Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kiedy podatnik VAT może anulować wystawioną fakturę

Kiedy podatnik VAT może anulować wystawioną fakturę
Kiedy podatnik VAT może anulować wystawioną fakturę
W praktyce działalności gospodarczej zdarzają się przypadki, gdy podatnik wystawi fakturę dokumentującą czynności, które ostatecznie nie dochodzą do skutku. Najbardziej praktyczną drogą wycofania się z takiej sytuacji będzie anulowanie błędnie sporządzonego dokumentu. Anulowanie faktury nie zostało wprawdzie usankcjonowane w przepisach VAT, ale przy spełnieniu odpowiednich warunków jest ono jednak powszechnie akceptowane przez organy podatkowe.

Przepisy ustawy o VAT, regulując kwestię naprawy błędów popełnionych przy wystawianiu faktur, wskazują na sporządzanie faktur korygujących (art. 106j ustawy o VAT). Jak wynika z tych przepisów, fakturę korygującą wystawia się w przypadku:

 • udzielenia obniżki ceny w formie rabatu,
 • udzielenia opustów i obniżek cen,
 • dokonania zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 • dokonania zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty - w przypadku faktur zaliczkowych,
 • podwyższenia ceny,
 • stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Ustawodawca, odnosząc się do naprawy błędów popełnionych w wystawionych fakturach, nie wskazuje natomiast na możliwość anulowania nieprawidłowo sporządzonego dokumentu.

W praktyce przyjmuje się, że w określonych sytuacjach dopuszczalne jest wycofanie się z błędnej faktury w drodze jej anulowania. Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie wykształcił się utrwalony pogląd dotyczący warunków, których spełnienie umożliwia anulowanie faktury.

Polecamy: Biuletyn VAT

Polecamy: VAT 2019. Komentarz

1. Skutki anulowania faktury

Efekt finansowy anulowania faktury oraz wystawienia faktury korygującej daną transakcję do „zera” jest zasadniczo identyczny. Anulowanie faktury oznacza jednak, że transakcja w ogóle nie miała miejsca, co odróżnia w sposób jednoznaczny anulowanie faktury od sporządzenia faktury korygującej.

Fakturę anulowaną należy traktować co do zasady tak, jakby nie została ona w ogóle wystawiona. Ma to szczególne znaczenie w kontekście przepisów art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, które nakazują zapłatę podatku, gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę VAT. Anulowana faktura nie powoduje tym samym obowiązku zapłaty podatku z niej wynikającego.

2. Warunki, jakie należy spełnić, aby można było anulować fakturę

Przyjmuje się, że podatnik może anulować nieprawidłowo sporządzoną fakturę, jeżeli zostaną spełnione dwa warunki:

 • transakcja nie doszła do skutku, w konsekwencji czynności, które obejmowała faktura, nie zostały faktycznie zrealizowane; nie dokonano tym samym dostawy towarów ani świadczenia usług;
 • faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego.

Przy spełnieniu wymienionych warunków anulowanie faktury jest akceptowane przez organy podatkowe. Wskazują one jednak, że anulowanie faktury powinno być stosowane na zasadzie wyjątku, tylko w ściśle określonych przypadkach. Przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 marca 2019 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.12.2019.2.RSZ) wskazano, że:

Anulowanie faktury powinno być traktowane w sposób wyjątkowy i wykorzystywane tylko w przypadku zaistnienia takiej konieczności. Ponadto, podatnik powinien dołożyć należytej staranności przy dokumentowaniu zaistniałych zdarzeń gospodarczych. W przypadku anulowania faktury sprzedawca (wystawca faktury) winien posiadać w swojej dokumentacji zarówno kopię, jak i oryginał dokumentu sprzedaży z dokonaną na nich adnotacją unieważniającą fakturę, która uniemożliwi ich powtórne wydanie i wykorzystanie. Zatem, anulowanie faktury dotyczy tylko tych przypadków, gdy faktura dokumentuje czynność rzeczywiście niedokonaną. Natomiast, gdy po wystawieniu faktury następują zdarzenia gospodarcze mające wpływ na treść pierwotnej faktury lub faktura zawiera błędy, to w takiej sytuacji ustawodawca wskazuje na możliwość skorygowania takiej faktury poprzez wystawienie faktury korygującej.

3. Anulowanie faktur elektronicznych

Odrębną kwestią jest możliwość anulowania wystawionych faktur elektronicznych. Anulowanie takiej faktury w zasadzie jest możliwe tylko na etapie jej generowania, jeszcze przed wysłaniem do odbiorcy.

Nabywca nie ma już możliwości nieprzyjęcia faktury i zwrotu jej do wystawcy, jak miało to miejsce w przypadku przesyłki zawierającej zarówno towar, jak i fakturę papierową. W przypadku faktur elektronicznych sprzedawca z oczywistych względów nie będzie miał drugiego egzemplarza faktury, powracającego jako nieodebrany przez kontrahenta. W konsekwencji faktura elektroniczna wysłana do odbiorcy nie może już zostać anulowana.

Uwaga! Faktura elektroniczna wysłana do odbiorcy nie może być anulowana.

Należy przyjąć, że wysyłka faktury drogą elektroniczną oznacza wprowadzenie dokumentu do obrotu prawnego. Stanowisko to potwierdzają również interpretacje organów podatkowych. I tak, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 stycznia 2019 r. (sygn. 0112-KDIL4.4012.629.2018.1.NK) wskazywano, że:

(…) faktura elektroniczna, nawet z oczywistymi błędami, zostaje wprowadzona do obrotu prawnego poprzez wysłanie jej na podany przez odbiorcę adres. Wygenerowana i wysłana faktura elektroniczna zostaje automatycznie odebrana przez odbiorcę. Ponadto, utworzona i zarejestrowana faktura elektroniczna, nawet z błędnymi danymi, nie może być zwrócona przez odbiorcę.

W interpretacji podnoszono ponadto, że wysłanie faktury elektronicznej na podany przez odbiorcę adres skutkuje otrzymaniem takiej faktury przez odbiorcę, gdyż:

(…) nie jest możliwe zwrócenie ww. faktury przez odbiorcę i nie jest możliwe aby Wnioskodawca jako wystawca faktury posiadał dwa egzemplarze wystawionej faktury elektronicznej.

Podatnik wystawił 28 maja 2019 r. fakturę dokumentującą sprzedaż towaru i przesłał ją, po uzgodnieniu z nabywcą, w formie elektronicznej. W dacie wystawienia faktury sprzedawca miał także wysłać towar będący przedmiotem transakcji. Nabywca, po otrzymaniu faktury drogą elektroniczną, jeszcze przed wysyłką towaru, poinformował jednak sprzedawcę o rezygnacji z zakupu. W takiej sytuacji, mimo niezrealizowania wysyłki towaru do nabywcy, sprzedawca nie będzie uprawniony do anulowania wystawionej faktury. Faktura została bowiem przesłana kontrahentowi drogą elektroniczną. W konsekwencji wprowadzono ją do obrotu prawnego. Sprzedawca wystawił więc 31 maja fakturę korygującą, w której dokonał „wyzerowania” wartości sprzedaży. Jako przyczynę sporządzenia korekty wskazał „rezygnację z zakupu przez klienta”. Fakturę korygującą również przesłał drogą elektroniczną. Automatycznie, w tym samym dniu, otrzymał potwierdzenie jej odbioru przez nabywcę. Wystawca jest uprawniony do rozliczenia zarówno faktury, jak i jej korekty w deklaracji za maj. Wynika to z faktu, że w tym samym okresie, w którym wystawił fakturę i fakturę korygującą, otrzymał potwierdzenie odbioru korekty.


4. Przypadki, gdy anulowanie faktury jest możliwe

W niektórych przypadkach anulowanie faktury jest w zasadzie jedynym sposobem wycofania się z błędnie sporządzonego dokumentu. Skoro transakcja nie doszła do skutku, a faktury nie przekazano odbiorcy, w efekcie czego nie została ona wprowadzona do obrotu prawnego, wystawienie faktury korygującej nie znajduje uzasadnienia.

4.1. Nabywca zrezygnował z zakupu

Najbardziej typowym zdarzeniem, kiedy anulowanie faktury jest zasadne, będzie rezygnacja nabywcy z zakupu jeszcze przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usług oraz przed wydaniem mu faktury.

Podatnik wystawił 12 kwietnia 2019 r. na rzecz innego krajowego podatnika VAT fakturę dokumentującą dostawę towarów. Strony transakcji uzgodniły, że towar będzie wysłany transportem sprzedawcy 15 kwietnia 2019 r. Wraz z towarem sprzedawca miał przesłać sporządzoną fakturę. Jeszcze przed dokonaniem dostawy kontrahent poinformował jednak, że rezygnuje z zakupu. W takiej sytuacji sprzedawca będzie uprawniony do anulowania faktury wystawionej 12 kwietnia 2019 r. Transakcja, którą miała obejmować faktura, nie została bowiem zrealizowana. Ponadto faktury nie przekazano nabywcy, a zatem nie została ona wprowadzona do obrotu prawnego.

4.2. Nabywca nie odebrał faktury i towaru

Anulowanie faktury jest również dopuszczalne, jeżeli towar wraz z fakturą zostanie wprawdzie wysłany do nabywcy, lecz ten go nie odbierze. Przypadek ten jest charakterystyczny dla sprzedaży wysyłkowej, realizowanej za pobraniem. Zdarza się bowiem dość często, że nabywcy nie odbierają przesyłek z towarem i te wracają do sprzedawcy.

Podatnik wystawił 7 maja 2019 r. na rzecz krajowego nabywcy fakturę dokumentującą sprzedaż towaru, której dokonano za pośrednictwem portalu aukcyjnego. Towar wraz z fakturą został wysłany nabywcy przesyłką kurierską za pobraniem 8 maja 2019 r. Nabywca odmówił jednak odbioru przesyłki i ta 13 maja 2019 r. powróciła do sprzedawcy. Nabywca poinformował sprzedawcę, że rezygnuje z zakupu. Sprzedaż ta nie była ewidencjonowana w kasie fiskalnej. W takiej sytuacji, mimo zrealizowanej wysyłki towaru do nabywcy, nie doszło do faktycznej dostawy towaru. Nabywca nie odebrał bowiem przesyłki z towarem. Nie dokonał również zapłaty za towar. Nieodebranie przesyłki przez nabywcę oznaczało ponadto, że faktura wysłana wraz z towarem nie została wprowadzona do obrotu prawnego. W konsekwencji sprzedawca jest upoważniony do anulowania faktury wystawionej 7 maja 2019 r.

4.3. Nabywca odstąpił od umowy i zwrócił towar

Anulowanie faktury nie może być stosowane w przypadku, gdy klient, korzystając z przysługującego mu prawa, rezygnuje z zakupu, odstępuje od zawartej umowy i zwraca towar. W takich sytuacjach wymagane będzie sporządzenie faktury korygującej. Podstawą sporządzenia korekty jest wtedy zwrot towaru przez nabywcę.

4.4. Przesyłka zaginęła wraz z fakturą

W pewnych szczególnych sytuacjach sprzedawca jest uprawniony do anulowania faktury mimo nieposiadania obu jej egzemplarzy. Będzie to miało miejsce w razie zaginięcia przesyłki zawierającej zarówno towar, jak i fakturę. Skoro przesyłka nie dotarła do adresata, ani też nie wróciła do nadawcy, sprzedawca nie ma możliwości odzyskania drugiego egzemplarza faktury. Dla poprawnego anulowania faktury wystarczające będzie wówczas zamieszczenie odpowiednich adnotacji o anulowaniu na jedynym posiadanym egzemplarzu. Konieczne jest ponadto dołączenie do tak anulowanej faktury dokumentów potwierdzających fakt zaginięcia przesyłki.

4.5. Faktura została wystawiona na niewłaściwego nabywcę

Jedną z przyczyn anulowania faktur może być błędne wskazanie osoby nabywcy. W takich przypadkach należy mieć jednak na uwadze kwestię wprowadzenia faktury do obrotu prawnego. Oczywiście jeżeli nabywca nie odbierze towaru i faktury, uznając, że transakcja go nie dotyczy, to anulowanie faktury jest zasadne. Może się jednak zdarzyć, że nabywca będący stałym kontrahentem podatnika odbierze zarówno towar, jak i fakturę i dopiero po pewnym czasie poinformuje sprzedawcę o pomyłce w dostawie i dokona zwrotu towaru. Właściwe będzie wtedy sporządzenie faktury korygującej, którą należy przekazać nabywcy.

Podatnik wystawił 20 maja 2019 r. na rzecz krajowego podatnika VAT fakturę dokumentującą dostawę towarów. W dniu wystawienia faktury towar wysłano kontrahentowi transportem sprzedawcy. Okazało się jednak, że sprzedawca, sporządzając fakturę, popełnił błąd i wystawił fakturę na innego kontrahenta. Zamówienie na towar złożyła firma MC Spółka z o.o., podczas gdy fakturę wystawiono i towar wysłano na rzecz BMG Spółka z o.o. Firma, która otrzymała towar i fakturę, będąca stałym partnerem handlowym sprzedawcy, odebrała dostawę i dopiero następnego dnia poinformowała kontrahenta, że dotarł do niej towar, którego nie zamawiano. Fakt wpłynięcia faktury odnotowano w książce kancelaryjnej BMG Sp. z o.o. Towar został zwrócony sprzedawcy 27 maja 2019 r. Otrzymanej faktury nie zwrócono. W takiej sytuacji sprzedawca nie będzie uprawniony do anulowania faktury wystawionej 20 maja 2019 r. Faktura ta została wprowadzona do obrotu prawnego, co będą potwierdzały zapisy w książce kancelaryjnej BMG Sp. z o.o. Właściwe jest wówczas sporządzenie faktury korygującej. Jako przyczynę wystawienia korekty sprzedawca może wskazać przykładowo „towar niezamawiany” bądź „zwrot towaru”. Dla obniżenia podatku należnego na podstawie faktury korygującej wymagane będzie uzyskanie potwierdzenia odbioru korekty przez kontrahenta.

5. Sposób anulowania faktury

Sprzedawca uprawniony do anulowania faktury powinien posiadać w swojej dokumentacji obydwa jej egzemplarze. Przyjmuje się powszechnie, że anulowana faktura powinna zostać przekreślona, a na fakturze należy zamieścić adnotację o treści „anulowano”. Wymóg ten odnosi się do obu egzemplarzy faktury i ma uniemożliwić ponowne jej wykorzystanie. Czynności te powinny mieć tym samym charakter trwały, uniemożliwiający usunięcie zapisów dokonanych na fakturze.

W praktyce podatnicy dość powszechnie zamieszczają na fakturze również informację o dacie anulowania, a na odwrocie faktury opisują przyczynę anulowania. Nie jest to oczywiście formalnie wymagane. W razie ewentualnej kontroli podatkowej lub celno-skarbowej, która może być przeprowadzana nawet po kilku latach od zaistnienia tego zdarzenia, pozwoli wszak na jednoznaczne wskazanie powodu anulowania faktury.

Brak normatywnego uregulowania zasad, według których powinno być przeprowadzone anulowanie faktury, oznacza, że ewentualne niezamieszczenie na fakturze adnotacji o jej anulowaniu, a dokonanie jedynie przekreślenia faktury, nie powinno skutkować kwestionowaniem przez organy podatkowe zasadności anulowania faktury. Oczywiście jeżeli podatnik posiada obydwa egzemplarze faktury i jest w stanie wykazać, że transakcja objęta fakturą nie doszła do skutku.

Nie jest natomiast właściwe anulowanie faktury poprzez zniszczenie obu jej egzemplarzy. Anulowane egzemplarze wraz z adnotacjami można natomiast zeskanować i przechowywać w formie elektronicznej.

Uwaga! Nie należy anulować faktury poprzez jej zniszczenie.

Anulowane faktury należy przechowywać w dokumentacji przedsiębiorcy na takich samych zasadach jak wszystkie inne sporządzone faktury.

6. Korekta rozliczenia, gdy anulowano fakturę

Anulowanej faktury nie ujmuje się w ewidencjach sprzedaży oraz deklaracji dla podatku od towarów i usług. Nie uwzględnia się jej również w JPK. W szczególności anulowanych faktur nie należy umieszczać w ewidencjach dwukrotnie, po raz pierwszy in plus, i po raz kolejny jako in minus, jak ma to miejsce w przypadku faktur pierwotnych i faktur korygujących potwierdzających zwrot towaru. Anulowane faktury nie dokumentują wszakże żadnych transakcji.

W przypadku ewentualnego ujęcia faktury w ewidencjach oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K, jeszcze przed jej anulowaniem, dla obniżenia kwoty podatku należnego wymagane będzie sporządzenie korekty. Konieczna będzie zarówno korekta deklaracji, jak i ponowne wysłanie JPK, już bez uwzględniania anulowanej faktury, poprzez jej storno.

Podatnik wystawił 28 maja 2019 r. na rzecz innego krajowego podatnika fakturę dokumentującą sprzedaż towaru. Towar wraz z fakturą został wysłany do nabywcy 29 maja 2019 r. przesyłką pocztową poleconą. Termin płatności należności ustalono na 11 czerwca 2019 r. Nabywca nie odebrał jednak przesyłki i ta po dwukrotnym awizowaniu powróciła do sprzedawcy 29 czerwca 2019 r. Nabywca nie dokonał również zapłaty za towar i zrezygnował z zakupu. Sprzedawca ujął wystawioną fakturę w ewidencji sprzedaży, JPK oraz w deklaracji VAT-7 za maj 2019 r. W takiej sytuacji sprzedawca po otrzymaniu zwrotu przesyłki będzie uprawniony do anulowania faktury wystawionej 28 maja 2019 r. Po jej anulowaniu, w celu obniżenia kwoty podatku należnego o wartości wynikające z anulowanej faktury, konieczne będzie złożenie korekty deklaracji VAT-7 za maj 2019 r. oraz sporządzenie korekty JPK za ten miesiąc. Fakturę należy też usunąć z ewidencji sprzedaży poprzez jest storno.

Podstawa prawna:

 • art. 106j ust. 1, art. 108 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz.1018

Ewa Kowalska, ekspert w zakresie VAT

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
SLIM VAT 2. Zmiany od 7 września i 1 października 2021 r.
SLIM VAT 2. Zmiany od 7 września i 1 października 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  2 gru 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Oprocentowanie lokat (listopad/grudzień 2021 r.) – powoli w górę
  Oprocentowanie lokat (listopad/grudzień 2021 r.). Banki po raz pierwszy od bardzo dawna zaczynają podwyższać oprocentowanie depozytów (lokat). Na razie są to dopiero pierwsze niewielkie zmiany, ale można oczekiwać ich kontynuacji.
  Pożyczka pomiędzy przedsiębiorcami a PCC – czy znaleziono rozwiązanie zagadki?
  Umowa pożyczki, co do zasady, podlega opodatkowaniu PCC. Stawka opodatkowania wynosi w tym przypadku 0,5% podstawy opodatkowania.
  Karta podatkowa 2022 - stawki [Tabele]
  Karta podatkowa 2022 - stawki [Tabele]. Minister Finansów obwieścił stawki karty podatkowej na 2022 rok. Stawki wzrosną o ok. 4,2% w porównaniu do obowiązujących w 2021 roku - proporcjonalnie do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tam znajdują się przepisy dotyczące karty podatkowej) przewiduje waloryzację stawek podatkowych w przypadku wzrostu tych cen. W tym samym obwieszczeniu zostały wskazane: kwota, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy - obowiązujące w 2022 roku. Niestety od 2022 roku nie będzie już można wybrać opodatkowania w formie karty podatkowej jako nowej formy opodatkowania. Od 2022 roku będą mogli płacić kartę podatkową tylko ci podatnicy, którzy płacili ją w 2021 roku.
  Obniżka podatków na energię elektryczną, paliwa silnikowe, gaz i energię cieplną
  Obniżka podatków na energię elektryczną, paliwa silnikowe, gaz i energię cieplną. W dniu 30 listopada 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt Ministra Finansów dotyczący zmian w akcyzie i podatku od sprzedaży detalicznej. Projekt ten przewiduje obniżkę stawek podatku akcyzowego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, brak podatku od energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe, a także brak podatku od sprzedaży detalicznej paliw. Ponadto w przygotowywanym rozporządzeniu Minister Finansów obniży w I kwartale 2022 r. stawki VAT na dostawy gazu (z 23% do 8%), energii elektrycznej (z 23% do 5%) oraz energii cieplnej z 23% do 8%.
  Stawka opłaty OZE w 2022 roku
  Stawka opłaty OZE w 2022 roku. W 2022 roku stawka opłaty OZE wyniesie 90 groszy za MWh - poinformował 30 listopada 2021 r. Urząd Regulacji Energetyki (URE). Będzie ponad dwukrotnie niższa niż w 2021 roku (2,20 zł za MWh).
  Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) od 2022 roku - zasady, logowanie, rodzaje uprawnień
  Korzystanie z KSeF. Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur od 2022 roku. Rozporządzenie to określi rodzaje uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, sposoby nadawania, zmiany lub odbierania tych uprawnień oraz wzór zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu tych uprawnień, sposoby uwierzytelnienia podmiotów korzystających z Krajowego Systemu e-Faktur, dane faktury ustrukturyzowanej, których podanie umożliwia dostęp do tej faktury w Krajowym Systemie e-Faktur. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2022 roku.
  Leasing samochodów a wynajem długoterminowy w 2022 roku. Co się bardziej opłaci?
  Leasing samochodów a wynajem długoterminowy w 2022 roku. Zmiany podatkowe przewidziane w Polskim Ładzie spowodują, że leasing stanie się dla przedsiębiorcy o ok. 20% droższy niż wynajem długoterminowy – obliczyli eksperci Carsmile. Ta rewolucyjna zmiana powinna skutkować wzrostem popularności abonamentów samochodowych w najbliższych latach. Za sprawą korzyści podatkowanych leasing był do tej pory numerem jeden, jeśli chodzi o finansowanie zakupu nowych aut, czy skończy się era jego dominacji?
  Fikcyjny dostawca na fakturze a prawo do odliczenia VAT
  Fikcyjny dostawca na fakturze a prawo do odliczenia VAT. Podatnik VAT, który świadomie wskazał na fakturze fikcyjnego dostawcę (tj. podmiot, który nie był rzeczywistym dostawcą nabytych towarów) - nie może odliczyć VAT związanego z nabyciem dostarczonych mu towarów. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 11 listopada 2021 r. (sygn. C‑281/20).
  Procedura OSS - czy na fakturach trzeba umieścić numer BDO?
  Procedura OSS a numer BDO na fakturze. Obowiązek wpisu do rejestru BDO mają m.in. dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, przedsiębiorcy wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe oraz przedsiębiorcy wytwarzający odpady. Czy na fakturach w procedurze OSS trzeba umieszczać numer BDO?
  Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu - rozliczenie VAT
  Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu a VAT. Wraz z rozwojem obrotu handlowego w ramach Unii Europejskiej podatnicy coraz częściej dokonują nabycia nowych środków transportu (głównie samochodów) od podmiotów z innych krajów członkowskich. Jak taką transakcję rozliczyć w VAT i ująć w JPK_VAT?
  Certyfikacja produktu a podatek u źródła
  Certyfikacja produktu a podatek u źródła. Posiadanie różnego rodzaju certyfikatów potwierdzających jakość oferowanych produktów sprawia, że potencjalni klienci bardzie przychylnie patrzą na oferowane na rynku przez podatnika dobra. Nic więc dziwnego, że coraz więcej spółek zabiega o pozyskanie określonego certyfikatu. Jest to jednak poprzedzone najczęściej przeprowadzeniem przez niezależny podmiot procesu certyfikacji, w ramach którego badane jest spełnienie określonych norm przez dostarczany na rynek produkt. Z kolei finalne uzyskanie certyfikatu wiąże się zazwyczaj z ponoszeniem pewnych periodycznych opłat za korzystanie z niego. Warto zatem wiedzieć, że zarówno opłaty z tytułu usługi certyfikacji, jak i z tytułu samego korzystania z certyfikatu, co do zasady, nie są objęte opodatkowaniem podatkiem u źródła.
  Stawka 0% VAT na żywność - brak zgody Komisji Europejskiej
  Stawka 0% VAT na żywność. Ministerstwo Finansów poinformowało, że zgodnie z dyrektywą VAT stosowanie stawki 0% VAT na żywność jest aktualnie niedopuszczalne i stanowi naruszenie prawa UE. Polska aktywnie wspiera projekt reformy stawek VAT w UE, który dopuszczałby pod pewnymi warunkami stosowanie stawki 0% VAT także na żywność. Zawsze gdy Polska wnioskowała o stawkę 0% VAT na różne artykuły, odpowiedzi Komisji były negatywne.
  Zwrot VAT w 2022 roku - nowe skrócone terminy (40 dni i 15 dni)
  Zwrot VAT w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. w ustawie o VAT wprowadzone zostaną nowe skrócone terminy zwrotu VAT. Zwrot VAT w terminie 40 dni, wprowadzany nowelizacją ustawy o VAT, która określa zasady wystawiania e-faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Oraz zwrot VAT w terminie 15 dni, wprowadzany nowelizacją ustawy o VAT w ramach programu rządowego „Polski Ład”.
  Zmiany w JPK_VAT od 2022 roku - nowelizacja rozporządzenia
  Zmiany w JPK_VAT od 2022 roku. Z uwagi na to, że od początku 2022 roku w ustawie o VAT wprowadzone zostaną nowe, skrócone terminy zwrotu VAT, konieczna jest również zmiana przepisów rozporządzenia dotyczącego JPK_VAT. Chodzi o dostosowanie zakresu deklaracji podatkowych i ewidencji, tak aby możliwe było składanie przez podatników deklaracji w wykazanym podatkiem do zwrotu w proponowanych skróconych terminach. Poza tym w rozporządzeniu dot. JPK_VAT wprowadzone zostaną zmiany upraszczające oraz doprecyzowujące. Minister Finansów przygotował już projekt rozporządzenia zmieniającego.
  O podatkach w Polskim Ładzie pół żartem, pół serio
  W dniu 23 listopada 2021 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2105) została opublikowana ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład). Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. wprowadzając gruntowne zmiany w systemie podatkowym, w tym również nowe ulgi podatkowe. Co mogło być genezą takich zmian?
  Crowdfunding - zmiany od listopada 2021 r.
  Crowdfunding - zmiany od listopada 2021 r. Nowe przepisy w ustawie o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych obowiązują od początku listopada 2021 roku. Nowelizacja uwzględnia między innymi obowiązek posiadania licencji przez platformy zajmujące się crowdfundingiem, a także ich regularny nadzór ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Znajdziemy w niej także zwiększenie limitu kwoty uzyskiwanej w wyniku tej formy finansowania z 1 miliona do 5 milionów euro.
  „Ukryta dywidenda” a koszty podatkowe – czy przedsiębiorcy mają się czego obawiać?
  Ukryta dywidenda a koszty podatkowe. Jednym z rozwiązań w ramach Polskiego Ładu mającym wpłynąć na uszczelnienie systemu podatkowego, jest wykluczenie możliwości rozliczania kosztów uzyskania przychodu z określonych tytułów w przypadku transakcji dotyczących podmiotów powiązanych. Twórcy nowych przepisów nazwali takie świadczenia „ukrytymi dywidendami” i uwzględnili jako nową kategorię podatkową. Wprowadzone zmiany znalazły także swoje odzwierciedlenie w rozszerzonym katalogu kosztów niestanowiących kosztów podatkowych zawartym w art. 16 ustawy o PDOP.
  Tarcza antyinflacyjna - szczegóły podatkowe
  Tarcza antyinflacyjna - podatki. 25 listopada 2021 r. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przedstawił Tarczę Antyinflacyjną. Wśród jej rozwiązań są mechanizmy wdrażane przez Ministerstwo Finansów. To zwolnienie z akcyzy dla energii elektrycznej zużywanej przez gospodarstwa domowe, obniżenie akcyzy na paliwa i energię elektryczną do dozwolonego przepisami europejskimi minimum, brak podatku od sprzedaży detalicznej paliw oraz niższy VAT na gaz ziemny i energię elektryczną.
  Tarcza antyinflacyjna - dla kogo? Obniżki podatków i dodatek osłonowy
  Tarcza antyinflacyjna to m.in. obniżka cen paliw silnikowych, cen gazu, zerowa akcyza na prąd dla gospodarstw domowych. Zmiany te zostały zapowiedziane podczas konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jacka Sasina w dniu 25 listopada 2021 r. W dniu 30 listopada premier Morawiecki zapowiedział dodatkowo, że rząd obniży do 8 proc. z 23 proc. VAT na ciepło systemowe. Morawiecki zadeklarował też, że jeżeli w II kwartale 2022 r. inflacja nie będzie istotnie spadać, działania rządu w ramach tarczy antyinflacyjnej zostaną rozszerzone na kolejne kwartały. Kto skorzysta z rozwiązań tarczy antyinflacyjnej? Od kiedy?
  Zasady ogólne powstawania obowiązku podatkowego w VAT
  Obowiązek podatkowy w VAT. Zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT determinują okres opodatkowania danego świadczenia. Przepisy ustawy o VAT przewidują zasadę ogólną, ale także szereg wyjątków zmieniających zasadniczo terminy wykazania transakcji w deklaracji VAT. Poniżej przedstawione zostały zasady ogólne oraz wybrane tematy wyjątkowego powstawania obowiązku podatkowego.
  Usługi świadczone dla zagranicznych kontrahentów - rozliczenie VAT
  Usługi świadczone dla zagranicznych kontrahentów - rozliczenie VAT. Świadcząc usługi na rzecz zagranicznych kontrahentów, musimy zawsze ustalić miejsce świadczenia tych usług. Wyznaczają je przepisy VAT. Gdy nabywcy są podatnikami, zazwyczaj na nich przechodzi obowiązek rozliczenia VAT. Inaczej jest, gdy nabywca nie jest podatnikiem. Jeśli miejsce świadczenia usług jest poza terytorium kraju, to VAT rozlicza świadczeniodawca. Od 1 lipca 2021 r. może skorzystać z procedury OSS, gdy nabywca jest z innego kraju UE.
  Rozwiązanie umowy o pracę a termin wypłaty wynagrodzenia
  Rozwiązanie umowy o pracę a termin wypłaty wynagrodzenia. Pracodawcy mają wątpliwości kiedy powinni wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za pracę w przypadku rozwiązania umowy o pracę. Czy w zwykłym terminie wypłaty wynagrodzenia u danego pracodawcy? A może z dniem rozwiązania umowy o pracę? Wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy.
  Akcyza na alkohol - zmiany od 2022 roku
  Akcyza na alkohol - zmiany od 2022 roku. Od przyszłego roku gorzelnie należące do producentów owoców, mali producenci wina i napojów fermentowanych (np. cydru) oraz miodów pitnych będą płacić o połowę niższą akcyzę. Zmiany wynikają z wdrożenia zmienionej dyrektywy alkoholowej. Zmiana była fakultatywna, ale Polska zdecydowała się na nią po to, żeby ułatwić prowadzenie działalności i rozwój przedsiębiorczości małych producentów napojów alkoholowych.
  Kopie certyfikatów rezydencji - co warto wiedzieć?
  Kopie certyfikatów rezydencji podatkowej stają się coraz bardziej powszechne, szczególnie w dobie pandemii COVID-19. W przeszłości organy podatkowe traktowały tę kwestię bardzo formalnie, tj. dopuszczalne było jedynie posiadanie oryginału certyfikatu w wersji papierowej. Z czasem dopuszczono certyfikaty wydawane elektronicznie, o ile wystawienie w takiej formie pozostawało w zgodzie z lokalnymi przepisami.
  E-faktury - zmiany od 2022 roku
  E-faktury - zmiany od 2022 roku. 18 listopada w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa wprowadzająca Krajowy System e-Faktur (KSeF). W 2022 r. korzystanie z e-faktury będzie fakultatywne. Od 2023 r. użycie e-faktury ma się stać obowiązkowe dla wszystkich podatników VAT. Będzie to wymagać uprzedniej zgody organów UE. Ustawa zawiera również przepisy dotyczące zmian w fakturowaniu, stanowiące część pakietu SLIM VAT 2.