Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Stawki VAT i klasyfikacja CN - zmiany w 2023 roku

Stawki VAT i klasyfikacja CN - zmiany w 2023 roku
Stawki VAT i klasyfikacja CN - zmiany w 2023 roku
Shutterstock
W 2023 r. zostanie utrzymana stawka 0% na żywność oraz darowizny na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy. Nie zostaną utrzymane obniżone stawki na nawozy, gaz i energię. Natomiast wprowadzone zmiany w klasyfikacji CN na 2023 r. nie spowodują zmian w stawkach VAT.

Pozostawienie stawek VAT w 2023 roku na dotychczasowym poziomie

Ustawodawca zrezygnował z dotychczasowych warunków ustalania zasad obniżania stawek VAT określonych w art. 146aa ustawy o VAT, tj. z 23% do 22% i z 8% do 7%.
Po zmianie z art. 146ea ustawy o VAT wprost wynika, że w 2023 r. stawki VAT nie będą obniżone i nadal będą wynosiły 23% i 8%. Stawka zryczałtowanego zwrotu dla nabywcy produktów rolnych nadal będzie wynosić 7%, a stawka ryczałtu - 4%. Nie jest to uzależnione od żadnych warunków. Dlatego konieczne było wydanie nowego rozporządzenia.

W 2023 r. obniżenie stawek VAT zostanie uregulowane w nowym rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 grudnia 2022 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023. Nowe rozporządzenie powiela w większości postanowienia poprzedniego.

Utrzymanie stawki 0% tylko na żywność i darowizny

Z dniem 31 grudnia 2022 r. kończy się okres, na jaki w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej był obniżony VAT:

 • do 0% na żywność objętą wcześniej 5% podatkiem,
 • do 0% na nawozy, środki ochrony roślin i inne środki wspomagające produkcję rolniczą zamiast 8%,
 • do 0% na gaz ziemny zamiast 23%,
 • do 5% na energię elektryczną i cieplną zamiast 23%,
 • do 8% na paliwa silnikowe zamiast 23%.

W 2023 r. zostanie utrzymana tylko obniżka VAT na żywność. To oznacza, że nadal będzie stosowana stawka 0%.

Na pozostałe produkty VAT zostanie podwyższony, gdyż obniżkę zakwestionowała KE. Będą to stawki, które były stosowane przed wprowadzeniem tarczy antyinflacyjnej, czyli:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 • na nawozy, środki ochrony roślin i inne środki wspomagające produkcję rolniczą - 8%,
 • na gaz ziemny - 23%,
 • na energię elektryczną i cieplną - 23%,
 • na paliwa silnikowe - 23%.

Do 30 czerwca 2023 r. zostało przedłużone prawo do stosowania stawki 0% do:

1) nieodpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy,

2) nieodpłatnego świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy

- na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Warunki stosowania stawki 0% do tych darowizn pozostaną bez zmian.

Produkty poprawiające właściwości gleby ze stawką VAT 8%

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. stawkę 8% będzie można nadal stosować do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu:

 1. środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu oraz podłoży do upraw, o których mowa w ustawie o nawozach i nawożeniu, z wyłączeniem podłoży mineralnych i towarów wymienionych w poz. 12 załącznika nr 3 do ustawy o VAT;
 2. polepszaczy gleby, środków wapnujących, biostymulatorów, podłoży do upraw, produktów nawozowych mieszanych składających się wyłącznie z nawozu i środka wapnującego, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającym przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 2003/2003, z wyłączeniem podłoży mineralnych i podłoży do upraw grzybów;
 3. nawozowych produktów mikrobiologicznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10a ustawy o nawozach i nawożeniu, wpisanych do wykazu nawozowych produktów mikrobiologicznych, o którym mowa w rozdziale 4a tej ustawy; od 3 do 31 grudnia 2022 r. stawka VAT na te produkty wynosi 0%, pod warunkiem że zostały wpisane do wykazu nawozowych produktów mikrobiologicznych, o którym mowa w rozdziale 4a ustawy o nawozach i nawożeniu.

 

Obowiązki podatników w związku z przygotowaniem się do zmian

W związku ze zmianą stawek podatnicy muszą przygotować się do zmian.

Przeprogramowanie kas fiskalnych w związku ze zmianą stawek VAT

Podatnicy sprzedający detalicznie towary, dla których obniżona stawka VAT nie zostanie utrzymana (nawozy i paliwa), oraz prowadzący ewidencję sprzedaży tych towarów przy zastosowaniu kas rejestrujących będą zobowiązani do zmiany przyporządkowania zmienianych stawek na te towary w kasach. Konieczne będzie przeprogramowanie kas.

Ustalenie stawek VAT w okresie przejściowym

W przypadku zmiany stawki obowiązuje zasada, że dla ustalenia stawki VAT znaczenie ma data sprzedaży. Oznacza to, że paliwo, nawozy sprzedawane od 1 stycznia 2023 r. muszą być już opodatkowane nową stawką (art. 41 ust. 14a ustawy o VAT). Trochę inaczej wygląda sytuacja, gdy przed zmianą stawki wpłacana jest zaliczka. Zmiana stawki podatku w odniesieniu do czynności, która zostanie wykonana w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, w związku z którą otrzymano całość lub część zapłaty, nie powoduje zmiany wysokości opodatkowania zapłaty otrzymanej przed dniem zmiany stawki podatku.

Przykład
Rolnik wpłacił 28 grudnia 2022 r. 30% zaliczki na zakup nawozów. Zamówiony towar został sprzedany 10 stycznia 2023 r. W tym przypadku:
30% ceny będzie opodatkowane stawką 0%,
70% ceny będzie opodatkowane stawką 8%.

Odrębne reguły ustalania stawek VAT przewidziano m.in. dla dostaw energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu przewodowego. W przypadku czynności, dla której w związku z jej wykonywaniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, a okres, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, obejmuje dzień zmiany stawki podatku, czynność uznaje się za wykonaną:

1) w dniu poprzedzającym dzień zmiany stawki podatku - w zakresie jej części wykonywanej do dnia poprzedzającego dzień zmiany stawki podatku;

2) z upływem tego okresu - w zakresie jej części wykonywanej od dnia zmiany stawki podatku.

W przypadku gdy nie jest możliwe określenie faktycznego wykonania części czynności w okresie, dla określenia tej części uznaje się, że czynność wykonywana jest w tym okresie proporcjonalnie.

Gdy dla tych dostaw wystawiono fakturę, a po jej wystawieniu uległa zmianie stawka podatku w odniesieniu do okresów, do których odnoszą się płatności lub rozliczenia objęte tą fakturą, w takim przypadku może być stosowana stawka podatku obowiązująca przed dniem zmiany stawki podatku. Warunkiem jest, aby w pierwszej fakturze wystawianej po dniu zmiany stawki podatku, nie później jednak niż w ciągu 12 miesięcy od dnia zmiany stawki podatku, została uwzględniona korekta rozliczenia objętego fakturą wystawioną przed dniem zmiany stawki podatku.

Przykład
W styczniu 2023 r. wynajmujący wystawia refakturę za prąd obejmującą okres od 17 grudnia 2022 r. do 16 stycznia 2023 r. Załóżmy, że kwota netto wynosi 200 zł. Wynajmujący nie jest w stanie określić, jakie było faktyczne zużycie w dniach 17-31 grudnia, a jakie w dniach 1-16 stycznia 2023 r. Dlatego powinien dokonać rozliczenia proporcjonalnego.
Stawką 5% powinna być opodatkowana kwota 96,77 zł (200 x15/31), a stawką 23% kwota 103,23 zł.

Nowy CN na 2023 r.

O tym, czy można stosować obniżoną stawkę VAT na towary, decyduje zasadniczo CN. Z art. 41 ust. 13 ustawy o VAT wynika, że do towarów i usług będących przedmiotem czynności niewymienionych w Nomenklaturze scalonej (CN) lub w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej stosuje się stawkę 23%, z wyjątkiem tych, dla których w przepisach ustawy lub przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie określono inną stawkę.

Wykaz towarów objętych klasyfikacją CN określa załącznik do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Co roku jest publikowany nowy załącznik, ze zmianami w klasyfikacji. Tak jest też w tym roku. 31 października 2022 r. opublikowano nowy załącznik na 2023 r., który trzeba będzie stosować również w celu ustalania stawek VAT. Zostało wprowadzonych około 40 nowych pozycji poprzez rozbudowanie dotychczasowej struktury klasyfikacji CN. Nie powinno to spowodować zmiany stawek VAT na produkty, które zostały sklasyfikowane bardziej szczegółowo.

Jak zostało uzasadnione w rozporządzeniu wykonawczym komisji UE 2022/1998 z 20 września 2022 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, aktualizacja CN ma na celu m.in.:

 • wdrożenie stopniowego obniżania stawek celnych na produkty objęte umową w formie deklaracji w sprawie rozwoju handlu produktami technologii informacyjnej, zgodnie z decyzją Rady (UE) 2016/971;
 • ułatwić monitorowanie określonych towarów tj. "brzoskwiń i nektaryn płaskoowocowych" w dziale 8; niektórych rodzajów "ryżu" w dziale 10; niektórych "surowców krytycznych" w działach 25, 26, 28 i 85; niektórych produktów chemicznych ("DOTP") w dziale 29; oraz "kęsisk płaskich i kęsów, z aluminium" w dziale 76 CN.

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Finansów z 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1696; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2488; obowiązujące do końca 2022 r.,
 • załącznik do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej - DUUEL z 1987 r. Nr 256, poz. 1; ost.zm. Dziennik Urzędowy UE L (DUUEL) z 2022 r. Nr 282, poz. 1,
 • rozporządzenie Ministra Finansów z 2 grudnia 2022 r. z 2 grudnia 2022 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 - Dz.U. z 2022 r. poz. 2495.

Joanna Dmowska, ekspert w zakresie VAT

 

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(2)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Katarzyna.
  2022-12-21 10:35:03
  Komisja Europejska nie kwestionuje utrzymania dotychczasowej stawki VAT. Przedstawiają Państwo nieprawdziwe dane, pochodzące z propagandy rządowej.
  1
  pokażodpowiedzi (1)
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Niedziela 2 kwietnia 2023 r. Czy sklepy będą otwarte?

W niedzielę, 2 kwietnia sklepy będą otwarte. Jest to niedziela handlowa przed Wielkanocą. Następna niedziela handlowa przypada 30 kwietnia 2023 r.

Likwidacja podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie pierwszego mieszkania na rynku wtórnym

Rząd zamierza zlikwidować podatek od czynności cywilno-prawnych przy zakupie pierwszego mieszkania na rynku wtórnym - poinformował 31 marca 2023 r. minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Jak można (było) zostać milionerem w 2023 roku? Wystarczyło 2-3 tys. zł inwestować miesięcznie przez 15 lat

Aby w 2023 roku stać się milionerem wystarczyło przez ostatnich 15 lat inwestować trochę ponad 2-3 tys. zł miesięcznie – sugerują szacunki HRE Investment Trust. I wcale nie trzeba było w tym czasie kupować bitcoinów. Wystarczyły nieruchomości, złoto, obligacje lub szkockie trunki. Najtrudniej w ostatnich latach było budować majątek z pomocą lokat i akcji największych giełdowych spółek. 

Odwrotne obciążenie VAT - zmiany od 1 kwietnia 2023 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że odwrotne obciążenie VAT będzie stosowane do giełdowych transakcji dotyczących gazu, energii i uprawnień do emisji CO2. Nowe przepisy w tym zakresie mają charakter przepisów epizodycznych i będą obowiązywać od 1 kwietnia 2023 r. do 28 lutego 2025 r.

Ukraińcy z numerem PESEL ze statusem UKR mogą ubiegać się o zezwolenia na pobyt czasowy

Od 31 marca 2023 r. obywatele Ukrainy, którzy posiadają numer PESEL ze statusem UKR, mogą ubiegać się o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy w celu podejmowania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej - poinformował rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak.

Uchwała NSA - zawieszenie terminów w administracji w trakcie pandemii

27 marca Naczelny Sąd Administracyjny zajął się bardzo istotną sprawą, która dotyczyła regulacji zagadnienia zawieszenia terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych na gruncie tzw. ustawy covidowej. Należy wskazać, iż powyższy temat pozostawał obiektem sporu między podatnikami a fiskusem i znaczna część spraw z tym związana oczekuje nadal na rozstrzygnięcie przez sądy administracyjne.

Podwyżka wynagrodzeń pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wstecznie od 1 stycznia 2023 r. Ile zarabia się w KPRM?

Wstecznie – od 1 stycznia 2023 r. - wzrosły „widełki” (czyli minimalne i maksymalne stawki) wynagrodzeń zasadniczych pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na poszczególnych stanowiskach. Tak wynika z opublikowanego 30 marca 2023 r. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. 2023, poz. 609). Rozporządzenie to zostało podpisane przez premiera Morawieckiego i opublikowane w Dzienniku Ustaw tego samego dnia, w którym projekt tego rozporządzenia został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Kredyt z WIBOR-em. Czy można go podważyć, tak jak kredyt frankowy? KNF: zarzuty wobec WIBOR są instrumentalne

"Przy kredytach opartych o wskaźnik WIBOR wszyscy powinniśmy wyciągnąć wnioski ze sprawy frankowej, że jeśli nie będzie odpowiednio wczesnej i stanowczej reakcji instytucji, które mają stać na straży stabilności sektora finansowego, sytuacja może się wymknąć spod kontroli” – powiedział PAP Biznes Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. 

Bezrobocie w Polsce 2023. Ile wynosi? Będzie spadać, czy rosnąć?

Z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że stopa bezrobocia w Polsce w styczniu 2023 roku wyniosła 5,5%. Oznacza to, że na 1,2 mln osób w wieku produkcyjnym, 64,1 tysiące było bezrobotnych. Każdego miesiąca sytuacja się poprawia.

Zmiana sposobu wykorzystania leasingowanego samochodu. Czy trzeba korygować odliczony VAT?

Zmiana przeznaczenia pojazdu samochodowego na wykorzystywany również do celów innych niż działalność gospodarcza wymaga korekty podatku naliczonego odliczonego przy jego nabyciu. Obniżenia kwoty podatku naliczonego dokonuje się wówczas w wartości proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Podatnicy mają jednak wątpliwości, czy zasady te znajdują również odpowiednie zastosowanie do pojazdów użytkowanych na podstawie umów leasingu.

Opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy a VAT

Uiszczana przez abonenta kwota pieniężna, określana jako roszczenie z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, stanowi w istocie wynagrodzenie za świadczenie usług. Dlatego jej zapłata powinna być rozliczona w VAT. Takie stanowisko zajął w styczniu 2023 r. Szef KAS, zmieniając kilka interpretacji na ten temat uznających to dotychczas świadczenie za odszkodowanie niepodlegające VAT.

ZUS zwróci nadpłatę składki zdrowotnej. Warunek to wypełnienie wniosku

Po dokonaniu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej przedsiębiorca może dodatkowo złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Uwaga: może być na to tylko kilka dni, w zależności od dnia złożenia rozliczenia rocznego.

Emerytury 2023 - od 1 kwietnia emerytury obliczane przez ZUS będą niższe

Jak informuje prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - od 1 kwietnia 2023 roku ZUS będzie korzystał z nowej tablicy średniego dalszego trwania życia opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny. wskutek tego emerytury obliczane po 1 kwietnia 2023 roku będą niższe o ponad 6 proc. Zmiana nie dotyczy osób, które już przeszły na emeryturę.

2 mld zł z na inwestycje w produkcję amunicji w Polsce. Narodowy Program Amunicyjny

Zobowiązaliśmy się w najbliższym czasie przeznaczyć do 2 mld zł ze środków publicznych na Narodowy Program Amunicyjny; to zobowiązanie, które zwiększy potencjał do pozyskania arsenału amunicyjnego i jego produkcji w Polsce - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki 29 marca 2023 r..

Ulga CSR (sponsoringowa) - kryterium niezarobkowej działalności

Niezarobkowa działalność podmiotu sponsorowanego jest głównym kryterium dla zastosowania ulgi dla wspierających sport, kulturę i edukację (ulga sponsoringowa, ulga CSR). Jak trzeba oceniać charakter działalności podmiotu sponsorowanego?

Wydatki promocyjne a odliczenie VAT. Jak to jest w gminie?

Gmina nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki z tytułu zakupu materiałów reklamowych i informacyjnych oraz prezentów małej wartości, a także wydatki poniesione w związku z organizacją jarmarku i zamieszczeniem życzeń świątecznych w gazecie lokalnej.

Wynagrodzenia kadry kierowniczej mogą stanowić koszt kwalifikowany w uldze B+R

Spółki chcące w pełni wykorzystać potencjał ulgi B+R często spotykają się z nieuzasadnionym oporem ze strony organów podatkowych wydających interpretacje indywidualne. Przykładem takiej postawy może być kwestionowanie przez Dyrektora KIS możliwości uwzględnienia w kosztach kwalifikowanych wynagrodzeń kadry kierowniczej nadzorującej prace B+R. Przynajmniej w teorii wątpliwości te powinien rozwiać wyrok NSA z 23 marca 2023 r. (sygn. II FSK 2217/20), w którym potwierdzono pozytywne dla podatników stanowisko.

Stopy procentowe NBP 2023/2024. Kiedy zaczną spadać?

Rada Polityki Pieniężnej obniży stopę referencyjną o 50 pb. w listopadzie 2023 r. i będzie to początek cyklu redukcji stóp procentowych w Polsce - prognozują ekonomiści Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Ich zdaniem, w 2024 r. Rada zetnie stopy o kolejne 150 pb., w efekcie czego na koniec przyszłego roku stopa referencyjna wyniesie 4,75 proc.

Których ulg podatkowych nie uwzględnia automatycznie Twój e-PIT? Rozliczenie PIT za 2022 rok w 2023 roku.

Sezon PIT-owy 2023 mija półmetek. Zostało już niewiele ponad miesiąc do 2 maja, który to dzień jest ostatecznym terminem złożenia PIT-a za 2022 rok. Ministerstwo Finansów radzi, by sprawdzić swoje dane i rozliczenie dostępne w usłudze Twój e-PIT. Warto też wiedzieć, których ulg podatkowych Twój e-PIT automatycznie nie uzupełnia oraz na jakie pułapki uważać, żeby nie stracić zmianach podatkowych, które zaszły w zeszłym roku.

e-Doręczenia - od kiedy? Usługi zaufania najpóźniej od 1 stycznia 2024 r.

W lutym 2023 roku rząd podjął decyzję o przesunięciu terminu wejścia w życie przepisów zobowiązujących firmy do wdrożenia usługi e-Doręczeń. Zresztą nie pierwszy raz. Według aktualnych informacji elektroniczna komunikacja z urzędami ruszy nie później niż z początkiem stycznia 2024 r. Ponadto komunikat wskazujący konkretną datę implementacji odpowiednich systemów zostanie opublikowany w dzienniku ustaw z przynajmniej 90-dniowym wyprzedzeniem, a organizacje figurujące w KRS będą zmuszone dostosować się do zmian legislacyjnych w ciągu 30 dni. 

Dwie duże nowelizacje kodeksu pracy w 2023 roku. Kiedy wejdą w życie liczne zmiany w prawie pracy? Najważniejsze nowości dla pracowników i pracodawców (lista)

Na wejście w życie oczekują dwie duże nowelizacje kodeksu pracy – jedna dotyczy pracy zdalnej i badania trzeźwości pracowników a druga wdraża do kodeksu pracy dwie unijne dyrektywy (m.in. zmiany w umowie na okres próbny, umowach na czas określony, nowy urlop opiekuńczy, dłuższe przerwy w pracy, zmiany dot. zasiłku macierzyńskiego i wiele innych). Od kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy kodeksu pracy? Które z tych zmian są najważniejsze dla pracowników i pracodawców?

Będzie ustawa dla frankowiczów? Ministerstwo Finansów pracuje nad "prawnym uregulowaniem kwestii kredytów w CHF"

Ministerstwo Finansów pracuje nad prawnym uregulowaniem kwestii walutowych kredytów hipotecznych w CHF - powiedziała 27 marca 2023 r. minister finansów Magdalena Rzeczkowska, cytowana przez agencję Bloomberg. Ostateczny kształt rozwiązania będzie zależeć od wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przedmiotowej sprawie.

Efektywne stawki PIT, CIT, VAT w Polsce w 2023 roku. Ile wynoszą?

Po zmianach podatkowych w 2022 roku efektywna stawka PIT wynosi w Polsce 8,47 proc. – powiedział 28 marca 2023 r. na konferencji prasowej wiceminister finansów Artur Soboń.

Pismo urzędowe z Niemiec. Co trzeba zrobić?

Dostałeś pismo urzędowe z Niemiec na polski adres? Nie wyrzucaj go do kosza! Poważnie potraktuj takie pismo, tak jakby pochodziło z polskiego urzędu. Co trzeba zrobić w takim przypadku?

Wiceminister rolnictwa: dopłaty do sprzedaży zbóż wyniosą 150-250 zł za tonę

Jak poinformował 28 marca 2023 r. wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra, dopłaty do sprzedaży zbóż będą wynosić od 150 zł do 250 zł za tonę zboża - zależnie od regionu. Z uwagi na aktualną sytuację na rynku zbóż w Polsce (nadmiar zbóż z Ukrainy i spory spadek cen) na dopłaty dla rolników sprzedających zboże zostanie przeznaczonych w sumie 600 mln złotych.