Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Faktura korygująca a zakończenie działalności gospodarczej

Faktura korygująca a zakończenie działalności gospodarczej
Faktura korygująca a zakończenie działalności gospodarczej
Faktura korygująca a zakończenie działalności gospodarczej. Zasady wystawiania faktur korygujących między czynnymi podatnikami VAT nie budzą większych wątpliwości. Kwestia ta staje się jednak bardziej skomplikowana, jeżeli jedna ze stron transakcji zlikwidowała już działalność gospodarczą. Gdy to sprzedawca, który zlikwidował działalność, ma wystawić korektę, zdaniem organów nie ma takiego prawa. Zajmują one takie stanowisko mimo korzystnych orzeczeń.

Czy można wystawić fakturę korygującą gdy nabywca lub sprzedawca zakończył działalność gospodarczą?

Organy podatkowe reprezentują inne stanowisko w stosunku do korekt wystawianych na rzecz podmiotu, który zlikwidował działalność, a inne do przypadków, gdy to korektę ma wystawić taki podmiot.

Wystawienie faktury korygującej na rzecz nabywcy, który zlikwidował działalność

Przepisy ustawy o VAT nie zawierają żadnych szczególnych unormowań w zakresie wystawiania faktur korygujących na rzecz nabywców, którzy zakończyli prowadzenie działalności gospodarczej. Na pewno nie zabraniają ich wystawienia. Istotą faktur korygujących jest taka zmiana faktur pierwotnych, aby dokumentowały one rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych, stanowiąc o prawidłowym rozliczeniu poszczególnych czynności. Tym samym jeżeli po sporządzeniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na jej treść bądź okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, sprzedawca jest uprawniony do jej odpowiedniej zmiany, bez względu na status nabywcy w chwili sporządzania korekty. Oznacza to, że pomimo likwidacji przedsiębiorstwa nabywcy, jeżeli wystąpią przypadki, o których mowa w art. 106j ust. 1 ustawy o VAT (zob. tabelę), sprzedawca będzie uprawniony do sporządzenia stosownej faktury korygującej.

Przypadki, gdy można wystawić fakturę korygującą

Lp.

Fakturę korygującą można wystawić w przypadku:

udzielenia obniżki ceny w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty

udzielenia po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen

dokonania zwrotu podatnikowi towarów i opakowań

dokonania zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty w przypadku faktur wystawionych z tytułu otrzymania całości lub części zapłaty jeszcze przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi

podwyższenia ceny lub stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

Ważne
Pomimo likwidacji przedsiębiorstwa nabywcy, jeżeli wystąpią przypadki, o których mowa w art. 106j ust. 1 ustawy o VAT, sprzedawca będzie uprawniony do sporządzenia faktury korygującej.

Stanowisko takie potwierdzają również organy podatkowe. Przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 sierpnia 2020 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.374.2020.2.KO), w sytuacji gdy nabywca, na rzecz którego sprzedawca chciał wystawić fakturę korygującą, nie prowadził już działalności gospodarczej, stwierdzono:
"W odniesieniu do wystawianej przez Wnioskodawcę faktury, która zawierała błędne dane nabywcy oraz nieprawidłową stawkę podatku VAT należy wskazać, iż Wnioskodawca zobowiązany jest do skorygowania błędów za pomocą faktury korygującej. Faktura ma odzwierciedlać prawdziwe zdarzenie gospodarcze, zatem nie można uznać za prawidłową takiej faktury, która wskazuje co prawda zaistniałe zdarzenie gospodarcze, ale jednocześnie błędnie wskazuje podmioty pomiędzy, którymi to zdarzenie wystąpiło oraz zawiera nieprawidłową stawkę podatku. (…) Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis sprawy należy stwierdzić, że jeżeli Wnioskodawca na fakturze nr … z dnia 8 czerwca 2018 r. wskazał błędne dane nabywcy oraz zastosował błędną stawkę podatku VAT to powinien wystawić fakturę korygującą do ww. faktury, na podstawie art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT."

Uzgodnienie z nabywcą warunków korekty "in minus"

W przypadku zlikwidowania działalności problematyczne może być jednak uzgodnienie z nabywcą lub usługobiorcą, który zakończył już prowadzenie działalności gospodarczej, nowych warunków rozliczenia danej transakcji. Działanie takie, zgodnie z nowym brzmieniem art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, jest natomiast warunkiem obniżenia kwoty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej. Według wskazanego przepisu, w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1-3, tj.:

 • udzielenia po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen,
 • zwrotu towarów lub opakowań,
 • zwrotu nabywcy całość lub części zapłaty otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło

- obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą.
Warunkiem dokonania korekty za miesiąc, w którym wystawiono fakturę korygującą, jest, aby z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynikało, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej, oraz aby warunki te zostały spełnione. Ponadto faktura korygująca musi być zgodna z posiadaną dokumentacją. W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, podatnik nie posiada takiej dokumentacji, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał.

Ważne
Aby w miesiącu, w którym wystawiono fakturę korygującą, sprzedawca mógł ją rozliczyć, musi posiadać dokumentację, z której wynika uzgodnienie z nabywcą warunków korekty i ich spełnienie.

Reguły te stosuje się odpowiednio w razie stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna (art. 29a ust. 14 ustawy o VAT).

W nowym brzmieniu art. 29a ust. 13 ustawy o VAT nie sprecyzowano formy, w jakiej potwierdzenie dokonanych uzgodnień z kontrahentem i ich spełnienia powinno być realizowane. Zasady wprowadzone od 1 stycznia 2021 r. umożliwiają jednak stronom transakcji bardziej swobodne kształtowanie formy dokumentacji. Nie jest już konieczne tworzenie dodatkowych dowodów potwierdzających odbiór korekty przez nabywcę. Sprzedawca może bowiem wykorzystać dokumentację, która sporządzana jest standardowo w praktyce działalności gospodarczej. Skoro ustawodawca nie precyzuje konkretnej formy potwierdzenia dokonania i spełnienia uzgodnień między kontrahentami, dopuszczalne jest zastosowanie dowolnej formy, która wypełnia normy wskazanego przepisu.

Przykładowo może być to korespondencja handlowa z kontrahentem, w tym oczywiście również ta realizowana w formie elektronicznej. Faktu dokonania wymaganych uzgodnień i ich spełnienia będą dowodziły również potwierdzenia rozliczeń finansowych między kontrahentami, z których wynika, że obie strony transakcji akceptują jej warunki wynikające ze sporządzonej faktury korygującej. Konieczne jest, aby faktura korygująca każdorazowo została wystawiona zgodnie z tymi uzgodnieniami.

Ważne
Wystawienie korekty "in minus" na rzecz podmiotu, który zlikwidował działalność, nie zwalnia sprzedawcy z obowiązku zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej prawo do rozliczenia korekty.

Dokonanie wymaganych uzgodnień i potwierdzenie spełnienia warunków korekty, w przypadku nabywców lub usługobiorców, którzy zakończyli już prowadzenie działalności gospodarczej, może być kłopotliwe. Niemniej jednak dla skutecznego obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego jest ono niezbędne.

W przypadku pozostałych faktur takie uzgodnienie nie jest konieczne.

Rozliczanie korekt na starych zasadach

Na mocy przepisów przejściowych, zawartych w art. 13 ustawy z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, w przypadku dokonania odpowiednich ustaleń między kontrahentami stare zasady rozliczeń, tj. na podstawie potwierdzeń odbioru, mogą być jednak stosowane do 31 grudnia 2021. Wybór stosowania dotychczasowych przepisów powinien być uzgodniony na piśmie między dostawcą towarów lub świadczącym usługi a ich nabywcą przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w roku 2021 (art. 13 ust. 1 ustawy nowelizacyjnej). Można z niego zrezygnować, jednak nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dokonano tego wyboru.

Jeśli takie uzgodnienie podpiszemy, korektę możemy rozliczyć tylko na podstawie potwierdzenia jej odbioru. Może być ono realizowane generalnie w dowolnej formie, zarówno poprzez tradycyjny podpis na korekcie, uzyskanie potwierdzenia odebrania przesyłki pocztowej bądź kurierskiej przez nabywcę, oświadczenie nabywcy o otrzymaniu korekty, jak również przez różnego typu formy potwierdzeń elektronicznych.

Wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę, który zlikwidował działalność

Jak wskazano na wstępie, zdarzenie skutkujące potrzebą sporządzenia faktury korygującej może wystąpić również u sprzedawcy, który zlikwidował działalność gospodarczą. W takich przypadkach organy podatkowe argumentują, że podmiot, który zlikwidował działalność gospodarczą, nie jest już podatnikiem VAT. W konsekwencji nie jest uprawniony do wystawiania faktur oraz faktur korygujących.
W interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 lutego 2019 r. (sygn. 0115-KDIT1-3.4012.3.2019.1.MS) stwierdzono:
(…)
 do wystawienia faktury korygującej uprawnieni są wyłącznie podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy. Z uwagi na fakt, iż faktura korygująca ma moc faktury VAT i pod każdym względem traktuje się ją jako zwykłą fakturę VAT, podmiotem uprawnionym do jej wystawienia jest wyłącznie podmiot zarejestrowany jako "podatnik VAT czynny".

W konsekwencji uznano, że podmiot, który:
(…)
 zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej i został wykreślony z rejestru podatników VAT czynnych (…) utracił status podmiotu uprawnionego do wystawiania faktur VAT i odpowiednio faktur korygujących, tym samym nie jest zobowiązany i uprawniony do wystawienia faktury korygującej, o której mowa w art. 106j i następne ustawy o VAT.

Taka mocno restrykcyjna wykładnia przepisów ustawy może być niekorzystna zarówno dla podmiotów, które zamierzały wystawić odpowiednią korektę, jak i dla nabywców chcących dokonać prawidłowego rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług.

Przykład
Przedsiębiorca, dokonując opodatkowania sprzedaży nieruchomości, zastosował stawkę 23%, podczas gdy właściwe dla tej transakcji było zwolnienie z VAT. Po sprzedaży sprzedawca zlikwidował działalność gospodarczą. Pomimo dostrzeżenia błędu nie jest już uprawniony do wystawienia faktury korygującej. Efektem tego błędu będzie natomiast wyłączenie prawa nabywcy do odliczenia kwoty podatku naliczonego na podstawie tak sporządzonej faktury. Zastosowanie znajdują wtedy przepisy art.
 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, w myśl którego nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Tym samym, jeżeli dana czynność nie podlega podatkowi od towarów i usług lub korzysta ze zwolnienia od podatku, a sprzedawca pomimo tego dokona jej opodatkowania, nabywcy nie przysługuje prawo do odliczenia VAT na podstawie błędnie sporządzonej faktury.

W orzecznictwie sądowym prezentowane jest jednak stanowisko odmienne. Można wskazać tutaj na wyrok WSA w Gliwicach z 25 października 2016 r. (sygn. akt III SA/Gl 360/16), w którym sąd uznał prawo podatnika do sporządzania faktur korygujących oraz składania deklaracji korygujących dla podatku od towarów i usług już po zakończeniu działalności gospodarczej. Zdaniem sądu podatnikowi składającemu korektę deklaracji VAT po zakończeniu działalności gospodarczej należy przypisać taki sam status, jaki miał w okresie, którego dotyczy korekta. Wyrok odnosił się wprawdzie zasadniczo do prawa złożenia korekty deklaracji VAT po zakończeniu działalności gospodarczej, jednak skład orzekający, powołując się na prawomocny wyrok WSA w Gdańsku z 28 maja 2014 r. (sygn. akt SA/Gd 328/14), stwierdził, że:
(…)
 wykreślenie z rejestru podatników czynnych VAT nie jest uzasadnieniem dla pozbawienia podmiotu będącego stroną prawa do złożenia korekty deklaracji VAT-7, ani dla odmawiania mu prawa do sporządzenia korekty faktury.

Stanowisko zawarte w cytowanym orzeczeniu potwierdził NSA w wyroku z 6 marca 2019 r. (sygn. akt I FSK 209/17). Zdaniem sądu:
(…)
 status danego podmiotu jako podatnika, który zamierza skorzystać z prawa, o którym mowa w art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej, do dokonania korekty uprzednio zadeklarowanego zobowiązania podatkowego, czyli wynikającego z obowiązku podatkowego zobowiązania do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego podatku (art. 5 Ordynacji podatkowej), należy ustalać według momentu powstania obowiązku podatkowego, a nie czasu składania korekty deklaracji, w której wcześniej skonkretyzował ten obowiązek dokonując samoobliczenia zobowiązania podatkowego. W związku z tym w przypadkach, w których zobowiązanie podatkowe, tak jak w podatku od towarów i usług, powstaje z mocy prawa, a podatnik ma obowiązek samoobliczania zobowiązania poprzez złożenie deklaracji (art. 21 § 1 pkt 1 i § 2 Ordynacji podatkowej) prawo podatnika do skorygowania uprzednio złożonej deklaracji (…) może być przez niego realizowane do momentu przedawnienia tego zobowiązania.

NSA argumentował ponadto, że organ podatkowy, który ma możliwość określenia byłemu podatnikowi, przed upływem terminu przedawnienia, prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego, doprowadzając w efekcie do właściwego wykonania obowiązku podatkowego, nie może pozbawiać tego podatnika prawa do skorygowania uprzednio złożonej deklaracji na podstawie art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej.

Ważne
Zdaniem sądów sprzedawca może wystawić fakturę korygującą również, gdy zlikwidował działalność, pod warunkiem że zobowiązanie się nie przedawniło.

Pomimo prezentowanych orzeczeń stanowisko organów podatkowych w zakresie możliwości sporządzania faktur korygujących po zakończeniu działalności gospodarczej pozostaje niezmienne. Organy podatkowe odmawiają takiego prawa. Jego wyegzekwowanie wiązałoby się zapewne z koniecznością skierowania sprawy na drogę sądową, co ma racjonalne uzasadnienie jedynie w przypadku ewentualnych korekt opiewających na znaczne wartości. Dlatego jeszcze przed zakończeniem działalności gospodarczej warto przejrzeć dokumentację księgową firmy i sprawdzić, czy nie występują sytuacje, które wymagałyby sporządzenia stosownych faktur korygujących.

Podstawa prawna:

 • art. 29a ust. 10 pkt 1-3, ust. 13 i 14, art. 88 ust. 3a pkt 2, art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz art. 106j ust. 1, 2 i 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 802

 • art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2020 r. poz. 2419

Powołane orzeczenia sądów:

 • wyrok NSA z 6 marca 2019 r. (sygn. akt I FSK 209/17)

 • wyrok WSA w Gliwicach z 25 października 2016 r. (sygn. akt III SA/Gl 360/16)

Powołane interpretacje podatkowe:

 • pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 lutego 2019 r. (sygn. 0115-KDIT1-3.4012.3.2019.1.MS)

 • pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 sierpnia 2020 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.374.2020.2.KO)

Ewa Kowalska, Ekspert w zakresie VAT

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Stawka 0% VAT na książki, gazety i czasopisma w Polsce? Od kiedy?
  Obniżenie do zera stawki VAT na książki, gazety i czasopisma może być szansą na zwiększenie czytelnictwa i dostępności niektórych wydawnictw. Ale to przede wszystkim szansa na poprawę sytuacji finansowej wydawców i ich utrzymanie na rynku – podkreśla Marek Frąckowiak, prezes Izby Wydawców Prasy. Unia Europejska już w kwietniu 2022 roku uchwaliła przepisy, które dają Polsce taką możliwość. Wprowadzenie stawki 0% VAT na książki i prasę oznaczałoby dla budżetu państwa koszt ok. 200 mln zł, ale – jak wskazuje IWP – finansowe konsekwencje braku wsparcia dla tej branży mogą się okazać dużo wyższe.
  Dodatek węglowy tylko dla gospodarstw domowych ogrzewających się węglem kamiennym
  Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł ma przysługiwać gospodarstwom domowym ogrzewającym się węglem kamiennym - zdecydował 5 sierpnia 2022 r. Sejm. Wcześniej Sejm odrzucił część poprawek Senatu do ustawy o dodatku węglowym. Ustawa ta trafi teraz do podpisu Prezydenta RP. Odrębne przepisy mają przyznać wsparcie finansowe dla ogrzewających swoje mieszkania ciepłem systemowym, pelletem, drewnem, olejem opałowym, czy LPG.
  Kalkulator wynagrodzeń 2022 - brutto, netto, zaliczki na podatek, składki ZUS
  Przygotowany przez Infor kalkulator wynagrodzeń (Niskie Podatki, Polski Ład 2.0) oblicza wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne, według zasad, które obowiązują od 1 lipca 2022 r. Istnieje możliwość uwzględniania wysokości wynagrodzenia brutto w ciągu roku.
  Dopłaty na ogrzewanie - 3 tys. zł na pellet, 2 tys. zł na olej opałowy, 1 tys. zł na drewno kawałkowe, 500 zł na LPG, do 3,9 tys. zł dla nietaryfowanych odbiorców ciepła systemowego
  Przygotowaliśmy kompleksowe rozwiązanie dla odbiorców ciepła - poinformowała 5 sierpnia 2022 r. w Sejmie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Poinformowała m.in. o dopłatach dla ogrzewających się pelletem, drewnem, olejem opałowym, czy LPG. Nietaryfowani odbiorcy ciepła systemowego otrzymają do 3,9 tys. zł wsparcia finansowego.
  Zmiany w VAT od 2024 roku - ewidencja odbiorców płatności i płatności transgranicznych
  Minister Finansów przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, który przewiduje wprowadzenie od 2024 roku nowych obowiązków dostawców usług płatniczych w zakresie VAT. Dostawcy usług płatniczych będą musieli prowadzić kwartalną ewidencję odbiorców płatności i płatności transgranicznych i udostępniać ją administracji podatkowej, która przekaże te dane do Centralnego elektronicznego systemu informacji o płatnościach (CESOP), prowadzonego przez Komisję Europejską. Dostawca usług płatniczych będzie musiał prowadzić ewidencję na temat danego odbiorcy płatności tylko wówczas, gdy łączna liczba płatności otrzymanych przez danego odbiorcę płatności przekroczy próg 25 płatności w kwartale kalendarzowym.
  Jak korzystać z ulgi B+R?
  Ulga badawczo-rozwojowa (ulga B+R) jest atrakcyjnym instrumentem podatkowym, pozwalającym na znaczne obniżenie zobowiązania podatkowego. Polski Ład dodatkowo uatrakcyjnił tę ulgę poprzez umożliwienie połączenia jej z ulgą IP box oraz zwiększenie do 200% możliwości odliczenia kwoty kosztów kwalifikowanych.
  Polski Ład 2.0 - zmiany podatkowe od 1 lipca 2022 r. Rozliczenie wynagrodzeń kierowców. Mniejsze koszty przewoźników?
  Rozliczanie pracowników od nowego roku 2022 przysporzyło problemów niejednemu pracodawcy i księgowemu. Chociaż z założenia Polski Ład miał uprościć dotychczasowy system podatkowy i obniżyć ich wysokość, zmiana przepisów od stycznia jeszcze bardziej go skomplikowała. Dlatego rząd postanowił jeszcze raz znowelizować ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji zlikwidował niektóre z wcześniej wprowadzonych rozwiązań. Jakie? Przede wszystkim obniżył pierwszy próg podatkowy z 17 proc. na 12 proc., co związane jest z mniejszą kwotą wolną od podatku, zniósł ulgę dla klasy średniej oraz usunął tzw. rolowanie zaliczek. Ten ostatni przepis dawał pewną dowolność w rozliczaniu pracownika według systemu podatkowego z 2021 lub 2022 roku w zależności od tego, która opcja była dla niego korzystniejsza. Czy reforma „Niskie Podatki” (tzw. Polski Ład 2.0), obowiązująca od 1 lipca 2022 roku, okazała się tym razem sukcesem, a przewoźnicy oszczędzą na zmianach?
  Kara za brak obowiązkowego OC w 2023 roku - dwukrotna podwyżka
  Kara za jazdę samochodem osobowym bez obowiązkowego OC w 2023 roku wyniesie najprawdopodobniej 6770 zł (od 1 stycznia do 30 czerwca) i 6900 zł (od 1 lipca do 31 grudnia) - w przypadku przerwy w ciągłości ubezpieczenia powyżej 14 dni. Rząd planuje bowiem na 2023 rok sporą podwyżkę minimalnego wynagrodzenia (tzw. najniższej krajowej). Co więcej, w 2023 roku mają być dwie zmiany płacy minimalnej. Spowoduje to, że kary dla posiadaczy pojazdów bez opłaconego OC wzrosną do rekordowego poziomu. Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl postanowili sprawdzić, ile po planowanych podwyżkach od 1 stycznia i od 1 lipca 2023 r. mogą wynosić stawki karne za brak obowiązkowego OC.
  Wpłaty na konto małoletniego dziecka a podatek od darowizn oraz inne niejasności opodatkowania darowizn
  Wpłaty dokonywane na konto małoletniego dziecka dokonywane przez prawnych opiekunów są wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego, a nie umową darowizny, z tego powodu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn – interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sygn. 0111-KDIB2-2.4015.73.2022.1.MM.
  Dziedziczenie ulgi termomodernizacyjnej w PIT, sukcesja podatkowa spadkobierców - stanowisko Ministra Finansów
  W odpowiedzi z 27 lipca 2022 r. na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, Minister Finansów zgodził się z wykładnią przepisów prawa podatkowego, zgodnie z którą prawo do ulgi termomodernizacyjnej w PIT ma wymiar majątkowy. A zatem prawo do ulgi termomodernizacyjnej co do zasady może (zdaniem MF) podlegać przejęciu przez spadkobiorców uprawnionego do tej ulgi podatnika na podstawie art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej.
  Raty kredytu hipotecznego - prognoza jesień 2022-2023-2024. Podwójne wakacje kredytowe w sierpniu 2022 r.
  Od 10 miesięcy pierwszy lub drugi tydzień każdego miesiąca kredytobiorcy kojarzą głównie z podwyżkami stóp procentowych. Sierpień jednak będzie miesiącem wyjątkowym dla osób z kredytem. Jakie są prognozy na wysokość rat kredytów hipotecznych na jesień 2022 roku i na lata 2023-2024?
  Praca zdalna - od kiedy w kodeksie pracy?
  Myślę, że uda się to jesienią tego roku – odpowiedziała w czwartek PAP.pL szefowa MRiPS Marlena Maląg, zapytana o to, kiedy nastąpi nowelizacja Kodeksu pracy, związana z wprowadzeniem do niego pojęcia pracy zdalnej. Dziś możliwa jest ona na podstawie przepisów covidowych.
  Wyższe stawki podatku od nieruchomości – koszty dla przedsiębiorców
  W 2023 r. maksymalne stawki podatku od nieruchomości wzrosną średnio o 12 proc., na co wpływa wysoka inflacja. Dla porównania, w 2022 r. maksymalne stawki wyniosły średnio 4 proc. więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Choć to gminy ostatecznie decydują o wysokości stawek i mogą ustalać je na znacznie niższych poziomach, w praktyce większość z nich (zwłaszcza miasta wojewódzkie) stosuje maksymalne stawki, aby ratować uszczuplone budżety. A to oznacza zwiększenie obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców, którzy i tak zmagają się ze wzrostami różnorakich kosztów.
  Ulga sponsoringowa, czyli dodatkowe 50% kosztów uzyskania przychodu
  Ulga sponsoringowa jest preferencją, która pojawiła się w obu ustawach o podatku dochodowym od początku 2022 roku. Jak podkreślali legislatorzy rozwiązanie miało stanowić formę zachęty podatkowej, mającej na celu wsparcie określonych dziedzin życia społeczno–gospodarczego.
  Podatek ekologiczny a rynek samochodów używanych
  Używane samochody są coraz droższe. W II kwartale br. przyrost liczby ofert aut z drugiej ręki, które kosztują ponad 100 tys. zł, wyniósł 12%. Natomiast samochody z przedziału 50-100 tys. zł zaliczyły wzrost o 5% – wynika z danych autobaza.pl. Z drugiej strony o 14% mniej na rynku jest najtańszych pojazdów do 5 tys. zł. W przyszłości może być jeszcze drożej ze względu na coraz popularniejsze podatki ekologiczne. W Holandii pojawiła się propozycja dodatkowej płatności za przejechane kilometry. W Polsce wprowadzenie Krajowego Planu Odbudowy również ma wiązać się z dodatkowymi opłatami dla kierowców. Czy to gwóźdź do trumny dla starszych samochodów używanych?
  Diety zagraniczne 2022 - zmiany stawek diet i limitów noclegowych w delegacjach zagranicznych
  Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotował projekt rozporządzenia, który zakłada podwyższenie (najprawdopodobniej jeszcze w 2022 roku) diet i limitów na nocleg w delegacjach zagranicznych do niektórych państw. Rozporządzenie dotyczy wprost pracowników sfery budżetowej ale też określa minimalny poziom diet także dla wszystkich innych pracowników. Także zwolnienie podatkowe związane z dietami pracowniczymi i innymi należnościami za czas podróży służbowej pracownika obejmuje wszystkich pracowników (nie tylko sfery budżetowej). To zwolnienie podatkowe jest ograniczone do wysokości tych diet i należności określonych dla pracowników sfery budżetowej. Ponadto wskutek podwyższenia stawki diety zwiększą się koszty podatkowe przedsiębiorców z tytułu podróży służbowych. Projekt tego rozporządzenia został opublikowany 3 sierpnia 2022 r. i przewiduje także podwyższenie (od 2023 roku) diety krajowej (do 45 zł) i innych należności z tytułu podróży służbowych na terenie kraju.
  Dieta w delegacji krajowej w 2023 roku. 45 zł za dobę od 1 stycznia
  Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotował projekt rozporządzenia, który zakłada podwyższenie od 1 stycznia 2023 r. kwoty diety w czasie podróży służbowej krajowej do 45 zł za dobę podróży (aktualnie – od 28 lipca 2022 r. - obowiązuje stawka 38 zł za dobę). Razem ze stawką diety wzrośnie też ryczałt za nocleg, ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej i limit zwrotu udokumentowanych kosztów noclegu. Rozporządzenie dotyczy wprost pracowników sfery budżetowej ale także określa minimalny poziom diet także dla wszystkich innych pracowników. Także zwolnienie podatkowe związane z dietami pracowniczymi i innymi należnościami za czas podróży służbowej pracownika obejmuje wszystkich pracowników (nie tylko sfery budżetowej). To zwolnienie podatkowe jest ograniczone do wysokości tych diet i należności określonych dla pracowników sfery budżetowej. Ponadto wskutek podwyższenia stawki diety zwiększą się koszty podatkowe przedsiębiorców z tytułu podróży służbowych. Projekt tego rozporządzenia został opublikowany 3 sierpnia 2022 r. i przewiduje także podwyższenie (najprawdopodobniej jeszcze w 2022 roku) niektórych diet i limitów na nocleg w delegacjach zagranicznych.
  Kupić mieszkanie czy wynająć? Co się bardziej opłaca?
  Wynajem mieszkania jest coraz bardziej popularny w Polsce szczególnie wśród ludzi młodych. Przemawia za tym brak gotowości do podejmowania długoterminowych zobowiązań i potrzeba większej elastyczności. Problem w tym, że najem ma też swoje ciemne strony, o których zapominają zwolennicy korzystania, a nie własności. Co się bardziej opłaca w dłuższej perspektywie czasowej - zakup mieszkania, czy wynajem?
  Dokumentacja powypadkowa przedsiębiorstwa - na co zwrócić uwagę
  Z raportu Ayming i Business Centre Club wynika, że przedsiębiorcy w Polsce mają problem z prawidłowym zarządzaniem danymi o wypadkach. Tymczasem właściwe przygotowanie i analizowanie dokumentacji powypadkowej wpływa na obniżenie poziomu wypadkowości w firmie i związanych z nią kosztów.
  8 na 10 ankietowanych odczuwa zmęczenie. Dni wolne a regeneracja
  Polacy mierzą się z pandemią zmęczenia. Aż 8 na 10 respondentów odczuwa zmęczenie - tak wynika z raportu „Zmęczeni zmęczeniem. Raport o kondycji pracowników polskich organizacji” przeprowadzonego przez Human Power
  Dlaczego waluty przestały być wymienialne na złoto?
  Standard złota nie jest obecnie stosowany przez żadne państwo. Natomiast złoto dalej odgrywa strategiczną rolę w rezerwach banków centralnych. Zapewniając bezpieczeństwo gospodarcze, wykorzystywane jest dla przykładu w celu finansowania deficytu bilansu płatniczego, w interwencjach na rynkach walutowych oraz utrzymywania zaufania do waluty i gospodarki danego kraju. Złoto zawsze odgrywało ważną rolę w międzynarodowym systemie finansowym. Do dziś pełni swoistą funkcję narodowego i światowego "pieniądza" oraz jest miernikiem porównawczym walut.
  Opodatkowanie działów specjalnych produkcji rolnej w 2023 roku - normy szacunkowe wyższe o 6%
  W 2023 r. o 6 proc. wzrosną normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej - poinformowała 2 sierpnia 2022 r. podczas senackiej komisji zastępca dyrektora w resorcie rolnictwa Aleksandra Szelągowska. Oznacza to wyższe opodatkowanie PIT lub CIT podatników osiągających przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, którzy nie prowadzą ksiąg rachunkowych.
  System rekompensat KDPW – jaka ochrona dla inwestora
  Dzięki zezwoleniom KNF i poprzez podleganie systemowi rekompensat, polscy inwestorzy lokujący swoje środki w rodzimych aplikacjach do inwestowania takich jak WealthSeed mogą czuć się bezpieczniej, niż w przypadku instytucji zagranicznych, gdzie w razie upadłości może zajść konieczność ubiegania się o swoje środki poprzez organy znajdujące się w innych krajach. Dlaczego system rekompensat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) jest tak ważny dla bezpieczeństwa naszych środków oraz jak funkcjonuje – wyjaśnia Filip Lachowski, CEO WealthSeed.
  Cena cukru 2022 - od 4 do 5 zł za kilogram po nowym sezonie skupowym
  Zdecydowanie nie powinniśmy panikować, bo cukier wróci do normalnej ceny - powiedział 2 sierpnia 2022 r. wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Ocenił, że cena cukru nie spadnie do 2 zł, ale może osiągnąć 4-5 zł po nowym sezonie skupowym.
  Jak zdrożały raty kredytów w zależności od okresu kredytowania
  Nie wszyscy równie mocno odczuwają podwyżki stóp procentowych. Dolegliwość podwyżek zależy od czasu, jaki upłynął od zaciągnięcia kredytu oraz od okresu, na jaki został zaciągnięty – napisał analityk HRE Investments Bartosz Turek we wtorkowej analizie.