REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zapłata kartą paliwową z odliczeniem VAT od 1 lipca 2015 r.

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Zapłata kartą paliwową nie pozbawia odliczenia VAT - zmiany w VAT od 1 lipca 2015 r.
Zapłata kartą paliwową nie pozbawia odliczenia VAT - zmiany w VAT od 1 lipca 2015 r.
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Od początku lipca br. zaczną obowiązywać nowe zasady rozliczania wydatków na zakup paliwa do samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno w ramach działalności gospodarczej, jak i do użytku prywatnego. Podatnicy uzyskają prawo do odliczenia 50 proc. VAT naliczonego przy nabyciu. Z możliwości tej skorzystają także podmioty dokonujące zakupów przy użyciu kart paliwowych.

Od 1 lipca 2015 r. korzystający z tego ułatwienia przy nabywaniu benzyny do samochodów wykorzystywanych do celów mieszanych też odliczą 50 proc. VAT. Muszą tylko pamiętać, by w umowie zawrzeć stosowne zapisy.

REKLAMA

Autopromocja

Karty paliwowe są oferowane przez firmy leasingowe, zarządzające flotami samochodów, jak również firmy dystrybuujące paliwo. Stanowią wygodny instrument kontroli i optymalizacji wydatków na paliwo oraz inne towary i usługi związane z samochodami, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorców dysponujących większą liczbą samochodów.

Jak to działa

Rozliczenia są zwykle przeprowadzane w następujący sposób: za pomocą karty paliwowej odbywa się płatność za towary oraz usługi, w szczególności paliwo na stacjach. Dystrybutor paliwa wystawia fakturę za towary (w tym paliwo) na leasingodawcę, a leasingodawca wystawia fakturę na leasingobiorcę. W konsekwencji leasingobiorca otrzymuje od leasingodawcy fakturę za towary (w tym paliwo) z VAT. Leasingobiorca odlicza 100 proc. VAT od paliwa do samochodu ciężarowego (100 proc. od samochodu osobowego wykorzystywanego tylko w działalności gospodarczej po spełnieniu wymaganych warunków). Na razie nie może odliczać VAT od paliwa do samochodów osobowych wykorzystywanych do celów mieszanych, ale od 1 lipca 2015 r. to się zmieni i będzie mógł odliczyć 50 proc. VAT.

Polecamy: Samochód w firmie 2015 - multipakiet

Jest problem

Kwestia odliczenia VAT od paliwa w przypadku zakupów dokonywanych kartami paliwowymi budzi duże wątpliwości interpretacyjne. Od 2012 roku pod wpływem wykładni zaprezentowanej w orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE z 6 lutego 2003 r. w sprawie Auto Lease BV (sygn. C-185/01) sądy administracyjne przyjęły negatywne dla podatników stanowisko. W wyroku tym TSUE wskazał, że nie dochodzi do dostawy paliwa przez leasingodawcę na rzecz leasingobiorcy samochodu, gdy leasingobiorca tankuje samochód będący przedmiotem umowy leasingu, nawet wówczas, gdy samochód jest tankowany w imieniu i na rachunek leasingodawcy za pośrednictwem karty paliwowej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Odliczenie VAT od samochodu, gdy firma prowadzona jest w domu

Czyżby zmiana stanowiska

W konsekwencji od 2012 roku sądy administracyjne w większości wydawanych orzeczeń uznają, że leasingodawca świadczy usługę finansową, a nie dokonuje dostawy towarów (paliwa). W konsekwencji faktura za paliwo, jaką otrzymuje leasingobiorca, nie dokumentuje rzeczywistej transakcji. Nie przysługuje mu więc prawo do odliczenia VAT naliczonego w związku z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT. Takie stanowisko zostało zaprezentowane w licznych orzeczeniach sądów administracyjnych. [przykład 1]

Warto jednak zauważyć, że pojawiło się również orzeczenie pozytywne, które zdaje się przełamywać niekorzystne dla podatników stanowisko sądów administracyjnych w tym zakresie. W wyroku NSA z 15 października 2014 r., sygn. akt I FSK 1478/13, sąd wskazał, że: „(...) Jeżeli z treści umów wynika, że podmiot ten będzie miał wpływ na istotne elementy transakcji, to wówczas należy uznać, iż rozporządza on daną rzeczą jak właściciel, czyli jest czynną stroną transakcji, w ramach której kolejna w szeregu dostawa, tj. dostawa na rzecz nabywcy, będzie dokonana (uznana za dokonaną) przez niego. Jednocześnie należy mieć na względzie, że dostawa łańcuchowa nie oznacza faktycznego wydania towaru na każdym etapie łańcucha (...”).

Czy limit 50% odliczenia VAT dotyczy usługi oklejenia samochodów firmowych

I dalej w tym samym orzeczeniu: „Natomiast jeżeli z treści umów wynikałoby, że skarżąca spółka pobiera od nabywcy opłaty za wydanie oraz obsługę karty, przy czym jednocześnie nie posiada żadnych uprawnień decyzyjnych co do istotnych elementów związanych z dostawą towarów, np. nie kształtuje ceny towaru oraz nie ponosi odpowiedzialności za wady produktu, należałoby w takim stanie faktycznym przyjąć, iż spółka nie jest podmiotem, którego można by określić jako dostawcę (paliwo przekazywane jest bezpośrednio pomiędzy stacją paliw i nabywcą – klientem), zaś transakcja pomiędzy spółką i nabywcą nie nosi znamion dostawy. W takiej sytuacji spółka nie dysponuje paliwem jak właściciel, zatem nie może przekazać tego prawa, tj. odsprzedać paliwa, na rzecz swoich kontrahentów”.

Dostawa łańcuchowa czy nie

Odnosząc się do powyższego korzystnego dla podatników orzeczenia, należy wskazać, że ukazuje ono istotę całego problemu – mianowicie czy w przypadku zakupu paliwa za pośrednictwem kart paliwowych dochodzi do dostawy łańcuchowej czy też nie. Zgodnie z art. 7 ust. 8 ustawy o VAT, gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, iż dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach. W przypadku zatem, gdyby wystąpiła dostawa łańcuchowa w rozumieniu powyższych przepisów ustawy o VAT, to możliwe byłoby odliczenie VAT naliczonego przez podmiot, który otrzymał fakturę od leasingobiorcy. Aby jednak przesądzić te kwestie, należy analizować konkretne postanowienia poszczególnych umów.

Wydaje się, że powyższe orzeczenie wskazuje, iż istnieją możliwości takiego ukształtowania postanowień umownych, aby leasingobiorca mógł odliczyć VAT naliczony z faktur otrzymywanych za paliwo od leasingodawcy. Przykładowo chodzi tutaj o takie postanowienia umowne, że leasingodawca ma wpływ na kształtowanie ceny towarów i usług nabywanych za pomocą kart paliwowych (np. wynegocjował z dystrybutorem rabaty na paliwo zakupione przy użyciu kart paliwowych).

Organy podatkowe życzliwe

Warto przy tym wskazać, że w wydawanych ostatnio interpretacjach przepisów podatkowych jest prezentowane stanowisko pozytywne, zgodnie z którym podatnikom przysługuje odliczenie VAT od towarów (paliwa) nabywanych za pomocą kart paliwowych.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że problem odliczenia VAT naliczonego od towarów nabywanych przy użyciu kart paliwowych nie dotyczy kart wydawanych przez dystrybutorów paliwa. W sytuacji zakupu paliwa do samochodu ciężarowego za pomocą karty paliwowej dokonywana jest klasyczna dostawa towarów w rozumieniu ustawy o VAT, pozwalająca na pełne odliczenie podatku.[przykład 2]

Decydują postanowienia umowy

Jak wynika z powyższych stwierdzeń, odliczenie VAT od paliwa oraz innych towarów zakupionych przy użyciu kart paliwowych może być problematyczne dla podatników. Przedstawione przykłady pokazują jednak, że odpowiednie ukształtowanie postanowień umownych pozwoli ograniczyć to ryzyko. [przykład 3]

Aktualizacja VAT-26 po zmianie numeru rejestracyjnego samochodu

Można też rozważyć wystąpienie o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego.

Przy tym ryzyko to dotyczy wyłącznie towarów. VAT od usług (np. myjnia, usługi serwisowe) można rozliczać na zasadach ogólnych, ponieważ możliwość refakturowania usług przewiduje art. 8 ust. 2a ustawy o VAT.

Co na to sąd i fiskus

Skoro wynajmujący nie jest podmiotem faktycznie otrzymującym i korzystającym z paliwa zakupionego przez najemcę, nie można zaakceptować stanowiska, że podmiot inny niż nabywca może dokonać odliczenia podatku naliczonego, nawet jeśli jest podmiotem finansującym zakup.

Wyrok NSA z 10 października 2013 r., sygn. akt I FSK 1292/12; Wyrok WSA w Poznaniu z 15 maja 2014 r., sygn. akt I SA/Po 1233/13; Wyrok NSA z 14 sierpnia 2012 r., sygn. akt I FSK 1177/11.

Wnioskodawcy przysługuje (będzie przysługiwać) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług przy użyciu kart paliwowych wystawionych przez X na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy [ustawy o VAT – red.], pod warunkiem że te towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zachowaniem warunków i ograniczeń wynikających z art. 86a i 88 ustawy.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 marca 2015 r., nr IBPP2/443-1248/14/KO.

Transakcje pomiędzy stacjami paliw a Zainteresowanym, jak również pomiędzy Wnioskodawcą a jego Klientami stanowią odpłatną dostawę towarów i podlegają opodatkowaniu na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Tym samym Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach od stacji paliw dokumentujących nabycie przedmiotowych towarów, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 lutego 2015 r., nr IPPP3/443-1213/14-3/IG.

Skoro Leasingodawca posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi, a paliwa nabywane będą przez pracowników Spółki za pomocą kart paliwowych w imieniu i na rzecz Leasingodawcy, który będzie dokumentował te transakcje zbiorczymi fakturami wystawianymi na Spółkę, to w tej sytuacji będzie on posiadał prawo do rozporządzania ww. paliwem jak właściciel, ponieważ administruje udostępnianymi Spółce kartami paliwowymi, raportuje i kontroluje transakcje nabycia paliwa oraz negocjuje warunki i ceny paliwa nabywanego przy użyciu kart paliwowych.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 28 stycznia 2015 r., nr ITPP2/443-1425/14/KT.

PRZYKŁAD 1

Tylko zasady ogólne

Leasingobiorca użytkuje samochód ciężarowy na podstawie umowy zawartej z leasingodawcą. Leasingobiorca dokonuje zakupu paliwa do tego samochodu za pośrednictwem karty paliwowej udostępnionej przez leasingodawcę. Rozliczenie zakupionego paliwa następuje poprzez fakturę wystawioną przez leasingodawcę na leasingobiorcę. W umowie między leasingodawcą oraz leasingobiorcą zawarto postanowienia dotyczące ogólnych zasad korzystania z kart paliwowych obejmujące zasady wydawania kart oraz wystawiania faktur przez leasingodawcę. W umowie brak jest postanowień dotyczących dysponowania przez leasingodawcę paliwem jak właściciel, jak również postanowień dotyczących kształtowania cen, w tym negocjowania rabatów przez leasingodawcę. W takiej sytuacji odliczenie VAT naliczonego na podstawie faktury otrzymanej przez leasingobiorcę, która dokumentuje zakup paliwa do samochodu ciężarowego, może być problematyczne. Z powodu braku szczegółowych postanowień umownych dotyczących obrotu paliwem przy zastosowaniu kart paliwowych, organy podatkowe mogą uznać, że leasingodawca świadczy jedynie usługę finansową, a nie dokonuje dostawy paliwa, a wówczas odliczenie VAT jest niemożliwe.

PRZYKŁAD 2

Od dystrybutora

Do samochodu ciężarowego kierowca kupuje paliwo za pośrednictwem karty paliwowej wydanej przez dystrybutora paliwa. Rozliczenie zakupionego paliwa następuje poprzez fakturę wystawioną przez dystrybutora paliwa na kierowcę. W tym przypadku można odliczyć VAT naliczony od paliwa zakupionego do samochodu ciężarowego za pośrednictwem karty paliwowej. Dystrybutor paliwa faktycznie dokonuje dostawy paliwa w rozumieniu ustawy o VAT. Inny jest natomiast sposób rozliczenia paliwa, co nie wpływa na fakt, że dystrybutor ma prawo do dysponowania towarem jak właściciel i w wyniku transakcji dokonanych przy zastosowaniu kart przenosi to prawo na kierowcę.

PRZYKŁAD 3

Szczegółowe regulacje

Najemca użytkuje samochód ciężarowy na podstawie umowy zawartej z wynajmującym. Najemca dokonuje zakupu paliwa do tego samochodu za pośrednictwem karty paliwowej udostępnionej przez wynajmującego. Rozliczenie zakupionego paliwa następuje poprzez fakturę wystawioną przez wynajmującego na najemcę. W umowie zawarto szczegółowe postanowienia dotyczące zasad korzystania z kart paliwowych oraz postanowienia dotyczące dysponowaniem paliwem jak właściciel i przeniesieniem na nabywcę paliwa prawa do rozporządzenia paliwem jak właściciel. W tym przypadku także można odliczyć VAT naliczony od paliwa zakupionego do samochodu ciężarowego za pośrednictwem karty paliwowej, pod warunkiem jednak, że postanowienia umowy między wynajmującym a najemcą przesądzają, iż dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzenia paliwem jak właściciel. Ponadto powyższa umowa powinna przesądzać, że wynajmujący ma wpływ na kształtowanie ceny towarów i usług nabywanych za pomocą kart paliwowych, przykładowo poprzez negocjowanie rabatów.

infoRgrafika

Paweł Sancewicz

doradca podatkowy, menedżer w ABC Tax, doktorant w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UAM

Podstawa prawna

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Najniższa krajowa 2025 - ile od stycznia? Jakie brutto w umowie, ile netto do wypłaty na rękę? Jakie koszty pracodawcy płacy minimalnej?

W 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę (zwane też najniższą krajową lub płacą minimalną) ma wynieść 4626 zł brutto. Natomiast minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia i podobnych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2025 r. wynosić ma 30,20 zł brutto. Takie są propozycje Rady Ministrów przedstawione 13 czerwca 2024 r.

Błędna stawka VAT na paragonie z NIP nabywcy. Jak dokonać korekty i ująć w ewidencji i JPK V7M?

W praktyce zdarza się nie tak rzadko, że wystawiony paragon z NIP nabywcy zawiera błędną stawkę VAT. Czy i jak można skorygować taki paragon z błędną stawką VAT?

Fiskus dowie się, że prowadzisz działalność gospodarczą bez rejestracji. Zmiany od 1 lipca 2024 r. Co wynika z nowych przepisów?

W dniu 5 czerwca 2024 r. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, który implikuje unijną dyrektywę DAC7 uszczelniającą system podatkowy we wszystkich krajach UE. Jeśli Prezydent podpisze ustawę, zacznie ona obowiązywać już od 1 lipca br. Nowe przepisy związane są z wprowadzeniem obowiązku raportowania danych przez platformy sprzedażowe tj. Allegro, OLX czy Booking dotyczących ilości oraz wartości transakcji dokonywanych przez ich użytkowników

Kiedy i w jakich okolicznościach pracodawca ma obowiązek zwiększyć wymiar urlopu wypoczynkowego? Czy każdy pracownik może na to liczyć?

W jakich sytuacjach i terminach pracownik nabywa prawo do zwiększonego wymiaru urlopu wypoczynkowego? Kiedy pracodawca ma obowiązek udzielić dodatkowych dni urlopu? Co wynika z przepisów?

REKLAMA

Zwolnienie z VAT dla małych firm. Minister Finansów szykuje istotne zmiany w ustawie o VAT

Nowelizacja ustawy o VAT ma pozwolić na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego w VAT w Polsce przez małe firmy (do 200 tys. zł rocznej wartości sprzedaży) mające siedzibę w innym państwie członkowskim UE. A polskie małe firmy będą mogły również korzystać ze zwolnienia z VAT w innych państwach członkowskich UE. Tak wynika z założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, które zostały opublikowane 12 czerwca 2024 r. w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Nowa składka zdrowotna komplikuje system. Przedsiębiorcy chcą inaczej

Składak zdrowotna ma być rozliczana inaczej już od początku 2025 roku. Niestety, z pozytywnym odbiorem przedsiębiorców nie spotkały się rządowe zapowiedzi dotyczące osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną stawką liniową i ryczałtem. W obu tych przypadkach planowane rozwiązania podnoszą wysokość składki zdrowotnej i komplikują system.

Zmiany w podatku od nieruchomości od 2025 roku. Definicje budynku i budowli, ujednolicenie opodatkowania garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych

W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 11 czerwca 2024 r. założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej. W zakresie podatku od nieruchomości ten projekt zakłada wprowadzenie definicji budynku i budowli a także ujednolicenie zasad opodatkowania garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych.

Dotacje dla biznesu 2024. Ścieżka SMART: kolejne rundy naborów wniosków dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw

Ścieżka SMART jest jednym z czterech priorytetów w ramach Programu FENG na lata 2021-2027. Wydaje się ona być jedną z najpopularniejszych dotacji oferowanych przez Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw chcących zwiększyć swoją zdolność badawczą oraz innowacyjność. Trzecia runda konkursu zgodnie z aktualnym harmonogramem naborów FENG rozpocznie się 27 czerwca i potrwa do 24 października. 

REKLAMA

Podatek od psa i kota w Polsce – kto musi płacić, a kto jest zwolniony?

W Polsce właściciele psów mogą być zobowiązani do opłacenia podatku od posiadania zwierząt, co jest regulowane przepisami lokalnymi gmin. Opłata ta wynika z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i jest stosowana w celu pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem czystości i porządku w miejscach publicznych oraz finansowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Inaczej jest w przypadku kotów.

MF: dwa etapy wdrożenia obowiązkowego KSeF. Będzie kolejna zmiana ustawy o VAT

W dniu 5 czerwca 2024 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę przesuwającą termin wdrożenia obowiązkowego KSeF na dzień 1 lutego 2026 r. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 10 czerwca br. i wejdzie w życie 1 lipca br. W drugim etapie procesu legislacyjnego Ministerstwo Finansów zaproponuje rozwiązania w zakresie uproszczenia stosowania obligatoryjnego KSeF i etapowego wdrażania tego systemu. Ministerstwo Finansów udostępniło wersję produkcyjną Aplikacji Mobilnej KSeF.

REKLAMA