reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Transakcje zagraniczne > Import towarów – jak rozliczać VAT od towarów sprowadzanych spoza UE

Import towarów – jak rozliczać VAT od towarów sprowadzanych spoza UE

Import (w zakresie VAT) jest rozumiany jako przywóz towarów spoza UE. Nie zawsze oznacza to dla polskiego podatnika obowiązek rozliczenia w kraju VAT od importu. Importer może być zobowiązany do rozliczania VAT od WNT. Także sposób rozliczenia VAT od importu nie jest jednolity. Podatnik może wybrać korzystniejsze rozliczenie w deklaracji. Warto to rozważyć.

Import towarów ma miejsce, gdy przywóz towarów następuje z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej (art. 2 pkt 7 ustawy o VAT). Z kolei z art. 60 dyrektywy 2006/112/WE wynika, że krajem opodatkowania importu towarów jest to państwo członkowskie, na którego terytorium znajdują się towary w momencie ich wprowadzenia do Wspólnoty. Dlatego import podlega opodatkowaniu VAT w Polsce, jeśli towary zostały dopuszczone do obrotu na terytorium naszego kraju (art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT).

VAT 2019

1. Kto jest podatnikiem z tytułu importu towarów

Zasadniczo podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego od importu towarów, który podlega opodatkowaniu w Polsce, jest importer, czyli podmiot sprowadzający towar spoza Unii Europejskiej. Przepisy ustawy o VAT wskazują jednak także na inne podmioty, które w określonych przypadkach stają się podatnikami z tytułu importu towarów, mimo że np. nie nabywają prawa własności towarów.

Podatnikiem, który ma obowiązek rozliczyć podatek należny z tytułu dokonanego importu towarów, jest podmiot będący osobą prawną, jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną (art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o VAT):

 1. na którym ciąży obowiązek uiszczenia cła, w tym również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest:
 • zwolniony od cła albo
 • cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo
 • zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną;

2) uprawniony lub na który, zgodnie z odrębnymi przepisami, zostały przeniesione prawa i obowiązki osoby uprawnionej do korzystania z procedury:

 • uszlachetniania czynnego lub
 • odprawy czasowej.

Przy imporcie towarów podatnikiem może być również przedstawiciel podatkowy, gdy zostanie ustanowiony przez podmiot obowiązany do uiszczenia cła. Wówczas podatnikiem jest przedstawiciel podatkowy, w zakresie, w jakim działa w imieniu własnym na rzecz tego podmiotu (art. 17 ust. 1b ustawy o VAT).

Polecamy: Najnowsze zmiany w VAT. Sprawdź!

Polecamy: Praktyczny przewodnik po zmianach w VAT. Sprawdź!

Polecamy: AKADEMIA VAT z Radosławem Kowalskim (od 30 sierpnia do 10 września) – Cykl 3 webinariów: 8 wybranych zmian w VAT - praktyczny przegląd dla księgowych, Split payment, Biała lista podatników VAT

Podatnikiem, który jest zobowiązany do rozliczenia podatku należnego z tytułu importu towarów, jest nie tylko podatnik VAT czynny. Obowiązek ten obciąża także podatnika zwolnionego z VAT ze względu na obroty. Podatnik ten:

 • wykazuje podatek należny w zgłoszeniu celnym i wpłaca go na rachunek urzędu,
 • nie odlicza podatku naliczonego, ponieważ ze względu na zwolnienie nie przysługuje mu prawo do takiego odliczenia,
 • nie składa deklaracji VAT z tego tytułu,
 • nie ma obowiązku rejestrowania się jako podatnik VAT czynny, ponieważ dalej korzysta ze zwolnienia (import towarów nie wchodzi do limitu obrotów, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT).

Polecamy: Biuletyn VAT

2. Który kraj jest miejscem opodatkowania importu towarów

Miejscem importu towarów jest to państwo członkowskie, na terenie którego towary znajdują się w momencie ich wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej (art. 26a ustawy o VAT). Od tej zasady są jednak wyjątki. Jeśli bowiem towary zostaną objęte z momentem ich wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej jedną z następujących procedur lub przeznaczeń celnych:

 • procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń,
 • procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych,
 • procedurą składu celnego,
 • procedurą tranzytu, w tym także składowaniem czasowym przed nadaniem przeznaczenia celnego,
 • przeznaczeniem - wprowadzenie towarów do wolnego obszaru celnego

- wówczas miejscem importu takich towarów jest terytorium państwa członkowskiego, na którym towary te przestaną podlegać tym procedurom i przeznaczeniom.

W takiej sytuacji polski podatnik rozlicza import, a nie WNT, mimo przemieszczenia towarów z innego kraju UE do Polski.

Potwierdził to Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 18 lipca 2018 r. (sygn. 0112-KDIL1-3.4012.358.2018.1.KB), w której czytamy:

(...) w wyniku nabycia od kontrahenta niemieckiego towarów, które zostaną przetransportowane do Polski w ramach procedury tranzytu zewnętrznego, a następnie zostaną dopuszczone do obrotu na terytorium Polski w ramach procedury przeznaczenia końcowego, po stronie Spółki powstanie obowiązek podatkowy w VAT wyłącznie w zakresie importu towarów na terytorium Polski. Spółka nie będzie zatem zobowiązana do rozpoznania obowiązku podatkowego w VAT zarówno z tytułu importu towarów jak i WNT na terytorium Polski (obowiązek podatkowy z tytułu WNT w ogóle bowiem nie powstanie).

Polecamy: Akademia VAT

3. Jakie są sposoby rozliczania VAT przy imporcie towarów

Podatek należny z tytułu importu towarów, którego miejscem opodatkowania jest Polska, może być rozliczany na trzy podstawowe sposoby, a mianowicie może zostać wykazany w:

 • zgłoszeniu celnym i wpłacony na rachunek bankowy urzędu lub
 • deklaracji VAT-7/VAT-7K, lub
 • deklaracji importowej VAT-IM.

Natomiast podatek naliczony z tytułu importu towarów, przy założeniu, że podlega odliczeniu ze względu na związek z czynnościami opodatkowanymi, jest wykazywany wyłącznie w deklaracji VAT-7/VAT-7K.

3.1. Jak przebiega rozliczenie podatku wykazanego w zgłoszeniu celnym (metoda tradycyjna)

Zasadą jest, że podatek należny z tytułu importu towarów jest obliczany i wykazywany przez importera (podatnika) w zgłoszeniu celnym według krajowej stawki VAT obowiązującej dla danego towaru. W ciągu 10 dni, licząc od dnia powiadomienia podatnika przez organ celny o wysokości należności podatkowych, jest on zobowiązany do wpłacenia kwoty obliczonego podatku. Tak wynika z art. 33 ust. 1 i 4 ustawy o VAT. Przy takim „tradycyjnym” rozliczeniu VAT z tytułu importu towarów podatek należny jest wykazywany wyłącznie w zgłoszeniu celnym. W deklaracji VAT wykazywana jest jedynie zapłacona przez podatnika kwota podatku naliczonego, jeżeli podlega odliczeniu. Natomiast podatek należny, który został podany w zgłoszeniu celnym, nie podlega ponownemu wykazaniu w deklaracji VAT.

Uwaga
Podatek należny, który został podany w zgłoszeniu celnym, nie podlega ponownemu wykazaniu w deklaracji VAT.

Stosowanie tradycyjnej metody rozliczania VAT przy imporcie towarów jest neutralne podatkowo, ponieważ kwota podatku należnego wykazana w zgłoszeniu celnym staje się jednocześnie kwotą podatku naliczonego wykazaną w deklaracji VAT, jeśli zakup towarów dotyczy wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Wymaga to jednak zaangażowania środków pieniężnych na zapłatę VAT.

Z tego powodu dla podatników korzystniejszym rozwiązaniem jest możliwość rozliczenia podatku należnego i naliczonego w deklaracji VAT, co najczęściej odbywa się bezgotówkowo (jeśli w deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy zostaje wykazana kwota podatku należnego równa kwocie podatku naliczonego) i nie wymaga angażowania środków pieniężnych na zapłatę VAT.

3.2. Jak przebiega rozliczenie podatku w deklaracji VAT (metoda uproszczona)

Możliwość rozliczenia w deklaracji VAT-7/VAT-7K zarówno podatku należnego, jak i podatku naliczonego od importu towarów, jeśli odliczenie to przysługuje (czyli na zasadach podobnych do WNT), dotyczy przypadków wskazanych w art. 33a ustawy o VAT. Na podstawie tego przepisu, jeśli towary zostaną objęte na terytorium kraju uproszczeniem:

  • o którym mowa w art. 166 oraz art. 182 unijnego kodeksu celnego,
  • którego realizacja jest uzależniona od wcześniejszego wydania pozwolenia i
  • w którym okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy,

- podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny - Dz.Urz. UE L z 2013 r. nr 269/1 ze zm. (dalej: UKC):

 • art. 166 UKC przewiduje, że organy celne mogą wyrazić zgodę, aby osoba zgłosiła towary do procedury celnej w formie zgłoszenia uproszczonego, w którym można pominąć pewne standardowo wymagane dane lub dokumenty, które powinny zostać załączone do standardowego zgłoszenia celnego,
 • art. 182 UKC związany jest z możliwością złożenia zgłoszenia celnego w postaci tzw. wpisu do rejestru zgłaszającego. Zgłoszenie celne w tej procedurze uznaje się za przyjęte w momencie dokonania wpisu towarów do rejestru. Uproszczenie to wymaga zezwolenia organów celnych, które jest wydawane na wniosek zgłaszającego.

Wprawdzie z art. 33a ust. 1 ustawy o VAT wynika, że możliwość rozliczania podatku należnego od importu towarów w deklaracji VAT dotyczy uproszczeń, o których mowa w art. 166 oraz art. 182 UKC, co mogłoby sugerować, że skoro ustawodawca posłużył się spójnikiem „oraz”, to regulacja ta dotyczy wyłącznie sytuacji, w której podatnik stosuje obydwa uproszczenia - tak jednak nie jest. Dla celów stosowania art. 33a ust. 1 ustawy o VAT wystarczające jest, aby importer (podatnik) stosował jedno z ww. uproszczeń (zob. interpretację indywidualną Dyrektora KIS z 3 listopada 2017 r., sygn. 0112-KDIL1-3.4012.399.2017.1.AP).

Na skutek zastosowania tej uproszczonej procedury rozliczania VAT importer nie wpłaca należnego VAT na rachunek bankowy urzędu celnego, ponieważ zobowiązanie z tego tytułu wykazuje w deklaracji VAT składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w imporcie towarów. Jeśli zakup towarów jest związany z wykonywaniem przez importera czynności opodatkowanych, to podatek należny będzie jednocześnie podatkiem naliczonym, który podlega odliczeniu. Odliczenie to również następuje w deklaracji VAT.

Polecamy: Komplet podatki 2019

Przykład

Podatnik dokonał w październiku importu towarów, który podlega opodatkowaniu w Polsce. Towary podlegają opodatkowaniu według stawki podstawowej - 23%. Wartość importu (podstawa opodatkowania) wyniosła 200 000 zł. Zakup towarów jest związany z wykonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi.

Podatnik uprawniony do korzystania z uproszczenia, o którym mowa w art. 33a ustawy o VAT, wykazał podstawę opodatkowania oraz kwoty podatku należnego i podatku naliczonego od importu towarów w deklaracji VAT-7 następująco:

Rozliczanie przez podatnika w deklaracji VAT podatku należnego od importu towarów wymaga pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu celno-skarbowego oraz naczelnika urzędu skarbowego o:

1) zamiarze rozliczania podatku na zasadach określonych w art. 33a ust. 1 ustawy o VAT - przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego będzie stosował takie rozliczenie,

2) rezygnacji z rozliczania podatku na zasadach określonych w art. 33a ust. 1 ustawy o VAT - przed początkiem okresu rozliczeniowego, w którym rezygnuje z takiego rozliczenia.

Ustawodawca nie przewidział żadnych specjalnego formularza do tego rodzaju zawiadomień. Podatnik powinien sam stworzyć takie pismo.

Prawo do rozliczania podatku należnego od importu towarów w deklaracji VAT stosuje się pod warunkiem przedstawienia przez podatnika naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, przed którym podatnik dokonuje formalności związanych z importem towarów, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:

a) zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość,

b) potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

Warunku przedstawienia dokumentów nie stosuje się, jeżeli naczelnik urzędu celno-skarbowego posiada złożone przez podatnika aktualne dokumenty. Wymóg przedstawienia przez podatnika dokumentów o niezaleganiu uważa się za spełniony również w przypadku złożenia przez podatnika oświadczeń o tej samej treści. Oświadczenia te składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Podatnik, który rozlicza podatek należny od importu towarów w deklaracji VAT, jest obowiązany do przedstawienia naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów potwierdzających to rozliczenie w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów. Jeśli w podanym terminie podatnik nie przedstawił wymaganych dokumentów, traci prawo do rozliczenia podatku na zasadach określonych przez art. 33a ust. 1 ustawy o VAT w odniesieniu do kwoty podatku należnej z tytułu importu towarów, którą miał rozliczyć w deklaracji podatkowej. Na skutek utraty prawa do rozliczenia podatku należnego w deklaracji VAT podatnik jest obowiązany do zapłaty naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu do poboru kwoty należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego kwoty podatku wraz z odsetkami.

Gdy naczelnik urzędu skarbowego właściwy do poboru kwoty należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego pobrał kwotę podatku, a podatnik rozliczył tę kwotę podatku w deklaracji VAT-7/VAT-7K, podatnik ma prawo do dokonania korekty kwoty podatku w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym kwota tego podatku została pobrana.

Podatnik, który nie przestrzega 4-miesięcznego terminu na udokumentowanie rozliczenia podatku należnego w deklaracji VAT, może w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego utracić prawo do rozliczania podatku należnego od importu towarów na zasadach określonych w art. 33a ust. 1 ustawy o VAT. Utrata tego prawa następuje na okres 36 miesięcy, począwszy od okresu rozliczeniowego następującego po miesiącu, w którym doręczono podatnikowi decyzję.

3.3. Jak przebiega rozliczenie podatku w deklaracji importowej (metoda szczególna)

Podatnik stosujący odprawę scentralizowaną, o której mowa w art. 179 UKC, rozlicza podatek należny od importu towarów w trybie art. 33b ustawy o VAT. Odprawa scentralizowana, w której realizację zaangażowane są administracje celne z co najmniej dwóch państw członkowskich, umożliwia złożenie zgłoszenia celnego w urzędzie celnym właściwym dla siedziby przedsiębiorcy, w przypadku gdy towary będą przedstawione w innym urzędzie celnym.

Zastosowanie tej procedury powoduje, że podatnik jest obowiązany do obliczenia i wykazania kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w tzw. deklaracji importowej. „Deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług” jest składana naczelnikowi urzędu celno-skarbowego na formularzu VAT-IM wraz z załącznikiem VAT-IM/A stanowiącym „Informację o dokonanym imporcie towarów”. Należy ją złożyć w terminie do 16 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów, nie później jednak niż przed złożeniem deklaracji podatkowej. Przy czym jeśli towary powinny być przedstawiane lub udostępniane do kontroli tylko w jednym urzędzie celno-skarbowym, podatnik może złożyć deklarację importową zbiorczą za okres miesięczny. Z upływem terminu na złożenie deklaracji importowej VAT-IM upływa jednocześnie termin zapłaty podatku, który z niej wynika.

Podatek VAT zapłacony na podstawie deklaracji importowej VAT-IM podatnik ma prawo odliczyć w deklaracji VAT-7/VAT-7K składanej za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym (lub za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych).

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama