kwartale 2015 roku ma mieć miejsce wprowadzenie Systemu wielokanałowej obsługi klienta przez Krajową Informację Podatkową.

W trzecim kwartale 2015 roku zostać wprowadzony zostanie szereg produktów a mianowicie: Centrum obsługi, Model wsparcia podatnika z wykorzystaniem katalogu usług, Model zarządzania w odniesieniu do grup podatników, Model zarządzania relacją z podatnikiem (za wyjątkiem WUS) oraz Baza Wiedzy Administracji Podatkowej.

W ostatnim kwartale 2015 roku ma zaistnieć koncentracja wyspecjalizowanych urzędów skarbowych na kluczowych podatnikach.

Na koniec pierwszym kwartale 2016 roku ma zostać wdrożone jednolite zarządzanie Krajową Informacją Podatkową.

Projekt ustawy o administracji podatkowej – planowane wejście w życie: 1 stycznia 2016 r.

Opracowała Aneta Suchta

Źródło: Ministerstwo Finansów

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  21 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład. Propozycje zmian w VAT

  Polski Ład, wśród licznych zmian przepisów prawa podatkowego, zawiera także nowe propozycje w zakresie ustawy o VAT, które mogą zacząć obowiązywać już od 2022 r. Oto najważniejsze zmiany w VAT w ramach Polskiego Ładu.

  Kościński o Polskim Ładzie: Zostawiamy więcej pieniędzy dla tych co zarabiają mniej

  Polski Ład. Chodzi tu o elementarną sprawiedliwość. Nie może być tak, że pracodawca który zarabia 30 tys. płaci mniejsze podatni niż pracownik co zarabia 3 tys. - mówi w wywiadzie minister finansów Tadeusz Kościński.

  Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy

  Polski Ład a klin podatkowy. Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy i podtrzymać wzrost gospodarczy; myślę, że to, co proponujemy, zda egzamin – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Zasady ustalania rezydencji podatkowej

  Rezydencja podatkowa. Jak wyglądają zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień Ministerstw Finansów z 29 kwietnia 2021 r.?

  Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej a PIT

  Odpłatne zbycie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, która nie była środkiem trwałym i nie podlegała ujęciu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Taką interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) został zaprezentowany w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (podjętej w składzie siedmiu sędziów) z 17 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 8/13). Tak samo uważają organy podatkowe, w tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

  Minimalne wynagrodzenie otrzymuje 2,2 mln Polaków. Podwyżka już w 2022 r.

  Płaca minimalna w 2022 roku. Rząd podniósł minimalne wynagrodzenie oraz godzinową stawkę minimalną od 2022 roku. Najniższe wynagrodzenie dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniesie brutto 3010 złotych, a stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców – 19,70 złotych brutto. Obecnie w Polsce 2,2 miliona osób otrzymuje płace na poziomie minimalnego wynagrodzenia.

  Minimalny podatek dochodowy od wielkich korporacji, a obciążenie małych i średnich firm

  Minimalny podatek dochodowy. Na wzór rozwiązań stosowanych w USA czy Kanadzie, polski ustawodawca wprowadził w ramach pakietu zmian do ustaw podatkowych tzw. „Polski Ład” minimalny podatek dochodowy. Jako cel wprowadzenia nowego obciążenia Ministerstwo Finansów wskazało konieczność wsparcia gospodarki osłabionej w wyniku pandemii COVID – 19 oraz załatanie luki budżetowej powstałej w podatku dochodowym od osób prawnych.

  Korekta JPK_V7M - błędna nazwa dostawcy

  Korekta JPK_V7M. Podatnik otrzymał fakturę korygującą dotyczącą sprzedaży z czerwca 2021 r. Korekta jest na 0,00 zł i dotyczy wyłącznie zmiany danych sprzedawcy. Firma sprzedawcy się przekształciła, w związku z czym zmieniła się jego nazwa (NIP został ten sam). Czy podatnik powinien korygować JPK za czerwiec 2021 r.?

  Projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu

  Polski Ład a podatki. Sejm skierował do komisji projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Zgłoszony przez Koalicję Obywatelską wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu nie uzyskał większości.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości od 19 września 2021 r.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości. Od 19 września 2021 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze komorniczej licytacji elektronicznej. Resort sprawiedliwości ocenia, że zmiana pozwoli na likwidację zmów między licytantami oraz zapewni transparentność i bezpieczeństwo postępowań.

  Windykacja należności na własną rękę, czy przez firmę windykacyjną?

  Windykacja należności. Aż 73 proc. małych i średnich przedsiębiorstw wskazuje, że firmy korzystające z profesjonalnej windykacji są postrzegane jako wiarygodne i odpowiedzialnie traktują zapłatę za swoją pracę – wynika z badania Kaczmarski Inkasso. Mimo to wiele z nich decyduje się na samodzielne dochodzenie należności od kontrahentów. Uważają, że tak będzie taniej i prościej. Jak jest naprawdę?

  Wzrosła liczba faktur przekazywanych do odzyskania

  Faktury przekazywane do odzyskania. O 1/3 zwiększyła się od sierpnia ub. r. do sierpnia 2021 r. liczba faktur przekazywanych przez przedsiębiorców do odzyskania, a średni okres przeterminowania faktur skrócił się w tym czasie od 222 do 180 dni - wynika z danych Kaczmarski Inkasso, partnera Krajowego Rejestru Długów.

  Rekompensaty dla firm w związku ze stanem wyjątkowym - Sejm uchwalił ustawę

  Stan wyjątkowy - rekompensaty dla firm. 17 września 2021 r. Sejm przyjął ustawę ws. rekompensaty dla podmiotów gospodarczych w związku ze stanem wyjątkowym. Uprawnione podmioty mogą ubiegać się o rekompensatę na poziomie 65 proc. średniego miesięcznego przychodu z trzech letnich miesięcy - czerwca, lipca i sierpnia.

  Zmiana umów podatkowych z Maltą i Holandią - uszczelnienie przepisów

  Zmiana umów podatkowych z Maltą i Holandią, która przewiduje wprowadzenie rozwiązań ograniczających agresywną optymalizację podatkową, zwiększy wpływy do polskiego budżetu - ocenia Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów Przemysław Szymczyk.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.