REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Fundusze strukturalne dla firm - terminy, zasady ubiegania się o dotacje

REKLAMA

Po kilku miesiącach niepewności i opóźnień w rozpoczęciu zbierania wniosków i ogłoszeniu terminów poszczególnych rund aplikacyjnych podano terminy do publicznej wiadomości. Programem, dla którego ustalono już pierwsze terminy przyjmowania wniosków, a który zapewne najbardziej zainteresuje polskie firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jest Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO - WKP). W związku z rozpoczęciem aplikacji w ramach tego programu warto dowiedzieć się, jakie podmioty, na jakie działania i w jaki sposób będą mogły pozyskać środki z tego programu przeznaczonego dla firm i ich otoczenia.
Fundusze strukturalne dla firm – terminy, zasady ubiegania się o dotacje
Ogólne zasady dofinansowania firm w ramach funduszy strukturalnych były znane już od pewnego czasu i zostały opisane w numerze 18/2004 „Serwisu FK”. Jednak najważniejsze informacje dotyczące ostatecznych i szczegółowych zasad ubiegania się o pieniądze z Unii Europejskiej pojawiły się niedawno. To umożliwiło uruchomienie procedury zbierania wniosków i wiązało się z ogłoszeniem pierwszych terminów zakończenia poszczególnych rund aplikacyjnych. Fundusze strukturalne miały początkowo wystartować 1 maja br., jednak w praktyce okazało się, że już na początku pojawiło się kilkumiesięczne opóźnienie. Wynikało to głównie z faktu, iż rozpoczęcie zbierania, a przede wszystkim ocena i weryfikacja wniosków o dofinansowanie z funduszy strukturalnych musiały zostać poprzedzone opracowaniem i wydaniem odpowiednich aktów prawnych.
Należało określić, doprecyzować i wdrożyć wiele nowych procedur, przygotować i odpowiednio wyposażyć instytucje pośredniczące w całym procesie, ustalić ostateczny skład organów i komisji, stworzyć nowe systemy oraz zatwierdzić ostateczny kształt dokumentów programowych w uzgodnieniu z Komisją Europejską. Na szczęście czas ten można było wykorzystać na lepsze przygotowanie się do pozyskania środków, ponieważ projekty dokumentów programowych oraz wniosków były dostępne od dłuższego czasu. Działał także internetowy system ISEKP, który pozwalał przez internet uzyskać ocenę stopnia przygotowania projektu do dofinansowania i ewentualne jego poprawienie przed właściwym złożeniem wniosku.
Terminy zakończenia pierwszej rundy aplikacyjnej dla SPO – WKP zostały wyznaczone na początek grudnia br., co oznacza, że na przygotowanie projektu i wszystkich niezbędnych dokumentów oraz zapewnienie współfinansowania części wydatków kredytem bankowym (co jest obligatoryjne w minimum 25% przy kwotach dotacji powyżej 125 tys. zł) zostało już niewiele czasu. Warto się pospieszyć, tym bardziej że – jak pokazuje praktyka – środki finansowe przeznaczone na niektóre programy (szczególnie inwestycyjne) ulegają dość szybkiemu wyczerpaniu i może się zdarzyć, że niektóre rundy aplikacyjne zostaną po prostu odwołane. Tym przedsiębiorcom, którzy nie zdążyli się jeszcze zorientować, w jaki sposób i na jakie cele można pozyskać pieniądze z Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lub nie podjęli jeszcze decyzji o ubieganiu się o środki finansowe, artykuł zapewne podpowie i ułatwi wybór.

Priorytety i działania SPO – WKP, czyli jak funkcjonuje program
W celu ułatwienia zrozumienia zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych warto na początku przypomnieć podstawowe zasady konstrukcji samego programu operacyjnego.
Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw jest jednym z siedmiu programów operacyjnych, dzięki którym różnego typu polskie podmioty (zarówno państwowe, prywatne, jak i samorządowe) będą pozyskiwać środki z funduszy strukturalnych. Podobnie jak każdy inny program funduszy strukturalnych SPO – WKP został podzielony ze względu na cele pozyskania dofinansowania według pewnej hierarchii. Najbardziej ogólne cele określa się na poziomie priorytetów (w tym programie są dwa priorytety oznaczane zazwyczaj cyframi rzymskimi, np. priorytet II), a następnie poszczególne priorytety uszczegóławia się na poziomie działań. Działania oznacza się dwiema cyframi arabskimi (np. działanie 2.2). Niektóre działania ulegają jeszcze uszczegółowieniu na poddziałania, które dość precyzyjnie określają już cel, na jaki można pozyskać środki finansowe. Poddziałania oznaczane są trzema cyframi arabskimi (np. poddziałanie 2.2.1). Opracowywanie projektu należy zatem rozpocząć od zapoznania się z Sektorowym Programem Operacyjnym oraz działaniami, które są dofinansowane przez Unię Europejską w ramach danego programu. Hierarchię tych działań według omówionego schematu dla SPO – WKP przedstawia tabela 1.
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Nie wszystkie instytucje odpowiedzialne za przyjmowanie wniosków w ramach poszczególnych działań SPO – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw rozpoczną przyjmowanie i ocenę wniosków w tym samym czasie. Jako pierwsze zostały ogłoszone terminy składania wniosków dla następujących działań i poddziałań: 1.1.2, 2.1, 2.2.2, 2.3. Wśród nich znajdują się dwa: Działanie 2.1: Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo i Działanie 2.3: Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje, które zapewne spotkają się z największym zainteresowaniem małych i średnich firm. W związku z tym ich charakterystyce zostanie poświęcona największa część niniejszego opracowania.

Działanie 2.1: Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo
Celem, który ma być zrealizowany dzięki środkom przeznaczonym na Działanie 2.1 SPO – WKP jest zwiększenie poziomu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) działających na terenie Polski przez ułatwienie im dostępu do specjalistycznej pomocy doradczej. Odpowiedzi, jakie podmioty mogą zostać uznane za MSP, należy szukać w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z 12 stycznia 2001 r. (Dz.Urz. WE L 10 z 13 stycznia 2001 r.) zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z 25 lutego 2004 r. (Dz.Urz. WE L 63 z 28 lutego 2004 r.); dokumenty dostępne m.in. na stronach internetowych UKIE – www.ukie.gov.pl. Zgodnie z tymi przepisami za przedsiębiorstwo uważa się każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na jego formę prawną. Do kategorii średnich przedsiębiorstw zaliczamy przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro a/lub całkowita roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro. Przedsiębiorstwo małe definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót i/lub całkowita roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro. Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, i którego roczny obrót i/lub całkowita roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.
Realizacja Działania 2.1 wynika z konieczności podniesienia jakości i efektywności zarządzania w MSP. Sposób, w jaki można to osiągnąć, polega m.in. na ułatwieniu dostępu tego rodzaju firmom do wysokiej jakości zewnętrznych usług doradczych świadczonych przez wyspecjalizowane, profesjonalne firmy. Dotyczy to zwłaszcza usług przyczyniających się do unowocześnienia funkcjonowania przedsiębiorstw i ich dostosowania do działalności na terenie UE.

Instytucją wdrażającą Działanie 2.1 jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) działająca we współpracy z Regionalnymi Instytucjami Finansowymi (RIF). Beneficjentami Działania 2.1 (podmiotami korzystającymi z pomocy) są mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezależnie od formy prawnej. Wyjątek stanowią mikroprzedsiębiorcy, którzy – aby skorzystać z niniejszego działania – muszą wykonywać działalność gospodarczą od co najmniej 3 lat lub wykorzystywać zaawansowane technologie o znaczącym potencjale rynkowym*.

Cele, na jakie można pozyskać środki z UE w ramach działania
W ramach Działania 2.1 SPO – WKP firmy będą mogły uzyskać dotację przeznaczoną na pokrycie części kosztów usług doradczych świadczonych przez tzw. akredytowanych wykonawców (lub wykonawców wyłonionych w drodze zamówień publicznych w przypadku mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność opartą na wykorzystaniu zaawansowanych technologii, które ubiegają się o wsparcie ze środków publicznych przekraczające 50% wydatków kwalifikowanych). Dofinansowanie może dotyczyć następujących rodzajów projektów:
1) doradztwa w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na terenie UE,
2) doradztwa w zakresie jakości, dotyczącego w szczególności:
a) projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego lub zarządzania bhp,
b) uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu,
c) wydawania deklaracji zgodności producenta w zakresie określonym w literze b,
d) zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności,
3) doradztwa związanego z innowacjami i nowymi technologiami, obejmującego w szczególności projekty doradcze z zakresu:
a) wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa opartego na nowych technologiach i rozwiązaniach innowacyjnych,
b) tworzenia przedsiębiorstw opartych na wykorzystaniu zaawansowanych technologii lub zamierzających podjąć działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów lub świadczeniu nowych usług na rynku polskim albo znacząco ulepszonych w porównaniu z występującymi na tym rynku,
c) wykorzystywania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie,
4) wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne,
5) tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw,
6) łączenia się przedsiębiorstw,
7) pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej.

Wydatki podlegające refundacji
Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w zakresie doradztwa są wydatki poniesione na wymienione usługi doradcze po dniu podpisania umowy o dofinansowanie do dnia określonego w umowie, jednak nie później niż do 30 czerwca 2008 r.
W przypadku doradztwa w zakresie jakości (pkt 2 lit. a–c) warunkiem uznania wydatków za kwalifikowane jest uzyskanie lub odnowienie przez przedsiębiorcę certyfikatu systemu zarządzania lub certyfikatu zgodności bądź wydanie deklaracji zgodności producenta.
W przypadku usług doradczych świadczonych w innych dziedzinach warunkiem uznania wydatków za kwalifikujące się do objęcia wsparciem jest uzyskanie, jako rezultatu projektu, dokumentu np. opracowania wdrożeniowego, analizy raportu.

Wsparcie nie może być udzielone z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zakup usług doradczych, które stanowią element stałej lub okresowej działalności przedsiębiorstwa lub są związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi przedsiębiorcy.
Procedurę wyboru wykonawcy usługi doradczej beneficjent może rozpocząć w dzień po złożeniu wniosku o dofinansowanie w RIF.
Jednak umowę z wykonawcą może on podpisać dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Wysokość wsparcia finansowego
Maksymalna wysokość wsparcia udzielonego w ramach działania może wynieść do 50% wydatków kwalifikowanych, przy czym maksymalne dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (jednego z czterech funduszy strukturalnych) wyniesie 35% kwalifikujących się wydatków, a z budżetu państwa – 15%.
W przypadku projektów doradztwa dla mikroprzedsiębiorstw wkład publiczny może wynosić do 100% wydatków kwalifikowanych (35% z EFRR i 65% z budżetu państwa, wsparcie to będzie podlegać zasadzie de minimis). W obu przypadkach kwota wsparcia danego projektu doradczego nie może być niższa niż 2500 zł i nie wyższa niż 250 tys. zł.
Na dotacje w ramach Działania 2.1 przewidziano 33,07 mln euro, w tym 23,17 mln euro pochodzące z EFRR oraz 9,90 mln euro z budżetu państwa.
Warto wspomnieć, że świadczone w ramach tego działania usługi doradcze umożliwią między innymi lepsze przygotowanie MSP do realizacji projektów inwestycyjnych, przewidzianych w ramach Działania 2.3 SPO – WKP (działanie to będzie opisane dalej). Ponadto usługi doradcze będą świadczone między innymi przez podmioty, które uzyskają wsparcie w ramach Priorytetu I SPO – WKP, jeśli otrzymają akredytację.

Procedura składania i wyboru wniosków
Wyznaczono następujące terminy składania wniosków:
• w roku 2004: do 16 grudnia,
• w roku 2005: do 30 marca, do 24 czerwca, do 16 września, do 5 grudnia, zawsze do godziny 15.00.

Po złożeniu wniosku do właściwej miejscowo Regionalnej Instytucji Finansującej (lista adresowa RIF znajduje się pod adresem www.parp.gov.pl/rif) projekty zostaną ocenione według ściśle określonej procedury. Składa się ona z trzech głównych etapów.
Ocena formalna oraz techniczno-ekonomiczna. Przed dokonaniem kontroli formalnej, elektroniczna wersja wniosku jest wprowadzana automatycznie do systemu SIMIK (System Informatyczny Monitorowania i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności). Pracownicy RIF odnotowują datę wpłynięcia wniosku o dofinansowanie oraz nadają każdemu wnioskowi niepowtarzalny numer referencyjny w systemie SIMIK. Następnie RIF dokonuje oceny formalnej wniosku. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu, czy wniosek został wypełniony zgodnie z dołączoną do niego instrukcją, czy załączono do niego komplet dokumentów, czy składający wniosek jest uprawniony do otrzymania dotacji, czy nie brakuje podpisów itp. W przypadku wykrycia uchybień formalnych dla wniosków złożonych minimum 7 dni przed upływem ostatecznego terminu składania wniosków istnieje możliwość poprawienia wskazanych błędów w terminie 3 dni od wezwania. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany, RIF odrzuci poprawiony wniosek, tak jak wszystkie inne wnioski zawierające uchybienia formalne i poinformuje potencjalnego beneficjenta o przyczynach odrzucenia wniosku. Wnioski prawidłowe pod względem formalnym RIF przekazuje PARP. Ocena formalna wniosku następuje w ciągu 18 dni od dnia upływu danego terminu składania wniosków. Ocena techniczno-ekonomiczna obejmuje m.in. zgodność projektu z celem oraz zakresem merytorycznym działania, przepisami w zakresie pomocy publicznej i bhp, wykonalność projektu pod względem technicznym i finansowym, ocenę kondycji finansowej beneficjenta. Za kryteria formalne i techniczno-ekonomiczne punktów nie przyznaje się, ale muszą być one wszystkie spełnione.
Ocena merytoryczna. Celem jest przyznanie określonej liczby punktów za spełnienie przyjętych kryteriów merytorycznych. Następnie projekty trafiają na listę rankingową. Za spełnienie kryterium merytorycznego przyznawane są określone punkty, za brak spełnienia kryterium merytorycznego projektodawca otrzymuje 0 punktów. Maksymalna liczba punktów wynosi 100, natomiast minimalna liczba punktów niezbędnych, aby projekt miał szansę uzyskać wsparcie, to 51. Wszyscy beneficjenci, którzy uzyskają mniej niż 51 punktów, będą się mogli starać o wsparcie w kolejnej rundzie aplikacyjnej, po dokonaniu koniecznych zmian i uzupełnień. Główne kryteria merytoryczne przedstawia tabela 2.
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Działanie 2.3: Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje
Celem Działania 2.3 jest zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski przez nowe inwestycje mające za zadanie unowocześnienie ich oferty produktowej i technologicznej. Środki finansowe przeznaczone na to działanie mają powiększyć nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach usługowych i produkcyjnych przeznaczone na modernizację ich przestarzałego majątku.

Instytucją wdrażającą Działanie 2.3 jest PARP we współpracy z RIF. O dofinansowanie projektu w ramach Działania 2.3 mogą się ubiegać MSP posiadające siedzibę na terenie Polski z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą krócej niż 3 lata, chyba że prowadzą działalność gospodarczą z wykorzystaniem zaawansowanych technologii o znaczącym potencjale rynkowym.

Cele, na jakie można pozyskać środki UE
W ramach Działania 2.3 wspierane będą inwestycje w środki trwałe związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa lub realizacją w istniejącym przedsiębiorstwie działań polegających na dokonywaniu zasadniczych zmian produktów lub procesu produkcyjnego, w szczególności przez jego racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację, a także inwestycje w wartości niematerialne i prawne, związane z transferem technologii w drodze nabycia praw patentowych, licencji, know-how, w tym nieopatentowanej wiedzy technicznej.
Wsparcie w zakresie inwestycji nie może być udzielone na działalność gospodarczą w zakresie określonym w opisie Działania 2.1.

Wydatki podlegające refundacji
Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku do dnia określonego w umowie o dofinansowanie, jednak nie później niż do 30 czerwca 2008 r., na:
1) zakup nowych środków trwałych,
2) zapłatę rat kapitałowych z tytułu leasingu nowych środków trwałych prowadzącego do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego,
3) zakup używanych środków trwałych,
4) zakup wartości niematerialnych i prawnych,
5) instalację i uruchomienie środków trwałych zakupionych z udziałem wsparcia, z wyłączeniem wydatków na szkolenia w zakresie ich obsługi,
6) zakup prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,
7) zakup robót i materiałów budowlanych,
8) zakup prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej,
9) usługi prawnicze, ekspertyzy techniczne i finansowe.
Należy zaznaczyć, że musi istnieć bezpośredni związek między planowanym zakupem towarów lub usług a celami przedsięwzięcia objętego wsparciem.
W przypadku przedsiębiorcy, którego głównym przedmiotem działalności gospodarczej jest świadczenie usług transportowych, wydatki na zakup lub leasing środków transportu nie są wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem.
W przypadku zakupu środków transportu przez firmę niewykonującą działalności w zakresie usług transportowych wydatki na nabycie lub leasing środków transportu mogą być kwalifikowane jedynie wówczas, gdy stanowią niezbędny element projektu i beneficjent zobowiązuje się wykorzystywać je jedynie do celu projektu oraz przedstawi wiarygodną metodę weryfikacji wykorzystania środka transportu.
Wsparcie w zakresie inwestycji sumuje się z inną pomocą państwa, niezależnie od jej form, w odniesieniu do tych samych wydatków związanych z daną inwestycją oraz z pomocą państwa na tworzenie nowych miejsc pracy, związaną z daną inwestycją i nie może przekroczyć określonych maksymalnych wielkości wsparcia.

Wsparcie w zakresie inwestycji zostanie przedsiębiorcy udzielone pod warunkiem, że zobowiąże się on do:
• utrzymania inwestycji w powiecie, w którym została zrealizowana, przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji,
• zapewnienia finansowania inwestycji w części nieobjętej wsparciem ani inną pomocą państwa.

Wysokość wsparcia finansowego
Na dofinansowanie Działania 2.3 przewidziano 359,03 mln euro.
Budżet działania nie jest podzielony na poszczególne województwa. Wsparcie finansowe ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa udzielane w ramach działania będzie dostępne na terenie całej Polski. W działaniu będzie udzielana pomoc publiczna.

W Działaniu 2.3 wyznaczono minimalny i maksymalny próg wsparcia. Kwota wsparcia w zakresie inwestycji nie może być niższa niż 10 tys. zł i nie wyższa niż 1250 tys. zł (w ramach danego projektu).
Wsparcie w zakresie inwestycji przekraczające 125 tys. zł jest udzielane pod warunkiem, że beneficjent sfinansuje inwestycję kredytem lub środkami pieniężnymi pochodzącymi z funduszu inwestycyjnego, w kwocie stanowiącej co najmniej 25% kwoty wsparcia.

Z obowiązku zaciągnięcia kredytu zwolnieni są przedsiębiorcy, którzy sfinansują projekt z wykorzystaniem leasingu nowych środków trwałych, prowadzącego do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, niezależnie od wielkości wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Maksymalna wysokość pomocy publicznej wynosi 50% kwalifikowanych wydatków inwestycji, w zależności od maksymalnej intensywności pomocy publicznej dla danego regionu. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Warszawy lub Poznania wynosi ona 30%, na terenie Wrocławia, Krakowa i Trójmiasta 40%, dla przedsiębiorców prowadzących działalność na pozostałych terenach Polski 50% (przykład).
Nie ma ograniczeń co do całkowitej wartości projektu i liczby składanych wniosków, jeśli każdy z projektów spełnia wszystkie kryteria określone w przepisach.

Procedura składania i wyboru wniosków
Wniosek wraz z załącznikami jest składany w oryginale oraz jednej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę. Do dokumentów dołączane są: wersja elektroniczna wniosku o dofinansowanie oraz wersja elektroniczna biznesplanu, zapisane na dyskietce lub płycie CD.

Składany wniosek wraz z załącznikami powinien być:
• spięty – dotyczy oryginału i kopii wniosku,
• podpisany przez wnioskodawcę lub pełnomocnika wnioskodawcy umocowanego w formie pisemnej,
• parafowany na każdej stronie przez wnioskodawcę lub pełnomocnika, zaś kopie załączanych dokumentów ponumerowane, parafowane i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę lub pełnomocnika.

Warto podkreślić, że Punkty Konsultacyjno-Doradcze (PKD), których lista znajduje się na stronach internetowych PARP (www.parp.gov.pl), bezpłatnie pomagają wnioskodawcom przygotować wniosek o pomoc finansową.

Wnioski należy składać listem poleconym lub pocztą kurierską w zamkniętej kopercie lub dostarczyć do siedziby RIF właściwej ze względu na lokalizację projektu. Wnioski złożone w inny sposób nie zostaną rozpatrzone.

Koperta zawierająca wniosek wraz z załącznikami powinna:
• być opatrzona sformułowaniem: „Wniosek o dofinansowanie do Działania 2.3 – SPO – WKP”,
• zawierać pełną nazwę wnioskodawcy oraz jego adres,
• zawierać pełną nazwę RIF i jej adres.
Jeśli kwota dofinansowania, o którą ubiega się wnioskodawca, nie przekracza 125 tys. zł, lub jeśli projekt ma zostać sfinansowany w drodze leasingu lub z funduszu inwestycyjnego, wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami bezpośrednio do właściwej ze względu na lokalizację projektu Regionalnej Instytucji Finansującej.
Natomiast jeśli wnioskodawca jest zobowiązany do sfinansowania inwestycji środkami pochodzącymi z kredytu (dotacja przekracza 125 tys. zł), wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami składany jest najpierw w jednym egzemplarzu w wybranym akredytowanym banku w celu uzyskania promesy kredytowej.

Wyznaczono następujące terminy składania wniosków o dofinansowanie w RIF:
• w roku 2004: do 2 grudnia,
• w roku 2005: do 25 lutego, do 20 maja, do 18 sierpnia, do 7 listopada, zawsze do godziny 15.00.

Wnioski otrzymane po upływie wyznaczonego terminu (decyduje data wpłynięcia wniosku do RIF) będą dołączone do następnej grupy wniosków, aż do wyczerpania się puli środków przeznaczonych na dane działanie. Wnioski otrzymane po upływie ostatniego terminu będą odrzucone.
Procedura weryfikacji i oceny wniosków także w tym przypadku składa się z trzech głównych etapów – kontroli formalnej, techniczno-ekonomicznej i merytorycznej. Dwa pierwsze kryteria są bardzo zbliżone do przewidzianych dla Działania 2.1 (opisane wcześniej).
Kryteria merytoryczne, według których spośród wszystkich złożonych projektów, które pozytywnie przeszły dwa pierwsze etapy oceny, zostaną wyłonione najlepsze przedstawia tabela 3.
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu
Celem Poddziałania 1.1.2 jest poprawa dostępu przedsiębiorców do wysokiej jakości usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu. Korzyścią z realizacji działania jest zapewnienie profesjonalnej obsługi przedsiębiorstw przez podmioty nienastawione na zysk i świadczące firmom usługi informacyjne, doradcze, finansowe i szkoleniowe. Tego typu podmioty działające w Polsce są stosunkowo słabe, więc ich dofinansowanie wpłynie na zwiększenie siły ich oddziaływania na przedsiębiorców.

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wyłącznie osoby prawne, których cele statutowe związane są z zadaniami realizowanymi przez PARP, posiadające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i spełniające jednocześnie następujące warunki:
• nie działają dla zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe,
• zatrudniają pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do świadczenia usług na rzecz małych i średnich przedsiębiorców,
• posiadają niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie świadczenia usług na rzecz małych i średnich przedsiębiorców.

Instytucją wdrażającą Poddziałanie 1.1.2 jest PARP. Wsparcie w ramach tego działania jest adresowane do wszystkich instytucji otoczenia biznesu, niezależnie od tego, w jakim sektorze gospodarki świadczą usługi.

Wyznaczono następujące terminy składania wniosków:
• w roku 2004: do 30 listopada,
• w roku 2005: do 15 maja, do 15 listopada, zawsze do godziny 15.00.

Wielkość dofinansowania
Maksymalny poziom dofinansowania w przypadku Poddziałania 1.1.2 wyniesie 85%. Minimalny udział własny beneficjenta wynosi 15% (środki prywatne).
Działanie 1.1 nie zawiera pomocy publicznej. Na dotacje w ramach całego Działania 1.1 przewidziano 36,45 mln euro.

Jakie wydatki podlegają wsparciu
Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są poniesione od dnia następującego po dniu złożenia wniosku do dnia określonego w umowie o dofinansowanie (nie później niż do 31 marca 2008 r.) wydatki na: wynagrodzenia osób zatrudnionych bezpośrednio przy realizacji przedsięwzięcia, podróże służbowe, zakup nowego sprzętu i wyposażenia biurowego, oprogramowania i licencji, zakup usług (w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych i komunalnych), wynajem, remonty i eksploatację pomieszczeń, tłumaczenia i druk materiałów i publikacji, działania promocyjne i informacyjne, obsługę księgową, usługi prawnicze, ekspertyzy techniczne i finansowe, jeżeli są bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia.

Poddziałanie 2.2.2 Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw
Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw (Poddziałanie 2.2.2 SPO – WKP) pozwoli przedsiębiorcom na pokrycie części kosztów udziału w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą.
Celem poddziałania jest ułatwienie przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Polski nawiązania kontaktów z potencjalnymi kontrahentami zagranicznymi oraz umożliwienie prezentacji swej oferty eksportowej. Cel ten będzie realizowany przez następujące grupy projektów:
• wsparcie udziału przedsiębiorstw w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych,
• wsparcie udziału przedsiębiorstw w targach i wystawach za granicą.
Instytucją wdrażającą Działanie 2.2.2 SPO – WKP jest Minister Gospodarki i Pracy. Beneficjentami są przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Polski.
Wnioski można składać od 2 sierpnia br. Przyjmuje je Departament Inwestycji Zagranicznych i Promocji Eksportu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Warszawa, plac Trzech Krzyży 3/5.

Przedsiębiorca ubiegający się o refundację kosztów jest zobowiązany do złożenia wniosku o pomoc finansową na 14 tygodni przed rozpoczęciem imprezy targowo-wystawienniczej.

Wysokość dofinansowania
Na dofinansowanie Poddziałania 2.2.2 przewidziano 41,7 mln euro.

W poddziałaniu tym wsparcie będzie udzielane zgodnie z zasadą de minimis. Maksymalna wielkość dotacji wyniesie 50% całości wydatków kwalifikowanych projektu, jednak nie więcej niż 20 tys. zł w przypadku targów i wystaw oraz nie więcej niż 7,5 tys. zł w przypadku misji.

W artykule zostały przedstawione tylko najważniejsze informacje o programie i jego działaniach. Szczegółowych danych należy szukać przede wszystkim w „Wytycznych dla wnioskodawców”, które są dostępne na stronach internetowych Agencji Wdrażających (w przypadku PARP jest to strona www.parp.gov.pl). Tam też można znaleźć formularze wniosków oraz niezbędne załączniki, które należy do nich dołączyć. Przykładowy sposób wypełnienia studium wykonalności dla projektów PHARE (które są podobne do SPO – WKP) można znaleźć w nr 29/2003 „Serwisu FK”.

Łukasz Kusak

* Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą krócej niż 3 lata mogą ubiegać się o wsparcie w ramach Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa, programu ZPORR.


Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Serwis Finansowo-Księgowy

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

Zwrot podatku z Irlandii. Kto może dostać? Jak uzyskać?

Irlandia nadal jest popularnym kierunkiem emigracji zarobkowej dla Polaków. Tym bardziej zachęcamy gorąco do zapoznania się z przygotowanymi poniżej informacjami na temat rozliczenia podatku w tym kraju.

Spory skok inflacji w lipcu 2024 r. Na jesieni już 4%. Powodem wzrost cen gazu i energii elektrycznej

W lipcu wzrost rachunków za gaz i energię elektryczną podbije inflację o 1,3-1,5 pkt. proc. – czytamy w komentarzu ekonomisty banku ING BSK Adama Antoniaka do poniedziałkowych danych GUS. Zdaniem ekonomistów PKO BP może to być nawet +2 pkt proc. W opinii ekonomistów PKO BP trend spadkowy inflacji bazowej wyczerpuje się i jesienią możemy zobaczyć jej nieznaczny wzrost, ponownie do ok. 4 proc. rdr.

Dlaczego księgowość wciąż jest pewnym wyborem? Po pierwsze, potrzeba prowadzenia rachunkowości jest niezmienna. Po drugie, księgowość to dziedzina, która stale ewoluuje

Księgowość jest nadal pewnym wyborem. Po pierwsze, potrzeba prowadzenia rachunkowości jest niezmienna. Niezależnie od tego, jak rozwija się technologia, firmy zawsze będą potrzebować wykwalifikowanych osób do zarządzania swoimi finansami. Po drugie, księgowość to dziedzina, która stale ewoluuje, mimo nowych technologii i sztucznej inteligencji.

REKLAMA

Skarbówka gorliwie kontroluje podatek u źródła (WHT). WSA w Warszawie: zabezpieczenie „na zapas” wykluczone

Rozliczenia w podatku u źródła (WHT) w ostatnich latach są obiektem wzmożonego zainteresowania organów podatkowych. Oprócz wszczynania kontroli podatkowych czy celno-skarbowych wobec płatników, organy dokonują bardziej dotkliwych i niekorzystnych działań, takich jak chociażby wszczynanie postępowań karnoskarbowych czy wydawanie decyzji zabezpieczających. Często te dodatkowe działania podejmowane są jedynie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia i wydłużenia czasu na wydanie decyzji. Takie działania organów podlegają jednak kontroli sądowej, czego wyraz dał WSA w Warszawie w wyroku z 22 lutego 2024 r., sygn. III SA/Wa 2564/23.

Nowa era fundacji rodzinnych w Polsce: wyzwania i korzyści po roku funkcjonowania

W ciągu roku od wprowadzenia przepisów o fundacjach rodzinnych, powstało ich ponad tysiąc, a setki innych czekają na rejestrację. Niemniej jednak, w tym okresie pojawiły się pewne aspekty wymagające poprawy.

Rzecznik MŚP: Liczne małe firmy nie udźwigną kosztów podwyżki płacy minimalnej od 2025 roku. Upadną lub zawieszą działalność

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 1 stycznia 2025 r. ma wynosić ponad 4,6 tys. złotych brutto, sprawi, że wielu małych firm nie będzie stać na zatrudnianie pracowników - poinformowała PAP rzeczniczka małych i średnich przedsiębiorców Agnieszka Majewska.

Składka zdrowotna to zwykły podatek. Przedsiębiorcy czekają na ryczałtową składkę (realizację obietnicy wyborczej). Doczekają się?

Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców zwłaszcza z sektora MŚP. Tzw. „Polski Ład” przedsiębiorcom kojarzy się głównie z tego, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna, i wynosi 9% podstawy wymiaru składki – uważa dr n. pr. Marek Woch – b. Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

REKLAMA

Spółki odetchną z ulgą. Minister finansów szykuje ważne zmiany w podatku

Sprawa dotyczy podatku u źródła. Ministerstwo Finansów chce, aby obcokrajowiec, który zasiada w zarządzie polskiej spółki, nie musiał już musiał mieć polskiego numeru PESEL lub NIP do podpisania oświadczenia, które pozwoli spółce nie potrącać i nie płacić polskiemu fiskusowi podatku u źródła od należności wypłacanych za granicę. Pisze o tym "Dziennik Gazeta Prawna".

Wakacje od ZUS już w 2024 roku - kto i kiedy może skorzystać? Jak to zrobić?

Wielu przedsiębiorców na to czekało. Wakacje od ZUS już niedługo staną się faktem. 9 maja 2024 roku uchwalono nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego prawa tzw. wakacje składkowe. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 listopada 2024 roku. Podpowiadamy, od kiedy można skorzystać z tego rozwiązania i jakie warunki należy spełnić.

REKLAMA