REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kiedy podatnik VAT może anulować wystawioną fakturę

Kiedy podatnik VAT może anulować wystawioną fakturę
Kiedy podatnik VAT może anulować wystawioną fakturę

REKLAMA

REKLAMA

W praktyce działalności gospodarczej zdarzają się przypadki, gdy podatnik wystawi fakturę dokumentującą czynności, które ostatecznie nie dochodzą do skutku. Najbardziej praktyczną drogą wycofania się z takiej sytuacji będzie anulowanie błędnie sporządzonego dokumentu. Anulowanie faktury nie zostało wprawdzie usankcjonowane w przepisach VAT, ale przy spełnieniu odpowiednich warunków jest ono jednak powszechnie akceptowane przez organy podatkowe.

Przepisy ustawy o VAT, regulując kwestię naprawy błędów popełnionych przy wystawianiu faktur, wskazują na sporządzanie faktur korygujących (art. 106j ustawy o VAT). Jak wynika z tych przepisów, fakturę korygującą wystawia się w przypadku:

Autopromocja
 • udzielenia obniżki ceny w formie rabatu,
 • udzielenia opustów i obniżek cen,
 • dokonania zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 • dokonania zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty - w przypadku faktur zaliczkowych,
 • podwyższenia ceny,
 • stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Ustawodawca, odnosząc się do naprawy błędów popełnionych w wystawionych fakturach, nie wskazuje natomiast na możliwość anulowania nieprawidłowo sporządzonego dokumentu.

W praktyce przyjmuje się, że w określonych sytuacjach dopuszczalne jest wycofanie się z błędnej faktury w drodze jej anulowania. Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie wykształcił się utrwalony pogląd dotyczący warunków, których spełnienie umożliwia anulowanie faktury.

Polecamy: Biuletyn VAT

Polecamy: VAT 2019. Komentarz

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1. Skutki anulowania faktury

Efekt finansowy anulowania faktury oraz wystawienia faktury korygującej daną transakcję do „zera” jest zasadniczo identyczny. Anulowanie faktury oznacza jednak, że transakcja w ogóle nie miała miejsca, co odróżnia w sposób jednoznaczny anulowanie faktury od sporządzenia faktury korygującej.

Fakturę anulowaną należy traktować co do zasady tak, jakby nie została ona w ogóle wystawiona. Ma to szczególne znaczenie w kontekście przepisów art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, które nakazują zapłatę podatku, gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę VAT. Anulowana faktura nie powoduje tym samym obowiązku zapłaty podatku z niej wynikającego.

2. Warunki, jakie należy spełnić, aby można było anulować fakturę

Przyjmuje się, że podatnik może anulować nieprawidłowo sporządzoną fakturę, jeżeli zostaną spełnione dwa warunki:

 • transakcja nie doszła do skutku, w konsekwencji czynności, które obejmowała faktura, nie zostały faktycznie zrealizowane; nie dokonano tym samym dostawy towarów ani świadczenia usług;
 • faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego.

Przy spełnieniu wymienionych warunków anulowanie faktury jest akceptowane przez organy podatkowe. Wskazują one jednak, że anulowanie faktury powinno być stosowane na zasadzie wyjątku, tylko w ściśle określonych przypadkach. Przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 marca 2019 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.12.2019.2.RSZ) wskazano, że:

Anulowanie faktury powinno być traktowane w sposób wyjątkowy i wykorzystywane tylko w przypadku zaistnienia takiej konieczności. Ponadto, podatnik powinien dołożyć należytej staranności przy dokumentowaniu zaistniałych zdarzeń gospodarczych. W przypadku anulowania faktury sprzedawca (wystawca faktury) winien posiadać w swojej dokumentacji zarówno kopię, jak i oryginał dokumentu sprzedaży z dokonaną na nich adnotacją unieważniającą fakturę, która uniemożliwi ich powtórne wydanie i wykorzystanie. Zatem, anulowanie faktury dotyczy tylko tych przypadków, gdy faktura dokumentuje czynność rzeczywiście niedokonaną. Natomiast, gdy po wystawieniu faktury następują zdarzenia gospodarcze mające wpływ na treść pierwotnej faktury lub faktura zawiera błędy, to w takiej sytuacji ustawodawca wskazuje na możliwość skorygowania takiej faktury poprzez wystawienie faktury korygującej.

3. Anulowanie faktur elektronicznych

Odrębną kwestią jest możliwość anulowania wystawionych faktur elektronicznych. Anulowanie takiej faktury w zasadzie jest możliwe tylko na etapie jej generowania, jeszcze przed wysłaniem do odbiorcy.

Nabywca nie ma już możliwości nieprzyjęcia faktury i zwrotu jej do wystawcy, jak miało to miejsce w przypadku przesyłki zawierającej zarówno towar, jak i fakturę papierową. W przypadku faktur elektronicznych sprzedawca z oczywistych względów nie będzie miał drugiego egzemplarza faktury, powracającego jako nieodebrany przez kontrahenta. W konsekwencji faktura elektroniczna wysłana do odbiorcy nie może już zostać anulowana.

Uwaga! Faktura elektroniczna wysłana do odbiorcy nie może być anulowana.

Należy przyjąć, że wysyłka faktury drogą elektroniczną oznacza wprowadzenie dokumentu do obrotu prawnego. Stanowisko to potwierdzają również interpretacje organów podatkowych. I tak, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 stycznia 2019 r. (sygn. 0112-KDIL4.4012.629.2018.1.NK) wskazywano, że:

(…) faktura elektroniczna, nawet z oczywistymi błędami, zostaje wprowadzona do obrotu prawnego poprzez wysłanie jej na podany przez odbiorcę adres. Wygenerowana i wysłana faktura elektroniczna zostaje automatycznie odebrana przez odbiorcę. Ponadto, utworzona i zarejestrowana faktura elektroniczna, nawet z błędnymi danymi, nie może być zwrócona przez odbiorcę.

Autopromocja

W interpretacji podnoszono ponadto, że wysłanie faktury elektronicznej na podany przez odbiorcę adres skutkuje otrzymaniem takiej faktury przez odbiorcę, gdyż:

(…) nie jest możliwe zwrócenie ww. faktury przez odbiorcę i nie jest możliwe aby Wnioskodawca jako wystawca faktury posiadał dwa egzemplarze wystawionej faktury elektronicznej.

Podatnik wystawił 28 maja 2019 r. fakturę dokumentującą sprzedaż towaru i przesłał ją, po uzgodnieniu z nabywcą, w formie elektronicznej. W dacie wystawienia faktury sprzedawca miał także wysłać towar będący przedmiotem transakcji. Nabywca, po otrzymaniu faktury drogą elektroniczną, jeszcze przed wysyłką towaru, poinformował jednak sprzedawcę o rezygnacji z zakupu. W takiej sytuacji, mimo niezrealizowania wysyłki towaru do nabywcy, sprzedawca nie będzie uprawniony do anulowania wystawionej faktury. Faktura została bowiem przesłana kontrahentowi drogą elektroniczną. W konsekwencji wprowadzono ją do obrotu prawnego. Sprzedawca wystawił więc 31 maja fakturę korygującą, w której dokonał „wyzerowania” wartości sprzedaży. Jako przyczynę sporządzenia korekty wskazał „rezygnację z zakupu przez klienta”. Fakturę korygującą również przesłał drogą elektroniczną. Automatycznie, w tym samym dniu, otrzymał potwierdzenie jej odbioru przez nabywcę. Wystawca jest uprawniony do rozliczenia zarówno faktury, jak i jej korekty w deklaracji za maj. Wynika to z faktu, że w tym samym okresie, w którym wystawił fakturę i fakturę korygującą, otrzymał potwierdzenie odbioru korekty.


4. Przypadki, gdy anulowanie faktury jest możliwe

W niektórych przypadkach anulowanie faktury jest w zasadzie jedynym sposobem wycofania się z błędnie sporządzonego dokumentu. Skoro transakcja nie doszła do skutku, a faktury nie przekazano odbiorcy, w efekcie czego nie została ona wprowadzona do obrotu prawnego, wystawienie faktury korygującej nie znajduje uzasadnienia.

4.1. Nabywca zrezygnował z zakupu

Najbardziej typowym zdarzeniem, kiedy anulowanie faktury jest zasadne, będzie rezygnacja nabywcy z zakupu jeszcze przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usług oraz przed wydaniem mu faktury.

Podatnik wystawił 12 kwietnia 2019 r. na rzecz innego krajowego podatnika VAT fakturę dokumentującą dostawę towarów. Strony transakcji uzgodniły, że towar będzie wysłany transportem sprzedawcy 15 kwietnia 2019 r. Wraz z towarem sprzedawca miał przesłać sporządzoną fakturę. Jeszcze przed dokonaniem dostawy kontrahent poinformował jednak, że rezygnuje z zakupu. W takiej sytuacji sprzedawca będzie uprawniony do anulowania faktury wystawionej 12 kwietnia 2019 r. Transakcja, którą miała obejmować faktura, nie została bowiem zrealizowana. Ponadto faktury nie przekazano nabywcy, a zatem nie została ona wprowadzona do obrotu prawnego.

4.2. Nabywca nie odebrał faktury i towaru

Anulowanie faktury jest również dopuszczalne, jeżeli towar wraz z fakturą zostanie wprawdzie wysłany do nabywcy, lecz ten go nie odbierze. Przypadek ten jest charakterystyczny dla sprzedaży wysyłkowej, realizowanej za pobraniem. Zdarza się bowiem dość często, że nabywcy nie odbierają przesyłek z towarem i te wracają do sprzedawcy.

Podatnik wystawił 7 maja 2019 r. na rzecz krajowego nabywcy fakturę dokumentującą sprzedaż towaru, której dokonano za pośrednictwem portalu aukcyjnego. Towar wraz z fakturą został wysłany nabywcy przesyłką kurierską za pobraniem 8 maja 2019 r. Nabywca odmówił jednak odbioru przesyłki i ta 13 maja 2019 r. powróciła do sprzedawcy. Nabywca poinformował sprzedawcę, że rezygnuje z zakupu. Sprzedaż ta nie była ewidencjonowana w kasie fiskalnej. W takiej sytuacji, mimo zrealizowanej wysyłki towaru do nabywcy, nie doszło do faktycznej dostawy towaru. Nabywca nie odebrał bowiem przesyłki z towarem. Nie dokonał również zapłaty za towar. Nieodebranie przesyłki przez nabywcę oznaczało ponadto, że faktura wysłana wraz z towarem nie została wprowadzona do obrotu prawnego. W konsekwencji sprzedawca jest upoważniony do anulowania faktury wystawionej 7 maja 2019 r.

4.3. Nabywca odstąpił od umowy i zwrócił towar

Anulowanie faktury nie może być stosowane w przypadku, gdy klient, korzystając z przysługującego mu prawa, rezygnuje z zakupu, odstępuje od zawartej umowy i zwraca towar. W takich sytuacjach wymagane będzie sporządzenie faktury korygującej. Podstawą sporządzenia korekty jest wtedy zwrot towaru przez nabywcę.

4.4. Przesyłka zaginęła wraz z fakturą

W pewnych szczególnych sytuacjach sprzedawca jest uprawniony do anulowania faktury mimo nieposiadania obu jej egzemplarzy. Będzie to miało miejsce w razie zaginięcia przesyłki zawierającej zarówno towar, jak i fakturę. Skoro przesyłka nie dotarła do adresata, ani też nie wróciła do nadawcy, sprzedawca nie ma możliwości odzyskania drugiego egzemplarza faktury. Dla poprawnego anulowania faktury wystarczające będzie wówczas zamieszczenie odpowiednich adnotacji o anulowaniu na jedynym posiadanym egzemplarzu. Konieczne jest ponadto dołączenie do tak anulowanej faktury dokumentów potwierdzających fakt zaginięcia przesyłki.

4.5. Faktura została wystawiona na niewłaściwego nabywcę

Jedną z przyczyn anulowania faktur może być błędne wskazanie osoby nabywcy. W takich przypadkach należy mieć jednak na uwadze kwestię wprowadzenia faktury do obrotu prawnego. Oczywiście jeżeli nabywca nie odbierze towaru i faktury, uznając, że transakcja go nie dotyczy, to anulowanie faktury jest zasadne. Może się jednak zdarzyć, że nabywca będący stałym kontrahentem podatnika odbierze zarówno towar, jak i fakturę i dopiero po pewnym czasie poinformuje sprzedawcę o pomyłce w dostawie i dokona zwrotu towaru. Właściwe będzie wtedy sporządzenie faktury korygującej, którą należy przekazać nabywcy.

Podatnik wystawił 20 maja 2019 r. na rzecz krajowego podatnika VAT fakturę dokumentującą dostawę towarów. W dniu wystawienia faktury towar wysłano kontrahentowi transportem sprzedawcy. Okazało się jednak, że sprzedawca, sporządzając fakturę, popełnił błąd i wystawił fakturę na innego kontrahenta. Zamówienie na towar złożyła firma MC Spółka z o.o., podczas gdy fakturę wystawiono i towar wysłano na rzecz BMG Spółka z o.o. Firma, która otrzymała towar i fakturę, będąca stałym partnerem handlowym sprzedawcy, odebrała dostawę i dopiero następnego dnia poinformowała kontrahenta, że dotarł do niej towar, którego nie zamawiano. Fakt wpłynięcia faktury odnotowano w książce kancelaryjnej BMG Sp. z o.o. Towar został zwrócony sprzedawcy 27 maja 2019 r. Otrzymanej faktury nie zwrócono. W takiej sytuacji sprzedawca nie będzie uprawniony do anulowania faktury wystawionej 20 maja 2019 r. Faktura ta została wprowadzona do obrotu prawnego, co będą potwierdzały zapisy w książce kancelaryjnej BMG Sp. z o.o. Właściwe jest wówczas sporządzenie faktury korygującej. Jako przyczynę wystawienia korekty sprzedawca może wskazać przykładowo „towar niezamawiany” bądź „zwrot towaru”. Dla obniżenia podatku należnego na podstawie faktury korygującej wymagane będzie uzyskanie potwierdzenia odbioru korekty przez kontrahenta.

5. Sposób anulowania faktury

Sprzedawca uprawniony do anulowania faktury powinien posiadać w swojej dokumentacji obydwa jej egzemplarze. Przyjmuje się powszechnie, że anulowana faktura powinna zostać przekreślona, a na fakturze należy zamieścić adnotację o treści „anulowano”. Wymóg ten odnosi się do obu egzemplarzy faktury i ma uniemożliwić ponowne jej wykorzystanie. Czynności te powinny mieć tym samym charakter trwały, uniemożliwiający usunięcie zapisów dokonanych na fakturze.

W praktyce podatnicy dość powszechnie zamieszczają na fakturze również informację o dacie anulowania, a na odwrocie faktury opisują przyczynę anulowania. Nie jest to oczywiście formalnie wymagane. W razie ewentualnej kontroli podatkowej lub celno-skarbowej, która może być przeprowadzana nawet po kilku latach od zaistnienia tego zdarzenia, pozwoli wszak na jednoznaczne wskazanie powodu anulowania faktury.

Brak normatywnego uregulowania zasad, według których powinno być przeprowadzone anulowanie faktury, oznacza, że ewentualne niezamieszczenie na fakturze adnotacji o jej anulowaniu, a dokonanie jedynie przekreślenia faktury, nie powinno skutkować kwestionowaniem przez organy podatkowe zasadności anulowania faktury. Oczywiście jeżeli podatnik posiada obydwa egzemplarze faktury i jest w stanie wykazać, że transakcja objęta fakturą nie doszła do skutku.

Nie jest natomiast właściwe anulowanie faktury poprzez zniszczenie obu jej egzemplarzy. Anulowane egzemplarze wraz z adnotacjami można natomiast zeskanować i przechowywać w formie elektronicznej.

Uwaga! Nie należy anulować faktury poprzez jej zniszczenie.

Anulowane faktury należy przechowywać w dokumentacji przedsiębiorcy na takich samych zasadach jak wszystkie inne sporządzone faktury.

6. Korekta rozliczenia, gdy anulowano fakturę

Anulowanej faktury nie ujmuje się w ewidencjach sprzedaży oraz deklaracji dla podatku od towarów i usług. Nie uwzględnia się jej również w JPK. W szczególności anulowanych faktur nie należy umieszczać w ewidencjach dwukrotnie, po raz pierwszy in plus, i po raz kolejny jako in minus, jak ma to miejsce w przypadku faktur pierwotnych i faktur korygujących potwierdzających zwrot towaru. Anulowane faktury nie dokumentują wszakże żadnych transakcji.

W przypadku ewentualnego ujęcia faktury w ewidencjach oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K, jeszcze przed jej anulowaniem, dla obniżenia kwoty podatku należnego wymagane będzie sporządzenie korekty. Konieczna będzie zarówno korekta deklaracji, jak i ponowne wysłanie JPK, już bez uwzględniania anulowanej faktury, poprzez jej storno.

Podatnik wystawił 28 maja 2019 r. na rzecz innego krajowego podatnika fakturę dokumentującą sprzedaż towaru. Towar wraz z fakturą został wysłany do nabywcy 29 maja 2019 r. przesyłką pocztową poleconą. Termin płatności należności ustalono na 11 czerwca 2019 r. Nabywca nie odebrał jednak przesyłki i ta po dwukrotnym awizowaniu powróciła do sprzedawcy 29 czerwca 2019 r. Nabywca nie dokonał również zapłaty za towar i zrezygnował z zakupu. Sprzedawca ujął wystawioną fakturę w ewidencji sprzedaży, JPK oraz w deklaracji VAT-7 za maj 2019 r. W takiej sytuacji sprzedawca po otrzymaniu zwrotu przesyłki będzie uprawniony do anulowania faktury wystawionej 28 maja 2019 r. Po jej anulowaniu, w celu obniżenia kwoty podatku należnego o wartości wynikające z anulowanej faktury, konieczne będzie złożenie korekty deklaracji VAT-7 za maj 2019 r. oraz sporządzenie korekty JPK za ten miesiąc. Fakturę należy też usunąć z ewidencji sprzedaży poprzez jest storno.

Podstawa prawna:

 • art. 106j ust. 1, art. 108 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz.1018

Ewa Kowalska, ekspert w zakresie VAT

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Koszty uzyskania przychodów 2024 - umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło

  Jakie koszty uzyskania przychodu (tzw. koszty podatkowe) w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) można uwzględniać (potrącać) na umowie o pracę, umowie zlecenia i umowie o dzieło?

  Pożyczałeś pieniądze? Urząd skarbowy zainteresuje się przychodem. Sprawdź, czy wiesz, jak to rozliczyć w zeznaniu podatkowym

  Fakt, że pożyczka jest udzielana między osobami prywatnymi, które nie są przedsiębiorcami, nie sprawia, że nie wiąże się ona z obowiązkami podatkowymi. Pożyczkodawca musi być uważny i pamiętać o rozliczeniu w zeznaniu rocznym przychodu.

  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych 2024 (koniec lutego) – ranking najlepszych ofert banków [Tabela]

  Ile wynosi oprocentowanie najlepszych depozytów bankowych pod koniec lutego 2024 roku? Jakie odsetki można uzyskać z lokat bankowych i kont oszczędnościowych? W lutym 2024 r. kontynuowany jest trend spadku oprocentowania lokat bankowych i kont oszczędnościowych, rozpoczęty pod koniec 2022 roku. Widać wyraźnie, że banki przygotowują się do obniżek stóp procentowych NBP. Ale coraz większa grupa ekspertów nie przewiduje cięcia stóp w 2024 roku. Jak będzie w rzeczywistości?

  Kasowy PIT tylko dla małych firm - opublikowano założenia nowelizacji. Kiedy wejdzie w życie? Kto będzie mógł płacić taki podatek?

  W dniu 26 lutego 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zostały opublikowane założenia projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt ten ma na celu wprowadzenie możliwości wyboru kasowej metody rozliczania przychodów i kosztów, tzw. kasowego PIT (jako fakultatywnego sposobu rozliczania podatku), przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w niewielkich rozmiarach.

  MF wprowadzi globalny podatek minimalny. Których przedsiębiorców obejmie nowy podatek?

  MF planuje wprowadzić globalny podatek minimalny dla jednostek wchodzących w skład grup międzynarodowych i krajowych - wynika z projektu zamieszczonego w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. System globalnego podatku minimalnego ma zostać oparty o trzy rodzaje podatku wyrównawczego.

  Obligacje skarbowe [marzec 2024 r.] - oprocentowanie i oferta obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

  Ministerstwo Finansów w komunikacie z 23 lutego 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa, które będą sprzedawane w marcu 2024 roku. Oprocentowanie tych obligacji nie zmieniło się w porównaniu do oferowanych w lutym br. Od 26 lutego br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

  Podatek od emisji CO2 w produkcji rolnej. Naukowcy obliczyli ile powinien wynosić

  W raporcie zamówionym przez rząd Danii eksperci zaproponowali wprowadzenie podatku od emisji CO2 w produkcji rolnej. Opłacie sprzeciwiają się rolnicy, a konsumenci obawiają się wzrostu cen mleka i mięsa.

  Składka na ubezpieczenie wypadkowe w 2024 roku - zmiany od 1 kwietnia. Obniżenie stopy procentowej składki dla 32 grup działalności

  Opublikowany 23 lutego 2024 r. projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków przewiduje zmianę  kategorii ryzyka dla 32 grup działalności, dzięki czemu nastąpi obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Tylko w przypadku jednej grupy działalności nastąpi wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki wypadkowej. Zmiany będą obowiązywać od składek należnych za kwiecień 2024 r.

  Projekt ustawy o kryptoaktywach. Będzie nadzór nad rynkiem i ochrona inwestorów

  Projekt ustawy o kryptoaktywach przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań w obszarze sektora rynku kryptoaktywów, mających na celu realizację prawa unijnego, w szczególności w zakresie skutecznego nadzoru nad tym rynkiem i ochrony inwestorów. Ustawa, z pewnymi wyjątkami, ma wejść w życie z dniem 30 czerwca 2024 roku.

  Rada Ministrów zajmie się projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości

  Nowe przepisy mają wprowadzić do polskiego porządku prawnego unijne przepisy, które nakładają na duże firmy obowiązek publikacji danych o zapłaconych podatkach.

  REKLAMA