REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa zlecenia w księgach rachunkowych

REKLAMA

Nasza spółka zamierza zatrudnić osobę na umowę zlecenia z wynagrodzeniem brutto 1500 zł. Zlecenie będzie wykonywane w siedzibie spółki i będzie stanowiło jedyne zatrudnienie zleceniobiorcy. Jakim ubezpieczeniom będzie podlegała osoba zatrudniona na umowę zlecenia i w jaki sposób obliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy? Zaznaczamy, że zleceniobiorca wniósł o dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Jak ująć w księgach rachunkowych umowę zlecenia? Prowadzimy ewidencję kosztów wyłącznie na kontach zespołu 4. Czy kwoty wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, finansowane przez zleceniodawcę, stanowią koszty uzyskania przychodów spółki na podstawie ustawy podatkowej?
Osoba zatrudniona na umowę zlecenia zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a wypadkowemu tylko wówczas, gdy praca jest wykonywana w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy. Z kolei ubezpieczenie chorobowe w przypadku tej grupy osób jest dobrowolne – następuje na wniosek osoby zainteresowanej. Na mocy art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy z 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 45, poz. 391 ze zm.) osoba wykonująca umowę zlecenia podlega obowiązkowo również ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia w rozumieniu art. 13 pkt 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Płatnikiem wszystkich składek jest zleceniodawca, a ich finansowanie zależy od rodzaju składek. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansują z własnych środków, w równych częściach, zleceniodawca i zleceniobiorca. Natomiast składkę na ubezpieczenie chorobowe w całości z własnych środków finansuje zleceniobiorca, a składkę na ubezpieczenie wypadkowe – zleceniodawca. Wysokość składek na poszczególne ubezpieczenia społeczne (z wyjątkiem ubezpieczenia wypadkowego) jest ustalona w formie stopy procentowej, jednakowej dla wszystkich zleceniobiorców, i wynosi: 19,52 proc. podstawy wymiaru na ubezpieczenie emerytalne, 13 proc. na ubezpieczenie rentowe oraz 2,45 proc. na ubezpieczenie chorobowe. Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe płatnicy są obowiązani ustalić samodzielnie.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest w całości finansowana ze środków własnych zleceniobiorcy, a jej wysokość stanowi 8,25 proc. podstawy wymiaru składki. Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest przychód z tytułu umowy zlecenia pomniejszony o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, sfinansowanych przez zleceniobiorcę i potrąconych przez zleceniodawcę. Obowiązek przekazania składki na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS spoczywa na zleceniodawcy. Jeżeli składka na ubezpieczenie zdrowotne naliczona w danym miesiącu jest wyższa od naliczonej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę tę obniża się do wysokości zaliczki. W przypadku umowy zlecenia opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód zleceniobiorcy, tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz o potrącone przez zleceniodawcę w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne. Koszty uzyskania przychodu mają charakter zryczałtowany i zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 20 proc. Podobnie jak w przypadku składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zleceniodawca pełni rolę płatnika zaliczki na podatek od wynagrodzenia wypłaconego z tytułu umowy zlecenia. W stosunku do wszystkich zleceniobiorców obowiązuje jedna stawka podatku dochodowego od osób fizycznych – 19 proc. podstawy jej obliczenia. Ponadto zaliczkę na podatek dochodowy zmniejsza się o składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki. Zleceniodawca ma również obowiązek naliczenia i opłacenia składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wysokość tych składek wynosi odpowiednio 2,45 proc. i 0,15 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Wynagrodzenie brutto zleceniobiorcy stanowi dla zleceniodawcy koszt działalności podstawowej i należy je ująć w księgach rachunkowych na koncie zespołu kosztów rodzajowych „Wynagrodzenia”, w analityce: wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, w przypadku prowadzenia ewidencji i rozliczania kosztów w układzie rodzajowym. Wynagrodzenie to zalicza się – na podstawie rachunku przedłożonego przez zleceniobiorcę – do kosztów okresu, którego dotyczy, niezależnie od terminu jego wypłaty – zgodnie z obowiązującą w rachunkowości zasadą memoriałową. Taka sama zasada obowiązuje w przypadku narzutów na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia. Narzuty na wynagrodzenie, mające postać składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, obciążają u zleceniodawcy koszty działalności podstawowej i są ujmowane na koncie zespołu kosztów rodzajowych „Świadczenia na rzecz pracowników”, w analityce: narzuty na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, również w okresie, którego dotyczą. Jednak dla celów podatkowych – ze względu na stosowaną w prawie podatkowym zasadę kasową – koszty wynagrodzenia i narzutów na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia stanowią koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych w okresie wypłaty wynagrodzenia zleceniobiorcy.
Ponadto należy pamiętać, że wszelkie składki odprowadzane do ZUS zaokrągla się do pełnych groszy, natomiast zaliczki na podatek dochodowy odprowadzane do urzędu skarbowego – do pełnych dziesiątek groszy.
PRZYKŁAD
W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością miały miejsce następujące zdarzenia gospodarcze:
• otrzymano rachunek za umowę zlecenia na kwotę brutto 1500 zł,
• naliczono składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez zleceniobiorcę:
– emerytalne: 1500 x 9,76 proc. = 146,40 zł,
– rentowe: 1500 x 6,50 proc. = 97,50 zł,
– chorobowe: 1500 x 2,45 proc. = 36,75 zł,
– razem składki: 280,65 zł,
• naliczono składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez zleceniodawcę:
– emerytalne: 1500 x 9,76 proc. = 146,40 zł,
– rentowe: 1500 x 6,50 proc. = 97,50 zł,
– wypadkowe, przy założeniu stawki 1,93 proc.: 1500 x 1,93 proc. = 28,95 zł,
– razem składki: 272,85 zł,
• naliczono składkę na ubezpieczenie zdrowotne:
– przekazywaną do ZUS: (1500 zł – 280,65 zł) x 8,25 proc. = 100,59 zł,
– odliczaną od podatku dochodowego: (1500 zł – 280,65 zł) x 7,75 proc. = 94,49 zł,
• obliczono zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych:
– koszty uzyskania przychodu: (1500 zł – 280,65 zł) x 20 proc. = 243,87 zł,
– podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy: 1500 zł – 280,65 zł – 243,87 zł = 975,48 zł,
– zaliczka na podatek dochodowy: 975,48 zł x 19 proc. = 185,34 zł,
– zaliczka na podatek dochodowy do zapłaty: 185,34 zł – 94,49 zł = 90,85 zł, czyli 90,90 zł,
• razem potrącenia: 280,65 zł + 100,59 zł + 90,90 zł = 472,14 zł,
• wynagrodzenie netto do wypłaty: 1500 zł – 472,14 zł = 1027,86 zł,
• składki na fundusze celowe:
– Fundusz Pracy: 1500 zł x 2,45 proc. = 36,75 zł,
– FGŚP: 1500 zł x 0,15 proc. = 2,25 zł,
– razem składki: 39,00 zł,
• wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy zleceniobiorcy,
• zapłata składek do ZUS,
• zapłata zaliczki na podatek dochodowy.
Ewidencja księgowa powyższych zdarzeń będzie następująca:
1. Wynagrodzenie brutto zleceniobiorcy: Wn konto: „Wynagrodzenia” (w analityce: wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia) / Ma konto: „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” (w analityce: imienne konto zleceniobiorcy) – 1500 zł.
2. Składki ubezpieczeniowe finansowane przez zleceniobiorcę: Wn konto: „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” (w analityce: imienne konto zleceniobiorcy) / Ma konto: „Rozrachunki z ZUS” – 280,65 zł.
3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne: Wn konto: „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” (w analityce: imienne konto zleceniobiorcy) / Ma konto: „Rozrachunki z ZUS” – 100,59 zł.
4. Zaliczka na podatek dochodowy: Wn konto: „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” (w analityce: imienne konto zleceniobiorcy) / Ma konto: „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce: rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych) – 90,90 zł.
5. Składki ubezpieczeniowe i na fundusze finansowane przez zleceniodawcę: Wn konto: „Świadczenia na rzecz pracowników” (w analityce: narzuty na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia) / Ma konto: „Rozrachunki z ZUS” – 311,85 zł.
6. Zapłata wynagrodzenia netto: Wn konto: „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” (w analityce: imienne konto zleceniobiorcy) / Ma konto: „Rachunek bankowy” – 1027,86 zł.
7. Zapłata składek do ZUS: Wn konto: „Rozrachunki z ZUS” / Ma konto: „Rachunek bankowy” – 693,09 zł.
8. Zapłata zaliczki na podatek: Wn konto: „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce: rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych) / Ma konto: „Rachunek bankowy” – 90,90 zł.
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Edyta Rutkowska
PODSTAWA PRAWNA
art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.); art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy z 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 45, poz. 391 ze zm.); art. 13 pkt 8 i art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).


Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ulga na złe długi w VAT w 2024 r. Czy może z niej skorzystać podatnik stosujący metodę kasową?

Podatnik prowadzi przedsiębiorstwo rzemieślnicze, ma status małego podatnika i rozlicza VAT według metody kasowej. Czy w takiej sytuacji mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową może skorzystać z ulgi na złe długi, gdy ma nieopłacone faktury?

11,532 mln uncji złota w skarbcu NBP. Ich wartość rośnie

W marcu 2024 r. wartość złota w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego wzrosła o ponad 8,5 mld zł, choć same zasoby złota pozostały niezmienione w stosunku do lutego. Tak wynika z opublikowanych 19 kwietnia 2024 r. danych NBP o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Ulga na dziecko po rozwodzie - były mąż rozliczał ulgę według schematu 50/50%, z czym nie godziła się była małżonka

Po rozwodzie matka dzieci próbowała zawrzeć z byłym mężem porozumienie dotyczące ulgi na dzieci. Proponowała byłemu mężowi proporcjonalne korzystanie z ulgi według proporcji - 30% dla niego i 70% dla niej. Mąż jednak nie godził się na takie rozwiązanie. Co postanowił w tej sprawie organ skarbowy?

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

REKLAMA