Kategorie

Zmiany w Administracji Podatkowej 2015/2016

Zmiany w Administracji Podatkowej 2015/2016
inforCMS
Wiele zmian czeka Administrację Podatkową w najbliższym czasie. Od 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie zupełnie nowa ustawa regulująca zasady funkcjonowania tej sfery administracji publicznej. Co więcej Ministerstwo Finansów konsultuje obecnie nową strategię rozwoju Administracji Podatkowej (ma wejść w życie również od początku 2016 roku), w której jednym z najistotniejszych elementów ma być nowy system obsługi podatników. Już od 1 września 2015 r. w 50 urzędach skarbowych utworzone zostaną pierwsze centra obsługi, które mają wspierać podatników w prawidłowym i dobrowolnym wypełnianiu obowiązków, a jednocześnie docelowo zapewnić jednolite standardy pracy i sposób obsługi we wszystkich tego typu placówkach na terenie kraju. O wyjaśnienia w tym zakresie poprosiliśmy Ministerstwo Finansów. Odpowiedzi na nasze pytania udzielił Janusz Janowski – dyrektor Departamentu Administracji Podatkowej MF.

Infor.pl: Ustawa z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej 3 sierpnia 2015 r. została podpisana przez Prezydenta. Zdecydowana większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. Według deklaracji resortu finansów jest to zupełnie nowa jakość. Swoiste „nowe otwarcie” relacji z podatnikiem. Akcentowana jest usługowa rola administracji podatkowej wobec podatników traktowanych jako „klienci”. Oczywiście jak będzie w rzeczywistości czas pokaże. Które z nowości, zawartych w tej ustawie są zdaniem Ministerstwa Finansów najważniejsze? Które powinny najbardziej przysłużyć się podatnikom? Proszę o ich krótką charakterystykę.

Centra obsługi

Janusz Janowski: Centra obsługi powstaną głównie w celu zapewnienia szybkiej, sprawnej i komfortowej obsługi klientów z uwzględnieniem interesów klientów wrażliwych – przede wszystkim osób niepełnosprawnych i rodziców z dziećmi. Zapewnią kompleksową obsługę klientów w zakresie bieżących spraw obsługiwanych przez Administrację Podatkową oraz dodatkowych usług związanych z obsługą płatników składek ZUS, podań i deklaracji wynikających z przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz rejestracją w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG). W centrach obsługi, niezależnie od właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego podatnik zostanie obsłużony w zakresie składanych podań i deklaracji oraz żądanych zaświadczeń i wyjaśnień prawa podatkowego.

PIT-Y 2015 (książka + CD)

Instytucja  asystenta podatnika

Janusz Janowski: Asystent podatnika ma wspierać i ukierunkowywać podatnika – mikroprzedsiębiorcę przez pierwsze 18 miesięcy jego funkcjonowania w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Będzie służył pomocą przedsiębiorcy w pokonaniu pojawiających się trudności związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej i w prawidłowym wypełnianiu przez niego obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i gałęzi pokrewnych, w tym z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Centralizacja systemu informacji podatkowej

Reklama

Janusz Janowski: Krajowa Informacja Podatkowa ma stać się centralnym punktem systemu obiegu informacji podatkowej w obrębie całej Administracji Podatkowej. Będzie koordynować zarządzanie informacją podatkową w samej Administracji Podatkowej, a także w relacji administracja – klient zewnętrzny oraz dostarczać do systemu znaczną część informacji podatkowych w postaci m.in. wydawanych interpretacji indywidualnych. Wymaga to znacznego wzmocnienia organizacji pracy tej instytucji, poprzez wprowadzenie centralnego zarządzania zadaniami realizowanymi przez Krajową Informację Podatkową oraz ujednolicenie zasad i warunków pracy w poszczególnych biurach.

Utworzenie z KIP głównego centrum informacji podatkowej dla podatnika i klienta wewnętrznego sprzyjać będzie jednolitemu stosowaniu prawa przez organy podatkowe a także udzielaniu jednolitej informacji na temat wykładni i stosowania przepisów prawa podatkowego zarówno podatnikom, jak i urzędom skarbowym.

Nowe zasady naboru na stanowiska dyrektorów izb skarbowych, dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej i ich zastępców oraz naczelników urzędów skarbowych

Reklama

Janusz Janowski: Potrzeba wprowadzenia regulacji w zakresie naboru na stanowiska dyrektora izby skarbowej i jego zastępców, dyrektora Biura KIP i jego zastępców oraz naczelnika urzędu skarbowego wynika z faktu, że efektywne i sprawne działanie administracji podatkowej jest ściśle uzależnione od poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji pracowników w niej zatrudnionych, przede wszystkim tych, którzy zajmują wysokie stanowiska w tej administracji. Ponadto wysokie kwalifikacje, odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe osób zatrudnionych na stanowiskach zarządczych dodatkowo sprzyjają postrzeganiu administracji podatkowej jako profesjonalnej i kompetentnej. Stąd też tak ważne jest dokonanie odpowiedniego doboru osób, które będą zajmować w administracji podatkowej stanowiska dyrektora izby skarbowej i dyrektora Biura KIP oraz ich zastępców, a także naczelnika urzędu skarbowego. Nowe przepisy przyznają stanowiskom dyrektora izby skarbowej i dyrektora Biura KIP, jak i ich zastępcom oraz naczelnikowi urzędu skarbowego status wyższych stanowisk w służbie cywilnej.

Mając powyższe na uwadze, w ustawie enumeratywnie wymieniono wymagania, które musi spełniać osoba zajmująca stanowisko dyrektora izby skarbowej i dyrektora Biura KIP oraz ich zastępców. Dobór kandydatów, zgodnie z ustawą o administracji podatkowej, na stanowiska dyrektora izby skarbowej, dyrektora Biura KIP i ich zastępców oraz naczelnika urzędu skarbowego będzie następował w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Oznacza to, że w wyniku organizowanego w administracji podatkowej naboru na ww. stanowiska wyłonione zostaną osoby, które dają najlepsze gwarancje wykonywania zadań w sposób umożliwiający realizację celów wyznaczonych zarówno dla tego stanowiska, jak i dla danej jednostki organizacyjnej administracji podatkowej. Istotą wprowadzenia instytucji naboru jest umożliwienie Ministrowi Finansów oraz Szefowi Administracji Podatkowej dokonywania efektywnego obsadzania stanowisk dyrektora izby skarbowej, dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej i ich zastępców oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Należy podkreślić, że regułą będzie niezwłoczne przeprowadzanie naboru po zaistnieniu okoliczności uzasadniających obsadzenie stanowiska. Stąd też, w celu zagwarantowania obsadzenia tych stanowisk przez najlepszych kandydatów, profesjonalnie przygotowanych do wypełniania zadań, ustawa przewiduje, iż nabór będzie składał się z testu wiedzy, oceny kompetencji kierowniczych, a także rozmowy kwalifikacyjnej.

Monitor Księgowego – prenumerata

Przeniesienie katalogu kategorii podatników, którzy będą obsługiwani przez tzw. wyspecjalizowane urzędy skarbowe na poziom rozporządzenia

Janusz Janowski: Zmiany dotyczące funkcjonowania Wyspecjalizowanych Urzędów Skarbowych mają na celu lepsze dostosowanie Administracji Podatkowej do obsługi podmiotów dokonujących skomplikowanych operacji gospodarczych. Pod uwagę powinien być brany przede wszystkim potencjał gospodarczy podatnika (przychód netto), a nie status podatnika (osoba prawna, osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej). Wprowadzenie zmian legislacyjnych w kształcie wynikającym z ustawy o administracji podatkowej pozwoli na większą elastyczność w przyszłym reagowaniu na zmieniające się realia gospodarcze, tak aby wyspecjalizowane urzędy skarbowe miały we właściwości obsługę jedynie kluczowych podmiotów.

Koncentracja WUS na kluczowych podatnikach poprawi odbiór społeczny i komunikację z podatnikami WUS, umożliwi optymalizację sił i środków wykorzystywanych do współpracy z podatnikami WUS, a także zwiększy efektywność poboru podatków.

Infor.pl: W Strategii Rozwoju Administracji Podatkowej wskazuje się, że zostanie utworzony jeden duży Krajowy Wyspecjalizowany Urząd Skarbowy - KWUS. Czy to prawda, że będzie on obsługiwać podatników o rocznym przychodzie powyżej 50 mln euro, podatkowe grupy kapitałowe i spółki tworzące grupę, banki, z wyłączeniem banków spółdzielczych, oraz pozostałe instytucje finansowe? A czy prawdą jest, że pozostałe wyspecjalizowane urzędy skarbowe będą obsługiwać podatników, których przychód netto to minimum 3 mln euro rocznie (obecnie zajmują się podatnikami o rocznym przychodzie 5 mln euro). Kiedy wejdą w życie te zmiany?

Janusz Janowski: Zostanie utworzony jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu krajowym, z siedzibą w Warszawie. Obsługę podatników i płatników, o największym potencjale gospodarczym na obszarze całego kraju będzie realizował Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Urząd ten, oprócz podatników o rocznym przychodzie powyżej 50 mln euro, podatkowych grup kapitałowych i spółek tworzących grupę będzie obsługiwał banki państwowe i w formie spółek akcyjnych, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych oraz jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Pozostałe 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych skupi się na obsłudze banków spółdzielczych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, oddziałów lub przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych oraz podatników, którzy w ostatnim roku podatkowym osiągnęli przychód albo dokonały dostawy towarów oraz świadczenia usług, o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro i nie przekraczającej 50 mln euro.

Wprowadzenie warunku kwotowego na poziomie 3 mln euro, a nie jak dotychczas 5 mln euro, pozwoli objąć zdecydowanie większą grupę kluczowych podatników fachową, kompleksową obsługą i wsparciem przy wypełnianiu obowiązków podatkowych.

Zmiany z zakresie funkcjonowania wyspecjalizowanych urzędów skarbowych wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Racjonalizacja egzekucji administracyjnej

Infor.pl: Zracjonalizowany ma zostać proces egzekucji administracyjnej. Na czym konkretnie ma to polegać?

Janusz Janowski: Ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej, z dniem 1 stycznia 2016 r., do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wprowadzone zostaną przepisy pozwalające wierzycielowi na podejmowanie wobec zobowiązanego działań informacyjnych zmierzających do dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku. Przed podjęciem czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych wierzyciel będzie miał możliwość informowania zobowiązanego o istniejącej zaległości. W konsekwencji wierzyciel nie będzie miał obowiązku niezwłocznego wszczynania postępowania egzekucyjnego wobec majątku zobowiązanego, dając zobowiązanemu możliwość dobrowolnego uregulowania zaległości. 

Ponadto wierzyciel będzie miał możliwość odstąpienia od czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych wobec zobowiązanego, w sytuacji, gdy nie upłynęło 12 m-cy od  wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, wobec tego samego zobowiązanego, z powodu bezskuteczności tego postępowania. Odstąpienie od obowiązku wszczynania postępowania egzekucyjnego, w przypadkach gdy oczywiste jest, że egzekucja będzie bezskuteczna, spowoduje uniknięcie ponoszenia wydatków przez wierzycieli oraz organy egzekucyjne związanych z tą egzekucją.

Wprowadzono również możliwość sprzedaży egzekucyjnej ruchomości w drodze licytacji elektronicznej, co pozwali na wzięcie udziału w licytacji nieograniczonej liczbie osób. Większe potencjalne grono nabywców sprawi natomiast, iż możliwa będzie szybsza sprzedaż ruchomości, a także możliwe będzie osiągnięcie wyższej ceny, co jest korzystne dla zobowiązanego. 

Przeniesienie kompetencji z wojewodów na naczelnika urzędu skarbowego w zakresie poboru grzywien nakładanych mandatami karnymi w trybie postępowania mandatowego w sprawach o wykroczenia

Janusz Janowski: Powyższe rozwiązanie zredukuje liczbę podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadania poboru grzywien nałożonych w trybie postępowania mandatowego w sprawach o wykroczenia. Ponadto przyczyni się do usprawnienia procesu poboru i egzekucji ww. należności poprzez możliwość wykorzystania posiadanych przez urzędy skarbowe informacji o zobowiązanych oraz ich majątku. Należy zauważyć, że wojewodowie mają ograniczone możliwości podejmowania instrumentów motywujących zobowiązanych do dobrowolnego regulowania zaległości, z uwagi na brak informacji o danych kontaktowych, np. nr telefonu, faksu, adresu e-mail.

VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

Infor.pl: Ustawa o administracji podatkowej to jeden (być może najważniejszy) z wielu elementów składających się na system obsługi podatników. W lutym 2015 r. MF zatwierdził dokument „System obsługi i wsparcia podatnika”, w którym wymienione są wszystkie te elementy. Proszę o przybliżenie na jakim etapie wdrażania są poszczególne elementy (jak pisze MF: „produkty”) tego systemu i o krótki ich opis. Czego i kiedy w tym zakresie mogą spodziewać się podatnicy? W szczególności interesują mnie owe produkty z obszarów standardów obsługi podatnika przez administrację podatkową i wsparcia podatnika w jego indywidualnej sprawie.

OBSZAR Standardy pracy Administracji Podatkowej w świadczeniu usług podatnikom (organizacja front office)

Janusz Janowski: Standardy organizacji obsługi bezpośredniej jednakowe dla całej Administracji Podatkowej uwzględniają „Standardy obsługi klienta zewnętrznego” opracowane w ramach projektu KPRM współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej”. W projekcie tym aktywnie uczestniczyło 46 jednostek Administracji Podatkowej. Jednocześnie wykorzystano doświadczenia urzędów skarbowych, które na przestrzeni ostatnich lat samodzielnie lub we współpracy instytucji zewnętrznych, wdrażały standardy obsługi w swoich jednostkach. Obecnie trwa wdrażanie standardów we wszystkich jednostkach Administracji Podatkowej. Standaryzacja obsługi gwarantuje, że każdy udając się do urzędu skarbowego będzie mógł liczyć na załatwienie jego sprawy w sposób profesjonalny, zgodny z przyjętymi standardami działania, uniwersalnymi w całej Polsce.

Profil stanowiska ds. wsparcia podatnika, w tym asystenta podatnika oraz Centrum obsługi – te dwa produkty SOiWP są realizowane w ramach działań dotyczących uruchamiania centrów obsługi.

Od 1 września 2015 r. w urzędach skarbowych utworzone zostaną centra obsługi, które mają wspierać podatników w prawidłowym i dobrowolnym wypełnianiu obowiązków, a jednocześnie zapewnić jednolite standardy pracy i sposób obsługi we wszystkich tego typu placówkach na terenie kraju. W centrach obsługi pracownicy Administracji Podatkowej będą przyjmować podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia, udzielać wyjaśnienia w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają dopiero podjąć działalność gospodarczą, a także informować o danych kontaktowych właściwych organów do załatwienia indywidualnej sprawy wraz ze wskazaniem zakresu kompetencji tych organów. Obsługa i wsparcie podatnika będą realizowane także poprzez udostępnienie stanowiska komputerowego umożliwiającego podatnikom dostęp do systemu e-Deklaracje, Portalu Podatkowego i CEIDG. Zadania te wykonywane będą niezależnie od właściwości miejscowej organu podatkowego.

Obecnie w 50 urzędach skarbowych, w których powstaną pierwsze centra obsługi, trwają przygotowania do realizacji usług, które zostaną realizowane od 1 września 2015 r.

OBSZAR Wsparcie podatnika w indywidualnej sprawie (obsługa indywidualnej sprawy)

Model wsparcia podatnika z wykorzystaniem katalogu usług

Janusz Janowski: Działania Administracji Podatkowej w zakresie wsparcia podatnika z wykorzystaniem katalogu usług wpisują się w projekt realizowany przez KPRM Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej (2012-2015), którego celem jest usprawnienie komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym urzędu (w oparciu o przeprowadzone badania satysfakcji klienta, stosowanie kart i katalogów usług oraz optymalizację procesów obsługowych). Każdy, kto będzie chciał skorzystać z usług świadczonych przez urzędy skarbowe będzie mógł się dowiedzieć, czego może oczekiwać, a dzięki odpowiednio przygotowanym, sformułowanym prostym językiem kartom usług, łatwo ustali jakie dokumenty są niezbędne dla załatwienia jego sprawy.

Zarządzanie w odniesieniu do grup podatników

W celu zapewnienia optymalnego poziomu i jakości świadczonych usług w zakresie wsparcia podatnika w indywidualnej sprawie zasadne jest udostępnienie w skoordynowany sposób rzetelnej, jednolitej i kompleksowej informacji podatkowej oraz zaprojektowanie i wdrożenie procedur i sposobu postępowania z uwzględnieniem różnorodności wypełnianych obowiązków publicznoprawnych przez klientów Administracji Podatkowej. Podział podatników na grupy o zbliżonych cechach ma służyć łatwiejszemu dostosowaniu działań do potrzeb masowego odbiorcy i pozwolić na świadczenie usług w sposób jednolity, przewidywalny i przyjazny. Umożliwi Administracji Podatkowej elastyczne i szybkie reagowanie na pojawiające się nowe potrzeby podatników wynikające m.in. ze zmian w otoczeniu prawnym. Obecnie trwają prace koncepcyjne uwzględniające zachodzące zmiany w Administracji Podatkowej.


Model zarządzania relacją z podatnikiem

Zadaniem asystenta podatnika będzie pomoc mikroprzedsiębiorcom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej. Chodzi m.in. o nawiązywanie kontaktu z nowopowstałymi przedsiębiorcami, udzielanie im informacji na temat wypełniania zeznań i deklaracji podatkowych, czy udzielanie informacji w indywidualnych sprawach podatnika, w tym dotyczących wyboru formy opodatkowania. Asystenci będą świadczyć pomoc do 18 miesięcy od dnia wydania potwierdzenia nadania NIP. Od 1 września 2015 r. mikroprzedsiębiorcy uzyskają pomoc w indywidualnych sprawach od asystentów podatnika, którzy będą funkcjonować pilotażowo w centrach obsługi. Od 1 stycznia 2016 r. usługa będzie dostępna już we wszystkich urzędach skarbowych.

Koncentracja wyspecjalizowanych urzędów skarbowych na kluczowych podatnikach

Pracownicy wyspecjalizowanych urzędów skarbowych skupią się na obsłudze dużych podmiotów prowadzących skomplikowane operacje gospodarcze. Nastąpi dopasowanie modelu funkcjonowania wyspecjalizowanych urzędów skarbowych do obsługi podmiotów dokonujących najbardziej skomplikowanych operacji gospodarczych, wymagających od pracowników wyspecjalizowanych urzędów skarbowych dużego poziomu specjalistycznej wiedzy niezbędnej do obsługi tych procesów. Obecnie trwają prace przygotowawcze, w tym legislacyjne, nad rozporządzeniem w sprawie określenia kategorii podatników i płatników, które ma zostać opublikowane jesienią. Trwają również prace nad opracowaniem narzędzi wsparcia dla wyspecjalizowanych urzędów skarbowych dedykowane konkretnym grupom podatnika, np. opiekun podatnika, kategoryzacja podatników WUS, katalog usług WUS, itp.

Infor.pl: W ww. dokumencie „System obsługi i wsparcia podatnika” wspomniana została inicjatywa Komisji Europejskiej - European Taxpayer’s Code (Europejski Kodeks Podatników). Na jakim etapie znajduje się ta inicjatywa? Czy Polska będzie zobligowana do respektowania a może implementowania rozwiązań tego Kodeksu?
W ww. dokumencie „System obsługi i wsparcia podatnika” wspomniana została inicjatywa Komisji Europejskiej - European Taxpayer’s Code (Europejski Kodeks Podatników). Na jakim etapie znajduje się ta inicjatywa? Czy Polska będzie zobligowana do respektowania a może implementowania rozwiązań tego Kodeksu?

Janusz Janowski:  „Europejski Kodeks Podatników” jest jedną z 34 inicjatyw wymienionych w planie działania Komisji Europejskiej przyjętym w dniu 6 grudnia 2012 r. podjętych w celu wzmocnienia walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od płacenia podatków. Działanie to wpisuje się w jedną z jego szczegółowych strategii odnoszącą się do poprawy przestrzegania przepisów podatkowych w państwach członkowskich.

Poprzez zawarte w Kodeksie wskazówki państwa członkowskie i europejscy podatnicy będą zachęcani do przyjęcia i stosowania wszystkich tych zasad i praktyk, w tym nowych rozwiązań. Wytyczne te zostały oparte na doświadczeniach i dobrych praktykach państw członkowskich, istotnych z punktu widzenia wzmocnienia współpracy, zaufania oraz zasady poufności pomiędzy administracjami podatkowymi a podatnikiem, co sprzyja większej przejrzystości praw i obowiązków obu stron. Kodeks jest instrumentem o charakterze niewiążącym, można zatem uznać go tylko jako model dla administracji podatkowych państw członkowskich. 

Infor.pl: Zainteresowanie opinii publicznej wzbudziło ostatnio badanie pilotażowe „Wpływ zachowań behawioralnych na poprawę dobrowolności wypełniania zobowiązań podatkowych w Polsce", które MF przeprowadziło razem z Bankiem Światowym. Wyniki badania zaprezentowane 7 lipca 2015 r. wskazują, że pewne odformalizowanie kontaktów z podatnikami przynosi dobre efekty. Może problem w relacjach podatnik-urząd nie tkwi w złym prawie a w tym, by urzędnik zwracał się do podatnika „po ludzku”? Jaka jest opinia MF w tym zakresie? Wg oficjalnego komunikatu zarówno Bank Światowy jak i strona polska wyrazili zainteresowanie dalszą współpracą i rozszerzeniem działania także na inne obszary (podatek VAT, CIT). Czego mogą się spodziewać podatnicy w tym kontekście w zakresie VAT i CIT?

Janusz Janowski: Badanie przeprowadzone przez Bank Światowy pokazało na konkretnych danych liczbowych  w jak prosty sposób można podnieść poziom komunikacji  z podatnikiem przy jednoczesnym obniżeniu jej kosztów. Bardzo pozytywnie oceniamy współpracę z Bankiem Światowym i jesteśmy otwarci na rozszerzenie badań o kolejne obszary, szczególnie w zakresie VAT i CIT. Niemniej szczegółowe działania zostaną określone po przedstawieniu przez Bank Światowy końcowych wyników badania, co nastąpi we wrześniu 2015 r.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Paweł Huczko

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  24 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Oleje smarowe a opłata paliwowa

  Opłata paliwowa. Handel olejami smarowymi w Polsce ewoluuje w kierunku zwiększenia biurokracji oraz obciążeń podatkowych związanych z obrotem tymi towarami. Czy oleje smarowe podlegają opłacie paliwowej?

  System e-TOLL ruszył 24 czerwca

  e-TOLL. 24 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchamiają nowy system poboru opłat za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4) zarówno dla pojazdów ciężkich jak i lekkich. Na miejscach poboru opłat autostrad A2 i A4 wyznaczone zostały pasy przejazdowe dedykowane dla użytkowników systemów e-TOLL i viaTOLL.

  30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla rozliczających się liniowo

  Polski Ład - przedsiębiorcy chcą zmian, m.in. kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo. O wprowadzenie podatkowych zmian do Polskiego Ładu wystąpił do premiera Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT

  Prywatne nauczanie a VAT. Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli są zwolnione z VAT. Konieczne jest jednak posiadanie przez nauczyciela kierunkowego wykształcenia, a także świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia). Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.

  Pakiet VAT e-commerce, czyli podwyżki w e-handlu

  Pakiet VAT e-commerce. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza tzw. unijny pakiet e-commerce. Zmiana ma wejść we wszystkich krajach Unii. Celem jest wyrównanie szans firm z UE w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich.

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) – jakie korzyści?

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) jest narzędziem do zmniejszenia zobowiązania podatkowego w ramach grupy kapitałowej umożliwiającym zwiększenie swobody dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład PGK oraz zmniejszenie obowiązków administracyjnych związanych z rozliczeniem CIT. Jednak funkcjonowanie w ramach takiej grupy wiąże się również z ryzykiem, które wynika z konieczności przestrzegania bardzo rygorystycznych warunków PGK. Jest to więc rozwiązanie korzystne, a zarazem ryzykowne dla podatników.

  Czy podatek może zapłacić za podatnika inny podmiot?

  Zapłata podatku. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w wyroku z 14 kwietnia 2021 r. (sygn. II FSK 3305/18) , że zobowiązanie podatkowe płatnika wygasa również w przypadku, kiedy kiedy wpłata podatku realizowana jest przez podmiot trzeci. Konieczne jest jednak aby podatek został opłacony ze środków podatnika, by podmiot uiszczający podatek miał do wykonania tej czynności umocowanie oraz aby wiedzę o tym fakcie miał organ podatkowy, na rzecz którego dokonywana jest konkretna wpłata należności.

  Kościński: jesteśmy za sprawiedliwymi podatkami

  Raje podatkowe, podatek minimalny. Działania resortu finansów ukierunkowane są na wprowadzenie sprawiedliwych podatków w UE i poza nią, dlatego istotne jest zwalczanie rajów podatkowych - poinformował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.