Kategorie

Zmiany w Administracji Podatkowej 2015/2016

Zmiany w Administracji Podatkowej 2015/2016
Zmiany w Administracji Podatkowej 2015/2016
inforCMS
Wiele zmian czeka Administrację Podatkową w najbliższym czasie. Od 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie zupełnie nowa ustawa regulująca zasady funkcjonowania tej sfery administracji publicznej. Co więcej Ministerstwo Finansów konsultuje obecnie nową strategię rozwoju Administracji Podatkowej (ma wejść w życie również od początku 2016 roku), w której jednym z najistotniejszych elementów ma być nowy system obsługi podatników. Już od 1 września 2015 r. w 50 urzędach skarbowych utworzone zostaną pierwsze centra obsługi, które mają wspierać podatników w prawidłowym i dobrowolnym wypełnianiu obowiązków, a jednocześnie docelowo zapewnić jednolite standardy pracy i sposób obsługi we wszystkich tego typu placówkach na terenie kraju. O wyjaśnienia w tym zakresie poprosiliśmy Ministerstwo Finansów. Odpowiedzi na nasze pytania udzielił Janusz Janowski – dyrektor Departamentu Administracji Podatkowej MF.

Infor.pl: Ustawa z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej 3 sierpnia 2015 r. została podpisana przez Prezydenta. Zdecydowana większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. Według deklaracji resortu finansów jest to zupełnie nowa jakość. Swoiste „nowe otwarcie” relacji z podatnikiem. Akcentowana jest usługowa rola administracji podatkowej wobec podatników traktowanych jako „klienci”. Oczywiście jak będzie w rzeczywistości czas pokaże. Które z nowości, zawartych w tej ustawie są zdaniem Ministerstwa Finansów najważniejsze? Które powinny najbardziej przysłużyć się podatnikom? Proszę o ich krótką charakterystykę.

Centra obsługi

Janusz Janowski: Centra obsługi powstaną głównie w celu zapewnienia szybkiej, sprawnej i komfortowej obsługi klientów z uwzględnieniem interesów klientów wrażliwych – przede wszystkim osób niepełnosprawnych i rodziców z dziećmi. Zapewnią kompleksową obsługę klientów w zakresie bieżących spraw obsługiwanych przez Administrację Podatkową oraz dodatkowych usług związanych z obsługą płatników składek ZUS, podań i deklaracji wynikających z przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz rejestracją w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG). W centrach obsługi, niezależnie od właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego podatnik zostanie obsłużony w zakresie składanych podań i deklaracji oraz żądanych zaświadczeń i wyjaśnień prawa podatkowego.

PIT-Y 2015 (książka + CD)

Instytucja  asystenta podatnika

Janusz Janowski: Asystent podatnika ma wspierać i ukierunkowywać podatnika – mikroprzedsiębiorcę przez pierwsze 18 miesięcy jego funkcjonowania w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Będzie służył pomocą przedsiębiorcy w pokonaniu pojawiających się trudności związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej i w prawidłowym wypełnianiu przez niego obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i gałęzi pokrewnych, w tym z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Centralizacja systemu informacji podatkowej

Reklama

Janusz Janowski: Krajowa Informacja Podatkowa ma stać się centralnym punktem systemu obiegu informacji podatkowej w obrębie całej Administracji Podatkowej. Będzie koordynować zarządzanie informacją podatkową w samej Administracji Podatkowej, a także w relacji administracja – klient zewnętrzny oraz dostarczać do systemu znaczną część informacji podatkowych w postaci m.in. wydawanych interpretacji indywidualnych. Wymaga to znacznego wzmocnienia organizacji pracy tej instytucji, poprzez wprowadzenie centralnego zarządzania zadaniami realizowanymi przez Krajową Informację Podatkową oraz ujednolicenie zasad i warunków pracy w poszczególnych biurach.

Utworzenie z KIP głównego centrum informacji podatkowej dla podatnika i klienta wewnętrznego sprzyjać będzie jednolitemu stosowaniu prawa przez organy podatkowe a także udzielaniu jednolitej informacji na temat wykładni i stosowania przepisów prawa podatkowego zarówno podatnikom, jak i urzędom skarbowym.

Nowe zasady naboru na stanowiska dyrektorów izb skarbowych, dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej i ich zastępców oraz naczelników urzędów skarbowych

Reklama

Janusz Janowski: Potrzeba wprowadzenia regulacji w zakresie naboru na stanowiska dyrektora izby skarbowej i jego zastępców, dyrektora Biura KIP i jego zastępców oraz naczelnika urzędu skarbowego wynika z faktu, że efektywne i sprawne działanie administracji podatkowej jest ściśle uzależnione od poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji pracowników w niej zatrudnionych, przede wszystkim tych, którzy zajmują wysokie stanowiska w tej administracji. Ponadto wysokie kwalifikacje, odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe osób zatrudnionych na stanowiskach zarządczych dodatkowo sprzyjają postrzeganiu administracji podatkowej jako profesjonalnej i kompetentnej. Stąd też tak ważne jest dokonanie odpowiedniego doboru osób, które będą zajmować w administracji podatkowej stanowiska dyrektora izby skarbowej i dyrektora Biura KIP oraz ich zastępców, a także naczelnika urzędu skarbowego. Nowe przepisy przyznają stanowiskom dyrektora izby skarbowej i dyrektora Biura KIP, jak i ich zastępcom oraz naczelnikowi urzędu skarbowego status wyższych stanowisk w służbie cywilnej.

Mając powyższe na uwadze, w ustawie enumeratywnie wymieniono wymagania, które musi spełniać osoba zajmująca stanowisko dyrektora izby skarbowej i dyrektora Biura KIP oraz ich zastępców. Dobór kandydatów, zgodnie z ustawą o administracji podatkowej, na stanowiska dyrektora izby skarbowej, dyrektora Biura KIP i ich zastępców oraz naczelnika urzędu skarbowego będzie następował w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Oznacza to, że w wyniku organizowanego w administracji podatkowej naboru na ww. stanowiska wyłonione zostaną osoby, które dają najlepsze gwarancje wykonywania zadań w sposób umożliwiający realizację celów wyznaczonych zarówno dla tego stanowiska, jak i dla danej jednostki organizacyjnej administracji podatkowej. Istotą wprowadzenia instytucji naboru jest umożliwienie Ministrowi Finansów oraz Szefowi Administracji Podatkowej dokonywania efektywnego obsadzania stanowisk dyrektora izby skarbowej, dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej i ich zastępców oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Należy podkreślić, że regułą będzie niezwłoczne przeprowadzanie naboru po zaistnieniu okoliczności uzasadniających obsadzenie stanowiska. Stąd też, w celu zagwarantowania obsadzenia tych stanowisk przez najlepszych kandydatów, profesjonalnie przygotowanych do wypełniania zadań, ustawa przewiduje, iż nabór będzie składał się z testu wiedzy, oceny kompetencji kierowniczych, a także rozmowy kwalifikacyjnej.

Monitor Księgowego – prenumerata

Przeniesienie katalogu kategorii podatników, którzy będą obsługiwani przez tzw. wyspecjalizowane urzędy skarbowe na poziom rozporządzenia

Janusz Janowski: Zmiany dotyczące funkcjonowania Wyspecjalizowanych Urzędów Skarbowych mają na celu lepsze dostosowanie Administracji Podatkowej do obsługi podmiotów dokonujących skomplikowanych operacji gospodarczych. Pod uwagę powinien być brany przede wszystkim potencjał gospodarczy podatnika (przychód netto), a nie status podatnika (osoba prawna, osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej). Wprowadzenie zmian legislacyjnych w kształcie wynikającym z ustawy o administracji podatkowej pozwoli na większą elastyczność w przyszłym reagowaniu na zmieniające się realia gospodarcze, tak aby wyspecjalizowane urzędy skarbowe miały we właściwości obsługę jedynie kluczowych podmiotów.

Koncentracja WUS na kluczowych podatnikach poprawi odbiór społeczny i komunikację z podatnikami WUS, umożliwi optymalizację sił i środków wykorzystywanych do współpracy z podatnikami WUS, a także zwiększy efektywność poboru podatków.

Infor.pl: W Strategii Rozwoju Administracji Podatkowej wskazuje się, że zostanie utworzony jeden duży Krajowy Wyspecjalizowany Urząd Skarbowy - KWUS. Czy to prawda, że będzie on obsługiwać podatników o rocznym przychodzie powyżej 50 mln euro, podatkowe grupy kapitałowe i spółki tworzące grupę, banki, z wyłączeniem banków spółdzielczych, oraz pozostałe instytucje finansowe? A czy prawdą jest, że pozostałe wyspecjalizowane urzędy skarbowe będą obsługiwać podatników, których przychód netto to minimum 3 mln euro rocznie (obecnie zajmują się podatnikami o rocznym przychodzie 5 mln euro). Kiedy wejdą w życie te zmiany?

Janusz Janowski: Zostanie utworzony jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu krajowym, z siedzibą w Warszawie. Obsługę podatników i płatników, o największym potencjale gospodarczym na obszarze całego kraju będzie realizował Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Urząd ten, oprócz podatników o rocznym przychodzie powyżej 50 mln euro, podatkowych grup kapitałowych i spółek tworzących grupę będzie obsługiwał banki państwowe i w formie spółek akcyjnych, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych oraz jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Pozostałe 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych skupi się na obsłudze banków spółdzielczych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, oddziałów lub przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych oraz podatników, którzy w ostatnim roku podatkowym osiągnęli przychód albo dokonały dostawy towarów oraz świadczenia usług, o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro i nie przekraczającej 50 mln euro.

Wprowadzenie warunku kwotowego na poziomie 3 mln euro, a nie jak dotychczas 5 mln euro, pozwoli objąć zdecydowanie większą grupę kluczowych podatników fachową, kompleksową obsługą i wsparciem przy wypełnianiu obowiązków podatkowych.

Zmiany z zakresie funkcjonowania wyspecjalizowanych urzędów skarbowych wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Racjonalizacja egzekucji administracyjnej

Infor.pl: Zracjonalizowany ma zostać proces egzekucji administracyjnej. Na czym konkretnie ma to polegać?

Janusz Janowski: Ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej, z dniem 1 stycznia 2016 r., do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wprowadzone zostaną przepisy pozwalające wierzycielowi na podejmowanie wobec zobowiązanego działań informacyjnych zmierzających do dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku. Przed podjęciem czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych wierzyciel będzie miał możliwość informowania zobowiązanego o istniejącej zaległości. W konsekwencji wierzyciel nie będzie miał obowiązku niezwłocznego wszczynania postępowania egzekucyjnego wobec majątku zobowiązanego, dając zobowiązanemu możliwość dobrowolnego uregulowania zaległości. 

Ponadto wierzyciel będzie miał możliwość odstąpienia od czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych wobec zobowiązanego, w sytuacji, gdy nie upłynęło 12 m-cy od  wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, wobec tego samego zobowiązanego, z powodu bezskuteczności tego postępowania. Odstąpienie od obowiązku wszczynania postępowania egzekucyjnego, w przypadkach gdy oczywiste jest, że egzekucja będzie bezskuteczna, spowoduje uniknięcie ponoszenia wydatków przez wierzycieli oraz organy egzekucyjne związanych z tą egzekucją.

Wprowadzono również możliwość sprzedaży egzekucyjnej ruchomości w drodze licytacji elektronicznej, co pozwali na wzięcie udziału w licytacji nieograniczonej liczbie osób. Większe potencjalne grono nabywców sprawi natomiast, iż możliwa będzie szybsza sprzedaż ruchomości, a także możliwe będzie osiągnięcie wyższej ceny, co jest korzystne dla zobowiązanego. 

Przeniesienie kompetencji z wojewodów na naczelnika urzędu skarbowego w zakresie poboru grzywien nakładanych mandatami karnymi w trybie postępowania mandatowego w sprawach o wykroczenia

Janusz Janowski: Powyższe rozwiązanie zredukuje liczbę podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadania poboru grzywien nałożonych w trybie postępowania mandatowego w sprawach o wykroczenia. Ponadto przyczyni się do usprawnienia procesu poboru i egzekucji ww. należności poprzez możliwość wykorzystania posiadanych przez urzędy skarbowe informacji o zobowiązanych oraz ich majątku. Należy zauważyć, że wojewodowie mają ograniczone możliwości podejmowania instrumentów motywujących zobowiązanych do dobrowolnego regulowania zaległości, z uwagi na brak informacji o danych kontaktowych, np. nr telefonu, faksu, adresu e-mail.

VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

Infor.pl: Ustawa o administracji podatkowej to jeden (być może najważniejszy) z wielu elementów składających się na system obsługi podatników. W lutym 2015 r. MF zatwierdził dokument „System obsługi i wsparcia podatnika”, w którym wymienione są wszystkie te elementy. Proszę o przybliżenie na jakim etapie wdrażania są poszczególne elementy (jak pisze MF: „produkty”) tego systemu i o krótki ich opis. Czego i kiedy w tym zakresie mogą spodziewać się podatnicy? W szczególności interesują mnie owe produkty z obszarów standardów obsługi podatnika przez administrację podatkową i wsparcia podatnika w jego indywidualnej sprawie.

OBSZAR Standardy pracy Administracji Podatkowej w świadczeniu usług podatnikom (organizacja front office)

Janusz Janowski: Standardy organizacji obsługi bezpośredniej jednakowe dla całej Administracji Podatkowej uwzględniają „Standardy obsługi klienta zewnętrznego” opracowane w ramach projektu KPRM współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej”. W projekcie tym aktywnie uczestniczyło 46 jednostek Administracji Podatkowej. Jednocześnie wykorzystano doświadczenia urzędów skarbowych, które na przestrzeni ostatnich lat samodzielnie lub we współpracy instytucji zewnętrznych, wdrażały standardy obsługi w swoich jednostkach. Obecnie trwa wdrażanie standardów we wszystkich jednostkach Administracji Podatkowej. Standaryzacja obsługi gwarantuje, że każdy udając się do urzędu skarbowego będzie mógł liczyć na załatwienie jego sprawy w sposób profesjonalny, zgodny z przyjętymi standardami działania, uniwersalnymi w całej Polsce.

Profil stanowiska ds. wsparcia podatnika, w tym asystenta podatnika oraz Centrum obsługi – te dwa produkty SOiWP są realizowane w ramach działań dotyczących uruchamiania centrów obsługi.

Od 1 września 2015 r. w urzędach skarbowych utworzone zostaną centra obsługi, które mają wspierać podatników w prawidłowym i dobrowolnym wypełnianiu obowiązków, a jednocześnie zapewnić jednolite standardy pracy i sposób obsługi we wszystkich tego typu placówkach na terenie kraju. W centrach obsługi pracownicy Administracji Podatkowej będą przyjmować podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia, udzielać wyjaśnienia w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają dopiero podjąć działalność gospodarczą, a także informować o danych kontaktowych właściwych organów do załatwienia indywidualnej sprawy wraz ze wskazaniem zakresu kompetencji tych organów. Obsługa i wsparcie podatnika będą realizowane także poprzez udostępnienie stanowiska komputerowego umożliwiającego podatnikom dostęp do systemu e-Deklaracje, Portalu Podatkowego i CEIDG. Zadania te wykonywane będą niezależnie od właściwości miejscowej organu podatkowego.

Obecnie w 50 urzędach skarbowych, w których powstaną pierwsze centra obsługi, trwają przygotowania do realizacji usług, które zostaną realizowane od 1 września 2015 r.

OBSZAR Wsparcie podatnika w indywidualnej sprawie (obsługa indywidualnej sprawy)

Model wsparcia podatnika z wykorzystaniem katalogu usług

Janusz Janowski: Działania Administracji Podatkowej w zakresie wsparcia podatnika z wykorzystaniem katalogu usług wpisują się w projekt realizowany przez KPRM Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej (2012-2015), którego celem jest usprawnienie komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym urzędu (w oparciu o przeprowadzone badania satysfakcji klienta, stosowanie kart i katalogów usług oraz optymalizację procesów obsługowych). Każdy, kto będzie chciał skorzystać z usług świadczonych przez urzędy skarbowe będzie mógł się dowiedzieć, czego może oczekiwać, a dzięki odpowiednio przygotowanym, sformułowanym prostym językiem kartom usług, łatwo ustali jakie dokumenty są niezbędne dla załatwienia jego sprawy.

Zarządzanie w odniesieniu do grup podatników

W celu zapewnienia optymalnego poziomu i jakości świadczonych usług w zakresie wsparcia podatnika w indywidualnej sprawie zasadne jest udostępnienie w skoordynowany sposób rzetelnej, jednolitej i kompleksowej informacji podatkowej oraz zaprojektowanie i wdrożenie procedur i sposobu postępowania z uwzględnieniem różnorodności wypełnianych obowiązków publicznoprawnych przez klientów Administracji Podatkowej. Podział podatników na grupy o zbliżonych cechach ma służyć łatwiejszemu dostosowaniu działań do potrzeb masowego odbiorcy i pozwolić na świadczenie usług w sposób jednolity, przewidywalny i przyjazny. Umożliwi Administracji Podatkowej elastyczne i szybkie reagowanie na pojawiające się nowe potrzeby podatników wynikające m.in. ze zmian w otoczeniu prawnym. Obecnie trwają prace koncepcyjne uwzględniające zachodzące zmiany w Administracji Podatkowej.


Model zarządzania relacją z podatnikiem

Zadaniem asystenta podatnika będzie pomoc mikroprzedsiębiorcom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej. Chodzi m.in. o nawiązywanie kontaktu z nowopowstałymi przedsiębiorcami, udzielanie im informacji na temat wypełniania zeznań i deklaracji podatkowych, czy udzielanie informacji w indywidualnych sprawach podatnika, w tym dotyczących wyboru formy opodatkowania. Asystenci będą świadczyć pomoc do 18 miesięcy od dnia wydania potwierdzenia nadania NIP. Od 1 września 2015 r. mikroprzedsiębiorcy uzyskają pomoc w indywidualnych sprawach od asystentów podatnika, którzy będą funkcjonować pilotażowo w centrach obsługi. Od 1 stycznia 2016 r. usługa będzie dostępna już we wszystkich urzędach skarbowych.

Koncentracja wyspecjalizowanych urzędów skarbowych na kluczowych podatnikach

Pracownicy wyspecjalizowanych urzędów skarbowych skupią się na obsłudze dużych podmiotów prowadzących skomplikowane operacje gospodarcze. Nastąpi dopasowanie modelu funkcjonowania wyspecjalizowanych urzędów skarbowych do obsługi podmiotów dokonujących najbardziej skomplikowanych operacji gospodarczych, wymagających od pracowników wyspecjalizowanych urzędów skarbowych dużego poziomu specjalistycznej wiedzy niezbędnej do obsługi tych procesów. Obecnie trwają prace przygotowawcze, w tym legislacyjne, nad rozporządzeniem w sprawie określenia kategorii podatników i płatników, które ma zostać opublikowane jesienią. Trwają również prace nad opracowaniem narzędzi wsparcia dla wyspecjalizowanych urzędów skarbowych dedykowane konkretnym grupom podatnika, np. opiekun podatnika, kategoryzacja podatników WUS, katalog usług WUS, itp.

Infor.pl: W ww. dokumencie „System obsługi i wsparcia podatnika” wspomniana została inicjatywa Komisji Europejskiej - European Taxpayer’s Code (Europejski Kodeks Podatników). Na jakim etapie znajduje się ta inicjatywa? Czy Polska będzie zobligowana do respektowania a może implementowania rozwiązań tego Kodeksu?
W ww. dokumencie „System obsługi i wsparcia podatnika” wspomniana została inicjatywa Komisji Europejskiej - European Taxpayer’s Code (Europejski Kodeks Podatników). Na jakim etapie znajduje się ta inicjatywa? Czy Polska będzie zobligowana do respektowania a może implementowania rozwiązań tego Kodeksu?

Janusz Janowski:  „Europejski Kodeks Podatników” jest jedną z 34 inicjatyw wymienionych w planie działania Komisji Europejskiej przyjętym w dniu 6 grudnia 2012 r. podjętych w celu wzmocnienia walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od płacenia podatków. Działanie to wpisuje się w jedną z jego szczegółowych strategii odnoszącą się do poprawy przestrzegania przepisów podatkowych w państwach członkowskich.

Poprzez zawarte w Kodeksie wskazówki państwa członkowskie i europejscy podatnicy będą zachęcani do przyjęcia i stosowania wszystkich tych zasad i praktyk, w tym nowych rozwiązań. Wytyczne te zostały oparte na doświadczeniach i dobrych praktykach państw członkowskich, istotnych z punktu widzenia wzmocnienia współpracy, zaufania oraz zasady poufności pomiędzy administracjami podatkowymi a podatnikiem, co sprzyja większej przejrzystości praw i obowiązków obu stron. Kodeks jest instrumentem o charakterze niewiążącym, można zatem uznać go tylko jako model dla administracji podatkowych państw członkowskich. 

Infor.pl: Zainteresowanie opinii publicznej wzbudziło ostatnio badanie pilotażowe „Wpływ zachowań behawioralnych na poprawę dobrowolności wypełniania zobowiązań podatkowych w Polsce", które MF przeprowadziło razem z Bankiem Światowym. Wyniki badania zaprezentowane 7 lipca 2015 r. wskazują, że pewne odformalizowanie kontaktów z podatnikami przynosi dobre efekty. Może problem w relacjach podatnik-urząd nie tkwi w złym prawie a w tym, by urzędnik zwracał się do podatnika „po ludzku”? Jaka jest opinia MF w tym zakresie? Wg oficjalnego komunikatu zarówno Bank Światowy jak i strona polska wyrazili zainteresowanie dalszą współpracą i rozszerzeniem działania także na inne obszary (podatek VAT, CIT). Czego mogą się spodziewać podatnicy w tym kontekście w zakresie VAT i CIT?

Janusz Janowski: Badanie przeprowadzone przez Bank Światowy pokazało na konkretnych danych liczbowych  w jak prosty sposób można podnieść poziom komunikacji  z podatnikiem przy jednoczesnym obniżeniu jej kosztów. Bardzo pozytywnie oceniamy współpracę z Bankiem Światowym i jesteśmy otwarci na rozszerzenie badań o kolejne obszary, szczególnie w zakresie VAT i CIT. Niemniej szczegółowe działania zostaną określone po przedstawieniu przez Bank Światowy końcowych wyników badania, co nastąpi we wrześniu 2015 r.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Paweł Huczko

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  24 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

  Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

  Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

  Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

  Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

  Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?

  Nowe, kwartalne deklaracje akcyzowe - kto będzie je składał za III kwartał 2021 roku?

  Kwartalne deklaracje akcyzowe. Od rozliczenia za III kwartał 2021 r. podatnicy dokonujący obrotu niektórymi wyrobami zwolnionymi z akcyzy lub opodatkowanymi stawką zerową albo zużywający te wyroby będą składać w formie elektronicznej nowe deklaracje kwartalne AKC-KZ. Natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów opodatkowanych stawką zerową trzeba wykazać w deklaracji AKC-UAKZ. Są to nowe obowiązki.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji - co się zmieniło od 1 lipca 2021 r.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji. Od 1 lipca 2021 r. zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji VAT, oznaczania sprzedaży kodami GTU oraz stosowania oznaczeń niektórych transakcji. Oznacza to, że już w rozliczeniu za lipiec 2021 r. podatnik musi przygotować plik JPK_VAT zgodnie z nowymi zasadami.

  VAT od usług finansowych - planowane zmiany od 2022 roku

  VAT od usług finansowych. Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano skierowany do prekonsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (w tym ustawy o VAT), stanowiący część podatkowego pakietu Polskiego Ładu.

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi po wyroku TSUE – jak to zrobić?

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi. Nieuregulowanie przez kontrahenta należności wynikającej z faktury w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności uprawnia wierzyciela do skorygowania podstawy opodatkowania oraz kwoty VAT należnego. Dłużnik jest wówczas obowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego odliczonego na podstawie nieopłaconej faktury. Wyrok TSUE zakwestionował polskie przepisy, co oznacza, że nie musimy stosować warunków ustawowych. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostaną wprowadzone zmiany w tym zakresie.

  Usługi budowlane a kasa fiskalna

  Usługi budowlane a kasa fiskalna. Prowadzę firmę budowlaną. Świadczę usługi dla osób prywatnych i firm. Czy muszę stosować kasę fiskalną, jeżeli całą sprzedaż dokumentuję fakturami?

  Jak znaleźć rachunek bankowy? Centralna informacja o rachunkach

  Jak uzyskać informację o rachunkach bankowych (także o rachunkach w SKOK-ach) osób zmarłych (np. spadkodawców), „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy? Można w tym celu skorzystać z Centralnej informacji o rachunkach. Jak to zrobić?

  Paragony fiskalne - dlaczego warto je brać?

  Paragony fiskalne. Pod hasłem „Weź paragon” rusza coroczna, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom znaczenie brania i wydawania paragonu fiskalnego. Kampania będzie prowadzona do końca sierpnia 2021 roku. Ministerstwo Finansów tłumaczy m.in. jak wygląda prawidłowy paragon i jak rozpoznać błędny.

  Czy warto inwestować w obligacje w 2021 roku?

  Opłacalność obligacji w 2021 roku. Boom na obligacje niezmiennie przybiera na sile - wynika z danych Ministerstwa Finansów. Popyt jest dziś o połowę wyższy niż przed rokiem, a już rok temu Polacy wydali na detaliczne papiery najwięcej w historii. Popularność obligacji wynika stąd, że dają 2-3 razy więcej odsetek niż depozyt.

  Przeniesienie własności mieszkania spółdzielczego w zamian za dożywotnią opiekę i pomoc finansową a PCC

  Umowa dożywocia dot. mieszkania spółdzielczego a PCC. Czy umowa podobna do umowy dożywocia, polegająca na przeniesieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na inną osobę, w zamian za zobowiązanie się do dożywotniej opieki i pomocy finansowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Legalny hazard w internecie. Lista legalnych bukmacherów i stron z grami hazardowymi

  Legalny hazard w internecie. Ministerstwo Finansów przypomina, że udział w zagranicznej grze hazardowej (art. 107 § 2 kodeksu karnego skarbowego) lub w grze hazardowej urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych lub warunkom koncesji lub zezwolenia (art. 109 kodeksu karnego skarbowego), podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych - czyli kara grzywny może wynieść od 933,33 złotych do 4.479.984,00 złotych, zgodnie z art. 23 § 1 i 3 kodeksu karnego skarbowego. Przedstawiamy wykaz legalnych domen internetowych z grami hazardowymi.