Kategorie

Umowa zlecenia w księgach rachunkowych

Nasza spółka zamierza zatrudnić osobę na umowę zlecenia z wynagrodzeniem brutto 1500 zł. Zlecenie będzie wykonywane w siedzibie spółki i będzie stanowiło jedyne zatrudnienie zleceniobiorcy. Jakim ubezpieczeniom będzie podlegała osoba zatrudniona na umowę zlecenia i w jaki sposób obliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy? Zaznaczamy, że zleceniobiorca wniósł o dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Jak ująć w księgach rachunkowych umowę zlecenia? Prowadzimy ewidencję kosztów wyłącznie na kontach zespołu 4. Czy kwoty wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, finansowane przez zleceniodawcę, stanowią koszty uzyskania przychodów spółki na podstawie ustawy podatkowej?
Osoba zatrudniona na umowę zlecenia zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a wypadkowemu tylko wówczas, gdy praca jest wykonywana w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy. Z kolei ubezpieczenie chorobowe w przypadku tej grupy osób jest dobrowolne – następuje na wniosek osoby zainteresowanej. Na mocy art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy z 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 45, poz. 391 ze zm.) osoba wykonująca umowę zlecenia podlega obowiązkowo również ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia w rozumieniu art. 13 pkt 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Płatnikiem wszystkich składek jest zleceniodawca, a ich finansowanie zależy od rodzaju składek. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansują z własnych środków, w równych częściach, zleceniodawca i zleceniobiorca. Natomiast składkę na ubezpieczenie chorobowe w całości z własnych środków finansuje zleceniobiorca, a składkę na ubezpieczenie wypadkowe – zleceniodawca. Wysokość składek na poszczególne ubezpieczenia społeczne (z wyjątkiem ubezpieczenia wypadkowego) jest ustalona w formie stopy procentowej, jednakowej dla wszystkich zleceniobiorców, i wynosi: 19,52 proc. podstawy wymiaru na ubezpieczenie emerytalne, 13 proc. na ubezpieczenie rentowe oraz 2,45 proc. na ubezpieczenie chorobowe. Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe płatnicy są obowiązani ustalić samodzielnie.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest w całości finansowana ze środków własnych zleceniobiorcy, a jej wysokość stanowi 8,25 proc. podstawy wymiaru składki. Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest przychód z tytułu umowy zlecenia pomniejszony o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, sfinansowanych przez zleceniobiorcę i potrąconych przez zleceniodawcę. Obowiązek przekazania składki na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS spoczywa na zleceniodawcy. Jeżeli składka na ubezpieczenie zdrowotne naliczona w danym miesiącu jest wyższa od naliczonej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę tę obniża się do wysokości zaliczki. W przypadku umowy zlecenia opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód zleceniobiorcy, tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz o potrącone przez zleceniodawcę w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne. Koszty uzyskania przychodu mają charakter zryczałtowany i zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 20 proc. Podobnie jak w przypadku składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zleceniodawca pełni rolę płatnika zaliczki na podatek od wynagrodzenia wypłaconego z tytułu umowy zlecenia. W stosunku do wszystkich zleceniobiorców obowiązuje jedna stawka podatku dochodowego od osób fizycznych – 19 proc. podstawy jej obliczenia. Ponadto zaliczkę na podatek dochodowy zmniejsza się o składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki. Zleceniodawca ma również obowiązek naliczenia i opłacenia składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wysokość tych składek wynosi odpowiednio 2,45 proc. i 0,15 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Wynagrodzenie brutto zleceniobiorcy stanowi dla zleceniodawcy koszt działalności podstawowej i należy je ująć w księgach rachunkowych na koncie zespołu kosztów rodzajowych „Wynagrodzenia”, w analityce: wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, w przypadku prowadzenia ewidencji i rozliczania kosztów w układzie rodzajowym. Wynagrodzenie to zalicza się – na podstawie rachunku przedłożonego przez zleceniobiorcę – do kosztów okresu, którego dotyczy, niezależnie od terminu jego wypłaty – zgodnie z obowiązującą w rachunkowości zasadą memoriałową. Taka sama zasada obowiązuje w przypadku narzutów na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia. Narzuty na wynagrodzenie, mające postać składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, obciążają u zleceniodawcy koszty działalności podstawowej i są ujmowane na koncie zespołu kosztów rodzajowych „Świadczenia na rzecz pracowników”, w analityce: narzuty na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, również w okresie, którego dotyczą. Jednak dla celów podatkowych – ze względu na stosowaną w prawie podatkowym zasadę kasową – koszty wynagrodzenia i narzutów na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia stanowią koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych w okresie wypłaty wynagrodzenia zleceniobiorcy.
Ponadto należy pamiętać, że wszelkie składki odprowadzane do ZUS zaokrągla się do pełnych groszy, natomiast zaliczki na podatek dochodowy odprowadzane do urzędu skarbowego – do pełnych dziesiątek groszy.
PRZYKŁAD
W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością miały miejsce następujące zdarzenia gospodarcze:
• otrzymano rachunek za umowę zlecenia na kwotę brutto 1500 zł,
• naliczono składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez zleceniobiorcę:
– emerytalne: 1500 x 9,76 proc. = 146,40 zł,
– rentowe: 1500 x 6,50 proc. = 97,50 zł,
– chorobowe: 1500 x 2,45 proc. = 36,75 zł,
– razem składki: 280,65 zł,
• naliczono składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez zleceniodawcę:
– emerytalne: 1500 x 9,76 proc. = 146,40 zł,
– rentowe: 1500 x 6,50 proc. = 97,50 zł,
– wypadkowe, przy założeniu stawki 1,93 proc.: 1500 x 1,93 proc. = 28,95 zł,
– razem składki: 272,85 zł,
• naliczono składkę na ubezpieczenie zdrowotne:
– przekazywaną do ZUS: (1500 zł – 280,65 zł) x 8,25 proc. = 100,59 zł,
– odliczaną od podatku dochodowego: (1500 zł – 280,65 zł) x 7,75 proc. = 94,49 zł,
• obliczono zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych:
– koszty uzyskania przychodu: (1500 zł – 280,65 zł) x 20 proc. = 243,87 zł,
– podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy: 1500 zł – 280,65 zł – 243,87 zł = 975,48 zł,
zaliczka na podatek dochodowy: 975,48 zł x 19 proc. = 185,34 zł,
– zaliczka na podatek dochodowy do zapłaty: 185,34 zł – 94,49 zł = 90,85 zł, czyli 90,90 zł,
• razem potrącenia: 280,65 zł + 100,59 zł + 90,90 zł = 472,14 zł,
• wynagrodzenie netto do wypłaty: 1500 zł – 472,14 zł = 1027,86 zł,
• składki na fundusze celowe:
– Fundusz Pracy: 1500 zł x 2,45 proc. = 36,75 zł,
– FGŚP: 1500 zł x 0,15 proc. = 2,25 zł,
– razem składki: 39,00 zł,
• wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy zleceniobiorcy,
• zapłata składek do ZUS,
• zapłata zaliczki na podatek dochodowy.
Ewidencja księgowa powyższych zdarzeń będzie następująca:
1. Wynagrodzenie brutto zleceniobiorcy: Wn konto: „Wynagrodzenia” (w analityce: wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia) / Ma konto: „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” (w analityce: imienne konto zleceniobiorcy) – 1500 zł.
2. Składki ubezpieczeniowe finansowane przez zleceniobiorcę: Wn konto: „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” (w analityce: imienne konto zleceniobiorcy) / Ma konto: „Rozrachunki z ZUS” – 280,65 zł.
3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne: Wn konto: „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” (w analityce: imienne konto zleceniobiorcy) / Ma konto: „Rozrachunki z ZUS” – 100,59 zł.
4. Zaliczka na podatek dochodowy: Wn konto: „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” (w analityce: imienne konto zleceniobiorcy) / Ma konto: „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce: rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych) – 90,90 zł.
5. Składki ubezpieczeniowe i na fundusze finansowane przez zleceniodawcę: Wn konto: „Świadczenia na rzecz pracowników” (w analityce: narzuty na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia) / Ma konto: „Rozrachunki z ZUS” – 311,85 zł.
6. Zapłata wynagrodzenia netto: Wn konto: „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” (w analityce: imienne konto zleceniobiorcy) / Ma konto: „Rachunek bankowy” – 1027,86 zł.
7. Zapłata składek do ZUS: Wn konto: „Rozrachunki z ZUS” / Ma konto: „Rachunek bankowy” – 693,09 zł.
8. Zapłata zaliczki na podatek: Wn konto: „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce: rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych) / Ma konto: „Rachunek bankowy” – 90,90 zł.
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Edyta Rutkowska
PODSTAWA PRAWNA
art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.); art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy z 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 45, poz. 391 ze zm.); art. 13 pkt 8 i art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).


Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  19 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

  Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

  Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

  TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

  Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

  Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

  Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.