Kategorie

Od przychodu do zaliczki

Osoby prowadzące działalność gospodarczą wiedzą, że podatki to codzienność. Ci, którzy dopiero chcą otworzyć własny biznes, stają przed dylematem, czy nie zginą w gąszczu przepisów i regulacji, zwłaszcza że te ciągle się zmieniają. Warto usystematyzować wiedzę, chociażby w zakresie podstawowym, związanym z przychodem, kosztem, dochodem i zaliczką podatkową.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą na co dzień spotykają się z problemami związanymi z podatkami. Często zmieniane przepisy powodują, że przedsiębiorca może pogubić się nawet w podstawowych pojęciach związanych z prowadzeniem firmy. Podobne problemy mają również ci, którzy dopiero zamierzają otworzyć własny biznes i stają przed dylematem, jaką formę opodatkowania wybrać. Dziś przedstawiamy poradnik, w którym zostały omówione zagadnienia związane z przychodem, kosztem, dochodem i zaliczką podatkową.
Na początku warto wyjaśnić, czym jest działalność gospodarcza. Pomocne w tym może okazać się orzecznictwo sądowe. W wyroku NSA z 2 grudnia 1994 r. (sygn. akt SA/Łd 741/94; niepublikowany) sąd wyjaśnił, że działalność gospodarcza to prawnie określona sytuacja, którą trzeba oceniać na podstawie zbadania konkretnych okoliczności faktycznych, wypełniających lub niewypełniających znamiona tej działalności. Prowadzenie działalności gospodarczej jest zatem kategorią obiektywną, niezależnie od tego jak działalność tę ocenia sam prowadzący ją podmiot i jak ją nazywa oraz czy dopełnia ciążących na nim obowiązków związanych z tą działalnością czy też nie.
Przychód podatnika
Zgodnie z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; dalej ustawa o PIT) za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
Biorąc pod uwagę wyrok NSA z 26 marca 1999 r. (sygn. akt I SA/Gd 883/97; niepublikowany) za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. Jednak z definicji tej nie sposób wywodzić, że przychód powstaje już w momencie rozpoczęcia działalności czy w momencie realizacji pierwszego kontraktu, choćby kwota należności zań była wcześniej umówiona. Przychód nie powstaje przed datą, w której wymagalne stało się roszczenie o zapłatę należności za wykonaną usługę czy sprzedany towar.
SŁOWNICZEK
POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
– to działalność zarobkowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzona we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów z takich źródeł jak: pracy i stosunków pokrewnych, działalności wykonywanej osobiście, działów specjalnych produkcji rolnej, nieruchomości, najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze, kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, odpłatnego zbycia nieruchomości, niektórych praw majątkowych i rzeczy ruchomych, innych źródeł.
U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny VAT. Trzeba jednak pamiętać, że można wyróżnić różne źródła przychodów. Będą to m. in. przychody z: pracy i stosunków pokrewnych, działalności wykonywanej osobiście, działów specjalnych produkcji rolnej, nieruchomości, najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze, kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, odpłatnego zbycia nieruchomości, niektórych praw majątkowych i rzeczy ruchomych, innych źródeł.
Niekiedy podatnicy mogą mieć problem, do jakiego źródła zakwalifikować dany rodzaj przychodu. Tymczasem nie jest możliwe, aby ten sam przychód był zakwalifikowany częściowo do jednego źródła przychodów, a częściowo do innego.
Podatnicy osiągający przychody z działalności gospodarczej mogą być opodatkowani w formie zryczałtowanej, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto istnieje możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych czy w formie karty podatkowej. Ci podatnicy, którzy chcą być opodatkowani w formach zryczałtowanych, muszą o tym zawiadomić urząd skarbowy składając stosowane oświadczenie o wyborze formy opodatkowania. Oświadczenie należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego. W przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.
Wysokość i powstanie przychodu
Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, niemal w każdym przypadku mają obowiązek prowadzenia ksiąg podatkowych – ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wysokość przychodów ustalana jest na podstawie prowadzonych ksiąg.
Za datę powstania przychodu uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym: wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, lub otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia – w pozostałych przypadkach.
Przychód u podatników VAT
Jeżeli podatnik jest podatnikiem podatku od towarów i usług niekorzystającym ze zwolnienia od tego podatku oraz prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, a także ewidencjonuje przychody w dacie wystawienia faktury, zgodnie z odrębnymi przepisami za datę powstania przychodu uważa się dzień wystawienia faktury, a jeżeli faktura nie została wystawiona w terminie określonym w odrębnych przepisach, za datę powstania przychodu uważa się dzień, w którym faktura powinna być wystawiona; w przypadku gdy zdarzenia nastąpiły w grudniu danego roku podatkowego, a faktury dotyczące tych zdarzeń, zgodnie z odrębnymi przepisami, zostaną wystawione w roku następnym, za datę powstania przychodu uważa się ostatni dzień roku podatkowego, w którym miały miejsce te zdarzenia.
Koszty przy prowadzeniu działalności
Kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT. Ustalenie wysokości kosztów uzyskania przychodów jest niezbędne dla ustalenia wysokości dochodu. Ustawodawca w przepisach nie wymienia, jakie konkretnie wydatki można uznać za koszty uzyskania przychodu. Ustalenie katalogu takich wydatków byłoby raczej niemożliwe. Ponadto u jednego podatnika dany wydatek będzie kosztem, u innego już nim nie będzie, bo nie będzie służył osiągnięciu przychodów.
Może się jednak zdarzyć, że urząd skarbowy nie uzna poszczególnych wydatków za koszty. W takiej sytuacji może dojść do sporu między podatnikiem a urzędem skarbowym. Dlatego po dokonaniu zakupów warto najpierw sprawdzić, czy dany wydatek można zaliczyć do kosztów, aby ustrzec się przed ewentualnymi potyczkami z fiskusem. Ważne jest tu sformułowanie „poniesione w celu osiągnięcia przychodów”, bowiem kontrolujący najczęściej koncentrują się na ustaleniu związku poniesionych wydatków z osiąganym przez podmiot przychodem.
Można w tym miejscu przytoczyć wyrok NSA z 14 kwietnia 2004 r. (sygn. akt FSK 113/04; niepublikowany), gdzie sąd wyjaśnił, iż zwrot „w celu osiągnięcia przychodów” należy rozumieć w ten sposób, iż decydującym jest moment osiągnięcia przychodu dla przypisania wydatkowi podatkowego kosztu. A zatem dla potrzeb podatkowych ważne jest to, że koszt podatkowy musi być poniesiony i to w określonym celu. Przy czym wykładnia językowa użytego sformułowania „koszty poniesione” wskazuje na czas dokonany, co oznacza, iż chodzi tu o taki stan, w którym nastąpiło obciążenie kosztem nie tylko w sensie ewidencyjnym, ale w znaczeniu realnym, a więc o faktyczne poniesienie wydatku.
Koszty uzyskania przychodu są ściśle związane i przyporządkowane do danego źródła przychodów. Przez koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów należy rozumieć takie wydatki podatnika, które prowadzą do osiągnięcia przychodów oraz dotyczą przychodów otrzymanych lub należnych w danym roku. Wobec tego są to wydatki związane z już istniejącymi źródłami przychodów, a nie z tworzeniem nowych źródeł przychodu – wyrok NSA z 9 października 2002 r. (sygn. akt I SA/Wr 1118/00; POP z 2003 r. nr 2, poz. 33). Również w wyroku z 10 grudnia 1999 r. (sygn. akt I SA/Lu 921/98; niepublikowany) NSA podkreślił, że koszty uzyskania przychodów należy przyporządkować do tego źródła przychodów, z którymi dane wydatki są związane.
Potrącanie kosztów
U podatników prowadzących księgi rachunkowe (handlowe) koszty uzyskania przychodów objętych tymi księgami są potrącane tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego. Gdy zarachowanie ich nie było możliwe są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione.
Zasada ta ma również zastosowanie do podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów, pod warunkiem że stale w każdym roku podatkowym księgi te będą prowadzone w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania odnoszących się tylko do tego roku podatkowego.
Dochód podatnika
Ustawa o PIT rozróżnia, w zależności od przyjętej formy ewidencjonowania przychodów (księgi rachunkowe i księga przychodów i rozchodów), dwa sposoby ustalenia dochodu z działalności gospodarczej.
U podatników, którzy zgodnie z obowiązującymi ich zasadami rachunkowości sporządzają sprawozdanie finansowe, za dochód z działalności gospodarczej uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, zaliczone wcześniej w ciężar kosztów uzyskania przychodów.
Natomiast u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 ustawy o PIT a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.
Termin wpłaty zaliczek
Osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do opłacania zaliczek. Zaliczki miesięczne za okres od stycznia do listopada trzeba wpłacić w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za grudzień, w wysokości należnej za listopad, uiszcza się do 20 grudnia. W terminach płatności zaliczek za miesiące od stycznia do listopada podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym deklaracje według ustalonego wzoru o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku (PIT-5).
EWA MATYSZEWSKA
EKSPERT WYJAŚNIA
Krzysztof Lenart, aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy
Co może spotkać przedsiębiorcę ze strony fiskusa
Nie od dziś wiadomo, że organy podatkowe kontrolując podatników baczną uwagę zwracają na koszty uzyskania przychodów. Czego w tym zakresie może się spodziewać podatnik?
– Rzeczywiście organy podatkowe często kwestionują prawidłowość zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu, a w szczególności moment rozliczenia wydatków pośrednio związanych z przychodem. Wątpliwości wywołuje moment, kiedy podatnik powinien rozliczyć koszt, tzn. czy w momencie jego poniesienia, czy dopiero w momencie uzyskania przychodu. Praktyka organów podatkowych bywa w tym zakresie niejednolita, jednak NSA w orzeczeniu z 22 października 2004 r. uznał, że koszty uzyskania rozliczać należy w roku podatkowym ich poniesienia, utożsamiając koszt z faktycznie poniesionym wydatkiem. Zatem, jeżeli podatnik zawarł umowę z grudniu 2004 r., ale za usługę zapłacił dopiero w lutym 2005 r., to zgodnie z powyższym poglądem po jego stronie koszt powstał w lutym i powinien zostać rozliczony w roku 2005. Należy przy tym pamiętać, że do zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu nie jest bezwzględnie konieczne faktyczne osiągnięcie przychodu. Wystarczy istnienie związku poniesionego wydatku z możliwym do uzyskania w przyszłości przychodem.
Czy to jedyny problem związany z kosztami, jaki może spotkać podatnika w praktyce?
– Niestety, nie. Wątpliwości praktyczne wywołuje także kwestia zaliczenia do kosztów związanych z prowadzoną działalnością wydatków poniesionych przed jej rozpoczęciem, w okresie tworzenia firmy. Wynika to z przyjętej przez większość urzędów skarbowych zasady, że koszt ma związek z przychodem, wówczas gdy przychód zostanie wygenerowany w tym samym roku podatkowym, w którym poniesiono wydatek. Wątpliwości organów podatkowych nie powinno budzić zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodu, jeżeli podatnik poniesie wydatki przed założeniem firmy, ale rozpoczęcie działalności nastąpi w tym samym roku podatkowym, np. gdy wydatki na rozpoczęcie działalności poniesie w lipcu, a firmę zarejestruje we wrześniu. Problemy mogą pojawić się, gdy pierwsze wydatki związane z planowaną działalnością zostaną poniesione w roku podatkowym poprzedzającym jej rozpoczęcie.
Jakie to mogą być problemy?
– Przykładowo, gdy podatnik poniesie wydatki na wynajem lokalu, zakup sprzętu biurowego czy maszyn do produkcji w listopadzie 2005 r., a działalność zarejestruje w ewidencji w lutym 2006 r. W takim przypadku organy podatkowe mogą kwestionować zaliczenie tych wydatków do kosztów działalności rozpoczętej w kolejnym roku podatkowym, niemniej jednak również i w takiej sytuacji istnieje możliwość podatkowego rozliczenia kosztów poniesionych przed rozpoczęciem działalności. Jeżeli np. podatnik zamierza handlować materiałami budowlanymi, a zakupu takich materiałów dokonał przed formalnym rozpoczęciem działalności w poprzednim roku podatkowym, powinien uwzględnić je w remanencie początkowym. W takiej sytuacji przy ustalaniu wysokości dochodu z działalności, wartość towarów ujętych w remanencie, w razie ich sprzedaży, będzie zwiększała wartość kosztów uzyskania przychodu. Podatnik ma także prawo wpisać do ewidencji środków trwałych składniki rzeczowe nabyte przed rozpoczęciem działalności firmy. Jeżeli wartość danego składnika majątku trwałego przekraczać będzie 3500 zł, podatnik będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Bez znaczenia jest w tym przypadku, czy składnik majątku trwałego został nabyty przed rozpoczęciem działalności czy w trakcie gdy firma już istniała.
A co z nieściągalnością wierzytelności? Czy te można zaliczyć do kosztów podatkowych nie narażając się na spór z urzędem skarbowym?
– Aby wierzytelność odpisana jako nieściągalna stanowić mogła koszt uzyskania przychodu, podatnik musi uprawdopodobnić jej nieściągalność w sposób przewidziany ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Może to uczynić przedstawiając postanowienie komornika o umorzeniu egzekucji, co jednak nie w każdym przypadku będzie uwzględniane przez organy podatkowe. Umorzenie egzekucji dokonane przez komornika potwierdza nieściągalność dochodzonej należności, jeżeli została dokonana w związku z brakiem środków majątkowych umożliwiających zaspokojenie roszczenia. Jeżeli egzekucję umorzono z przyczyn formalnych lub na wniosek wierzyciela, należy liczyć się z zakwestionowaniem przez organ podatkowy zaliczenia nieściągalnej wierzytelności w koszty. Chodzi tu bowiem o nieściągalność rozumianą jako brak możliwości uzyskania zaspokojenia z majątku dłużnika, a nie jako generalną niemożność prowadzenia egzekucji. Zanim przedsiębiorca zaliczy wierzytelność w koszty, powinien uzyskać postanowienie komornika umarzające egzekucję z uwagi na brak majątku dłużnika. Należy pamiętać, że dla organów skarbowych nie będzie wystarczające zaświadczenie czy informacja komornika o bezskuteczności egzekucji.
Przy odprowadzaniu i rozliczaniu zaliczek w zeznaniu rocznym podatnikom często problemy sprawia prawidłowe pomniejszenie zaliczek o wartość składek na ubezpieczenia społeczne. Wyjaśnijmy zatem, jak prawidłowo zmniejszyć zaliczki?
– Tak problemy ze zmniejszaniem zaliczek dotyczą w szczególności przedsiębiorców opodatkowanych liniowo oraz osiągających dodatkowe przychody z innej działalności poza prowadzoną firmą.
W przypadku gdy przedsiębiorca osiąga dodatkowe dochody z innego źródła, nie związanego z działalnością firmy, np. z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło, wówczas ma prawo do obniżenia dochodu o wartość wszystkich uiszczonych składek. Należy pamiętać, że odliczone składki nie mogą być wykazane dwukrotnie w różnych zeznaniach podatkowych (w tym przypadku PIT-36L i PIT-37).
Rozmawiała Ewa Matyszewska


Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  25 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

  Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

  Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

  Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

  Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

  Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?

  Nowe, kwartalne deklaracje akcyzowe - kto będzie je składał za III kwartał 2021 roku?

  Kwartalne deklaracje akcyzowe. Od rozliczenia za III kwartał 2021 r. podatnicy dokonujący obrotu niektórymi wyrobami zwolnionymi z akcyzy lub opodatkowanymi stawką zerową albo zużywający te wyroby będą składać w formie elektronicznej nowe deklaracje kwartalne AKC-KZ. Natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów opodatkowanych stawką zerową trzeba wykazać w deklaracji AKC-UAKZ. Są to nowe obowiązki.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji - co się zmieniło od 1 lipca 2021 r.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji. Od 1 lipca 2021 r. zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji VAT, oznaczania sprzedaży kodami GTU oraz stosowania oznaczeń niektórych transakcji. Oznacza to, że już w rozliczeniu za lipiec 2021 r. podatnik musi przygotować plik JPK_VAT zgodnie z nowymi zasadami.

  VAT od usług finansowych - planowane zmiany od 2022 roku

  VAT od usług finansowych. Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano skierowany do prekonsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (w tym ustawy o VAT), stanowiący część podatkowego pakietu Polskiego Ładu.

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi po wyroku TSUE – jak to zrobić?

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi. Nieuregulowanie przez kontrahenta należności wynikającej z faktury w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności uprawnia wierzyciela do skorygowania podstawy opodatkowania oraz kwoty VAT należnego. Dłużnik jest wówczas obowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego odliczonego na podstawie nieopłaconej faktury. Wyrok TSUE zakwestionował polskie przepisy, co oznacza, że nie musimy stosować warunków ustawowych. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostaną wprowadzone zmiany w tym zakresie.

  Usługi budowlane a kasa fiskalna

  Usługi budowlane a kasa fiskalna. Prowadzę firmę budowlaną. Świadczę usługi dla osób prywatnych i firm. Czy muszę stosować kasę fiskalną, jeżeli całą sprzedaż dokumentuję fakturami?

  Jak znaleźć rachunek bankowy? Centralna informacja o rachunkach

  Jak uzyskać informację o rachunkach bankowych (także o rachunkach w SKOK-ach) osób zmarłych (np. spadkodawców), „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy? Można w tym celu skorzystać z Centralnej informacji o rachunkach. Jak to zrobić?

  Paragony fiskalne - dlaczego warto je brać?

  Paragony fiskalne. Pod hasłem „Weź paragon” rusza coroczna, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom znaczenie brania i wydawania paragonu fiskalnego. Kampania będzie prowadzona do końca sierpnia 2021 roku. Ministerstwo Finansów tłumaczy m.in. jak wygląda prawidłowy paragon i jak rozpoznać błędny.

  Czy warto inwestować w obligacje w 2021 roku?

  Opłacalność obligacji w 2021 roku. Boom na obligacje niezmiennie przybiera na sile - wynika z danych Ministerstwa Finansów. Popyt jest dziś o połowę wyższy niż przed rokiem, a już rok temu Polacy wydali na detaliczne papiery najwięcej w historii. Popularność obligacji wynika stąd, że dają 2-3 razy więcej odsetek niż depozyt.

  Przeniesienie własności mieszkania spółdzielczego w zamian za dożywotnią opiekę i pomoc finansową a PCC

  Umowa dożywocia dot. mieszkania spółdzielczego a PCC. Czy umowa podobna do umowy dożywocia, polegająca na przeniesieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na inną osobę, w zamian za zobowiązanie się do dożywotniej opieki i pomocy finansowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Legalny hazard w internecie. Lista legalnych bukmacherów i stron z grami hazardowymi

  Legalny hazard w internecie. Ministerstwo Finansów przypomina, że udział w zagranicznej grze hazardowej (art. 107 § 2 kodeksu karnego skarbowego) lub w grze hazardowej urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych lub warunkom koncesji lub zezwolenia (art. 109 kodeksu karnego skarbowego), podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych - czyli kara grzywny może wynieść od 933,33 złotych do 4.479.984,00 złotych, zgodnie z art. 23 § 1 i 3 kodeksu karnego skarbowego. Przedstawiamy wykaz legalnych domen internetowych z grami hazardowymi.