reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Rozliczenia VAT > Likwidacja kwartalnych rozliczeń VAT od 2017 roku

Likwidacja kwartalnych rozliczeń VAT od 2017 roku

Od 1 stycznia 2017 r. podatku VAT nie będzie można rozliczyć kwartalnie (wyjątkiem są tzw. mali podatnicy). Możliwości dokonywania kwartalnych rozliczeń zostaną pozbawieni także podatnicy rozpoczynający wykonywanie czynności opodatkowanych VAT w okresie 12 miesięcy licząc od miesiąca, w którym dokonali rejestracji jako czynni podatnicy VAT.

Likwidacja deklaracji VAT najwcześniej w 2019 roku

Takie są założenia projektu ustawy z dnia 22 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez ministra finansów.

Tylko mali podatnicy będą mogli rozliczać VAT kwartalnie

Zmianie ulegnie brzmienie art. 99 ustawy o VAT, tj.:

- nowa treść ust. 3 nie przewiduje rozliczenia za okresy kwartalne dla podatników innych niż mali podatnicy,

- nowa treść ust. 3a nie przewiduje możliwości rozliczeń za okresy kwartalne dla podatników rozpoczynających wykonywanie czynności opodatkowanych w okresie 12 miesięcy (okresów rozliczeniowych) począwszy od miesiąca, w którym dokonali rejestracji jako podatnicy VAT czynni.

Polecamy: Biuletyn VAT

Proponowana treść przepisów w zakresie rozliczeń kwartalnych:

W art.99:

a) ust. 3 i 3a otrzymują brzmienie:

„.3. Mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, mogą również składać deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 2, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego. najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa.

3a. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do podatników:

1) rozpoczynających wykonywanie czynności określonych w art. 5 przez okres dwunastu miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonali rejestracji jako podatnicy VAT czynni.

Polecamy: JPK_VAT 2018 – Instrukcja wdrożenia

2) którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Mali podatnicy, u których wartość sprzedaży przekroczyła kwotę określoną w art. 2 pkt 25, składają deklaracje podatkowe za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału:

1) w którym przekroczono tę kwotę - jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału; w przypadku gdy przekroczenie kwoty nastąpiło w drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest skiadana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału;

2) następujący po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę - jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału.”,

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata  

Nadużycia przy kwartalnych rozliczeniach VAT

Projektodawca wskazuje na doświadczenia organów skarbowych, gdzie z przeprowadzonych kontroli wynika że ta forma rozliczeń jest nadużywana przez nieuczciwe podmioty rejestrujące się jako podatnicy VAT, których celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej, lecz osiąganie korzyści kosztem budżetu państwa.

Takie podmioty wykorzystują różnicę w terminach rozliczeń dostawcy (kwartalne okresy rozliczeń) i odbiorcy (miesięczne terminy rozliczeń i częste wnioski o skrócony termin zwrotu podatku). Po 1-2 miesiącach, czyli przed upływem kwartału, dostawcy znikają przed terminem złożenia deklaracji za ten okres rozliczeniowy, nie wywiązując się z obowiązku odprowadzenia podatku z tytułu dokonanej transakcji. W tej sytuacji organy podatkowe często zmuszone są dokonać zwrotu dla nabywcy, który odliczył podatek naliczony, bez możliwości sprawdzenia, czy dostawca rozliczył podatek od wykazanej na fakturze dostawy.

Kto będzie mógł dokonywać rozliczeń kwartalnych po nowelizacji

Kwartalnych rozliczeń VAT będą mogli dokonywać od 2017 roku tylko mali podatnicy VAT. Małym podatnikiem VAT jest ten podatnik, którego przychód ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczył w poprzednim roku kwoty 1 200 000 euro przeliczonej na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Jako, że w 2016 roku pierwszym dniem roboczym października był 3 października, do obliczenia limitu na 2017 rok trzeba przyjąć średni kurs euro z tego dnia. Średni kurs euro ogłoszony przez NBP w dniu 3 października 2016 r., wynosił 4,2976 zł (tabela średnich kursów walut obcych NBP nr 191/A/NBP/2016 z 03.10.2016 r.). Zatem w 2017 roku limit dla małych podatników VAT wynosi 5.157.100,- zł.

Przy czym w przypadku podatników prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, będących agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - limitem dla małego podatnika jest równowartość 45.000 euro kwoty prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku).

Małym podatnikiem jest również podatnik VAT rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdy przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej ww. limitów.

Dodatkowo proponuje się doprecyzowanie - w związku z treścią projektowanego art. 99 ust. 3a pkt 2 ustawy), dotyczącego podatników dokonujących sprzedaży towarów objętych instytucją odpowiedzialności solidarnej (załącznik 13 do ustawy).

Polecamy: Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Tego rodzaju podatnicy będą mogli składać deklaracje za okresy kwartalne w przypadku, gdy łączna wartość dostawy ww. towar w bez kwoty podatku w żadnym miesiącu w danym kwartale lub poprzedzających go 4 kwartałach, nie przekroczyła kwoty 50 tys. zł.

Zdaniem MF, zmiana ta zapewni bieżącą informację organom podatkowym (w szczególności w odniesieniu do nowych podmiotów, wśród których ryzyko wystąpienia nieprawidłowości jest największe), pozwoli na wyeliminowanie nadużyć oraz polepszy płynność budżetu.

Ponadto, w związku zmiany dotychczasowego brzmienia art. 99 zmianie ulegnie także treść art. 103, który określa termin obliczania i wpłacania podatku na rachunek urzędu skarbowego.

Kiedy nastąpi zmiana przepisów

Przepis art. 9 ustawy nowelizującej,  zawiera przepis przejściowy stanowiący, że przepisy dot. likwidacji rozliczeń kwartalnych dla podatników innych niż mali podatnicy oraz obowiązku składania tych deklaracji oraz informacji podsumowujących okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej będą stosowane począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2017 r.

Natomiast art. 10 przewiduje, że art. 99 ust. 3a w nowym brzmieniu będzie miał zastosowanie do podatników, którzy rozpoczynają wykonywanie czynności określonych w tym przepisie od dnia 1 stycznia 2017 r.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama