Kategorie

Moment ujęcia w księdze faktury za media

Prowadzę działalność gospodarczą w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów. Moje pytanie dotyczy faktur za telefon, energię elektryczną i gaz. Faktury te otrzymuję pod koniec miesiąca, np. 25 grudnia, a termin ich płatności przypada w następnym miesiącu, np. 5 stycznia. W którym miesiącu mogę ująć te kwoty w kosztach uzyskania przychodu. Czy będzie to miesiąc otrzymania faktury, czy miesiąc zapłaty?
Przepisy ustawy o p.d.o.f. dają podatnikom prowadzącym księgę przychodów i rozchodów możliwość wyboru co do sposobu prowadzenia księgi. Zgodnie z tzw. metodą kasową koszty uzyskania przychodu są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Przy prowadzeniu księgi metodą memoriałową koszty potrącane są w tym roku podatkowym, którego dotyczą. Ta metoda prowadzenia księgi pozwala podatnikom ujmować w kosztach danego roku wydatki, które dotyczą danego roku, poniesione w latach poprzednich, oraz wydatki jeszcze nie poniesione, ale już znane co do wielkości i rodzaju.
Odnosząc powyższe do problemu podatnika, można powiedzieć, że:
• przy metodzie kasowej – fakturę za media (telefon, prąd, gaz, woda itp.) otrzymaną w grudniu 2005 r., której termin płatności przypada w styczniu 2006 r., podatnik ujmie w kosztach w styczniu 2006 r.,
• przy metodzie memoriałowej – fakturę taką podatnik ujmie w kosztach w grudniu 2005 r., tj. w miesiącu otrzymania faktury.
Taki sposób ujmowania tego typu kosztów potwierdzają także urzędy skarbowe. Przykładowo, w piśmie Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach z 15 marca 2005 r. (nr PDI/005-4/415/2/05) czytamy:
„(...) Poruszony przez Panią problem dotyczy momentu zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów. We wniosku formułuje Pani stanowisko, że koszt poniesiony (zarachowany) nie musi oznaczać zapłacony, a przyjęcie zasady ujmowania kosztów w dacie ich poniesienia nie oznacza metody kasowej. Stąd też fakturę za czynsz czy usługi telekomunikacyjne wystawione 31 grudnia 2004 r. ujęłaby Pani w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w grudniu 2004 roku, mimo że zapłata przypada na następny miesiąc.
(...) Kosztem podatkowym jest więc koszt poniesiony. Językowa wykładnia pojęcia „poniesiony” wskazuje na czas dokonany.
A zatem chodzi tu o taki stan, w którym nastąpiło obciążenie kosztem nie tylko w sensie ewidencyjnym, ale w znaczeniu realnym, np. poniesiono wydatek. Stosownie do postanowień art. 22 ust. 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione (metoda kasowa). Wybór tej metody oznacza, że wydatki zaliczane są do kosztów według daty ich poniesienia, bez względu na to, jakiego okresu dotyczą. Odstępstwo od tej zasady, polegające na potrącalności kosztów w tym roku podatkowym, którego dotyczą, ma zastosowanie do podatników, którzy prowadzą księgi rachunkowe, oraz do tych tylko podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów, którzy prowadzą je w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów odnoszących się tylko do danego roku podatkowego (metoda memoriałowa). Zasada ta została wymieniona w art. 22 ust. 5 i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z powyższego wynika, że podatnik prowadzący księgę przychodów i rozchodów ma do wyboru dwie metody ewidencjonowania kosztów. Przy czym ustawodawca zastrzegł, że raz przyjęte zasady ujmowania wydatków w kosztach należy stosować konsekwentnie w każdym roku prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Reasumując, sposób ujmowania wydatków poniesionych przez podatnika w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (...). W związku z przyjęciem przez Panią metody kasowej wydatek w postaci opłaty za czynsz czy usługi telekomunikacyjne powinna Pani zaksięgować w momencie jego faktycznego poniesienia, tj. z chwilą dokonania zapłaty.
Nie sposób jednak nie zadać pytania – czy jest to jedyna możliwa interpretacja? Powyższe pismo nie zostało przywołane bez przyczyny, ponieważ oddaje istotę problemu co do rozumienia pojęcia „koszt poniesiony”. Urząd przyjął, że pojęcie to oznacza koszt zapłacony, z czym można dyskutować. Gdyby pojęcie to miało oznaczać koszt zapłacony, to ustawodawca posługiwałby się pojęciem „koszt zapłacony”, a nie „koszt poniesiony”. Ponadto przepisy nie mogą różnie traktować dwóch podatników znajdujących się w identycznej sytuacji. Zasada wykładni prawa w zgodzie z Konstytucją przewiduje zasadę równości wobec prawa (w tym prawa podatkowego).
A tak byłoby, gdyby „koszt poniesiony” rozumiany był wyłącznie jako „koszt zapłacony”.
PRZYKŁAD
Podatnik prowadzący księgę metodą memoriałową otrzymał fakturę za telefon w grudniu 2005 r. i ujął ją w kosztach w kolumnie 14 księgi. Podatnik prowadzący księgę metodą kasową otrzymał fakturę w grudniu, ale nie miał prawa ująć jej w kosztach, ponieważ nie dokonał zapłaty. Termin zapłaty faktury przypadał na styczeń. Załóżmy, że żaden z podatników nie zapłacił za swoją fakturę (mimo starań telekomunikacji). Jednak podatnik prowadzący księgę memoriałowo ujął jej wartość w kosztach, natomiast prowadzący księgę kasowo takiego prawa nie ma.
Zdaniem autora, możliwe jest uznanie, że pojęcie „koszt poniesiony” jest pojęciem szerszym i oznacza koszt, który został prawidłowo udokumentowany i dotyczy świadczenia już wykonanego, ale niekoniecznie opłaconego. Takie rozumienie pojęcia „kosztu poniesionego” pozwala na ujmowanie faktur za media w miesiącu ich otrzymania, także przez podatników prowadzących księgę metodą kasową, przy czym przedstawione wątpliwości świadczą o potrzebie przeprowadzenia odpowiednich zmian. Przeprowadzone zmiany powinny odejść, w przypadku księgi przychodów i rozchodów, od dualizmu metod prowadzenia księgi i ustalić jeden sposób jej prowadzenia, zwłaszcza że w praktyce przedstawiony problem dotyczy ograniczonej grupy wydatków ujmowanych w kolumnie 12 i 14 księgi (faktury za media, faktury za remonty itp.). Większość wydatków (towary handlowe i materiały podstawowe, wynagrodzenia, odpisy amortyzacyjne) ujmowana jest w kosztach w oparciu o przepisy szczególne i dla ich ujęcia sposób prowadzenia księgi nie ma znaczenia.
Jednak biorąc pod uwagę stanowisko organów podatkowych, najpraktyczniej jest postępować tak jak ustalono na początku, tj.:
• przy metodzie kasowej – fakturę za media otrzymaną w grudniu 2005 r., której termin płatności przypada w styczniu 2006 r., ująć w kosztach w styczniu 2006 r.,
• przy metodzie memoriałowej – fakturę taką ująć w kosztach w grudniu 2005 r., tj. w miesiącu otrzymania faktury.

Edward Żurański

Podstawa prawna:
art. 22 ust. 4, 5 i 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.).


Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  17 cze 2021
  Zakres dat:

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.