Kategorie

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) 2019/2020

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) 2019/2020
Wiążąca informacja stawkowa (WIS) 2019/2020
Wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej w zakresie VAT przewiduje opublikowany 9 listopada 2018 r. projekt nowelizacji ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej. WIS-y podatnicy będą mogli uzyskać już od 1 kwietnia 2019 r. ale WIS-y otrzymane przed 1 stycznia 2020 r. będą chronić podatników dopiero w odniesieniu do transakcji, realizowanych w 2020 roku.

Ostatecznie, zgodnie z uchwaloną 19 lipca 2019 r. ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustawprzepisy określające zasady dot. wiążącej informacji stawkowej (WIS) wejdą w życie od 1 listopada 2019 r. i od tego dnia będzie można składać wnioski o WIS.
Natomiast dopiero od 1 kwietnia 2020 r. będą mogły formalnie wiązać organy podatkowe pierwsze wiążące informacje stawkowe, które dotyczyć mogą wyłącznie obowiązującej od tej daty nowej matrycy stawek VAT.

Co to jest wiążąca informacja stawkowa

WIS to nowa instytucja w podatku VAT łącząca funkcjonalności i zalety opinii klasyfikacyjnych ZUS i indywidualnych interpretacji podatkowych w zakresie stawek VAT dla poszczególnych towarów i usług.

Wiążące informacje stawkowe (w formie decyzji administracyjnych) będzie wydawał dyrektor izby administracji skarbowej, wyznaczony (rozporządzeniem wykonawczym) przez Ministra Finansów.

W wiążącej informacji stawkowej znajdą się następujące informacje:

 • opis towaru albo usługi, które są przedmiotem decyzji,
 • klasyfikacja danego towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury Scalonej (CN) albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii
 • lub pozycji PKWiU,
 • wskazanie stawki VAT właściwej dla danego towaru lub usługi.

Wiążące informacje stawkowe będą wydawane na odnośnie opodatkowania VAT (ustalenia stawki podatku) dostawy, importu, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług.

Podatnicy będą też mogli wykorzystać WIS przy stosowaniu przepisów dot. VAT, które nie określają stawki VAT a przywołują klasyfikację statystyczną, np. na potrzeby:
- opodatkowania VAT transakcji na zasadzie odwróconego obciążenia (załącznik nr 11 do ustawy o VAT),

- stosowania instytucji odpowiedzialności solidarnej (załącznik nr 13 do ustawy o VAT),

- zwolnienia podmiotowego (zał. nr 12 do ustawy o VAT określa towary, którymi obrót uniemożliwia zastosowanie zwolnienia podmiotowego),

- zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej.

W przypadku tych regulacji o ich stosowaniu przesądza odpowiednie klasyfikowanie towarów według CN albo usług według PKWiU. 

Kto będzie mógł uzyskać WIS

Wiążąca informacja stawkowa będzie wydawana na wniosek (wzór wniosku określi w rozporządzeniu minister finansów):

Reklama

1) Podatnika posiadającego numer identyfikacji podatkowej NIP (w tym podatnika zwolnionego podmiotowo z VAT na podstawie art. 113 ustawy o VAT –  gdy wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł), który np. dokonuje (lub planuje dokonać) krajowej dostawy towarów, importu towarów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jak również zobowiązany do rozliczenia podatku podatnik nabywający towary od podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia tej działalności w Polsce.

2) Zamawiającego w rozumieniu ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Polecamy: Akademia VAT

Wniosek o WIS

Jeden wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej będzie mógł dotyczyć tylko jednego towaru albo usługi.

Wzór wniosku zostanie ustalony przez ministra finansów w rozporządzeniu. W uzasadnieniu omawianego projektu nowelizacji ustawy o VAT wskazano następujące elementy (dane), które będzie zawierał wniosek:

- dane wnioskodawcy  a także dane pełnomocnika wnioskodawcy (jeżeli został ustanowiony),

- szczegółowy opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS, który pozwoli na zidentyfikowanie go zgodnie z CN albo PKWiU

Do wniosku będą mogły być również dołączone wszelkiego rodzaju dokumenty, które ułatwią organowi wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji (np. fotografie, plany, instrukcje, katalogi, receptury, atesty, informacje od producenta)

Za każdy wniosek trzeba będzie zapłacić urzędową opłatę w wysokości 40 zł.

Wniosek będzie składany do dyrektora izby administracji skarbowej wyznaczonego do wydawania WIS przez ministra finansów. Wyznaczonych do spraw WIS może być jeden lub więcej dyrektorów izb administracji skarbowej.

Termin wydania WIS

Organ podatkowy (dyrektor izby administracji skarbowej) powinien wydać WIS bez zbędnej zwłoki ale nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Reklama

Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (zgodnie ze wskazanym w art. 41g ustawy o VAT przepisem art. 139 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa).

Czasem do rozpatrzenia wniosku o WIS będzie konieczne przeprowadzenie badań lub analiz przez laboratoria jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej lub inne akredytowane laboratoria (badania te lub analizy są wykonywane na koszt wnioskodawcy). W takim przypadku termin 3-miesięczny na wydanie WIS zaczyna biec od dnia otrzymania wyników tych badań lub analiz.

Ochrona prawna jaką daje WIS

  Podobnie jak indywidualna interpretacja podatkowa także WIS będzie wiążąca dla organów podatkowych względem podatnika będącego jej posiadaczem i w odniesieniu do konkretnego towaru albo usługi, których dotyczy.

Zatem żaden organ podatkowy nie będzie mógł skutecznie zakwestionować np. wysokości stawki podatkowej na sprzedawany towar stosowanej przez podatnika w oparciu o uzyskaną WIS, o ile sprzedawany towar będzie odpowiadał opisowi zawartemu w WIS i wniosku o jej wydanie.

WIS będą mogli posługiwać się również inne podmioty niż wnioskodawca, który uzyskał WIS jeżeli przedmiotem ich transakcji będą towar lub usługa objęte daną WIS.

Zastosowanie się do WIS wydanej dla innego podatnika, ale dotyczącej tego samego towaru  lub usługi nie może szkodzić podatnikowi, także w razie zakwestionowania np. stawki VAT stosowanej w oparciu o WIS przez organ podatkowy. W takiej sytuacji wobec podatników nie będą prowadzone postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, nie będą naliczane odsetki za zwłokę lub też podatnicy będą zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku.

WIS wydawane będą przez wyznaczonego przez Ministra Finansów dyrektora izby administracji skarbowej, który będzie występował w tym przypadku w roli organu pierwszej instancji. Organem odwoławczym od WIS (organem drugiej instancji) będzie szef Krajowej Administracji Skarbowej.


Wygaśnięcie lub zmiana WIS

W omawianym projekcie nowelizacji ustawy o VAT przewidziano, że WIS wygasa z mocy prawa w przypadku zmiany przepisów dotyczących VAT, które odnoszą się bezpośrednio do towaru  albo usługi będących przedmiotem WIS, o ile WIS stanie się niezgodna z nowymi przepisami (np. zmiana stawki VAT na dany towar). Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których WIS stała się z nimi niezgodna.

WIS może też być zmieniona lub uchylona przez organ podatkowy (w każdym czasie) – z urzędu lub na wniosek adresata WIS, gdy decyzja WIS jest nieprawidłowa lub gdy staje się niezgodna z prawem w wyniku:

1) przyjęcia zmiany w Nomenklaturze scalonej,

2) przyjęcia przez Komisję Europejską środków, w celu określenia klasyfikacji taryfowej towarów,

3) gdy przestaje być zgodna z interpretacją Nomenklatury scalonej, wynikającą z:

a) not wyjaśniających, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a) tiret drugie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej,

b) wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

c) decyzji klasyfikacyjnych, opinii klasyfikacyjnych lub zmian not wyjaśniających do Nomenklatury Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów, przyjętej przez organizację ustanowioną na mocy Konwencji o utworzeniu Rady Współpracy Celnej, sporządzonej w Brukseli dnia 15 grudnia 1950 r.

4) pomyłki organu podatkowego lub z innych powodów (w tym przypadków, o których mowa w art. 240 i 247 Ordynacji podatkowej).

WIS zamiast indywidualnej interpretacji podatkowej

W zakresie objętym WIS nie będą wydawane indywidualne interpretacje podatkowe. Dlatego też  jeśli podatnik będzie chciał uzyskać informację wyłącznie na temat właściwej stawki  dla sprzedawanego przez niego towaru albo usługi, będzie to możliwe jedynie w formie wystąpienia o WIS.

W okresie przejściowym (tj. od 1 kwietnia 2019 r do 31 grudnia 2019 r.) podatnicy będą mogli uzyskać indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące określenia właściwej stawki podatku VAT dla towarów i usług będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu przed dniem 1 stycznia 2020 r. Interpretacje te nie będą mogły dotyczyć stanu prawnego, który będzie obowiązywał od tej daty.

Uzyskanie przez podatników WIS będzie możliwe już od 1 kwietnia 2019 r. ale tylko w odniesieniu do transakcji realizowanych od 1 stycznia 2020 r.

Zatem odnośnie transakcji realizowanych do końca 2019 roku ochronę prawną będą jak dotąd dawały jedynie interpretacje podatkowe.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  5 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Firma w Anglii, oddział w Polsce - co warto wiedzieć?

  Firma w Anglii. Ze względu na atrakcyjne dla biznesu rozwiązania prawne oraz przyjazne nastawienie urzędów względem przedsiębiorców, Wielka Brytania przyciąga pod swoje skrzydła wielu przedsiębiorców, chcących pracować w tak odpowiednich dla nich warunkach. Są wśród nich także nasi rodacy. Jednak decydując się na przeniesienie bądź zarejestrowanie firmy w UK, powinni oni pamiętać, że będąc właścicielami spółki typu Limited (odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), mają oni możliwość otworzenia oddziału tejże spółki na terytorium Polski. Kiedy taki oddział powinno się otworzyć? Jak to zrobić i jakie płyną z tego korzyści?

  Zmiana urzędu skarbowego neutralna dla dużych podatników

  Zmiana urzędu skarbowego dla dużych podatników. Ponad połowa dużych podatników nie dostrzegła zmiany jakości obsługi w pierwszym kwartale po przeniesieniu obsługi największych podatników do Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. W pierwszym okresie po wdrożeniu reformy 45,2% respondentów dostrzegło przejściowe pogorszenie się jakości obsługi – wynika z ankiety przeprowadzonej przez EY.

  Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej

  Rygor natychmiastowej wykonalności w celu zabezpieczenia zobowiązania podatkowego. Wydane przeciw spółce postanowienie o rygorze natychmiastowej wykonalności upadło, bo wydał je niewłaściwy organ.

  Dlaczego francuskie firmy (prawie) nie płacą w Polsce CIT?

  Szereg francuskich przedsiębiorstw nie płaci w Polsce podatku CIT lub jest on odprowadzany w marginalnej wysokości. Jednocześnie wiele francuskich korporacji otrzymało pomoc państwową większą niż zapłacony przez nie podatek – wynika z opublikowanego 5 sierpnia 2021 r. raportu ZPP.

  Ceny transferowe - obowiązek sporządzania dokumentacji „master file”

  Dokumentacja „master file” (ceny transferowe). Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedź na interpelację poselską w sprawie grupowej dokumentacji cen transferowych „master file”.

  Polski Ład. Jak zmienią się koszty dla ryczałtowców?

  Ryczałt według Polskiego Ładu – obniżki stawek podatku dla wybranych, wzrost kosztów dla wszystkich. Jak zmienią się koszty dla ryczałtowców?

  Jak prawidłowo stosować uproszczenia w procedurze TIR w Unii Europejskiej?

  Przy wysyłce towarów każda ze stron kontraktu handlowego powinna wziąć na siebie odpowiedzialność co do poszczególnych etapów transportu towaru. Poczynając od instytucji nadawcy na liście przewozowym, poprzez stawienie się kierowcy w urzędzie otwarcia i zamknięcia procedury, aż po urząd celny przekroczenia granicy. Wszystkie elementy muszą być spójne i zachowywać ciągłość zdarzeń. W przeciwnym wypadku należy spodziewać się sankcji karnych o niedopełnienie obowiązków prawnych.

  Ulga rehabilitacyjna - jakie zmiany od 2022 r.?

  Ulga rehabilitacyjna znalazła się w programie zmian podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Ustawodawca planuje m.in. rozszerzenie katalogu wydatków uprawniających do tej preferencji podatkowej. Jakie dokładnie zmiany mają się pojawić od 2022 r.?

  Zwrot VAT przy oskarżeniu o udział w transakcji karuzelowej

  Wstrzymanie zwrotu VAT. Czy przedsiębiorca prowadzący działalność w tzw. branży wrażliwej, a więc w obszarze szczególnie narażonym na oszustwa związane z podatkiem od towarów i usług, oskarżony o takie oszustwo w ramach transakcji karuzelowych, objęty kontrolą i postępowaniem podatkowym, ma w trakcie jego trwania szansę na odzyskanie VAT?

  E-faktura i Krajowy System e-Faktur od 1 października

  E-faktura i Krajowy System e-Faktur (KSeF) to kolejne etapy wdrażania e-usług ułatwiających rozliczenia między firmami. KSeF ma zbierać wszystkie e-faktury wystawiane przez przedsiębiorców. Co ciekawe, jego celem jest możliwość analizowania i doglądania zgodności faktur VAT wystawionych przez przedsiębiorców swoim kontrahentom. Można wobec tego powiedzieć, że rząd chce mieć nad wszystkim większą kontrolę i zapobiec stosowaniu nieuczciwych praktyk względem urzędu skarbowego. Przejrzystość dokumentacji ma pomóc w wyłapywaniu przestępstw podatkowych i wszelkiego typu nadużyć z tym związanych. Zaletą wprowadzenia KSeF jest automatyzacja procesu związanego z przeprowadzaniem kontroli podatkowych – skrócenie ich czasu i mniejsze zaangażowanie w to przedsiębiorców.

  Nowe obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

  Biura rachunkowe. Od 31 lipca 2021 roku obowiązuje rozszerzony katalog podmiotów oraz instytucji zobowiązanych przepisami w zakresie przeciwdziałaniu prania pieniędzy, oraz modyfikacja niektórych obowiązków podmiotów wcześniej do tego zobowiązanych. Obowiązek został rozszerzony między innymi na małe biura rachunkowe nieprowadzące usługowo ksiąg rachunkowych.

  Prosta Spółka Akcyjna a startup

  Prosta Spółka Akcyjna a startup. Po wejściu w życie do polskiego porządku prawnego Prostej Spółki Akcyjnej („PSA”) wiele nowych przedsiębiorstw do rozwoju których niezbędne jest finansowanie zewnętrzne zastanawia się nad wyborem PSA jako formy prowadzenia działalności. Dla niektórych z nich może być to rzeczywiście dobry wybór. Poniżej przedstawione zostaną wybrane korzyści dla startupów jakie daje prowadzenie działalności w formie PSA.

  Polski Ład. Rewolucja w podatku dochodowym

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Rząd przedstawił projekt zmian w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw. W przypadku Polskiego Ładu sprawdza się powiedzenie, że diabeł tkwi w szczegółach. Wśród zaproponowanych zmian znajdują się bowiem sztandarowe projekty podniesienia kwoty wolnej od podatku i drugiego progu, które należy ocenić pozytywnie. Jest też jednak wiele przepisów, które będą skutkowały dotkliwą podwyżką świadczeń publiczno-prawnych. Z kolei dla klasy średniej, która według projektu zaczyna się od poziomu dochodów nieco ponad 68 tys. zł, rząd zapowiedział ulgę.

  Program motywacyjny opcji menedżerskich jako finansowy katalizator w okresie pandemii

  Koszty oraz specyfika programu motywacyjnego opcji na akcje i warrantów subskrypcyjnych - wycena opcji menedżerskich zgodnie z MSSF 2.

  Ulga na zabytki w PIT i ryczałcie od 2022 roku

  Ulga na zabytki. Od 2022 r. ma zostać wprowadzona nowa ulga podatkowa dla podatników podatku PIT (płacących podatek wg skali podatkowej i 19% stawki podatku) oraz podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będących właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych (zabytkowych nieruchomości wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków). Odliczone od dochodu (przychodu - w przypadku ryczałtu) będą mogły być wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane (także wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej) dotyczące ww. zabytkowej nieruchomości. Odliczeniu będą mogły podlegać także wydatki na odpłatne nabycie ww. zabytkowej nieruchomości - pod warunkiem, że podatnik poniósł na ten zabytek wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim. Ulga na zabytki jest przewidziana w projekcie (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT), przygotowanego w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Podatek dochodowy: co można wliczyć w firmowe koszty?

  Wrzucić w koszty, czy nie wrzucić? Oto jest pytanie, które zadaje sobie każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą. Odpowiedź ma niebagatelne znaczenie, bo decyduje o wysokości podatku dochodowego. Poza tym nieprawidłowe zakwalifikowanie wydatku może narazić przedsiębiorcę na kłopoty z urzędem skarbowym.

  Polski Ład. Nowe ulgi podatkowe

  Ulgi podatkowe Polskiego Ładu. Wsparcie od fiskusa dostaną sponsorzy przekazujący pieniądze na sport, kulturę i naukę, a także kupujący zabytki. Preferencje mają sprzyjać również rozwojowi firm i ekspansji na nowe rynki.

  Wspólne rozliczenie PIT - zmiany od 2022 roku

  Wspólne rozliczenie PIT. Przygotowany w ramach tzw. Polskiego Ładu projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) przewiduje m.in. istotne zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia podatku dochodowego przez małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Czynności opodatkowane PCC a zwolnienie z VAT

  Opodatkowanie PCC a VAT. Jakie są skutki zwolnienia z podatku VAT jednej ze stron czynności cywilnoprawnej dla jej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Dział podatkowy w firmie - 6 globalnych trendów

  Dział podatkowy w firmie. Działy podatkowe mogą odegrać strategiczną rolę w procesie transformacji biznesowej. Zdaniem połowy liderów działów podatkowych pandemia zwiększyła produktywność pracowników. Na podstawie rozmów z liderami działów podatkowych, eksperci Deloitte wyróżnili sześć trendów, które będą definiować pracę specjalistów podatkowych i finansowych.

  Nowe Prawo własności przemysłowej - szykują się duże zmiany

  Prawo własności przemysłowej. Zmiany w zakresie zgłaszania wzorów użytkowych, ochrony wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i wynalazków przewiduje projekt (UD263) nowego Prawa własności przemysłowej, który został opublikowany w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ten jest przygotowywany w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii i ma zostać przyjęty przez rząd w IV kwartale 2021 roku.

  Polski Ład - co się zmieni w podatkach?

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Przedstawiamy raport nt. podatkowych zmian w Polskim Ładzie, przygotowany przez prof. Adama Mariańskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Profesor Adam Mariański analizuje w nim projekt zmian przepisów podatkowych i wskazuje które z proponowanych przez Ministerstwo Finansów rozwiązań są korzystne dla podatników, a które doprowadzą do zwiększenia obciążeń podatkowych i pogłębienia się nierówności.

  Abolicja podatkowa dla firm wracających z zagranicy

  W ramach Nowego Ładu rząd zapowiada wprowadzenie amnestii fiskalnej dla przedsiębiorców wracających do Polski z zagranicy. Od lipca do końca roku 2022 będzie można zgłosić osiągnięty w przeszłości dochód, który nie został opodatkowany. Rząd zapewnia przedsiębiorców, że gdy wrócą do Polski z majątkiem i dochodami, nie będą ścigani za unikanie opodatkowania.

  Opodatkowanie VAT usługi najmu świadczonej na rzecz unijnego kontrahenta

  VAT od najmu. O ile w przypadku świadczenia usług najmu nieruchomości na rzecz podatnika mającego siedzibę na terenie Polski ulega wątpliwości, że usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce, o tyle takie wątpliwości pojawiają się często w przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów mających siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.