Kategorie

Jak zaewidencjonować pożyczki mieszkaniowe udzielane pracownikom z ZFŚS

Nasza firma zamierza udzielić pożyczek mieszkaniowych wybranym pracownikom. Będą one pochodziły ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Jak należy ujmować w księgach rachunkowych zdarzenia z tym związane. Prosimy o przykład wraz ze wskazaniem skutków w podatku dochodowym oraz VAT.
RADA
Fakt udzielenia pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie skutkuje powstaniem przychodu u pracownika. Przychód ten pojawi się w momencie, gdy firma zdecyduje się umorzyć pracownikowi (w całości lub w części) pożyczkę. Podatkowa wartość przychodu będzie równa kwocie umorzenia. Ponadto pożyczki udzielane pracownikom ze środków ZFŚS nie podlegają opodatkowaniu VAT. Szczegóły wraz z ewidencją na przykładzie liczbowym przedstawiamy w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE
Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wśród różnych usług świadczonych na rzecz pracowników przewiduje również udzielanie zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe (art. 2 ust. 1 ustawy o ZFŚS). Należy jednak zawsze pamiętać, że:
• przyznawanie jakichkolwiek ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z tego funduszu (art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS),
• zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z ZFŚS oraz zasady przeznaczania środków następują na podstawie opracowanego regulaminu wewnętrznego jednostki (w regulaminie musi się zatem znaleźć zapis dotyczący sytuacji umarzania częściowego lub całkowitego pożyczek mieszkaniowych udzielonych pracownikom przedsiębiorstwa).
Pożyczki mieszkaniowe a podatek dochodowy
Sam fakt udzielenia pożyczki przez pracodawcę nie stanowi przychodu pracownika podlegającego opodatkowaniu. Dopiero fakt częściowego lub całkowitego umorzenia pożyczki udzielonej ze środków ZFŚS będzie traktowany podatkowo jako przychód ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, określony w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota tego przychodu równa jest wartości pożyczki, jaką pracodawca zdecydował się umorzyć pracownikowi. Oznacza to, że pracodawca jest zobowiązany naliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty umorzonej pożyczki w miesiącu, w którym nastąpiło umorzenie.
To właśnie zakład pracy (płatnik) jest obowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy i wykazania jej w deklaracji PIT-4, a po zakończeniu roku w informacji PIT-11 (jeśli oczywiście pracownik nie zwrócił się do zakładu pracy o to, aby zakład dokonał rocznego rozliczenia podatku w jego imieniu).
Udzielane pożyczki mieszkaniowe mogą być oprocentowane. W związku z tym może powstać pytanie, czy odsetki te będą przychodem dla pracodawcy i będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. W kwestii tej wypowiedział się 10 października 2004 r. Podkarpacki Urząd Skarbowy (sygn. PUS.II/443/239/2004) stwierdzając, że: (…) środkami funduszu są odsetki od jego środków oraz wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe. Nie stanowią one przychodu pracodawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i dla celów podatku dochodowego od osób prawnych nie są kwalifikowane jako przychody podlegające opodatkowaniu.
Pożyczki mieszkaniowe a VAT
Pożyczki udzielane pracownikom ze środków ZFŚS nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z 6 lipca 2005 r. Izba Skarbowa w Poznaniu (sygn. PP-A/406-79/05/MN) wskazuje, że: obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wynika z przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn.zm.). Z określonych w tych przepisach zasad tworzenia i korzystania z Funduszu wynika, iż działania pracodawcy podejmowane w ramach ZFŚS (w tym udzielanie pożyczek mieszkaniowych) w samym założeniu nie mają na celu osiągnięcia zysku, są bowiem przejawem działalności socjalnej zakładu pracy.
Biorąc powyższe pod uwagę należy zaznaczyć, iż:
• działalność socjalna prowadzona przez podatnika VAT pozostaje poza ustawową definicją działalności gospodarczej,
• odsetki od udzielonych pożyczek zasilają ZFŚS i nie są wykazywane po stronie przychodów spółki,
• udzielanie pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i pobieranie z tego tytułu odsetek to zdarzenia sporadyczne,
• świadczenia tego nie można utożsamiać z dostawą towarów czy też świadczeniem usług,
• pożyczek z ZFŚS nie można traktować jak pożyczek udzielanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie usług finansowych.
Reasumując, udzielanie pożyczek i pobór z tego tytułu odsetek – dokonywane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w ogóle.
Podobnie wypowiada się cytowany wcześniej Podkarpacki Urząd Skarbowy stwierdzając, że: w przypadku należnych odsetek od udzielonych pracownikom pożyczek mieszkaniowych ze środków funduszu socjalnego, nie stanowią one dla pracodawcy kwoty należnej jako dla podatnika VAT prowadzącego działalność gospodarczą obejmującą ich udzielanie, lecz wyłącznie należność dla pracodawcy jako administratora funduszu. Udzielenie pożyczki mieszkaniowej ze środków funduszu nie jest zatem, zdaniem tut. organu podatkowego, czynnością podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 5 ustawy, gdyż nie jest świadczeniem usługi finansowej ze środków własnych pracodawcy jako podatnika podatku od towarów i usług, ale wyłącznie wykonaniem czynności administrowania środkami funduszu z ustawowym obowiązkiem przekazania uzyskanych odsetek na rachunek bankowy ZFŚS. Udzielenie pożyczki mieszkaniowej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług, a kwota odsetek pobranych od pracowników i przekazanych, zgodnie z ustawą o ZFŚS na rachunek funduszu, nie powinna być wykazywana w deklaracji VAT-7 jako obrót podlegający przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.
Ewidencja księgowa pożyczek mieszkaniowych
Ewidencja księgowa pożyczki mieszkaniowej udzielonej pracownikowi przedsiębiorstwa ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zostanie przedstawiona w przykładzie 1.
Przykład 1
W styczniu 2006 r. jednostka, na podstawie zawartej umowy, udzieliła pracownikowi pożyczki mieszkaniowej w kwocie 12 000 zł z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W umowie ustalono, że pożyczka będzie oprocentowana 2% rocznie, zaś raty spłat będą równe. Okres spłaty pożyczki ustalono na 2 lata. Rata miesięczna wynosi 510,48 zł (całkowita kwota pożyczki do spłacenia przez pracownika 12 251,58 zł). Pracownik dokonywał spłat za okres 6 miesięcy. W lipcu umorzono pracownikowi część pożyczki w kwocie 5000 zł.
1. Udzielenie pracownikowi pożyczki na cele mieszkaniowe:
Wn „Inne rozrachunki z pracownikami” 12 000,00
– w analityce „Rozrachunki z pracownikiem X z tytułu pożyczki mieszkaniowej”
Ma „Rachunki bankowe środków pieniężnych wyodrębnionych” 12 000,00 – w analityce „Rachunek ZFŚS”
2. Naliczenie odsetek od udzielonej pracownikowi kwoty pożyczki (za okres 6-miesięczny):
Wn „Inne rozrachunki z pracownikami” 107,70
– w analityce „Rozrachunki z pracownikiem X z tytułu pożyczki mieszkaniowej”
Ma „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” 107,70
3. Spłata przez pracownika 6 rat dotyczących pożyczki mieszkaniowej:
Wn „Rachunki bankowe środków pieniężnych wyodrębnionych” 3062,89 – w analityce „Rachunek ZFŚS”
Ma „Inne rozrachunki z pracownikami” 3062,89
– w analityce „Rozrachunki z pracownikiem X z tytułu pożyczki mieszkaniowej”
4. Umorzenie części pożyczki:
Wn „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” 5000,00
Ma „Inne rozrachunki z pracownikami” 5000,00
– w analityce „Rozrachunki z pracownikiem X z tytułu pożyczki mieszkaniowej”
5. Naliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych od umorzonej pożyczki:
Wn „Inne rozrachunki z pracownikami 950,00
Ma „Rozrachunki publicznoprawne” 950,00
– w analityce „Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych”

UWAGA!
Przepisy dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek w ramach katalogu przychodów, które podlegają wyłączeniu z podstawy wymiaru składek, wskazują jednak m.in. świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS, bez względu na ich wysokość. Od kwoty umorzonej pożyczki nie należy zatem opłacać składek na ubezpieczenia społeczne ani na ubezpieczenie zdrowotne.

Paweł Muż
ekonomista, księgowy

• art. 2 ust. 1, art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – j.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104
• art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328
Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.