Kategorie

Zmiany w VAT od 1 lipca 2021 r. - których sklepów internetowych dotyczą

Zmiany w VAT od 1 lipca 2021 r. - których sklepów internetowych dotyczą
Zmiany w VAT od 1 lipca 2021 r. - których sklepów internetowych dotyczą
Zmiany w VAT od 1 lipca 2021 r. - sklepy internetowe. Od 1 lipca 2021 r. obowiązują nowe zasady rozliczeń VAT od sprzedaży e-commerce. Podatnikom prowadzącym handel w internecie może sprawiać problem ustalenie, czy nowe zasady ich dotyczą i jaką formę rozliczeń wybrać. Dlatego przedstawiamy krok po kroku, jak poruszać się w nowych regulacjach i jakie zasady rozliczeń wybrać.

Zmiany w VAT od 1 lipca 2021 r.

Od 1 lipca 2021 r. podatnicy spotkają się z nowymi pojęciami, które dotychczas nie występowały w VAT.

Słowniczek skrótów

1. WSTO - wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (dawniej sprzedaż wysyłkowa z i na terytorium kraju).

2. SOTI - sprzedaż na odległość towarów importowanych.

3. OSS - punkt kompleksowej obsługi, w którym rozliczamy VAT od WSTO i usług.

4. IOSS - punkt kompleksowej obsługi importu, w którym rozliczamy SOTI.

Krok 1. Sprawdź, czy dotyczą Cię nowe regulacje

Pierwszym krokiem jest ustalenie, czy dotyczą nas nowe regulacje.

Rodzaj sprzedaży dokonywanej przez sklep internetowy

Lp.

Jakie towary sprzedajesz?

Jeśli odpowiedź jest twierdząca

Jeśli odpowiedź jest przecząca

1.

Czy sprzedajesz towary dopuszczone do obrotu w UE na rzecz konsumentów z innych krajów UE lub podmiotów, które nie rozliczają WNT

Towar transportowany między krajami UE

Jesteś zobowiązany do rozliczeń WSTO

zob. pkt 1. Jak rozliczamy WSTO

Nie jesteś zobowiązany do rozliczeń WSTO

2.

Czy sprzedajesz towary importowane niedopuszczone do obrotu w UE

Towar transportowany spoza UE do klienta w UE

Możesz być zobowiązany do rozliczeń VAT od dostawy importowanych towarów na odległość

zob. pkt 2. Jak rozliczamy SOTI

Nie jesteś zobowiązany do rozliczeń VAT od dostawy importowanych towarów na odleg­łość

3.

Czy za pośrednictwem Twojej strony internetowej, aplikacji itp. sprzedają towary inne podmioty

Możesz być zobowiązany do rozliczeń VAT od dostawy importowanych towarów na odleg­łość lub WSTO

zob. pkt 3. Jak rozlicza VAT właściciel interfejsu elektronicznego (platformy, strony internetowej, aplikacji) ułatwiający dostawy towarów

Nie jesteś zobowiązany do rozliczeń VAT od dostawy importowanych towarów na odleg­łość lub WSTO, chyba że sam dokonujesz takich transakcji

Krok 2. Ustal, według jakich zasad będziesz rozliczał VAT

Sposób rozliczeń jest uzależniony od tego, skąd towary są transportowane oraz czy sprzedaż ułatwia właściciel interfejsu elektronicznego.

1. Jak rozliczamy WSTO

Reklama

WSTO to sprzedaż na rzecz osób z innego kraju UE, które nie są zobowiązane do rozliczania WNT. Towary muszą być wysyłane lub transportowane między różnymi krajami UE. W większości nabywcami będą osoby prywatne, konsumenci. W przypadku tej sprzedaży, tak jak przed zmianą (sprzedaż wysyłkowa), jest ustalony limit, poniżej którego sprzedawca może rozliczać VAT w swoim kraju. Od 1 lipca 2021 r. limit sprzedaży nie jest ustalony dla konkretnego kraju, tylko dla całej sprzedaży WSTO oraz usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych. Dla polskich podatników wynosi on 42 000 zł.

Ważne!
Od 1 lipca 2021 r. polscy podatnicy mogą rozliczać VAT od WSTO w kraju pod warunkiem, że w 2020 r. lub w I połowie 2021 r. wartość tej sprzedaży oraz z tytułu świadczenia usług nadawczych, telekomunikacyjnych i elektronicznych nie przekroczyła 42 000 zł.

Sposoby rozliczania WSTO

Limit sprzedaży nie przekroczył w 2020 r. i w I połowie 2021 r. 42 000 zł

Limit sprzedaży przekroczył w 2020 r. lub w I połowie 2021 r. 42 000 zł

Podatnik ma do wyboru dwie opcje:

1. Rozlicza cały VAT od WSTO w Polsce jako sprzedaż krajową

2. Wybiera opodatkowanie dostaw w krajach przeznaczenia towarów - w tym celu:

● musi zarejestrować się do VAT w każdym kraju przeznaczenia towarów albo

● skorzystać z procedury OSS.

WAŻNE!
Jeśli podatnik zdecyduje się rozliczać w krajach przeznaczenia towarów, to musi tam rozliczać całą WSTO. Nie można części rozliczać w kraju, a części za granicą.

Dostawy są opodatkowane w krajach przeznaczenia towarów - w tym celu podatnik:

● musi zarejestrować się do VAT w każdym kraju przeznaczenia towarów albo

● skorzystać z procedury OSS.

Gdy jesteśmy zobowiązani do rozliczeń VAT za granicą lub wybieramy taką opcję, musimy złożyć zawiadomienia. Rodzaj składanych zawiadomień zależy od tego, czy wybieramy procedurę OSS.

Zasady składania zawiadomień przez podatników rozliczających WSTO

Powód zmiany miejsca dostawy

WSTO

Podatnik nie będzie korzystał
z procedury OSS

Podatnik będzie korzystał
z procedury OSS

Przekroczenie limitu sprzedaży

1. Rejestruje się do VAT w każdym kraju, do którego dokonuje dostaw w ramach WSTO.

1. Składa do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście elektroniczne zawiadomienie VIU-R.

Rezygnacja z opodatkowania WSTO w Polsce

1. Składa elektroniczne zawiadomienia VAT-29 (do końca czerwca VAT-21) do naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał tego wyboru.

2. Rejestruje się do VAT w każdym kraju, do którego dokonuje dostaw w ramach WSTO.

3. Przedstawia naczelnikowi urzędu skarbowego dokument potwierdzający zawiadomienie właściwego organu podatkowego w państwie członkowskim innym niż Polska o zamiarze rozliczania w tym państwie członkowskim podatku od wartości dodanej z tytułu WSTO na odległość w terminie 30 dni od dnia dokonania pierwszej dostawy.

1. Składa elektroniczne zawiadomienia VAT-29 (do końca czerwca VAT-21) do naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał tego wyboru.

2. Składa do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście elektroniczne zawiadomienie VIU-R.

Rezygnacja z opodatkowania dostaw w kraju konsumpcji

1. Składa elektroniczne zawiadomienia VAT-29 (do końca czerwca VAT-21) do naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, od którego dokonał tego wyboru.

2. Wyrejestrowuje się z VAT w krajach, w których rozliczał podatek, gdy tylko z tego tytułu rozliczał tam VAT.

1. Składa elektroniczne zawiadomienia VAT-29 (do końca czerwca VAT-21) do naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, od którego dokonał tego wyboru.

2. Składa do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście elektroniczne zawiadomienie VIU-R w celu wyrejestrowania się z procedury OSS.

2. Jak rozliczamy SOTI

Reklama

SOTI to dostawa towarów, które są wysyłane lub transportowane przez dostawcę lub na jego rzecz z terytorium państwa trzeciego do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego. Do SOTI dochodzi, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

- dostawa jest dokonywana do podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, której wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nie podlega VAT, lub do innej osoby niebędącej podatnikiem (do konsumenta B2C),

- dostarczone towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego.

SOTI ma miejsce także wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w wysyłce lub transporcie towarów.

W przypadku SOTI miejsce dostawy towarów uzależnione jest generalnie od miejsca dopuszczenia towarów do obrotu w UE (państwa importu) oraz od miejsca przeznaczenia tych towarów.

Kiedy rozliczamy VAT od SOTI w UE

Kraj, w którym dopuszczono towar do obrotu

Kraj przeznaczenia towarów

Miejsce opodatkowania

Kraj A

Ważne!
Od 1 lipca 2021 r. zgodnie z przepisami celnymi w przypadku towarów o wartości rzeczywistej do
150 euro, które nie zostały zadeklarowane do IOSS, zgłoszenie do procedury celnej dopuszczenia do obrotu jest możliwe wyłącznie w państwie członkowskim UE będącym miejscem przeznaczenia towarów.

Kraj B

Kraj B

Kraj A

Kraj A

1. Dostawca korzysta z procedury IOSS - miejsce dostawy jest w kraju A, natomiast import jest zwolniony z VAT.

2. Dostawca nie korzysta z procedury IOSS - miejsce dostawy jest w kraju trzecim, a w UE rozliczamy tylko VAT od importu.

W pozostałych sytuacjach miejsce dostawy w odniesieniu do SOTI jest poza UE. Zatem SOTI nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT na terytorium UE. Wtedy opodatkowany będzie import takich towarów na ogólnych zasadach.

Dokonując SOTI, możemy skorzystać z procedury IOSS, czyli rozliczać VAT w jednym kraju UE (kraju identyfikacji). Zasadniczo będzie to kraj, w którym mamy siedzibę. Dlatego polscy podatnicy muszą złożyć elektroniczne zgłoszenie do Drugiego Urzędu Skarbowego na formularzu VII-R.

Gdy korzystamy z IOSS, VAT rozliczamy w jednym kraju - tym, w którym dokonaliśmy identyfikacji.

Ważne!
Jeśli dostawca jest zidentyfikowany do IOSS, to import przesyłek do 150 euro jest zwolniony z VAT.

Warunki korzystania z procedury IOSS

Lp.

Warunki

1.

Wartość importowanych towarów nie przekracza 150 euro (w 2021 r. to 674 zł)

2.

Nie są to wyroby akcyzowe

3.

Podatnik posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium UE, a jeśli nie, to powinien zasadniczo powołać pełnomocnika

3. Jak rozlicza VAT właściciel interfejsu elektronicznego (platformy, strony internetowej, aplikacji) ułatwiający dostawy towarów

W przypadku dostaw za pośrednictwem interfejsu elektronicznego (np. platformy), którego właściciel ułatwia sprzedaż, przyjmuje się fikcję prawną, że platforma ta:

- nabyła towary (dostawa towarów B2B między platformą a sprzedawcą, który faktycznie sprzedaje te towary do konsumenta),

- dokonała dostawy tych towarów (dostawa towarów B2C między platformą a konsumentem, który faktycznie nabywa te towary).

W rzeczywistości towar trafia od faktycznego dostawcy do konsumenta. Nie ma znaczenia, w jakim kraju ten dostawca ma siedzibę.

Właściciel platformy nie rozlicza VAT od dostawy na rzecz konsumenta, gdy według przepisów rozporządzenia UE nie ułatwia sprzedaży oraz miejsce dostawy nie jest w UE (zob. tabelę Kiedy rozliczamy VAT od SOTI w UE).

Przypadki, gdy nie można uznać, że właściciel platformy ułatwia sprzedaż innemu podmiotowi

Spełnione są wszystkie warunki

Wykonuje tylko jedną z następujących funkcji

● nie określa, bezpośrednio ani pośrednio, żadnych warunków, na których dokonywana jest dostawa towarów,

● nie bierze, bezpośrednio ani pośrednio, udziału w zatwierdzaniu obciążenia nabywcy w związku z dokonywaną płatnością,

● nie bierze, bezpośrednio ani pośrednio, udziału w procesie zamawiania lub dostarczania towarów.

● przetwarzanie płatności w związku z dostawą towarów,

● oferowanie lub reklamowanie towarów,

● przekierowywanie lub przenoszenie nabywców do innych interfejsów elektronicznych, poprzez które towary są oferowane na sprzedaż, bez jakiegokolwiek dalszego udziału w dostawie tych towarów.

W konsekwencji platforma, jak każdy inny podatnik VAT, będzie obowiązana do rozliczenia VAT i do wypełnienia innych obowiązków (np. w zakresie fakturowania, deklarowania czy ewidencjonowania) związanych z dokonaną przez nią "fikcyjną" dostawą B2C, gdy za jej pośrednictwem dokonywana jest:

1) SOTI w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro lub

2) dostawa towarów na terytorium UE (czyli WSTO lub dostawa krajowa) dokonywana przez przedsiębiorcę niemającego siedziby w UE na rzecz konsumentów.

W pierwszym przypadku może korzystać z procedury IOSS, a w drugim - z procedury OSS.

Przykłady rozliczeń VAT od SOTI

Przebieg transakcji

Czy dostawca korzysta z IOSS

Czy wartość towaru przekracza 150 euro

Miejsce dostawy

Polski podatnik sprzedaje konsumentowi z Niemiec towar, który jest wysyłany z magazynu w Chinach

Tak

Nie

Miejsce dostawy w Niemczech, ale import zwolniony z VAT

Polski podatnik sprzedaje konsumentowi z Niemiec towar, który jest wysyłany z magazynu w Chinach

Nie

Nie

Miejsce dostawy w Chinach, ale rozliczamy VAT od importu w Niemczech

Polski konsument zamawia towar za pośrednictwem polskiej platformy od chińskiego sprzedawcy. Towar znajduje się w magazynie w Chinach. Sprzedawca wysyła towar z Chin do polskiego konsumenta. Towar trafia bezpośrednio do Polski.

Nie

Nie

W tej sytuacji przyjmie się fikcję prawną, że platforma:

● nabyła towary chińskiego sprzedawcy; chiński sprzedawca nie będzie miał obowiązków związanych z VAT w Polsce, ponieważ miejsce opodatkowania tej dostawy znajduje się w Chinach;

● dokonała SOTI do polskiego konsumenta. Platforma nie będzie obowiązana do rozliczenia VAT w Polsce, ponieważ miejsce opodatkowania tej dostawy znajduje się w Chinach (z uwagi na fakt, że platforma nie jest zarejestrowana do IOSS oraz że towar trafia bezpośrednio do Polski). Rozliczany jest VAT od importu.

Polski konsument zamawia towar za pośrednictwem polskiej platformy od chińskiego sprzedawcy. Towar znajduje się w magazynie w Chinach. Sprzedawca wysyła towar z Chin do polskiego konsumenta. Towar trafia bezpośrednio do Polski.

Tak

Nie

W tej sytuacji przyjmie się fikcję prawną, że platforma:

● nabyła towary od chińskiego sprzedawcy (dostawa towarów B2B); chiński sprzedawca nie będzie miał obowiązków związanych z VAT w Polsce, ponieważ miejsce opodatkowania tej dostawy znajduje się w Chinach;

● dokonała SOTI do polskiego konsumenta, która podlega opodatkowaniu VAT w Polsce, a import jest zwolniony z VAT.

Joanna Dmowska

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  30 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?