Kategorie

Zwalczanie unikania opodatkowania w Polsce

Zwalczanie unikania opodatkowania w Polsce - wiceminister finansów Janusz Cichoń odpowiada na pytania infor.pl
Zwalczanie unikania opodatkowania w Polsce - wiceminister finansów Janusz Cichoń odpowiada na pytania infor.pl
Unikanie opodatkowania to problem, z którym mierzą się wszystkie administracje i systemy podatkowe. Ministerstwo Finansów udzieliło redakcji portalu infor.pl informacji, jakie działania są prowadzone w Polsce by minimalizować zjawisko unikania opodatkowania i „uszczelniać” system podatkowy. Zapytaliśmy również o możliwość wprowadzenia podatku przychodowego od firm i nowych obciążeń podatkowych dla banków i zagranicznych sieci handlowych. W imieniu Ministerstwa Finansów wyjaśnień udzielił Janusz Cichoń, wiceminister finansów.

Działania międzynarodowe podejmowane w celu zwalczania zjawiska unikania opodatkowania

Infor.pl: Jak Ministerstwo Finansów walczy z unikaniem opodatkowania? Jakie wprowadzone w ostatnim czasie przepisy uszczelniają skutecznie system podatkowy, a jakie zmiany trzeba jeszcze zdaniem MF wprowadzić?

Zmiany w umowach międzynarodowych

Janusz Cichoń: W celu unikania opodatkowania bardzo często wykorzystywane są tzw. szkodliwe reżimy podatkowe. Ministerstwo Finansów od kilku lat podejmuje aktywne działania zmierzające do wyeliminowania zjawiska tzw. agresywnego planowania podatkowego. W tym celu renegocjowano szereg umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w celu usunięcia niekorzystnych klauzul wykorzystywanych w agresywnym planowaniu podatkowym, są to umowy m.in. z: Luksemburgiem (protokół do umowy wszedł w życie we wrześniu 2013 r.); Maltą (protokół wszedł w życie w 2011 r.); Czechami (nowa umowa weszła w życie w 2012 r.); Singapurem (nowa umowa weszła w życie w 2014 r.); Cyprem (protokół wszedł w życie w 2013 r.); Indiami (protokół wszedł w życie z 2014 r.); Malezją (nowa umowa podpisana w 2013 r.); Słowacją (protokół wszedł w życie w 2014 r.), oraz ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi (protokół wszedł w życie 1 maja 2015r.).

Planuje się renegocjację w najbliższym czasie następnych umów w celu usunięcia tzw. klauzuli tax sparing, jak np. umowy z Tajlandią, Wietnamem czy Tunezją.

Ministerstwo Finansów nie planuje zmian w PIT i VAT w najbliższym czasie

Wymiana informacji podatkowych z innymi krajami

Zwalczanie zjawiska unikania i uchylania się od opodatkowania wymaga efektywnych mechanizmów międzynarodowej wymiany informacji podatkowej. W tym celu w ostatnich latach rozszerzono szereg umów podatkowych o pełną klauzulę wymiany informacji – w tym informacji bankowej. Zawarto 14 umów o wymianie informacji podatkowych, w tym z tzw. rajami podatkowymi.

Główne działania na arenie międzynarodowej w tym zakresie, w które Polska jest zaangażowana w ostatnim okresie, dotyczą:

Reklama

- rozszerzania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania o pełną klauzulę wymiany informacji. W okresie ostatnich 5 lat rozszerzono umowy w zakresie wymiany informacji, m.in. ze Szwajcarią, Danią, Maltą, Czechami, Finlandią, Norwegią, Islandią, Luksemburgiem, Cyprem, Malezją, Słowacją, Indiami oraz Republiką Korei. Funkcjonowanie pełnej klauzuli wymiany informacji w umowie podatkowej stało się „minimalnym standardem”, bez którego Polska nie zawrze jakiejkolwiek nowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;

- zawierania umów o wymianie informacji w sprawach podatkowych z jurysdykcjami stosującymi dotychczas szkodliwe praktyki podatkowe i oferujące podatnikom pełną tajemnicę bankową (tzw. raje podatkowe). Dotychczas zawarto 14 takich umów, tj. z Wyspą Man, Jersey, Guernsey, San Marino, Andorą, Gibraltarem, Belize, Wspólnotą Dominiki, Grenadą, Wspólnotą Bahamów, Liberią, Bermudami, Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi oraz Kajmanami;

- stosowania i rozszerzania zakresu terytorialnego Konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych z 1988 r. oraz Protokół zmieniający Konwencję z 27 maja 2010 r. Polska podpisała niniejszą Konwencję 19 marca 1996 r. (ratyfikacja nastąpiła 25 czerwca 1997 r.), natomiast 1 października 2011 r. wszedł w życie Protokół zmieniający Konwencję;

Reklama

- realizacji dyrektywy 2011/16/UE z 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylająca dyrektywę 77/799/EWG z dniem 1 stycznia 2013 r. Obecnie obowiązująca dyrektywa ustanawia zasady, zgodnie z którymi państwa członkowskie wymieniają ze sobą informacje istotne dla realizacji celów podatkowych.

Istotnym narzędziem przeciwdziałającym transgranicznym oszustwom podatkowym i unikaniu opodatkowania jest również automatyczna wymiana informacji, która umożliwia krajowym administracjom podatkowym pozyskiwanie z instytucji finansowych określonych z góry informacji w stosunku do rachunków zidentyfikowanych przez nie jako prowadzone dla nierezydentów (rezydentów innych państw) lub podmiotów przez nie kontrolowanych, bez uprzedniego wniosku, w ustalonych z góry, regularnych odstępach czasu. Uzyskane w tym trybie informacje będą w dalszej kolejności podlegały systematycznemu przekazywaniu państwu właściwemu dla poszczególnych nierezydentów. W tym zakresie prowadzone są prace na dwóch płaszczyznach.

Po pierwsze, Ministerstwo Finansów prowadzi prace legislacyjne związane z ustawą o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. Przygotowany w tej materii projekt ustawy został przyjęty i rekomendowany Radzie Ministrów przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Po drugie, Ministerstwo Finansów rozpoczęło prace nad implementacją Dyrektywy Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającej Dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania. Planowana ustawa będzie obejmowała nie tylko implementację Dyrektywy Rady 2014/107/UE, ale również wprowadzenie regulacji umożliwiających automatyczną wymianę informacji w dziedzinie opodatkowania z innymi państwami niż unijne. Rozwój automatycznej wymiany informacji ukierunkowany jest na poprawę skuteczności walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania i stanowi odpowiedź na zdiagnozowane w poszczególnych państwach Unii i OECD negatywne oddziaływanie tych zjawisk na krajowe wpływy podatkowe oraz pilną potrzebę zwiększenia skuteczności i efektywności poboru podatków.

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

Ceny transferowe

Janusz Cichoń: W ramach problematyki cen transferowych w celu ograniczenia zjawiska wykorzystywania transakcji między podmiotami powiązanymi do przerzucania dochodów za granicę w dniu 11 kwietnia 2014 r. zarządzeniem Ministra Finansów powołano Zespół Zadaniowy do spraw Kontroli Podmiotów Powiązanych (dalej: Zespół). Do zadań Zespołu należy prowadzenie prac analitycznych w zakresie nieprawidłowości podatkowych w funkcjonowaniu podmiotów powiązanych, współpraca i koordynacja działań Ministerstwa Finansów oraz organów podatkowych i organów kontroli skarbowej w zakresie kontroli podmiotów powiązanych, a także nadzór na wynikami tych kontroli, w tym opracowanie propozycji: zmian organizacyjnych (np. procedur kontroli), szkoleń i zmian legislacyjnych.

Dodatkowo, Ministerstwo Finansów wdraża rozwiązania przyjęte przez OECD w ramach projektu BEPS (Base Erosion Profit Shifting). W związku ze wzrostem znaczenia działalności podmiotów powiązanych oraz jej wpływu na bazę podatkową prowadzone są prace legislacyjne (projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - druk sejmowy nr 3697) w zakresie zmiany obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych między podmiotami powiązanymi, dotyczące takiego zdefiniowania obowiązku dokumentacyjnego, aby był on nałożony proporcjonalnie do ryzyka zaniżenia dochodów do opodatkowania oraz zagwarantował organom podatkowym i organom kontroli skarbowej dostęp do rzetelnych informacji pozwalających na ocenę zgodności rozliczeń podatkowych z zasadą ceny rynkowej (zasada arm’s length).

Base Erosion Profit Shirting – projekt OECD

Janusz Cichoń: Niezależnie od powyższego Ministerstwo Finansów jest aktywnie zaangażowane w projekt BEPS, wdrażany obecnie przez OECD. Projekt ten został oceniony jako ważna inicjatywa, która może przynieść długofalowo wymierne skutki w zakresie stworzenia podstaw dla prowadzenia na poziomie krajowym i międzynarodowym skutecznych działań zapobiegających utracie dochodów podatkowych.

Projekt BEPS odwołuje się do potrzeby wypracowania mechanizmów reagowania przez państwa na działania, których skutkiem jest zmniejszanie się podstawy opodatkowania (base erosion) oraz transferowanie dochodów do jurysdykcji o niskim poziomie opodatkowania lub jego braku (profit shifting).

Inicjatywa podjęcia skoordynowanych działań w obszarze BEPS powstała na forum grupy G20. Zwraca ona uwagę na fakt, iż zjawiska globalizacyjne w obszarze gospodarki oraz działania przedsiębiorstw międzynarodowych (MNE), w połączeniu ze zróżnicowaniem systemów podatkowych, skutkują zjawiskami niepożądanymi dla tracących dochody budżetów państw, indywidualnych podatników, poddawanym większym obciążeniom kompensującym straty w innych obszarach opodatkowania, oraz dla indywidualnych przedsiębiorstw, tracących konkurencyjność wobec MNE.

OECD, biorąc pod uwagę impuls G20, przygotowało kompleksowy projekt, którego celem jest wypracowanie rozwiązań w obszarach opodatkowania i współpracy podatkowej najbardziej narażonych na negatywne konsekwencje BEPS (np. e-handel, ceny transferowe, wykorzystywanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, tworzenie wartości niematerialnych). Problemy objęte projektem BEPS mają zostać poddane analizie w ramach różnych forów eksperckich, dla wypracowania konkretnych działań do końca bieżącego roku, adekwatnych do zidentyfikowanych problemów.

Janusz Cichoń, wiceminister finansów, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Najważniejsze zmiany uszczelniające system podatkowy wynikające z Ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Infor.pl: W omawianym kontekście ważną rolę mają pełnić zmiany wynikające z niedawnej nowelizacji Ordynacji podatkowej. Proszę o wskazanie najważniejszych z tych zmian.

Janusz Cichoń: Ustawa została uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 9 lipca 2015 r. i przesłana do Senatu RP. Jednym z głównych celów tej ustawy jest uszczelnienie systemu poboru podatków. Nowelizacja ta z jednej strony jest reakcją na bieżące, pilne potrzeby podatników, z drugiej strony pozwoli sprawniej zwalczać oszustwa podatkowe i reagować na patologiczne zachowania. Wejście w życie opisanych wyżej zmian jest planowane na 1 stycznia 2016 r.

Do najważniejszych zmian należy:

 • Wprowadzenie podwyższonej stawki odsetek za zwłokę w wysokości 150% stawki podstawowej przy znacznych zaległościach w VAT, akcyzie i cłach. Stawka podwyższona będzie stosowana przy dużych kwotach zaległości, gdy uszczuplenie jednocześnie przekracza 25% należności oraz przekracza limit wykroczenia skarbowego (5 x minimalne wynagrodzenie). Stawka podwyższona będzie stosowana gdy organ, w toku procedur, wykryje uszczuplenie w deklaracji albo brak deklaracji. Ujawnione przez organy podatkowe bardzo poważne błędy w zakresie rozliczania, najistotniejszych z punktu widzenia wpływów budżetowych, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego oraz ceł oraz brak składania w tym zakresie deklaracji podatkowych powinny pociągać za sobą poważniejsze konsekwencje finansowe. Celem tej zmiany jest wzmocniona prewencja przed uchylaniem się od obowiązków podatkowych oraz zwalczanie oszustw podatkowych.
 • Elastyczność właściwości miejscowej urzędu. Proponuje się wprowadzenie nowego rozwiązania umożliwiającego wyznaczenie jednego „wiodącego” urzędu w sprawach powiązanych podmiotów objętych właściwością miejscową różnych urzędów. Rozwiązanie to będzie stosowane w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia i ułatwi zwalczanie zorganizowanej przestępczości gospodarczej.
 • Przejęcie przez urząd kontroli skarbowej postępowania prowadzonego przez urząd skarbowy. Zachowując obecny wąski zakres dostępu urzędów skarbowych do informacji bankowych proponuje się nowe rozwiązanie proceduralne umożliwiające przejęcie postępowania przez urząd kontroli skarbowej mający obecnie znacznie szerszy dostęp do danych bankowych. Procedura ta znajdzie zastosowanie, jeśli dane uzyskane przez urząd skarbowy z banków, w ramach przysługujących im uprawnień, nie pozwolą na pełne wyjaśnienie sprawy.

Uszczelnianie systemu podatkowego w podatkach dochodowym

Infor.pl: A jakie działania są podejmowane w zakresie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania w podatkach dochodowym?

Janusz Cichoń: „Nieszczelność systemu podatkowego”, a więc nieuzasadnione nie objęcie opodatkowaniem lub preferencjami podatkowymi określonych dochodów ma swoją genezę przede wszystkim w dwóch zjawiskach: pierwsze związane jest ze zmieniającym się otoczeniem, w którym powstają nowe okoliczności - nie możliwe do przewidzenia wcześniej - których nie obejmują istniejące normy prawa podatkowego i w związku z tym sprawiają trudności z określeniem wobec nich obowiązków wynikających z prawa podatkowego, drugie powstaje z rozbieżności interpretacji przepisów prawa podatkowego na etapie jego stanowienia i stosowania, głównie dokonywanych przez orzecznictwo sądowe.

W pierwszym przypadku Ministerstwo Finansów podejmuje działania zmierzające do  nowelizacji przepisów prawa podatkowego i objęcie takich przypadków stosownymi normami prawnymi. Przykładem takich działań jest wprowadzenie od 1 stycznia 2015 r.,  przepisów regulujących obowiązek opodatkowania dochodów z zagranicznych. spółek kontrolowanych Celem tych regulacji jest przede wszystkim zapobieganie unikaniu w Polsce  opodatkowania przy wykorzystaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych. Jest to rozwiązanie stosowane w większości państw członkowskich OECD (np. Stany Zjednoczone, Niemcy, Japonia).  

Tą samą ustawą z dnia 29 sierpnia 2015 r. wprowadzono do ustaw o podatkach dochodowych inne przepisy ukierunkowane na uszczelnienie systemu podatkowego  Do tej grupy regulacji zaliczyć należy między innymi:

- opodatkowanie dochodów osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej z tzw. „polisolokat”, czyli ubezpieczeń osobowych (wynikających z umowy ubezpieczenia „na życie i dożycie”). Kwoty z ubezpieczeń osobowych zwolnione są z opodatkowania podatkiem dochodowym, a więc uzyskany przychód z takiego ubezpieczenia nie podlegał opodatkowaniu. Zauważyć jednak należy, że polisolokaty były de facto formą terminowego  inwestowania oszczędności i były zbliżone w charakterze do gromadzenia oszczędności na rachunkach  terminowych lokatach oszczędnościowych prowadzonych przez banki. Od 1 stycznia 2015 r., co do zasady, dochody z tytułu polisolokat opodatkowane są 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, analogicznie jak odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez banki lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe;

- zmiany dotyczące przepisów o tzw. niedostatecznej kapitalizacji – limitujących możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek płaconych przez spółkę jej udziałowcom (np. objęcie nimi także powiązań pośrednich);

- wyłączenie stosowania zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych dywidend w przypadku gdy nie podlegały opodatkowaniu w państwie źródła (PPL),

- przepisy określające sposób ustalania wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze (np. dywidenda rzeczowa),

- doprecyzowanie przepisów o dokumentowaniu transakcji z podmiotami powiązanymi dotyczących spółek osobowych;

- doprecyzowanie regulacji dotyczącej niepodzielonych zysków spółki kapitałowej przekształcanej w spółkę osobową

Z kolei jeśli występują rozbieżności w interpretacjach prawa podatkowego, także  takie, które skutkują w określonych przypadkach nieuzasadnionymi preferencjami podatkowymi, Minister Finansów w ramach posiadanych uprawnień wydaje interpretacje ogólne.

W przypadku, gdy określonego problemu nie da się rozwiązać poprzez wydanie interpretacji ogólnej Ministerstwo Finansów, podejmuje działania  zmierzające do  nowelizacji przepisów prawa podatkowego, co ma miejsce szczególnie w przypadku ukształtowania się jednolitej linii orzeczniczej sądów w interpretacji prawa podatkowego odmiennej od zamierzonej przy wprowadzaniu tej normy. Przykładem takich działań jest wprowadzenie od 1 stycznia 2014 r. opodatkowania dochodów spółek komandytowo-akcyjnych podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wprowadzona zmiana nie tylko uszczelniła system podatkowy ale także zrównała zasady opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z akcjonariuszem spółki akcyjnej.

Ponadto w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieją uregulowania prawne dotyczące opodatkowania dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach. Przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach to przychody ze źródeł wskazanych przez podatnika, ale ujawnione w nieprawidłowej wysokości, natomiast przychody pochodzące ze źródeł nieujawnionych to przychody ze źródeł niewskazanych przez podatnika  i nieustalonych przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej. Konstrukcja tych przepisów ma na celu opodatkowanie dochodów ze źródeł ukrywanych, i zmierza do walki ze zjawiskiem tzw. szarej strefy.

Odnośnie zmian w przyszłości, należy  podkreślić, że skuteczność działania systemu podatkowego podlega bieżącemu monitorowaniu przez Ministerstwo Finansów i w przypadku stwierdzenia  jakichkolwiek zakłóceń w jego funkcjonowaniu bezzwłocznie podejmowane są stosowne działania w celu ich wyeliminowania.

Uszczelnianie systemu podatkowego VAT

Infor.pl: Z pewnością największym problemem jest „nieszczelność” systemu podatku VAT. Według szacunków różnych ekspertów luka w zakresie dochodów budżetowych z VAT jest znaczna. Jakie działania w tym obszarze są podejmowane przez MF?

VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

Janusz Cichoń: Działania służące uszczelnieniu systemu podatku VAT, przeciwdziałaniu zidentyfikowanym nadużyciom lub wyłudzaniu tego podatku oraz zmniejszaniu szarej strefy są konsekwentnie i systematyczne realizowane i przejawiają się w podejmowanych (z uwzględnieniem specyfiki występujących nieprawidłowości) działaniach legislacyjnych, jak i działaniach mających charakter kontrolny.

Wiele z wprowadzonych w tym roku zmian legislacyjnych w obszarze podatku VAT stanowi odpowiedź na zdiagnozowane oszustwa w tym podatku. Należy do nich zaliczyć wprowadzenie od 1 lipca 2015 r. – nowelizacją przepisów dokonaną ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych zmian w zakresie:

 • rozszerzenia katalogu towarów objętych mechanizmem odwróconego obciążenia o niektóre towary z kategorii stali, złota, elektroniki (telefony komórkowe, w tym smartfony, komputery przenośne, takie jak tablety, laptopy, notebooki itp., konsole do gier wideo), metale nieżelazne, jak aluminium, ołów, cynk, cyna czy nikiel - przy jednoczesnym ograniczeniu stosowania tego mechanizmu w odniesieniu do towarów z kategorii elektroniki do przypadków, gdy łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji – bez kwoty podatku – przekroczy 20 000 zł;
 • rozszerzenia katalogu towarów, których sprzedaż może być objęta instytucją odpowiedzialności solidarnej o srebro i platynę w postaci surowca i półproduktu, materiały eksploatacyjne do drukarek oraz cyfrowe aparaty fotograficzne;
 • podwyższenia wysokości minimalnej kaucji gwarancyjnej (z 200 tys. zł do 1 mln zł) i maksymalnej kaucji gwarancyjnej (z 3 mln zł do 10 mln zł) w przypadku dostaw paliw w związku z potwierdzoną istotną skalą nadużyć w branży paliwowej;
 • rozszerzenia obowiązku miesięcznego rozliczania VAT m.in. na sprzedawców srebra i platyny w postaci surowca i półproduktu, materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz cyfrowych aparatów fotograficznych, tj. towarów objętych zakresem odpowiedzialności solidarnej.

Z kolei od 1 stycznia 2015 r. rozszerzono obowiązek stosowania kas rejestrujących, poprzez rozszerzenie katalogu czynności, wobec których nie stosuje się zwolnień z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej. Bezwzględnym obowiązkiem stosowania kas rejestrujących objęte zostały te obszary, w których istnieje uzasadniona obawa wystąpienia nadużyć podatkowych (unikania opodatkowania). Są to takie obszary jak: usługi związane z wyżywieniem, fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, czy naprawy pojazdów silnikowych.

Resort finansów analizuje również możliwość wprowadzenia systemowych narzędzi takich jak elektroniczna scentralizowana baza faktur VAT. Wprowadzenie tzw. centralnej ewidencji faktur przyczyniłoby się do poprawy ściągalności należnych podatków poprzez zwalczanie lub istotne ograniczanie występowania oszustw w tym podatku.


Infor.pl: Powszechnie uważa się, że zagraniczne korporacje płacą znikomy CIT. Podobno Komisja Europejska zidentyfikowała ok. 600 instrumentów agresywnej optymalizacji podatkowej stosowanej przez międzynarodowe holdingi. Jak MF chce walczyć z taką optymalizacją w CIT? Może trudniejszym do niepłacenia byłby podatek przychodowy? Eksperci z Centrum im. Adama Smitha proponują od lat 1-2% podatek od przychodów firm. Czy MF analizowało zastosowanie podatku przychodowego?

Janusz Cichoń: Odnosząc się do propozycji wprowadzenia opodatkowania na poziomie zryczałtowanego 1 % podatku CIT od przychodów należy zauważyć, iż odejście od ustalania podstawy opodatkowania w oparciu o dochód tj. różnicę pomiędzy osiąganymi przez dane przedsiębiorstwo przychodami a ponoszonymi przez nie kosztami nie tylko nie uwzględnia specyfiki sytuacji finansowej danego przedsiębiorstwa, ale również różnicy w rentowności poszczególnych branż. Mianowicie w przypadku niektórych branż występuje niska marża przy wysokich obrotach (np. handel detaliczny, instytucje finansowe), a w konsekwencji przedsiębiorcy działający na tym polu zobowiązani byliby do uiszczania zobowiązań publicznoprawnych na poziomie nieadekwatnym (nieproporcjonalnie wysokim) do rzeczywiście osiąganych zysków. W konsekwencji do zapłaty podatku zobowiązani byłyby np. przedsiębiorstwa ponoszące straty. Podatek tego rodzaju zniechęcałby do ponoszenia inwestycji, z uwagi na to, iż ich poniesienie nie wpływałoby na możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania. Należy również podkreślić, iż model opodatkowania podatkiem dochodowym jest standardem w państwach wysoko rozwiniętych, w tym państwach Unii Europejskiej.

Infor.pl: Czy MF rozważa wprowadzenie nowych obciążeń podatkowych dla banków i zagranicznych sieci handlowych?

Janusz Cichoń: Ministerstwo Finansów nie prowadzi obecnie prac zmierzających do wprowadzenia opodatkowania banków bądź opodatkowania sieci handlowych.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Paweł Huczko

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  31 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.