Kategorie

Stawka VAT na leki weterynaryjne

Adam Kuchta
Redaktor portalu Infor.pl
Stawka VAT na leki weterynaryjne
Fotolia
Ministerstwo Finansów przychyliło się do argumentów wysuwanych przez producentów leków, weterynarzy, rolników i wycofało się z pomysłu podwyższenia stawki VAT na leki weterynaryjne. W efekcie stawka VAT na te produkty lecznicze pozostanie na niezmienionym poziomie, czyli 8%.

Wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został raport z konsultacji publicznych projektu z dnia 8 listopada 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa.

Podstawowym elementem nowelizacji jest propozycja wprowadzenia nowego sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT i odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów, oraz aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2015 w zakresie usług.

Proponowane rozwiązanie pociągnęło za sobą istotne zmiany w zakresie stawek VAT, tj. wprowadzona zostanie nowa matryca stawek VAT. W efekcie część stawek zostanie obniżona, ale znajdą się również przypadki podwyższenia VAT na niektóre towary. Ta druga sytuacja wystąpiła w przypadku leków weterynaryjnych.

VAT na leki weterynaryjne

Reklama

Pierwotny projekt noweli przewidywał podwyższenie stawki VAT na leki weterynaryjne z 8% do poziomu 23%. W ramach konsultacji publicznych okazało się jednak, że projektowana regulacja spotkała się z szerokim sprzeciwem wielu środowisk przedsiębiorców, producentów leków, importerów, weterynarzy czy producentów rolnych.

Postulat utrzymanie obniżonej stawki został wysunięty m.in. przez Konfederację Lewiatan, Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną, Polskie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET, Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych czy Izbę Gospodarczą Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz.

Ministerstwo Finansów ostatecznie przychyliło się do argumentów, które pojawiły się w toku konsultacji. W związku z powyższym produkty lecznicze weterynaryjne pozostaną objęte preferencyjną stawką VAT w wysokości 8%.

Przyjrzymy się argumentom wysuwanym podczas konsultacji.

Konfederacja Lewiatan zgłosiła postulat usunięcia z poz. 15 załącznika nr 1 do Projektu sformułowania „z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych” wskazując, co następuje:

Reklama

„Poz. 15 bez względu na CN - Produkty lecznicze – z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych – dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego oraz te, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską

Należy pozytywnie ocenić połączenie w jednej pozycji załącznika dotychczasowej treści dwóch pozycji obecnie obowiązującego załącznika nr 3 do ustawy o VAT (poz. 88 i 89) - w zakresie obu sposobów uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Sprzyja to przejrzystości stosowania regulacji.

Natomiast wyłączenie z zakresu stosowania obniżonej stawki produktów leczniczych weterynaryjnych poprzez wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych” jest zupełnie niezrozumiałe.

Przede wszystkim nie jest znana przyczyna takiego wyłączenia – brak jest odniesienia się w uzasadnieniu do tej zmiany, trudno zatem ocenić czy przesłanki do podwyższenia stawki na produkty lecznicze weterynaryjne znajduje racjonalne uzasadnienie.

Wyłączenie z zakresu stosowania obniżonej stawki produktów leczniczych weterynaryjnych ma wymiar fiskalny.

Polecamy: VAT 2019. Komentarz

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, dostawa produktów leczniczych weterynaryjnych, których dopuszczenie do obrotu następuje co do zasady w sposób tożsamy jak produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi, objęta jest obniżoną stawką VAT.

Dyrektywa VAT (załącznik III) zezwala na stosowanie stawki obniżonej do dostawy produktów leczniczych weterynaryjnych, z czego korzysta szereg państw członkowskich. Ma to duże znaczenie dla nabywców produktów leczniczych weterynaryjnych (hodowcy, rolnicy ryczałtowi, osoby fizyczne - posiadacze zwierząt domowych).”

Polskie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET:

„Wyłączenie z zakresu stosowania obniżonej stawki produktów leczniczych weterynaryjnych poprzez wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych” jest zupełnie niezrozumiałe, nie znajduje wytłumaczenia ani w uzasadnieniu do ustawy ani w dokumencie Ocena Skutków Regulacji. Skutek tej zmiany odczują nie tylko rolnicy, producenci żywności, właściciele zwierząt gospodarskich czy domowych ale również konsumenci. Może również dojść do zagrożenia zdrowia publicznego.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, dostawa produktów leczniczych weterynaryjnych, objęta jest obniżoną stawką VAT, niezależnie czy dostarczane są jako element usługi weterynaryjnej czy też osobno. Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej wskazuje produkty lecznicze przeznaczone dla zwierząt jako jedną z kategorii towarów, które państwa członkowskie mogą objąć obniżoną stawką VAT.

Podwyższenie stawki podatku uderza przede wszystkim w tych nabywców towarów i usług, którzy nie mogą odliczyć tego podatku. A zatem dotyczyć będzie właścicieli zwierząt domowych, ale także tych hodowców zwierząt, którzy nie zawsze są podatnikami VAT. Może to doprowadzić do powstania szarej strefy obrotu produktami leczniczymi przeznaczonymi dla zwierząt, a nawet czarnej – obrotu substancjami aktywnymi, ale także - co bardzo niebezpieczne – skutkować ograniczeniem szczepień i opieki weterynaryjnej nad zwierzętami.

Podwyższenie stawki VAT na dostawę leków weterynaryjnych zwiększy ryzyko chorób zwierząt produkujących żywność (mięso, mleko, jaja, miód) - a w konsekwencji doprowadzi do zagrożenia bezpieczeństwa żywności mającego bezpośredni wpływ na zdrowie publiczne.

Tam gdzie hodowca nie jest uprawniony do pełnego odliczenia podatku naliczonego wzrost stawki VAT na leki weterynaryjne przełoży się na ceny produktów. Jest to spodziewana konsekwencja wzrostu stawki VAT na leki weterynaryjne – koszt podwyżki poniosą konsumenci. Może to doprowadzić do zmniejszenia atrakcyjności polskich produktów pochodzenia zwierzęcego na rodzimym rynku oraz wpłynąć na konkurencyjność polskiej żywności na rynkach międzynarodowych.

Lekarze weterynarii mogą zacząć chętniej korzystać z leków przeznaczonych dla ludzi (które nadal opodatkowane będą 8% stawką VAT). Takie leki nie mogą być stosowane u zwierząt produkujących żywność. Nie powinny być używane u zwierząt towarzyszących, o ile mają swoje odpowiedniki w palecie oferowanych na rynku lokalnym leków weterynaryjnych.”


Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna:

„Zastrzeżenia co do planowanego podniesienia stawki VAT przewidzianej dla produktów leczniczych weterynaryjnych z 8 % do 23 %.

Zmiana ta wynika z zaproponowanego nowego brzmienia obecnego załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług „Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%".

Takie rozwiązanie, to jest jednolite traktowanie produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi i produktów leczniczych weterynaryjnych, ma swoje głębokie uzasadnienie, które wynika z faktu, iż zarówno jedne jak i drugie służą w ogólnym rozrachunku ochronie zdrowia publicznego i ochronie zdrowia ludzi. Należy bowiem pamiętać, iż działalność lekarzy weterynarii w ramach zakładów leczniczych dla zwierząt świadczących usługi weterynaryjne polega również na ochronie zdrowia ludzi poprzez ochronę zdrowia zwierząt, zwalczanie odzwierzęcych” chorób zakaźnych, nadzór nad żywnością zwierzęcego pochodzenia, a więc weterynaryjnej ochronie zdrowia publicznego.

Wprowadzenie wyższej stawki na produkty lecznicze weterynaryjne najprawdopodobniej spowodowałoby podwyższenie cen usług weterynaryjnych, w szczególności tych w zakładach leczniczych weterynaryjnych działających na terenach wiejskich, co miałoby bezpośredni wpływ na podwyższenie kosztów chowu i hodowli zwierząt gospodarskich dla rolników i niewątpliwie negatywnie odbiłoby się na całej branży rolniczej. Wyższe koszty poniosą także właściciele małych zwierząt, zwłaszcza psów i kotów choćby z powodu droższych szczepionek. Należy również pamiętać o wzroście kosztów wykonywania ustawowych zadań przez Państwową Inspekcję Weterynaryjną w szczególności w zakresie szczepień na wściekliznę oraz zwalczania chorób zakaźnych. Oprócz powyższego proponowana zmiana bardzo negatywnie wpłynie na działalność schronisk, stowarzyszeń i organizacji opiekujących się bezdomnymi zwierzętami, dla których koszty produktów leczniczych weterynaryjnych kupowanych dla zwierząt, którymi się opiekują stanowią bardzo dużą część ich wydatków i ich zwiększeniu organizacje te, zwłaszcza mniejsze, mogą po prostu nie podołać.”

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych:

„Sprzeciw wobec podniesienia stawki VAT na produkty lecznicze weterynaryjne.

Skutek zmiany stawki VAT odczują nie tylko rolnicy, producenci żywności, właściciele zwierząt gospodarskich, ale także konsumenci.

Może się to przyczynić również do zagrożenia zdrowia publicznego - zwiększy ryzyko chorób zwierząt produkujących żywność (mięso, mleko, jaja, miód) - a w konsekwencji doprowadzi do zagrożenia bezpieczeństwa żywności mającego bezpośredni wpływ na zdrowie publiczne.

Wzrost cen leków weterynaryjnych może doprowadzić do powstania szarej strefy obrotu produktami leczniczymi przeznaczonymi dla zwierząt, a nawet czarnego obrotu substancjami aktywnymi, ale także co bardzo niebezpieczne skutkować ograniczeniem szczepień i opieki weterynaryjnej nad zwierzętami. Projektowany przepis może więc zaszkodzić producentom mięsa, mleka, jaj, miodu, ryb.

Wzrost stawki VAT może doprowadzi również do zmniejszenia atrakcyjności polskich produktów pochodzenia zwierzęcego na rodzimym rynku oraz wpłynąć na konkurencyjność polskiej żywności na rynkach międzynarodowych.

Lekarze weterynarii mogą zacząć chętniej korzystać z leków przeznaczonych dla ludzi (które nadal opodatkowane będą 8% stawką VAT). Takie leki nie mogą być stosowane u zwierząt produkujących żywność.”

Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz:

„Postulat usunięcia z poz. 15 załącznika nr 2 do projektu ustawy sformułowania „z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych".

Podwyższenie stawki podatku uderza przede wszystkim w tych nabywców towarów i usług, którzy nie mogą odliczyć tego podatku. Będzie zatem dotyczyć także tych hodowców zwierząt, którzy nie są podatnikami VAT. Może to doprowadzić do powstania szarej strefy obrotu produktami leczniczymi przeznaczonymi dla zwierząt, a nawet czarnej — obrotu substancjami aktywnymi, ale także - co bardzo niebezpieczne — skutkować ograniczeniem szczepień i opieki weterynaryjnej nad zwierzętami.

Działanie takie może zwiększyć ryzyko chorób zwierząt produkujących żywność (mięso, mleko, jaja, miód) - a w konsekwencji doprowadzi do zagrożenia bezpieczeństwa żywności mającego bezpośredni wpływ na zdrowie publiczne.

Tam gdzie hodowca nie jest uprawniony do pełnego odliczenia podatku naliczonego wzrost stawki VAT na leki weterynaryjne przełoży się na ceny produktów. Jest to spodziewana konsekwencja wzrostu stawki VAT na leki weterynaryjne — koszt podwyżki poniosą konsumenci. Może to doprowadzić do zmniejszenia atrakcyjności polskich produktów pochodzenia zwierzęcego na rodzimym rynku oraz wpłynąć na konkurencyjność polskiej żywności na rynkach międzynarodowych.”

Zobacz: Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  18 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?