REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

VAT-7 (wersja 17) od rozliczenia za sierpień 2016 r. – jak wypełnić druk

Jak wypełnić formularz VAT-7 (17)
Jak wypełnić formularz VAT-7 (17)
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Deklarację dla podatku od towarów i usług VAT-7 wypełniają i składają co miesiąc czynni podatnicy VAT. Od 1 sierpnia 2016 r. (a de facto od rozliczenia za sierpień 2016 r., składanego do 26 września) obowiązuje 17 wersja tego druku określona w rozporządzeniu ministra finansów z 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 29 lipca 2016 r., poz. 1136).

Kto składa deklarację VAT-7

Deklaracje VAT-7 składają podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy o VAT, obowiązani do składania deklaracji za okresy miesięczne, zgodnie z art. 99 ust. 1 tej ustawy.

Autopromocja

Jak wiadomo podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Trzeba pamiętać, że ustawa o VAT ma swoją definicję działalności gospodarczej, zgodnie z którą działalność ta obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o VAT obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Deklaracji VAT-7 nie składają podatnicy, którzy wybrali kwartalną formę rozliczenia z VAT – składają oni deklarację VAT-7K.

Deklaracji VAT-7 nie składają też:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1) podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ustawy o VAT (zwolnienie tzw. podmiotowe przy rocznej wartości sprzedaży nie większej niż 150 tys. zł), oraz

2) podmioty wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od VAT, chyba że:

- przysługuje im zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego zgodnie z art. 87 lub przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT;

- są obowiązani do dokonania korekty podatku odliczonego, o której mowa w art. 90a, art. 90c lub art. 91, lub

- są obowiązani do dokonania korekty, o której mowa w art. 89a ust. 4 lub art. 89b ust. 1, lub uprawnieni do dokonania korekty, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy o VAT.

Polecamy: Biuletyn VAT

W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji VAT-7, za miesiące, których to zawieszenie dotyczy. Ta możliwość nie dotyczy jednak:

- podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;

- podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary – w zakresie których są podatnikiem;

- okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego;

- okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Kto musi złożyć deklarację podatkową w podatku VAT?

Termin złożenia deklaracji VAT-7

Deklarację składa się w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym okresie rozliczeniowym.

Zaokrąglenia

Kwoty z poszczególnych pozycji deklaracji zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych, zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej.

Gdzie złożyć deklarację VAT-7

W części A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI w poz. 6 wpisuje się (i oczywiście składa do tego urzędu):

- urząd skarbowy właściwy ze względu na adres siedziby podatnika, jeżeli podatnik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, lub

- urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, jeżeli podatnik jest osobą fizyczną;

W przypadku gdy podatnik nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, wpisuje się Drugi Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście. W przypadku, gdy podatnicy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, posiadają na tym terytorium stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, właściwość organów podatkowych ustala się według tego stałego miejsca prowadzenia działalności.

Ponadto można składać VAT-7 w wersji elektronicznej za pośrednictwem Portalu podatkowego MF na www.portalpodatkowy.mf.gov.pl.

Który urząd skarbowy jest właściwy dla podatników VAT

Wypełniania VAT-7 rubryka po rubryce

Jak zwykle w przypadku wypełniania druków podatkowych pamiętać należy, że pola jasne wypełnia podatnik, pola ciemne wypełnia urząd. Druk należy wypełnić się na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

W poz. 1 trzeba wpisać NIP podatnika.

W poz. 4 trzeba wpisać miesiąc (a w poz. 5 rok), za który jest składana deklaracja.

Część A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI

W poz. 6 (część A.) trzeba wpisać nazwę urzędu skarbowego, do którego adresowana jest deklaracja.

W poz. 7 (część A.) trzeba określić cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

- kwadrat 1 – złożenie deklaracji albo

- kwadrat 2 - korekta deklaracji

Polecamy: Praktyczny leksykon VAT 2016

W części B trzeba wpisać dane identyfikacyjne podatnika

W poz. 8 trzeba określić (zaznaczając właściwy kwadrat), czy podatnik jest osobą fizyczną, czy innym podmiotem.

W poz. 9 trzeba wpisać nazwisko, pierwsze imię i datę urodzenia podatnika osoby fizycznej albo nr REGON podatnika, który nie jest osobą fizyczną.

Część C. ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO

W tej części wykazuje się wartość podstawy opodatkowania i podatek należny (w zł) odnośnie wszystkich czynności podlegających opodatkowaniu, dla których obowiązek podatkowy powstał w miesiącu, za który składana jest deklaracja, po uwzględnieniu korekt wynikających z przepisów o podatku od towarów i usług, jeżeli mają wpływ na rozliczenie w miesiącu, za który składana jest deklaracja. W tej części wykazuje się też czynności wykonywane poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego lub zwrotu podatku naliczonego.

W poz. 10 wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku na podstawie art. 43 lub art. 82 ustawy o VAT.

W poz. 11 wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 5 tej ustawy. W pozycji tej nie uwzględnia się wartości dostaw towarów i świadczonych usług dokonywanych w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej poza terytorium kraju oraz świadczonych usług rozliczanych w ramach procedury szczególnej dotyczącej usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych.

W poz. 12 wykazuje się świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, tj. usług, do których stosuje się art. 28b ustawy, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, innych niż zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0%, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca.

W poz. 13 wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%.

W poz. 14 wykazuje się dostawę towarów, o której mowa w art. 129 ustawy o VAT, tj. dostawę towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu.

W wierszu 4 „Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%”

- w poz. 15 wykazuje się podstawę opodatkowania transakcji opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, a

- w poz. 16 wykazuje się podatek należny od tych transakcji.

W wierszu 5 „Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%”

- w poz. 17 wykazuje się podstawę opodatkowania transakcji opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, tj. stawką 8%, a

- w poz. 18 – podatek należny od tych transakcji.

W wierszu tym wykazuje się również transakcje opodatkowane wg stawki 7% (podstawa opodatkowania i podatek należny), jeżeli zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja, wystąpił taki przypadek, a także uwzględniane są korekty takich transakcji, jeżeli mają wpływ na rozliczenie podatku należnego w okresie, za który składana jest deklaracja.

W wierszu 6 „Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%”

- w poz. 19 wykazuje się podstawę opodatkowania transakcji opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, tj. stawką 23%, a

- w poz. 20 – podatek należny od tych transakcji.

W wierszu tym wykazuje się również transakcje opodatkowane wg stawki 22% (podstawa opodatkowania i podatek należny), jeżeli zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja, wystąpił taki przypadek, a także uwzględniane są korekty takich transakcji, jeżeli mają wpływ na rozliczenie podatku należnego w okresie, za który składana jest deklaracja.

W poz. 21 wykazuje się wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 13 ustawy o VAT, jeżeli podatnik został zarejestrowany jako podatnik VAT UE zgodnie z art. 97 tej ustawy.

W poz. 22 wykazuje się wartość podstawy opodatkowania w przypadku eksportu towarów.

W poz. 23 wykazuje się wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów obliczoną zgodnie z art. 29a ustawy o VAT. Kwota będzie porównywana z wartością wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów wykazaną w informacji podsumowującej. W pozycji tej należy również wykazać wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 138 ust. 1 pkt 2 lit. a tej ustawy (dane te wykazuje ostatni w kolejności podatnik rozliczający się w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej wg procedury uproszczonej). Również w tej pozycji uwzględnia się wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 136 ustawy o VAT (dane dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, które zostało uznane za opodatkowane na terytorium kraju na podstawie zastosowania w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej procedury uproszczonej, podaje drugi w kolejności podatnik rozliczający się w tej transakcji wg procedury uproszczonej).

W poz. 24 wykazuje się łączną wartość podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów obliczoną wg obowiązujących stawek, z wyłączeniem transakcji, o których mowa w art. 136 ustawy o VAT.

Polecamy: Jakie prawa i obowiązki ma podatnik występujący o zwrot nadwyżki VAT

W poz. 25 i 26 wykazuje się łączną kwotę podstawy opodatkowania importu towarów i podatku należnego od tego importu, wyłącznie w przypadku wyboru przez podatnika rozliczenia podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a ustawy o VAT.

W poz. 27 i 28 wykazuje się łączną kwotę podstawy opodatkowania i podatku należnego od importu usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, z wyłączeniem usług wykazywanych w poz. 29 i 30 (wiersz 12).

W poz. 29 i 30 wykazuje się łączną kwotę podstawy opodatkowania i podatku należnego od importu usług, dla których miejsce świadczenia określa się na podstawie art. 28b ustawy o VAT, nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej w rozumieniu ustawy, tj. podatników podatku od wartości dodanej nakładanego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju.

Poz. 31 wypełnia dostawca i wykazuje on łączną kwotę podstawy opodatkowania dostawy towarów oraz świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8. W tej pozycji wykazuje się wyłącznie transakcje, których miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług jest na terytorium kraju. Transakcje, których miejsce jest poza terytorium kraju wykazuje się w poz. 11.

Poz. 32 i 33 wypełnia nabywca, jeżeli jest on podatnikiem z tytułu nabycia towarów zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT.

Poz. 34 i 35 wypełnia nabywca, jeżeli jest on podatnikiem z tytułu nabycia towarów i usług zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy o VAT.

W poz. 36 wykazuje się kwotę podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy o VAT – w przypadku likwidacji działalności gospodarczej.

W wierszu 17 „Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy” w poz. 37 wykazuje się kwotę do zwrotu przez podatnika (wcześniej przez niego odliczoną lub zwróconą mu kwotę z tytułu zakupu kas rejestrujących).

W poz. 38 wykazuje się podatek należny od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazany w poz. 24, podlegający wpłacie na rachunek urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy o VAT.

W poz. 39 wykazuje się łączną kwotę podatku należnego od wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw silnikowych, w stosunku do których obowiązek zapłaty podatku w organach celnych powstał w okresie, za który składana jest deklaracja.

W poz. 40 wykazuje się sumę kwot podstawy opodatkowania z pozycji 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 32 i 34.

W poz. 41 wykazuje się sumę kwot podatku należnego z pozycji 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 36 i 37 pomniejszoną o kwotę z poz. 38 i 39.


Część D. ROZLICZENIE PODATKU NALICZONEGO

W tej części wykazuje się wyłącznie wartość towarów i usług oraz kwotę podatku naliczonego (z uwzględnieniem korekt) w takiej wysokości, w jakiej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od należnego lub zwrot podatku naliczonego, na zasadach określonych w przepisach art. 86-92 ustawy o VAT, z uwzględnieniem przepisów wykonawczych, w miesiącu, za który składana jest deklaracja.

W poz. 42 wykazuje się kwotę nadwyżki z poprzedniej deklaracji (tj. kwotę z poz. „Kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy” z poprzedniej deklaracji lub wynikającą z decyzji podatkowej).

W poz. 43 wykazuje się wartość netto nabytych przez podatnika towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych nabywcy.

W poz. 44 wykazuje się kwotę podatku naliczonego od nabytych przez podatnika towarów i usług wymienionych w poz. 43.

W poz. 45 wykazuje się wartość netto nabytych przez podatnika pozostałych towarów i usług

W poz. 46 wykazuje się kwotę podatku naliczonego od nabytych przez podatnika towarów i usług wymienionych w poz. 45.

W poz. 47 wykazuje się korektę podatku naliczonego od nabycia środków trwałych.

W poz. 48 wykazuje się korektę podatku naliczonego od pozostałych nabyć.

W poz. 49 wykazuje się korektę podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy o VAT (tzw. korekta 150 dni).

W poz. 50 wykazuje się korektę podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy o VAT.

W poz. 51 wykazuje się razem kwotę podatku naliczonego do odliczenia – trzeba tu wpisać sumę kwot z poz. 42, 44, 46, 47, 48, 49 i 50.

Część E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO LUB KWOTY ZWROTU (w zł)

Odliczeń z tytułu zakupu kas rejestrujących dokonuje się w poz. 52 lub 55 w następujący sposób:

- w przypadku wystąpienia nadwyżki podatku należnego nad naliczonym - w poz. 52 wpisuje się kwotę wydatkowaną na zakup kas rejestrujących, w części przysługującej do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym, do wysokości tej nadwyżki,

- w przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa lub równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym - w poz. 55 wpisuje się kwotę przysługującego w tym okresie podatnikowi zwrotu z tytułu zakupu kas rejestrujących.

Kwota wykazana w poz. 52 nie może być wyższa od różnicy kwot z poz. 41 i 51. Jeżeli różnica kwot pomiędzy poz. 41 i 51 jest mniejsza lub równa 0, wówczas należy wpisać 0.

W poz. 53 wykazuje się kwotę podatku objętą zaniechaniem poboru na podstawie art. 22 Ordynacji podatkowej do wysokości nadwyżki podatku należnego nad naliczonym pomniejszonej o kwotę z poz. 52.

W poz. 54 wykazuje się kwotę podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego. Jeżeli różnica kwot pomiędzy poz. 41 i 51 jest większa od 0, wówczas poz. 54=poz. 41 - poz. 51 - poz. 52 - poz. 53 w przeciwnym wypadku należy wpisać 0.

W poz. 56 wykazuje się również podatek naliczony, który w związku z brakiem czynności opodatkowanych podlega przeniesieniu do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy lub zwrotowi z urzędu skarbowego.

Jest to nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Jeżeli różnica kwot pomiędzy poz. 51 i 41 jest większa lub równa 0, wówczas poz. 56=poz. 51 - poz. 41 + poz. 55, w przeciwnym wypadku należy wpisać 0.

W poz. 57 wykazuje się kwotę do zwrotu różnicy podatku lub podatku naliczonego podlegającą zwrotowi na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym (NIP).

W poz. 58 wykazuje się kwotę do zwrotu różnicy podatku lub podatku naliczonego podlegającą zwrotowi na rachunek bankowy podatnika w terminie 25 dni.

Polecamy: Jakie prawa i obowiązki ma podatnik występujący o zwrot nadwyżki VAT

W poz. 59 wykazuje się kwotę do zwrotu różnicy podatku lub podatku naliczonego podlegającą zwrotowi na rachunek bankowy podatnika w terminie 60 dni.

W poz. 60 wykazuje się kwotę do zwrotu różnicy podatku lub podatku naliczonego podlegającą zwrotowi na rachunek bankowy podatnika w terminie 180 dni.

W poz. 61 wykazuje się kwotę do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. Od kwoty z poz. 56 należy odjąć kwotę z poz. 57.

Część F. INFORMACJE DODATKOWE

W poz. 62-65 podatnik zaznacza właściwe kwadraty, jeżeli w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja, wykonywał czynności, o których mowa w art. 119, art. 120 ust. 4 lub 5, art. 122 lub art. 136 ustawy o VAT:

- kwadrat w poz. 62 – jeżeli świadczył usługi turystyki, przy świadczeniu których nabywał towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty (art. 119),

- kwadrat w poz. 63 – jeżeli dokonywał dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez niego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w celu odprzedaży, w stosunku do których zastosowano szczególną procedurę polegającą na opodatkowaniu marży (art. 120 ust. 4 lub 5),

- kwadrat w poz. 64 – jeżeli dokonywał czynności polegających na dostawie, wewnątrzwspólnotowym nabyciu lub imporcie złota inwestycyjnego, zwolnionych od podatku zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy, lub będąc agentem działającym w imieniu i na rzecz innych osób, pośredniczył w dostawie takiego złota dla swojego zleceniodawcy, zgodnie z art. 122 ust. 2 ustawy o VAT,

- kwadrat w poz. 65 – jeżeli będąc drugim w kolejności podatnikiem, dokonał transakcji trójstronnej przy zastosowaniu procedury uproszczonej (art. 136 tej ustawy).

Część G. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH

Pozycje 66 i 67 wypełnia się tylko w przypadku zadeklarowania kwoty do zwrotu w poz. 57.

W poz. 66 należy zaznaczyć kwadrat nr 1 „tak”, jeżeli podatnik składa wniosek o zwrot podatku lub różnicy podatku:

1) gdy dokonywał dostawy towarów lub świadczył usługi poza terytorium kraju i nie dokonywał sprzedaży opodatkowanej,

2) gdy nie dokonywał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności, o których mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT,

3) gdy dokonywał nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej,

4) w innych przypadkach niż wymienione w pkt 1 – 3, jeżeli wniosek o zwrot składany jest zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wraz z deklaracją podatkową, a kwota wnioskowanego zwrotu stanowi kwotę podatku naliczonego lub kwotę różnicy podatku, wynikającą z tej deklaracji; w przeciwnym wypadku należy zaznaczyć kwadrat nr 2 „nie”.

W poz. 67 należy zaznaczyć kwadrat nr 1 „tak”, jeżeli podatnik składa wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku, w przeciwnym wypadku należy zaznaczyć kwadrat nr 2 „nie”.

W poz. 68 należy zaznaczyć kwadrat nr 1 „tak”, jeżeli podatnik składa zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego (VAT-ZD), o którym mowa w art. 89a ust. 5 ustawy (z tytułu wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona), w przeciwnym wypadku należy zaznaczyć kwadrat nr 2 „nie”.

W poz. 69 w przypadku elektronicznej wersji deklaracji i zaznaczenia w poz. 68 kwadratu nr 1 „tak” należy podać liczbę załączników VAT-ZD – 1. Załącznik VAT-ZD w wersji elektronicznej stanowi listę rozwijalną, która umożliwia wprowadzenie dowolnej liczby wpisów.

Część H. PODPIS PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA

W pozycjach 70-74 trzeba wpisać kolejno: imię, nazwisko i podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika, telefon kontaktowy i datę wypełnienia (podpisania) deklaracji.

Wszystkie wpisywane w deklaracji wielkości ujemne poprzedza się znakiem minus ( - ).

Niewypełnienie którejkolwiek pozycji od 10 do 61 jest równoznaczne z wpisaniem zera (0).

Podstawa prawna: rozporządzenie ministra finansów z 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1136).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o tytoń do żucia, tytoń do nosa

  Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o pozostałe wyroby tytoniowe niebędące wyrobami akcyzowymi np. tytoń do żucia, tytoń do nosa.

  Dotacje na cyfryzację firm 2024. Innowacje cyfrowe w MŚP na Śląsku oraz Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP

  Jakie dofinansowanie można obecnie uzyskać na cyfryzację firmy będąc małym lub średnim przedsiębiorcą?

  Ceny transferowe 2024 - kontrole. Wezwanie do przedłożenia dokumentacji lokalnej, a zwolnienie dla podmiotów krajowych

  W związku z rosnącym zainteresowaniem organów podatkowych cenami transferowymi można zaobserwować zwiększoną liczbę kontroli w tym zakresie. Choć prowadzenie kontroli na podstawie i w granicach przepisów prawa stanowi obowiązek organów podatkowych, kontrolującym zdarzają się w tym zakresie nadużycia.

  Fundusze z FENG zasilą polski rynek venture capital. Przygotowanie pod inwestycje zwiększy szansę na uzyskanie finansowania

  Z końcem lutego 2024 r. zakończony został pierwszy nabór do pięciu programów PFR Ventures, w ramach których do polskich funduszy venture capital ma popłynąć 2 mld zł z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W kwietniu br startuje drugi nabór, a do końca 2024 roku PFR Ventures planuje przeprowadzić łącznie pięć rund selekcyjnych. W wyniku realizacji programów PFR Ventures przez polski rynek VC ma przepłynąć w ciągu kilku najbliższych lat ok. 3,1 mld złotych.

  Jeśli nie WIRON to jaki wskaźnik zastąpi WIBOR i od kiedy? Niepewność na rynku bankowym. Gubią się też klienci banków. Czy kredyty o stałym oprocentowaniu będą bardziej powszechne?

  Od kilku miesięcy temat wskaźników referencyjnych stał się bardzo gorący. Banki wydają się być już zniesmaczone całą tą reformą wskaźnikową, której końca nie widać. Także konsumenci już się w tym gubią, bo nie wiedzą, czy wskaźnik, który mają wpisany do umowy, od którego zależy ich oprocentowanie, będzie istniał, a jeśli nie, to na jaki inny się zmieni.

  Minister finansów ma nadzieję, że handlowe niedziele zostaną uregulowane w tym roku. Będą wyższe wpływy z VAT

  Trwa dyskusja nad przywróceniem handlu w niedziele. W Sejmie znajduje się projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie dwóch handlowych niedziel w miesiącu. Jakie byłyby skutki wprowadzenia dwóch handlowych niedziel w miesiącu w zakresie podatku VAT?

  Zmiany w handlu internetowym 2024. Minister Finansów: urzędy skarbowe dowiedzą się gdy zrobisz 30 (i więcej) transakcji w roku

  Minister finansów, Andrzej Domański zapewnił 12 kwietnia 2024 r., że nowe przepisy nie sprawią, że urzędy skarbowe będą inwigilować osoby sprzedające w internecie. Wyjaśnił, że monitorowanie transakcji będzie się zaczynać od 30 transakcji w ciągu roku i wtedy zostaną one zaraportowane.

  Obowiązek informowania ZUS o umowie o dzieło. Więcej formularzy RUD, ale mniej zawieranych umów. Dlaczego?

  ZUS informuje, że w 2023 r. złożono do ZUS-u więcej formularzy RUD niż rok wcześniej, ale odnotowano nieznaczny spadek zawieranych umów o dzieło zarówno w stosunku do 2022 r. jak i 2021 r.

  Domański: chcemy podnieść limit przychodów zwalniających z VAT do 240 tys. zł od stycznia 2025 r.

  Szykuje się podwyższenie limitu przychodów uprawniających do zwolnienia z rozliczania VAT do 240 tys. zł z obecnych 200 tys. zł. Zmiana miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

  Domański: przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację; inflacja na koniec tego roku wyniesie 4-5 proc.

  Śledzimy co dzieje się na rynku handlu żywnością. Widzimy, że to przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację - powiedział minister finansów Andrzej Domański. Według niego inflacja na koniec 2024 roku wyniesie 4-5 proc.

  REKLAMA