| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Rozliczenia VAT > VAT-7 (wersja 17) od rozliczenia za sierpień 2016 r. – jak wypełnić druk

VAT-7 (wersja 17) od rozliczenia za sierpień 2016 r. – jak wypełnić druk

Deklarację dla podatku od towarów i usług VAT-7 wypełniają i składają co miesiąc czynni podatnicy VAT. Od 1 sierpnia 2016 r. (a de facto od rozliczenia za sierpień 2016 r., składanego do 26 września) obowiązuje 17 wersja tego druku określona w rozporządzeniu ministra finansów z 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 29 lipca 2016 r., poz. 1136).

Kto składa deklarację VAT-7

Deklaracje VAT-7 składają podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy o VAT, obowiązani do składania deklaracji za okresy miesięczne, zgodnie z art. 99 ust. 1 tej ustawy.

Jak wiadomo podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Trzeba pamiętać, że ustawa o VAT ma swoją definicję działalności gospodarczej, zgodnie z którą działalność ta obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o VAT obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Deklaracji VAT-7 nie składają podatnicy, którzy wybrali kwartalną formę rozliczenia z VAT – składają oni deklarację VAT-7K.

Deklaracji VAT-7 nie składają też:

1) podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ustawy o VAT (zwolnienie tzw. podmiotowe przy rocznej wartości sprzedaży nie większej niż 150 tys. zł), oraz

2) podmioty wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od VAT, chyba że:

- przysługuje im zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego zgodnie z art. 87 lub przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT;

- są obowiązani do dokonania korekty podatku odliczonego, o której mowa w art. 90a, art. 90c lub art. 91, lub

- są obowiązani do dokonania korekty, o której mowa w art. 89a ust. 4 lub art. 89b ust. 1, lub uprawnieni do dokonania korekty, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy o VAT.

Polecamy: Biuletyn VAT

W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji VAT-7, za miesiące, których to zawieszenie dotyczy. Ta możliwość nie dotyczy jednak:

- podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;

- podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary – w zakresie których są podatnikiem;

- okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego;

- okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Kto musi złożyć deklarację podatkową w podatku VAT?

Termin złożenia deklaracji VAT-7

Deklarację składa się w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym okresie rozliczeniowym.

Zaokrąglenia

Kwoty z poszczególnych pozycji deklaracji zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych, zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej.

Gdzie złożyć deklarację VAT-7

W części A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI w poz. 6 wpisuje się (i oczywiście składa do tego urzędu):

- urząd skarbowy właściwy ze względu na adres siedziby podatnika, jeżeli podatnik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, lub

- urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, jeżeli podatnik jest osobą fizyczną;

W przypadku gdy podatnik nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, wpisuje się Drugi Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście. W przypadku, gdy podatnicy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, posiadają na tym terytorium stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, właściwość organów podatkowych ustala się według tego stałego miejsca prowadzenia działalności.

Ponadto można składać VAT-7 w wersji elektronicznej za pośrednictwem Portalu podatkowego MF na www.portalpodatkowy.mf.gov.pl.

Który urząd skarbowy jest właściwy dla podatników VAT

Wypełniania VAT-7 rubryka po rubryce

Jak zwykle w przypadku wypełniania druków podatkowych pamiętać należy, że pola jasne wypełnia podatnik, pola ciemne wypełnia urząd. Druk należy wypełnić się na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

W poz. 1 trzeba wpisać NIP podatnika.

W poz. 4 trzeba wpisać miesiąc (a w poz. 5 rok), za który jest składana deklaracja.

Część A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI

W poz. 6 (część A.) trzeba wpisać nazwę urzędu skarbowego, do którego adresowana jest deklaracja.

W poz. 7 (część A.) trzeba określić cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

- kwadrat 1 – złożenie deklaracji albo

- kwadrat 2 - korekta deklaracji

Polecamy: Praktyczny leksykon VAT 2016

W części B trzeba wpisać dane identyfikacyjne podatnika

W poz. 8 trzeba określić (zaznaczając właściwy kwadrat), czy podatnik jest osobą fizyczną, czy innym podmiotem.

W poz. 9 trzeba wpisać nazwisko, pierwsze imię i datę urodzenia podatnika osoby fizycznej albo nr REGON podatnika, który nie jest osobą fizyczną.

Część C. ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO

W tej części wykazuje się wartość podstawy opodatkowania i podatek należny (w zł) odnośnie wszystkich czynności podlegających opodatkowaniu, dla których obowiązek podatkowy powstał w miesiącu, za który składana jest deklaracja, po uwzględnieniu korekt wynikających z przepisów o podatku od towarów i usług, jeżeli mają wpływ na rozliczenie w miesiącu, za który składana jest deklaracja. W tej części wykazuje się też czynności wykonywane poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego lub zwrotu podatku naliczonego.

W poz. 10 wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku na podstawie art. 43 lub art. 82 ustawy o VAT.

W poz. 11 wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 5 tej ustawy. W pozycji tej nie uwzględnia się wartości dostaw towarów i świadczonych usług dokonywanych w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej poza terytorium kraju oraz świadczonych usług rozliczanych w ramach procedury szczególnej dotyczącej usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych.

W poz. 12 wykazuje się świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, tj. usług, do których stosuje się art. 28b ustawy, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, innych niż zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0%, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca.

W poz. 13 wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%.

W poz. 14 wykazuje się dostawę towarów, o której mowa w art. 129 ustawy o VAT, tj. dostawę towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu.

W wierszu 4 „Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%”

- w poz. 15 wykazuje się podstawę opodatkowania transakcji opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, a

- w poz. 16 wykazuje się podatek należny od tych transakcji.

W wierszu 5 „Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%”

- w poz. 17 wykazuje się podstawę opodatkowania transakcji opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, tj. stawką 8%, a

- w poz. 18 – podatek należny od tych transakcji.

W wierszu tym wykazuje się również transakcje opodatkowane wg stawki 7% (podstawa opodatkowania i podatek należny), jeżeli zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja, wystąpił taki przypadek, a także uwzględniane są korekty takich transakcji, jeżeli mają wpływ na rozliczenie podatku należnego w okresie, za który składana jest deklaracja.

W wierszu 6 „Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%”

- w poz. 19 wykazuje się podstawę opodatkowania transakcji opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, tj. stawką 23%, a

- w poz. 20 – podatek należny od tych transakcji.

W wierszu tym wykazuje się również transakcje opodatkowane wg stawki 22% (podstawa opodatkowania i podatek należny), jeżeli zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja, wystąpił taki przypadek, a także uwzględniane są korekty takich transakcji, jeżeli mają wpływ na rozliczenie podatku należnego w okresie, za który składana jest deklaracja.

W poz. 21 wykazuje się wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 13 ustawy o VAT, jeżeli podatnik został zarejestrowany jako podatnik VAT UE zgodnie z art. 97 tej ustawy.

W poz. 22 wykazuje się wartość podstawy opodatkowania w przypadku eksportu towarów.

W poz. 23 wykazuje się wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów obliczoną zgodnie z art. 29a ustawy o VAT. Kwota będzie porównywana z wartością wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów wykazaną w informacji podsumowującej. W pozycji tej należy również wykazać wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 138 ust. 1 pkt 2 lit. a tej ustawy (dane te wykazuje ostatni w kolejności podatnik rozliczający się w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej wg procedury uproszczonej). Również w tej pozycji uwzględnia się wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 136 ustawy o VAT (dane dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, które zostało uznane za opodatkowane na terytorium kraju na podstawie zastosowania w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej procedury uproszczonej, podaje drugi w kolejności podatnik rozliczający się w tej transakcji wg procedury uproszczonej).

W poz. 24 wykazuje się łączną wartość podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów obliczoną wg obowiązujących stawek, z wyłączeniem transakcji, o których mowa w art. 136 ustawy o VAT.

Polecamy: Jakie prawa i obowiązki ma podatnik występujący o zwrot nadwyżki VAT

W poz. 25 i 26 wykazuje się łączną kwotę podstawy opodatkowania importu towarów i podatku należnego od tego importu, wyłącznie w przypadku wyboru przez podatnika rozliczenia podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a ustawy o VAT.

W poz. 27 i 28 wykazuje się łączną kwotę podstawy opodatkowania i podatku należnego od importu usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, z wyłączeniem usług wykazywanych w poz. 29 i 30 (wiersz 12).

W poz. 29 i 30 wykazuje się łączną kwotę podstawy opodatkowania i podatku należnego od importu usług, dla których miejsce świadczenia określa się na podstawie art. 28b ustawy o VAT, nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej w rozumieniu ustawy, tj. podatników podatku od wartości dodanej nakładanego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju.

Poz. 31 wypełnia dostawca i wykazuje on łączną kwotę podstawy opodatkowania dostawy towarów oraz świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8. W tej pozycji wykazuje się wyłącznie transakcje, których miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług jest na terytorium kraju. Transakcje, których miejsce jest poza terytorium kraju wykazuje się w poz. 11.

Poz. 32 i 33 wypełnia nabywca, jeżeli jest on podatnikiem z tytułu nabycia towarów zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT.

Poz. 34 i 35 wypełnia nabywca, jeżeli jest on podatnikiem z tytułu nabycia towarów i usług zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy o VAT.

W poz. 36 wykazuje się kwotę podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy o VAT – w przypadku likwidacji działalności gospodarczej.

W wierszu 17 „Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy” w poz. 37 wykazuje się kwotę do zwrotu przez podatnika (wcześniej przez niego odliczoną lub zwróconą mu kwotę z tytułu zakupu kas rejestrujących).

W poz. 38 wykazuje się podatek należny od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazany w poz. 24, podlegający wpłacie na rachunek urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy o VAT.

W poz. 39 wykazuje się łączną kwotę podatku należnego od wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw silnikowych, w stosunku do których obowiązek zapłaty podatku w organach celnych powstał w okresie, za który składana jest deklaracja.

W poz. 40 wykazuje się sumę kwot podstawy opodatkowania z pozycji 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 32 i 34.

W poz. 41 wykazuje się sumę kwot podatku należnego z pozycji 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 36 i 37 pomniejszoną o kwotę z poz. 38 i 39.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Monika Brzostowska

Konsultant podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »