REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Faktura korygująca a zakończenie działalności gospodarczej

Faktura korygująca a zakończenie działalności gospodarczej
Faktura korygująca a zakończenie działalności gospodarczej

REKLAMA

Faktura korygująca a zakończenie działalności gospodarczej. Zasady wystawiania faktur korygujących między czynnymi podatnikami VAT nie budzą większych wątpliwości. Kwestia ta staje się jednak bardziej skomplikowana, jeżeli jedna ze stron transakcji zlikwidowała już działalność gospodarczą. Gdy to sprzedawca, który zlikwidował działalność, ma wystawić korektę, zdaniem organów nie ma takiego prawa. Zajmują one takie stanowisko mimo korzystnych orzeczeń.

Czy można wystawić fakturę korygującą gdy nabywca lub sprzedawca zakończył działalność gospodarczą?

Organy podatkowe reprezentują inne stanowisko w stosunku do korekt wystawianych na rzecz podmiotu, który zlikwidował działalność, a inne do przypadków, gdy to korektę ma wystawić taki podmiot.

Autopromocja

Wystawienie faktury korygującej na rzecz nabywcy, który zlikwidował działalność

Przepisy ustawy o VAT nie zawierają żadnych szczególnych unormowań w zakresie wystawiania faktur korygujących na rzecz nabywców, którzy zakończyli prowadzenie działalności gospodarczej. Na pewno nie zabraniają ich wystawienia. Istotą faktur korygujących jest taka zmiana faktur pierwotnych, aby dokumentowały one rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych, stanowiąc o prawidłowym rozliczeniu poszczególnych czynności. Tym samym jeżeli po sporządzeniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na jej treść bądź okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, sprzedawca jest uprawniony do jej odpowiedniej zmiany, bez względu na status nabywcy w chwili sporządzania korekty. Oznacza to, że pomimo likwidacji przedsiębiorstwa nabywcy, jeżeli wystąpią przypadki, o których mowa w art. 106j ust. 1 ustawy o VAT (zob. tabelę), sprzedawca będzie uprawniony do sporządzenia stosownej faktury korygującej.

Przypadki, gdy można wystawić fakturę korygującą

Lp.

Fakturę korygującą można wystawić w przypadku:

udzielenia obniżki ceny w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty

udzielenia po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen

dokonania zwrotu podatnikowi towarów i opakowań

dokonania zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty w przypadku faktur wystawionych z tytułu otrzymania całości lub części zapłaty jeszcze przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi

podwyższenia ceny lub stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

Ważne
Pomimo likwidacji przedsiębiorstwa nabywcy, jeżeli wystąpią przypadki, o których mowa w art. 106j ust. 1 ustawy o VAT, sprzedawca będzie uprawniony do sporządzenia faktury korygującej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Stanowisko takie potwierdzają również organy podatkowe. Przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 sierpnia 2020 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.374.2020.2.KO), w sytuacji gdy nabywca, na rzecz którego sprzedawca chciał wystawić fakturę korygującą, nie prowadził już działalności gospodarczej, stwierdzono:
"W odniesieniu do wystawianej przez Wnioskodawcę faktury, która zawierała błędne dane nabywcy oraz nieprawidłową stawkę podatku VAT należy wskazać, iż Wnioskodawca zobowiązany jest do skorygowania błędów za pomocą faktury korygującej. Faktura ma odzwierciedlać prawdziwe zdarzenie gospodarcze, zatem nie można uznać za prawidłową takiej faktury, która wskazuje co prawda zaistniałe zdarzenie gospodarcze, ale jednocześnie błędnie wskazuje podmioty pomiędzy, którymi to zdarzenie wystąpiło oraz zawiera nieprawidłową stawkę podatku. (…) Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis sprawy należy stwierdzić, że jeżeli Wnioskodawca na fakturze nr … z dnia 8 czerwca 2018 r. wskazał błędne dane nabywcy oraz zastosował błędną stawkę podatku VAT to powinien wystawić fakturę korygującą do ww. faktury, na podstawie art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT."

Uzgodnienie z nabywcą warunków korekty "in minus"

W przypadku zlikwidowania działalności problematyczne może być jednak uzgodnienie z nabywcą lub usługobiorcą, który zakończył już prowadzenie działalności gospodarczej, nowych warunków rozliczenia danej transakcji. Działanie takie, zgodnie z nowym brzmieniem art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, jest natomiast warunkiem obniżenia kwoty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej. Według wskazanego przepisu, w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1-3, tj.:

 • udzielenia po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen,
 • zwrotu towarów lub opakowań,
 • zwrotu nabywcy całość lub części zapłaty otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło

- obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą.
Warunkiem dokonania korekty za miesiąc, w którym wystawiono fakturę korygującą, jest, aby z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynikało, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej, oraz aby warunki te zostały spełnione. Ponadto faktura korygująca musi być zgodna z posiadaną dokumentacją. W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, podatnik nie posiada takiej dokumentacji, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał.

Autopromocja

Instrukcje VAT. 15 praktycznych procedur dla podatników

Publikacja przedstawia wytyczne dotyczące rozliczania VAT i akcyzy od sprowadzanych samochodów. Omawia także kwestie związane z płatnościami faktur na rachunek bankowy, stosowaniem split payment oraz wyborem kwartalnego rozliczenia na rok 2024.
Sprawdź

Ważne
Aby w miesiącu, w którym wystawiono fakturę korygującą, sprzedawca mógł ją rozliczyć, musi posiadać dokumentację, z której wynika uzgodnienie z nabywcą warunków korekty i ich spełnienie.

Reguły te stosuje się odpowiednio w razie stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna (art. 29a ust. 14 ustawy o VAT).

W nowym brzmieniu art. 29a ust. 13 ustawy o VAT nie sprecyzowano formy, w jakiej potwierdzenie dokonanych uzgodnień z kontrahentem i ich spełnienia powinno być realizowane. Zasady wprowadzone od 1 stycznia 2021 r. umożliwiają jednak stronom transakcji bardziej swobodne kształtowanie formy dokumentacji. Nie jest już konieczne tworzenie dodatkowych dowodów potwierdzających odbiór korekty przez nabywcę. Sprzedawca może bowiem wykorzystać dokumentację, która sporządzana jest standardowo w praktyce działalności gospodarczej. Skoro ustawodawca nie precyzuje konkretnej formy potwierdzenia dokonania i spełnienia uzgodnień między kontrahentami, dopuszczalne jest zastosowanie dowolnej formy, która wypełnia normy wskazanego przepisu.

Przykładowo może być to korespondencja handlowa z kontrahentem, w tym oczywiście również ta realizowana w formie elektronicznej. Faktu dokonania wymaganych uzgodnień i ich spełnienia będą dowodziły również potwierdzenia rozliczeń finansowych między kontrahentami, z których wynika, że obie strony transakcji akceptują jej warunki wynikające ze sporządzonej faktury korygującej. Konieczne jest, aby faktura korygująca każdorazowo została wystawiona zgodnie z tymi uzgodnieniami.

Ważne
Wystawienie korekty "in minus" na rzecz podmiotu, który zlikwidował działalność, nie zwalnia sprzedawcy z obowiązku zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej prawo do rozliczenia korekty.

Dokonanie wymaganych uzgodnień i potwierdzenie spełnienia warunków korekty, w przypadku nabywców lub usługobiorców, którzy zakończyli już prowadzenie działalności gospodarczej, może być kłopotliwe. Niemniej jednak dla skutecznego obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego jest ono niezbędne.

Autopromocja

W przypadku pozostałych faktur takie uzgodnienie nie jest konieczne.

Rozliczanie korekt na starych zasadach

Na mocy przepisów przejściowych, zawartych w art. 13 ustawy z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, w przypadku dokonania odpowiednich ustaleń między kontrahentami stare zasady rozliczeń, tj. na podstawie potwierdzeń odbioru, mogą być jednak stosowane do 31 grudnia 2021. Wybór stosowania dotychczasowych przepisów powinien być uzgodniony na piśmie między dostawcą towarów lub świadczącym usługi a ich nabywcą przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w roku 2021 (art. 13 ust. 1 ustawy nowelizacyjnej). Można z niego zrezygnować, jednak nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dokonano tego wyboru.

Autopromocja

Jeśli takie uzgodnienie podpiszemy, korektę możemy rozliczyć tylko na podstawie potwierdzenia jej odbioru. Może być ono realizowane generalnie w dowolnej formie, zarówno poprzez tradycyjny podpis na korekcie, uzyskanie potwierdzenia odebrania przesyłki pocztowej bądź kurierskiej przez nabywcę, oświadczenie nabywcy o otrzymaniu korekty, jak również przez różnego typu formy potwierdzeń elektronicznych.

Wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę, który zlikwidował działalność

Jak wskazano na wstępie, zdarzenie skutkujące potrzebą sporządzenia faktury korygującej może wystąpić również u sprzedawcy, który zlikwidował działalność gospodarczą. W takich przypadkach organy podatkowe argumentują, że podmiot, który zlikwidował działalność gospodarczą, nie jest już podatnikiem VAT. W konsekwencji nie jest uprawniony do wystawiania faktur oraz faktur korygujących.
W interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 lutego 2019 r. (sygn. 0115-KDIT1-3.4012.3.2019.1.MS) stwierdzono:
(…)
 do wystawienia faktury korygującej uprawnieni są wyłącznie podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy. Z uwagi na fakt, iż faktura korygująca ma moc faktury VAT i pod każdym względem traktuje się ją jako zwykłą fakturę VAT, podmiotem uprawnionym do jej wystawienia jest wyłącznie podmiot zarejestrowany jako "podatnik VAT czynny".

W konsekwencji uznano, że podmiot, który:
(…)
 zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej i został wykreślony z rejestru podatników VAT czynnych (…) utracił status podmiotu uprawnionego do wystawiania faktur VAT i odpowiednio faktur korygujących, tym samym nie jest zobowiązany i uprawniony do wystawienia faktury korygującej, o której mowa w art. 106j i następne ustawy o VAT.

Taka mocno restrykcyjna wykładnia przepisów ustawy może być niekorzystna zarówno dla podmiotów, które zamierzały wystawić odpowiednią korektę, jak i dla nabywców chcących dokonać prawidłowego rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług.

Przykład
Przedsiębiorca, dokonując opodatkowania sprzedaży nieruchomości, zastosował stawkę 23%, podczas gdy właściwe dla tej transakcji było zwolnienie z VAT. Po sprzedaży sprzedawca zlikwidował działalność gospodarczą. Pomimo dostrzeżenia błędu nie jest już uprawniony do wystawienia faktury korygującej. Efektem tego błędu będzie natomiast wyłączenie prawa nabywcy do odliczenia kwoty podatku naliczonego na podstawie tak sporządzonej faktury. Zastosowanie znajdują wtedy przepisy art.
 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, w myśl którego nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Tym samym, jeżeli dana czynność nie podlega podatkowi od towarów i usług lub korzysta ze zwolnienia od podatku, a sprzedawca pomimo tego dokona jej opodatkowania, nabywcy nie przysługuje prawo do odliczenia VAT na podstawie błędnie sporządzonej faktury.

W orzecznictwie sądowym prezentowane jest jednak stanowisko odmienne. Można wskazać tutaj na wyrok WSA w Gliwicach z 25 października 2016 r. (sygn. akt III SA/Gl 360/16), w którym sąd uznał prawo podatnika do sporządzania faktur korygujących oraz składania deklaracji korygujących dla podatku od towarów i usług już po zakończeniu działalności gospodarczej. Zdaniem sądu podatnikowi składającemu korektę deklaracji VAT po zakończeniu działalności gospodarczej należy przypisać taki sam status, jaki miał w okresie, którego dotyczy korekta. Wyrok odnosił się wprawdzie zasadniczo do prawa złożenia korekty deklaracji VAT po zakończeniu działalności gospodarczej, jednak skład orzekający, powołując się na prawomocny wyrok WSA w Gdańsku z 28 maja 2014 r. (sygn. akt SA/Gd 328/14), stwierdził, że:
(…)
 wykreślenie z rejestru podatników czynnych VAT nie jest uzasadnieniem dla pozbawienia podmiotu będącego stroną prawa do złożenia korekty deklaracji VAT-7, ani dla odmawiania mu prawa do sporządzenia korekty faktury.

Stanowisko zawarte w cytowanym orzeczeniu potwierdził NSA w wyroku z 6 marca 2019 r. (sygn. akt I FSK 209/17). Zdaniem sądu:
(…)
 status danego podmiotu jako podatnika, który zamierza skorzystać z prawa, o którym mowa w art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej, do dokonania korekty uprzednio zadeklarowanego zobowiązania podatkowego, czyli wynikającego z obowiązku podatkowego zobowiązania do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego podatku (art. 5 Ordynacji podatkowej), należy ustalać według momentu powstania obowiązku podatkowego, a nie czasu składania korekty deklaracji, w której wcześniej skonkretyzował ten obowiązek dokonując samoobliczenia zobowiązania podatkowego. W związku z tym w przypadkach, w których zobowiązanie podatkowe, tak jak w podatku od towarów i usług, powstaje z mocy prawa, a podatnik ma obowiązek samoobliczania zobowiązania poprzez złożenie deklaracji (art. 21 § 1 pkt 1 i § 2 Ordynacji podatkowej) prawo podatnika do skorygowania uprzednio złożonej deklaracji (…) może być przez niego realizowane do momentu przedawnienia tego zobowiązania.

NSA argumentował ponadto, że organ podatkowy, który ma możliwość określenia byłemu podatnikowi, przed upływem terminu przedawnienia, prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego, doprowadzając w efekcie do właściwego wykonania obowiązku podatkowego, nie może pozbawiać tego podatnika prawa do skorygowania uprzednio złożonej deklaracji na podstawie art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej.

Ważne
Zdaniem sądów sprzedawca może wystawić fakturę korygującą również, gdy zlikwidował działalność, pod warunkiem że zobowiązanie się nie przedawniło.

Pomimo prezentowanych orzeczeń stanowisko organów podatkowych w zakresie możliwości sporządzania faktur korygujących po zakończeniu działalności gospodarczej pozostaje niezmienne. Organy podatkowe odmawiają takiego prawa. Jego wyegzekwowanie wiązałoby się zapewne z koniecznością skierowania sprawy na drogę sądową, co ma racjonalne uzasadnienie jedynie w przypadku ewentualnych korekt opiewających na znaczne wartości. Dlatego jeszcze przed zakończeniem działalności gospodarczej warto przejrzeć dokumentację księgową firmy i sprawdzić, czy nie występują sytuacje, które wymagałyby sporządzenia stosownych faktur korygujących.

Podstawa prawna:

 • art. 29a ust. 10 pkt 1-3, ust. 13 i 14, art. 88 ust. 3a pkt 2, art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz art. 106j ust. 1, 2 i 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 802

 • art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2020 r. poz. 2419

Powołane orzeczenia sądów:

 • wyrok NSA z 6 marca 2019 r. (sygn. akt I FSK 209/17)

 • wyrok WSA w Gliwicach z 25 października 2016 r. (sygn. akt III SA/Gl 360/16)

Powołane interpretacje podatkowe:

 • pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 lutego 2019 r. (sygn. 0115-KDIT1-3.4012.3.2019.1.MS)

 • pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 sierpnia 2020 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.374.2020.2.KO)

Ewa Kowalska, Ekspert w zakresie VAT

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Korekta dokumentów złożonych do ZUS 2023/2024. Co z nadpłatami? Jakie zmiany od nowego roku? [Wyjaśnienia ZUS]

  ZUS w szerokiej kampanii medialnej informuje i przypomina od pewnego czasu, że tylko do 1 stycznia 2024 r. płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA) za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. Natomiast korekty tych dokumentów za okres od stycznia 2022 r. są możliwe w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy. ZUS przygotował też odpowiedzi na 9 najczęściej pojawiających się pytań na ten temat. Wyjaśnia m.in. kwestię ew. sankcji za brak korekt, zasady odzyskiwania nadpłat, czy zmiany dot. korygowania dokumentów od 1 stycznia 2024 r.

  Wyższy podatek dochodowy, by sfinansować transformację klimatyczną

  65 proc. polskich respondentów mogłoby płacić większy podatek dochodowy, by pomóc gospodarstwom domowym o niższych dochodach poradzić sobie z kosztami zielonej transformacji; 51 proc. zgodziłoby się zapłacić dodatkowe 1-2 proc. swojego dochodu - wynika z ankiety Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

  Księgowa odchodzi a firma zostaje z problemem. Co zrobić, by zatrzymać księgową?

  Wiele firm zna tę sytuację – ważny specjalista taki jak księgowa zaczyna zdradzać oznaki zmęczenia i niezadowolenia z pracy. Brak czasu, za dużo obowiązków, nadmiar dokumentów – to prosta droga do wypalenia zawodowego i rezygnacji ze stanowiska. Jednak czy przedsiębiorcy są gotowi na konsekwencje, jakie niesie za sobą odejście tak ważnego pracownika? Co zrobić, by zatrzymać księgowego w firmie?

  Tabela kursów średnich NBP nr 230/A/NBP/2023 z 28 listopada 2023 r. Kurs euro 4,3542 zł

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 28 listopada 2023 r. NBP nr 230/A/NBP/2023. Średni kurs euro 4,3542 zł.

  ZUS: Brak korekty ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA do końca 2023 r. bez kar dla przedsiębiorcy

  ZUS informuje, że korekta dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. jest możliwa tylko do końca 2023 roku. Przy czym jeżeli ktoś nie zdąży z korektą w tym terminie, ZUS nie będzie stosował sankcji. Warto też wiedzieć, że błędy w dokumentach rozliczeniowych z ZUS za okres od stycznia 2022 r. - można korygować w ciągu kolejnych 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy. 

  Przedłużenie 0 proc. VAT na żywność w 2024 r. "Marszałek Hołownia nie poddaje projektu pod obrady Sejmu"

  Zamrażarka w gabinecie marszałka Sejmu jest aktywna - mówi szef klubu PiS Mariusz Błaszczak, zarzucając Szymonowi Hołowni, że nie poddaje pod obrady trzech projektów ustaw, dot. przedłużenia 0 proc. VAT na żywność, przedłużenia wakacji kredytowych i zamrożenia cen energii. Zaapelował też do Hołowni, by zachowywał więcej powagi kierując obradami Izby.

  Aktywna siła robocza w UE może zmniejszyć się o 50 mln osób w ciągu najbliższych 30 lat

  "W związku ze zmianami demograficznymi, aktywna siła robocza w UE może zmniejszyć się o 50 mln osób w ciągu najbliższych 30 lat. Pandemia covid-19 zaostrzyła niedobory umiejętności, z którymi boryka się już wiele sektorów." Jakie wyzwania czekają rynek pracy w UE? Rozmawiali o tym przedsiębiorcy podczas Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw.

  PIT za 2023 rok: chcesz zapłacić niższy podatek, skorzystaj z ulg i odliczeń, jest na to jeszcze miesiąc. Ale czy potrafisz

  Znajomość prawa podatkowego nigdy nie była mocną stroną Polaków, także i dlatego, że ulg i odliczeń było dużo a same przepisy mało zrozumiałe. Dlatego składanie rocznych PIT-ów zawsze wywoływało tak wielkie poruszenie. Teraz większości Polaków spełnienie rocznego obowiązku podatkowego ułatwia sam fiskus, wypełniając PIT-y roczne i oddając je do cyfrowej akceptacji. Jednak tak przygotowane deklaracje podatkowe najczęściej nie uwzględniają wszystkich możliwych odliczeń i ulg podatkowych.

  Dostosowanie zasad wystawiania faktur uproszczonych do obowiązkowego KSEF – projekt rozporządzenia

  Ministerstwo Finansów opublikowało 27 listopada 2023 r. projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur. Zaproponowane zmiany mają dostosować  wystawiania faktur uproszczonych do obowiązkowego KSeF. Zmiany mają wejść w życie 1 lipca 2024 r., z wyjątkiem tych dotyczących faktur dokumentujących sprzedaż zwolnioną VAT, które będą obowiązywały od 2025 r.

  Nowe zasady korzystania z KSeF od 1 lipca 2024 roku. Jest już projekt rozporządzenia. Co się zmieni?

  Ministerstwo Finansów opublikowało 27 listopada 2023 r. projekt rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. To nowe rozporządzenie ma od 1 lipca 2024 r. zastąpić rozporządzenie z 2021 r. o tej samej nazwie. W większości nowe rozporządzenie powieli dotychczasowe rozwiązania, ale wprowadza również nowe regulacje. ZAW-FA będzie można składać elektronicznie. Umożliwione zostanie samofakturowanie przez podmioty zagraniczne bez polskiego NIP. Wprowadzone zostanie większe zabezpieczenie dla wygenerowanych tokenów. Określono również zasady nadawania uprawnień i dostępu do faktur VAT RR przez rolników ryczałtowych oraz oznaczania faktur kodem QR.

  REKLAMA