Kategorie

Ewidencja i wycena produkcji w księgach rachunkowych (część II) - koszt wytworzenia i bieżąca ewidencja

Kancelaria finansowo-rachunkowa Monika Zwolańska
Rachunkowość spółek i organizacji pozarządowych
Monika Zwolańska
Biegły rewident, dyplomowany księgowy
Ewidencja i wycena produkcji w księgach rachunkowych (część II) - koszt wytworzenia i bieżąca ewidencja
Ewidencja i wycena produkcji w księgach rachunkowych (część II) - koszt wytworzenia i bieżąca ewidencja
W I części omówiliśmy co wchodzi w zakres pojęcia produkcji oraz kosztów jej wytworzenia. Pisaliśmy, że koszty bezpośrednie wytworzenia ujmujemy na koncie "50 – Koszty działalności podstawowej – produkcyjnej", natomiast koszty pośrednie na koncie "52 – Koszty wydziałowe". Co dalej? Jak ustalić jednostkowy koszt wytworzenia poszczególnych wyrobów gotowych (dalej: WG)?

Należy bowiem pamiętać, że konta "50 – Koszty działalności podstawowej – produkcyjnej" oraz "52 – Koszty wydziałowe" – pomimo, że noszą nazwę kosztów - nie są kontami wynikowymi lecz aktywnymi. Zbieramy na nich koszty wytworzenia produkcji, zaś po wyksięgowaniu z nich wartości gotowych produktów przyjętych do magazynu, zostaje na nich wartość produktów w toku, czyli produktów, które wymagają jeszcze pewnych nakładów czy też czynności przetwórczych aby stać się wyrobem gotowym (lub półfabrykatem). Nierozliczone saldo tych kont trafia więc do bilansu a nie do rachunku zysków i strat.

Wstęp do kalkulacji

Aby otrzymać jednostkowy koszt wytworzenia poszczególnych wyrobów musimy - w największym uproszczeniu – rozliczyć (przeksięgować) koszty wydziałowe (z konta 52) na konto "50 – Produkcja podstawowa" (zamienna nazwa tego konta), a następnie podzielić sumę zgromadzonych na koncie 50 kosztów wytworzenia na ilość wyprodukowanych wyrobów gotowych.

W praktyce sprawa jest dużo bardziej skomplikowana i wymaga zastosowania odpowiednio dobranych metod kalkulacyjnych.

Reklama

Przede wszystkim bowiem kont syntetycznych dotyczących kosztów pośrednich może być kilka (521, 522 itd.), jeśli np. mamy kilka wydziałów produkcyjnych, a tym bardziej, jeśli w każdym z nich produkowane są różne (odrębnie kalkulowane) asortymenty WG. Może być też tak, że na poszczególnych wydziałach produkcyjnych produkowane są te same asortymenty ale zgodnie z przyjętymi zasadami kalkulacji koszty pośrednie poszczególnych wydziałów doliczane są do kosztów bezpośrednich za pomocą odrębnych kluczy doliczeniowych. Koszty pośrednie produkcji powinny być bowiem doliczane do produktów za pomocą racjonalnych „kluczy”, które jak najdokładniej odzwierciedlają zależności przyczynowo - skutkowe zachodzące pomiędzy danym produktem a pośrednimi kosztami jego wytworzenia.

Wcześniej - przed rozliczeniem kosztów pośrednich na produkcję podstawową – należy wyeliminować z kosztów pośrednich poszczególnych wydziałów tzw. koszty puste, czyli tą część stałych kosztów pośrednich produkcji która proporcjonalnie przekracza wykorzystane w danym okresie zdolności produkcyjne danego wydziału w stosunku do jego normalnych możliwości. Koszty te nie mogą bowiem – co do zasady – obciążać kosztów wytworzenia produktów (stanowić składnik wyceny ich zapasu). Koszty stałe dotyczące niewykorzystanych zdolności produkcyjnych przeksięgowujemy od razu z konta "52 – Koszty wydziałowe" (Ma) na konto "71 – Koszty sprzedanych produktów" (Wn).

Z tego powodu ewidencja analityczna do poszczególnych kont kosztów wydziałowych (syntetycznych) powinna wyodrębniać zmienne i stałe koszty pośrednie produkcji (np. 521-1 koszty zmienne, 521-2 koszty stałe).

Reklama

Analogicznie do kosztów pośrednich, także kont syntetycznych dotyczących kosztów bezpośrednich produkcji może być kilka (501, 502 itd.), jeżeli np. jednostka wytwarza nie jeden a kilka asortymentów WG, które podlegają odrębnej kalkulacji. Ponadto ewidencja analityczna do tych kont powinna być prowadzona w przekroju poszczególnych pozycji kalkulacyjnych tzn. w rozbiciu np. na: materiały bezpośrednie, płace bezpośrednie, obróbkę obcą, inne koszty bezpośrednie (501-1, 501-2 itd.). Umożliwia to przeliczenie kosztów przypadających na poszczególne WG wchodzące w skład danego asortymentu (za pomocą odpowiednich współczynników).

Bardziej szczegółowe omówienie metod i zasad kalkulacji oraz wynikających z nich wymogów dotyczących podziału kont "50 – Produkcja podstawowa" oraz "52 – Koszty wydziałowe" – przedstawię w kolejnej części artykułu.

Bieżąca wycena i ewidencja produktów

Wycena produkcji – co do zasady – następuje wg rzeczywistych kosztów wytworzenia. Ale żeby tej wyceny dokonać trzeba zastosować właściwe metody kalkulacji. Powyżej przedstawiłam wstępny, ogólny zarys tej kalkulacji, w rzeczywistości jednak jest ona dużo bardziej skomplikowana a i jej metody są różne w zależności od specyfiki produkcji. Poza tym kalkulacja taka możliwa jest dopiero na koniec danego okresu sprawozdawczego.

Ale co z bieżącą ewidencją?

Przecież musimy znać koszt wytworzenia poszczególnych wyrobów które:

- przyjmujemy na bieżąco z produkcji do magazynu i w związku z tym musimy przeksięgować wartość wytworzonych WG z konta "50 – Produkcja podstawowa" (Ma) na konto "60 – Produkty gotowe" (Wn).

- sprzedajemy na bieżąco i w związku z tym musimy przeksięgować z konta "60 – produkty gotowe" (Ma) na konto "71 – Koszty sprzedanych produktów" (Wn) wartość sprzedanych WG.

Zasady ustawowe

Zgodnie z ustawą o rachunkowości (uor) wycena produktów wg kosztu wytworzenia obowiązuje jednostkę nie tylko na dzień bilansowy ale także w trakcie roku:
„Na dzień nabycia lub powstania ujmuje się w księgach rachunkowych nabyte lub powstałe:
1) zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia” (art. 28
ust. 11 pkt 1 uor)."

Dlatego regułą jest prowadzenie magazynowej ewidencji ilościowo-wartościowej dla wyrobów gotowych (i półproduktów), w ramach której:

- każde przyjęcie wyrobów gotowych z produkcji do magazynu (czy też na skład) potwierdzone jest dokumentem PW (Przyjęcie wewnętrzne) zawierającym ilość, ceny oraz wartość otrzymanych składników aktywów,

- każde wydanie wyrobów gotowych odbiorcy potwierdzone jest dokumentem WZ (Wydanie zewnętrzne) zawierającym ilość, ceny oraz wartość wydanych składników aktywów.

Oczywiście w ramach ewidencji magazynowej mogą pojawiać się również inne rodzaje dokumentów, np. zwrot od odbiorcy czy MM-przesunięcie międzymagazynowe.

Produkty w toku nie są obejmowane bieżącą ewidencją, podlegają wycenie dopiero na koniec roku na podstawie spisu z natury (bądź weryfikacji kart zleceń w przypadku produkcji jednostkowej).

Do bieżącej ewidencji stosujemy zatem art. 17 ust. 2 pkt 1 uor:
„Kierownik jednostki, uwzględniając rodzaj i wartość poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych posiadanych przez jednostkę, podejmuje decyzję o stosowaniu jednej z następujących metod prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla tych grup składników:
1) ewidencję ilościowo-wartościową, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych”

Uproszczenie
Co prawda art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości przewiduje możliwość odpisywania w koszty wartości produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, jednak możliwość taka dotyczy sytuacji, gdy takie transakcje stanowią marginalny element prowadzonej działalności (jak mowa w przepisie – przy uwzględnieniu rodzaju i wartości przedmiotowych aktywów).

O tym, że uproszczenie to nie jest przewidziane dla firm produkcyjnych świadczą także podstawowe zasady rachunkowości określone w ustawie:

Zasada rzetelnego i jasnego obrazu – zasada nadrzędna:
„Jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.” (art. 4 ust.1 uor).

Zasada istotności:
„Stosując przepisy ustawy, jednostka kieruje się zasadą istotności. Informacje wykazywane w sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym należy uznać za istotne, gdy ich pominięcie lub zniekształcenie może wpływać na decyzje podejmowane na ich podstawie przez użytkowników tych sprawozdań. Nie można uznać poszczególnych pozycji za nieistotne, jeżeli wszystkie nieistotne pozycje o podobnym charakterze łącznie uznaje się za istotne.” (art. 4 ust. 4a uor).

„Określając zasady (politykę) rachunkowości należy zapewnić wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.” (art.8 ust.1 uor).

Zasada współmierności przychodów i kosztów ich uzyskania:
„Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.”
(art.6 ust.2 uor).

Jeżeli zatem wszystkie wyprodukowane WG obciążają koszty i wynik finansowy, mimo, że część z nich nie została sprzedana i powinna być aktywowana w zapasach, a zarazem są tą wielkości istotne, to:

- nie zachowujemy zasady istotności oraz rzetelnego obrazu, gdyż nieaktywowana część kosztów (wyroby gotowe na magazynie) istotnie zaniża wynik finansowy oraz aktywa jednostki,

- nie zachowujemy zasady współmierności, gdyż nieaktywowana część kosztów nie odpowiada osiągniętym przychodom (niesprzedane wyroby gotowe nie wygenerowały dla jednostki przychodu).

Zwolennicy tej uproszczonej ewidencji WG powiedzą być może, że przecież – zgodnie ze wspomnianym przepisem art. 17 ust. 2 pkt 4 uor – jednostka dokonuje spisu z natury zapasów na dzień bilansowy, wycenia go, i o wartość tego spisu koryguje koszty. Tak więc roczne sprawozdanie finansowe (dalej: SF) nie jest zniekształcone.

Owszem, nie zaprzeczę. Jednak należy zwrócić uwagę na dwie kwestie:

 1. z różnych powodów możemy potrzebować sporządzić SF (a przynajmniej bilans czy RZiS) w trakcie roku obrotowego (bo np. wymaga tego bank, firma leasingowa czy urząd skarbowy albo np. staramy się o jakieś dofinansowanie) – wtedy sprawozdanie to nie jest sporządzone właściwie;
   
 2. jednostki płacą w trakcie roku obrotowego zaliczki na podatek dochodowy od właściwie ustalonej podstawy opodatkowania (dochodu), zaś z punktu widzenia przepisów podatkowych niesprzedana część produktów nie jest uznawana za koszt uzyskania przychodów; aby prawidłowo ustalić dochód należałoby zatem co m-c (czy też co kwartał, jeśli jednostka rozlicza się z podatku dochodowego kwartalnie) eliminować z kosztów wartość (koszt wytworzenia) produktów (WG, półproduktów czy też produkcji w toku), które nie zostały sprzedane.

Co prawda art. 17 ust. 2 pkt 4 uor mówi o wycenie stanu zapasów „nie później niż na dzień bilansowy”, jednak trudno wyobrazić sobie przeprowadzanie inwentaryzacji i wycenę produktów co miesiąc czy co kwartał.

Poza tym na potrzeby chociażby rachunkowości zarządczej warto znać bieżące (rzeczywiste lub przybliżone) wyniki opłacalności produkcji i osiągnięte marże.

Aby zapobiec powyższym problemom należałoby zatem co miesiąc robić spis z natury, wyceniać produkcję i korygować koszty, co – rzecz jasna – mija się z celem zastosowania tego „uproszczenia”.

Co do zasady musimy więc na bieżąco wyceniać i ewidencjonować operacje związane z produkcją, czyli stosować rozwiązanie ewidencyjne określone w art. 17 ust. 2 pkt 1 uor. Oczywiście przyjęte w tym zakresie zasady bieżącej ewidencji produktów (wyrobów gotowych, półfabrykatów) jednostka powinna zapisać w swojej polityce rachunkowości.

Stosowana praktyka

Ponieważ w praktyce trudno jest ustalać na bieżąco koszt wytworzenia WG przyjmowanych z produkcji i wydawanych odbiorcom, ewidencję ilościowo -wartościową wyrobów gotowych często prowadzi się w tzw. cenach ewidencyjnych.

Uproszczenie
Art. 34 ust. 1 pkt 2 uor:
Składniki rzeczowych aktywów obrotowych mogą być na dzień nabycia lub wytworzenia ujmowane w księgach rachunkowych w cenach przyjętych do ewidencji, z uwzględnieniem różnic między tymi cenami a rzeczywistymi cenami ich nabycia albo zakupu, albo kosztami wytworzenia. Na dzień bilansowy wartość składników rzeczowych aktywów obrotowych, wyrażoną w cenach ewidencyjnych, doprowadza się do poziomu określonego w ust. 1 lub w art. 28 ust. 1 pkt 6
(w przypadku wyrobów gotowych – do poziomu kosztów wytworzenia). Nie dotyczy to produktów gotowych, produktów w toku i półproduktów, jeżeli do ich ewidencji stosuje się koszty planowane, w tym normatywne, różnice zaś między planowanymi a rzeczywistymi kosztami wytworzenia są nieznaczne. Stosowane do wyceny na dzień bilansowy ceny nabycia albo zakupu, albo planowane koszty wytworzenia nie mogą być wyższe od cen sprzedaży netto tych składników.

Za cenę ewidencyjną wyrobu gotowego przyjmuje się zwykle planowany koszt wytworzenia (normatywny, standardowy) wyprowadzony na podstawie kalkulacji wstępnej albo cenę sprzedaży bez VAT.

Przyjęcie jako ceny ewidencyjnej kosztu normatywnego ma niewątpliwie tą zaletę, że umożliwia bieżącą kontrolę kosztów rzeczywistych. Jest jednak trudne do zastosowania w przypadku licznego asortymentu wyrobów, który dodatkowo może być zmienny w trakcie roku.

W takiej sytuacji rozwiązaniem dogodniejszym jest z reguły stosowanie do bieżącej ewidencji wyrobów gotowych, jako cen ewidencyjnych, ich cen sprzedaży bez VAT. Wśród zalet takiego rozwiązania można wymienić m.in.:

- dostępność w każdej chwili gotowych cen ewidencyjnych dla wszystkich odmian wyrobów, są nimi ich ceny cennikowe,

- możliwość szybkiego sprawdzenia, czy koszt wytworzenia zapasu wyrobów nie przekracza jego wartości w cenach sprzedaży netto ( w tym celu wartość sprzedażną wyrobów trzeba pomniejszyć o marżę na pokrycie zysku, kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży).

Oczywiście przyjęte w tym zakresie zasady bieżącej wyceny produktów (wyrobów gotowych, półfabrykatów) jednostka powinna zapisać w swojej polityce rachunkowości.

Rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych

Wśród zasad (polityki) rachunkowości należy także określić – w przypadku stosowania do bieżącej wyceny wyrobów gotowych cen ewidencyjnych - sposób rozliczania odchyleń od tych cen pomiędzy rozchód i stan końcowy wyrobów.

Jeżeli rozliczenie odchyleń od stałych cen ewidencyjnych na część wpływającą na wartość stanu końcowego zapasu oraz na część wpływającą na wycenę rozchodu wyrobów gotowych do sprzedaży, następuje przy zastosowaniu metody:

 • Cen przeciętnych – stosuje się wzór:

W = (odchylenia przypadające na stan początkowy zapasu + odchylenia poniesione w okresie) / (wartość stanu zapasu na koniec okresu + wartość rozchodu zapasu w okresie) x 100

 • FIFO – stosuje się wzór:

W = odchylenia poniesione w okresie / wartość przychodu zapasu w tym samym okresie x 100

gdzie: W – wskaźnik narzutu odchyleń.

Należy zarazem pamiętać o obowiązku ciągłego, z roku na rok, stosowania raz przyjętej metody.

W przypadku stosowania przez jednostkę cen ewidencyjnych, w planie kont pojawiają się nam dwa nowe konta:

"58 – Rozliczenie kosztów działalności" oraz

"62 – Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów".

Przykład

I. Założenia:

Jednostka produkuje dwa wyroby "A" i "B". Ewidencję wyrobów jednostka prowadzi w stałych cenach ewidencyjnych ustalonych na poziomie ich cen sprzedaży netto, natomiast do kont 50, 58, 60, 62 i 71 prowadzi ewidencję analityczną w podziale na wyrób "A" i "B" (ze względu na to, że wyroby te podlegają na koniec roku odrębnej kalkulacji rzeczywistych kosztów wytworzenia).

Cena sprzedaży netto wyrobu "A" wynosi: 170 zł/szt., natomiast wyrobu "B": 120 zł/szt.

W danym okresie jednostka wyprodukowała 1.000 szt. wyrobów "A" oraz 4.500 szt. wyrobów "B".

Zgodnie z zapisami na koncie "50  - Koszty działalności podstawowej" – produkcyjnej w tym okresie, koszt wytworzenia wyrobów "A" wyniósł: 140.000 zł, zaś wyrobów "B": 470.000 zł.

W tym okresie jednostka sprzedała 600 szt. wyrobów "A" oraz 3.000 szt. wyrobów "B".

Do rozliczania odchyleń od cen ewidencyjnych pomiędzy rozchód i stan końcowy wyrobów jednostka stosuje metodę FIFO.

II. Dekretacja:

Lp.

Opis operacji

Kwota

Konto Wn

Konto Ma

1.

PW - przyjęcie wyrobów gotowych do magazynu w cenie ewidencyjnej:

wyrób "A" (1.000 szt. × 170 zł/szt. = 170.000 zł)

170 000 zł

601

581

wyrób „B” (4.500 szt. x 120 zł/szt. = 540.000 zł)

540 000 zł

602

582

2.

PK - koszt wytworzenia wyrobów gotowych:

wyrób „A”

140 000 zł

581

501

wyrób „B”

470 000 zł

582

502

3.

PK – odchylenia kredytowe od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych przypadające na:

wyrób „A” (170 000 zł – 140 000 zł = 30 000 zł)

30 000 zł

581

621

wyrób „B” (540 000 zł – 470 000 zł = 70 000 zł)

70 000 zł

582

622

4.

WZ - wydanie sprzedanych wyrobów z magazynu w cenie ewidencyjnej:

wyrób „A” (600 szt. × 170 zł/szt. = 102.000 zł)

102 000 zł

711

601

wyrób „B” (3.000 szt. × 120 zł/szt. = 360.000 zł)

360 000 zł

712

602

5.

PK - rozliczenie odchyleń przypadających na sprzedane wyroby:

wyrób „A”

W (wskaźnik odchyleń) = 30 000 zł / 170 000 zł x 100 = 17,65%;

Odchylenia przypadające na sprzedane wyroby = 102 000 zł x 17,65% = 18 003 zł

18 003 zł

621

711

wyrób „B”

W (wskaźnik odchyleń) = 70 000 zł / 540 000 zł x 100 = 12,96%;

Odchylenia przypadające na sprzedane wyroby = 360 000 zł x 12,96% = 46 656 zł

46 656 zł

622

712

W przypadku stosowania do bieżącej wyceny wyrobów gotowych cen ewidencyjnych konieczne jest doprowadzenie na dzień bilansowy wartości stanu końcowego wyrobów (na który składa się jego wartość wg cen ewidencyjnych, skorygowana o odchylenia) do wysokości rzeczywistego kosztu wytworzenia. Następuje to poprzez porównanie stanu wyrobów na dzień bilansowy:
- w wartości wg cen ewidencyjnych (suma iloczynów rzeczywistych ilości asortymentu wyrobów i ich cen ewidencyjnych),
- z kosztem jego wytworzenia (ustalonym globalnie dla asortymentu, grup wyrobów lub całej produkcji)

i wyksięgowanie na konto
"71 - Koszty sprzedanych produktów" (Wn lub Ma) różnicy między tak ustalonym odchyleniem a odchyleniem figurującym na koncie "62 - Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych" (Ma lub Wn).

Polecamy: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

Przykład

Ewidencję wyrobów gotowych prowadzi się w cenach sprzedaży bez VAT. Jednostka wyróżnia 3 grupy wyrobów dla których odrębnie ustala się rzeczywiste koszty wytworzenia.

Wartość stanu wyrobów na dzień bilansowy wg cen ewidencyjnych:

Grupa wyrobów

Wartość z zł

A

150 000,00

B

210 000,00

C

180 000,00

Razem:

540 000,00

Odchylenia od cen ewidencyjnych figurujące na koncie 62 (Ma) – 135 000,00 zł

Koszt wytworzenia zapasu wyrobów = 540 000,00 – 135 000,00 = 405 000,00 zł.

Rzeczywisty koszt wytworzenia stanu wyrobów na dzień bilansowy, ustalony drogą kalkulacji:

Grupa wyrobów

Wartość z zł

A

105 000,00

B

153 000,00

C

138 000,00

Razem:

396 000,00

Różnica między rzeczywistym odchyleniem (540 000,00 – 396 000,00 = 144 000,00 zł) a odchyleniem figurującym na koncie 62 (135 000,00 zł) wynosi 9 000,00 zł. i wymaga zaksięgowania: Wn konto 71 / Ma konto 62.

Jeżeli jako ceny ewidencyjne stosowane są koszty postulowane (planowane, normatywne lub standardowe) a odchylenia tych kosztów od kosztów rzeczywistych są nieznaczne, np. w granicach +/- 3% ceny ewidencyjnej, to dotychczasowa wycena zapasu stanu wyrobów może pozostać – w myśl ustawy – bez zmian.

Wiemy już co składa się na koszt wytworzenia produktów. Wiemy jakie koszty księgować na koncie 50 (produkcja podstawowa) a jakie na koncie 52 (koszty wydziałowe). Poznaliśmy wstępnie zasady ustalania jednostkowych kosztów wytworzenia produktów (kalkulacji). Wiemy jak na bieżąco wyceniać i prowadzić ewidencję w zakresie produktów.

Ale co dalej?

Jak konkretnie przypisać koszty pośrednie produkcji do poszczególnych produktów?
Jak podzielić ogół kosztów produkcji na poszczególne wyroby gotowe i produkcję niezakończoną?
Jakie uproszczenia i kiedy możemy zastosować w tym zakresie?
Jakie dodatkowe wymogi wyceny obowiązują na dzień bilansowy?

O tym w kolejnych częściach artykułu.

Monika Zwolańska, dyplomowany księgowy, biegły rewident

Chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z naszego programu
INFORLEX Plan kont dla firm – program
INFORLEX Plan kont dla firm – program
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  2 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.

  Co wchodzi w skład ksiąg rachunkowych?

  Księgi rachunkowe. Z jakich elementów składają się księgi rachunkowe? Jak prowadzić konta księgi głównej oraz konta ksiąg pomocniczych? Co powinno zawierać zestawienie obrotów i sald?

  Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego -zmiany od 2022 roku

  Zwrot akcyzy od paliwa rolnikom 2022. Rada Ministrów przyjęła 30 lipca projekt nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe przepisy zwiększą m.in. limit oleju napędowego, zużywanego na 1 ha upraw rolnych.

  Wzrost otwartych postępowań restrukturyzacyjnych

  Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Gospodarka z nadziejami, ale firmy wciąż mają problemy. Rynek restrukturyzacyjny odnotował bezprecedensowy wskaźnik otwartych postępowań na poziomie 460 w kwartale.

  Zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych

  Podatek od nieruchomości komercyjnych. Kto podlega opodatkowaniu? Co stanowi podstawę opodatkowania? Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości komercyjnych?

  Jak rząd powinien wspierać biznes - rekomendacje AICPA® i CIMA®

  Jak rząd powinien wspierać biznes. Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, wzywa polski rząd do podjęcia dalszych kroków w zakresie wspierania odbudowy gospodarczej w Polsce poprzez wdrażanie programów dla sektora MŚP w obszarze cyfryzacji i nowych technologii, wzmacnianie kluczowych zasobów Polski, takich jak wysoko wykwalifikowana pula talentów oraz wspieranie przedsiębiorstw w ich dążeniach do zrównoważonego rozwoju. Sugestie oraz rekomendacje dotyczące dalszego wsparcia przez polski rząd biznesu i rozwoju przemysłu zostały opracowane czerpiąc z szerokiego doświad¬czenia i dogłębnej, specjalistycznej wiedzy członków Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA w Polsce.

  Zasady rozliczania kryptowalut w PIT

  Kryptowaluty a PIT. W ostatnich latach inwestycje w kryptowaluty rozwijają się bardzo dynamicznie. Już nie tylko bitcoin, ale dziesiątki innych walut wirtualnych pojawiają się na portalach inwestycyjnych. Warto przyjrzeć się jak wyglądają podstawowe zasady podatkowego rozliczenia dochodu z obrotu krytpowalutami.

  Podatki 2022 - co nowego dla firm?

  Podatki 2022 - co nowego dla firm? W przedstawionym przez rząd projekcie zmian w systemie podatkowym pozytywnie ocenić można m. in. rozszerzenie estońskiego CIT, zmiany w VAT i koncepcję spółki holdingowej. Projekt przewiduje też jednak szereg niekorzystnych rozwiązań i firmy będą musiały liczyć się ze wzrostem obciążeń - oceniają eksperci z KPMG. Wprowadzanie fundamentalnych zmian w systemie w tak krótkim czasie, w warunkach pandemii, niepokoi biznes.

  Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej od podatku

  Składka zdrowotna. Jedną z najważniejszych dla osób prowadzących działalność gospodarczą zmian, zaplanowanych w Polskim Ładzie, jest likwidacja możliwości odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku – wynika z analizy przygotowanej przez doradców podatkowych z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

  Stawka 5% VAT dla dostaw towarów na wynos

  Stawka VAT - jedzenie na wynos. W sprawach toczących się przy udziale Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach w sprawach połączonych I FSK 1290/18, I FSK 1678/18, I FSK 1461/18, I FSK 1749/18, I FSK 1516/18, I FSK 1649/18 wskazał, że dla dostaw towarów na wynos zastosowanie znajduje stawka 5% VAT.

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.