reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Ewidencja księgowa > Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów kół gospodyń wiejskich

Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów kół gospodyń wiejskich

Minister Finansów w drodze rozporządzenia określił zasady prowadzenia przez koła gospodyń wiejskich uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów oraz warunki, jakim powinna odpowiadać ta ewidencja w celu prawidłowego określenia zobowiązań podatkowych. Regulacje zawarte w rozporządzeniu obowiązują od 15 stycznia 2019 r.

Chodzi o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich, które zostało opublikowane 14 stycznia 2019 r. w Dzienniku Ustaw (Dz.U. rok 2019 poz. 70), natomiast weszło w życie 15 stycznia 2019 r.

Uproszczona ewidencja

Rozporządzenie określa sposób prowadzenia przez koła gospodyń wiejskich uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów oraz warunki, jakim powinna odpowiadać ta ewidencja w celu prawidłowego określenia zobowiązań w podatku dochodowym od osób prawnych.

Ten nowy akt prawny jest wykonanie ustawowej delegacji określonej w art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. rok 2018 poz. 2212).

W świetle art. 24 ust. 1 niniejszej ustawy prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich jest możliwe w przypadku, gdy:

1) osiągają przychody wyłącznie z:

a) działalności statutowej z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji,

b) sprzedaży wyrobów sztuki ludowej, w tym rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, lub żywności regionalnej,

c) tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,

d) tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania tworzonych na tych rachunkach;

2) nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego;

3) w roku poprzedzającym rok podatkowy osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów, o których mowa w pkt 1, w wysokości nieprzekraczającej 100 000 zł.

O wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów koło gospodyń wiejskich, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczyna prowadzenie ewidencji, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym, za pośrednictwem powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ważne!
Na mocy art. 2 ust. 6 ustawy o rachunkowości w przypadku stosowania przez koło gospodyń wiejskich uproszczonej ewidencji, koło gospodyń wiejskich nie prowadzi pełnej rachunkowości.

Zasady prowadzenia ewidencji

W rozporządzeniu określono sposób dokonywania w ewidencji zapisów zdarzeń (operacji), księgowania ewentualnych błędów (omyłek), tak aby ewidencja spełniała wymogi ewidencji rzetelnej i niewadliwej. Określone zostały dokumenty, które stanowią podstawę dokonywania zapisów w uproszczonej ewidencji.

Uproszczona ewidencja obejmuje następujące zbiory zapisów, obrotów (sum zapisów):

1) zestawienie przychodów i kosztów;

2) zestawienie przepływów finansowych w kole gospodyń wiejskich prowadzącej uproszczoną ewidencję;

3) wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z prowadzoną działalnością.

W zestawieniu przychodów i kosztów koła gospodyń wiejskich prowadzące uproszczoną ewidencję wykazują przychody z tytułu otrzymanych środków pieniężnych i z innych środków finansowych ze źródeł określonych w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy o kołach gospodyń wiejskich tj. z działalności statutowej z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji, a także z działalności odpłatnej z tytułu sprzedaży towarów i usług oraz ze sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątku oraz odsetek będą rozpoznawane na zasadach wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Także koszty kół gospodyń wiejskich związane z realizacją zadań określonych w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy o kołach gospodyń wiejskich - w tym także koszty świadczeń statutowych, będą rozpoznawane na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Decydującym czynnikiem pozwalającym zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów jest zatem poniesienie go w celu osiągnięcia przychodu bądź zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, przy czym każdy wydatek, poza wyraźnie wskazanym w ustawie – wymaga indywidualnej oceny pod kątem adekwatnego związku z przychodami i racjonalności działania koła gospodyń wiejskich.

Wszystkie zatem poniesione przez koło gospodyń wiejskich wydatki, po wyłączeniu enumeratywnie wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo – skutkowym z osiągniętymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.

Polecamy: CIT 2019. Komentarz

Rzetelność i prawidłowość ewidencji

Przepisy zawarte w rozporządzeniu regulują m.in. kwestie dotyczące rzetelności i prawidłowości prowadzenia uproszczonej ewidencji oraz dokumentowania.

Uproszczoną ewidencję uważa się za rzetelną, jeżeli dokonywane w niej zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty, w tym także gdy:

1) błędy spowodowały podwyższenie kwoty podstawy opodatkowania, z wyjątkiem błędów polegających na niewykazaniu lub zaniżeniu kosztów zakupu towarów handlowych i usług, lub

2) uzupełniono zapisy lub dokonano korekty błędnych zapisów w uproszczonej ewidencji przed rozpoczęciem kontroli przez organ podatkowy lub w terminie, w którym podatnikowi przysługuje uprawnienie do skorygowania deklaracji na podstawie art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.), lub

3) błędne zapisy są skutkiem oczywistej omyłki, a posiadane dowody księgowe odpowiadają warunkom określonym w § 6 ust. 3 rozporządzenia.

Uproszczona ewidencja może być prowadzona w formie elektronicznej.

reklama

Czytaj także

Data publikacji:

Ekspert:

Adam Kuchta

Redaktor portalu Infor.pl

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów kół gospodyń wiejskich /fot.Shutterstock
Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów kół gospodyń wiejskich /fot.Shutterstock

Gorące tematy dla biur rachunkowych. Poradnik Gazety Prawnej 9/202039.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama