REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak rozliczyć firmę prowadzoną w domu

REKLAMA

Prowadzenie firmy w mieszkaniu pozwala na zaliczenie wielu wydatków związanych z eksploatacją do kosztów uzyskania przychodów. Dotyczy to np. opłat za energię, wodę, telefon. Potrzebne są jednak odpowiednie dokumenty.

SPIS TREŚCI

PORADY PRAWNE

AKTY PRAWNE
Związek kosztu z przychodem
 
Istnienie związku przyczynowo-skutkowego doskonale wyjaśnił NSA w wyroku z 8 grudnia 2004 r. (sygn. akt FSK 768/04; niepublikowany). Sąd podkreślił, że aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, to między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowo-skutkowy tego typu, że poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie czy też zwiększenie przychodu.
Natomiast w wyroku z 14 kwietnia 2004 r. (sygn. akt FSK 113/04; niepublikowany) NSA wskazał, iż użyty zwrot „w celu osiągnięcia przychodów” należy rozumieć w ten sposób, iż decydujący jest moment osiągnięcia przychodu dla przypisania wydatkowi podatkowego kosztu. A zatem dla potrzeb podatkowych ważne jest to, że koszt podatkowy musi być poniesiony i to w określonym celu. Przy czym wykładnia językowa użytego sformułowania „koszty poniesione” wskazuje na czas dokonany, co oznacza, iż chodzi tu o taki stan, w którym nastąpiło obciążenie kosztem nie tylko w sensie ewidencyjnym, ale w znaczeniu realnym, a więc w faktycznym poniesieniu wydatku.
 

Jak rozliczyć koszty firmy prowadzonej w mieszkaniu – 4 kroki
 
1. Sprawdź, co może być kosztem
W tym celu należy dokładnie przejrzeć przepisy art. 22 i 23 ustaw podatkowych. W przypadku małej firmy wystarczy lektura przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Aby wydatek zaliczyć do kosztów, trzeba spełnić trzy warunki. Po pierwsze, koszt musi zostać poniesiony przez podatnika. Po drugie, poniesienie kosztu powinno służyć osiągnięciu przychodu. Po trzecie – koszt nie może zostać wymieniony w przepisie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych enumeratywnie wymieniającym wydatki, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.
2. Postaraj się o dokumenty
Podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą we własnym mieszkaniu, nie może zapominać o konieczności odpowiedniego dokumentowania ponoszonych wydatków. Szczególnie starannie należy udokumentować te wydatki, które związane są z normalną eksploatacją mieszkania, w którym prowadzona jest firma podatnika. Wydatki związane z opłatami, które fakturowane są na podatnika, a nie na jego firmę, np. za wodę, gaz, energię, można dokumentować dowodem wewnętrznym obejmującym tylko taką część kosztu, która odnosi się do prowadzonej działalności. Trzeba też pamiętać o posiadaniu dowodów poniesienia całej opłaty.
3. Rozlicz wydatki proporcjonalnie
Osoba prowadząca działalność gospodarczą we własnym domu lub mieszkaniu musi się liczyć z pewnymi ograniczeniami przy zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków na opłacenie części opłat związanych z ich eksploatacją. Niektóre zaliczone do kosztów uzyskania przychodów wydatki mogą bowiem być rozliczane tylko proporcjonalnie. Takie wydatki zalicza się do kosztów w takiej proporcji, jaka wynika z udziału powierzchni przeznaczonej na działalność w całej powierzchni mieszkania lub domu.
4. Zaksięguj koszty
Prawidłowo ustalone i udokumentowane koszty związane z eksploatacją mieszkania lub domu w części przypadającej na firmę należy zaksięgować w kolumnie 14 księgi – pozostałe wydatki.
Warto również podkreślić, że to na podatniku będzie spoczywał obowiązek udowodnienia przed organem podatkowym, że dany koszt miał związek z osiągniętym przychodem. Z wyroku WSA w Warszawie z 10 marca 2004 r. (sygn. akt III SA 2219/02; niepublikowany) wynika bowiem, że nie można nakładać na organy podatkowe nieograniczonego obowiązku poszukiwania faktów potwierdzających zasadność zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych określonych kwot, jeżeli strategia podatnika opiera się wyłącznie na negowaniu działań podejmowanych przez te organy.
WAŻNE
Podatnik jest zobowiązany prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów rzetelnie i w sposób niewadliwy.
Za niewadliwą uważa się księgę prowadzoną zgodnie z przepisami rozporządzenia i objaśnieniami do wzoru księgi. Księgę uważa się za rzetelną, jeżeli dokonywane w niej zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty.
 

Rozliczenie proporcjonalne
 
Zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z działalnością prowadzoną w mieszkaniu nie jest proste. W takim przypadku należy określić, w jakiej części można zaliczyć poniesione wydatki do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki, które ponosi podatnik, prowadząc firmę we własnym domu lub mieszkaniu (np. w jednym lokalu), nie w całości będą mogły być zaliczone do kosztów. Do kosztów takich będą mogły być zaliczone tylko te wydatki, które przypadają na część, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.
Podatnik prowadzący firmę we własnym mieszkaniu lub domu może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z podatkiem od nieruchomości od tej części, jaka zajmowana jest na prowadzenie tej działalności. Kwota zapłaconego podatku od nieruchomości od części budynku mieszkalnego zajętego na prowadzenie działalności gospodarczej będzie mogła zostać zaliczona do kosztów podatkowych.
Jednak w tym celu należy dokonać odpowiednich obliczeń, a więc określić, jaką powierzchnię z całego mieszkania (lub domu) wykorzystuje się do prowadzenia działalności gospodarczej. W takiej sytuacji należy wyodrębnić tę powierzchnię z całego mieszkania (domu), a potem obliczyć jej powierzchnię. Warto pamiętać, że powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 proc., a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, pomija się tę powierzchnię.
PRZYKŁAD
Podatnik jest właścicielem domu, którego powierzchnia użytkowa wynosi 250 mkw., z czego 50 proc., czyli 125 mkw., przypada na część mieszkalną, a 50 proc., czyli 125 mkw., na część, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. W całym domu energia elektryczna jest mierzona specjalnymi miernikami. W takim przypadku do kosztów uzyskania przychodów może być zaliczona jedynie ta część rachunków za energię, która dotyczy pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Gdy podatnik nie ma możliwości innego ustalenia, ile zostało zużytej energii w pomieszczeniach, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, należy rozliczyć to procentowo, w takim stosunku, w jakim wykorzystywana jest powierzchnia użytkowa na działalność gospodarczą. Jeśli zatem na działalność taką podatnik wykorzystuje połowę powierzchni domu, a rachunek za energię to np. 400 zł, do kosztów może zaliczyć tylko 200 zł (50 proc. z 400 zł).
 

Księgowanie wydatków
 
Korzyści z rozliczania wydatków odnieść mogą ci podatnicy prowadzący firmę w mieszkaniu, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, tj. prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów. Podatnicy, którzy wybrali kartę podatkową lub ryczałt, nie uwzględniają w swych rozliczeniach kosztów uzyskania przychodów.
Zapisów w księdze można dokonywać również na podstawie innych dowodów. Z przepisów rozporządzenia wynika, że podstawą zapisów w księdze są inne dowody, spełniające pewne wymogi. Muszą być one: zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków (dowody wewnętrzne), określające: przy zakupie – nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, a w innych przypadkach – przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku).
Dowody te mogą dotyczyć wydatków związanych z opłatami za czynsz, energię elektryczną, telefon, wodę, gaz i centralne ogrzewanie, w części przypadającej na działalność gospodarczą, a podstawą do sporządzenia tego dowodu jest dokument obejmujący całość opłat na te cele.
Tak sporządzone dowody wewnętrzne są podstawą zapisów w kolumnie 14 księgi – pozostałe wydatki. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą we własnym mieszkaniu w kosztach uzyskania przychodów znajdzie się tylko część wydatków poniesionych w związku z eksploatacją tego mieszkania przypadająca na działalność. W tym celu należy sporządzić dowody wewnętrzne, które będą określały wydatki przypadające na działalność gospodarczą, i na ich podstawie dokonać zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
WAŻNE
Kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten nie precyzuje, co może zostać uznane za koszt, odsyła jednak do przepisu, który dokładnie wymienia, co kosztem być nie może. Zatem podatnik może mieć pewność tylko co do tego, jakie wydatki nie mogą stanowić kosztów podatkowych.
 
Konieczna dokumentacja
 
Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z działalnością prowadzoną w mieszkaniu jest uzależnione od posiadania stosownych dokumentów.
W przypadku takich wydatków, jak: czynsz, zużycie energii, wody, gazu najlepiej rozliczyć je na podstawie wyliczenia proporcji do powierzchni. Jak już wcześniej wyjaśniłam, konieczne będzie sporządzenie dowodu wewnętrznego. Sporządza się go na podstawie faktury, książeczki opłat czynszowych. Uwzględnia się na nich opłaty tylko w części przypadającej na działalność gospodarczą. Na dowodzie wewnętrznym należy określić rodzaj wydatku, wysokość kosztu, a także opatrzyć go datą i podpisem. Dokumenty, na podstawie których sporządzono dowody wewnętrzne, trzeba przechowywać z innymi dowodami poniesienia wydatków.
 

Nie wszystko kosztem
 
Również rozmowy telefoniczne mogą być kosztem dla podatnika prowadzącego firmę w mieszkaniu. Warto jednak posiadać stosowne billingi, jeśli do celów służbowych używamy prywatnego telefonu. Tylko szczegółowe billingi będą dowodem na to, że podatnik prawidłową kwotę zaliczył do kosztów.
Warto podkreślić, że kosztem uzyskania przychodów będą także wydatki poniesione na remont pomieszczeń zajmowanych na działalność gospodarczą. Mogą one polegać, np. na: naprawie, odnowieniu, wymianie pewnych elementów, instalacji. Te wydatki mogą być odliczane, jeżeli wcześniej nie zostały już uwzględnione w uldze remontowej oraz podatnik potrafi udowodnić związek ponoszonych kosztów z osiąganymi przychodami.
Należy zachować szczególną ostrożność przy kwalifikowaniu do kosztów wydatków na zakup wyposażenia mieszkania służącego jednocześnie działalności gospodarczej i celom prywatnym. W takich sytuacjach można narazić się na kwestionowanie prawidłowości zaliczenia takich wydatków do kosztów ze strony organów podatkowych.
WAŻNE
Dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków są poza fakturami i rachunkami, także faktury korygujące, dowody opłat pocztowych i bankowych, dowody wewnętrzne czy dowody innych opłat oznaczone numerem i przyporządkowane do danej operacji (np. opłaty za ogrzewanie, energię, wodę itp.). Ważne, aby zawsze były to oryginały faktur i rachunków. Nie mogą być to kserokopie, bo te nie stanowią podstawy do zaliczenia określonych w nich wydatków do kosztów podatkowych.
 
Z meblami będzie problem
 
Podobne, jak w przypadku zaliczenia do kosztów podatkowych sprzętu AGD, problemy mogą wystąpić w przypadku zakupu mebli.
Zgodnie z ustawą o PIT nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na zakup zużywających się stopniowo rzeczowych składników majątku przedsiębiorstwa, niezaliczanych zgodnie z odrębnymi przepisami do środków trwałych – w przypadku stwierdzenia, że składniki te nie są wykorzystywane dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, lecz służą celom osobistym podatnika, pracowników lub innych osób, albo bez uzasadnienia znajdują się poza siedzibą przedsiębiorstwa.
WAŻNE
Warto przechowywać rachunki i faktury, które zostaną wystawione za media wykorzystywane w budynku mieszkalnym, gdyż są one podstawą do sporządzenia dowodu wewnętrznego, który będzie dokumentem poświadczającym zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów.
Do środków trwałych nie zalicza się składników majątkowych, których przewidywany okres używania jest krótszy niż rok. Podatnik może także nie zaliczyć do środków trwałych przedmiotów majątkowych o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 3500 zł.
Można zatem wnioskować, że jeśli nie znajdą zastosowania wymienione przesłanki, wydatki na zakup mebli podatnik będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
Niestety, nie będzie to takie oczywiste, w sytuacji gdy zakupione meble znajdują się w mieszkaniu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, a po godzinach urzędowania służą one na potrzeby prywatne właściciela firmy. Zakup mebli do mieszkania, które służy i działalności gospodarczej, i celom osobistym (mieszkalnym), nie zawsze będzie kosztem. Warto w tym przypadku być ostrożnym i do kosztów zaliczyć tylko te wydatki na zakup mebli lub wyposażenia, które służą prowadzeniu firmy, np. wydatki na zakup szafy przystosowanej do przechowywania segregatorów, która nie może z powodu swojej konstrukcji służyć do innych celów.
 

Praca rodziny to nie koszt
 
W przypadku prowadzenia firmy w domu częściej niż w innych przypadkach zdarza się, że w jej prowadzeniu pomaga rodzina. Jednak wartość pracy domowników nie będzie mogła być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Tak bowiem stanowi ustawa o PIT. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o PIT nie uważa się za koszt uzyskania przychodu wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników.
Potwierdza to m.in. wyrok NSA z 7 lutego 2001 r. (I SA/Gd 2349/98; publikowany w POP z 2002 r. nr 4, poz. 110), w którym sąd wyjaśnił, że praca małżonka podatnika świadczona w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej niezależnie od tego, w jakiej formie jest wykonywana (czy to bezumownie, czy też na podstawie umowy o pracę, czy też umowy zlecenia lub umowy o dzieło) nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.
 
Wartość mieszkania
 
Jeśli działalność jest prowadzona w mieszkaniu, to wtedy podatnik oprócz zasad ogólnych ustalania wartości początkowej środków trwałych określonych w art. 22g ustawy o PIT ma możliwość ustalenia wartości lokalu w sposób szczególny. Podatnicy mogą ustalić wartość początkową budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych: wynajmowanych, wydzierżawianych albo używanych przez właściciela na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, przyjmując w każdym roku podatkowym wartość stanowiącą iloczyn metrów kwadratowych wynajmowanej, wydzierżawianej lub używanej przez właściciela powierzchni użytkowej tego budynku lub lokalu i kwoty 988 zł, przy czym za powierzchnię użytkową uważa się powierzchnię przyjętą dla celów podatku od nieruchomości. Warto przy tym pamiętać, że odpisów amortyzacyjnych od własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej dokonuje się przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5 proc., a przy ustalaniu wartości początkowej tych praw z zastosowaniem kwoty 988 zł – 1,5 proc.w
WAŻNE
Wartość wynagrodzenia małżonka nie stanowi kosztów uzyskania przychodu bez względu na małżeński ustrój majątkowy (rozdzielność majątkowa) – pismo Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim z 12 września 2005 r., nr US I/1-415/12/2005).
 

Ewa Matyszewska
 
 

Gazeta Prawna Nr 68/2006
z dnia 2006-04-05

- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. nr 14, poz. 176 z późn. zm.)
- rozporządzenie ministra finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.)

Autopromocja

Rejestrując działalność we własnym mieszkaniu, należy okazać w urzędzie skarbowym uwierzytelnioną kopię notarialnego aktu własności. W mieszkaniu należałoby wydzielić np. jeden pokój na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Pokój ten powinien być również zgłoszony w wydziale podatków i opłat urzędu miasta celem naliczenia podatku od nieruchomości według właściwej dla lokali użytkowych stawki. Osobne pomieszczenie powinno być również wydzielone w mieszkaniu będącym przedmiotem najmu przedsiębiorcy, który chciałby zarejestrować w nim siedzibę swojej firmy. Właściwym rozwiązaniem byłoby również zawarcie z właścicielem mieszkania osobnej umowy najmu tego pomieszczenia na potrzeby działalności lub przynajmniej uzyskanie jego zgody na rejestrację w mieszkaniu działalności gospodarczej. Umowę najmu również należy okazać w urzędzie skarbowym podczas rejestracji. Przy wysokich stawkach za metr kwadratowy lub przy wynajmie kilku lokali użytkowych, po przekroczeniu kwoty limitu (w 2006 roku 39 200 zł w skali roku) właściciel mieszkania może stać się podatnikiem VAT. Wynajem lokali na potrzeby działalności gospodarczej nie korzysta ze zwolnienia i po przekroczeniu tego limitu jest opodatkowany 22-proc. stawką VAT.

Zgodnie z proporcją obliczoną według stosunku powierzchni lokalu, wydzielonego na potrzeby działalności gospodarczej, do ogólnej powierzchni mieszkania, podatnik będzie mógł zaliczać w koszty prowadzonej działalności opłaty wspólnie ponoszone w związku z utrzymaniem mieszkania. Są to przede wszystkim koszty najmu mieszkania oraz opłaty administracyjne (ogrzewanie, energia elektryczna, woda, ochrona, utrzymanie czystości itp.).
Chcąc zaliczać w koszty działalności gospodarczej opłaty za używanie telefonu, należy ustalić właściwą ich wysokość w oparciu o billing rozmów. Na pewno wygodniejszym rozwiązaniem jest założenie osobnego numeru i uwzględnianie w kosztach danych rzeczywistych wynikających z osobnej faktury VAT wystawionej na przedsiębiorstwo podatnika.


Podatnik może również wnieść do swojego przedsiębiorstwa posiadane sprzęty, urządzenia czy wyposażenie, które będą wykorzystywane w prowadzonej działalności jako środki trwałe, np. komputer, samochód. W tym celu należy przygotować stosowne oświadczenie o przeznaczeniu danego urządzenia na potrzeby działalności gospodarczej i podać w nim jego rynkową wartość. Urządzenia czy sprzęty o wartości rynkowej nieprzekraczającej kwoty 3500 zł mogą zostać zaliczone jednorazowo w koszty działalności. Przy wartości większej niż 3500 zł przedmioty te powinny być amortyzowane i zgodnie z właściwą stawką amortyzacji będą stopniowo zaliczane w koszty działalności. Ewentualna sprzedaż wniesionych środków trwałych będzie stanowiła przychód z działalności gospodarczej i zostanie opodatkowana zgodnie z wybraną przez przedsiębiorcę formą opodatkowania.


Tak. Podatnik musi posiadać odpowiednie dowody księgowe. Są nimi poza fakturami i przeróżnymi rachunkami, także faktury korygujące, dowody opłat pocztowych i bankowych, dowody wewnętrzne czy dowody innych opłat oznaczone numerem i przyporządkowane do danej operacji (np. opłaty za centralne ogrzewanie, za prąd, wodę itp.). Podatnik powinien postarać się o oryginały faktur i rachunków. Nie mogą być to kserokopie, bo te nie stanowią podstawy do zaliczenia określonych w nich wydatków do kosztów podatkowych.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Progi statystyczne w systemie INTRASTAT na 2024 rok

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zaakceptował wysokości progów statystycznych na 2024 r. w systemie INTRASTAT. Progi te (zarówno podstawowe i szczegółowe) wzrosły w porównaniu do obowiązujących w 2023 roku.

Egzamin na doradcę podatkowego - zmiany od 2024 roku

Ministerstwo Finansów poinformowało, że 1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego. Jak wskazuje MF, głównym celem nowelizacji jest usprawnienie procesu egzaminacyjnego.

Tabela kursów średnich NBP z 6 grudnia 2023 roku - nr 236/A/NBP/2023

Tabela kursów średnich NBP waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 6 grudnia 2023 roku - nr 236/A/NBP/2023. Kurs euro w tym dniu to 4,3382 zł.

Komentarz do posiedzenia RPP z 5-6 grudnia 2023 roku

Komentarz do posiedzenia RPP z 5-6 grudnia 2023 roku. "Wszystko wskazuje na to, iż mamy obecnie do czynienia ze stabilizacją stóp procentowych na bieżącym poziomie przez najbliższe kilka miesięcy, najprawdopodobniej do następnej projekcji inflacyjnej, która zostanie opublikowana przez Narodowy Bank Polski w marcu 2024 r."

Stopy procentowe NBP bez zmian od 6 grudnia 2023 r.

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 5-6 grudnia 2023 r. postanowiła pozostawić wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna wynosi nadal 5,75 proc. - podał w komunikacie Narodowy Bank Polski. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami rynku.

Co dostaniemy zamiast podwyżki w 2024 roku? Firmy szukają oszczędności. Ale pracownicy mogą na tym zyskać!

Widmo wysokich kosztów firmowych skłania pracodawców do szukania rozwiązań, które pozwolą optymalizować wydatki. Jednym z nich jest wdrożenie strategii pozapłacowej bazującej na benefitach żywieniowych, która zapewnia oszczędności zarówno firmie, jak i zatrudnionym. Aby przyciągnąć i zatrzymać talenty, firmy coraz częściej już na etapie rekrutacji informują o wartości finansowej benefitów, ponieważ kandydaci nie mają świadomości, z czego składa się całkowity pakiet wynagrodzeń. 

Pracownik wystawił pustą fakturę. Kto za to odpowiada? Pracodawca (podatnik VAT)?

W codziennej praktyce biznesowej wielokrotnie powstaje pytanie, czy za pustą fakturę zawsze odpowiada podatnik (firma), gdy to pracownik, bez wiedzy i zgody pracodawcy, wystawiał fikcyjne faktury, umożliwiając innym podmiotom odliczenie VAT. Jedna z takich spraw trafiła do sądu, a w wyniku zadanego pytania prejudycjalnego – do TSUE. Poznaliśmy właśnie opinię Rzecznika Generalnego TSUE, który uznał, że co do zasady administracja skarbowa nie powinna egzekwować VAT od przedsiębiorcy. Zobaczymy, czy Trybunał weźmie pod uwagę tę opinię (bo z reguły tak robi), wydając wyrok, na który trzeba jeszcze trochę poczekać.

Jaki dochód do ulgi rehabilitacyjnej?

Kwota limitu dochodu osoby niepełnosprawnej, która uprawnia jej opiekuna do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej do własnych dochodów, wynosi obecnie 19 061,28 zł. Kwota ta będzie miała zastosowanie w rozliczeniu rocznym PIT w 2024 roku (dokonywanym za rok 2023).

Czy faktury dla konsumentów będą wystawiane w KSeF?

Faktury w systemie KSeF. Czy faktury dla osób fizycznych (konsumentów) będą mogły być dobrowolnie wystawiane w KSeF?

Zerowy VAT na żywność 2024. "Większość sejmowa nie chce tego rozwiązania"

Projekt ustawy o zerowym VAT na żywność w pierwszym półroczu 2024 roku jest gotowy, ale nowa większość sejmowa ma problem z jego przyjęciem, bo jest autorstwa naszego rządu; za ich podejście, niestety, zapłacą Polacy - powiedział dzisiaj premier Mateusz Morawiecki.

REKLAMA