REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

VAT w spółdzielniach mieszkaniowych

REKLAMA

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski. Dotyczy to również czynności wykonywanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Nie wszystkie czynności będą jednak opodatkowane.

SPIS TREŚCI

PORADY PRAWNE

AKTY PRAWNE

WYJAŚNIENIA
Działalność gospodarcza
 
Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
Oznacza to, że również co do zasady czynności wykonywane przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz swoich członków i innych osób są objęte podatkiem od towarów i usług (chociaż są wyjątki określone w ustawie o VAT i rozporządzeniu wykonawczym od ustawy). Wynika to z ogólnej definicji działalności gospodarczej, która jest podstawą opodatkowania VAT. Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.
 
Wynajem pomieszczeń
 
Jak wspomniałem wcześniej, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski. Dotyczy to również czynności wykonywanych przez spółdzielnie mieszkaniowe.
Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione. Usługi wynajmu podlegają opodatkowaniu VAT. Oznacza to, że spółdzielnia mieszkaniowa wynajmując lokal podmiotowi np. na prowadzenie działalności gospodarczej będzie z tego tytułu podatnikiem VAT. Będzie stosowała w związku z tym stawkę VAT właściwą dla tego typu czynności. Trzeba zauważyć, że wynajem lokali w budynkach mieszkalnych na cele użytkowe jest opodatkowany według podstawowej 22-proc. stawki VAT. Obowiązek podatkowy powstaje w takim przypadku z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze – z tytułu świadczenia na terytorium kraju usług najmu, dzierżawy.
Natomiast ze zwolnienia z VAT korzystają usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe (PKWiU ex 70.20.11). Zwolnione więc będą usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia na własny rachunek nieruchomości o charakterze mieszkalnym, budynków mieszkalnych, mieszkań oraz miejsc lokalizacji ruchomych domów mieszkalnych. Zwolnieniem od podatku od towarów i usług przysługuje na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), który określa, że zwolnione są usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W pozycji 4 tego załącznika zostały wymienione wspomniane wcześniej usługi o symbolu PKWiU ex 70.20.11.
 

Pomieszczenia przynależne
 
Ze zwolnienia z opodatkowania będzie korzystał najem lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi. Spółdzielnia będąc właścicielem lokali mieszkalnych i przynależnych do nich wolno stojących pomieszczeń gospodarczych oraz działek gruntowych powinna traktować ich wynajem jako jedną usługę. Całość pomieszczeń stanowi jedną nieruchomość mieszkalną. Spółdzielnia wynajmuje te nieruchomości mieszkalne najemcom, a najemcy opłacają czynsz. Nieruchomości te stanowią zasoby mieszkaniowe spółdzielni i wynajmowane na cele mieszkaniowe mogą skorzystać ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 i poz. 4 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług. Trzeba zwrócić uwagę, że na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) lokalem jest samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami, samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku, izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Do lokalu mogą przynależeć jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż. Oznacza to, że jeżeli pomieszczenia dodatkowe (budynki gospodarcze oraz grunty, na których są one zlokalizowane) są nierozerwalnie związane z przydziałem mieszkania, to usługa najmu lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług. Jeśli takiej więzi nie ma, to wynajmowanie lub dzierżawienie nieruchomości o charakterze niemieszkalnym podlega opodatkowaniu według 22-proc. stawki VAT.
 
Przekształcenie praw
 
Jako dostawę towarów należy również traktować przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Do dostawy zalicza się także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego.
Trzeba pamiętać, że jeżeli w okresie 5 lat od ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest zawierana umowa o przekształcenie przysługującego członkowi prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ustanowienie w miejsce tego prawa odrębnej własności lokalu, podstawą opodatkowania jest różnica między wartością rynkową lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego, pomniejszona o kwotę podatku.
Jednak na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy o VAT do opodatkowania przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu na prawo własnościowe do lokalu stosuje się okres przejściowy. W okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stawkę podatku 0 proc. stosuje się do przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz przeniesienia na rzecz członka spółdzielni własności lokalu mieszkalnego lub własności domu jednorodzinnego.
 

Wybudowanie lokalu
 
Spółdzielnie, które zawierają umowy o wybudowanie lokali mieszkalnych w ramach praw spółdzielczych oraz umowy o wybudowanie lokali i ustanowienie własności tych lokali (ustanowienie odrębnej własności lokali) będą stosowały do tych umów opodatkowanie podatkiem od towarów i usług według 7-proc. stawki.
Na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy o VAT w okresie od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się obniżoną 7-proc. stawkę VAT do mieszkań i domów mieszkalnych lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych. W przypadku dostawy towarów, której przedmiotem są lokale i budynki, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wydania. Modyfikacja obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży lokalów i budynków istnieje przy lokalach mieszkalnych wybudowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. W art. 19 ust. 13 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług określono, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części wkładu budowlanego lub mieszkaniowego, nie później jednak niż z chwilą ustanowienia:
• spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub
• ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
• lub przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
• lub ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu
• lub wydania albo przeniesienia własności lokalu lub własności domów jednorodzinnych.
Powstanie obowiązku podatkowego w tym terminie dotyczy czynności:
• ustanowienia na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub ustanowienia na rzecz członka spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lub ustanowienia na rzecz członka odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, lub przeniesienia własności lokalu w rozumieniu przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych,
• przeniesienia na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej własności domu jednorodzinnego w rozumieniu przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych.
W przypadku otrzymania części zapłaty (ceny) lub części wkładu budowlanego i mieszkaniowego powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.
WAŻNE
W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.
 

Obrót opodatkowany
 
Podstawą opodatkowania VAT jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.
Przy dostawie lokali spółdzielczych za kwotę należną przyjmuje się wartość należnego wkładu budowlanego albo wkładu mieszkaniowego, pomniejszoną o kwotę należnego podatku. W przypadku gdy część wkładu budowlanego lub mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową kredytu na sfinansowanie kosztów budowy, podstawę opodatkowania powiększa się o kwotę kredytu, w części przypadającej na dany lokal. Przy wniesieniu wkładu w formie innej niż pieniężna podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów, a gdy cena nabycia nie istnieje, koszt wytworzenia określony w momencie dostawy towarów.
Oznacza to, że do 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7 proc. w odniesieniu do dostaw obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części dokonywaną przez spółdzielnię, z wyłączeniem lokali użytkowych.
Za dostawę obiektów mieszkaniowych uznaje się między innymi ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie własnościowego prawa do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Trzeba pamiętać, że do podstawy opodatkowania wlicza się wartość wkładu budowlanego lub mieszkaniowego.
 

Towary używane
 
Ze zwolnienia z VAT skorzystają też używane budynki i budowle. Zwalnia się z podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Przez towary używane rozumie się budynki i budowle lub ich części – jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat.
WAŻNE
W przypadku dostaw lokali użytkowych i ustanowienia do nich odrębnej własności stawka VAT wynosi 22 proc.
Ze zwolnienia skorzysta również dostawa obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem obiektów i ich części, które mają być zasiedlone lub zamieszkane po raz pierwszy. Zwolnienie to nie dotyczy części budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe.
Przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 – Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 – Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 – Budynki zbiorowego zamieszkania – wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Do budynków rodzinnych stałego zamieszkania – według rozporządzenia Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz.U. nr 112, poz. 1316 z późn. zm.) zalicza się:
• klasyfikowane w PKOB w grupie 111 budynki mieszkalne jednorodzinne:
• samodzielne budynki takie jak: pawilony, wille, domki wypoczynkowe, leśniczówki, domy mieszkalne w gospodarstwach rolnych, rezydencje wiejskie, domy letnie itp.,
• domy bliźniacze lub szeregowe, w których każde mieszkanie ma swoje własne wejście z poziomu gruntu
• klasyfikowane w PKOB w grupie 112 budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe:
– budynki samodzielne, domy bliźniacze lub szeregowe o dwóch mieszkaniach,
– budynki mieszkalne, o trzech i więcej mieszkaniach
• niektóre budynki klasyfikowane w PKOB w grupie 113 budynki zbiorowego zamieszkania: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 

Odliczenie podatku naliczonego
 
Spółdzielnie mieszkaniowe rozpoczynające realizację zadań inwestycyjnych, np. budowę bloku mieszkalnego wraz z infrastrukturą, mają prawo do odliczenia podatku naliczonego od poczynionych inwestycji. Trzeba pamiętać, że po zakończeniu inwestycji, na rzecz nabywców poszczególnych lokali mieszkalnych spółdzielnia ustanawia tytuły prawne do lokali w zamian za wnoszony wkład budowlany lub lokatorski (spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu). W związku z tym nabywcy lokali wpłacają na poczet lokalu zaliczki, które podlegają opodatkowaniu i powinny być wykazywane w składanych przez spółdzielnie mieszkaniowe deklaracjach dla podatku od towarów i usług VAT-7. Efektem końcowym rozpoczętej inwestycji będzie powstanie budynku (środka trwałego). Oznacza to, że traktowane jako opodatkowana dostawa, ustanowienie tytułu prawnego do poszczególnych lokali, będzie skutkowało możliwością odliczenia VAT naliczonego w kosztach budowy.
WAŻNE
Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu mieszkalnego lub własności domu jednorodzinnego opodatkowane jest 0-proc. VAT.
WAŻNE
Ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 7 proc.
Prawo takie wynika z treści art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, który stanowi ogólną zasadę przyznającą prawo podatnika do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w zakupionych towarach i usługach w zakresie, w jakim są one wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
W ramach wykonywanych przez spółdzielnie mieszkaniowe czynności, z jednej strony występuje czynność opodatkowana, dostawa towarów (ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego), z drugiej dokonywane są nabycia towarów i usług w ramach prowadzonej inwestycji. W tym momencie trzeba zwrócić uwagę na ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego określone w ustawie o VAT. Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Jednak pomimo tak sformułowanego przepisu istnieje możliwość odliczania VAT. Wynika to z art. 88 ust. 3 ustawy o VAT, w którym określono, że ograniczenie w odliczaniu nie dotyczy m.in.
• wydatków związanych z nabyciem towarów i usług, o których mowa w art. 87 ust. 3 (czyli środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji) oraz z nabyciem gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów,
• wydatków związanych z nabyciem towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych niepodlegających amortyzacji, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, jeżeli fakt ten pozostaje w ścisłym związku ze zwolnieniem od tego podatku.
W przypadku spółdzielni mieszkaniowych znajdzie tu zastosowanie drugi ze wspomnianych przypadków. Zgodnie z art. 16c pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) amortyzacji nie podlegają budynki, lokale, budowle i urządzenia zaliczane do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych lub służących działalności społeczno-wychowawczej prowadzonej przez spółdzielnie mieszkaniowe. Niemożność amortyzacji wiąże się natomiast z obowiązującym spółdzielnie mieszkaniowe zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych do końca 2006 roku.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uchylonym od 1 stycznia 2004 r., lecz obowiązującym do końca 2006 roku na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 202, poz. 1957 z późn. zm.) – zwolnione są od podatku dochodowego od osób prawnych dochody spółdzielni mieszkaniowych uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i z innych źródeł przychodów – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych i inne cele statutowe, z wyjątkiem działalności gospodarczej.
Skoro więc wydatki związane z nabyciem towarów, np. bloków i infrastruktury mieszkaniowej, zaliczone są do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych, to mając na uwadze art. 17 ust. 1 pkt 4f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie ma przeszkód do odliczenia przez spółdzielnię podatku naliczonego.
 

Opłaty eksploatacyjne
 
Jak wcześniej wspomniano w myśl art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania w podatku od towarów i usług jest obrót, którym jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. W art. 19 ust. 13 pkt 11 ustawy o VAT postanowiono, że z tytułu czynności wykonywanych na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, członków spółdzielni będących właścicielami lokali, osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, lub na rzecz właścicieli lokali, niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1-2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności.
Przepis art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, stanowi o pokryciu wydatków za czynności, które na rzecz wspomnianych osób spółdzielnia realizuje, pobierając w związku z tym opłaty eksploatacyjne lub czynszowe.
Na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz w zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Dodatkowo członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz w zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Od członka będącego właścicielem lokalu, niezależnie od jego obowiązków w zakresie pokrywania kosztów zarządu nieruchomością wspólną, spółdzielnia może żądać wpłat na fundusz remontowy.
Członkowie spółdzielni są również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię. Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze spółdzielnią.
Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych oraz w innych kosztach zarządu tymi nieruchomościami na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu.
 
Jednoczesne zwolnienie
 
Jednocześnie zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Oznacza to, że czynności te zaliczono do opodatkowanych podatkiem, lecz zarazem zwolniono je z podatku. Trzeba tutaj zwrócić uwagę, że zakres stosowania przepisu art. 43 ust. 1 pkt 11 ograniczony jest do czynności wykonywanych przez spółdzielnie na rzecz określonej grupy podmiotów, wśród których nie zostały wymienione osoby zajmujące lokal mieszkalny posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ale niebędące członkami spółdzielni. Jednak zwolnienie dla tych osób istnieje, gdyż zostało zawarte w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o VAT.
Na podstawie par. 8 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia ministra finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 97, poz. 970 z późn. zm.) z podatku od towarów i usług zostały zwolnione czynności wykonywane na rzecz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
 

Dokumenty księgowe
 
Spółdzielnie w ramach czynności zwolnionych z VAT pobierają czynsz lub opłaty eksploatacyjne oraz opłaty za prowadzoną działalność kulturową. Trzeba pamiętać, że na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członkowie spółdzielni są również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię np. w formie klubów osiedlowych. Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze spółdzielnią. W takim przypadku są to czynności zwolnione z VAT. Jeżeli spółdzielnia osiągane przychody z tytułu działalności kulturalno-oświatowej, np. osiedlowych klubów kultury, dokumentuje wystawianymi dowodami kasa przyjmie i przychody te ewidencjonuje w analitycznej ewidencji księgowej, to w świetle przepisów o podatku od towarów i usług może po zakończeniu miesiąca wystawić zbiorczą notę wewnętrzną. W tym przypadku (sprzedaży na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej) nie ma potrzeby wystawiania zbiorczej faktury VAT. Podobnie będzie przy ewidencjonowaniu należnych opłat czynszowych od członków spółdzielni za eksploatację mieszkań
 
Rozliczenie podatku
 
Spółdzielnie mieszkaniowe tak jak inni podatnicy rozliczają VAT zgodnie z przepisami ustawy o VAT. Oznacza to, że jeśli podatek należny jest wyższy od podatku naliczonego, to występuje obowiązek jego wpłaty na rachunek urzędu skarbowego.
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny. Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w tym terminie, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy. Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego również w tym terminie, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.
W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika: z tytułu nabycia towarów i usług, potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego z uwzględnieniem rabatów, bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont. Zwrot różnicy podatku następuje na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym, w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika.
Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego sprawdzenia, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. Jeżeli przeprowadzone postępowanie wykaże zasadność zwrotu, urząd skarbowy wypłaca podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.
Różnica podatku podlegająca zwrotowi w kwocie przekraczającej wartość podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów lub usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały one zaliczone do środków trwałych nabywcy, powiększonej o 22 proc. obrotu podatnika opodatkowanego stawkami niższymi niż stawka 22 proc., podlega zwrotowi w terminie 180 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej.
 

Bogdan Świąder
 

Gazeta Prawna Nr 137/2006 [Dodatek: Księgowość i Podatki]
z dnia 2006-07-17


- ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.)

- rozporządzenie ministra finansów z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.)

W celu odpowiedzi na powyższe pytanie przypomnieć należy treść stosunków prawnych łączących członków spółdzielni mieszkaniowych ze spółdzielnią.
Spółdzielnie mieszkaniowe posiadają osobowość prawną. Ich celem, w świetle art. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest co do zasady zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków spółdzielni i ich rodzin. W związku z realizacją tych celów spółdzielnia nabywa albo buduje budynki w celu ustanowienia praw do lokali – lokatorskiego lub własnościowego, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego.
Spółdzielnia mieszkaniowa jest odrębnym od członków spółdzielni podmiotem prawa, mającym osobowość prawną, co oznacza, że jest właścicielem budynku, w którym są ustanowione prawa spółdzielcze do lokali. Spółdzielnia jest również właścicielem lokalu objętego prawami spółdzielczymi. Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, które przysługuje członkowi spółdzielni mieszkaniowej, jest ograniczonym prawem rzeczowym.
Ustanowienie tego prawa odbywa się w drodze umowy, na mocy której spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal do używania, w zamian za co członek zobowiązuje się wnieść wkład budowlany oraz uiszczać opłaty określone w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i w statucie spółdzielni.
Jak zatem wynika z powyższego, członek spółdzielni, któremu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, nie jest właścicielem tego lokalu. W przypadku gdy taki członek spółdzielni mieszkaniowej wymienił na własny koszt okna w lokalu, powyższe należy uznać za dokonanie nakładów na nieruchomości należącej do osoby trzeciej. Z chwilą ich dokonania nakłady stały się własnością spółdzielni.
Powyższe oznacza, że spółdzielnia, dokonując zwrotu całości lub części kosztów z faktury dokumentującej poniesienie przez członka spółdzielni nakładów na wymianę okien, nie opodatkowuje tej czynności podatkiem od towarów i usług. Wskazać należy, że spółdzielnia nie dokonała żadnego świadczenia na rzecz członka spółdzielni, które mogłoby zostać uznane za świadczenie na jego rzecz usługi w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.
Jeżeli można w ogóle mówić o świadczeniu usługi, to jako dokonującego świadczenia powinno się raczej wskazywać członka spółdzielni, który dokonał nakładów na nieruchomość będącą własnością spółdzielni. Opodatkowanie tej czynności podatkiem od towarów i usług byłoby jednak problematyczne.
Kwestia zwrotu przez spółdzielnię wartości nakładów poniesionych przez członka spółdzielni na użytkowaną nieruchomość, jest częściowo zbliżona do zwrotu nakładów dokonanych przez dzierżawcę na nieruchomości z tym że w przypadku zwrotu nakładów dokonanych na przedmiocie dzierżawy uwaga skupia się na zagadnieniu zwrotu nakładów po zakończeniu umowy dzierżawy w związku z rozliczeniami pomiędzy stronami umowy. Zarówno organy skarbowe, jak również orzecznictwo i doktryna prezentują w tym zakresie stanowisko niejednolite, uznając niekiedy zapłatę za poczynione nakłady za odpłatność z tytułu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług świadczenia usługi na rzecz właściciela nieruchomości albo też uznają rozliczenie nakładów po zakończeniu umowy dzierżawy, za czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 

Czynności wykonywane przez spółdzielnię mieszkaniową dotyczące dostawy towarów – z zastrzeżeniem czynności dotyczących ustanawiania i przekształcania spółdzielczych praw do lokali – podlegają opodatkowaniu w takim samym zakresie i na takich zasadach jak czynności wykonywane przez pozostałych podatników podatku od towarów i usług, niezależnie od tego, czy beneficjentami tych czynności są członkowie spółdzielni czy osoby niemające takiego statusu.
Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntów wraz z garażem (będącym budynkiem lub budowlą) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wskazać jednak należy, że w przypadku takiej transakcji, nie mają zastosowania wynikające z art. 29 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług zasady dotyczące objęcia jednolitą podstawą opodatkowania i stawką wartości budynku/budowli będących przedmiotem dostawy oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym garaż jest posadowiony.
Odrębnie opodatkowana będzie zatem dostawa garażu i prawa użytkowania wieczystego.
Dostawa budynku niemieszkalnego lub budowli będącej garażem, podlega opodatkowaniu podstawową 22-proc. stawką VAT. Jednakże, jeżeli spełniają one definicję towaru używanego, tzn. od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat, jak również spółdzielni mieszkaniowej – jako dokonującemu dostawy – nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, dostawa taka korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Problem pojawia się, w przypadku gdy garaż jest częścią budynku mieszkalnego, którego dostawa jest opodatkowania 7-proc. stawką VAT lub objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Organy podatkowe w przeważającej większości odmawiają prawa do objęcia garażu lub miejsca postojowego preferencyjną stawką właściwą dla budynków mieszkalnych, nakazując stosowanie stawki podstawowej (ew. zwolnienia, jeżeli spełniona jest definicja towaru używanego).
Jeżeli natomiast idzie o wysokość podatku, którym obciążone jest zbycie użytkowania wieczystego gruntów, nieprzeznaczonych na cele rolne, do tej czynności stosuje się podstawową 22-proc. stawkę VAT, z poniższymi zastrzeżeniami. Na podstawie przepisów par. 8 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia ministra finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu jest zwolnione od podatku od towarów i usług, jeżeli w ramach tej transakcji, dokonywana jest dostawa budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, pod warunkiem że budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku lub opodatkowane stawką podatku w wysokości 0 proc.
Wskazać również należy, że na podstawie par. 5 pkt 7 powołanego rozporządzenia, 7-proc. stawkę VAT stosuje się do zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są opodatkowane stawką 7-proc. Jak wskazano jednak powyżej, garaże niebędące towarem używanym opodatkowane są 22-proc. stawką VAT, a możliwość stosowania jednolitej stawki VAT dla garażu i lokalu mieszkalnego jest przez organy podatkowe kwestionowana.

Autopromocja

Jeżeli ustanowienie prawa lokatorskiego nastąpiło przed 1 maja 2004 r., przekształcenie prawa lokatorskiego we własnościowe lub ustanowienie w miejsce prawa lokatorskiego własności lokalu w ogóle nie podlega opodatkowaniu VAT. Zgodnie z art. 153 par. 2 ustawy o VAT przepisów ustawy nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 29 ust. 8, jeżeli ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz zasiedlenie nastąpiło przed 1 maja 2004 r.
Jeżeli natomiast ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu lub pierwsze zasiedlenie lokalu nastąpiło już po 1 maja 2004 r., przekształcenie prawa w prawo własnościowe lub we własność lokalu stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu – dostawę towaru. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się m.in. przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego.
Do przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz przeniesienia na rzecz członka spółdzielni własności lokalu mieszkalnego lub własności domu jednorodzinnego w okresie do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę podatku w wysokości 0 proc. Sposób opodatkowania omawianej czynności w dalszej kolejności uzależniony jest również od tego, ile czasu upłynęło między ustanowieniem lokatorskiego prawa do lokalu a przekształceniem tego prawa.
Dostawa obiektów budownictwa mieszkaniowego dokonywana po dniu pierwszego zasiedlenia jest co do zasady zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Od tej zasady istnieje jednak wyjątek dotyczący właśnie czynności polegających na przekształceniu przysługującego członkowi spółdzielni mieszkaniowej lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ustanowienie w miejsce tego prawa odrębnej własności lokalu. W tych przypadkach zwolnienie będzie miało zastosowanie wyłącznie, jeżeli od ustanowienia lokatorskiego prawa do dnia przekształcenia upłynęło co najmniej 5 lat. Podstawę opodatkowania tej czynności należy ustalić zgodnie z art. 29 ust. 6 i 7 ustawy o VAT, tj. jako kwotę należną przyjąć wartość należnego wkładu budowlanego albo wkładu mieszkaniowego, powiększonego o inne opłaty wnoszone zgodnie z postanowieniami statutu przez członków spółdzielni, które nie są wkładami budowlanymi lub mieszkaniowymi, wynikające z uczestniczenia członków spółdzielni w zobowiązaniach spółdzielni związanych z budową lub wynikające z ostatecznego rozliczenia kosztów budowy oraz pomniejszoną o kwotę należnego podatku. W przypadku dokonywania przekształcenia przed upływem 5-letniego okresu czynność taka będzie opodatkowana z zastosowaniem stawki 0 proc. (jeżeli nastąpi ona przez 1 stycznia 2008 r.) albo stawki podstawowej (jeżeli czynność ta będzie miała miejsce po 31 grudnia 2007 r.).

Spółdzielnia jest właścicielem lokali mieszkalnych i przynależnych do nich wolno stojących garaży, pomieszczeń gospodarczych (chlewik, drewutnia) oraz działek gruntowych, na których są zlokalizowane wymienione nieruchomości. Całość stanowi daną nieruchomość mieszkalną. Spółdzielnia wynajmuje te nieruchomości mieszkalne najemcom, a najemcy opłacają czynsz. Nieruchomości te stanowią zasoby mieszkaniowe spółdzielni. Najemcy mają zawarte umowy najmu i nie są członkami spółdzielni. Umowy najmu zawarto zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawą o ochronie praw lokatorów z dnia 21 czerwca 2001 r.
Zdaniem spółdzielni nieruchomości te stanowią spółdzielcze zasoby mieszkaniowe, a czynsz jest formą odpłatności z tytułu najmu tych nieruchomości i zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 załącznik nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług w poz. 4 usługi te są wymienione jako zwolnione od VAT.
Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. nr 119, poz. 1116 ze zm.) lokalem jest samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. nr 80, poz. 903 ze zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 2 o własności lokali, samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Do lokalu (na podstawie art. 2 ust. 4 powołanej ustawy o własności lokali) mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż zwane dalej pomieszczeniami przynależnymi.
Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.) podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4, w którym pod poz. 4 ustawodawca wymienił usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe.
Uwzględniając przytoczone powyżej przepisy, należy stwierdzić, że jeżeli pomieszczenia dodatkowe (garaże, chlewiki, drewutnie oraz grunty, na których są one zlokalizowane) są integralnym elementem przydziału mieszkania nierozerwalnie z nim związanym, to taka usługa najmu lokalu mieszkalnego podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług. W przeciwnym wypadku wynajmowanie lub dzierżawienie nieruchomości o charakterze niemieszkalnym podlega opodatkowaniu wg stawki 22 proc.


Ze złożonego pisma wynika, że spółdzielnia mieszkaniowa jest w trakcie realizacji inwestycji w zakresie budowy garaży, na których po zakończeniu inwestycji zostanie ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo do garaży. Od 1 maja 2004 r. od wyfakturowanych usług na realizację powyższej inwestycji odliczany jest VAT w wysokości 22 proc. Od lipca 2004 r. z osobami, które wyrażą chęć nabycia garażu, zawierane są umowy o budowę garażu i ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do garażu. Osoby te wnoszą zaliczki na poczet wkładu budowlanego, od których odprowadzany jest podatek należny VAT w wysokości 22 proc. Członkowie spółdzielni, którzy wniosą pełny wkład budowlany na koniec 2004 roku, otrzymają przydział o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do garażu. Na pozostałe garaże ustanowienie spółdzielczych praw nastąpi w następnym roku. Według art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach, otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.
Obowiązek podatkowy od przedmiotowej dostawy został określony w art. 19 ust. 13 pkt 10 ww. ustawy o VAT i powstaje z chwilą otrzymania całości lub części wkładu budowlanego lub mieszkaniowego, nie później jednak niż z chwilą ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lub przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, lub wydania albo przeniesienia własności lokalu lub własności domów jednorodzinnych w przypadku czynności, m.in. ustanowienia na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub ustanowienia na rzecz członka spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lub ustanowienia na rzecz członka odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, lub przeniesienia własności lokalu w rozumieniu przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych. W przypadku czynności, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 10, jako kwotę należną, czyli obrót, przyjmuje się wartość należnego wkładu budowlanego albo wkładu mieszkaniowego, pomniejszoną o kwotę należnego podatku. W przypadku gdy część wkładu budowlanego lub mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową kredytu na sfinansowanie kosztów budowy, podstawę opodatkowania powiększa się o kwotę kredytu w części przypadającej na dany lokal. Do podstawy opodatkowania wlicza się również inne opłaty wnoszone przez członków spółdzielni, które nie są wkładami budowlanymi lub mieszkaniowymi, wynikające z uczestniczenia członków spółdzielni w zobowiązaniach spółdzielni związanych z budową lub wynikające z ostatecznego rozliczenia kosztów budowy – zgodnie z postanowieniami statutu – o czym stanowi art. 29 ust.6 i 7 ustawy o VAT.
Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz powyższe przepisy, zdaniem tutejszego organu podatkowego spółdzielnia prawidłowo odlicza podatek naliczony i prawidłowo deklaruje podatek należny i nie ma potrzeby korygowania podatku naliczonego, określonego w fakturach nabycia w 2004 roku, a ustanowieniem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, które nastąpi w 2005 roku.
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Krajowy Plan Odbudowy w Polsce w 2024 roku. Wyścig z czasem po 60 miliardów euro

Zeszłotygodniowe informacje dotyczące odblokowania funduszy europejskich są optymistyczne – kierunek działań przyjęty przez polski rząd może liczyć na przychylność UE. Pamiętajmy jednak, że deklaracje te nie oznaczają, że środki na wspieranie reform i inwestycji zostaną nam „automatycznie” udostępnione - pisze Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO.

Czy laptop i wynajęte mieszkanie pracownika zagranicznej firmy to już zakład w Polsce?

Pracownicy wykonujący pracę poza miejscem siedziby pracodawcy (lub innym miejscem określonym w umowie o pracę) mogą generować szereg konsekwencji podatkowych, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, szczególnie gdy w grę wchodzi praca poza Polską, lub w Polsce, ale dla pracodawcy z innego kraju - pisze Dr Adam Barcikowski – Manager w Nexia Advcero.

Niższy VAT od 1 kwietnia 2024 r. Stawka 8% dla usług kosmetycznych, manicure i pedicure

Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt rozporządzenia, które obniży od 1 kwietnia 2024 r. - z 23% do 8% – stawkę VAT na określone usługi kosmetyczne.

Czas na reformę Unijnego Kodeksu Celnego

Reforma (projektu) nowego Unijnego Kodeksu Celnego po konsultacjach społecznych. Od 2027 roku przewidywane jest wejście w życie nowego UKC. Będą to zmiany rewolucyjne w wielu aspektach, dziś obowiązujących przepisów prawa celnego. Wiarygodni przedsiębiorcy mają mieć znaczne uproszczenia oraz mamy przejść na „inteligentne” odprawy celne ze zwiększonym monitoringiem systemów informatycznych.

Twój e-PIT wspólnie z małżonkiem

Usługa Twój e-PIT umożliwia złożenie rocznego PIT wspólnie z małżonkiem. Kiedy jest to możliwe? Jakie działania należny wykonać?

PGNiG obniża ceny gazu dla gospodarstw domowych. Ale nadal ponad 90 zł/MWh drożej od ceny zamrożonej do połowy 2024 roku

W czwartek 29 lutego 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżenie o 8,3 proc. (do 290,97 zł/MWh) zatwierdzonej w grudniu 2023 r. i obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Ale do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

Ujednolicenie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych. Jest projekt rozporządzenia w tej sprawie

Ustawodawca przygotował projekt rozporządzenia w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych. Jakie rozwiązania znalazły się w projekcie?

Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 lutego 2024 roku - nr 043/A/NBP/2024. Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć remont łazienki?

Ulga rehabilitacyjna a remont łazienki. Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów remontu, adaptacji  i wyposażenia łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

Księgowy na urlopie. Jak utrzymać płynność obsługi księgowej w firmie?

Gdy księgowy udaje się na urlop, firma stoi przed wyzwaniem związanym nie tylko ze zorganizowaniem zastępstwa, ale również z utrzymaniem płynności obsługi księgowej. Podpowiadamy, jak przygotować firmę na taką sytuację.

REKLAMA