| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Transakcje zagraniczne > Import towarów – jak rozliczać VAT od towarów sprowadzanych spoza UE

Import towarów – jak rozliczać VAT od towarów sprowadzanych spoza UE

Import (w zakresie VAT) jest rozumiany jako przywóz towarów spoza UE. Nie zawsze oznacza to dla polskiego podatnika obowiązek rozliczenia w kraju VAT od importu. Importer może być zobowiązany do rozliczania VAT od WNT. Także sposób rozliczenia VAT od importu nie jest jednolity. Podatnik może wybrać korzystniejsze rozliczenie w deklaracji. Warto to rozważyć.

Import towarów ma miejsce, gdy przywóz towarów następuje z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej (art. 2 pkt 7 ustawy o VAT). Z kolei z art. 60 dyrektywy 2006/112/WE wynika, że krajem opodatkowania importu towarów jest to państwo członkowskie, na którego terytorium znajdują się towary w momencie ich wprowadzenia do Wspólnoty. Dlatego import podlega opodatkowaniu VAT w Polsce, jeśli towary zostały dopuszczone do obrotu na terytorium naszego kraju (art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT).

VAT 2019

1. Kto jest podatnikiem z tytułu importu towarów

Zasadniczo podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego od importu towarów, który podlega opodatkowaniu w Polsce, jest importer, czyli podmiot sprowadzający towar spoza Unii Europejskiej. Przepisy ustawy o VAT wskazują jednak także na inne podmioty, które w określonych przypadkach stają się podatnikami z tytułu importu towarów, mimo że np. nie nabywają prawa własności towarów.

Podatnikiem, który ma obowiązek rozliczyć podatek należny z tytułu dokonanego importu towarów, jest podmiot będący osobą prawną, jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną (art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o VAT):

 1. na którym ciąży obowiązek uiszczenia cła, w tym również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest:
 • zwolniony od cła albo
 • cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo
 • zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną;

2) uprawniony lub na który, zgodnie z odrębnymi przepisami, zostały przeniesione prawa i obowiązki osoby uprawnionej do korzystania z procedury:

 • uszlachetniania czynnego lub
 • odprawy czasowej.

Przy imporcie towarów podatnikiem może być również przedstawiciel podatkowy, gdy zostanie ustanowiony przez podmiot obowiązany do uiszczenia cła. Wówczas podatnikiem jest przedstawiciel podatkowy, w zakresie, w jakim działa w imieniu własnym na rzecz tego podmiotu (art. 17 ust. 1b ustawy o VAT).

Polecamy: Najnowsze zmiany w VAT. Sprawdź!

Polecamy: Praktyczny przewodnik po zmianach w VAT. Sprawdź!

Polecamy: AKADEMIA VAT z Radosławem Kowalskim (od 30 sierpnia do 10 września) – Cykl 3 webinariów: 8 wybranych zmian w VAT - praktyczny przegląd dla księgowych, Split payment, Biała lista podatników VAT

Podatnikiem, który jest zobowiązany do rozliczenia podatku należnego z tytułu importu towarów, jest nie tylko podatnik VAT czynny. Obowiązek ten obciąża także podatnika zwolnionego z VAT ze względu na obroty. Podatnik ten:

 • wykazuje podatek należny w zgłoszeniu celnym i wpłaca go na rachunek urzędu,
 • nie odlicza podatku naliczonego, ponieważ ze względu na zwolnienie nie przysługuje mu prawo do takiego odliczenia,
 • nie składa deklaracji VAT z tego tytułu,
 • nie ma obowiązku rejestrowania się jako podatnik VAT czynny, ponieważ dalej korzysta ze zwolnienia (import towarów nie wchodzi do limitu obrotów, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT).

Polecamy: Biuletyn VAT

2. Który kraj jest miejscem opodatkowania importu towarów

Miejscem importu towarów jest to państwo członkowskie, na terenie którego towary znajdują się w momencie ich wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej (art. 26a ustawy o VAT). Od tej zasady są jednak wyjątki. Jeśli bowiem towary zostaną objęte z momentem ich wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej jedną z następujących procedur lub przeznaczeń celnych:

 • procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń,
 • procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych,
 • procedurą składu celnego,
 • procedurą tranzytu, w tym także składowaniem czasowym przed nadaniem przeznaczenia celnego,
 • przeznaczeniem - wprowadzenie towarów do wolnego obszaru celnego

- wówczas miejscem importu takich towarów jest terytorium państwa członkowskiego, na którym towary te przestaną podlegać tym procedurom i przeznaczeniom.

W takiej sytuacji polski podatnik rozlicza import, a nie WNT, mimo przemieszczenia towarów z innego kraju UE do Polski.

Potwierdził to Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 18 lipca 2018 r. (sygn. 0112-KDIL1-3.4012.358.2018.1.KB), w której czytamy:

(...) w wyniku nabycia od kontrahenta niemieckiego towarów, które zostaną przetransportowane do Polski w ramach procedury tranzytu zewnętrznego, a następnie zostaną dopuszczone do obrotu na terytorium Polski w ramach procedury przeznaczenia końcowego, po stronie Spółki powstanie obowiązek podatkowy w VAT wyłącznie w zakresie importu towarów na terytorium Polski. Spółka nie będzie zatem zobowiązana do rozpoznania obowiązku podatkowego w VAT zarówno z tytułu importu towarów jak i WNT na terytorium Polski (obowiązek podatkowy z tytułu WNT w ogóle bowiem nie powstanie).

Polecamy: Akademia VAT

3. Jakie są sposoby rozliczania VAT przy imporcie towarów

Podatek należny z tytułu importu towarów, którego miejscem opodatkowania jest Polska, może być rozliczany na trzy podstawowe sposoby, a mianowicie może zostać wykazany w:

 • zgłoszeniu celnym i wpłacony na rachunek bankowy urzędu lub
 • deklaracji VAT-7/VAT-7K, lub
 • deklaracji importowej VAT-IM.

Natomiast podatek naliczony z tytułu importu towarów, przy założeniu, że podlega odliczeniu ze względu na związek z czynnościami opodatkowanymi, jest wykazywany wyłącznie w deklaracji VAT-7/VAT-7K.

3.1. Jak przebiega rozliczenie podatku wykazanego w zgłoszeniu celnym (metoda tradycyjna)

Zasadą jest, że podatek należny z tytułu importu towarów jest obliczany i wykazywany przez importera (podatnika) w zgłoszeniu celnym według krajowej stawki VAT obowiązującej dla danego towaru. W ciągu 10 dni, licząc od dnia powiadomienia podatnika przez organ celny o wysokości należności podatkowych, jest on zobowiązany do wpłacenia kwoty obliczonego podatku. Tak wynika z art. 33 ust. 1 i 4 ustawy o VAT. Przy takim „tradycyjnym” rozliczeniu VAT z tytułu importu towarów podatek należny jest wykazywany wyłącznie w zgłoszeniu celnym. W deklaracji VAT wykazywana jest jedynie zapłacona przez podatnika kwota podatku naliczonego, jeżeli podlega odliczeniu. Natomiast podatek należny, który został podany w zgłoszeniu celnym, nie podlega ponownemu wykazaniu w deklaracji VAT.

Uwaga
Podatek należny, który został podany w zgłoszeniu celnym, nie podlega ponownemu wykazaniu w deklaracji VAT.

Stosowanie tradycyjnej metody rozliczania VAT przy imporcie towarów jest neutralne podatkowo, ponieważ kwota podatku należnego wykazana w zgłoszeniu celnym staje się jednocześnie kwotą podatku naliczonego wykazaną w deklaracji VAT, jeśli zakup towarów dotyczy wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Wymaga to jednak zaangażowania środków pieniężnych na zapłatę VAT.

Z tego powodu dla podatników korzystniejszym rozwiązaniem jest możliwość rozliczenia podatku należnego i naliczonego w deklaracji VAT, co najczęściej odbywa się bezgotówkowo (jeśli w deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy zostaje wykazana kwota podatku należnego równa kwocie podatku naliczonego) i nie wymaga angażowania środków pieniężnych na zapłatę VAT.

3.2. Jak przebiega rozliczenie podatku w deklaracji VAT (metoda uproszczona)

Możliwość rozliczenia w deklaracji VAT-7/VAT-7K zarówno podatku należnego, jak i podatku naliczonego od importu towarów, jeśli odliczenie to przysługuje (czyli na zasadach podobnych do WNT), dotyczy przypadków wskazanych w art. 33a ustawy o VAT. Na podstawie tego przepisu, jeśli towary zostaną objęte na terytorium kraju uproszczeniem:

  • o którym mowa w art. 166 oraz art. 182 unijnego kodeksu celnego,
  • którego realizacja jest uzależniona od wcześniejszego wydania pozwolenia i
  • w którym okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy,

- podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny - Dz.Urz. UE L z 2013 r. nr 269/1 ze zm. (dalej: UKC):

 • art. 166 UKC przewiduje, że organy celne mogą wyrazić zgodę, aby osoba zgłosiła towary do procedury celnej w formie zgłoszenia uproszczonego, w którym można pominąć pewne standardowo wymagane dane lub dokumenty, które powinny zostać załączone do standardowego zgłoszenia celnego,
 • art. 182 UKC związany jest z możliwością złożenia zgłoszenia celnego w postaci tzw. wpisu do rejestru zgłaszającego. Zgłoszenie celne w tej procedurze uznaje się za przyjęte w momencie dokonania wpisu towarów do rejestru. Uproszczenie to wymaga zezwolenia organów celnych, które jest wydawane na wniosek zgłaszającego.

Wprawdzie z art. 33a ust. 1 ustawy o VAT wynika, że możliwość rozliczania podatku należnego od importu towarów w deklaracji VAT dotyczy uproszczeń, o których mowa w art. 166 oraz art. 182 UKC, co mogłoby sugerować, że skoro ustawodawca posłużył się spójnikiem „oraz”, to regulacja ta dotyczy wyłącznie sytuacji, w której podatnik stosuje obydwa uproszczenia - tak jednak nie jest. Dla celów stosowania art. 33a ust. 1 ustawy o VAT wystarczające jest, aby importer (podatnik) stosował jedno z ww. uproszczeń (zob. interpretację indywidualną Dyrektora KIS z 3 listopada 2017 r., sygn. 0112-KDIL1-3.4012.399.2017.1.AP).

Na skutek zastosowania tej uproszczonej procedury rozliczania VAT importer nie wpłaca należnego VAT na rachunek bankowy urzędu celnego, ponieważ zobowiązanie z tego tytułu wykazuje w deklaracji VAT składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w imporcie towarów. Jeśli zakup towarów jest związany z wykonywaniem przez importera czynności opodatkowanych, to podatek należny będzie jednocześnie podatkiem naliczonym, który podlega odliczeniu. Odliczenie to również następuje w deklaracji VAT.

Polecamy: Komplet podatki 2019

Przykład

Podatnik dokonał w październiku importu towarów, który podlega opodatkowaniu w Polsce. Towary podlegają opodatkowaniu według stawki podstawowej - 23%. Wartość importu (podstawa opodatkowania) wyniosła 200 000 zł. Zakup towarów jest związany z wykonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi.

Podatnik uprawniony do korzystania z uproszczenia, o którym mowa w art. 33a ustawy o VAT, wykazał podstawę opodatkowania oraz kwoty podatku należnego i podatku naliczonego od importu towarów w deklaracji VAT-7 następująco:

Rozliczanie przez podatnika w deklaracji VAT podatku należnego od importu towarów wymaga pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu celno-skarbowego oraz naczelnika urzędu skarbowego o:

1) zamiarze rozliczania podatku na zasadach określonych w art. 33a ust. 1 ustawy o VAT - przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego będzie stosował takie rozliczenie,

2) rezygnacji z rozliczania podatku na zasadach określonych w art. 33a ust. 1 ustawy o VAT - przed początkiem okresu rozliczeniowego, w którym rezygnuje z takiego rozliczenia.

Ustawodawca nie przewidział żadnych specjalnego formularza do tego rodzaju zawiadomień. Podatnik powinien sam stworzyć takie pismo.

Prawo do rozliczania podatku należnego od importu towarów w deklaracji VAT stosuje się pod warunkiem przedstawienia przez podatnika naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, przed którym podatnik dokonuje formalności związanych z importem towarów, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:

a) zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość,

b) potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

Warunku przedstawienia dokumentów nie stosuje się, jeżeli naczelnik urzędu celno-skarbowego posiada złożone przez podatnika aktualne dokumenty. Wymóg przedstawienia przez podatnika dokumentów o niezaleganiu uważa się za spełniony również w przypadku złożenia przez podatnika oświadczeń o tej samej treści. Oświadczenia te składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Podatnik, który rozlicza podatek należny od importu towarów w deklaracji VAT, jest obowiązany do przedstawienia naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów potwierdzających to rozliczenie w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów. Jeśli w podanym terminie podatnik nie przedstawił wymaganych dokumentów, traci prawo do rozliczenia podatku na zasadach określonych przez art. 33a ust. 1 ustawy o VAT w odniesieniu do kwoty podatku należnej z tytułu importu towarów, którą miał rozliczyć w deklaracji podatkowej. Na skutek utraty prawa do rozliczenia podatku należnego w deklaracji VAT podatnik jest obowiązany do zapłaty naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu do poboru kwoty należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego kwoty podatku wraz z odsetkami.

Gdy naczelnik urzędu skarbowego właściwy do poboru kwoty należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego pobrał kwotę podatku, a podatnik rozliczył tę kwotę podatku w deklaracji VAT-7/VAT-7K, podatnik ma prawo do dokonania korekty kwoty podatku w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym kwota tego podatku została pobrana.

Podatnik, który nie przestrzega 4-miesięcznego terminu na udokumentowanie rozliczenia podatku należnego w deklaracji VAT, może w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego utracić prawo do rozliczania podatku należnego od importu towarów na zasadach określonych w art. 33a ust. 1 ustawy o VAT. Utrata tego prawa następuje na okres 36 miesięcy, począwszy od okresu rozliczeniowego następującego po miesiącu, w którym doręczono podatnikowi decyzję.

3.3. Jak przebiega rozliczenie podatku w deklaracji importowej (metoda szczególna)

Podatnik stosujący odprawę scentralizowaną, o której mowa w art. 179 UKC, rozlicza podatek należny od importu towarów w trybie art. 33b ustawy o VAT. Odprawa scentralizowana, w której realizację zaangażowane są administracje celne z co najmniej dwóch państw członkowskich, umożliwia złożenie zgłoszenia celnego w urzędzie celnym właściwym dla siedziby przedsiębiorcy, w przypadku gdy towary będą przedstawione w innym urzędzie celnym.

Zastosowanie tej procedury powoduje, że podatnik jest obowiązany do obliczenia i wykazania kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w tzw. deklaracji importowej. „Deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług” jest składana naczelnikowi urzędu celno-skarbowego na formularzu VAT-IM wraz z załącznikiem VAT-IM/A stanowiącym „Informację o dokonanym imporcie towarów”. Należy ją złożyć w terminie do 16 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów, nie później jednak niż przed złożeniem deklaracji podatkowej. Przy czym jeśli towary powinny być przedstawiane lub udostępniane do kontroli tylko w jednym urzędzie celno-skarbowym, podatnik może złożyć deklarację importową zbiorczą za okres miesięczny. Z upływem terminu na złożenie deklaracji importowej VAT-IM upływa jednocześnie termin zapłaty podatku, który z niej wynika.

Podatek VAT zapłacony na podstawie deklaracji importowej VAT-IM podatnik ma prawo odliczyć w deklaracji VAT-7/VAT-7K składanej za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym (lub za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Godlewska

Prawnik, aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »