Kategorie

Nowa klasyfikacja towarów i usług dla potrzeb VAT od 2011 roku

Nowa klasyfikacja towarów i usług dla potrzeb VAT od 2011 roku
Nowa klasyfikacja towarów i usług dla potrzeb VAT od 2011 roku
Od początku 2011 roku dla potrzeb VAT będzie stosowana nowa klasyfikacja statystyczna PKWiU 2008. Ale np. do usług zwolnionych z VAT nie będzie stosowana żadna klasyfikacja statystyczna.

Poniżej przedstawiamy te i inne ważniejsze zmiany wynikające z ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.2010 Nr 226, poz. 1476).

1. Od 2011 roku nastąpi odejście w definicji towaru stosowanej na potrzeby rozliczania VAT (art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług) od odwoływania się w tym zakresie do klasyfikacji statystycznych (art. 1 pkt 1 lit. a projektu). Z uwagi na reguły w zakresie określania miejsca świadczenia dla dostaw towarów proponuje się również zrezygnować z powiązania pojęcia towaru z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z tym, w dodawanym do ustawy art. 5a wprowadza się zasadę, że dla identyfikacji towarów oraz przy określaniu zakresu świadczonych usług będzie się stosować klasyfikacje statystyczne, jeżeli przepisy o podatku od towarów i usług w tym zakresie powołują symbole statystyczne.

Zmiana ta pozwoli m.in. na wyeliminowanie przypadków, gdy usługa identyfikowana za pomocą klasyfikacji statystycznych nie jest tożsama przedmiotowo z usługą, o której mowa w dyrektywie 2006/112/WE, z uwzględnieniem orzecznictwa europejskiego.

Oczywiście będzie z tym związanych szereg problemów z identyfikacją tych towarów i usług, które nie będą w ustawie o VAT oznaczone symbolami PKWiU (np. usługi zwolnione z VAT).

2. Istotą proponowanych zmian w zakresie klasyfikowania towarów i usług dla potrzeb VAT jest „przełożenie” (przetłumaczenie) obowiązujących załączników (z wyjątkiem załącznika nr 4 w odniesieniu do którego rezygnuje się z wykorzystania klasyfikacji) i przepisów w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w których zastosowano nomenklaturę i odwołania do klasyfikacji PKWiU z 1997 r., na symbole i nazwy stosowane w PKWiU z 2008. r., tak aby ich zakres co do zasady nie uległ zmianie.

W tym celu został powołany zarządzeniem wewnętrznym nr 16 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 października 2008 r. – Zespół do spraw zastosowania i przepracowania roboczych tabel podatkowych na układ Klasyfikacji PKWiU 2008.

3. Dodano pkt 30 do art. 2 ustawy o VAT, zawierającego definicję pojęcia „ex”, którego użycie oznacza, że zakres wyrobów i usług jest węższy niż określony w danym grupowaniu PKWiU.
Umieszczenie tej definicji w art. 2 jest zasadniczo zmianą o charakterze technicznym. Obecnie stosowne wyjaśnienia w zakresie rozumienia pojęcia „ex” są umieszczone pod załącznikami do ustawy.

4. Nowe załączniki, podobnie jak obecnie obowiązujące, prezentowane są w tabelach, co do zasady według kolejności symboli występujących w PKWiU 2008. W sytuacjach, gdy nie ma możliwości przypisania konkretnego symbolu PKWiU, zakres, którego dotyczy dana pozycja, doprecyzowano przy zastosowaniu specjalnych określeń przybliżających zakres, jaki obejmuje ta pozycja, np. „bez względu na symbol”, ,,wyłącznie” bądź ,,z wyłączeniem”. Z uwagi na inne założenia konstrukcyjne nowej klasyfikacji, klauzule z ww. zastrzeżeniami konieczne były do zastosowania w większości pozycji.

Polecamy: serwis Koszty

5. W załącznikach do ustawy o VAT wprowadzono pewne zmiany o charakterze porządkowym, jednakże nie wpłyną one na rozszerzenie czy ograniczenie zakresu stosowania preferencji.

Przykładowo do wykazu towarów opodatkowanych od 2011 roku stawką 8% VAT - dotąd 7% - (załącznik nr 3) włączono:
1) daktyle, figi, banany, orzechy kokosowe, orzechy brazylijskie, orzechy nerkowca, owoce awokado, ananasy, smaczeliny, mango, guawy, papaje, owoce cytrusowe, owoce kiwi oraz pozostałe owoce tropikalne i podzwrotnikowe,
2) migdały, kasztany jadalne, orzeszki pistacjowe, pozostałe orzechy oraz orzeszki ziemne.

Owoce, o których mowa wyżej do 2010 roku podlegały opodatkowaniu według 7 % stawki, bowiem były wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 212, poz. 1336).

6. Do załącznika nr 3 przeniesiono również z ww. rozporządzenia produkty lecznicze (bez względu na symbol PKWiU) dopuszczone do obrotu na terytorium kraju, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską.

7. W zakresie usług opieki medycznej, zwolnieniu będą podlegały w 2011 roku jedynie te usługi, których celem jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia (świadczone przez uprawnione do tego podmioty). Nie będą natomiast zwolnione od podatku np. usługi badań genetycznych wykonywanych w celu stwierdzenia pokrewieństwa, ponieważ nie służą one szeroko rozumianemu ratowaniu zdrowia. Jest to zmiana w stosunku do obecnie obowiązującego zakresu przedmiotowego zwolnienia, jednak to ograniczenie jest konieczne, w świetle brzmienia przepisów art. 132(1)(b) i (c) dyrektywy 2006/112/WE, a także w świetle ukształtowanej w licznych wyrokach ETS linii orzeczniczej.

Polecamy: serwis Podatki osobiste

8. Wprowadzone zostało nowe zwolnienie dla usług świadczonych przez niezależne grupy osób, których działalność jest zwolniona z VAT, do celów świadczenia na rzecz ich członków usług bezpośrednio niezbędnych do prowadzenia ich działalności, jeżeli grupy te wymagają od swoich członków jedynie dokładnego zwrotu udziału we wspólnych wydatkach.

Zwolnienie to ma zastosowanie, jeżeli nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji. Wprowadzenie tego zwolnienia ma na celu ściślejsze dostosowanie zakresu usług zwolnionych do regulacji wynikającej z art. 132 ust. 1 lit. f dyrektywy 2006/112/WE.

9. Zwolnieniu z VAT podlegają od 2011 roku usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana, wykonywane w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty. Zwolnienie to dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych systemu oświaty, sprawujących opiekę nad dziećmi i młodzieżą (np. młodzieżowych ośrodków wychowawczych czy młodzieżowych ośrodków socjoterapii) oraz podmiotów sprawujących opiekę nad dziećmi i młodzieżą, działających na podstawie przepisów o pomocy społecznej (np. rodzin zastępczych). 

Zwolnieniu podlega też podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku od 0 – 3 lat. Zwolnienie to dotyczyć będzie żłobków, jak również innych podmiotów sprawujących opiekę nad małymi dziećmi, również w ramach zwykłej działalności gospodarczej (np. w formie tzw. klubów malucha).
Świadczenie opieki polega także na zapewnieniu żywienia i dożywiania dzieciom i młodzieży korzystającym z kształcenia i wychowania w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty, w sytuacji gdy jest to niezbędne dla prawidłowego kształcenia i wychowania w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty.

Polecamy: serwis Urząd skarbowy

10. W zakresie usług edukacyjnych, których zwolnienie jest przewidziane w art. 132(1)(i) i (j) dyrektywy 2006/112/WE, nastąpi w 2011 r. zwolnienie:

a) usług oraz dostawy towarów i świadczenie usług ściśle z takimi usługami związanych, świadczonych przez:
– jednostki objęte systemem oświaty, w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania (zwolnieniem byłyby objęte usługi świadczone przez wszystkie jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty);
– uczelnie, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe – w zakresie kształcenia na poziomie wyższym.
Zakres zwolnienia określony powyżej będzie nieco węższy w stosunku do obecnie obowiązującego zwolnienia z poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy (usługi w zakresie edukacji).

b) usług prywatnego nauczania świadczonych przez nauczycieli, na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym (co odpowiada obecnemu przepisowi poz. 8 zał. nr 4 do ustawy).

Na podstawie ww. przepisu dyrektywy, zwolnieniu – zgodnie z projektem ustawy – będą podlegały również usługi kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego (oraz świadczenie usług oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane), prowadzone w formach przewidzianych w odrębnych przepisach. W ramach tych usług będą mieściły się usługi polegające na nauce zawodu, m.in. staże lekarskie. Tego typu usługi podlegają zwolnieniu również obecnie, jako usługi w zakresie edukacji.

Przewidziano również zwolnienie dla usług nauczania innych niż wymienione powyżej świadczonych przez podmioty, które uzyskały akredytację, stanowiącą potwierdzenie spełnienia określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości prowadzonego szkolenia w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Zwolnienie będzie dotyczyć wyłącznie usług objętych akredytacją. Odwołanie się do spełnienia tych warunków i uzyskania określonej przepisami akredytacji jest związane z tym, że zwolnieniu zgodnie z przepisami dyrektywy podlegają co do zasady usługi kształcenia świadczone przez podmioty prawa publicznego.

Pełna treść nowelizacji (Dz.U.2010 Nr 226, poz. 1476)


11. Do końca 2010 wszystkie usługi zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich, niezależnie od korzystającego z nich, podlegały zwolnieniu. Od 2011 roku ograniczony został zakres stosowanego zwolnienia - nie są objęte zwolnieniem usługi noclegowe świadczone na rzecz innych osób niż wymienione w tym przepisie.

Ograniczono zwolnienie wyłącznie do usług zakwaterowania w bursach i internatach świadczonych na rzecz uczniów i wychowanków oraz usług zakwaterowania w domach studenckich świadczonych na rzecz studentów i doktorantów uczelni prowadzącej te domy studenckie (lub z którymi uczelnie mają zawarte umowy dotyczące zakwaterowania). Wynika to też z przepisów dyrektywy 2006/112/WE. Usługi te zostały objęte zwolnieniem jako ściśle związane z usługami kształcenia (art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy 2006/112/WE). Objęcie zwolnieniem usług zakwaterowania świadczonych na rzecz innych osób niż wymienione w projektowanym przepisie nie ma podstaw w przepisach dyrektywy.

12. Wprowadzone zostało od 2011 roku zwolnienie dla świadczenia usług oraz dostawy towarów ściśle z tymi usługami związanej, realizowanych przez:

a) kościoły i związki wyznaniowe, o których mowa w przepisach o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przepisach o stosunku państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych,

b) organizacje powołane do realizacji celów o charakterze politycznym, związkowym, religijnym, patriotycznym, filozoficznym, filantropijnym lub obywatelskim, w zakresie interesu zbiorowego swoich członków w zamian za składki, których wysokość i zasady ustalania wynikają z przepisów statutowych tych organizacji pod warunkiem, że organizacje te nie mają na celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, a w przypadku ich osiągnięcia przeznaczają je wyłącznie na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług związanych z realizacją celów dla których zostały powołane. Zwolnienie to ma zastosowanie, jeżeli nie powoduje naruszenia warunków konkurencji.

Wprowadzane zwolnienie ma szerszy zasięg niż zakres wynikający z poz. 10 załącznika nr 4 (aktualnego w 2010 r.), gdyż obejmuje również dostawę towarów. Zapis tego zwolnienia ma na celu ściślejsze dostosowanie jego zakresu do regulacji wynikającej z art. 132 ust. 1 lit. l dyrektywy 2006/112/WE.

Przyjęta w nowelizacji nomenklatura „związki wyznaniowe” odpowiada nomenklaturze stosowanej już w innych przepisach (np. Konstytucji RP, ustawie o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o gwarancjach wolności sumienia i wyznania). Nomenklatura ta "konsumuje" przepisy ww. dyrektywy, z uwzględnieniem nomenklatury stosowanej w przepisach krajowych. Zwolnienie to ma zastosowanie, jeżeli nie powoduje naruszenia warunków konkurencji.

13. Wprowadzono także od 2011 roku zwolnienie dla usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczonych przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

a) są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania i uczestniczenia w wychowaniu fizycznym,

b) świadczący te usługi nie mają na celu systematycznego dążenia do osiągania zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia przeznaczają je wyłącznie na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług,

c) są świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym

– z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym, usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością, usług sprzątania, odnowy itp.

Wprowadzenie przepisu powołującego się na te warunki wynikało z konieczności uwzględnienia treści orzecznictwa ETS w zakresie uwarunkowań, którym musi podlegać wyłączenie z opodatkowania ww. usług (w wyroku C-253/07 stwierdzono m.in., że przykładowo doradztwo w zakresie marketingu i pozyskania sponsorów nie może korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 13 część A ust. 1 lit. m i ust. 2 lit. b tiret pierwsze szóstej dyrektywy) oraz ma na celu ściślejsze dostosowanie polskich przepisów do regulacji zawartych w prawie wspólnot europejskich, a w szczególności do art. 132 ust. 1 lit. m dyrektywy 2006/112/WE.

14. Rozszerzono zwolnienie usług kulturalnych o dostawę towarów ściśle związanych z tymi usługami. Zapis ten ma na celu doprecyzowanie zakresu zwolnienia niektórych usług kulturalnych oraz dostawy towarów ściśle z nimi związanych świadczonych przez podmioty prawa publicznego oraz dostosowanie tego zwolnienia do przepisu art. 132 ust. 1 lit. n dyrektywy 2006/112/WE.

Warunkiem stosowania zwolnienia jest spełnienie przez podmioty świadczące usługi kulturalne lub dostarczające towary ściśle z tymi usługami związane warunków określonych w ust. 14, tj. podmioty te:
1) nie mogą w sposób systematyczny osiągać zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia nie mogą one ulegać podziałowi, a tylko przeznaczeniu na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług, lub
2) pobierają ceny zatwierdzone, wskazane lub zalecane przez organizatora, który utworzył instytucje kultury lub przez inny organ władzy publicznej lub urząd obsługujący ten organ albo też przez jednostki samorządu terytorialnego, a jeżeli takie kategorie ceny nie są stosowane, pobierają ceny nie wyższe niż za podobne usługi świadczone przez podmioty nieobjęte takim zwolnieniem.

15. Utrzymane zostaje zwolnienie usług w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek – wyłącznie na cele mieszkaniowe.

16. Zwolnienia dla usług finansowych i ubezpieczeniowych

Wprowadzone zwolnienia usług ubezpieczeniowych i finansowych podlegających zwolnieniu oparte zostały na obiektywnych kryteriach, nie są zaś uzależnione od rodzaju podmiotu świadczącego te usługi.

Objęto zwolnieniem usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz pośrednictwo w zakresie udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę, pośrednictwo i wszelkie działania w zakresie gwarancji kredytowych lub pożyczkowych lub innych form zabezpieczenia kredytu lub pożyczki pieniężnej oraz zarządzanie tymi gwarancjami przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z udzieleniem kredytu lub pożyczki pieniężnej.

Na podstawie tego przepisu zwolnieniem objęte zostały również - wyłączone na podstawie dotychczasowych przepisów ustawy - czynności udzielania pożyczek lombardowych, wykonywane przez podmioty inne niż banki. Szacuje się, że z tego tytułu wystąpią ujemne skutki, które w warunkach roku 2011 wyniosą w skali roku ok. 25 mln zł.

Objęto też zwolnieniem czynności udzielania poręczeń, gwarancji i innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych, rozumianych ogólnie jako zgoda poręczyciela, gwaranta lub udzielającego zabezpieczenia do spłacenia długu lub każdego innego zobowiązania finansowego w imieniu dłużnika, w przypadku niewywiązania się przez niego ze spłaty długu. Warunkiem objęcia zwolnieniem gwarancji, poręczeń i zabezpieczeń jest ich finansowy (pieniężny) charakter.

Polecamy: Postępowanie podatkowe

Objęto zwolnieniem usługi, łącznie z pośrednictwem, w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i innych zbywalnych instrumentów finansowych.

Ponadto objęto zwolnieniem czynności związane z instrumentami finansowymi, w tym papierami wartościowymi. Zwolnienie to odnosi się do instrumentów finansowych wymienionych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.). Zwolnieniu od podatku podlegają od 2011 r. czynności związane z emisją i obrotem instrumentami finansowymi oraz pośrednictwo w tych transakcjach.

Jednak zwolnienie to nie będzie stosowane do usług dotyczących praw i udziałów odzwierciedlających tytuł prawny do towarów, tytuł własności nieruchomości, prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości oraz udziały i inne tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości. Ze zwolnienia będą również wyłączone transakcje związane z pochodnymi instrumentami towarowymi.

Zwolnienia z VAT usług finansowych nie będą mieć zastosowania do:
1) czynności ściągania długów, w tym factoringu oraz innych czynności, w wyniku których następuje przejęcie ryzyka niewywiązania się przez dłużnika ze zobowiązania;
2) usług doradztwa;
3) usług w zakresie leasingu.

17. Nastąpiła też likwidacja załącznika nr 4 do obecnej ustawy, zawierającego wykaz usług zwolnionych od podatku i przeniesienie uregulowań dotyczących tej tematyki do treści ustawy. Wprowadzony został od 2011 roku do art. 43 ustawy katalog usług zwolnionych od podatku.

Usługi te zatem nie będą już identyfikowane przy zastosowaniu klasyfikacji statystycznych, czynności te będą rozgraniczane co do przedmiotu.
W tym kontekście wprowadzono rozwiązanie, zgodnie z którym dostawa niektórych towarów lub świadczenie niektórych usług nie korzysta ze zwolnienia, jeżeli:
1) nie są one niezbędne do wykonania zwolnionej usługi podstawowej;
2) ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu dla podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności wobec podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.
Podstawą do stosowania tego przepisu jest art. 134 dyrektywy.

18. Zmiany w obowiązujących w dniu ogłoszenia niniejszej ustawy klasyfikacjach statystycznych, wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, oraz w kluczach powiązań między tymi klasyfikacjami, wprowadzone po tym dniu, nie spowodują zmian w opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli nie zostały określone w ustawie - tak stanowi art. 2 omawianej nowelizacji.

Celem tego przepisu jest niejako „zamrożenie” dla celów poboru VAT klasyfikacji statystycznych obowiązujących w dniu ogłoszenia projektowanej ustawy. Sposób opodatkowania danego towaru lub usługi musi wynikać z przepisów podatkowych. Przepis ten ma gwarantować, że jakiekolwiek zmiany w klasyfikacjach statystycznych wprowadzone po dniu ogłoszenia omawianej nowelizacji nie wpłyną na zmianę sposobu opodatkowania określonych towarów lub usług.

W przypadku braku takiego przepisu, zmiany w przepisach statystycznych mogłyby wpływać na sposób opodatkowania określonych towarów lub usług (np. towar, opodatkowany stawką podstawową, poprzez zmianę sposobu jego zaklasyfikowania wynikającą ze zmiany w przepisach statystycznych mógłby znaleźć się w grupowaniu podlegającym opodatkowaniu stawką obniżoną, lub odwrotnie). Brak takiego przepisu doprowadziłby w efekcie do sytuacji, że to przepisy statystyczne, a nie podatkowe, odgrywałaby zasadniczą rolę w sposobie opodatkowania określonych towarów lub usług.

Przestrzeganie zasady, iż zmiany w klasyfikacjach statystycznych, wydawanych na podstawie aktów wykonawczych do ustawy o statystyce publicznej, nie spowodują zmian w wysokości opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jest konieczne, z uwagi na postanowienia art. 217 Konstytucji RP. Zgodnie z tymi postanowieniami – nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy.

Pełna treść nowelizacji (Dz.U.2010 Nr 226, poz. 1476)

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  19 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

  Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

  Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

  TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

  Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

  Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

  Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.