Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wykreślenie podatnika z rejestru czynnych podatników VAT na podstawie podejrzenia wyłudzeń skarbowych

Wykreślenie podatnika z rejestru czynnych podatników VAT na podstawie podejrzenia wyłudzeń skarbowych
Wykreślenie podatnika z rejestru czynnych podatników VAT na podstawie podejrzenia wyłudzeń skarbowych
Czy można wykreślić podatnika VAT z rejestru czynnych podatników VAT tylko na podstawie podejrzenia, że ów podatnik zamierza dokonać wyłudzeń skarbowych z wykorzystaniem banku? Okazuje się, że tak. Można tak zrobić (i to bez zawiadamiania tego podatnika) na podstawie art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o VAT. Problem wyjaśnia Jagoda Kondratowska-Muszyńska, doradca podatkowy w Kancelarii Prof. dr hab. Henryka Dzwonkowskiego.

Skutki wykreślenia podatnika z rejestru czynnych podatników VAT

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą i podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług powinien dokonać rejestracji w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik VAT. Jednak w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej może okazać się, że bez wiedzy podatnika, został on wykreślony z rejestru czynnych podatników VAT. Wskazana okoliczność powoduje, że de facto przedsiębiorca zostaje pozbawiony możliwości prowadzenia takiej działalności. Dzieje się tak, ponieważ podstawową konsekwencją wykreślenia z rejestru podatników VAT jest brak możliwości wystawiania faktur VAT.

Faktury wystawiane przez podmiot wykreślony z rejestru VAT są „puste”, co powoduje, ze kontrahenci nie mogą odliczyć podatku VAT z takiej faktury.

Dodatkowo sam podmiot wykreślony traci prawo do
odliczenia podatku VAT od faktur dokumentujących nabycia. Długofalową konsekwencją wykreślenia podatnika z rejestru VAT jest także utrata kontrahentów, a także utrata zaufania na rynku, co powoduje problemy w nawiązywaniu nowych relacji biznesowych w przyszłości.

Na jakiej podstawie można wykreślić podatnika VAT z rejestru czynnych podatników VAT bez zawiadomienia?

Na podstawie art. 96 ust. 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.; dalej: ustawa o VAT), naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli:

1) podatnik nie istnieje lub

2) mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem, lub

3) dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą, lub

4) podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, dyrektora izby administracji skarbowej lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, lub

5) posiadane informacje wskazują na prowadzenie przez podatnika działań z zamiarem wykorzystania działalności banków w rozumieniu art. 119zg pkt 1 Ordynacji podatkowej lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi w rozumieniu art. 119zg pkt 9 Ordynacji podatkowej, lub

6) wobec tego podatnika sąd orzekł, na podstawie odrębnych przepisów, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

O ile niektóre ze wskazanych przesłanek stanowią naturalną konsekwencję zaistniałych okoliczności faktycznych, jak np. orzeczenie zakazu prowadzenia działalności, nieistnienie podatnika, czy brak kontaktu z podatnikiem, tak przesłanka ujęta w pkt 5 ww. przepisu od momentu jej wprowadzenia wzbudza uzasadnione obawy.

Blokada STIR. Automatyzm działania organów podatkowych

Wątpliwości stanowi tutaj fakt, że organ rejestrowy co do zasady dokonuje wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT w sposób automatyczny, bez rzeczywistego badania przesłanek stanowiących podstawy takiego wykreślenia. Wykreślenie takie następuje na podstawie uzyskania informacji o nałożeniu przez upoważniony do tego organ tzw. blokady STIR.

Na podstawie art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o VAT, naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli posiadane informacje wskazują na prowadzenie przez podatnika działań z zamiarem wykorzystania działalności banków w rozumieniu art. 119zg pkt 1 Ordynacji podatkowej lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi w rozumieniu art. 119zg pkt 9 Ordynacji podatkowej.

Wprowadzona do katalogu omawiana podstawa wykreślenia jest konsekwencją działań podjętych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie przepisów art. 119zv i art. 119zw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Na podstawie art. 119zv § 1 Ordynacji podatkowej, Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zażądać blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres nie dłuższy niż 72 godziny, jeżeli posiadane informacje, w szczególności wyniki analizy ryzyka, o której mowa w art. 119zn § 1, wskazują, że podmiot kwalifikowany może wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego, a blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest konieczna, aby temu przeciwdziałać.

Natomiast na podstawie art. 119zv § 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, w przypadku nałożenia blokady rachunku Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje m.in. właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego (organowi rejestrowemu) zawiadomienie o blokadzie rachunku podmiotu kwalifikowanego zawierające dane określone w żądaniu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego.

Dalej, zgodnie z art. 119zw § 1 Ordynacji podatkowej, Szef Krajowej Administracji Skarbowej może przedłużyć, w drodze postanowienia, termin blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że podmiot kwalifikowany nie wykona istniejącego lub mającego powstać zobowiązania podatkowego lub zobowiązania z tytułu odpowiedzialności podatkowej osób trzecich, przekraczających równowartość 10 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok, w którym wydano postanowienie.

Po wydaniu postanowienia o przedłużeniu blokady rachunku Szef Krajowej Administracji Skarbowej także przekazuje właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zawiadomienie o przedłużeniu terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego zawierające dane określone w postanowieniu (art. 119zw § 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej).

Odmienne przesłanki blokady rachunku i wykreślenia z rejestru podatników VAT

Zastosowanie art. 119zv § 1 Ordynacji podatkowej warunkowanie jest ziszczeniem się dwóch przesłanek:

 1. posiadaniem przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji, w szczególności wynikających z analizy ryzyka, wskazujących, że podmiot kwalifikowany może wykorzystywać działalność m.in. banków do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego i
 2. okolicznością, że blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest konieczna, aby temu przeciwdziałać.

Powyższe przesłanki muszą być spełnione łącznie.

Natomiast dla możliwości wykreślenia podatnika z rejestru czynnych podatników VAT konieczne jest posiadanie przez naczelnika urzędu skarbowego informacji wskazujących na prowadzenie przez podatnika działań z zamiarem wykorzystania działalności banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi. Konieczne jest więc posiadanie potwierdzonej wiedzy (udowodnienie), że podatnik działając w sposób świadomy wykorzystywał działalność banków do wyłudzeń skarbowych.

Przesłanki wykreślenia podatnika z rejestru VAT na podstawie art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o VAT nie są tożsame z przesłankami zastosowania blokady rachunku według art. 119zv § 1 Ordynacji podatkowej. „Do zastosowania blokady wystarczy samo podejrzenie możliwości wykorzystywania banków do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi, a dla wykreślenia podatnika z rejestru VAT niezbędne powinno być wykazanie faktycznego prowadzenia przez niego takich działań” (M. Kwietko-Bębnowski: Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego – Skalpel chirurga czy prymitywna maczuga?; PP 2021/6/16-25).

Tymczasem, co do zasady wykreślenie podmiotów z rejestru podatników VAT następuje w bardzo krótkim czasie po nałożeniu blokady STIR na podstawie sugestii wykreślenia w związku z zawiadomieniem o nałożeniu blokady rachunku. Z samego charakteru instytucji blokady rachunku wynika bowiem, że na dzień nałożenia blokady organy nie mogą posiadać pewności co do rzeczywistego charakteru działań danego podmiotu. Szef KAS – na skutek podejrzenia o możliwosci wykorzystania instytucji bankowych do wyłudzeń – stosuje blokadę zapobiegawczo. Dopiero po zastosowaniu tego środka podejmowane są dalsze czynności wyjaśniające, jak np. wszczęcie kontroli celno-skarbowej.

Nie sposób tym samym na gruncie procedury blokady rachunku bankowego podmiotu kwalifikowanego (STIR), stawiać znaku równości pomiędzy świadomym uczestnikiem oszustwa podatkowego, a podatnikiem jedynie uwikłanym w to oszustwo, nieświadomym charakteru tych transakcji, często celowo wprowadzonym w łańcuch transakcji przez organizatora oszustwa podatkowego - nawet jeśli taki podatnik w istocie nie dochował należytej staranności przy weryfikacji swojego kontrahenta.

(…) Natomiast przywołana na wstępie regulacja art. 96 ust. 9 pkt 5 u.p.t.u., akcentuje zamiar wykorzystania działalności banków w rozumieniu art. 119zg pkt 1 O.p. lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi w rozumieniu art. 119zg pkt 9 O.p. Stosując wykładnię językową, jako zamiar przyjąć należy ukierunkowanie zachowania na osiągnięcie określonego celu, tak więc art. 96 ust. 9 pkt 5 u.p.t.u. zawiera węższe ujęcie wykorzystywania instytucji finansowych do wyłudzeń skarbowych niż to wynika z brzmienia art. 119zv § 1 O.p. W konsekwencji już tylko zastosowanie wykładni językowej art. 96 ust. 9 pkt 5 u.p.t.u. w zestawieniu z art. 119zv § 1 O.p. wskazuje, że brak jest automatyzmu, na który zwraca uwagę organ podatkowy w niniejszej sprawie, tj. fakt wydania przez Szefa KAS postanowienia o blokadzie rachunków podmiotu kwalifikowanego (Skarżącej) na 72 godziny i następnie przedłużenie tej blokady nie upoważnia do automatycznego wykreślenia takiego podatnika z rejestru podatników na podstawie art. 96 ust. 9 pkt 5 u.p.t.u. Taka wykładnia tego przepisu jest błędna, gdyż przede wszystkim jest sprzeczna z jego jasnym i nie budzącym wątpliwości brzmieniem, zwłaszcza w zestawieniu z brzmieniem art. 119zv § 1 O.p.

(…) W ocenie Sądu, o ile dla żądania blokady i odmowy rejestracji podatnika VAT wystarczy posiadanie informacji wskazujących na możliwość wykorzystywania działalności banków lub (...) do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi, to na gruncie art. 96 ust. 9 pkt 5 u.p.t.u. dla wykreślenia z rejestru podatników VAT wymagane jest posiadanie informacji wskazujących na prowadzenie działań z zamiarem wykorzystywania działalności banków lub (...) do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi, a nie tylko na możliwość prowadzenia takich działań” (wyrok WSA w Warszawie z 12.01.2021 r., sygn. akt III SA/Wa 375/20, CBOSA, orzeczenie prawomocne).

Źródła:

 1. Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.);
 2. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.);
 3. M. Kwietko-Bębnowski: Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego – Skalpel chirurga czy prymitywna maczuga?; PP 2021/6/16-25;
 4. wyrok WSA w Warszawie z 12 stycznia 2021 r., sygn. akt III SA/Wa 375/20, CBOSA, orzeczenie prawomocne.

Jagoda Kondratowska-Muszyńska, doradca podatkowy w Kancelarii Prof. dr hab. Henryka Dzwonkowskiego

Reklama
PODATKI 2023
PODATKI 2023

Praktyczny komplet wiedzy dla księgowych i biur rachunkowych dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2023 r. Na pakiet składa się jedenaście publikacji prezentujących kompleksową informację prawną na temat podatków w 2023 r. oraz rozliczenia PIT za 2022 r. Dodatkowym atutem wersji PREMIUM jest webinarium VAT 2023.

Teraz komplet kupisz z rabatem 100 zł i e-bookiem w PREZENCIE!
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek od nieruchomości
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają:
  działki budowlane
  domy jednorodzinne
  garaże
  lasy
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Niemiecki urząd skarbowy wzywa do wyjaśnień w sprawie działalności gospodarczej (Gewerbe) – co zrobić
  W ostatnich dniach pojawia się coraz więcej zapytań ze strony osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (Gewerbe) w Niemczech w sprawie pomocy w kontaktach z polskim lub niemieckim urzędem skarbowym.
  Certyfikat ZUS dla lekarzy na PUE ZUS - termin ważności, jak uzyskać nowy certyfikat
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaleca, by lekarze, którzy na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, podpisują dokumenty certyfikatem z ZUS, sprawdzili, do kiedy ten certyfikat jest ważny. Certyfikaty ZUS wydaje na 5 lat, więc te, które zostały wydane w 2017 roku mogą wkrótce stracić ważność. ZUS wyjaśnia, jak sprawdzić termin ważności certyfikatu ZUS i jak pobrać nowy.
  Prace transgraniczne (szczególnie budowlane), a deklaracja podatkowa w Niemczech
  Wykonując prace w Niemczech w ramach polskiej działalności gospodarczej (transgranicznie) z reguły pojawia się pytanie o obowiązek złożenia deklaracji podatkowej w Niemczech.
  Inwestycja finansowana z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” a odliczenie VAT
  Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (zob. interpretacja indywidualna z 22 maja 2022 r.), w przypadku poniesienia przez gminę wydatków na realizację zadania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” nie zaistnieją negatywne przesłanki, wskazujące na brak prawa do odliczenia podatku VAT z faktur zakupu. Taką przesłanką nie jest płatność dokonana ze środków pochodzących z dofinansowania przyznanego w kwocie brutto.
  Ulga na robotyzację w CIT. Czy można odliczyć koszty jednorazowo?
  Od początku 2022 podatnicy CIT mogą korzystać z dodatkowego odliczenia w ramach mechanizmu podatkowego opisanego w art. 38eb (“ulga na robotyzację”) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (“ustawa o CIT”). Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 sierpnia 2022 roku, może mieć kluczowe znaczenie dla podatników planujących korzystanie z ulgi na robotyzację.
  Korekta cen transferowych w CIT przedsiębiorcy prowadzącego działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej
  Podatnicy często dokonują korekt cen transferowych (tzw. TP Adjustment) w pierwszych miesiącach po zakończeniu roku podatkowego. Od 2019 r. obowiązują przepisy regulujące zasady dokonywania takich korekt na cele CIT. Niestety, nie rozwiewają one wszystkich wątpliwości. Dotyczą one m.in. korekty cen transferowych zwiększającej przychody dokonywanej przez przedsiębiorcę działającego w ramach specjalnej strefy ekonomicznej (SSE).
  Inwestycje w ESG
  ESG jest obecnie gorącym trendem w inwestowaniu, ponieważ coraz większa część portfeli zarówno inwestorów indywidualnych, jak i dużych instytucji jest przeznaczana na strategie zrównoważonego rozwoju - wskazuje Dział Analiz Allianz. W ciągu najbliższych kilku lat ESG (środowisko, odpowiedzialność społeczna, ład korporacyjny) stanie się główną siłą napędową rynku – do 2026 roku wartość aktywów ESG będzie rosła o prawie +13% rocznie, osiągając poziom 34 bln USD, podczas gdy wzrost całego rynku wyniesie tylko +4,3%.
  Podatek u źródła 2023 - co się zmienia? Jak się przygotować?
  Podatek u źródła - w 2023 roku pojawią się zmiany w podatku u źródła (WHT). Jak przygotować się na nowe przepisy?
  Egzekucja niemieckiego podatku przez polski Urząd Skarbowy
  Coraz częściej dochodzi do sytuacji, gdy polski Urząd Skarbowy, na zlecenie niemieckiego Finanzamt, bądź innej uprawnionej instytucji, przystępuje do egzekucji niemieckich należności w Polsce. Co warto zrobić w takim przypadku?
  Przedawnienie zobowiązań podatkowych a przepisy antycovidowe
  Zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się (co do zasady) z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. To podstawowa zasada prawa podatkowego, która zapewnia podatnikowi ochronę jego praw nabytych oraz gwarancję tzw. stanów zastanych. Organy podatkowe próbują podważyć tę zasadę odwołując się (perzy określaniu biegu terminów przedawnienia) do ustawy antycovidowej (ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).
  Podatki dochodowe 2023 - podsumowanie zmian [szkolenie]
  Podatki 2023. Zapraszamy na szkolenie "Podsumowanie zmian od stycznia 2023 w podatkach dochodowych". O tym co od 1 stycznia wchodzi w życie, a o czym być może już zapomniano opowiemy podczas szkolenia.
  Opłata za egzamin na doradcę podatkowego wzrośnie do 1800 zł
  Opłata za egzamin na doradcę podatkowego wzrośnie z 900 zł do 1800 zł. Tak zakłada projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów, opublikowany 7 grudnia 2022 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Opłata za egzamin poprawkowy ma wzrosnąć do 900 zł (z 600 zł).
  Podatki przy zakupie nowego mieszkania - ile bierze fiskus
  W sumie prawie 148 tysięcy złotych różnych podatków (PCC, VAT, PIT, CIT) inkasuje fiskus przy okazji zakupu nowego mieszkania wartego 400 tysięcy. Dodatkowo budownictwo mieszkaniowe jest ważnym kołem zamachowym gospodarki mającym wyraźne przełożenie na PKB i dochody budżetu państwa. Dlatego wsparcie finansowe z budżetu państwa tego sektora (np. w postaci taniego kredytu ze stałym oprocentowaniem) może się więc temu budżetowi po prostu opłacać.
  Skutki podatkowe korzystania z telefonów służbowych do celów prywatnych
  Telefon służbowy do celów prywatnych. Pracodawcy najczęściej tolerują, a czasami wprost wyrażają zgodę na korzystanie przez pracowników z telefonów służbowych dla celów prywatnych. Jednak takie postępowanie, jak każde nieodpłatne świadczenie, może pociągać za sobą konsekwencje podatkowe zarówno na gruncie podatków dochodowych, jak i podatku od towarów i usług.
  Uproszczenia w uldze na złe długi od 2023 r.
  Ulga na złe długi od 2023 roku zostanie uproszczona. Na czym polegają zmiany? Jak przygotować się do nowych przepisów?
  Kasy fiskalne 2023 - co się zmieni
  W nowym 2023 roku kasy fiskalne będą sprzedawane wyłącznie w wersji online lub wirtualnej. Wyjątek ma dotyczyć kas o zastosowaniu specjalnym, używanych m.in. w aptekach, taksówkach i automatach.
  JPK_V7 od 2023 r. - na czym polegają zmiany?
  JPK_V7 od 2023 r. Rząd szykuje zmiany w zasadach wypełniania ewidencji JPK_V7. Jak przygotować się do zmian w przepisach?
  10% VAT w restauracjach i obiektach sportowych od stycznia do marca 2023 r. na Słowacji
  Koleje linowe, wyciągi narciarskie, parki wodne, obiekty sportowe i restauracje będą miały przez trzy miesiące niższy, 10-procentowy VAT - uchwaliła we wtorek Rada Narodowa (parlament). Tym samym rekreacyjne pobyty zimowe na Słowacji powinny być atrakcyjniejsze.
  Limit ceny energii elektrycznej - MKiŚ pracuje nad rozporządzeniem
  Zmiany w formułach do obliczania limitu ceny dla poszczególnych technologii wytwarzania energii elektrycznej przewiduje nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów ws. sposobu obliczania limitu ceny opracowywana przez resort klimatu - wynika z informacji zamieszczonej w wykazie prac rządu.
  Nowelizacja KSH 2022. Czy jest obowiązek zmiany umów i statutów spółek?
  Nowelizacja prawa często ma wpływ na bieżące funkcjonowanie i obowiązki przedsiębiorców. W październiku 2022 r. weszła w życie największa od 20 lat nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Czy wymusza ona zmiany w umowie lub statucie spółki?
  "Essa" - Młodzieżowe Słowo Roku 2022. "Odklejka" z Nagrodą Jury
  "Essa" została Młodzieżowym Słowem Roku 2022. "+Essa+ jest jak młodzież – różnorodna i niepoddająca się szablonowym definicjom, ale za to spontaniczna i ekstatycznie emocjonalna" – mówi PAP prof. Anna Wileczek, przewodnicząca jury plebiscytu.
  Agroturystyka czy działalność gospodarcza - opodatkowanie PIT
  Podatnik osiągający dochody z wynajmu do pięciu pokoi z wyżywieniem w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym nie płaci podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) nawet wtedy, gdy gości pracownika w delegacji służbowej lub przedsiębiorcę podróżującego w interesach. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10 listopada 2022 r. NSA nie zgodził się z fiskusem i sądem I instancji, że zwolnienie z podatku przysługuje tylko przy oferowaniu pobytów wczasowych, weekendowych lub o charakterze rodzinnym.
  Jak działa faktoring online
  Faktoring online to prosty sposób na poprawę płynności finansowej. Nawet przy długich terminach płatności, należność spływa na konto bardzo szybko.
  Kiedy dane nabywcy na fakturze można skorygować notą korygującą
  Faktura jest jednym z najpopularniejszych dokumentów stosowanych w obrocie gospodarczym. Nie tylko potwierdza przeprowadzoną pomiędzy sprzedającym a kupującym transakcję (sprzedaż towarów lub usług) ale również umożliwia jej ujęcie w księgach rachunkowych. Prawidłowo wystawiona stanowi podstawę do rozliczenia podatku VAT, w tym odliczenia podatku naliczonego. W artykule odpowiemy na pytanie co zrobić, jeżeli po wystawieniu faktury okaże się, że błędnie zostały w jej treści wykazane dane nabywcy – czy i kiedy taką pomyłkę będzie mógł poprawić sam nabywca.
  KNF: metoda opracowywania WIBOR spełnia warunki wymagane przez unijne rozporządzenie BMR
  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) odnotowuje w ostatnim czasie w środkach masowego przekazu wypowiedzi, których osią jest kontestowanie i podważanie wiarygodności wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR. Zdaniem UKNF metoda opracowywania WIBOR spełnia warunki wymagane przez unijne rozporządzenie BMR.