reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Zakres opodatkowania > Co się zmieni w VAT w 2011 roku

Co się zmieni w VAT w 2011 roku

Najważniejsze zmiany, to oczywiście podniesienie stawek podatku VAT o 1 pkt procentowy (do 23 % i 8 %), ustalenie stawki VAT dla podstawowych produktów żywnościowych oraz książek i czasopism specjalistycznych (na 5 %). Ale są i inne ważne nowości.

Uchwalone już zostały najważniejsze zmiany w VAT na 2011 rok. Niestety zmian tych nie znajdziemy w jednym akcie prawnym.

VAT 2011 - wszystkie zmiany w jednym miejscu

Część zmian jakie były zawarte w projekcie z 9 września 2010 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług autorstwa Ministerstwa Finansów zostały uchwalone w ustawie z 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.

Inne zmiany znajdziemy w ustawie z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy od towarów i usług.

Trzeba też pamiętać o nowelizacji ustawy o VAT w zakresie ograniczenia odliczania VAT od samochodów osobowych.

Prześledźmy najważniejsze nowości.

Stawki

Zasadniczą zmianą jest wzrost stawek VAT (z 22 do 23% i z 7 do 8%) w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r.

Jednocześnie obniżona została z 7 % do 5 % stawka VAT na podstawowe produkty żywnościowe (chodzi tu m.in. o pieczywo, nabiał, oleje jadalne, wędliny, kasze, mąki, makarony, przetwory owocowe i warzywne – np. soki, napoje i mrożonki).

Od stycznia 2011 r. na nieprzetworzoną żywność oraz książki i czasopisma specjalistyczne wprowadza się najniższą, dozwoloną prawem Unii Europejskiej stawkę VAT w wysokości 5 % (dotychczas było to odpowiednio 3% i 0%).

Ta preferencyjna stawka dotyczyć będzie również książek dostarczanych na wszystkich nośnikach fizycznych (w tym tzw. audioksiążek), czasopism specjalistycznych oraz nut.

Katalog towarów, do których zastosowanie będzie miała najniższa (5%) stawka VAT stanowić będzie od 2011 roku załącznik nr 10 do ustawy o VAT. 

Podwyższeniu do 4% (obecnie 3%) ulec ma też od 2011 roku stawka ryczałtowa, przewidziana w art. 114 ust. 1 ustawy o VAT dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych, którzy wybrali opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu.

Zwrot VAT za materiały budowlane 2011

Zmiany zawarte w art. 23 omawianej nowelizacji stanowią dostosowanie ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468, z późn. zm.) do zmian zaproponowanych w nowelizacji.

Ustawa ta została skonstruowana w odniesieniu do 22% stawki podatku VAT na materiały budowlane. Zmiana tej stawki powoduje konieczność wprowadzenia regulacji dostosowawczych.

Z uwagi na fakt, iż wzrost stawki VAT spowoduje podniesienie ceny m2 budynku mieszkalnego obliczanego dla celów wypłaty tzw. premii gwarancyjnej, w znowelizowanych przepisach wprowadza się także proporcjonalne zmniejszenie wskaźników, na podstawie których obliczana jest kwota zwrotu.

Zmiana tych wskaźników spowoduje utrzymanie na obecnym poziomie kwoty, jaką może otrzymać osoba ubiegająca się o zwrot części podatku VAT na materiały budowlane.

W ww. ustawie o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym wprowadzone zostały następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 5 zdanie wstępne otrzymało brzmienie:
„Kwota zwrotu, o której mowa w ust. 4, jest równa, z zastrzeżeniem ust. 6 i art. 11a, 68,18 % kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,295 % kwoty stanowiącej iloczyn:”;

2) po art. 11 dodaje się art. 11a w brzmieniu:
„Art. 11a. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o podatku VAT, rozumie się przez to również podatek od towarów i usług o stawce wyższej niż 22 % obowiązującej na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2. Kwota zwrotu określona w art. 3 ust. 5, równa 68,18 % kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, ma zastosowanie wyłącznie dla stawki 22 %. W przypadku gdy stawka podatku VAT wynosi więcej niż 22 %, kwota zwrotu jest równa odpowiednio:
1) 65,22 % – dla stawki 23 %,
2) 62,50 % – dla stawki 24 %,
3) 60 % – dla stawki 25 %

– kwoty podatku VAT wynikającej z faktur.
3. Jeżeli pierwszy wniosek, o którym mowa w art. 5 ust. 1, zostanie złożony w okresie stosowania stawki wymienionej w:
1) ust. 2 pkt 1 – limit kwoty zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 5, wynosi nie więcej niż 12,195 %,
2) ust. 2 pkt 2 – limit kwoty zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 5, wynosi nie więcej niż 12,097 %,
3) ust. 2 pkt 3 – limit kwoty zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 5, wynosi nie więcej niż 12 %
- kwoty stanowiącej odpowiedni iloczyn, o którym mowa w art. 3 ust. 5, dla okresu pięcioletniego liczonego od dnia złożenia tego wniosku.”.

Więcej: Zwrot VAT za materiały budowlane 2011 - limity zwrotu

Nowelizacja ustawy o VAT w zakresie ograniczenia odliczania VAT od samochodów osobowych

Zwolnienia przedmiotowe z VAT 2011

Znika z ustawy załącznik nr 4 a usługi znajdujące się w tym wykazie przechodzą do ustawy (art. 43 ust. 1 wy o VAT - nowe punkty od 17 do 41). Nie będzie też odwołań do klasyfikacji statystycznej w przypadku tych zwolnień.

Mimo, że co do zasady zmiany są tylko techniczne, to jednak w kilku przypadkach nastąpi ograniczenie zwolnień.

W przypadku usług ochrony zdrowia, które były dotąd całościowo zwolnione przedmiotowo z VAT (oprócz usług weterynaryjnych) - od 2011 roku korzystać ze zwolnienia będą:

- usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej.

- usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone przez:
a) lekarzy i lekarzy dentystów,
b) pielęgniarki i położne,
c) osoby wykonujące inne zawody medyczne, o których mowa w art. 18d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.),
d) psychologów;
- usługi transportu sanitarnego.

Podobne ograniczenie zwolnienia dotyczy usług edukacyjnych. W miejsce ogólnego zwolnienia wszystkich usług edukacyjnych od 2011 roku zwolnienie dotyczyć będą:

26) usługi świadczone przez:
a) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
b) uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym
– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane;
27) usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli;
28) usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29;
29) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:
a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
c) finansowane w całości ze środków publicznych
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane;
30) usługi zakwaterowania:
a) w bursach i internatach świadczone na rzecz uczniów i wychowanków szkół prowadzących te bursy i internaty,
b) w domach studenckich świadczone na rzecz studentów i doktorantów uczelni prowadzących te domy studenckie,
c) świadczone na rzecz uczniów i wychowanków lub studentów i doktorantów przez podmioty inne niż wymienione w lit. a i b, pod warunkiem że szkoły lub uczelnie mają z tymi podmiotami zawarte umowy dotyczące zakwaterowania swoich uczniów i wychowanków lub studentów i doktorantów.

Inne ważniejsze zmiany

1. W art. 2 ustawy o VAT (nowy pkt 27f) dodano obszerną definicję czasopisma specjalistycznego, co związane jest z objęciem tego towaru 5% stawką VAT.

2. W art. 1 pkt 2 omawianego projektu proponuje się nadanie nowego brzmienia ust. 2 w art. 7 ustawy o VAT, zgodnie z którym wszelkie przekazania przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa bez wynagrodzenia (niezależnie czy są one realizowane na cele związane, czy niezwiązane z prowadzonym przedsiębiorstwem podatnika), podlegają opodatkowaniu, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Zdaniem MF proponowana zmiana art. 7 ust. 2 poprzez rezygnację z zapisu odnoszącego się do istnienia związku z prowadzoną działalnością gospodarczą dokonywanych nieodpłatnych przekazań, eliminuje wszelkie wątpliwości interpretacyjne związane z tym przepisem.

3. Proponowana jest też zmiana definicji odpłatnego świadczenia usług (art. 8 ust. 2 ustawy o VAT) w celu ściślejszego dostosowania do uregulowań tego zagadnienia zawartych w art. 26 dyrektywy 2006/112/WE.

Polecamy: Jak rozliczać koszty w czasie

4. Potwierdzenie wywozu towaru (art. 13 ust. 4 pkt 4 ustawy o VAT). Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisu, przemieszczenia towarów przez podatnika, o którym mowa w art. 15, lub na jego rzecz nie uznaje się za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, w przypadku, gdy towary mają być przedmiotem eksportu towarów przez tego podatnika, pod warunkiem że posiada dokument celny potwierdzający rozpoczęcie procedury wywozu na terytorium kraju, jeżeli wywóz z terytorium Wspólnoty jest potwierdzany przez urząd celny określony w przepisach celnych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Proponowana zmiana wykreśla obecnie obowiązujący warunek, aby potwierdzenie wywozu było dokonywane przez urząd celny zlokalizowany na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Zmiana ta dokonywana jest również w celu zachowania terminologii celnej i doprecyzowuje, iż chodzi o dokument potwierdzający objęcie towarów procedurą wywozu.
Zmiana ta wynika ze zmian w prawie celnym, zgodnie z którymi wywóz towarów z terytorium Wspólnoty, dla których rozpoczęto procedurę wywozu na terytorium kraju, może być potwierdzany przez „krajowe” urzędy celne.

5. Proponowane jest określenie w art. 15 ust. 8 ustawy o VAT szczegółowych warunków, jakie musi spełniać podmiot, aby zostać przedstawicielem podatkowym. Są to:
1) zarejestrowanie jako podatnik VAT czynny;
2) nieposiadanie przez ostatnie 24 miesiące zaległości we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3 % kwoty należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość;
3) wymóg, aby przez ostatnie 24 miesiące – osoba fizyczna będąca podatnikiem, a w przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi – osoba będąca wspólnikiem (w przypadku spółek osobowych), członkiem władz zarządzających, głównym księgowym nie podlegała odpowiedzialności na podstawie ustawy Kodeks karny skarbowy za popełnienie przestępstwa skarbowego;
4) uprawnienie do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego zgodnie z przepisami o doradztwie podatkowym lub do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Obecnie kwestie te uregulowane są przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie przedstawiciela podatkowego (Dz. U. Nr 66, poz. 609).

Wiążą się z tym też nowe przepisy (art. 15 ust. 8a i 8b ustawy o VAT), które mają umożliwić agencji celnej pełnienie funkcji przedstawiciela podatkowego i wykonywania niektórych czynności doradztwa podatkowego również w sytuacji, gdy agencja celna nie będzie uprawniona do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego lub do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Polecamy: Czy obiad z kontrahentem w restauracji to reprezentacja, czy koszt uzyskania przychodu

6. Proponowane są też nowe regulacje, których celem jest zmiana w systemie naliczania i odliczania VAT w obrocie surowcami wtórnymi – złomem oraz w handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych.

Zmiana ta polega w szczególności na przesunięciu, w przypadku gdy sprzedawca i nabywca są podatnikami, o których mowa w art. 15, obowiązku podatkowego rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu dostawy złomu oraz przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, ze sprzedawcy na nabywcę.

Jednocześnie nabywcom i usługobiorcom przysługiwałoby prawo do odliczenia podatku jako podatku naliczonego na ogólnych zasadach, który z tytułu dokonania na ich rzecz dostawy lub świadczenia usług byłyby u nich podatkiem należnym.

Zmiany mają na celu między innymi wyeliminowanie mechanizmów rozliczania VAT wykorzystywanych przez podatników nadużywających prawa do odliczenia podatku naliczonego za pomocą tzw. „słupów”, jak i wystawiania „pustych faktur”.

Analogiczne zmiany do tych wprowadzonych dla dostaw złomu (z wyjątkiem zmiany w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego) proponuje się wprowadzić do czynności w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

OPZZ jest reprezentatywną organizacją pracowniczą w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, konsekwentnie dążącą do realizacji w Polsce fundamentalnych zasad: wolności, równości, solidaryzmu społecznego, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości społecznej, a także – pozbawionego jakichkolwiek wykluczeń – prawa do godnego życia, godnej pracy i płacy oraz godnej emerytury.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama