REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Metoda obrotowa stosowania preproporcji w ustawie o VAT w świetle interpretacji Ministra Finansów

Mirosław Siwiński
Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923
 Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny
Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych
Metoda obrotowa stosowania preproporcji w ustawie o VAT w świetle interpretacji Ministra Finansów
Metoda obrotowa stosowania preproporcji w ustawie o VAT w świetle interpretacji Ministra Finansów

REKLAMA

Metoda obrotowa stosowania preproporcji, w przeciwieństwie do niewprowadzonej do ustawy o podatku od towarów i usług metody przychodowej, skupiać się musi na czynnej sferze działalności podatników, tj. wykonywanych czynnościach, aktywnościach stanowiących działalność gospodarczą, a nie na stronie biernej, czyli otrzymywanych z różnych tytułach przychodach. Te stanowią wyłącznie kategorię pomocniczą do zastosowania tej metody i nie można brać pod uwagę tych z nich, które związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu tej ustawy.

Preproporcja VAT - ramy prawne

Wprowadzone od 2016 r. przepisy dotyczące stosowania tzw. preproporcji VAT od początku budziły kontrowersje jako zamierzone ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego dla wielu podatników. Oczywistym było przy tym, że problem ten dotknie nie tylko samorządów, przeciwko którym było to wymierzone, ale też wielu innych podatników VAT.

Jasnym było również, iż metod ustalenia preproporcji wskazanych w art. 86 ust. 2c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, dalej „uptu”), większość podatników stosować będzie musiała tzw. metodę obrotową, wskazaną w pkt 3: przy wyborze sposobu określenia preproporcji można wykorzystać w szczególności następujące dane roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza.

Interpretacja

Z powyższym zgodził się także MF wydając interpretację indywidualną z dnia 11 kwietnia 2016 r. (znak: IPPP1/4512-1336/15-5/MPe) wydaną przez Organ upoważniony – Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie,, gdzie jednak nie zgodził się ze sposobem liczenia tej proporcji zaproponowanym przez wnioskodawcę będącym zrzeszeniem  osób fizycznych i osób prawnych, działającym na podstawie ustawy. Jak wynika z tej interpretacji działalność wnioskodawcy jest finansowana z funduszy własnych, wpisowego, składek członkowskich, zapisów i darowizn oraz dochodów z działalności gospodarczej. Inne przychody to: wpłaty wpisowego, składek członkowskich, opłat, dochody z własnej działalności i imprez, dochody z majątku, darowizna i innych „uznanych źródeł” Dodatkowo wnioskodawca prowadzi sprzedaż ze stawką 23%, 5%, 8% jak również sprzedaż zwolnioną na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 31 b uptu.

MF oceniając ten stan faktyczny, iż stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe w odniesieniu do zastosowania metody obrotowej do ustalania preproporcji, ale zakwestionował sposób liczenia tej metody proponowany we wniosku: „Wnioskodawca, obliczając proporcję (…), winien w liczniku wskazać obrót z tytułu odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju oraz odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju, tj. z czynności opodatkowanych podatkiem VAT i zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT. W mianowniku natomiast należy uwzględnić roczny obrót z działalności gospodarczej (obrót z licznika) powiększony o przychody z innej działalności, w tym dotacje i dopłaty, które Wnioskodawca otrzymał na sfinansowanie wykonywanej przez niego działalności innej niż gospodarcza

Autopromocja

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur

Kup książkę:

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur + plakat KSeF. Krok po kroku

W kategorii „przychodu” będą się mieścić dotacje, subwencje oraz one dopłaty o podobnym charakterze otrzymane na sfinansowanie działalności innej niż gospodarcza. Oznacza to, że nie wszystkie dofinansowania będą zaliczane do mianownika tego ułamka, ale tylko takie, które finansują inną aktywność podatnika (poza VAT). W kategorii tej będą się zatem mieściły się dotacje wykorzystywane do wykonania działalności gospodarczej” Następnie MF dokonał szczegółowego podziału wskazanych przez Podatnika kategorii wpływów, przy czym „w mianowniku” równania mającego na celu ustalenie preproporcja wskazał m.in. „przychody statutowe, tj. składki członkowskie stanowiące przychody z działalności innej niż gospodarcza (statutowa)”.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: Biuletyn VAT

Polecamy: Jednolity Plik Kontrolny – praktyczny poradnik (książka)

Autopromocja

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna

Kup książkę:

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna - Poradnik Gazety Prawnej

Omówienie

Za przyjętym w interpretacji poglądem przemawiać ma, zdaniem MF, po pierwsze odpłatność świadczeń (jako podstawa opodatkowania) zaliczanych do kategorii „obrotu” umieszczonej w liczniku równania. Wynagrodzenie przy tym ma być należne tylko za świadczenia wzajemne, co ma być elementem koniecznym usługi lub dostawy towarów. Opodatkowaniu podlegać ma tylko takie świadczenie, „w przypadku którego istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść. Dopóki nie istnieje podmiot, który odnosiłby lub powinien odnosić konkretne korzyści o charakterze majątkowym związanym z danym świadczenie, dopóty świadczenie to nie będzie usługą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”.

Komentarz

Jakkolwiek wywody te są częściowo prawidłowe (gdyż opodatkowaniu podlegają również określone czynności nieodpłatne, a podstawą opodatkowania nie zawsze jest wynagrodzenie), to jednak są one w zakresie wykładni art. 86 ust. 2c pkt 3 uptu nieco „nie na temat”.

Autopromocja

Bieżące aktualności o zmianach przepisów

Czy biuro rachunkowe ma nowe obowiązki w związku z wprowadzeniem KSeF? Zmiany w podatkach dochodowych na 2024 r. i innych zmianach w VAT 2024 oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. I wiele innych bieżących tematów ...

IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

Nie dotyczą one bowiem, ani kategorii „obrotu” ani „przychodu” w rozumieniu tego przepisu. Ponadto ta pierwsza kategoria powinna być, rozumiana na potrzeby tego przepisu w sposób autonomiczny, gdzie pozostałe przepisy uptu stanowić powinny inspirację do wykładni pojęcia „obrót”, ale nie jego bezpośrednie źródło definiowania tego pojęcia. Jest to tym bardziej uzasadnione, że definicji tego pojęcia, ani tym bardziej pojęcia „przychodu” ustawa ta już nie zawiera. Całkowicie nietrafione jest przy tym odwoływanie się do podstawy opodatkowania, gdyż obrót od 1 stycznia 2014 r., czyli od ponad 2 lat, nie stanowi elementu jej ustalenia.

Zawarte w Interpretacji wywody nt. kwoty należnej, wynagrodzenia i samej podstawy opodatkowania są zatem w tym zakresie nieadekwatne.

Po drugie, skoro nie tylko wynagrodzenie stanowić może podstawę opodatkowania, a czynności nieodpłatne nie są jedynymi opodatkowanymi, to ograniczanie licznika równania do czynności wyłącznie odpłatnych i opodatkowanych jest bezpodstawne. Poza tym analizowany przepis w ogóle nie odwołuje się do czynności podlegających opodatkowaniu, lecz „obrotu” i „przychodu”, czyli kategorii obecnie w uptu czysto finansowych, które nie są opodatkowane VAT.

Polecamy: Praktyczny leksykon VAT 2016

Przepis art. 86 ust. 2c pkt 3 uptu nakazuje przypisać te kategorie wpływów podatników do działalności gospodarczej i do działalności innej, a nie do czynności podlegających opodatkowaniu. Te ostatnie i tak wydają się kategorią rozumianą w orzecznictwie dość szeroko, co wynika z rozumienia pojęcia tych czynności przy definiowania tzw. „pierwszego zasiedlenia”  -  por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia 14 maja 2015 r., sygn. akt I FSK 382/14 oraz z dnia 4 października 2011 r., sygn. akt I FSK 1605/10. Jeżeli zatem NSA tak szeroko rozumie pojęcie „wykorzystania do czynności podlegających opodatkowaniu”, tj. jako wykorzystanie budynków/budowli do własnych potrzeb, bez świadczenia czynności wprost wskazanych  art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., to pojęcie „działalności gospodarczej” użyte w art. 86 ust. 2c pkt 3 tej ustawy musi być rozumiane co najmniej szerzej. Dodatkowo to pojęcie jest zdefiniowane w powołanej ustawie. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 2 uptu działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Jak widać definicja ta jest bardzo szeroka i tak też rozumiana jest w orzecznictwie: wyrok z dnia 3 marca 2015 r., sygn. akt I FSK 601/14 wyrok z dnia 5 maja 2015 r., sygn. akt I FSK 479/14 oraz z dnia 18 marca 2015 r., sygn. akt I FSK 240/14.

To szerokie rozumienie pojęcia „działalności gospodarczej” dla prawidłowej wykładni art. 86 ust. 2c pkt 3 uptu, odnieść trzeba zarówno do tego przepisu, jak i jego systemowego kontekstu – tj. regulacji zasad odliczenia podatku naliczonego jako takich.

Zgodnie z art. 86 ust. 2a uptu w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 uptu, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego do odliczenia oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej "sposobem określenia proporcji". Zdanie drugie tego przepisu wskazuje wyraźnie, iż sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć. Rozwija te myśl Ustawodawcy ust. 2b tego artykułu, wskazując, iż sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli:

1)   zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz

2)   obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.

Całokształt tych przepisów, prowadzić musi do wniosku, iż ustalenie preporporcji powinno odpowiadać celom wskazanych w art. 86 ust. 2b uptu, tj. obiektywnie odzwierciedlać część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych – tak aby odliczenie podatku naliczonego było proporcjonalne do przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane. Wyraźnie zatem w procesie wykładni przepisy te należy czytać łącznie i bynajmniej nie odnosząc się do podstawy opodatkowania – jak zrobił to Organ w Interpretacji.

Wybór metody ustalania preproporcji powinien więc te cele realizować, aby była ona jak najbardziej reprezentatywna. Potwierdza to również uzasadnienie ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 605, dalej „nowelizacja”):Powinny więc dołożyć starań, aby obliczenie proporcji między działalnością gospodarczą a działalnością niemającą charakteru gospodarczego obiektywnie odzwierciedlało część wydatków faktycznie przypadającą odpowiednio na każdy z tych rodzajów działalności. (…) możliwe jest zastosowanie jakiegokolwiek sposobu rozdziału dokonanych zakupów towarów i usług pod warunkiem jednak, że gwarantuje on najdokładniejsze ustalenie kwoty podatku naliczonego do odliczenia (vide: przykładowo pkt 23 i 24 wyroku TSUE w sprawie C-511/10).” (www.sejm.gov.pl). (podkreślenie autora).

Co do samego rozumienia metody obrotowej, to podkreślić należy, iż nie może być ona utożsamiana z metodą przychodową, która w projekcie nowelizacji zawarta była w art. 86 ust. 2i uptu, ale ostatecznie decyzją Ustawodawcy nie znalazła się w przepisach. Proste podzielenie zatem przychodów na przychody ze sprzedaży i pozostałej działalności nie byłoby prawidłowe, do czego sprowadza się jej rozumienie w Interpretacji. Jednocześnie cały czas trzeba mieć na uwadze wytyczne celowościowe wynikające z art. 86 ust. 2b ustawy, czyli obiektywny podział wydatków.

Idąc tym tropem pierwszym wyznacznikiem powinno być zakwalifikowanie do obrotu z działalności gospodarczej wszystkich czynności opodatkowanych VAT, niezależnie od ich kwalifikacji przychodowej, w tym też – na tym etapie – czynności zwolnionych przedmiotowo. Te czynności uwzględnia się bowiem dopiero na etapie ustalania proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 uptu – co wyjaśniono w uzasadnieniu nowelizacji: „jeżeli dokonywane zakupy towarów i usług będą służyły także wykonywaniu przez podatnika czynności zwolnionych z VAT, dwukrotnie już określany zakres (kwota podatku naliczonego) podlega kolejnej modyfikacji zgodnie z art. 90 ustawy o VAT. W konsekwencji w przypadku wykonywania przez podatnika trzech „rodzajów” działalności:

 • podlegającej opodatkowaniu VAT – działalności opodatkowanej (w tym czynności podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT),
 • podlegającej opodatkowaniu VAT, równocześnie jednak z tego podatku zwolnionej, oraz
 • działalności niepodlegającej takiemu opodatkowaniu,

ustalenie zakresu odliczenia (kwoty podatku naliczonego do odliczenia) będzie odbywać się w trzech etapach.”

Po drugie po stronie przychodów z innej działalności zaliczyć trzeba wprost wymienione w art. 86 ust. 2c pkt 3 uptu, tj. wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Po trzecie bowiem po stronie obrotu z działalności gospodarczej należy uwzględnić te przychody, które nie są przychodami bezpośrednio ze sprzedaży opodatkowanej ale przeznaczone są na działalność podatnika w tym zakresie, czyli „do celów działalności gospodarczej”. Takie rozumienie metody obrotowej z modyfikacjami uzasadniają następujące kolejne fragmenty uzasadnienia wprowadzenia art. 86 ust. 2a-h uptu: „Zgodnie z proponowanym przepisem w przypadku nabycia towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (…), w sytuacji gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej. (…) Cele prowadzonej działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kontekście definicji działalności gospodarczej, określonej przepisami art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o VAT. Mieścić będą się tutaj również działania czy sytuacje występujące w ramach działalności gospodarczej, jednakże niegenerujące opodatkowania podatkiem VAT, przykładowo otrzymanie odszkodowań umownych czy odsetek za nieterminowe dokonywanie płatności od kontrahentów, sprzedaż wierzytelności „trudnych” itp. Natomiast przez cele inne rozumie się sferę działalności danego podmiotu niebędącą działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o VAT (przykładowo działalność podmiotu w charakterze organu władzy czy nieodpłatną działalność statutową) (podkreślenia Wnioskodawcy).


W tym zakresie Interpretacja jest jednak nieco niejasna, gdyż stwierdza: „Oznacza to, że nie wszystkie dofinansowania będą zaliczane do mianownika tego ułamka, ale tylko takie, które finansują inną aktywność podatnika (poza VAT). W kategorii tej nie będą zatem mieściły się dotacje wykorzystywane do wykonywania działalności gospodarczej” Zdanie to, jak wskazuje na to początek tego akapitu: „dotacje, subwencje oraz inne dopłaty o podobnym charakterze” rozumie pojęcie „dotacji” szeroko. Pytanie zatem, czy MF zaliczył do nich także składki członkowskie wnioskodawcy służące działalności opodatkowanej? Prawdopodobnie nie, skoro wyliczając poszczególne wpływy, składki MF umieścił w kategorii „przychodów” zawartych w mianowniku równania Moim zdaniem  części składek służące działalności odpłatnej powinny znaleźć się po stronie obrotu z działalności gospodarczej, a w cześć nieodpłatnej po stronie przychodów z działalności pozostałej – przy stosowaniu metody obrotowej. Uzasadnione to jest dodatkowo tym, że uzasadnienie projektu ustawy nie wymienia składek członkowskich w ramach przychodów, które należałoby wliczyć do obrotu wg tej metody: „W tym miejscu należy wyjaśnić, iż pojęcie obrotu z ust. 2c pkt 3 ustawy o VAT powinno być interpretowane tak jak w przypadku art. 90 tej ustawy. Obrót powinien być rozumiany jako kwota należna pomniejszona o VAT. Obrót ten będzie – dla celów określenia proporcji – powiększany o otrzymane przychody z innej niż gospodarcza działalności. Jeżeli proporcję będzie wyliczała jednostka samorządu terytorialnego, oceny przychodu lub dochodu (w zależności od tego, jaka kategoria będzie występowała u danego podmiotu) będzie dokonywała na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W kategorii „przychodu/dochodu” będą się mieścić także dotacje, subwencje oraz inne dopłaty o podobnym charakterze, które podmiot otrzymał na sfinansowanie dokonywanej przez niego działalności innej niż gospodarcza. W kategorii tej nie będą zatem mieściły się dotacje wykorzystywane do wykonywania działalności gospodarczej (np. dotacja cenowa czy też dotacja tzw. kosztowa, np. na zakup maszyny do produkcji sprzedawanych przez podatnika towarów) lub też dotacje przeznaczone dla innego podmiotu celem wykonywania przez niego działalności pozostającej poza sferą VAT.

Podkreślić należy, iż metoda obrotowa, w przeciwieństwie do niewprowadzonej do ustawy metody przychodowej, skupiać się musi na czynnej sferze działalności podatników, tj. wykonywanych czynnościach, aktywnościach stanowiących działalność gospodarczą, a nie na stronie biernej, czyli otrzymywanych z różnych tytułach przychodach. Te stanowią wyłącznie kategorię pomocniczą do zastosowania tej metody i nie można brać pod uwagę tych z nich, które związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu uptu.

Mirosław Siwiński

Raca prawny i doradca podatkowy w Kancelarii Prof. W. Modzelewskiego

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Szef KAS zmienia interpretację! VAT zapłacony przy aporcie nie jest przychodem podatkowym

  Szef KAS z urzędu zmienił nieprawidłową interpretację. Wnoszący aport nie zapłaci podatku dochodowego od kwoty  podatku VAT zapłaconego przez spółkę, do której wniesiono aport.

  Tabela kursów średnich NBP nr 189/A/NBP/2023 - z 29 września 2023

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 29 września 2023 roku. NBP nr 189/A/NBP/2023. Średni kurs euro w tym dniu to 4,6356 zł.

  MF: w e-US można złożyć wniosek o zwrot kosztów zakupu kasy fiskalnej

  W e-Urzędzie Skarbowym można już złożyć wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej – podało MF w komunikacie.

  Umorzenie zaległości podatkowej. Co warto wiedzieć?

  Zaległości podatkowe to problem, z którym boryka się wielu podatników. Czasami z powodu nieprzewidzianych okoliczności nie jesteśmy w stanie uregulować zobowiązań w terminie. Dla takich sytuacji istnieje procedura umorzenia zaległości podatkowych. W tym artykule przyjrzymy się dokładnie, jak działa ten proces, kto może z niego skorzystać i jakie kroki należy podjąć.

  KAS: międzynarodowa spółka zaniżyła podatek na ponad 1,2 mln zł

  Kontrola przeprowadzona w międzynarodowej spółce przez pracowników dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wykazała zaniżenie podatku na ponad 1,2 mln zł – podała w piątek KAS.

  Projekt ustawy budżetowej na 2024 rok. Kluczowe wskaźniki i strategia zarządzania długiem

  Rząd przedstawił projekt ustawy budżetowej na 2024 rok, który ma na celu zapewnienie stabilności finansowej kraju. Głównymi filarami tego projektu są bezpieczeństwo, wsparcie programów społecznych, ochrona zdrowia oraz strategie minimalizujące koszty obsługi długu Skarbu Państwa. W kontekście globalnych wyzwań, takich jak konflikt na Ukrainie, jakie kluczowe wskaźniki gospodarcze i założenia zostały uwzględnione w tym projekcie? Oto przegląd najważniejszych informacji.

  KSeF jest już w innych krajach. I to nie tylko Europy. Jak e-faktury działają na całym świecie?

  E-faktury okazały się skutecznym narzędziem również w takich krajach jak np. Australia, Chiny, Hongkong, Tajwan, Japonia, Korea Południowa, Indie, Brazylia, Chile i Meksyk.

  Prawo do błędu. Kiedy przedsiębiorca uniknie kary za naruszenie przepisów?

  Każdy nowy przedsiębiorca stawia czoła wyzwaniom związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednym z największych obaw jest nieświadome naruszenie przepisów i związane z tym konsekwencje. Na szczęście, polski system prawny wprowadził "prawo do błędu", które chroni nowych przedsiębiorców przed karami za pewne nieumyślne naruszenia. Ale jakie są zasady tego prawa i kto może z niego skorzystać?

  Podatkowe pomysły wyborcze. Co ciekawego proponują partie?

  W nadchodzących wyborach podatkowe obietnice stają się kluczowym elementem programów wyborczych największych partii w Polsce. Czy obietnice te są realne? Czy mogą przynieść korzyści dla polskich przedsiębiorców i obywateli? W poniższym artykule przyjrzymy się propozycjom podatkowym trzech komitetów wyborczych: Konfederacji, Polski 2050 oraz Prawa i Sprawiedliwości. Eksperci dokładnie przeanalizowali te propozycje, aby dać czytelnikom klarowny obraz tego, co mogą oczekiwać po ewentualnym wyborze każdej z tych partii. Zapraszamy do lektury!

  Co czeka polską gospodarkę? Znamy już odczyt ważnego wskaźnika

  Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury we wrześniu br. nie zmienił się istotnie - poinformowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. W ocenie ekspertów konsumpcja jest słabym motorem wzrostu, a ciągłe jej stymulowanie oddala perspektywę ożywienia po stronie inwestycji.

  REKLAMA