reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Odliczanie i zwroty podatku > Jak sprzedawać w systemie Tax Free – rozliczenie zwrotu VAT

Jak sprzedawać w systemie Tax Free – rozliczenie zwrotu VAT

Polska stała się krajem, który odwiedza coraz więcej obywateli spoza Unii Europejskiej. Dokonują oni wielokrotnie zakupów w polskich sklepach, a następnie dobra wywożą poza granicę. Polscy przedsiębiorcy coraz częściej upatrując się w potencjalnych klientów w obcokrajowcach, stosują sprzedaż w systemie Tax Free.

Na czym polega Tax Free

Tax Free polega na tym, że sprzedający zwraca podatek VAT (cały lub w części) za dokonane zakupy. Zasady udzielania zwrotu określa ustawa o podatku od towarów i usług. Ważnym elementem jest jednak określenie statusu kupującego i określenie warunków, jakie musi spełnić sprzedający.

Kupujący

Kupujący ma prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT od zakupionych w Polsce towarów pod warunkiem, że nie ma stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej.  Miejsce zamieszkania określa się na podstawie paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Sprzedający

W przypadku sprzedającego sytuacja jest bardziej skomplikowana. Otóż, jeśli przedsiębiorca chce mieć możliwość sprzedaży w systemie Tax Free musi spełniać określone wymogi.

Zgodnie z art. 127 ustawy o VAT sprzedawca:

- musi być zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT lub podatku od wartości dodanej (w przypadku zakupu na terenie innego kraju członkowskiego),

- musi prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących,

- musi zawrzeć umowę z firmą prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie zwrotu podatku podróżnym chyba, że jest on uprawniony do samodzielnego zwrotu na rzecz nierezydentów,

- nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT ze względu na wysokość obrotu (art. 113 ustawy VAT).

W pierwszej kolejności jednak przedsiębiorca ma obowiązek poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o uczestnictwie w systemie Tax Free oraz wskazaniu czy zwroty będą dokonywane przez niego samego czy też zawiera umowę z firmą prowadzącą działalność w zakresie zwrotu podatku podróżnym.

Jeśli przedsiębiorca chce sam dokonywać zwrotów musi spełniać następujące warunki:

- obrót za poprzedni rok podatkowy przekroczył kwotę 400.000 zł,

- zwrot podatku dotyczy towarów nabytych przez podróżnego u tego sprzedawcy.

W sytuacji, kiedy przedsiębiorca nie spełnia powyższych warunków musi zawrzeć umowę z podmiotem zewnętrznym, który uzyskał zaświadczenie wystawione przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie zwrotu VAT na rzecz podróżnych.

Ustawa wskazuje również dodatkowe obowiązki, które sprzedający musi spełnić, a mianowicie:

- należy zapewnić podróżnym pisemną informację o zasadach zwrotu podatku w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim,

- każdy punkt handlowy, w którym zakup umożliwia zwrot podatku musi być oznaczony znakiem „ZWROT VAT dla podróżnych TAX FREE for tourists”.

Polecamy: Jak przygotować się do zmian w 2020 r.

Polecamy: Biała lista podatników

Jakie towary podlegają Tax Free

Nie wszystkie towary podlegają systemowi Tax Free. I tak, podróżny nie otrzyma zwrotu podatku VAT za zakup paliw silnikowych oraz w przypadku towarów jeśli minimalna łączna wartość zakupów wraz z podatkiem VAT (wynikająca z dokumentu wystawionego przez sprzedawcę) wynosi mniej niż 200 zł.

Procedura zwrotu VAT

  1. Sprzedaż towaru podróżnemu wraz z dokumentem Tax Free

Sprzedawca sprzedając towar w systemie TaxFree wystawia podróżnemu poza paragonem dokument dotyczący tej sprzedaży – tak zwany dokument TaxFree. Ustawa dokładnie określa co powinien ten dokument zawierać tj.

- napis: "ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH", a pod nim: "TAX FREE FOR TOURISTS";

- numer dokumentu;

- dane sprzedawcy:

- nazwę,

- adres,

- NIP;

- nazwę miejscowości i datę dokonania sprzedaży;

- nazwisko i imię podróżnego;

- adres podróżnego:

- kraj,

- miejscowość,

- nazwę ulicy,

- numer domu, lokalu;

- numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość podróżnego oraz nazwę kraju, który wydał paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość podróżnego;

- nazwę sprzedanego towaru, miarę i ilość towaru, cenę jednostkową netto towaru, wartość netto towaru, stawkę i kwotę podatku od towarów i usług, wartość brutto towaru, kwotę podatku od towarów i usług ogółem oraz wartość brutto towarów ogółem;

- podpis podróżnego oraz czytelny podpis sprzedającego;

- informację: "Dokument stanowi podstawę do ubiegania się przez podróżnych niemających stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej o zwrot podatku od towarów i usług od nabytych towarów, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej - art. 126-130 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług";

- napis: "Potwierdzam tożsamość podróżnego oraz że towary wymienione w dokumencie zostały wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej" oraz miejsce na podpis funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej i pieczęć "Polska-Cło";

- miejsce na stempel potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej;

- formę dokonania zwrotu podatku od towarów i usług podróżnemu; w przypadku, gdy zwrot podatku ma:

a) zostać dokonany w formie wypłaty gotówkowej, należy zamieścić napis: "Zwrot podatku w kwocie ............................ zł .......... gr otrzymałem(-łam)", a pod nim wskazać miejsce na wstawienie daty otrzymanego zwrotu podatku oraz podpis podróżnego,

b) nastąpić w formie bezgotówkowej, należy podać, w jakiej postaci zwrot podatku ma nastąpić;

- miejsce na uwagi urzędów.

Krajowa Administracja Skarpowa wdrożyła System Informatyczny „Zwrot VAT dla Podróżnych”. Rozwiązanie to działa w obrębie przejść granicznych zlokalizowanych na terytorium Polski. Sprzedawca ma uprawnienia do rejestrowania dokumentu „zwrot VAT dla podróżnych” co dodatkowo skraca czas odprawy na granicy. Po zatwierdzeniu dokumentu przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej w polskich granicznych oddziałach celnych, sprzedawca otrzymuje stosowną informację w formie raportu w systemie.

  1. Wywóz towaru za granicę

Podróżny wraz z zakupionym towarem oraz dokumentem Tax Free musi opuścić terytorium Unii Europejskiej przez przejście graniczne (drogowe, kolejowe, lotnisko lub morskie) zlokalizowane na terenie któregokolwiek z państw członkowskich. W granicznym oddziale celnym ma obowiązek zgłosić wywożony towar oraz przedłożyć funkcjonariuszowi Służby Celno – Skarbowej dokument Tax Free wraz z paszportem lub innym dokumentem stwierdzającym jego tożsamość.

Funkcjonariusz Służby Celno – Skarbowej po sprawdzeniu zgodności danych zawartych w dokumencie Tax Free z danymi z dokumentu stwierdzającego tożsamość może przed potwierdzeniem wywozu przeprowadzić rewizję celną wywożonego towaru. W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy zgłoszonym towarem a towarem faktycznie wywożonym (np. brak towaru) podróżny będzie podlegał odpowiedzialności karnej.

Zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu.

  1. Zwrot podatku

Podatek może być zwrócony przez sprzedawcę na dwa sposoby:

- w placówce handlowej, w której nastąpił zakup towaru

- przez podmiot gospodarczy usługowo zajmujący się dokonywaniem zwrotu podatku (pośrednika), z którym sprzedawca zawarł umowę na świadczenie takiej usługi.

Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, na którym urząd celny-skarbowy potwierdził stemplem wywóz towarów. Do dokumentu powinien być przymocowany wystawiony przez sprzedawcę paragon z kasy rejestrującej

Zwrot podatku VAT jest dokonywany w polskiej walucie. Forma wypłaty zależy od sprzedającego i może być dokonana w formie gotówkowej, polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej.

Sprzedawca oraz pośrednik mają prawo do pobrania od podróżnego prowizji od zwracanej kwoty podatku na co wskazuje bezpośrednio ustawa VAT w art. 128 ust. 6.

  1. Zastosowanie stawki VAT 0% przez sprzedawcę

Sprzedawca może zastosować 0% stawki podatku VAT do dostawy towarów, od której dokonano zwrotu podatku podróżnemu.

Warunkiem zastosowania tej stawki jest jednak otrzymanie dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie nie późniejszym niż przed upływem 10 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy. Korekty podatku należnego od tej dostawy dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument.

Patrycja Majzner

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki, prawo

Jakie zmiany w podatkach i ZUS wprowadza Tarcza antykryzysowa 4.0

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama