Kategorie

Zapłata kartą paliwową z odliczeniem VAT od 1 lipca 2015 r.

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Zapłata kartą paliwową nie pozbawia odliczenia VAT - zmiany w VAT od 1 lipca 2015 r.
ShutterStock
Od początku lipca br. zaczną obowiązywać nowe zasady rozliczania wydatków na zakup paliwa do samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno w ramach działalności gospodarczej, jak i do użytku prywatnego. Podatnicy uzyskają prawo do odliczenia 50 proc. VAT naliczonego przy nabyciu. Z możliwości tej skorzystają także podmioty dokonujące zakupów przy użyciu kart paliwowych.

Od 1 lipca 2015 r. korzystający z tego ułatwienia przy nabywaniu benzyny do samochodów wykorzystywanych do celów mieszanych też odliczą 50 proc. VAT. Muszą tylko pamiętać, by w umowie zawrzeć stosowne zapisy.

Karty paliwowe są oferowane przez firmy leasingowe, zarządzające flotami samochodów, jak również firmy dystrybuujące paliwo. Stanowią wygodny instrument kontroli i optymalizacji wydatków na paliwo oraz inne towary i usługi związane z samochodami, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorców dysponujących większą liczbą samochodów.

Jak to działa

Rozliczenia są zwykle przeprowadzane w następujący sposób: za pomocą karty paliwowej odbywa się płatność za towary oraz usługi, w szczególności paliwo na stacjach. Dystrybutor paliwa wystawia fakturę za towary (w tym paliwo) na leasingodawcę, a leasingodawca wystawia fakturę na leasingobiorcę. W konsekwencji leasingobiorca otrzymuje od leasingodawcy fakturę za towary (w tym paliwo) z VAT. Leasingobiorca odlicza 100 proc. VAT od paliwa do samochodu ciężarowego (100 proc. od samochodu osobowego wykorzystywanego tylko w działalności gospodarczej po spełnieniu wymaganych warunków). Na razie nie może odliczać VAT od paliwa do samochodów osobowych wykorzystywanych do celów mieszanych, ale od 1 lipca 2015 r. to się zmieni i będzie mógł odliczyć 50 proc. VAT.

Polecamy: Samochód w firmie 2015 - multipakiet

Jest problem

Kwestia odliczenia VAT od paliwa w przypadku zakupów dokonywanych kartami paliwowymi budzi duże wątpliwości interpretacyjne. Od 2012 roku pod wpływem wykładni zaprezentowanej w orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE z 6 lutego 2003 r. w sprawie Auto Lease BV (sygn. C-185/01) sądy administracyjne przyjęły negatywne dla podatników stanowisko. W wyroku tym TSUE wskazał, że nie dochodzi do dostawy paliwa przez leasingodawcę na rzecz leasingobiorcy samochodu, gdy leasingobiorca tankuje samochód będący przedmiotem umowy leasingu, nawet wówczas, gdy samochód jest tankowany w imieniu i na rachunek leasingodawcy za pośrednictwem karty paliwowej.

Odliczenie VAT od samochodu, gdy firma prowadzona jest w domu

Czyżby zmiana stanowiska

Reklama

W konsekwencji od 2012 roku sądy administracyjne w większości wydawanych orzeczeń uznają, że leasingodawca świadczy usługę finansową, a nie dokonuje dostawy towarów (paliwa). W konsekwencji faktura za paliwo, jaką otrzymuje leasingobiorca, nie dokumentuje rzeczywistej transakcji. Nie przysługuje mu więc prawo do odliczenia VAT naliczonego w związku z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT. Takie stanowisko zostało zaprezentowane w licznych orzeczeniach sądów administracyjnych. [przykład 1]

Warto jednak zauważyć, że pojawiło się również orzeczenie pozytywne, które zdaje się przełamywać niekorzystne dla podatników stanowisko sądów administracyjnych w tym zakresie. W wyroku NSA z 15 października 2014 r., sygn. akt I FSK 1478/13, sąd wskazał, że: „(...) Jeżeli z treści umów wynika, że podmiot ten będzie miał wpływ na istotne elementy transakcji, to wówczas należy uznać, iż rozporządza on daną rzeczą jak właściciel, czyli jest czynną stroną transakcji, w ramach której kolejna w szeregu dostawa, tj. dostawa na rzecz nabywcy, będzie dokonana (uznana za dokonaną) przez niego. Jednocześnie należy mieć na względzie, że dostawa łańcuchowa nie oznacza faktycznego wydania towaru na każdym etapie łańcucha (...”).

Czy limit 50% odliczenia VAT dotyczy usługi oklejenia samochodów firmowych

I dalej w tym samym orzeczeniu: „Natomiast jeżeli z treści umów wynikałoby, że skarżąca spółka pobiera od nabywcy opłaty za wydanie oraz obsługę karty, przy czym jednocześnie nie posiada żadnych uprawnień decyzyjnych co do istotnych elementów związanych z dostawą towarów, np. nie kształtuje ceny towaru oraz nie ponosi odpowiedzialności za wady produktu, należałoby w takim stanie faktycznym przyjąć, iż spółka nie jest podmiotem, którego można by określić jako dostawcę (paliwo przekazywane jest bezpośrednio pomiędzy stacją paliw i nabywcą – klientem), zaś transakcja pomiędzy spółką i nabywcą nie nosi znamion dostawy. W takiej sytuacji spółka nie dysponuje paliwem jak właściciel, zatem nie może przekazać tego prawa, tj. odsprzedać paliwa, na rzecz swoich kontrahentów”.

Dostawa łańcuchowa czy nie

Reklama

Odnosząc się do powyższego korzystnego dla podatników orzeczenia, należy wskazać, że ukazuje ono istotę całego problemu – mianowicie czy w przypadku zakupu paliwa za pośrednictwem kart paliwowych dochodzi do dostawy łańcuchowej czy też nie. Zgodnie z art. 7 ust. 8 ustawy o VAT, gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, iż dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach. W przypadku zatem, gdyby wystąpiła dostawa łańcuchowa w rozumieniu powyższych przepisów ustawy o VAT, to możliwe byłoby odliczenie VAT naliczonego przez podmiot, który otrzymał fakturę od leasingobiorcy. Aby jednak przesądzić te kwestie, należy analizować konkretne postanowienia poszczególnych umów.

Wydaje się, że powyższe orzeczenie wskazuje, iż istnieją możliwości takiego ukształtowania postanowień umownych, aby leasingobiorca mógł odliczyć VAT naliczony z faktur otrzymywanych za paliwo od leasingodawcy. Przykładowo chodzi tutaj o takie postanowienia umowne, że leasingodawca ma wpływ na kształtowanie ceny towarów i usług nabywanych za pomocą kart paliwowych (np. wynegocjował z dystrybutorem rabaty na paliwo zakupione przy użyciu kart paliwowych).

Organy podatkowe życzliwe

Warto przy tym wskazać, że w wydawanych ostatnio interpretacjach przepisów podatkowych jest prezentowane stanowisko pozytywne, zgodnie z którym podatnikom przysługuje odliczenie VAT od towarów (paliwa) nabywanych za pomocą kart paliwowych.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że problem odliczenia VAT naliczonego od towarów nabywanych przy użyciu kart paliwowych nie dotyczy kart wydawanych przez dystrybutorów paliwa. W sytuacji zakupu paliwa do samochodu ciężarowego za pomocą karty paliwowej dokonywana jest klasyczna dostawa towarów w rozumieniu ustawy o VAT, pozwalająca na pełne odliczenie podatku.[przykład 2]

Decydują postanowienia umowy

Jak wynika z powyższych stwierdzeń, odliczenie VAT od paliwa oraz innych towarów zakupionych przy użyciu kart paliwowych może być problematyczne dla podatników. Przedstawione przykłady pokazują jednak, że odpowiednie ukształtowanie postanowień umownych pozwoli ograniczyć to ryzyko. [przykład 3]

Aktualizacja VAT-26 po zmianie numeru rejestracyjnego samochodu

Można też rozważyć wystąpienie o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego.

Przy tym ryzyko to dotyczy wyłącznie towarów. VAT od usług (np. myjnia, usługi serwisowe) można rozliczać na zasadach ogólnych, ponieważ możliwość refakturowania usług przewiduje art. 8 ust. 2a ustawy o VAT.

Co na to sąd i fiskus

Skoro wynajmujący nie jest podmiotem faktycznie otrzymującym i korzystającym z paliwa zakupionego przez najemcę, nie można zaakceptować stanowiska, że podmiot inny niż nabywca może dokonać odliczenia podatku naliczonego, nawet jeśli jest podmiotem finansującym zakup.

Wyrok NSA z 10 października 2013 r., sygn. akt I FSK 1292/12; Wyrok WSA w Poznaniu z 15 maja 2014 r., sygn. akt I SA/Po 1233/13; Wyrok NSA z 14 sierpnia 2012 r., sygn. akt I FSK 1177/11.

Wnioskodawcy przysługuje (będzie przysługiwać) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług przy użyciu kart paliwowych wystawionych przez X na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy [ustawy o VAT – red.], pod warunkiem że te towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zachowaniem warunków i ograniczeń wynikających z art. 86a i 88 ustawy.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 marca 2015 r., nr IBPP2/443-1248/14/KO.

Transakcje pomiędzy stacjami paliw a Zainteresowanym, jak również pomiędzy Wnioskodawcą a jego Klientami stanowią odpłatną dostawę towarów i podlegają opodatkowaniu na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Tym samym Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach od stacji paliw dokumentujących nabycie przedmiotowych towarów, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 lutego 2015 r., nr IPPP3/443-1213/14-3/IG.

Skoro Leasingodawca posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi, a paliwa nabywane będą przez pracowników Spółki za pomocą kart paliwowych w imieniu i na rzecz Leasingodawcy, który będzie dokumentował te transakcje zbiorczymi fakturami wystawianymi na Spółkę, to w tej sytuacji będzie on posiadał prawo do rozporządzania ww. paliwem jak właściciel, ponieważ administruje udostępnianymi Spółce kartami paliwowymi, raportuje i kontroluje transakcje nabycia paliwa oraz negocjuje warunki i ceny paliwa nabywanego przy użyciu kart paliwowych.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 28 stycznia 2015 r., nr ITPP2/443-1425/14/KT.

PRZYKŁAD 1

Tylko zasady ogólne

Leasingobiorca użytkuje samochód ciężarowy na podstawie umowy zawartej z leasingodawcą. Leasingobiorca dokonuje zakupu paliwa do tego samochodu za pośrednictwem karty paliwowej udostępnionej przez leasingodawcę. Rozliczenie zakupionego paliwa następuje poprzez fakturę wystawioną przez leasingodawcę na leasingobiorcę. W umowie między leasingodawcą oraz leasingobiorcą zawarto postanowienia dotyczące ogólnych zasad korzystania z kart paliwowych obejmujące zasady wydawania kart oraz wystawiania faktur przez leasingodawcę. W umowie brak jest postanowień dotyczących dysponowania przez leasingodawcę paliwem jak właściciel, jak również postanowień dotyczących kształtowania cen, w tym negocjowania rabatów przez leasingodawcę. W takiej sytuacji odliczenie VAT naliczonego na podstawie faktury otrzymanej przez leasingobiorcę, która dokumentuje zakup paliwa do samochodu ciężarowego, może być problematyczne. Z powodu braku szczegółowych postanowień umownych dotyczących obrotu paliwem przy zastosowaniu kart paliwowych, organy podatkowe mogą uznać, że leasingodawca świadczy jedynie usługę finansową, a nie dokonuje dostawy paliwa, a wówczas odliczenie VAT jest niemożliwe.

PRZYKŁAD 2

Od dystrybutora

Do samochodu ciężarowego kierowca kupuje paliwo za pośrednictwem karty paliwowej wydanej przez dystrybutora paliwa. Rozliczenie zakupionego paliwa następuje poprzez fakturę wystawioną przez dystrybutora paliwa na kierowcę. W tym przypadku można odliczyć VAT naliczony od paliwa zakupionego do samochodu ciężarowego za pośrednictwem karty paliwowej. Dystrybutor paliwa faktycznie dokonuje dostawy paliwa w rozumieniu ustawy o VAT. Inny jest natomiast sposób rozliczenia paliwa, co nie wpływa na fakt, że dystrybutor ma prawo do dysponowania towarem jak właściciel i w wyniku transakcji dokonanych przy zastosowaniu kart przenosi to prawo na kierowcę.

PRZYKŁAD 3

Szczegółowe regulacje

Najemca użytkuje samochód ciężarowy na podstawie umowy zawartej z wynajmującym. Najemca dokonuje zakupu paliwa do tego samochodu za pośrednictwem karty paliwowej udostępnionej przez wynajmującego. Rozliczenie zakupionego paliwa następuje poprzez fakturę wystawioną przez wynajmującego na najemcę. W umowie zawarto szczegółowe postanowienia dotyczące zasad korzystania z kart paliwowych oraz postanowienia dotyczące dysponowaniem paliwem jak właściciel i przeniesieniem na nabywcę paliwa prawa do rozporządzenia paliwem jak właściciel. W tym przypadku także można odliczyć VAT naliczony od paliwa zakupionego do samochodu ciężarowego za pośrednictwem karty paliwowej, pod warunkiem jednak, że postanowienia umowy między wynajmującym a najemcą przesądzają, iż dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzenia paliwem jak właściciel. Ponadto powyższa umowa powinna przesądzać, że wynajmujący ma wpływ na kształtowanie ceny towarów i usług nabywanych za pomocą kart paliwowych, przykładowo poprzez negocjowanie rabatów.

infoRgrafika

Paweł Sancewicz

doradca podatkowy, menedżer w ABC Tax, doktorant w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UAM

Podstawa prawna

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  24 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia VIN-R

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia (VIN-R) informującego w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT.

  Wspólny kredyt z rodzicami. Spłata rat kredytu to nie darowizna

  Wspólny kredyt z rodzicami a podatek. Spłata rat kredytu (zaciągniętego solidarnie przez pełnoletnią córkę wraz z rodzicami) przez samych rodziców - nie powoduje po stronie córki powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Nie musi ona płacić podatku i składać zgłoszenia SD-Z2. Bowiem spłata rat jedynie przez rodziców w takiej sytuacji nie jest darowizną. Nawet jeżeli w zakupionym na kredyt mieszkaniu mieszka sama córka i jest ona jedyną właścicielką tego mieszkania. Dotyczy to oczywiście także innych "składów" solidarnych kredytobiorców - spokrewnionych, spowinowaconych, czy spoza kręgu rodzinnego.

  Opłata paliwowa - co warto wiedzieć?

  Opłata paliwowa. Jakie są stawki opłaty paliwowej obowiązujące w 2021 r.? Kto podlega opłacie paliwowej? Kiedy powstaje obowiązek zapłaty? Gdzie wpłacać opłatę? Jak złożyć informację w sprawie opłaty paliwowej?

  Oleje smarowe a opłata paliwowa

  Opłata paliwowa. Handel olejami smarowymi w Polsce ewoluuje w kierunku zwiększenia biurokracji oraz obciążeń podatkowych związanych z obrotem tymi towarami. Czy oleje smarowe podlegają opłacie paliwowej?

  System e-TOLL ruszył 24 czerwca

  e-TOLL. 24 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchomiły nowy system poboru opłat za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4) zarówno dla pojazdów ciężkich jak i lekkich. Otwarte zostały pierwsze Miejsca Obsługi Klienta. Można już instalować na telefonach bezpłatną aplikację mobilną e-TOLL PL do wnoszenia opłat. Na miejscach poboru opłat autostrad A2 i A4 wyznaczone zostały pasy przejazdowe dedykowane dla użytkowników systemów e-TOLL i viaTOLL. Przewidziano okres przejściowy, w którym działać będą dwa systemy e-TOLL i viaTOLL.

  30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla rozliczających się liniowo

  Polski Ład - przedsiębiorcy chcą zmian, m.in. kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo. O wprowadzenie podatkowych zmian do Polskiego Ładu wystąpił do premiera Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT

  Prywatne nauczanie a VAT. Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli są zwolnione z VAT. Konieczne jest jednak posiadanie przez nauczyciela kierunkowego wykształcenia, a także świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia). Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.

  Pakiet VAT e-commerce, czyli podwyżki w e-handlu

  Pakiet VAT e-commerce. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza tzw. unijny pakiet e-commerce. Zmiana ma wejść we wszystkich krajach Unii. Celem jest wyrównanie szans firm z UE w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich.