Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Opakowania zwrotne bez kaucji - jak rozliczyć podatek VAT

Karolina Gierszewska
Doradca podatkowy
Grupa ECDP
Jedna z wiodących grup konsultingowych w Polsce
Opakowania zwrotne bez kaucji
Opakowania zwrotne bez kaucji
W każdym przypadku, gdy nabywca towaru zobowiązany jest do zwrotu opakowań, w których sprzedawca dostarczył mu zamówiony towar (a tym samym nie nabył prawa własności opakowań), mamy do czynienia z tzw. opakowaniami zwrotnymi, służącymi jedynie przemieszczeniu / dostarczeniu towaru do nabywcy.

Co istotne, opakowania zwrotne – mimo że z założenia nie są sprzedawane (mają być bowiem zwrócone sprzedawcy) - nie są obojętne fiskusowi w zakresie rozliczeń podatku VAT. Dlaczego?

Otóż dlatego, że nie zawsze powracają do właściciela. Dodatkowo, sprzedawcy i nabywcy towarów głównych wprowadzili różne modele ich rozliczeń.

Opakowania zwrotne

Na wstępie należy wskazać, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (zwanej dalej ustawą o VAT) nie zawierają definicji opakowań zwrotnych. Aby zatem ustalić zakres tego pojęcia, należy odnieść się do jego słownikowego oraz potocznego znaczenia.

I tak, według definicji słownikowej, opakowanie to: „to, czym dana rzecz jest opakowana”, natomiast zwrotny to: „taki, który można zwrócić”.

Z kolei, w potocznym rozumieniu opakowania zwrotne to takie, które nadają się do powtórnego wykorzystania w procesie produkcji i dystrybucji, a ich wydaniu towarzyszy najczęściej pobranie kaucji, która jest zwracana po zwrocie opakowania.

Kaucja to suma pieniężna złożona jako gwarancja dotrzymania zobowiązania i stanowiąca odszkodowanie w razie niedotrzymania tegoż zobowiązania.

Sposób rozliczenia opakowań zwrotnych na gruncie ustawy o VAT - kaucja

W sytuacji, gdy równolegle do sprzedaży towarów znajdujących się w opakowaniach zwrotnych (np. cementu na paletach) sprzedawca pobiera od nabywcy kaucję za opakowania (która to kaucja jest zwracana nabywcy przy zwrocie opakowań), opakowania takie uznaje się za kaucjonowane.

W przypadku, gdy sprzedawca pobiera za opakowania zwrotne kaucję (albo nie pobiera kaucji fizycznie, ale określa jej wartość w umowie) należy uznać, że nie mamy do czynienia z czynnością opodatkowaną VAT.

Towary (opakowania) przez cały czas są własnością sprzedawcy, który oczekuje na ich zwrot. Jednocześnie otrzymane (zabezpieczone) tytułem kaucji pieniądze nie należą do sprzedawcy. Stanowią jedynie zabezpieczenie zobowiązania.

Koszt takich opakowań zwrotnych nie podlega włączeniu do podstawy opodatkowania towaru głównego. Nie stanowi również odrębnego przedmiotu sprzedaży. Zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia w sprawie m.in. wystawiania faktur VAT, jeżeli podatnik sprzedał towar w opakowaniu zwrotnym, pobierając lub określając w umowie za to opakowanie kaucję, wartości opakowania nie uwzględnia się w treści faktury dokumentującej sprzedaż.

Opakowania zwrotne stają się przedmiotem opodatkowania dopiero wówczas, gdy nabywca nie zwróci ich w wyznaczonym terminie. W takiej sytuacji sprzedawca powinien wystawić fakturę dokumentującą kwotę należności z tego tytułu.

Jak wskazuje bowiem § 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie m.in. wystawiania faktur VAT, fakturę dokumentującą kwotę należności z tytułu niezwrócenia przez odbiorcę opakowań, wystawia się nie później niż 7. dnia po dniu, w którym umowa przewidywała zwrot opakowań. Jeżeli w umowie nie określono daty zwrotu opakowań, fakturę wystawia się nie później niż 60. dnia od dnia wydania opakowań.

W umowie zawartej z kontrahentem sprzedawca powinien więc określić termin zwrotu opakowań zwrotnych i jeżeli opakowania nie zostaną zwrócone, podatnik powinien w ciągu 7 dni od upływu tego terminu wystawić fakturę. Gdyby natomiast nie określono w terminu zwrotu opakowań, fakturę należy wystawić nie później niż 60. dnia od dnia wydania opakowania.

Opakowanie to winno się potraktować jako odrębny/niezależny towar i opodatkować podstawową 23 % stawką podatku VAT.

Spółka dostarcza swoje produkty do kontrahentów w specjalnych opakowaniach. Sprzedaje szyby, które umieszczane są w specjalnych sztalugach do przewozu. Po otrzymaniu towaru (szyb) kontrahent dokonuje ich przepakowania i odsyła opakowania Spółce. Wartość ww. opakowań (sztalug) nie jest wskazywana jako pozycja sprzedaży na fakturze. Nie jest też wkalkulowana w cenę sprzedawanych towarów. Spółka nie pobiera kaucji za sztalugi; nie przenosi także na nabywcę towarów prawa do rozporządzania opakowaniem jak właściciel (obowiązkiem nabywcy jest jego niezwłoczny zwrot).

Sposób rozliczenia opakowań zwrotnych na gruncie ustawy o VAT – brak kaucji

Zgodnie z  art. 78 lit. b Dyrektywy 2006/112/WE, do podstawy opodatkowania wliczane są m.in. koszty dodatkowe, takie jak: koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.


Jednakże jak wskazuje art. 92  Dyrektywy, w przypadku kosztów opakowań zwrotnych, państwa członkowskie mogą przyjąć jeden z następujących środków:

 1. wyłączyć je z podstawy opodatkowania, podejmując niezbędne środki w celu skorygowania tej podstawy, jeśli opakowania nie zostaną zwrócone,
 2. włączyć je do podstawy opodatkowania, podejmując niezbędne środki w celu skorygowania tej podstawy, jeśli opakowania zostaną zwrócone.

Ustawodawca polski nie wypowiedział się w zakresie szczególnego sposobu opodatkowania opakowań zwrotnych, gdy sprzedawca nie pobiera za nie kaucji. Na tej podstawie część organów podatkowych przyjęła zasadę, że ustawa regulująca materię VAT nakazuje zastosować drugi z przewidzianych w Dyrektywie wariantów.

Część organów podatkowych uznaje, że w przypadku gdy dostawca sprzedaje towary w opakowaniach zwrotnych, nie pobierając  za nie zwrotnej kaucji, wówczas wartość wydanych opakowań należy wliczyć do  podstawy opodatkowania samego towaru (a kwota za towar stanowi w całości obrót, o którym mowa w  art. 29 ust. 1 ustawy o VAT). Zdaniem organów, koszt opakowania winno się w takim przypadku uwzględnić w cenie towaru - wykazać łącznie na fakturze pod jedną pozycją  - i opodatkować według jednolitej stawki VAT właściwej dla danego towaru.

Wówczas też obowiązek podatkowy z tytułu przedmiotowej transakcji powinien powstawać na zasadach ogólnych określonych w art. 19 ust. 1 i 4 ustawy o VAT, z chwilą wydania towaru (tutaj towaru wraz opakowaniem), a jeżeli dostawa winna być udokumentowana fakturą - z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu od dnia wydania towarów.

Jednocześnie, w sytuacji gdy nabywca dokona zwrotu opakowań, sprzedawca zobowiązany będzie wystawić fakturę korygującą i na jej podstawie zmniejszyć wykazany uprzednio obrót i podatek należny o wartość zwróconych towarów (art. 29 ust. 4 ustawy o VAT).

Aby uprościć rozliczenia w tym zakresie, organy podatkowe dopuszczają możliwość wykazania  wartości opakowań zwrotnych w odrębnej pozycji faktury albo też udokumentowanie ich odrębną fakturą, niż sprzedawany w nich towar. Taki sposób dokumentowania  ułatwia także ewentualne późniejsze korygowanie wartości zwróconych opakowań.

Korygowana jest wówczas wyłącznie:

 1. bądź jedna pozycja na fakturze,
 2. bądź też odrębna faktura, na której wykazano wartość i ilość opakowań zwrotnych.

W takiej sytuacji, nabywca otrzymując od sprzedawcy fakturę VAT zawierającą osobną pozycję dotyczącą opakowań zwrotnych oraz z wyszczególnionym w tej pozycji podatkiem, nabywa prawo do odliczenia tego podatku.

Powyższy sposób rozliczeń jest jednakże niezmiernie trudny i nastręcza w dużej mierze dodatkowej pracy (dodatkowe faktury korygujące; konieczność posiadania potwierdzenia odbioru tej faktury przez jej wystawcę).

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej – czy jest niezbędne do odliczenia VAT?

Czy jedna faktura korygująca może korygować kilka faktur

Jednocześnie wydaje się, iż dopuszczalny jest także jeszcze inny tok rozumowania w analizowanym  przypadku (który nie jest sprzeczny z przepisami prawa).

Mianowicie wskazać należy, że z podanego wyżej przykładu jednoznacznie wynika, iż sprzedawca towaru nie przenosi na rzecz jego nabywcy własności (prawa do rozporządzania) opakowań, w których towar był przewożony.

Opakowaniem rozporządza cały czas sprzedawca towaru.

Jednocześnie, ze stanu faktycznego przykładu wynika, że opakowanie „nie dzieli losu” samego towaru (nie jest elementem cenotwórczym towaru).

Ustawodawca polski wprost nie uregulował kwestii opakowań zwrotnych bez pobrania kaucji, mimo upoważnienia otrzymanego na podstawie Dyrektywy 2006/112/WE. W konsekwencji można uznać, że czynności tej nie należy uważać za odpłatną dostawę towarów. Dostawa to przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT). Zatem można bronić stanowiska, że nie mamy do czynienia ze świadczeniem kompleksowym (sprzedażą towarów, w cenę których wliczone jest opakowanie). Nie mamy również samodzielnej sprzedaży opakowania.

Analizowana czynność nie stanowi także zrównanego z odpłatną dostawą nieodpłatnego wydania (o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT).

Jak już wskazano, kontrahenci mają obowiązek zwrócić opakowanie. A więc nie otrzymują również nieodpłatnego prawa rozporządzania towarem jak właściciel. Nabywca towarów nie może dysponować opakowaniem, ma towar jedynie rozpakować i zwrócić opodatkowanie. Zatem istnieją znaczne podstawy do uznania, że w analizowanym przykładzie mamy do czynienia ze zdarzeniem neutralnym na gruncie ustawy o VAT.

Oczywiście obowiązki sprzedawcy w omawianym zakresie ulegną jednak zmianie, gdy klienci nie zwrócą otrzymanych opakowań i to zarówno, gdy sprzedawca zażąda od nich ekwiwalentu pieniężnego za dostarczone palety, jak również zapłaty żądać nie będzie.

Przesłanie kontrahentom wezwania do zapłaty stosownych kwot będzie równoznaczne z dokonaniem odpłatnej dostawy towarów. Dostawa ta, rozumiana jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarem, zostanie zrealizowana z tą właśnie chwilą, bez względu na fakt, że fizyczne przekazanie rzeczy już nastąpiło.

Czy pobranie kaucji za opakowanie zwrotne podleganiu opodatkowaniu VAT

Od daty otrzymania zawiadomienia kontrahenci Spółki będą mieli bowiem prawo rozporządzania paletami w zakresie równym atrybutom właściciela. Od tego też dnia należy liczyć termin na wystawienie faktury i rozpoznanie obowiązku podatkowego VAT.

Również w przypadku, gdy sprzedawca nie zażąda ekwiwalentu należy uznać, że będziemy mieli do czynienia z czynnością zrównaną z odpłatną dostawą towarów (w konsekwencji czynnością opodatkowaną).

Brak zwrotu opakowań przez nabywcę towarów oraz decyzja ich sprzedawcy o niedomaganiu się ich zwrotu ani ekwiwalentu pieniężnego za nie będzie zgodą na nieodpłatne przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. W konsekwencji należy uznać, że mamy do czynienia z czynnością opodatkowaną VAT. Sprzedawca winien wówczas wystawić fakturę wewnętrzną, a za podstawę opodatkowania przyjąć cenę nabycia opakowań zwrotnych (bez podatku)/ koszt ich wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów (art. 29 ust. 10, art. 106 ust. 7 ustawy o VAT).

Za moment wydania towaru (przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel) winno się uznać upływ terminu na oddanie opakowań zwrotnych (należy domniemywać, że jest to dzień, w którym sprzedawca zadecydował o niedochodzeniu zwrotu opakowań oraz ewentualnej zapłaty za nie).

Karolina Gierszewska, doradca podatkowy, zastępca dyrektora Departamentu Podatków Pośrednich, ECDDP Sp. z o.o.

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?
  Remanent likwidacyjny dla celów VAT - jak ustalić wartość towarów
  Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej. Na fakturach ze składnikami majątku obecne są również koszty przesyłki. Czy poniesiony koszt przesyłki/transportu należy doliczyć do wartości składnika majątku i rozliczyć od tej kwoty VAT?
  Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
  Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.
  Sprzedaż napojów w restauracji - jakie stawki VAT
  Czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT do napojów w restauracji? Sprzedaż dotyczy np. soku pomarańczowego, który kupowany jest w hurtowni ze stawką 0%. A co z herbatą z suszu owocowego, smoothie, shake'ami?
  Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
  Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?
  Nadpłata kredytu hipotecznego - czy to się opłaca
  W pierwszym półroczu 2022 roku Polacy nadpłacili prawie 25 miliardów złotych na złotowe kredyty mieszkaniowe. To najpewniej najwyższy wynik w historii. Dzięki nadpłacie kredytu kredytobiorca będzie musiał oddać bankowi mniej odsetek. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto nadpłacać kredyt nie jest łatwa. Trzeba porównać oprocentowanie lokat i kredytów w perspektywie kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat - czyli w takim okresie w którym będziemy jeszcze (po nadpłacie) spłacać kredyt hipoteczny. Zatem dopiero po latach można dokładnie obliczyć, czy warto było nadpłacać kredyt.
  Sprzedaż miejsc pod reklamę (udostępnianie powierzchni reklamowych) - kod GTU
  Wydawnictwo sprzedaje miejsce pod reklamę zarówno w czasopismach papierowych, jak i w ich wersjach internetowych. Dodatkowo udostępniamy miejsce na reklamę na naszych budynkach. Czy sprzedaż takich miejsc pod reklamę należy oznaczać kodem GTU_12 jak usługi reklamowe?
  Wielu podatników płaci za wysoki podatek od nieruchomości, choć nie musi
  Podatek od nieruchomości jest nagminne zawyżany. Wynika to z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać.
  Aplikacja e-Paragony Ministerstwa Finansów - do czego służy. Donosy na sprzedawców i planowanie domowego budżetu
  Podatnicy mogą już pobrać na telefon aplikację e-Paragony przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Ale – jak mówią eksperci – to program bardziej do planowania domowego budżetu i zgłaszania nieprawidłowości paragonowych fiskusowi. Podobnie zresztą reklamuje ją sam resort finansów. „To bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości” - czytamy na stronie podatki.gov.pl.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych w czasie dużej inflacji - korzyści dla firm i państwa
  Firmy, które przed miesiącami czy latami wygrały przetargi, dziś muszą dokładać do interesu, bo wielu zamawiających nie chce podwyższyć im wynagrodzenia. To efekt chociażby rosnącej inflacji (w lipcu wyniosła 15,5 proc.) czy cen materiałów budowlanych. Teraz przedsiębiorcy dostali w końcu silny argument do ręki. Prokuratoria Generalna RP w opublikowanych właśnie wytycznych przekonuje, że waloryzacja tych kontraktów jest nie tylko dopuszczalna, ale często wręcz niezbędna. Także z perspektywy samych zamawiających czy też – szerzej – interesu publicznego. Prokuratoria Generalna RP zachęca do zmian w kontraktach o zamówienia publiczne, przekonując, że ostateczne koszty upadłości przedsiębiorców może ponieść sama administracja publiczna.
  Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) - nowe przepisy od 29 lipca 2022 r.
  Co zmienia w polskim finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu) wejście w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)? Co to jest crowdfunding udziałowy? Wyjaśniają eksperci CRIDO.
  VAT 2023: Faktura w walucie obcej - kurs przeliczeniowy dla faktury korygującej
  Od stycznia 2023 roku w ustawie o VAT zostaną uregulowane zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotąd kwestia ta nie była objęta regulacją ustawy o VAT, co powodowało wątpliwości podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy o VAT (pakiet SLIM VAT 3) rozwiązanie stanowić ma uproszczenie dotychczasowej praktyki przyjmowanej w zakresie kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących.
  Mały podatnik VAT 2023 - nowy limit 2 mln euro
  Od 1 stycznia 2023 r. zwiększy się (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) limit rocznego obrotu, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika VAT. Zmiana taka wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT zwanej potocznie (SLIM VAT 3), która ma wejść w życie od początku 2023 roku. Projekt ten aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym. Kim jest mały podatnik VAT? Jakie korzyści daje status małego podatnika VAT? Co to jest metoda kasowa w VAT?
  Odliczenie VAT z faktur sprzed rejestracji
  Podatnik można odliczyć VAT z faktur sprzed rejestracji działalności. Jakie warunki należy spełnić, by odzyskać VAT?
  SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
  Co do zasady (z pewnymi wyjątkami) od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie pakiet zmian w ustawie o VAT określany przez Ministerstwo Finansów "SLIM VAT 3" (Simple Local And Modern VAT). Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Projekt ten jest aktualnie w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.
  Outsourcing kadrowo-płacowy – korzyści dla pracodawców, pracowników i działów HR
  Ostatnie miesiące ubiegłego roku oraz początek 2022 r. stanowiły ogromne wyzwanie m.in. dla księgowych oraz działów kadrowo-płacowych. Zmiany i niejasność wprowadzanych aktów prawnych wprowadziły chaos, który bezpośrednio dotknął też pracowników w postaci nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń czy opóźnienia w ich wypłacie. Brak dostępności na rynku specjalistów od kadr i płac zmusił przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań usprawniających obsługę tych procesów.
  Digitalizacja w firmie - jakie korzyści. E-kancelaria
  Digitalizacja w przedsiębiorstwach nie jest procesem nowym. Transformacja cyfrowa w firmach dotyczy coraz większej ilości dokumentów i obejmuje obszary związane z bieżącą pracą. Trend ten uwypuklił się szczególnie w ostatnich dwóch latach, a wpływ na ten stan miała m.in. pandemia. Czy dziś digitalizacja jest nadal na topie? Czy przedsiębiorcy doceniają korzyści płynące z tej zmiany ? Czy są gotowi inicjować kolejne etapy transformacji cyfrowej, by jeszcze mocniej usprawniać pracę swoich firm?
  Rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych - auta elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem
  Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym, przewiduje projekt ustawy, który został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 roku.
  Dochody i wydatki budżetowe 2022/2023. Czy rządowi wystarczy pieniędzy na dodatki drożyźniane?
  Dodatki drożyźniane, które otrzymają obywatele w związku ze wzrostem cen ogrzewania (sam dodatek węglowy – a to dopiero początek – kosztować będzie prawie 12 mld zł.), wymagają radykalnego zwiększenia dochodów budżetu państwa. Rosnące niezadowolenie a przede wszystkim strach przed brakiem ogrzewania i najzwyklejszą biedą wraz z perspektywą podwójnych wyborów (Sejm i Senat oraz samorządu terytorialnego) uzasadniać będzie wypłatę obywatelom dodatkowych świadczeń, których jedynym źródłem jest kasa państwowa. Trzeba ją dodatkowo zasilić, bo inflacyjna premia fiskalna na pewno nie wystarczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Spółka rodzinna – problemy związane z przekształceniem
  Przekształcenie jako jedna z transakcji restrukturyzacji spółki, zasadniczo nie wpływa na jej funkcjonowanie, zmieniając jedynie formę prawną prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje jednak, że cała procedura może być zdecydowanie bardziej skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci. Jakie wyzwania stoją przed prawnikami?
  PIT-36, PIT-36L, PIT-39 (i załączniki) za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-36 (wersja 30), PIT-36S (wersja 30), PIT-36L (wersja 19), PIT-36LS (wersja 19), PIT-39 (wersja 12) i załączników PIT/B (wersja 20), PIT/BR (wersja 6), PIT/IP (wersja 4), PIT/M (wersja 9), PIT/O (wersja 27) oraz PIT/Z (wersja11), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 4 sierpnia 2022 r. i potrwają do 16 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Dodatek na ogrzewanie - wniosek do 30 listopada 2022 roku
  Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta ma m.in. zapewnić wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG względnie olejem opałowym.