Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Faktury zaliczkowe w walucie obcej między podmiotami krajowymi - przeliczanie

Przeliczanie kwot w walucie obcej w fakturach zaliczkowych między podmiotami krajowymi
Przeliczanie kwot w walucie obcej w fakturach zaliczkowych między podmiotami krajowymi
fot. Fotolia
Wystawianie faktur w walutach obcych przy transakcjach między podmiotami krajowymi staje się coraz powszechniejsze. Wiąże się jednak każdorazowo z obowiązkiem zastosowania prawidłowych kursów walut. Przeliczenie kwot służących określeniu podstawy opodatkowania jest wymagane już na etapie sporządzania faktury. Dotyczy to również faktur zaliczkowych. Właśnie rozliczenie tych faktur wystawionych w walutach obcych sprawia najwięcej problemów.

W obowiązującym stanie prawnym nie ma przeszkód, aby wartości podawane w fakturach dokumentujących transakcje między podmiotami krajowymi były wyrażane w walucie obcej. Swoboda w tym zakresie nie obejmuje jednak kwoty podatku należnego. Jeżeli czynność realizowana jest na terytorium kraju, podatek powinien być wykazany w walucie polskiej, bez względu na to, w jakiej walucie określono w fakturze kwotę należności. Obowiązek ten wynika wprost z postanowień art. 106e ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług, według którego kwoty podatku wykazuje się w złotych, a podatek wyrażony w walucie obcej podlega przeliczeniu przy zastosowaniu reguł przyjętych do przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania.

Jak wystawiać faktury zaliczkowe

1. Wybór kursu waluty

Zasady przeliczania kwot wykazanych w walucie obcej zawarto w regulacjach art. 31a ustawy o podatku od towarów i usług. Przepis ten stanowi, że w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są wyrażone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego (art. 31a ust. 1 ustawy).

Ustawodawca dopuszcza również możliwość przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Waluty inne niż euro przelicza się wówczas z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro. Należy podkreślić, że wybór kursu przyjmowanego do przeliczeń zależy wyłącznie od decyzji podatnika. Wybór ten odnosi się odrębnie do każdej transakcji i nie ma żadnych przeszkód, aby kursy NBP i EBC stosować zamiennie, także przy transakcjach z tym samym kontrahentem.

Biuletyn VAT

Przeliczenie kwot wyrażonych w walucie obcej wymaga przede wszystkim prawidłowego rozpoznania terminu powstania obowiązku podatkowego. W przypadku otrzymania przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi całości lub części zapłaty, w szczególności przedpłaty, zaliczki, zadatku lub raty, obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy, powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do uzyskanej kwoty. Otrzymanie zaliczki, skutkujące powstaniem obowiązku podatkowego, należy udokumentować fakturą (art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy.) Fakturę taką wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy (art. 106i ust. 2 ustawy). Fakturę zaliczkową można wystawić obecnie 30 dni przed jej otrzymaniem.

Przy czym obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej nie dotyczy otrzymania całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, od nabywcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Mimo to obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powinien być wówczas rozpoznany.

Zasady rozliczania zaliczek nie dotyczą czynności wymienionych w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy, dla których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż z upływem terminu płatności. Przepisy art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy odnoszą się do świadczenia tzw. usług powszechnych, jak również usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług stałej obsługi prawnej i biurowej, usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego. W ich przypadku otrzymanie zaliczki nie powoduje powstania obowiązku podatkowego, dlatego przeliczanie kwot zaliczki nie ma większego znaczenia.

Kasy fiskalne 2015 / 2016 – zwolnienia

2. Faktura zaliczkowa wystawiona w walucie obcej po otrzymaniu zaliczki

Co do zasady przeliczanie na złote kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania, wykazanych w fakturze zaliczkowej w walucie obcej, powinno być zatem dokonywane według kursu waluty z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania zaliczki.

21 listopada 2014 r. spółka otrzymała zaliczkę na poczet dostawy mebli biurowych. Fakturę dokumentującą pobraną zaliczkę wystawiła 26 listopada 2014 r. Należność w fakturze zaliczkowej została określona w walucie euro.

W takiej sytuacji obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu otrzymanej zaliczki powstał 21 listopada 2014 r. w odniesieniu do uzyskanej kwoty. Dokonując przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej na złote, spółka powinna zastosować kurs średni euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Właściwe będzie zatem zastosowanie kursu średniego NBP na dzień 20 listopada 2014 r. Spółka może również przyjąć do przeliczeń ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Będzie to także kurs z 20 listopada 2014 r.

Przedstawione reguły mają zastosowanie zarówno do faktur potwierdzających otrzymanie przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi całości ceny, jak i do faktur dokumentujących zaliczki częściowe.

W pierwszym przypadku, po dokonaniu dostawy towaru bądź wykonaniu usługi, wystawianie faktury końcowej nie jest wskazane. Czynność ta nie powoduje bowiem powstania obowiązku podatkowego. Skoro faktura zaliczkowa (ewentualnie kilka faktur zaliczkowych) objęła już pełną należność, VAT od danej transakcji został rozliczony w całości. Faktura końcowa miałaby wtedy wartość „zerową”. Według art. 106f ust. 3 ustawy, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi były poprzedzone zaliczką, fakturę po wydaniu towaru lub realizacji usługi wystawia się tylko, jeżeli faktura zaliczkowa bądź faktury zaliczkowe nie obejmowały całej zapłaty. W przypadku kilku faktur zaliczkowych obejmujących łącznie całą zapłatę wymagane jest jedynie, aby ostatnia z nich zawierała również numery poprzednich (art. 106f ust. 4 ustawy).

Tym samym skoro faktura końcowa nie jest w ogóle wystawiana, nie może być mowy o przeliczaniu jakichkolwiek wartości wyrażonych w walucie obcej. Wszystkie kwoty dotyczące danej transakcji były już ustalone wcześniej w fakturach zaliczkowych.

10 października 2014 r. spółka otrzymała 60% zaliczkę na poczet dostawy maszyny poligraficznej. Kolejną 40% zaliczkę otrzymała 22 października 2014 r. Zaliczki objęły zatem całą wartość towaru. Faktury dokumentujące pobrane zaliczki wystawiono w dniu ich otrzymania. Kwoty należności w fakturach określono w walucie euro. Dostawa maszyny, której dotyczyły zaliczki, została zrealizowana 6 listopada 2014 r.

W takiej sytuacji obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu pobranych zaliczek powstał 10 października 2014 r. w odniesieniu do otrzymanej kwoty stanowiącej 60% ceny oraz 22 października 2014 r. w odniesieniu do otrzymanej kwoty stanowiącej 40% ceny. Dokonując przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej na złote, spółka powinna zastosować kurs średni euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, tj. odpowiednio na 9 października 2014 r. oraz na 21 października 2014 r. Spółka może również przyjąć do przeliczeń kurs opublikowany przez Europejski Bank Centralny z tych samych dni. Faktyczna dostawa maszyny poligraficznej dokonana 6 listopada 2014 r. nie będzie już dokumentowana fakturą. W żaden sposób nie wpłynie też na wcześniej przeliczone wartości wynikające z faktur zaliczkowych.

500 pytań o VAT - odpowiedzi z interpretacjami MF

Jeżeli natomiast faktura zaliczkowa (czy kilka faktur zaliczkowych) nie obejmuje całej zapłaty za towar lub usługę, wystawienie faktury końcowej po wydaniu towaru bądź wykonaniu usługi będzie konieczne. Obowiązek podatkowy w VAT powstanie w stosunku do:

• otrzymanych zaliczek z chwilą ich otrzymania,

• części zapłaty nieopłaconej zaliczką z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, ewentualnie jeżeli dana czynność podlegałaby szczególnym zasadom rozpoznawania obowiązku podatkowego – to według tych właśnie reguł.

W związku z tym, że kwota VAT musi być wykazana na fakturze końcowej w złotych, w celu jej ustalenia można rozważać dwa sposoby jej rozliczenia.

Kwotę VAT wyrażoną w złotych można ustalić:

• od różnicy między całkowitą kwotą podatku w walucie obcej a kwotą podatku w walucie obcej przypadającą na otrzymaną zaliczkę po przeliczeniu według kursu średniego z dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego lub wystawienia faktury końcowej,

• jako różnicę między całkowitą kwotą VAT po przeliczeniu na złote według kursu średniego z dnia poprzedzającego wystawienie faktury końcowej a kwotą VAT wyrażoną w złotych, która przypada na otrzymaną zaliczkę.

Obecnie dominuje stanowisko, że prawidłowa jest pierwsza zasada. Przeliczeniu podlega tylko ta część ceny towaru lub usługi, która nie była objęta fakturą bądź fakturami zaliczkowymi. Kwoty wynikające z faktury zaliczkowej, niezbędne do określenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej, były już bowiem wcześniej przeliczone na złote, więc ponowne przeliczanie nie jest wymagane.

16 września 2014 r. Spółka otrzymała 15% zaliczkę (1500 euro) na poczet dostawy sprzętu komputerowego na kwotę 10 000 euro. Fakturę dokumentującą pobraną zaliczkę wystawiono 23 września 2014 r. Dostawa towaru, którego dotyczyła zaliczka, została zrealizowana 3 października 2014 r. W tym samym dniu dostawę potwierdzono fakturą końcową uwzględniającą wpłaconą wcześniej zaliczkę. Kwoty należności w fakturach określono w walucie euro.

W takiej sytuacji obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu pobranej zaliczki powstał 16 września 2014 r. – w odniesieniu do otrzymanej kwoty stanowiącej 15% ceny. W stosunku do pozostałej części ceny towaru (85%) obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstał z chwilą dokonania dostawy, tj. 3 października 2014 r. Dokonując przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej, spółka powinna zastosować kurs średni euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, tj. odpowiednio na 15 września 2014 r. oraz 2 października 2014 r. Spółka może również przyjąć do przeliczeń kurs opublikowany przez Europejski Bank Centralny z tych samych dni. W fakturze końcowej przeliczeniu podlega tylko część ceny nieobjęta wcześniej fakturą zaliczkową, stanowiąca 85% ceny towaru, czyli 8500 euro.


3. Faktura zaliczkowa wystawiona w walucie obcej przed otrzymaniem zaliczki

Powiązanie kursu stosowanego do przeliczeń kwot wyrażonych w walucie obcej z datą powstania obowiązku podatkowego nie będzie miało zastosowania do faktur zaliczkowych wystawionych jeszcze przed otrzymaniem zaliczki. Zgodnie z art. 106i ust. 7 pkt 2 ustawy faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30 dnia przed otrzymaniem – przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi – całości lub części zapłaty. W przypadku zaliczki fakturę wystawia się więc nie wcześniej niż 30 dnia przed jej otrzymaniem, lecz jednocześnie nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ją pobrano. Samo wystawienie faktury nie wpływa jednak na moment rozpoznania obowiązku podatkowego, który powstaje z chwilą otrzymania przed dokonaniem dostawy towaru bądź wykonaniem usługi całości lub części zapłaty (art. 19a ust. 8 ustawy). W fakturze wystawionej na kilka dni przed otrzymaniem zaliczki zastosowanie kursu waluty obcej z dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego z przyczyn obiektywnych byłoby zatem niemożliwe. Kurs ten nie jest przecież jeszcze znany.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Przeliczenia na złote kwot wyrażonych w walucie obcej dokonuje się wówczas stosownie do postanowień art. 31a ust. 2 ustawy – według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Również w tym przypadku ustawodawca przewidział możliwość przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury.

28 sierpnia 2014 r. spółka wystawiła fakturę dotyczącą mającej nastąpić wpłaty 100% zaliczki na poczet wykonania usługi krajowego transportu towarów. Kwota należności w fakturze została określona w walucie euro. Zaliczkę otrzymano 5 września 2014 r. Usługa transportowa została wykonana 16 września 2014 r.

W takiej sytuacji obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu pobranej zaliczki powstał 5 września 2014 r., w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Dokonując przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej na złote, spółka powinna jednak zastosować kurs średni euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Właściwe będzie zatem zastosowanie kursu średniego NBP na dzień 27 sierpnia 2014 r. Spółka może również przyjąć do przeliczeń kurs opublikowany przez Europejski Bank Centralny na ten sam dzień. Faktyczna realizacja usługi transportowej 16 września 2014 r. nie będzie już dokumentowana fakturą.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 19a ust. 1, ust. 5 pkt 4 i ust. 8, art. 31a ust. 1, 2 i 4, art. 106b ust. 1 pkt 4, art. 106e ust. 11, art. 106f ust. 3 i 4 oraz art. 106i ust. 2 i ust. 7 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662

Tomasz Olejarz, praktyk, autor licznych publikacji z zakresu podatku od towarów i usług

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Pomoc uchodźcom z Ukrainy. Rozwiązania podatkowe dla firm
Pomoc uchodźcom z Ukrainy. Rozwiązania podatkowe dla firm
Tylko teraz
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Wspólne rozliczenia podatkowe samotnych rodziców z dziećmi przywrócone
  Procedowana ustawa o podatku PIT od osób fizycznych przywraca możliwość wspólnego rozliczania się samotnych rodziców z dziećmi – powiedziała 20 maja 2022 r. wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha.
  Pekao SA: spirala płacowo-cenowa się rozkręca
  Płace w sektorze przedsiębiorstw przyspieszyły w kwietniu z 12,4 do 14 proc. rok do roku, to oznacza rozkręcanie się spirali płacowo-inflacyjnej - ocenili analitycy Pekao SA, odnosząc się do piątkowych danych GUS.
  Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej podatnika VAT - kontrolowana spółka zagraniczna
  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: “TSUE”) 7 kwietnia 2022 r. zajął się kolejny raz problemem stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (en: “fixed establishment”, dalej: “FE”) przy okazji sprawy C-333/20 zainicjowanej przez rumuński sąd apelacyjny wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.
  Kredyt przedsiębiorcy we franku szwajcarskim. Przedsiębiorca-frankowicz też może wygrać w sądzie
  Do tej pory to głównie konsumenci walczyli w sądach z bankami o uwolnienie się od kredytów w CHF i odzyskanie pieniędzy. Działo się tak dlatego, że szeroko komentowane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczyły przede wszystkim spraw konsumenckich i wydawane były na podstawie przepisów, które dotyczyły relacji konsument – przedsiębiorca. Wydawać by się mogło, że frankowy przedsiębiorca nie może kwestionować ważności swojej umowy, jednak jest zupełnie inaczej co potwierdza decyzja Sądu Najwyższego!
  Grupy VAT możliwe od 1 stycznia 2023 r.
  Grupy VAT będzie można zawiązywać od 1 stycznia 2023 roku, a nie – jak to miało być pierwotnie – od 1 lipca 2022 roku. Nowelizacja Polskiego Ładu po poprawkach senackich ponownie trafia do Sejmu. Czym są grupy VAT i jakie korzyści lub ryzyka niosą dla przedsiębiorców?
  Zakupy w zagranicznych sklepach internetowych – podatki, cło, reklamacje. Jak wybrać uczciwego sprzedawcę na eBay lub Aliexpress?
  Jak bezpiecznie kupować w zagranicznym sklepie internetowym? Prowizje, grzywny, a nawet długi – zakupy w zagranicznych sklepach internetowych mogą być droższe niż myślisz! Kiedy zakupy za granicą mogą się skończyć grzywną od Urzędu Celno-Skarbowego? Uwaga na przewalutowanie i prowizje – przez nie cena może wzrosnąć! Jak wybrać uczciwego sprzedawcę na eBay lub Aliexpress?
  Darowizny na rzecz uchodźców zwolnione z VAT
  Zmianie uległy przepisy dotyczące stosowania obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Obowiązuje zerowa stawka VAT od darowizn na rzecz uchodźców. Osoby udzielające pomocy uchodźcom z Ukrainy mogą korzystać z zerowego VAT dla nieodpłatnych dostaw towarów i świadczenia usług. Zwolnienie z VAT w tym zakresie ma obowiązywać do 30 czerwca br.
  VAT od umów długoterminowych - jak rozliczać
  Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT wymaga prawidłowego określenia chwili dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W przypadku czynności długoterminowych, gdy obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, największy problem stwarza ustalenie momentu wykonania usługi. Spory wywołuje odpowiedź na pytanie, które usługi możemy uznać za wykonane z końcem okresów rozliczeniowych, gdy są ustalane. Natomiast gdy nie mamy określonych okresów rozliczeniowych, powstaje pytanie, czy umowa długoterminowa jest wykonana z dniem jej zawarcia czy zakończenia. Obecnie organy zajmują niekorzystne dla podatników stanowisko.
  Semeniuk: trwają rozmowy z sektorem bankowym na temat kredytów o stałym oprocentowaniu
  Rozmawiamy z sektorem bankowym o możliwości wprowadzenia stałego oprocentowania kredytów. Chcemy wyjść z takim pakietem, nasz resort jest za to odpowiedzialny – powiedziała w czwartek wiceminister rozwoju Olga Semeniuk
  Waloryzacja składek na kontach ubezpieczonych w ZUS o ponad 9 proc. w czerwcu 2022 r.
  W czerwcu 2022 r. stan kont osób ubezpieczonych w ZUS, gdzie gromadzone są informacje o składkach na ubezpieczenie emerytalne, wzrośnie o 9,33 proc. Przełoży się to bezpośrednio na wysokość przyszłej emerytury – poinformowała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Osobie, która zgromadziła na koncie w ZUS 450 tys. zł, dopiszemy prawie 42 tys. zł – wskazała przykładowo prezes ZUS.
  Co zmieniło się w podatku u źródła (WHT) od 1 stycznia 2022 r.? Mechanizm „Pay and Refund”
  Ostatnia duża nowelizacja przepisów o podatku u źródła została uchwalona w październiku ubiegłego roku, a jej przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Mimo w znacznej mierze słusznej krytyki, z jaką spotkał się sztandarowy projekt rządu pod hasłem „Polski Ład”, zmiany w zakresie WHT w większości należy ocenić pozytywnie. W 2022 roku wraca konstrukcja „Pay and Refund” (zawieszona w 2019 roku na 3 lata), ale w zmienionej formie.
  Webinarium 26 maja: Dywidenda za 2021 rok a podatek u źródła. Jak się przygotować do wypłaty?
  Serdecznie zapraszamy 26 maja 2022 r. o godz. 10:00 na webinarium dotyczące najlepszych praktyk przy wypłacie dywidend. Wiele spółek obecnie zamyka sprawozdania finansowe i planuje wypłaty dywidend do udziałowców. Z naszych obserwacji wynika, że kwestia podatku u źródła od dywidend to zagadnienie, które nadal budzi sporo wątpliwości wśród płatników. Infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.
  Zaliczki na podatek dochodowy (PIT) – zmiany od 1 lipca 2022 r. i od 1 stycznia 2023 r.
  Zmienią się przepisy dotyczące zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w tym m.in. kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki, czy zasady stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku. Zmiany te przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 2.0), który został 12 maja 2022 r. uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie. Część tych zmian wejdzie w życie 1 lipca 2022 r. a część dopiero od 1 stycznia 2023 r. Jak liczyć zaliczki na PIT od 1 lipca 2022 r.? Co zmieni się od 2023 roku?
  Jak inwestować w akcje? Porady dla początkujących
  Inwestowanie w akcje to temat – rzeka, którego wyczerpać się nie da. Z jednej strony taka aktywność nie jest oficjalnie formą hazardu jednak od strony psychologicznej takie skojarzenie jest uzasadnione. Żadna wiedza ekonomiczna nie gwarantuje zysku lub uniknięcia straty. Jednak jeśli zastosujemy podstawowe zasady rozsądku, to pojawi się możliwość pewnego urozmaicenia oraz emocji analogicznych do wygrywania na loterii, oczywiście na mniejszą skalę. Najważniejsze jest traktowanie jak punktu odniesienia pewnego pojęcia z zakresu nauk społecznych – „dające się zaakceptować ryzyko”.
  Płatności online w sklepie internetowym i ich rola w prowadzeniu e-biznesu
  Metody płatności w sklepach internetowych stanowią ważny czynnik przy podejmowa-niu decyzji o zakupach. Kupujący najchętniej finalizują transakcje sposobami, które zna-ją i darzą zaufaniem. Gdy nie ma ich w ofercie sprzedawcy, mogą nawet rezygnować z zakupu, porzucając koszyk z wybranymi towarami.
  Kredyty hipoteczne o stałej stopie procentowej - 53 proc. kredytów udzielonych w PKO BP w marcu
  W I kwartale 2022 roku udział w sprzedaży przez PKO BP kredytów hipotecznych ze stałą stopą procentową osiągnął poziom 38 proc., a w samym marcu udział ten wynosił 53 proc. - podał 19 maja bank. Tego samego dnia wiceminister rozwoju Olga Semeniuk poinformowała, że trwają rozmowy z sektorem bankowym o możliwości wprowadzenia stałego oprocentowania kredytów.
  KO: proponujemy wprowadzenie obligacji NBP
  Proponujemy wprowadzenie obligacji detalicznych NBP, oprocentowanych tak jak stopa inflacji - mówili w środę posłowie KO: Katarzyna Lubnauer i Dariusz Rosati. Ich zdaniem dzięki temu przestanie spadać wartość oszczędności obywateli, a banki będą zmuszone do podniesienia oprocentowania lokat
  Zmiana zasad poboru zaliczek PIT od 1 lipca 2022 r.
  Nowelizacja Polskiego Ładu ma wejść w życie 1 lipca 2022 r. Zmianie ulegną między innymi zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy PIT. Co czeka podatników?
  Wyksięgowanie zaległych należności z ksiąg rachunkowych - podstawy i praktyka, odpisy aktualizacyjne, skutki podatkowe
  W życiu rachunkowym przedsiębiorstwa jest kilka bardzo ważnych dat. Na pewno są nimi zakończenie roku podatkowego, termin zamknięcia księgi przychodów i rozchodów oraz termin złożenia zeznania rocznego za dany rok podatkowy. Najczęściej to w tych momentach podatnicy i przedsiębiorcy mają więcej do czynienia z księgowymi czy biurami rachunkowymi. Jednym z elementów porządkowania dokumentacji i ksiąg może być konieczność wyksięgowania zaległych należności z ksiąg rachunkowych.
  Wskaźnik WIRD oparty na stopach depozytów overnight
  Wskaźnik WIRD, który mógłby zastąpić WIBOR, jest oparty na oprocentowaniu depozytów overnight. Takie wskaźniki zwykle są niższe od stawek opartych na rynku międzybankowym – powiedział w środę PAP prezes GPW Benchmark Zbigniew Minda.
  Roczne rozliczenie CIT za 2021 rok do 30 czerwca
  Ministerstwo Finansów przypomina, że do 30 czerwca 2022 r. został przedłużony czas na rozliczenie rocznego podatku CIT za 2021 r. Dotyczy to wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w tym podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.
  Inwestycje giełdowe a podatki. Jakich informacji podatkowych oczekiwać od domu maklerskiego inwestując w Polsce i za granicą?
  Szybko następujące zmiany oraz szybko zmieniające się warunki ekonomiczne coraz częściej skłaniają nas do szukania nowych form inwestowania. Jedną z takich form jest inwestowanie w instrumenty finansowe, takie jak akcje, fundusze inwestycyjne czy ETF-y. Z reguły inwestujemy na Giełdzie Papierów Wartościowych, ale w ostatnim czasie daje się zauważyć rosnące zainteresowanie inwestycjami również na giełdach zagranicznych, w zagraniczne papiery wartościowe. Jednakże z inwestycjami wiążą się także obowiązki podatkowe. O ile dość jasno są one określone w przypadku inwestycji na polskiej giełdzie, o tyle obowiązki podatkowe, związane z inwestowaniem na giełdzie zagranicznej, wciąż budzą wiele wątpliwości. Termin na składanie deklaracji podatkowych w 2022 r., co do zasady, już minął. W tym kontekście można zatem, na spokojnie, przeanalizować najciekawsze aspekty związane z wystawianiem (bądź niewystawianiem) informacji PIT-8C przez polskich płatników, dot. zagranicznych papierów wartościowych oraz zagranicznych otwartych funduszy inwestycyjnych.
  Kary umowne a PIT
  Kary umowne, w odróżnieniu od odszkodowań, stanowią przychód z innych źródeł i są objęte PIT. Przekonał się o tym podatnik, którego sprawa zakończyła się ostatecznie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie (wyrok NSA z dnia 29 marca 2022 r. sygn. II FSK 1822/19).
  WIRD, WIRF, WRR - GPW Benchmark rozpoczyna publiczne konsultacje nowych wskaźników stopy procentowej
  18 maja 2022 r. GPW Benchmark SA, spółka zależna Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, która jest Administratorem wskaźników WIBOR i WIBID, opublikowała dokument konsultacyjny dotyczący nowych transakcyjnych wskaźników referencyjnych stopy procentowej, które mogą zastąpić dotychczasowe wskaźniki. GPW Benchmark SA przygotowała propozycję trzech indeksów dla rynku stopy procentowej. Są to: Warszawski Indeks Rynku Finansowego – WIRF, Warszawski Indeks Rynku Depozytowego - WIRD oraz Warsaw Repo Rate - WRR. Konsultacje publiczne odnośnie tych wskaźników potrwają do początku czerwca 2022 r. Wyniki konsultacji mają zostać opublikowane na stronie internetowej GPW Bechmark w połowie czerwca br.
  Prezenty dla kontrahentów spoza UE - rozliczenie VAT
  Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie produkcji i montażu systemów alarmowych, antywłamaniowych. Nasza działalność jest opodatkowana VAT. Ponieważ współpracujemy w ramach działalności z producentami podzespołów z Chin i Japonii, zakupiliśmy prezenty, które zamierzamy przekazać naszym kontrahentom spoza UE. Czy takie przekazanie należy opodatkować VAT? Czy mamy prawo do odliczenia podatku naliczonego zapłaconego przy nabyciu prezentów?