Kategorie

Umowa zlecenia w księgach rachunkowych

Nasza spółka zamierza zatrudnić osobę na umowę zlecenia z wynagrodzeniem brutto 1500 zł. Zlecenie będzie wykonywane w siedzibie spółki i będzie stanowiło jedyne zatrudnienie zleceniobiorcy. Jakim ubezpieczeniom będzie podlegała osoba zatrudniona na umowę zlecenia i w jaki sposób obliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy? Zaznaczamy, że zleceniobiorca wniósł o dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Jak ująć w księgach rachunkowych umowę zlecenia? Prowadzimy ewidencję kosztów wyłącznie na kontach zespołu 4. Czy kwoty wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, finansowane przez zleceniodawcę, stanowią koszty uzyskania przychodów spółki na podstawie ustawy podatkowej?
Osoba zatrudniona na umowę zlecenia zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a wypadkowemu tylko wówczas, gdy praca jest wykonywana w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy. Z kolei ubezpieczenie chorobowe w przypadku tej grupy osób jest dobrowolne – następuje na wniosek osoby zainteresowanej. Na mocy art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy z 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 45, poz. 391 ze zm.) osoba wykonująca umowę zlecenia podlega obowiązkowo również ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia w rozumieniu art. 13 pkt 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Płatnikiem wszystkich składek jest zleceniodawca, a ich finansowanie zależy od rodzaju składek. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansują z własnych środków, w równych częściach, zleceniodawca i zleceniobiorca. Natomiast składkę na ubezpieczenie chorobowe w całości z własnych środków finansuje zleceniobiorca, a składkę na ubezpieczenie wypadkowe – zleceniodawca. Wysokość składek na poszczególne ubezpieczenia społeczne (z wyjątkiem ubezpieczenia wypadkowego) jest ustalona w formie stopy procentowej, jednakowej dla wszystkich zleceniobiorców, i wynosi: 19,52 proc. podstawy wymiaru na ubezpieczenie emerytalne, 13 proc. na ubezpieczenie rentowe oraz 2,45 proc. na ubezpieczenie chorobowe. Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe płatnicy są obowiązani ustalić samodzielnie.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest w całości finansowana ze środków własnych zleceniobiorcy, a jej wysokość stanowi 8,25 proc. podstawy wymiaru składki. Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest przychód z tytułu umowy zlecenia pomniejszony o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, sfinansowanych przez zleceniobiorcę i potrąconych przez zleceniodawcę. Obowiązek przekazania składki na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS spoczywa na zleceniodawcy. Jeżeli składka na ubezpieczenie zdrowotne naliczona w danym miesiącu jest wyższa od naliczonej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę tę obniża się do wysokości zaliczki. W przypadku umowy zlecenia opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód zleceniobiorcy, tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz o potrącone przez zleceniodawcę w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne. Koszty uzyskania przychodu mają charakter zryczałtowany i zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 20 proc. Podobnie jak w przypadku składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zleceniodawca pełni rolę płatnika zaliczki na podatek od wynagrodzenia wypłaconego z tytułu umowy zlecenia. W stosunku do wszystkich zleceniobiorców obowiązuje jedna stawka podatku dochodowego od osób fizycznych – 19 proc. podstawy jej obliczenia. Ponadto zaliczkę na podatek dochodowy zmniejsza się o składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki. Zleceniodawca ma również obowiązek naliczenia i opłacenia składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wysokość tych składek wynosi odpowiednio 2,45 proc. i 0,15 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Wynagrodzenie brutto zleceniobiorcy stanowi dla zleceniodawcy koszt działalności podstawowej i należy je ująć w księgach rachunkowych na koncie zespołu kosztów rodzajowych „Wynagrodzenia”, w analityce: wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, w przypadku prowadzenia ewidencji i rozliczania kosztów w układzie rodzajowym. Wynagrodzenie to zalicza się – na podstawie rachunku przedłożonego przez zleceniobiorcę – do kosztów okresu, którego dotyczy, niezależnie od terminu jego wypłaty – zgodnie z obowiązującą w rachunkowości zasadą memoriałową. Taka sama zasada obowiązuje w przypadku narzutów na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia. Narzuty na wynagrodzenie, mające postać składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, obciążają u zleceniodawcy koszty działalności podstawowej i są ujmowane na koncie zespołu kosztów rodzajowych „Świadczenia na rzecz pracowników”, w analityce: narzuty na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, również w okresie, którego dotyczą. Jednak dla celów podatkowych – ze względu na stosowaną w prawie podatkowym zasadę kasową – koszty wynagrodzenia i narzutów na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia stanowią koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych w okresie wypłaty wynagrodzenia zleceniobiorcy.
Ponadto należy pamiętać, że wszelkie składki odprowadzane do ZUS zaokrągla się do pełnych groszy, natomiast zaliczki na podatek dochodowy odprowadzane do urzędu skarbowego – do pełnych dziesiątek groszy.
PRZYKŁAD
W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością miały miejsce następujące zdarzenia gospodarcze:
• otrzymano rachunek za umowę zlecenia na kwotę brutto 1500 zł,
• naliczono składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez zleceniobiorcę:
– emerytalne: 1500 x 9,76 proc. = 146,40 zł,
– rentowe: 1500 x 6,50 proc. = 97,50 zł,
– chorobowe: 1500 x 2,45 proc. = 36,75 zł,
– razem składki: 280,65 zł,
• naliczono składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez zleceniodawcę:
– emerytalne: 1500 x 9,76 proc. = 146,40 zł,
– rentowe: 1500 x 6,50 proc. = 97,50 zł,
– wypadkowe, przy założeniu stawki 1,93 proc.: 1500 x 1,93 proc. = 28,95 zł,
– razem składki: 272,85 zł,
• naliczono składkę na ubezpieczenie zdrowotne:
– przekazywaną do ZUS: (1500 zł – 280,65 zł) x 8,25 proc. = 100,59 zł,
– odliczaną od podatku dochodowego: (1500 zł – 280,65 zł) x 7,75 proc. = 94,49 zł,
• obliczono zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych:
– koszty uzyskania przychodu: (1500 zł – 280,65 zł) x 20 proc. = 243,87 zł,
– podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy: 1500 zł – 280,65 zł – 243,87 zł = 975,48 zł,
zaliczka na podatek dochodowy: 975,48 zł x 19 proc. = 185,34 zł,
– zaliczka na podatek dochodowy do zapłaty: 185,34 zł – 94,49 zł = 90,85 zł, czyli 90,90 zł,
• razem potrącenia: 280,65 zł + 100,59 zł + 90,90 zł = 472,14 zł,
• wynagrodzenie netto do wypłaty: 1500 zł – 472,14 zł = 1027,86 zł,
• składki na fundusze celowe:
– Fundusz Pracy: 1500 zł x 2,45 proc. = 36,75 zł,
– FGŚP: 1500 zł x 0,15 proc. = 2,25 zł,
– razem składki: 39,00 zł,
• wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy zleceniobiorcy,
• zapłata składek do ZUS,
• zapłata zaliczki na podatek dochodowy.
Ewidencja księgowa powyższych zdarzeń będzie następująca:
1. Wynagrodzenie brutto zleceniobiorcy: Wn konto: „Wynagrodzenia” (w analityce: wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia) / Ma konto: „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” (w analityce: imienne konto zleceniobiorcy) – 1500 zł.
2. Składki ubezpieczeniowe finansowane przez zleceniobiorcę: Wn konto: „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” (w analityce: imienne konto zleceniobiorcy) / Ma konto: „Rozrachunki z ZUS” – 280,65 zł.
3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne: Wn konto: „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” (w analityce: imienne konto zleceniobiorcy) / Ma konto: „Rozrachunki z ZUS” – 100,59 zł.
4. Zaliczka na podatek dochodowy: Wn konto: „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” (w analityce: imienne konto zleceniobiorcy) / Ma konto: „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce: rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych) – 90,90 zł.
5. Składki ubezpieczeniowe i na fundusze finansowane przez zleceniodawcę: Wn konto: „Świadczenia na rzecz pracowników” (w analityce: narzuty na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia) / Ma konto: „Rozrachunki z ZUS” – 311,85 zł.
6. Zapłata wynagrodzenia netto: Wn konto: „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” (w analityce: imienne konto zleceniobiorcy) / Ma konto: „Rachunek bankowy” – 1027,86 zł.
7. Zapłata składek do ZUS: Wn konto: „Rozrachunki z ZUS” / Ma konto: „Rachunek bankowy” – 693,09 zł.
8. Zapłata zaliczki na podatek: Wn konto: „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce: rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych) / Ma konto: „Rachunek bankowy” – 90,90 zł.
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Edyta Rutkowska
PODSTAWA PRAWNA
art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.); art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy z 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 45, poz. 391 ze zm.); art. 13 pkt 8 i art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).


Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  14 cze 2021
  Zakres dat:

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.